Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus : Series latina"

See other formats


■ttBSSM m m vmm 


:;••':-:; 

mm VJigagtuils\% 


■ i Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/patrologiaecur203mign PATROLOGLE 

CUKSUS COMPLETUS, s i v !■; BIBLIOTHECA UNIVERSA.LIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA, omnium ss. patrii, doctoruh scriptorumqh ei 

AB jEVO APOSTOLICO AD [NNOCENTII III TEMPOHA 

FLORUERUNT ; 

RECUSIO CHRONOLOGICA 

OMNIUM QILE EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOUC.K TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA 

ECCLESIiE SiECULA, 

JIXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAs, 

PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA; 

DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA ; 

OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QUJB TBIBUS NOVISSIMIS S.SCULIS DEBENTUR ABSOLIITAS 

DETECTIS, AUCTA ; 
INDICIBUS PABTICULARIBl s kNALYTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJJUS MOMENTl 

SUBSEQUENTIBUS, DONATA ; 

CAPITULIS INTRA IPSUM n:\Tl M RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM 

SUPERIOHEM DISTINGI . NTIBl S SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATa; 

OPERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ILIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEM 

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPI.IF1CATA; 

DUORUS INDICIBUS GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID 

UNUSQUISQUE PATRl M IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT UNO 1NTUITU CONSPICI ATUH ; ALTEHO 

SCRIPTUH.-E SACH.E, i:\ qi o lectori compirire sit ohvium quinam patreb 

ET 1N QUIBUS OPERUM SUOHUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM 

SCRIPTUR-G TEXTUS COMMENTATI SINT. 

EDITIO ACCURATISSIMA, CiETERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CHARACTERUM NITIDITAS 

CHAHT.E QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONTS, OPERUM RECUSORUM TUM VARIETAS 

TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINI M PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO OPERIS DECURSU CONSTANTEH 

SIMILIS, PRETII EXIGUITAS, PH.-EsEltTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA II CHRONOLOGICA, 

SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, 

PRIMUM AITHU IN NOSTRA BIHLIOTHECA, EX OPERIBUS AD OMNES /BTATES 

LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PEHTINENTIBUS, COADUNATORUM. 

SERIES SECUNDA, 

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESI.E I.VTIVK 
A GREGORIO MAGNO AD INNOCENTIUM III. 

ACCURANTE J.-P. MIGNE, 

lt I lt I l O I II J 5 C I ; CLFRl IMVEIISt:, 

SIVE 

CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS Sl n:\TI.E ECCLEMASIH ,1: HAMOS EDITORE. PATHOLOCIA HINA EDITIONE IYHIS MANDATA isi, yLIA NEMPE LATINA, ALIA i.R.ECO I.A MN.\. — VENEUNT MILLE ET 
TRECENTIS FRANCIS SEXAGINTA M DUCENTA VOLUMINA EDITIONIS IMIN.E; OCTINGENTIS ET MII.I.E TRECENTA GR 
LATINvE. — MEHI LATINA IMVI.KSns AUCTORES n M OCCIDENTALES, M II ORIENTALES EQUIDEM IMPLECTITUR; Hl AITIM. 
IN I.A, SOLA VERSIONE LATINA DONANTUR. PATROLOGLE TOMUS CCIII. 
D. PHILIPPUS DE BARVENG, ABBAS BONjE SPEI. EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM, 

IN YT.\ DICTA D'AMB0ISE, PROPE PORTAM LUTETIiE PARISIORUM VULGO D'ENFEH NOMINATAM, 

SBU PETIT-MONTROI Gl UW) TKE INSTIl STUCiES 

- A, 1931 saoz S.ECULUM XII D. PHILIPPI 

ABBATIS BOA E SPEI SACRI ORDINIS PR/BMONSTRATEHSIU M AUCTQRIS DISERTISSIMI 

ET 
D. BERNARDO CLARiEVALLENSI CONTEMPORANEI 

OPERA OMNIA 

JUXTA EDITIONEM QUAM ANNO 10-21 IN URBE DUAGENSI PRELO SUBJECIT NICOLAUS 

GHAMART, ABBAS BON.-E SPEl 

ACCURANTE J.-P. MIGNE 

lt I II I I < » I II I l I < I I i; I l \ I V F K S F. 

SIVI 

CURSUUM COMPLBTORUM IN SINGULOS SCIENTLE ECCLESIASTICiG RAMOS EDITORE. TOMUS UNICUS 

♦ 

\EMI 8 KRAPICIS GALUOS. EXGUDEBATUR ET VENIT VPUD J.-P. MIGNE EDITOREM, 
l\ vTADlCTA PAMBOISE, PROPBPOR1 \M II rni.i: PARISIORDM VDLGO WENFER NOMINATAM, 

SBI PBTIT-MONTROUGB. 

1853 ELENCHUS 

II 4 lOItl «I II OI»EltUll Ol I l.\ IIO( TOYIO €f III < 0\TI\E\TIJ|t . PHILIPPUS DE HARVENG ABBAS BON/E SPEI. 

Epistolae. Col. 1 

Commentarins m Cantica. 189 

Moralitates in Cantica. 489 

De soranio Nabuchodonosor. :,x'\ 

De salute primi hominis. S93 

De damnatione Salomonis. 621 

De institutione clericorum. 665 

• Vita S. Augustini. » »205 

— S. Amandi. j 233 
Passio SS. Cyrici et Julita?. 1303 

— S. Salvii martyris. 1311 
Vita S. Foillani martyris. 1325 

— S. Gisleni confessoris. 1337 

— S. Landelini confessoris. 1349 

— B. Odae virginis. 1339 

— S. Waldelrudis. 1375 
Passio S. Agnetis. 1388 
Carmina varia 1391 Ex Typit MIGNE. »u Petit-Montrouge. EPISTOLA DEDICATORIA. Alberlo Auslrio archiduci, Brabantia: auci , Belgarum principi urenittimo ac cUmentitsimo. 
% Philippum liunc nosirum, Serenitsime Princept, e tenebrit (quod ei pridem promiteram) ut, quam antea 
r.unquam viderat, lucem aspiceret, ubi primum susluli, id fecil, ut mihi quidem visum ett, quod omnino fa~ 
cerel it, cui tonga ac prope wlerna retro nocte damnato ccetum temel inlucri concederelur, qui profecto nou 
in minorum attrorum aliquod aciem oculorum conjiceret , ted in tolem iptum innata luce minoribus il.is 
ignibus communicata lonlum rutilantibut prxfulger.tem. Ita noster hic, tilu pene confeclut licel, timul c.c 
rteis exceptut est manibus, nocte velut cum puhere detersa ttatim ut ccepil eniiere, non in aliquem e iuis 
teminorem, ted in ipsum te tupeclum defixit, potiulare visut lutelarem ad hoc, ui in illa lucc quam adepu s 
eial possel perpeluum relineri. 

Ego quidem quolies iltum legi, diem qui videret, longe dignittimum tolies judkavt, verum ut sub lam au- 
tjlitli nominit tulela tum anguslut prodiret vehemenler oplavi. Quod ergo promiteram, jam prorsto. Inqens 
aliquid accipere cst, quidpiam donare posse magnis, neque itli minut beneficii conferunt, si dignanlur eapere, 
qiiam si donent. llaque sttmmam hoc beneficium a me meisque, innumeris aliit in noi a Serenistima Celit~ 
tudine Veslra dcrivalit annumerabitur, quod cum itte tit princeps, quo mque domi, neque forit, neque billicx 
virluiis, neque justilia:, pietalis, mansueludinis gloria clariorem celas ulta videril, parva nostra lamen.que 
divotit animit tuppticiler ac solemniter ofjerimnt, non adspcrnere. Xobitcum equidem nostrx cotnmodilalet, 
am', altariumque ornamenta deberi sese libi profilenlui . lla quidquid a nobis ad le venit, eo cerle nomine 
tuteipiendum venit, quod sil luum, quoniam nisi tuis manibus ac humeris esset suffuiia nos:ra Bona-Spet, 
omni tpe pristini decoris, futgoritgue recuperandi penitus excideral. Siquidem posteaquam immauit ptrduet- 
lium furor in hot nostros longe tateque, ut et vicinorum agrot calamilosissimam induxissel vastitatem, 
domim que hanc atque sacrum ipsam ejus tcdem igni succendissel, omnit (quaquaversum quivreremus) pra- 
tidii perierat exspectatio. 

Ast ubi clemenliw sua: ocutis quod fragmenlorum ?x ejut ruinit superal V estra conspexil Celtitudo, lurix 
nos ad inslaurandam illam excitavil, et ad exlremum, ut id possemus ad quod hortabalur, munificenlia; 
eutc, qua; in religiosus vernonas locaque pia sotet essc largitsima, opem contulil. Quola vero hcec est ejus in 
nos portio beneficiorum * Ea omnia quotics ipse vel recogito menle, vel cum meis usurpo senuone, vehement 
in me persemisco desiderium raiionis aticujus nancisceudcc, qua leslala prodeat anitni mci, meorumque 
cmuium erga illam gralitudo. 

Obseeiiitionet equidem nostra?, inmctissitne Princeps, rota aostra prope continua, pro te ac tuis, pro tui 
imperii tranquilUtate, pro tum forluna prospcritale, pro vita, pro salule lua, toliusque palricc ccektm (eriunl, 
tuperosque soliicilanl, el hoc ila de tua suminc admirabiii humaniiale lorliler spero. Milti lux illa tucc libe- 
rulitalis affutget. Annues esse satit 

Ast esto : noslra itla pro le pielas quamvis magis magisque temper effertescet accresccmlo, noois lamen 
nott csi satis, nisi slalttere possimus haberi nos tanlo principi non ingrulos. Quare in ptiem illum tiber hic 
SereniisimtB Vestrcc Celsiiudini dedicatur, til omnes inieltigant iltam ipinin tpei nottra: batim esse, nullo 
Utupore coltapsuram. 

Auclorem vero habet Philippttm illuin, II. Bernardo ttjncltronum , ac liujus monatlerii nostri pratulcm 
secundum, cujtts modeslia, pietas, religio, ca-lercrqiie velut non liominis, ted beali cujuspiam animi, tnorta- 
linm inler ccetus commoraittis virlulcs quanltc (uerittt, a me non dicentur. tuerttnl vitee nutli , cui lumnnv 
w ni fuerunl .itlmirntioni. Stglo flttil ejttt tctiptio leni quidem, sed qttam pia, tam atla, docta, profunda sua- 
viter exvrimentc. In quo rarum hoc invenilur, quod auri bene tcrscc grata sil el dulcit, qtiod paribut jere 
p-rindorum numeris deducin siiniliter cadal oratio. Quo gencre tticcndi ac scribendi delectatum itUmessc 
nou admirabilur, quinnretitin ejut vila moribusquc, tiiltii itnquam dissonumexstitisse. Quominutittn ' qttoque 
fit mirum, eumdcm, cmn essct iit vivis, viros el nobililiitis et doctiina- pariter tilulis rerilltutres , (atniliniis- 
riinot atque amicistimot liabuissc. Sapiitnl cnim vcl ejus chaiiutcret liuquli ncsi >o quid, quo perccplo, legenits 
animus etim [uisse qui ultosque jttre oplimo tibi licntererelur haud dtfficuitc pctseniiscut. Vi vcrbo oniiuu 
dicam, Norbcrlum illum inilittlli noslri, uoilrcequc domut fundntorem ubique rcdolet, eique non odi't 
ac grndnt officii in prwlaturam, verum eiiam cgregix tr.erita sanctitatis ett orn.rimui, imo hinc inagtt 

r*TnoL. ccm, - 

.1* VI NULIPPUS DF. HARVENG ABDAS ttOVJE. SPEI. inde proximut. lyilur quicunque erga primum illum mogna quoepiam etl animi propenn devotione, dubio 
procul, idem eiiam in hunc benevola menlit inclinatione devolvetur. Deus immortalis! ouam speciosa nobili- 
liM esl quai speciosa reddilur sanctitate ! Ulraque in Norberto summa fuil, si prior non a grncre tanlum, 
ted et a personce dignitale gcnerosa singulariler allendutur. Ab eo Pliilippus quin hares uiriutque til censen- 
dus, nemo dubilarit. Quocirca oputculum tb eo religionis doctrina insignilai monimentum augusto illuis 
nomini sucrutum venio,qui quoniam Piorbertum, singulurem ul palronum orat atqne reneramr, Pliilippnni 
non polest non amare. Speminde hanc, alque hinc inde firmissimam concepi, fulurum, ut qui noslra perculsa, 
diruta, proslrata serenissimis oculis non lanium aspexerit, sed et jacentia ea qna: salva mala sorlis elnsa 
vi permamerunl, propriis opibus excitarit , non aliter sil adspeclurus. Hanc eliam spem juvat ipsius operit 
pracipua quadam consideratio, quod ex parle poliori, Canticorum explicalione continealur. Vixeril ille qui- 
dem, cui hwc dicala vepiunt, pulriee nunquam satis, ul naturat satis atiquando; nunquam teriut huie quayi 
illa oplaverit. Velim ergu ttt qua ipsins meui feticissimormn inter sptriluum cohorlesetl aliquando coneentttra, 
Phiiippus prtecinuisse videalur. Esto, tit exiguus; minus Unto palrocinio dignus, modo quot natura com- 
munil conditio reddil neeestarios, alterius vitw fauttos lulori suo pranunliel eventut. Tu ille erit, StTent- 
time Prineept, ea luut decantalnt animus in toeium evocalns (tarde quidem si Deus nos audiai), sed recoca 
lus tamen aliguando. 

Verum et nunc is etis ex cujus nulli alleri eomparamta bonilale elemenliaque contequar, ut cum his ati- 
qnot Phitippi taboribus, ego meique omnes tibi devoli simus atque videamur. 

Deus interea Opi. Slax., Seienissime Princeps,Cetsitudinem Veslram multos w annos nobis eonservet inco- 
lumem.a nuilis ommbus lam aatma- quam corporit tusfodiat, tandemqu» ad glorice calestis, Norberti palro- 
cinio uuicam latorum pro reip. Chrisliance defensione tusceptornm merctdem perducat, quod obsecrant 
perm ntebit 

Strenisstma; Celsiiudinis testra; ootervantiuimut client 
F. Nicolaus ClUHiHT, 
Monatierii Bonx-Spei humitit abbae. >«oeoa« PROLEGOMENA. vn 

■ PHILIPPI ABBATIS BON^ SPEl 
VITA. 

(Lepaige, Diblioiheca Puvmonsiratensis ordinis, Parisiis 1G33, fol. , p. 503.) Venerabilis Pbilippus Harvengius, cognomento Eleemosynjmns, monasterii Bons-Spei Praemonslratensis 
ordinis, Cameracensis ilioscesis, abhas secundtis, vir diseriissimus et mirifice doctus, pius et sanctus, et 
sancto Bernardo Claravnllensi familiaris, originem traxit ex meifiocris fortunae parentibus. Sic eniin de 
seipso epislola decima tertia loqtiitur : « Ne nobiliori plebeius videar adulari, et magis verboquam opere 
pr.i ti:nn tiiam aucupari, etc. » A puerilia sua lilteris admodum deditus, quadam infirmilate, licel per 
inlervalla, correptus est; cujus molestias ul miniis praescnliret, quam propulsasset facilius, lectioni ar- 
demius insistebal. Puer grandiusculus episcopo suo se uliro prnesenlavit, a quo clericali indutus veste, et 
cnronre litulr, sumnmm rapiiis insignilus, a conditione laicali ail clericalcm professiouem esl annumera- 
tus. Egressus fines adolesicniiac su;p, dtim velut interiori domo juventiis ejus tenera versareiur, divina 
graiia, quae poteniior est quam nniura, colaphum timoris repenlinum ei incussit, et de manibus ejtis lndi- 
cra pristinae vanitalis, et spem saeculi fallacem , quam avidtts ampleeiebaiur, excussit; movens , imo 
cogens eum, ul qui gatidehal clericum proliieri, ditilius non difierrel clericalis religiouis legibus cohiberi. 
Giaia igilur violemia tractus, obedire monitis non refugit. Sicque valefaciens saeculo, abjecit quidquid in 
illoseducius ambiebal, habens mulla conlempiui.quae antepliirimiimdilexerat. Mox ad Odonem Bonae Spei 
abbatem, vit;c sanctilale ei asperilale celebrem, se coninlit, ut ad arclam el siiblimem perfeclionis viam eo 
ningislroacdiice uieretur. A qtioliabitn Prxmonstraiensis religionis in BonaeSpei ecclesia assumpto.ibidem 
cbustralidivorsorio seroclusii. Ubi ctim et depraeieritisveniam postularet, etproposse malaprxsenlia decli- 
narei.adhaec illi locum otexemplum suffragari pluiimum sentiebat, el inveiiioporuii non mediocriieraggau- 
debal.Per aniuini lere iutegrum ibidem conversatus esl.anieqiiam ad sacros ordines promovereiur,eiaiiie- 
quam ad miniriistrandum altari ullaienus admoveretiir. Quibus postmodum ioitiaius, priorsuae Bonae Spei 
Ecclesiaeeligitur consiiiiiiiurquc.Qiio in miinere, quamvis mnlta ad fratrum suorum insiruciionein el con- 
soationem spectantia dixisset luculenterque scripsisset, eisque per ociodecim fere annossanclissime prje- 
fuisset, qiiorumdam nihilominus invidia ac livore oppugnatus, grnvem perseculionem sumuiumque confli- 
ctum, ul ex biuis ejus siibjtinctis litteris liquet, passus est. < Deploranda cerle est, inqniebai, temporum 
nostrorum injuria, ac hoiuiiiuui praescrtim religiosorum seu Dco dedicaiorum assueta, obsiinataque ne- 
quitia, gui stilus vocatioiisqucobliti, livuris ac ntvidi;c spirilu cxcaecnti, plerumquc viros magis lilteratos 
ac idoneos, magisque pios ac religiosos acerriino persequi odio , iujuriaruin procellis obruere, ac onini 
qua po .Mint via, facla eorum el opera bona, vel tollere, vel oblillerare caeca et atidaci meiile consilioque 
non verentur. > His pranserlim rerum adversaruiu coiillictibus jgilatus venerabilis Philippus , immobilis 
perstitit, pielasque eiusac patiemia incoucussa, probalaq.ie toti iuuiuIo patuit et effulsit. Noverat quipt-e, 
quod Trtbutalio palienliam uperatur, palienua aulem probationem, probalio vero spem ; spes attlem non 
confundii (Horn. v, 3, i). Proinde quo inagis oppugnabaliir, lanto liumilior se jejuniis el oraliouibus 
exerceb.it, ac rcriini ccelestiutn mcdiiaiione, vim lacrymarum profundens, fruebatur; alque patieutis 
aniiui uiaiisiietudine oiimin feliciter hil.iriierque sufferendo, clinriuiis olficia oemulatoribus suis, qua- 
cuuque ratione possel, exlubere nunquam praelermitlebal. De quibus sicut el de nonnullis ordinis pri- 
inatibus epistola nona, quae est ad Kanlioloinxuiii Luuduucnseiu episcopum, cl episiola duodecima, ad 
Eugenium pa|iam terlium, conqueritur. 

vir lic.nns siiin tiiMds ei doctrins clariiate non solun Praemonstraiensem ordinem illustravit, sed toti 
Ecdesiae Dei luxit. r..t quippe divini ingeuii sui mouimeuta posteris, magna Eiclesia: Dei utiliiaie, reli- 
qnit, quibus (Idei calholicai verilas ct iccnobiiica clericalisquc dtsciplina illusiratur, vitia prolliganlur , 
ct piae lldeliuin meiites ad Dei aiuoreni, et coeleslis patriae desideriuui iiiirabililer inllainmantur. Odoni 
ejiisdem Bonae Spei prinio ahbati suffectus, monastrcam discipliuaro ibidem fratrtnn discordia utcunquo 
eollupsam, niirifice reslituil, atquesibi connnissos in spiritu lenilatis sanctissime ac piissimc rexii. Ad 
culmeil lanla; erga pauperes et iliopes liberalilalisot chnrilntis ascendit, ut Lleetnosynarii noiniiic in- 
siguiri meruerit. Taudem sanctilaiis lamle conspicuus ct nuiltis virtutum titulis gtoriosiis, cumpricfe- 
.iiii. i: suoe iuiiiius Odeliler religic -' que annis circiior viginti scptem adiiiinistrasset, illudque jam seucx in 
Adventu Doiiiiiii aiuii 1182, reliquisset , in Qiiadragcsiina sequenli, sicul vitaui suam ad Christi Sa'- 
vatoris cxeinpluui direxcrai, lic ad ip»uin, exutocorpore, recto cursu migravit. m PROLECOMF.RV. NOTITIA HISTORICO-LITTERARIA. 

(Fabbic, Biblioth. med. el inf. Lat., IV, 292.) Philippus de Harveng, abbas secundus Bonae Spei ordinis Pra?monstr3lensis in Hannonia Cameracenais 
dicetesis, diclus ab Eleemosyna sive Eleemosynarius, cujus vila ex ejus epislolis ei aliis lucubrationibus 
descripia exslal in Joannis Lepaige Bibliolh. Pramonr/.ratensi , pag. 508-515, clarus ab A. 11S9, ei qui 
inler alia epilaphiuni panxit Uibano 111, defunclo A. 1187. Seripla ejus junctiin edita a Kicolao Clia- 
marl (1) Bonac Spei abbatc, Duaci lC2i , fol. Sunl autem : Epistolw XXI , quavum decinia objurgatoria 
ad S. Bernardum Claraevaliensem. Comnientarius myslicus in Lanlica Canticorum, Moraliiaies in eadein 
Canlica, De tomnio Nabuchudonosorh, Dc salute primi hominis, De dumnalione Salomonis, De institulione 
ctericorum traclatus VI : 1 de clericorum dignitate, 2 scientia, 3 juslitia, 4 coiilineiilia, 3 obcdientia, ei 
6 silenlio. 

Vifasancfi Auguslini, llipponensis episcopi. 

Vita sancli Amandi abbaiis et episcopi Trajeetensis et in Aetis Sanctor., tom. i, Febiuar. G, pag. 
$57-872. 

Passio sanctorum Cyrici et Julilla. 

Passio sancti Salvii marlyris. 

Vila sancli Feillani. 

Vitasancti Guleni eonfessoris et abbatis. Confer Carolum Lecointe adA. 651, lom. IU, pag. 503 seq. 

Vita s ancli Landelini abbalis Ciispinensis in llannonia. 

Vita sanctcn Oda virginis et in Aclis Sanclor., lom. II, Aprilis 20, pag. 775-780. 

Vita sanetm Waldelrudis virginis. 

Passio ianclx Agnetis virginis el martyris, carmine elegiaco. 

Varia carmina, Epitaphia et Logogryphi. Ex epilaphiis illud in Iionem habetur eiiam in Actis Sanctor., 
t. V, Maii 2/), p. 248. Caeiera sunt in Anselmura Cantuar., Pelrum Abxlardum. Wilelmum de Concbis, 
Bcrnardum Claraevall., Urbanum III, etc. (I) 'lis addenda Epistola qua A. 1159 Alcxandro tertio gratulatur eveclo ad papalem dignitatem; 
?dita a Dacherio tom. II Spicileg., pag. 453 (tom. III edil. nov», pag. 527) PHILIPPI DE HARVENG 1NCLYTI MONASTERII BONjE SPEI ABBATFS epistolj:. 1 EPISTOLA PRIMA. A 

PBILIPPI AD WEDERICHM. 

Quartl rie operibtis sex dierum, an simul aul succts- 
sive ea Deus palraverit, et de tempore creatiouit 
artfielorum atque lapsus primorum parenlum. 

Petis, el instanter peiis, ut, quia cernis apud tc 
duos ab invicem disseniire, dum unani sententiam 
alter allero melius seslimal se seniire, scribam libi, 
cui potissimum debeas consentire. Miror quare bu- 
jusmodi a me judicium tara instanter inquiris, 
quare, ut alios prxtcrmillam, avunculi lui scien- 
tiam super lioc non requiris ; qui et luo religioso 
studio rcligiosius congauderet, et lihi sciscitami 
gralius ci prudentius respondcret. Est enim ille, 
sicut religiosis moribus insignitos , sic etiam ap- 
piimc litteris erudiuis, ut libi et fnrmam prxbere rj 
eondignx valeal sanclilalis, et nibilominus imper- 
lire doctrinam veriiatis. Seil, quia tibi placuit id a 
me non solum sciscilari, vermn inslanter et humi- 
iiter sciscilari, landem utcunque libi conabor re- 
gpondere, ne me tui xstiines coniemplorem, si ele- 
gero penilus reiicere. 

Qua:ris utrum Deus cmicta sinuil creaverit, an 
sua post invicem opera fecerit, ut secunduin nioram 
et ordinein sex dierum, mora el ordo iulclligaiur 
et operuni. Gt quod lcgitur Deus fecisse primo 
illud, postiiioiluin aliud, sic rccipiat inlcllcctus 
gratiam spiriialis, ut lamen non debeat excluli 
lilieralis. 

Quxstio naec nimirum obseura ct difficilis esi; 
unde npniiulli priorum certaverc diu el adhuc sub 
juitice lu> esi. in Scripluris enim divinis qnsdam 
iiiveniunlur lam diversa, ut sibi iuvicem videanlur 
adversa, dum alibi Deus sua quasi post invicem 
opera fccisse ostendiiur, alibi vero simul ODinia 
creassc manifcslius invcnilur. Sed, quia non est fas, 
ut ilivina Scriptura quidquain dicere conlrariuin 
asseraiur, ne repngnans sibi ipsi, rea esse mendaeii 
eonvincattir ; restat ut per (unnia vcrax esse l sibi 
cousona cognoscalur, si adjulus gratia priidens le- 
i ini inieMigeniiam consequalur. Huic auiem lectoii 
sicut dillicile est cjusdein Scriplurx abscondita in- 
lellectu congruo penetraru; si e;idem peuetrata 
mulio diilicilius vcrbi-> suificieniibus explanare : 
quia, eisi veiba sua plana satis et aperta videntur 

r*TaoL cnii. disserenli, plerumque lamen ohscura ei difOcilia vi- 
deniur audienii. Hinc esl quod ea de qua quxrig 
senlentia, nobis safis lucida non videlur, el quod de 
ea potissimum jiossiriius affirmarc, certum nobis 
fixumque non habetur; quia sciiicet tam obscura 
esi, quod eam quoque priores nostri ad liquiduro 
non viderunl ; ve! poiius quia eam vcrbis minus 
suilicieutibus fvploserunt , ve! (quod xeri.is dici 
potest) quia desidia ct hehetudine opprimimur ncs 
lectores, et ad capiendum quod It-gimus caligantc- 
$umus iugenio taidiores. 

Elsi ergo illi, qui nos lempore, et scientia pra-- 
cesserunt, eamdem senientiar , i prout decuit pervido- 
runi, et eam expoiiendc saiis, ul eis visum est, lu- 
cidani reddiderunt : [nobis lamen eorum oxposilio 
exposilione aitera videtur indigcre, noLis, inquam, 
2 qui desides ad iegendum, et hebeies ad intelii- 
gendum, vix etiam levia possumus obtinerc. Viden- 
tur enim plerisque in locis vel conlraria dicere, 
vel poiius tam diversa, ul a nobis non f;ieile discer- 
naiur cujes eortim asserliu rtcliur, eligalur : ettin 
uiiusqiiisque in suo scnsu abuiidaiis recte sibi 
scnlire videatur, nec aker ab altero f.ils'iaiis aper- 
lius arguaiur. Sic quippe divini u Jctalores cloquii 
sensum suum nilunlur approbarc, ut lainen non 
prxsumani alterius improbare • nisi forte illuui a 
iide saua cognoverint dcviare, vel ti circumstan- 
tiam lectionis manifestius obviare. Sciunt enim quia 
divina Sciiplnra plerisquc in lo'.'is paril varios in- 
lelleclus , qiioiuni nullus digniis esl reprobari, 
qnaiiivis alter allero possii ampiius approbari. Kt 
ideo plerique sic alteruiu coriiui eligunl et commcn- 
dani, ut tamen eos qui aliter senserint errare non 
contcndant. Diversis ergo modis iuielligunt quod 
scriplum est : « I» principio creavit Deus ccelnm ct 
lerram (Gen. i), > el cxtera quae sequunlar. Quo- 
ruiii diversilatem, et longum est in prxsenti ad 
medium revocarr, et supcrfluum pnesenlesliUerulas 
talibtis onerare: praescrlim cnm tu nun petieris ut 
quid super hoc singuli sentiant libi per ordincra 
lecenscicm, sed ulc duobus, q-i.e pmposuisli, quiil 
nulii videretur polissimuni, respoiiderera. Si n^o 
scirem qnid divinx scriplor liislorix Moyses in liis 
verbis int lligi volucril, id et egn potissimum ju -5 PIHLIPPl DE HARVESG ABIUTfS BONiF. SPEI * 

dicarem, id nimirum ambiguitate posiposita, pra:- A minamus. Cuni aulem treata cst informis illa el ferendum caeieris affirmarem : quamvis, eisi alius 
nliter senserit non debeam reprobare, si lanicii 
lllud constiterit a veritatis regula ncquaquam de- 
viare. Potest enim iuem spiritus, qui famulo sno 
Moy>i ad scribendum verba sua diclavit, qui eoruni- 
dcm verborum sensum ei congruum inspiravit, po- 
test, inquam, et alii in eisdem verbis inlelleclum 
altcrum demonstrare, ct ulruinque lamen a cogni- 
lionc veri minime dcfraudaie. Est autcm verisimi- 
lius ul in Jiis quae Moyscs scripsit, quidquid poslcri 
ejus vidern verarilcr poluerunl, qui nimirum di- 
versi divcrsis modis ea intelleierunt, ipse qiioqne 
Moyses ad tiquidum inlellexerit , et banc ei di- 
gnaius si' Deus gratiam iinpertire ut verbis suis COllfusa materia, de qua postmoduiu facla sunt om- 
nia ; omnia quodammodo facta sunt, quia in illa 
non inconvenicnter jam dicunl exisiere, undc ra 
ni;ilerialili;r consial proccdere. 

Quia crgo Deus in principio creavit coelum et 
lerram, id est, iucorporcam et corpoream creatu- 
rain , non incongrue siniul omnia creasse aflirma- 
tur, cum omne quod creatuin esi, vel incorporeiim 
vel corporeum babeatur. Quod attcndens quidam 
sapiens, cum ipsum vellel Ciealoretn excellcnter et 
ljieviler, collaudare; hanc ejus crealionem verbis 
saiis evidentibus visus est comir.endare : « Qui vi- 
vil, inquil, in xiernum, creavit oinnia simul (fc'cr/i. 
xix). > Simul quippe omnia sunt creala, cmn in iioii adversos, scd divcrsos intelleclus videril con- •> principio, el naiura spiritalium , el matcria corpo- 

ralium est creata : nec deinceps aiiquid vcl creari 
dicilnr, vel oriri, cujus, vel simililudo, in angeiis, 
vel origo in iuformi maleria non possit inveniri. vcmre. 

Quia vero longum est banc diversitatcm scrialim 
colligere, conabor, ul poslulas, quae poliora viden- 
:ur, eligcre : qu.e doriores ecclesiaslicos amplius 
invcnio commcndassc, quos aesiimo secrcla Scriplu- 
rarum diligcntius ct sublilius penelrasse. « In prin- 
cipio (ail) creavil Deus ccelum el terram (Gen. i). > 
Principium est Dei Verbum, Dci sapicntia, in qua 
David pcrbibcute (Psal. cm), fecisse Deus crcditur 
oinnia quae nimiruin creatrix est, non creata, per 
quam lam spiritaliu quam corporalia sunl creata. 
Cceli quidcui iiomine Scriplura signarc voluit nalu- 
j .-ii!» spiiiialcm, per lerrain veio, creaiuraui sigua- Sed, cum siniul eo modo quo dicium est, creaia 
sini omnia, lamen, sicut alibi scriplum 3 ' 3l 
« prior omiiium crcata est sapientia (I); > non illa 
quiileni quae Deo Patri coaHcrna csl el consubstan- 
tialis, sed quae creatura est 11011 crcalrix, nalura. 
sciliecl ralionalis. Quae ideo sapienlia dicilur, quia 
divinajj sapicntiaj capax eflicitur : et ejus est voca- 
bulo non incongruc nominala, cui per inlellectuui 
similis est creala. Est auteni creata prior omnium, 
non lcmporis anliquiiale; sed causa poiius etdigni- il-corporalein : rjuas Dcus in principio, idesl, pa- _ taie. INon eniin tcmpus cral quandocreala est : et tcr in Filics vel iu ipso operaudi creavil exordio. 
Sic enini quod dictum csl, in principio, convc- 
nienter potest intelligi, ut exordium signelur ope- 
randi, quo scilicel Deus, ca .qux apud se nrxdesli- 
naverat ab a-ierno, coepil exscqui realiier operando. 
1 ii boc autem operandi cxnrdio naluram creavit 
spirilalein, rationaiem, intelleciualem, quam ideo 
coeli nomine voluit designare, quia eam ccelcsiibus 
desideriis voluit iuliiare : ut leirenis aflcctibus li- 
iiera, Creaiori suo, auioris nexibus inliacrerei, et 
illi soli subdita, cimclis irrationabilibus superemi- 
nens pra?sidcrot. Hnjiis naiura? spiritalis sive ra- 
tionalis siini angcli, sunt ct anima? huniainc, quo- 
i-uni angcli siuiul, et semel a principio sunt creaii : ideo non est prior omniuiu teinpore, quae non est 
creata sub lempore. Sed causa prior cst oinniuiu, 
quia omnia facla sunt propler ipsam , et omnia 
rcfcrunliir ad ipsaui : ct secundum ipsam omnia 
crcata sunl quae cum ipsa in pracjaccnti materia 
creala sunl. Quia vcro ista facta est raiionalis, re- 
liqua auieni crcalura facia est irrationalis, ista, ut 
Deo, cui per raiionem siuiilis facla erat, prudenter 
obedircl, illa vero ul isli propler quani facta erat, 
buniililer dcservircl : isla procul dubio prior est 
omnium dignitale couditiouis, qux pra?lala esl om- 
nibus merito ralionis. 

Est el atiud propler quod pnor omniiim non in- 
couvenieiiter possc dici videlur : quia scilicet, cum animx vero liumanx processu lemporis et crcala; D ista invisibilis , et illa visibilium reruin materia pa- suui et cieaiiiur, et usqne iu liiiem sa:tuli crea- 
buntur. Sed, qu.mivis quoiidie novae anim;c creenlur, 
nova lainen fieri nalura non dicilur : quoniain ani- 
marum spiritalis ralionalisqne cst naiura, et jani a 
principio in angelis bujus naiurae pr*cessit crea- 
lura. 

lu boc eiiam principio, id esl, in eodem operandi 
exordio, creata csl tcrra, id esl, informis quaedam 
el coufiisa niatcria, dc qua terra facta est, id esl 
quidquid corporeum cst : non soluin s«ilicet ea quam 
lerram usiiato noniine nunciipainus, sed el aqua, 
aer, toeluni, qusc corporea dislinclis vocabulis no- rilcr crearelur : ista quidcni formala, creaia est non 
inforiuis, illa vero non formala crcala esl , sed in- 
fonnis. Sic enini praejacens ill.i maieria facta cst de 
niliilo , ul creata fere comparabilis sil nibilo : et 
uisi ad formam postniodum et speiiem venirelur, 
quid sibi vcllel iiiformis illa confusio, ncscirctur. 
Natura vero rationalis sic creata esl, ut prxjaceiueui 
materiam non baberel, sic ab ipso cieationis exordio 
disiincla personalilcr, ul cam permisla confusio vel 
confusa permislio non teneret : sic formam sor- 
tita conditioni congruar.i , ut fonnari deinceps nou 
cgerct, sic quidquid ad discrelionein et iuiineruui saolu^^n™!,?^ l T . Vi ' ,e °- T,10 " ,a,n '• "• 1 4, ' art - 5 i,d *• ul " et de creata et dc increata 
sapieniid uiuui .iccepi posse Jeclarat. 5 EPISTOL^. 6 

pertinet assecntn, ut in his nihil minus debito pos- A Si enim niliil vcllet, volunlas npn essct : cum nisi a 
tideret. Est quippe illi naturaliter insitum el inna- tiun, ut haberel immnlerialem siibstamiam, perso- 
naleni dislanliam , ralionaleni itiielligenliam , tam 
libcram arbitrii potesiatem, ut ad bonum vel ad 
malum posset inQectere propriam voluntalem : ad 
boiuiiii qiiidem non coactam sed adjiilain gralia pra;- 
cedente, ad malum vero non impulsam, sed elapsam 
eademgralia deserente. Est illi naiuraeconcreata im- 
inorialilas uniformis, acuta (ubtililas, perfenio mul- 
liformis : discernendi vigor Creaiori conformis, et 
ideo meriio diccnda esl non inlormis. 

Quia ergo uatura angelica formata creala est, et 
quod esl illi esse , boc cst quodammodo formatam 
esse, dum ex quo liabet esse , ex eo el sic esse; volendo voluntas non dicalnr. quamvis quid voleir- 
duiu sil, iioii bnc nomine discernaiur. 

Cauertim euinvolunt.tlis sil velle : qnid nisi bonum 
vel malum econirario potest velle? Velle autem est 
voluntaiis : velle bonum vel malum boc erat liber- 
taiis. Et qniil aliuderai vellebonum, quam ad Deum 
cohverli : vclle malum, quid aliud quam ab eo 
avcrti? Crcaia igilur nalura angelica , quia liberam 
4 babuit voluniaiem. Et voluniariam libertaiem, 
siaiim et voluil voluniaie, et qiiid vellet, clegil li 
l>eriale : ct pars eorum allera, Deum voluil , quem 
suuin crealorem et novitet amavii, pars vero altera, 
libera iiihilominus volunlate, ad volendum aliud d<- 
clinavit. Et illa quidcm in proposiio confirmaiur oinnia vero visibilia sic conslal quasi imperfecte B gralia et merilo libi-roc vnluniaiis, cl ab eoquem vo- creari ; ut prius in malcria esse babeant quam for- 
niari; rccle sapienlia prior oinniuin esse creaia me- 
moraiur, cujus creatio formaiione iogcnita non post 
additz consummaiur. Verumiamen juxia aliquid ea- 
dem informis creata judicalur, pro eo quod sua ei 
crcatio oon quidquid est necessarium largiatur : in 
qua, cum muliiplicem senserit largitatem potentix 
creairicis , restabat ut acciperei gralis benelicium 
ailjutricis. Er.it quippe necessarium, ut ad eum quem 
suuiu noverat Creatorein, datum arbilrium conver- 
lcrel per amorein : ct ei cooperame gratia eligeret 
inu; diligerei adbsrere, in quo, ei cum quo, dona 
qu.e acceperat posset in xtcrnuni feliciier possidere. 
Ilac enwn conrersione et dilectione suflicienler for- q 
■uarelur, el bac foimatione stabililer lirinarelur : 
nec ultra possel ab eo , vel in modicum dissealire, 
poaiquam scmel dibgendo eligeret obedire. Hsc au- 
tem conversio (2), id csl, fonna in sua crealione na- 
turae esl angehca' non collata sed oblala : ul si eam 
eligerel , in merilum vcrierelur, si vero se averie- 
ret , xierno juste supplicio puniretur. Eo igitur iiiodo 
crcata est, eisi mulia percipiens, non tamen sibi 
sufficiens sed infonnis, couversa vero ad amandum 
verani luceni, omnino ei pruut decuit lit conforniit : 
pars autem qux avcrti voluit non soliiin uiausii vel 
permansit inforinis, sed oblatam lucem abjiciens, 
tcnebrosa facta est el deformis. Sic decuit raliona- 
lem lieri (reaiuram ul quae babenda eranl non lia Inil, accipit graliam firmilalis : ut qua: crat muta- 
hilis per naturam, pro eo scilicet quod de nihilo 
facia est, jam non possit inutari per graliam, quia 
hono incommuiahili volumaie spouiauca conjimcia 
esi. Nec ideo lamen libenas arbilrii ilicenda est in- 
jurias sustinere, si non polest ulterius malo, sicul 
primilus, adbirere : imo nunc proprius et cnnve- 
nienlius liberum nominalur, cum dono graii.e ab 
omni tam miseria quam limore iniseris liberatur. 
Pars autem ista , quae liberam quoqne , ut dirtum 
cst, habuil voluntatem, aa seipsam mox conversa, 
cam pcrdidit in qua facla fuerat dignitatem : el quia 
sihi, non Deo, perverse voluit adha:rcre , nec in eo , 
quod erat, potuii permanere. La|isa igitur et in pro- 
fiindum lenehr.irum dimersa, a;tcrno supplicio cru- 
ciatur, et crucianda in diam jmlicii reservalar : cum 
adjunctis omnihus qui cam pei tinaciler imilanlur, 
illi venui vivaci et igni iiiexstinguibili pariter depu- 
lantur. Sed, quia in his qu;e diauoli suni non niiilmm 
ilclertabilitor immoramur , bis omissis, ad bonos 
angelos revertamur. 

Crcati sunl angeli mulabiles quidem pernaturam, 
quia facli de nihilo mulati poliierunt, sed non mu- 
taii per graiiam, quia ei a quo facii sunl, adlisese- 
riint : eiijue adhserentes manscrunt et perinanseruiit 
aiemi , qiiamvis Creatori ajlcrno nullatenus cox- 
terni. Illius quippe xteruitas neque initium noverat, 
neque fiuem, islorum vero a.ternitas initium babuit, lieret oinnia per ualuram : sed per iiilelligenliam et f) sed non finem : quia dnm ihi ardcnli desiderio se 

impressit, ab illius firmilate douo grali;e non reces- 
sil. Ilinc crgo dulcissimae conlemplalioiii delecla- 
hiliier inhajrtndo, et sitam mulabiliiatem illius llr- 
mitate slabili cobibeudo, vicissiludines variosquc 
lemporuni moiiis nescii, sed qindquiilo iransitnriuin 
cst, supcrgressa, in illius aelurnilate aetcrnaliter rc- 
quicscit. In qna aeternilaie niinc hoc, nunc aliud 
quod est leinporis, non liabeiur, sed simul et semel 
hcata ideniiias vel eadem bealilas possidetur : in 
qnam inulalio vcl vicissilinlinis nbumbralio non iu- 
currit, qn:e pcr ilivnsa .1 vaiia , divcrso modo Cl 
variabili non discurrii. Proptcr banc telernitatem liherum arbilrinm qux sua ci crcaiio coufercbat, et 
viderel el asscqui pi.evalert-t quod siuis ei Condilor 
oflerebat : ct ad id non sinc suo incrilo pcrvenircl, 
t't ab eo ikiii uisi volumate spcntanea resihret. Creala 
igiiur slaiim nullo spatio mcdiaule convertitur, et 
eiim, a quo crat, amore comolcciitur : et ctini per li- 
lierum arbitrium vcl in meliiis vcl in detcrius>possct 
ferri, aspexit et dilexit tptod digtium fner.it auic- 
ferri. Volutiiatis quippc libcrtas quse illi ualuraliler 
adfuit, sub olio vcl ad modicum vacare non poluil , 
quin sine dilalionc ad aliqtiid volcndiim vertercltir, 
alioquin ucscio quomodo recte voluntas diccretur. (2) St.tbilcin inielligii, tlc tpia paulo anie, hocesl, fraliam confirinaiionis , scu ul illfra loquilur /Irmi- 
tafii. 7 PIIIUPPI DF. HARVENG ABBATIS BON.E SPEI 8 

qua Deo cnnslal ange.os cohairere, ei Beuin in an A nuin iibro xm (cap. 52)dicere videtur :« Decreatii, gelis nihilominus xternaliter permanere, cosdem 
angelos doinum xternam Apostolus nominavil, eum 
ad spcrandam cceleslem mansionein fidelium anitnos 
invitavil : < Habemus , inqnit , domum non manu 
factam, xternam in ecelis (// Cor. v). » llla quidem 
domiis et noslra ei Dei esi, nostra , c|uia ad ejus 
inansionem speramus nos venire, si Deo volueritnna 
vel polnerimus lege dcbila lieservire : el Dei est, 
quia Deus in ea dignalur habitare, et liabitans de- 
core eam vciiustare. Quem decorem David .tdliuc in 
tcrra positus jain videbat, et visum fervens spirim 
diligebat : ct ijuia nulli ejusdcm mansiunis gaudiinn 
invidebat , perceplam graliam sub silentio non pre- 
ntebai. « Doinine, iiiquil, dilexi decorein donius ttix iuquit materia, qui ejus informitaiem sine lemporis 
interpositione formastl, nam, ctnn sit aliud cceli et 
lerrx matcries, aliud rceli et terw species; materiem 
qiiidem de oinnino niiiilo , iniiiidi aiitem speciem 
dc inlorini materia simul tamen iitruinqiie fecisti : 
ut materiam forma niilla morc intercapcdine se- 
qiiereiur. Vides quod , sicut bic datur inlelligi, 
miindi inateriam et ejtis speciem sive formamCreator 
siinul fecit, quia inter utramqne uulliiin spatium 
temporis intcrjecit : et tamen illa prior, ista posie- 
rior esse non dubilatur, sicut iilem Angusiinus in 
libro Confessionum xn (cap. 19) proleslatur. < Vc- 
rum est, inqtiil, omne quod ex inforuii formalur : 
prius esse iiiforme, deinde forinattim. > Cum crgo c( liicuin hauiiationis glorix lux Crsul. xxv). » Iloc B sit, nl vides, omnis informitas anterior, formatio cs(, cceluin, sivecueli, in quo \el quibus Deus el esse 
«liciuir el sedere, et suam voluntaicin diligit adim- 
piere : sient et in oratione Domtliica couimeiidalur, 
etin Psalmis multoties prxdicalur. < Paier, inquit, 
noster t qtii e.s in cuelis (Mailli. vi), ct : > Dominus in 
i ccelo sedes ejns (Psal. x); < el : < Daus nosler in 
coslo omnia quxcunqne voluit , fecit (Ps.i/. cxiu). Et 
quomain non solttni anie lioc coelum, sed nec in ipso 
cuelo vicissitudo tempons invenitiir, quia ct in sua 
beatitiidinc nilamillit nec fulurum aliquid tempora- 
liter operitur : ideo cum factum legitur, silel deiein- 
poribus, silel de diehus Scriptura , quia oiiinem 
4emporis crealuram ista supcrgreditur treatura. Et 
recie iu ejus crcatione nulla fil uienlio lemporis vel 
diei, iu qtia nulla invenilur varietas lemporarix spe- 
ciei : quia ubi nunc hoc, nunc aliud non deprehen- 
ditur variari, lempus vel dies non debel nominari. 
Ipsa etiain lerra euin facta esse in principio niemo- 
raiur, in cjus treatione nullum lempus vel dies no- 
ininatur : quia illa rerum corporalium praejacens 
materia , qnae terne nomine designalur, siue forma 
vel speeie, sine dislinclione congrua fuisse declara- 
lur. Ubi auleni fonna vel specie^, ordo, mulaiiu vi- 
cissiludo nulla eral , leinpus procul dubio vel dies 
nonduiii erat : quia mutabilium varix furmx rerum, 
exeruntviees leinporum vel diernin. Sed hxc infor- 
initas in cadem materia non dicitur pcrmanere, iino 
etiam lam cito creator voluit removere : ut cum vero ejus, posterior, ei sic ipsa nmndi materia sit 
primxvu, ui lamen ei sua forma vcl specics sil 
coxva : reslat queri cujiismodi fuerit b;rc species 
qnx snae inaterix sic dicitur in.-cpaiabilitcr cohx- 
sisse, ut inter utramque. nultam constet lcmporis 
iiitercapedinein iucurrisse. 

Quidaui volnni quod sic, informis iila materia 
couiinuo sit fonnaia, ut quatuor cleniciita sinl ab 
iuviccni separata : et sicul nunc videmus iocis con- 
gruis assiguata, et cuuciisqux in eis suut, tani ani- 
mantibus quam iuanimantibus adornnla, qnx destri- 
biintur ii: Genesi sei dierum numero consumuiata. 
Videlnr enim eis, quod non saiis couvenial Crea- 
, lori, ut in operandi exordio qtiidquam feceril i«i- 
' perfectum, et processu lemjiuris illud duxeril ad 
perfertum. Cum sicul polens fueril de niliilo crearo 
materiain prxjacenlem, sic ex ea formare potuerit 
mundum sine ...ora leni|)oris conscquentem. 

Est ergo illa sex dierum euumerntio, juxta litte- 
ram non tenenda, sed in eis myslUu inlerprctatio 
requirenda : cum sicul ex istorum inlelligimus docu- 
mento, omnia quse illic desciibuntur, Deus consnm- 
niavcrii in momento. Juxta hune sensuni non soliim 
homo a primipio cum angelis est creatus, sed el 
cxlera oninia, quibus conditis est prxlalus : ei ba?c 
subita et perfecta exbibitio, dicitiir forma rerum, 
quam ditil Scriplura consummatam inlei valloel nu- 
mero sex dierum. Contra bujusmodi sententiam ijisam creationeni formatio sequeretur, tamen inter r. quivis sapiens non prxsumit laciem oblirmare, ne 

utratiique nullum inlervallum lemporis haberetur. 

Prius quidem materies esl creata, posterius est for- 

inata : sed illud prius, lioc posleiius tempore uon 

prxccssil , quia inter utrumqiie nulla, ut dietum esi, 

morn lemporis inlcicessil. Simul ergo ulriimque 

factiim est quod jiost inviceni fieri diclum est : quia 

oiio eodemque iuomenio lemporis materies cjusque 

species ad esse inodierunt,. qux lamen nequaquam 

'"' eteumdem gordinem vel originem liaVieriint. 

Prior enim materies quain sjiccies, non temj>ore, 
se.l origine fuil : queinadmodum souus canium , 
fianima lucem, corpus umbrain nullo temporis inter- 
vailo prxcedil, scdoriginis ordine veraciter antece- 
dit. Hoc eq (jiiod uostei ille Augustinus inConfessio- videalur divinam velle potenliam infirmare, si hoc 
non posse fieri contentiose perstiiciit affirmarc : 
cuin noti j>ossit, quod asscril, aperio scripiurarum 
tesiimouio conlirmarc. Verum el aliter fieri pos.-.e, 
Scriptura negarc non vidclur, imo quasi obmurmu- 
rat, si in ea juxla litteram nil teuelur : prxsertim 
cuiu propter homiiies se csse scriptam veraeiler 
arbiireiur, et indignum non judicet, si eorum iniei- 
ligenlix coudescensione cougrna fainuleiur. 

Becte crgo illa distinctio sex dierum a;l litteram 
posse inteiligi non negaiur, el sua Deus opera per- 
lecisse pe.r interv.illa temporuin xslimalur : uec in 
hoc lameii omnipotenti ejus poteutia: derogttur, 
qtiia boc iion cjus uubecillitaii , scd volunlati po- 10 9 EPISTOL.E 

tius assignatur. Potiiil qulppe alio mo.io facere si A teriem. et speeiem Deum simtii foc.isso, non iui voluit, sed eo forle modo facere voluit , quem 
rationali erealura ronvenire potius pravidebat : 
propter quaio muiidum et ea qua; mumii sunt 
faciebal. Fecit ilaque Deus informein ill3m maie- 
riain quam Scriplura motlis variis iiominavit, pro- 
pier quasdam siniiliiudincs , quas inesse illi non 
inoongrue judieavit : ul cum homo audirel eam 
lam diversis nominibus uuucupari, sciret eam uiliil 
liorum fuisse pruprie sed per siraililudiuem sic 
vocari. Vocalur euiin lerra, et ierra iuvisibilis el 
inconqiosiu : vocalur el abyssus cujus faties tcne- 
oris premebalur, vocalur el aqua super quam spi- 
riltui fert-bjtni-. Vooitur lerra invisibilis, piopler 
olisciirilatem : hicomposiu, propler deforniilalem pugnat id, quod ait per moras lemnorum perfecisse. 
Aliquoties enim dicitur esse factum, quod laroen 
nondum penilus esl peracium : Habens quanium rei 
convenii iuchoaue, uondum babens quidquid liaben- 
dmn est consunimata?. Sic iiimirum cuin nascittir 
germen de semiiie, el profertur arbor de geruiine : 
statini iii educU de lenebris in auras luminis evo- 
catur, cunctis hituentibus species arboris demon- 
siratur. Dicil qui inspicit : Non boc est lerra, 110:1 
lapis, sed arbor; dicit el iorle eiijus geoeris arbor : 
Et umen noudtim cst illie umbrosa diffusio ramo- 
rum, non mullipliciias innumerabilis foliorum : 
nomliim Ulic florum varieUis speciosa , noo dtnique 
pomorum suavilas fruciuosa. H.oc autein omnia, iuvisibilis, quia luce nonduui erat illuminau : in- & etsi nondu 11 ei illa vel eum illa nova arbore viden 

coinposiia, t|uia nondiim (oiinis congrnis adornala. 

Yocatur abyssns, propter occtiliam profundilaiein : 

aqua vero, propier faciliutein : abyssus, quia ejus 

profnndilas uon se prasbei liumano pcrviam inspe- 

ciori aqua vero, quouiam ad ronnanduin praebcl se 

facilem Crealori. Sicnt enim cx bumore aquoso ba- 

bent gigni umnia qu.e giguuntur, sie es illa infor- 

milate Doo dicenle omnia formala proilucuntur. 

Dicemc illo < lial lux, fatta esl lux 1 [Gen. 1) : q;io 

lucente illius malerix slatim informius est iormaia, 

sed non staiim rennn oinniuin fnrnia vcl species 

eonsmnmau. Nec le inovcal quod uosier ilie Augu- 

siinus dicit, (">) quia Deus ca'li et terra maleriem 

ei cccli ei terrae speciem simul fetit : ei formam a lnr exonri, possnm lainen in illa non realiter, sed 
causaliier et polenlialiter inveniri : qus quamvis 
exindc non elicial maiiiis curiosa culloii*, cliut 
umeu vis naturaliier insiu per potentiam Creaioris. 
Sic profecto cum illa muiidi nialeria teuebrosa, di- 
cenie Deo » Qai lux > facta esl luminosa : coepil in 
ea cccli ei lerra, imo quamor elementorum spe- 
ciss sublucere, sed nomlum singula locis singuiis, ct 
proprielalibns pleuiter eininere. 1'rius vero quaiii 
dicerei Deus tfiat luxj ilia materia sic informis erat, 
ut nec visibilis nee Iraclabilis baberelur, eliam si 
esset qui id lacere conareiur : sed banc iiiformiialem 
Deus aliquaienus mox lormavit, cum eam luce facta r illuminans, principales mundi oartes aliquantuia 
Diateria , nulla lemporis interjectio scparavit, sed specie declaravit. ulr.iinque sine mora media velox nianiis arlilicis 
eopulavit. Aiibi qoidem cum de eadeni informi ma- 
teiia dispuiarei et eam grano vcl semini, e\ quo 
arboi nascitur, compararet : ilivit iu illa informiiaie 
posse cuucu invisibililer inveniri, sed ex ea in lu- 
ccin pcr inoras leinporuin exoriri. « Sicul, ait(4|, 
in ipso grauo invisibililer eranl omilia simul qu.e 
per lempora iu arborem surgerenl, ila ipse mundus 
cogiumlus esi, cum Dcus omnia simul creavit, 
£ habuisse simiil omnhi qu;e in illo, itim illo facu 
Diiut polenlialiter aiquc causaliler, priusquam per 
icinporum inora» iu exorireniur quomodo nohis 
jam nou sunt. > Ad boc enim lu\ illa facta es'., ul illud cliaos 
incompositum illuslraret, ut latentem in eo tnunduui 
fulgnre prxvio deinonstrarel : ut cum singularuni 
partium plenaria disiinttio sequereiur, id in luco 
non in lenebris ageretur. El lioe t vidit Dcus quod 
esset bonum (Gen. 1), 1 scilicct 111 lux ficret, qu:c 
quamdam speciem qualuor elementis infunderct : 
cujus munere qu*e cuique daretur proprietas cerni 
posset, SMie qua quid invisibilis conlincret materia, 
iiulius nossct. 1 Et facliiin cst vespere et inane dies 
unus {Gen. 1), » id esi lux illa ab ortu vcrgcns ad 
occasum, et ab ocrasu, circiiilu mobili reverlens ad 
ortum, spatinm diei complevit, quje splemlore suo Vides qnia illa primxcondiiioiiisopera ad onguem illiu» informiUiem inatcrix, sic delevit : ut ultra non subito perducuntur, sed per inoras lemporum 
eriiinlur : et cum illa informiias sil omnium niater 
reruiu, forma Umcn vel spccics intervallo perlici- 
lur sex dieruiu. Kt basc qiiidem Augusliuus secun- 
diiin diversas iliversoruin sentenlias esl locatns, ne 
alteram viderelur reprobare, si solam essei alieram 
prosetulus : sciens quta creatori omnium iiijiiria 
11011 iuferlur, si in rebus ilubiis, nunc isia, nune 
altera pro captu dispiitaiitiiim aiilcfertur. El lamcii 
ip»e in banc inibi videtur scntentiam polius derli- 
nare, qua dicitiir inlervallo sex dierum sua Deus 
opera consummarc : ct quod ait eceli et tcrrx ma- jam iiiformis non essel, ei lamen consummaln cjus 
formaiio nondiim csset. Secuiulo quippc die, id esi 
secundo lucis liujus circuitu, fccit Dens firmamen- 
tuni quod c<elum nomiuavii, id esl a cxleris eum ele- 
liientis distinclione pleuaria separavit : et proprium 
assignaus ei lotnm, in moui euin volubiii conlir- 
mavit, el quidquid naturx illius congiueb.it sic ei 
disposuit et disposiiuin voluii firmiier slabilirc, ut 
illud iion inveuialur a lega tunc imposita usquo in 
lintin sa?tuli resilire. Terlio die, id cst, tcrtio lucie 
pradicUB circuitn, i|iiu: sub ccelo cranl aqu.c sunl 
congreg aU', et propnis Irachonibua sive alvcis aaai- (5) Lib xiii Cunfes),) c. 3i. (I) Lib. v de C' ucb. ail litteram, c. i*>. u PIIIUPPI DE HARVENG ABBATIS BON/E SPEI 18 guatae : ei arida, quac ei lerra vocalur, apparuil, A ea, f-itimn aniea judicalur. Sic mundus processu qute cxtciis gravior ct iimuobilis locum iiileriorein 
obtinuil. Inleicceluin superius et inferiorcm terram, 
locum aer mcilius occupavil, quem coifem die ope- 
rosa maniis arlificis serenavit : dum aquas qua: ab 
ipso ceclo usquead lcrram diffus* erant spissitudine 
iiebulosa, congregalas suscepcrunl lerraruin rece- 
placnla spaliosa. Il«c quae pncdida sunt iu trilms 
prlmis diebus facta sunl : in quibus sic est siillicicn- 
ter mundi macbina constilnta, ut singulis ejus ele- 
inenlis locus esscl proprius, ordo, forma, vel species 
atlribiila. fn bis Iribus lege pcrpelua mundus est 
ordinatus, in tribus seqnenlibus, nreaturis variis 
adornalus : ne ouasi inulilis et superfluus haberelur, 
si factus solummodo propier se viderclur. Ccelum temporis esl perfectus, cum omne genus rerum ple- 
niter esl adeplus; cum sexto die quasi excelsior vci 
excellenlior factus est propter bominem digniorem 
sicutdies sexia liora gradum obiinet altiorem. Cuni 
enim in crepusculo malulino noctis caligo resolva- 
tur, el uncie abeunie, dies sine intervallo lcmporis 
orialur : infuso lenis novosole procul dubio diluce- 
scit, sed lamen stalim dies meridiano lumiiie non 
claresr.it. Nox qmt fuer.it, jam recessit, et lux ali- 
quanlula jam accessil : noiidiun babens quidquiu 
tiabiiura csl lumiuis, vel caloris, cum sol pervenerii 
ad eceli medium aliioris. In prima quidcm bora te- 
nebrosa caligo discutiliir, et quaeriam rerum subob- 
scura lacies aperiiur, progrediente vero sole au- i^ilur quod cxieris elemciilis prius esse condilum B gmcnlum accipit clarilurio, landcmqiie sexla hora invenitiir, quarto die, sole, luna, siellisque variis 
insigniliir : quonim sol jubctur splendore ingcnilo 
diem illtnninare, luna vero et sidera per nociem 
coruscarc. Prius eniin, elsi operanle luce illa quam 
diximiis, dies sine dubio fucrunl, laincii tanti lu- 
miuis non fucninl : e( ad lioc novi solis major cla- 
ritas instatiratur, ut ejus ministerio riies in po6te- 
rtiin expleatur. Quinlo die, aer volatilibus, aqua 
natalilibtis adornantur, sexto die in lerris aniiualia, 
besiix, repiilia, procreanlur, novissime vcro eodem 
6cxto die Deus homincm rie limo terraj plasmavil, 
plasmato animam inspiravit : quem, quia ad imagi- perflcitur clariludinis ejusdein pleniludo. Cum enim 
per intervalkt sex liorarum ad cenirum meridianum 
sol asccndii, ipsam riiem naluraliter sic illumiual ct 
aecenriit : ut illa in uiroque plena el perfccta sulli- 
cienlcr babeatur, et ultra jam uon proficere, 9ed 
dcfliieie vuleaiur. Sic iuformis illa mundi maleria, 
quasi uox fuit, cum invisibilis et incomposita facta 
fuil, 6cri diccnle Ueo : fial lux, quasi sol malutinus 
rclulsii, per queiii illi inaterix qusedam claritasmox 
illuxit : cujus prxsentia et leuebras nullo dubitante 
removii, el lamen eaindeiu inaieriain ad perfectionem 
debilam non proiiiovit.ilxcauiem promolio, sensiin ncm 7 suam fecil, non corporis forma, sed excel- per inicrvalluiii facta est sex dierum, sexto verodie 
lentia rationis, inler omnia et snper omnia quar. in consuiiiniata esl oniiiitim forma rerum : ciim perfcclis 
mnndo fecerat, gradus voluit esse dignioris. Ipse est ^ omnibus, qutenon dignitate.sed temporesumpriora. propler quein, mtindum et qttx mundi sunt Deus 
fecil, ci ideo ctmctis quae ame eum ct propler eum 
fcceral, sic ptaefecit : quemadmoduni frticltis arbori, 
judicio cultoris aniefertur, cum in illius ctillura nisi 
propler poma ejiisdein cuiloris diligenlia non affer- 
lur. Ilomo igitur propter qticm muiulus factus est, 
ipsius muiirii quoriauimoilo fruclus esl, causa qui- 
dem ei iitiliiale piior, qnamvis posierior tempore, 
«icui pomuiii longe uiilius, elsi postcrius proccriit ex 
arbore. 

El forle non incongrue is qtii posl omnia faclus 
est bomo non arbori sed ipsi poiius coinparandus 
est pomo : quia sicul arbor sexto profeciu pomo gra- novissime faclus est bomo, ejusdem diei, ut dicilur 
scxia bora. Sic mniidtis el dies videnlur quodam- 
inorio coovenire, et ad peifecium pariter in seuaric 
perveiiire : duin mundtis , ut diciiiin est, sexto die 
hominem accipit c:eleris digniorem, et dies sexta 
bora gradiim oblinet alliorem. 

II -.ix opera sex dierum qui sic imelligil, erroris 
noii riamiialur, nec buic intelleclui qtiisquam sane 
sapiens reluclatur : quia, etsi in his quae diciasuul, 
uiysteriiim muliiptex continclur, illud tamen litte- 
rali sensui contrarium non habetur. Sic eniin pleris- 
que m locis Scripturaruin profunditas inveniiur lu- 
bcri, ut conslet in ea multa et profunda mysteria lius onustatur, sic imindus scxio die quasi sextosui rj contineri : nec tamen ab ea litteralem inielligcnliam 

reuioveri, et eo graiios ad friiciuin intimum perve- 
nilur, qtto non solum verbis frondosa, sed el veri- 
late fructuosa litierne superGcies invenitur. 

Coiiveuienier igitur poiesl credi quod bomo noo 
a principio cum angelis 6it creatus, sed postmoduin 
sexta die de limo lerrx, sicut legiiur, sit plasmatus. 
El accepta auima iiuiuortali el incorporea per natu- 
ram, dignitate ingenike rationis, omnem excesserit 
irralionabilem cieaiuiamJlDeiiique vir qtiidatn noslri 
leiuporis, religionis babitu et moribus iusignitus, el 
btleris lam divinis quam sxcularibus non mediocri- 
lcrerudilus, qtii nobis ingenii sui non parva reliquit 
monimenla, in quilius inveniuniur 11311 coniempii- 
bilia sanx fldci documenia : quodam loco cuui de profeciu facto landeni boiiiine ventisialur. Post illnd 
qitidem granum vel semen quod supra dixiuius ar- 
burem iuvisibiliter coniinere, ipsa radix priiiium 
ptoficiendi locum vidctur obiinere : secundum vero 
irunciis, terlium rami, quarltim frontles, qiiitilum 
flores, sextum et ultiuium fruclus. Sic nimirum post 
iiilornieiii illain miindi maleriam qiue facla primiius 
iuvenitur in creationc teinporalium, scxio die ad 
hoiuinem perveniiur : ut in illo sua Ueus opera inve- 
niretur tonstiinniare, queiii quasi fruclum omuium 
prx cxieris volebai sublimare. Usque ad hunc ergo 
mmidi lormatio vidclur acccpissc profecluni, in hoc 
vero adducta csl ad pcrlecliun: El in ipso iiuindo 
novum deincepsnil formaiur, quiaquidquid flt post- 13 EPISTOL.E. U. iHo primo homine dispuiarei el corpus ejtis <le limo, A niiuis, vel teneriludine germinis iuclioantur, ut pro- 

animam vero <le niliilo creaiam affirmaret, sie ait 

(5) : « Fiiles catholica hoc potius eligit, et veritati 

magis conscntaneunijudicavit, ut credamus animam 

primi hominis quando facla csl , non de pra>jr.ceiili 

aliqua maleria factam, se<f de niliilo crcalam, ne- 

quc factani a prmcipio quando angeli facli sunt, 

sed postea, cum corpus ipsum ctii infundenda erat 

forinalum esl al> ipso crealorc, sinnil et faclani el 

corpori socialam. i Vides quia isio asserente lides 

c.iiliolica elegit, ct veritaii niagis consentanemii 8 

judicavit : ut credatur animam hominis non a prin- 

«ipio cum angelis factam esse, scd postca formato 

corpore, et faciam, et eidem pariter corpoi i junctam 

esse : ut liumanx animx sil coxvum, 01 tamen sive cessu tcinporis in ramos, et folia diffundaiitur : sed 
in ip«a crealione, et steriles, robore debito, ramis, 
frondibus venuslantur, et ferliles pomis etiam con- 
grois oniislantur. Denique iila paradisus qtiae a prin- 
cipio, plantata memoratur, ab eo, inqiiam, principio 
qno tcrra herbis, et arboribus adornatur diversorom 
pomorum, copia replebaltir; qux, etsi ex arboribus 
procedere videbatur, non lamen illis, interventu 
lemporis, posterior liabebalnr. Eopropter cmn fierel 
primus homo, iu eodem pomerio posiliis perhibetur, 
ut scilicet, illa plenitndine frueluum, viclus ei stifli- 
ciens confcrreiur : exeepto, quod ligiium scientias 
boni et rnali, langi, siimina diligentia prohibelur, 
nonquia maluin essel; sed ut ejus obedientia proba- illa, sive illud crcatis a principio angelis uon xqux- " rctur. Non enim illum bomincm Deus formare ece- 

vum : nec moveat si dicitur quod Deus iinpeifeclum 

nil feceril {Deut. n), cum tamcn sua post invicem 

opera feecrit; quia sic iu suo gcnere singula quxque 

fecit, ul perfeclum faceret, quitlquid fecil. Verbi 

gratia cum dixil Deus : « Fiat lux, i facla est lux 

eubilo lam perfecla, ut non matutina, sed quasi me- 

ridiann vidcrelur : ul nullas in proliciendo morulas 

palerelur : quod nec secundo, nec lerlio, nec ulli 

deinceps diei collalum perhihelur. Posl illum enim 

primum tliem, omnis dies subobscuruin ortuni acci- 

pit in crepuseulo matulino : et per borarum momeiua 

usquc ad scxiam incrcmciilum accipicns, et exinde 

paulutim deflciens landein claudilur vespertino. Ille pit a puero, siciil cx lunc, et deinceps formaiur in 
uiero : in quo necdtim pomis, vel indigel, velprx- 
valel snslenlari, nec adliuc cst idoneus, novis man- 
datorum fascibtis onerari. Sed illum Deus talem fe- 
cit, ul siatim, ct maiuriialem haberet puberiaiis, et^, 
raiionis capax obedire possel legibus sanciiiatis : et 
ideo crescendi et muliiplicandi benedictione mnnera- 
lur, et a prxdicto fructu, augentli gralia meriti re- 
vooaiur. 

Veriun, ille angelus qui in principio crcaius erai. 
qui aversus a Creatore, di.ibolus faclus eraticmn 
illum bominem in collala justitia siantem aliende- 
rel, et felicilali ejus irreparabililer perditns invide- >ero unusdias, ctsi lenebras babuit vesperiiiias,non q ret : non praevalens eum opprimcre per violentiam, tamen habuil maiulinas ; sed in ipso ortti tantx per- 
fectionis binicn illius est iiivenlum, ul niilluin ei 
meridies, iucendi eonferrel incrementum. Sicetiam, 
ctun diciiur qtiia lirinamentum Dems fecil ((.'en. i), 
btiendum est quia perlcclum illud fecil : non a 
suinmo incipiens, ut processu ten.poris ad imum 
cenderei faciendo, sicul mulier lclam lexil cuni prius 
eam inceperil ordiendo. Iloc el de cxteiis elementis 
xstimo sentiendum : tjuod co die vel tcmpore con- 
tiiminamur, quo facta meinorautur. Simililer, cuui 
nalatilia, vel volalilia, dicilur Deus creavisse, non 
eoruin creationcm, ab ovo credeudus est inccepisse : 
ul seilicct ovo, congruis Ebmentis animalo, novello- 
riiui feiuum, produxerit parvilatem, et eosdem pro- insidiis molitus est circumvenire, ne tinde lapsus 
fuerat, illuc ille posset obedieniix merilo pervenire. 
Nec mirum, si bomo, diaboli fraudibus prxveni- 
lur, qnorum ille in principio; iste vero sexlo die, 
conditus invenitur : ille fervens malilia, jam con- 
stievcral nielioribus invidere : iste simplex et rudis 
(C), necdum didicerat, hostiles insidias prxcavcre. 
Si aulem sex dierum opera, ut quidain volunl, nullo 
ab invicem intervallo temporis secernnntnr, et si- 
mul creali homo el diabolus asscriiniur : lamen quo- 
modo iste ab illo subverti poiuerit, cum uterque si- 
mul crcatus sil, nccessc non est quxri : ct si qux- 
ratur, potest facile responderi. Illa nimirum qux- 
slio, quam in quodam libello , te dicis invcnisse, cessu temporis, enutiiios, Undem ad dcbiia.n pcr- D scd qnis ejusdem libelli at.c tor exstiterit, asseris te 

nescisse, non esl inagui pcndentla, ncc debet qtiem- 
piam permovere, cum ejus tendiculas possit fesii.u 
solutio removere. 

< Quomodo, inquit, homo diabolica pcrsnasiona 
recidit, cum in eodem momento iilerqne creatus sii?» 
El adjungil : « Diabolus simul t re.ilus el laps^is esl : 
bomo vero de hora sexla .isqiie ad hornui nmiam in 
sua obedicnlia fuil. i Si, ul iste asseril, magis con- 
siMi.il verilali, ul btuno el angclus parilcr sint creali, duxeril granditatem. Non sic illa facla : -11111. et buuc 
ortuin, vel profectiim peniius nescierunt : seii qux 
cuique perfectio conipetebai; iu ipso sui exordio, 
piotiuus accepcrunt. Ilein, cinii animalia, bestix, re- 
piilia in lerra creala sunl, non a conceptu, v<l parltl, 
sicul nuuc agitur, incboata sun', scd remcta ea, 
quam novimus, nulrilori.i lardilalc, creata siiul, 
qualia, nmic vidcmus pcrfecia robore, vel xtalc. 
Fruiiccs quoquc el aibores, 11011 ab informilate se- 

(5) lliign de S. Viclore, I. 1 De s.icramcnlis, parte 
vi, cap. 3. 

(G) Rudcm ilicii, hoc csl inexperlnm; <pio furc 
sensu legiitir in bomilia <!<■ iVdamci Eva spud Chry- 
ho>i. 10111. I, qu.r lamen non csl Chrvsosioini. sc-J nucloris cujusdam Latini co poslcrioris : < T.uu.i 
fitlgebat iu rudilate, id est, in slinplicilate el iims.- 
perienlii primi hominis gralia, ul uomcn illi impo- 
nercl, el futiira prophelaret. 1*. MHUrri DE HARVENC 

»•1 angelus slaiim cecidit male secutus propriam ve- A 
rilaiem : !">mo vero a scua usque ad nonam injun- 
cix obedienlia! lenuit sanetitalem ; nunquid non 
intra hoc spatium, videlicet a sexta usque ad 110- 
nam, riiaholus potuil insidias homini machinari, et 
liomo tandein per easdem insidias supplantari 1 
9 Major ul video quaestio, muHoque perplexior 
oriretur, si qiiemadmodum slmul creaius ct la- 
psus angelus pcrhibetur, sic eliani homo creatus, 
cum augclo lapsus quoquc pariter diceretur : quia 
iion CSl penpicuum, quornodo cuni pcrsuasore cor- 
ruere persuasus veraeiter asseratur ; cum malu 
persuasor corruisse, uon incongrue anlea videalur. 
Cuin vero a sexta usqee ad nonam honio in sua 
obcriicnlia manseril, ct angelus crealus staiim ccci- 
derit ; quis dubitet, quornodo iste ab illo male sua- 
ds.ute subverti poluerit, cum ille tanium spatium 
persuadendi liabuerit ? Quamvisex eo quod a sexta 
usque a I nonam, honio in sua obedientia mansisse 
aiSrmatur, oriri mihi alia quxslio videatur, quac 
poicsi, ci ad quaerendum quosvis parvulos permo- 
ve.re, et ad solvendum nounullos forte grandiusculos 
excrce^e. Si enim angelus in principio faelus est, 
quoi! a nullo qui recte sapiat, dubiiatur, et cum 
eodem angelo, sictit isii placet, bomo esse conditus 
aflirmalur ; quare asex:ausque ad nonam, et non 
potius a prima iisque ad iionam, fuisse obediens 
pracrficatur, cuni sexta hora, nisi quinque prxces- 
serinl, veraciter non dicalur ? Illud autem princi- 
piiini quinque horx nullaienus praecesseruni : El 
bnra qux onmes reliquas aniecedil, non sexta, sed 
prima tropice nominatur, et idco a prima, non a 
se.\ta. rectc liominis obedieutia coniinendalur. Sed, 
quoniam de bac hor3, nihil certum in Scripturis 
canonicis recolo me legisse, et quota liora faclus 
sit bomo, non illas audeo definisse : hujus rei judi- 
cium, illi debemus commendarc, qui hominem ct 
factum cum angelis, et faclum sexta bora nililur 
affirmare : qui miratur, quo modo diaboli persua- 
sione homo dicendus sii corruisse, cura iile lapsus 
staiim ceciderit : istc vero a sexta usque ad nonam 
in sua videalur obedieutia permansisse. lllud sine 
reprehensione potesl veraciler aflirinari, (|iiod in- 
venitur Scriplura cauonica protestari : quia vidc- 
licet liouio, propler quem niundus est crealus, sexlo p 
die cxtcris postcrior animantibus est plasmalus. Cui 
asscrtioni, clsi intcllcctus congruit spirilualis, non 
tauicn esl absonus lilteralis : titcum in ea mysti- 
cum aliquid subtiliter vestigetur : tamen juvla lit- 
tcram posse acripi non negelur. 

Ail id quod quxsisli, ulrum siuiiil, an post invi- 
cemsua Dcus opera fcccrit, hxc exislimavi fuissc 
respondenda , tuo prudenti committeus judicio, 
Utrum lcncnda sinl, vel lorlc respuenda. Ad id vcro 
quod quxsisli : utrum alii, quam ei cui seinel coiu- 
missus est, quivis grave suum facinus debeat con- 
lilrii, paraius illiusjudicio et digne flcie quod actum 
est , et digna inpostcrum observamia cohiberi : 
pace iua fralcr, in prascuii superscdeo rcsponde- ABRATIS iiON/E SPEI 10 

re, hujiismodi rcspnnsioiiciii rnultiplici veiborum 
copia, ronsiderans indigere. Disputanti euini supcr 
eo cuilibet, tani mulia possunl opponi, et opponen- 
libus taiu miilta e converso rrponi : ut mihi lon- 
gum et difricile videatur, prosequcudo aJ imgiicm, 
omnia dclinire, et, ut verum fatear, difliculiaicin 
hujusinoili , vires meae non sufliciunt experiire : 
hic igitur hacc mea responsio tcrmineiur : ne 
prolixilate intiliii legenti fastidiuni geuerelur. 
Vale. 

EPISTOLA H. 

1'IIII.UI'I AI> HEr.VAItbUJI. 

Docet tria necessaria este legeuli Scnplura.t sacras; 
qua-rit el sohil quomvdo Clttittus conlmxerit origi- 
nale peecalutn ab Adamo , el tanieii in eo (uerit 
contenlus seatndum carnem. 

Solcbas mihi litterulas simptices miitere, et cgo 
tibi simili forma rescribeie, iu iiuibus nil uisi vel 
dilectio inntua siguabalur, vel aliquid uullius, aiil 
parvi ponderis, habealur. Non vero longe alias mihi 
iilleras delegasti : quibiia meam parviiaictn nou 
mediocriter aggravasti : dum in eis quxstionein 
salis diflicilem posuisli, cujus solutionem a me di- 
ligentius requisisli. Ilanc aulem quxstionem, ut 
ais, iu tuorum docloruin auribus, quam sxpissime 
dislillasti, quorum scicntia peili luam iguorantiam 
xsiimasti : ad (|uorum responsioncm dum quasi pcn- 
deres, inientus sermo eornni, ut ai.«, verbolenus 
uispuians ad hnjiis rei enodalionem, quain indignus, 
iaiu ineflicax esi inventus. In quo etiam diclo vide- 
ris i|uodammodo ejusdem quistionis gravediueill 
exaggerare, et meipsum ex obliquo amplius aggra- 
vare : dum -quasi teincritaiis me a»scres arguen- 
dum, si quod mi doclores non sufliciunl cnodarc, 
ego praesuinpsero procaciler atteotare. Sed forte 
hoe le sensisse nec ctiam debco suspicari, et qnoj 
simpliciter diclum est, astuiiae non conveuit impu- 
lari : ne argulior inveniar ad accusandura simplici- 
taicm tux loculionis quain ad cnodauduui perplcxi- 
talem propositae quxstionis. lloc igitur omisso , 
sic teniabo respondcre tibi diligeniius iuquireu« 
li, ui lainen uon prxjudicem inelius sentienli : quia 
etsi non possim libi satisfacere dubilanli, non invi- 
doo subtilius ci eflicacius disputanti- 

Dubitas quidem et quxris, cum Cliristi caro in 
lumbis fuerit Adae, sicttt et nostra . qnomodo non 
inde et ipsa peccatum coniraxerit sicul el nostra f 
Et ne fone verba lua libi exciderint, ea brcviier 
recenscbo, cl ad ea postmodum quod Christus ipse 
dederit, respondebo. Cum diciinus, inquis, omnes 
fuimus in Adam : bxc universilas, ita suae diclionis 
complcxu huiuans propaginis 10 seminario deri- 
valos Iiomines colligit, ut et Cbrislura uua uobis- 
cum retineai. Cuin verodicimus, i Omnes peccavi- 
mus in Adam, > luec universilas jam curtati am- 
plcxus, parcioris circuli, minoris coniiaenliae ita 
circa huinani generis fincs coarctatur : ui incor- 
rupue nalurae Christura verealur amplecli. Constai 
tameii ct irrefragabililer verum e.; ; iia quara 17 EPISTOL/E. «g 

nostra:, lani el earnis Chrisii nna caro Ad;e pec- A habclur ; i.iineii nisi co danlc qiiou possil acui, nou 
caudo corrupta ruaicries praecessit. Cum igilur caro liabelur. Adje peceato inobedienlue sunm immortalilatis de- 
corem exuerii, aut semiplcne corrtipia csl, aut 
plene et tota. Qtiomo.lo autem caro Ada-, sicut 
nec mea peccaio concupiscenliae semiplene poiuil 
corrumpi, non legi ; nou inlcllexi : non eliam, ut 
arbitror, possem doceri. Si auieiii plene ct toia cor- 
rupta est, quomoilo caro Cbrisli qu;e a lnmbis pcc- 
catoris Adac, deOuxii, ill;esa servabiltir? legi, non 
iutellexi : uou dico nou posscm, sed non possum 
doceri. 

Haec est tu^coniinenlia qurestionis, hoo est unde 
dubilas, iinde nie consulis. Gaudeo ergo, quod di- 
vinis studes litleris crmliri, sed in eis volo le do- 
cibilem inveniri : ne vel sludiuin tuiim crassa in- 
faiuct lielieiudo, vel agilitalem ingenii praipediat 
tumoris aegriiudo. Divinarum quippe leclori Scri- 
piiiriMiin iria ul aeslimo valde sunl tiecessaria, sioe 
quibus earumdem Scripturarum, non acquirilur per- 
fecla scienlia, vidclicel studium, ingenium, humi- 
lilaa. Stuilium est, ul lu eliam nosti, diligens assi- 
duilas legendi. Ingeuiuin vero naluralis agiliiasca- 
picndi. Humilitas auiem est animi depressio, sive 
cum dalur, sive cuin non datur graiia inielligendi. 
Siudiuin quidem adeo uecessariuui cst ei qtii ilivi- 
nas liueras opial scire, nlillas, sine illo non facile 
queat scire : quia lam immensum, lam profundtim 
pelagus non nisi laboriosa lccloris assiduiias appre- 
bendii, qui vel olio ignavum et negligcnieni aui- 
niiiin noii inlendii, vel infruciuoso ei saecinari nego- 
lio sludium non impendil. Ea cnim quae necessc 
est sciri, uno in loeo, non possuni oinnia reperiri : 
ei ideo neccsse est legendo frequenlius niulta revol- 
vi, ut frequemi lecuone possit igiiorautia: caligo 
resolvi. Denique apu.i lineras sanculares dicil qui- 
dam : quod quis sapiens essenon poterit, nisi mulia 
legeiii. Ideo et Apostolus cum Tinintlieiini instrue- 
ret : i Aiicndc, inquil, letlioni (/ Tim.iv). » El ne 
brevis legtndi alienlio sufficere pulareliir, siibjiin- 
gil : < lu bis inediiarc, in his esio (ibid.). > Si ergo 
Seripluras scirc desideras, in bis oportcl le ver.-ari, 
in liis esse, iu liis assiduitate congrua, medilari : 
quia quod fasiiilioso et iicgligenii uccludilur, siu- Propter quod Aposiolus cum dixissel Tiinoibeo : 
< Intellige qua> dico, > staiim subjunxit : < Dabit 
enim libi Dominus Iniellectum i'/ Tim. n), » satis 
liquido manifeslans, qnia inielligendi mensiira uou 
cst sita in hominis volnntale, sed in Domini gra- 
lniia largitale. Quam largiiaiem el Isaias praedical, 
diccns: < Dominus Deus aperuit mihi aurem (Ita. 
h). > El Lucas evangelisla : < Aperuit, inquit, illis 
seiisum, ut inlelligerenl Scripluras (Luc. xxiv). > 
Vides quia Doiuinus Timolbco dat inlclleciuin, au- 
rem aperil Isaiae, sensum aposlrilis, ui Scripturas 
intelligant ; qui, econtra, claudii eis de quibus 
Aposlolus: < Non iiilelligenles ail, neque qu;e lo- 
" quniitur, neque de quibus aOirinant (/ Tim. i). > 
Cuni vero lam sluditim qiiam ingenium sibi quis 
videril abundare, et occulli Sci ipturaruni mysleria 
ca-perit penetrare, necessario ciiani huiiiilitaiem 
adjungrre festinabit, sine qua pro niliilo cetera 
congregabit. Haee autcm bumilitas, non solum ne- 
cessaria est ei, cum seerela Scripiuraruin pandun- 
lur, vertiin cilam cum eadem absumdunlur : ne vel 
inlelligens, in se potius, quam in Doininoglorietur, 
ve) 110:1 iiiielligen.s, non suam lardilalem, sed scri- 
pturain potius reprebensibilein arhilrehir. Plerique 
enim cum ea, quae legiiul, iiilelligunl, superlie glo- 
riantur, cttm vero non iiilelligunt, superbiusstoma- 
chantur : exiiinantes dignuni penitus reprehendi, 
quidijuid viderinl bumana ratione non posse com- 
prehendi. 

Caeterum prudens lector, cum quid inielligit, debet 
non in se, sed in Doinino gloriari, et id quod 11011 
inlelligil , huniiiiicr venerari : Isciens vertnn esse 
quidquid Scriplura canonica proteslaltir, quamvis 
non ab onmibiisa"iualiter capialur. Ob boc autem non- 
nullaoi cullanlur, uldiligenlius inquiranlur, invciita 
striclius teneantur: ct (si forte invenia nou fuerint) 
ea, leetor liiimililale debita venereitir, magisque non- 
nunquam repulsus humiliando profieiat, quaiusinul- 
iiiin Xloiniiino repulsam paleretur. Quia ergoiibi cl 
studium el ingenium adesse non ignoio, rcstal ut 
uiiuiui|iie, bumilitaiis graiia muniatur: sicque de 
eo quo iiitclligis gaudeas, 111 id q.iod non intelligis, dioso et inslanlius pnl.-aiiii aperilur. Ingenium quo r» non lamen tibi absonum vidcalur, nec dinicultatem ijin- iiiiu mediocriier necessarium esl leclori, sine 
quo fruslra quis operam litlerario dat labori : quia 
nullam, vel parvam asseqititur scientiain assidui- 
laie legendi, nisi adsil gratia capicndi. llmle el 
Paulus de quibusdain, aii : < Sempcr disccntes et 
nunquam ad acieniiam vcritatis pervenienles (// 
Tim. 111). > Hoc aulein ingcniuin non esi situm iu 
arbilrio hiimanac voluntatis , sed ilivina: solius CSl 
liencficium hrgitaii-;, rjuae licul hominibus dat vel 
nasci, vcl vivtre pn.ut vult, sic cisdcm, inlclligcn- 
liae dona dividil pioulvull. Orandus est ergo Deus, 
ut compeienicm iulelligenliam largialur , ne <li- 
scendi appeiiius, obserato aditu repulsam patiatur : 
qui.i, etsi lima siudii ncccssccsl iugcnium acui cum intelligendi dociorum dispulalioni, sed luae tarditati 
humiliter impui», occlusumque osliuiu, uoli blas- 
phemiis lupidare ; scd debita vcncratione salula. 
Hiraris, cum in Adam Chrislus fueril, sicul ct nos: 
cur 11011 inde peecalum, el ip»e conlraxeril, sicut el 
nos. Cuui enim dicitur: < Onincs in Adam fu!mus,i 
in hae universitate conlinelur et Chrislus : cum 
vero dicitur : < Omncs in Adam peccavimus, > ab 
hac universilale excipitur Cbristus. I>eque cnim iu 
Adain peccavil, qui niisqiiam, vcl iiuiiquam pecca- 
vit : < de quo Scriptuia, Qui peccaiuin, inquil, mm 
fecii. > r.uiii ergo, de Adam loqucns, Aposlolus 
dicil : Hn qup oiui.es peccaverunl (/(0.11. 111), > clsi 
Clirisliiin ibidem non excipit, eum tamen deburu <9 PIIILIPPI DE HARYENG ABBVTIS BON/E SPEI 20 excipi.alibi nianilesi.it, ubi de eo dicit : < Eiim qui A ciantur, Dl ad generanlum, non nisi libidinc mo- non noverat peccaium (// Cor. v). » Unde conslat 
qnia non onines in Adarn peccaverunt, qui laincn in 
Adam ftieniiit (7). Sed illud veraciter dicitur, quia 
omnes qui pectaverunt, in Adam peccaverunl. Sicut 
cnim omnes qui nasoittiri eramus de Adani, fuimus 
in Adam : sic omnes qui peccaiores nasciluri era- 
mus de Adam peccaviinus in Adam. Dbi prinio 
videndum eslqtiomodo in Adam fuimus : qui co lem- 
porc nondum fnimus. Sicut enim nonduin sunt, qui 
post multos annos nasciluri sunt : sic uos qui inodo 
siimus, lempore Adam noiidiiin fuiinus. Scd i eo 
fuisse dicimur in illo, quia cxistendi origincm snin- 
psiimts ab illo : in quo fuit ct ereante Deo naiuia 
Rcminalis, el pcccaio oiigente concnpiscemia carna- veaniur. Hoc est unde Adam filios suos sie infecil, 
sic quasi iu radice postei itatis suae seriem tabefecit : 
ul qnoniam in generainlo, non solum caro sed et 
conciipiscenlia cat natls operalur, qnicunquc gignitur 
eomodo, ejusdem reatu oonctipiscenii* leneaiur. 
Licel enim virum et feminam jungat non adulterina 
copula, sed potius conjugalis, licet non luxuriandi, 
sed gcnerandi gralia celebretur complexus nurila- 
lis; licel Abraham centcnariiis, el Sara nonagenaria 
ad gcnerandtim promissum Isaae conuleiilur (Gen. 
xvni; l.uc. i) ; licel Zacliarias cl Elisabetli in gene- 
rando pracursorem Domini, praeiiuniiaiiii angelo 
quodammodo fanmlenlnr , tanieii jusli parenies 
jtislum filium non possunt geueiare, qnia sine con- * — « o r — p - - 

lis : a quibus propagaiio generis lnimani exordium cupiscenlia non possunt gcnerare. Eget ergo tam stimpsit, quas qitis<|ite iioslrum silii lempore suae 
couceplionis assumpsil. Facto quidem piimo illo 
liomiiie, vel primis liotninibus ilixil Peus:i Crescile 
et inulliplicamini, et repleie tcrr.im (6'en. i). Exiqno 
inleiligitur, quia factos illos Deus voluit mnlliplica- 
ri, ct ex iis alios bominespropagari : quos processu 
tetnporis consuininalos, virtule nierilorum transfer- 
ret ad cceleslia , imminutum supplere numerum 
angelonim. Eral ergojamtunc iu Adam seminariiim 
posteritatis, quo giguere lilios poluisset nutu liberse 
voltinlatis : qui et sine impulsu libidinis se gremio 
uxoris niaritus infudissel, et illa sine dstnno inte- 
grilatis concipiens, maturo lempore sine gciniiu 
peperisset. Et qtioniam generanies, nil praeler car- 
iiein ad genitos iransfudissent, el genili nil pra?ter 
carnein a generantibus accepissent : seciindiiin eam 
solam in parentibus fuisse filii veraciler dicerentitr, 
a quibus solius ejusdem carnis originem sortirentur. 
Verum auteqtiam id accideret inandatum Dei, primi 
homiues transgrediunlur, et prsevaricaiiotiis rei, lali 
6ententia feriuntur : ul qui Deo superiori nnlucriint 
obedienler adhaerere, inferioris sui, id esl, corporis 
coniumacein reheltionem cogerentur miserabiliter 
6uslinere. InOigimr enim concupiscentia ntetnbiis 
eorum quae gcnitalia nominaiiiiir, sentiunlque in eis 
molum, unde merito coiifundantur : quia, cum anie 
peccatum voliintalis arbiirio, sic.ul cxteia, subdc- 
rentur, posl peccaium, velinl, nolin sti, illainslinctu Joannes, quam Isaac medicamcnto circuntcisionis 
ad abolcndum generationis conlagium (8), quoniam 
a quibus accipiuniut sint hoiniiies, ab iltis accipianl 
ut iiijiisli sinl bomines : cuni ab illis trahunt, non 
solnm caniis stibstaniiam, sed et caruis coucupi- 
Scculiam. SecttiKlum hoc autem in parcutibiis dicuu- 
tur fuisse, quod eos a pareniibus ceriuni est acce- 
pisse : unde elin illis quodammodo peccasset judi- 
tanuir, per quorum coiicupiscenliam generauiur. 
Idco Apostolus, cum ad Hebraos tle Leviiico sacer- 
dotio loqueretur, ei qiianiiim illud a Cbrisli sacer- 
dotio differat, osicndere couarCT : dixit, quia cum 
Abr.thae sacerdos Melcliisedecli obviavil, in eodein 
Abrabain Levi, qui iu lumbis ejtis eral, qtioilain- 
mododecimavit (Hebr. vn). In lumhis quidcm Abrahx 
Lcvi erat, secunduni id quod tle illo erat processu 
tetiiporis accepturus, secundum ratioiiein-suininalem 
12 qiiapcrcomplcxuni conciipiscenlialem, dc matre 
erat longo post lempore nascitiirus :secundiim quem 
modum.el ipse Abraltam dclunibispaienliiin suoniiii 
fuerat propagatus, tinde tam ipse, qitam Levi, con- 
grue est a Melchisedech decimains. Decimalio illa 
qua Mclcltisedecli non decimaius esl, sed potius 
decimavit, medicinam illam signai, qua Christus non 
sanatus est, sed sanavil : qtii niiiiinim suinpsii a 
nobis, unde nobis misericordilcr mederelur, cnm 
suscipiens carnem noslrain, nnnsibi, sed nobis 
polius nasceretur. Levi quippe, vel Abraliam, imo libidinis commovenlur. Eadem vero membra, et anle p nos omnes egenms salubri niedicina, qui lellialcm 

peccatum genitalia quidem erant, sed pudenda non 

eranl: quia nulla in eis concupiscentia, niillus inde- 

ccns appeiitus, uulla repugnantia, nulla prorsus 

erat iuqtiietudo, sed bonesias, mundiiia, tranquilli- 

las, obedientlia, sanctitudo. Post peccalum meriio 

piulenda nominanlur : quoniam adeo spirilu relu- (7) Vide col. 94, 23 passim. 

(8) Haec contraria videnlur esse iis qnae Luc. i , 
v. 15, leguniiir dicla angelo ipsi Zacharix, quibus 
proinitlitur lilius qui repleliitur Spirilu sancto 
atlhuc ex ^ulero. Quibus lamen leclis, AuguslimiS 
c|.istola 57, atl Dar.lanum; S. Tliom. m p., q. 11, 
ailiculo scxto, el healus Bemartlns episl. 174, 
dubii mantnt tle sanctillcalionc, id csl juslifica- 
lione sancli Joaiinis in iilcro; iiam poluit csse re- 
plcttis Spirilu sanclo, ad boc niiiiiruin ul f.tceret inoibum iu geueralioiiis noslrae coniraximiis offici- 
na : in qua, quia conciipisccnlix carnalis cOerbuii 
appetitus, nullusinde prodiitqui uon esseleident cott- 
cupiscenliae maculis irretitus. 

Omnes ergo, qui eo modo lain iiicomuiodo srnnus 
nati, originalis culpa; suiiius vinculis obligaii : imc 

itl quod legitur Luca? t, v. 41, sieul ipsa S. EU- 
sahelh dicitur ibi repleta Spirilu saucto, el Za- 
cliarias simililer v. G7j; quaui laiuen repiclionem 
neino dixeril iuUliigeiidain esse ipsam jusliflcalio- 
nem. Est ergo replems S. Joannes Spiritu sanclo, 
sicui Jeremias fuit sanctilicatiis, id est electtis ad 
niunus proplieiicutn quod cst s.tnctuin, iuio se esse 
jam prophelam spirilu prophctix donatinn aoeruit 
dunt ExbuHnvii infnns inulero (Lttc. l, 41). 21 EPISTOL/E. W auiequam in hanc lucem veniamus, in ipso conce- A maier noslra, in Scripiuris plerumque nomluaiur, plu, moni sumus miserabiliter desiinati, et licel 
non actuali, lamen ori^inali peccalo condeimiati. 
Quod peccatum ob hoc originale merito nominatur, 
quia oestu concupiscentiae per quam generandi opcra 
consummatur, illi primi hoiuines, exigente inobe- 
dientia primitus inflammantur ; 3 quibus caeleri 
homines, ducta concupiscentialiler origiue propagan- 
lur. Vel forte ob bocorigiuale non iuimeriio dicilur, 
quia ille inotus iudecens, vel prurigo, nostrae carnis 
quasi quoddam vitium est cl origo : dum per com- 
plexum maris et feuiinse nnllus peuilus generatur, 
nisi primum caro seminantis impulsu libidinis exci- 
latur. Quia ergo prius caro concupiscil, et poslmo- 
dum gcnerat, recte non lam caro quam concupi- i!e ciijusgremio nostra carualilaspropagalur.< Paler, 
inquil, meus el moler inea dereliquerunl me : Do- 
ininus aulem assumpsitme {Psaf. xvi).>Pater nosier 
diabolus fuil, mater vero concupiscentia, quia illo 
siiggerenie.eiislablandiciilc concipimur.etnascimiir 
in peccatis, ct tain diu obnoxii morli snmus, donrc 
sic genitos regenerel diviuae gratia pietatis. Rcgene- 
rali vero, jam originali vinculo non tcnemur, sed 
in carne lamcn fomes concupisceutiae remanet, quo 
ad angendum racrituuj exeicenmr : non ul deinceps 
nobis oflicial (si lamen pracscriptis legibus refrene- 
lur) : scd ut posteros inficiat, si quis taar.en per 
eumdem coiicupiaccuiiain genereiur. Pulclirc Mel- 
chiscdecb, quein nosti Cbiisti figuram tenuisse, sceulia ejus, noslra debel origo judicari : et ideo B < sine patre, sine malre, sine genealogia, » ab Aps- peccalnm, quod per illam nobis dicilurirrogari, non 
iiiconvenienler originale meruit nominari. Hoc pec- 
cato ab Adam usque ad Cbristum, omnes procul 
dubio vinculanlur, quia omnes per conciipisceniian) 
generanltir : et ideo neccsse habent a Cbristo deci- 
mari, id est, ejus sacramenlis saliilaritms expiari ; 
Cbrislus vero nulla expialione indiguit, quia sic 
acccpit carnem de Virgine, ut illa complexos viriles 
non senliret, nec aliquam in concipienJo concupi- 
scentiam praesentiret.Cum enim nulliis nostrum.sine 
complcxu maris et feminx gcneretur, ideui autem com- 
plexus, non nisiper concupisceniiam comsiininietur; 
ob lioc sine acccssu et semine palris sumere voluit 
Christus carnem in ulcro matris, ut omnein prorsus stolo (Hebr. vu) inlro ducitiir exstitisse: quia constat 
Clirisium, nec eo modo geniluin, nec en modo quem- 
piam gcnuisse. Ncque eniui iu sua genitura nosirum 
lenuil ordinem,ncque a carnali concupisccnlia car- 
nis suae duxit origitiera : quia matrein ejus in con- 
cipiendo, libido non prxvenit, sed ut conciperet 
spiritalis in eam infusio supervenil. Propter quod 
ail : « Ecce venit priliceps mundi, el in me nillil 
iiivenieL > Nihil utique suum. Concepit ciiim 
Yirgo de Spiriiu, ci concepli origo ex Verbo est, 
sicut angelo tcstanie perhibeliir, cl noslrje lidei 
confcssio profiteliir : < Quod enim, inquit, in ea 
iiatiuii est, de Spiritu sancto est (Maith. i).i Meus ille 
Aiigiibtinus{9) : ■ Ratio, inquit, coiiceplionisejusnonai conciipisceiiliam rclegaret, eloriginem carnissux, ^ ].3 seiuine vii ili, sed longealiler ac desnper venit.> originaiis macula nou feduret. Traxit ergo de matre 
nou fervorem libidinis, quem illa in concipiendo , 
nec suuni, nec alterius experilur, sed carnis mate- 
riam, qnx pura el tranqiiilla, et nullo commota 
turbine reperilur : sancti Spiritus in eam abundan- 
liorc gratia descendeute, et ab ea ouincm, tuiiiiilluos.p 
libidinis ijnmundiliara repellente. < Spiritus, iiiquit, 
sanclus supervcniet in te , et virtus Altissimi 
obunibiabit tibi (Luc. i). > Siipcrveniet quidcm, ut 
tanquam rubus inviolabililer accendaris (Exod. m), 
ohumhrauil vero, necarnalis xslum conciipiscentiae 
paiiaris. Superveniet, inquam, ut eflicial novo quo- 
dain el mirabili genere le fecuudam ; obumbrabit 
vcro, ut eaindem fecundilatem nullius reddat libi- 
dinis appetilus itnmundam. Voluit quidcm ct potuit, 
qui omnia quajcunqiie voluit fecit, sic in ulero Vir- 
ginis incarnari, ul catlem caro.uona carnali concu- 
piscentia originem diiccrclsicnt nostra.scd aVerbo: 
utiu lioc rucie caro illius a nostra diflerrc judicc- 
tur, quod longe diversain originem habcre perlii- 
bclur. Mostrac elenim carni, ut paulo anle diclnn) 
cst, concupiscentia carnalis origincm ministravit, 
quacjparentes nostros cum ad gignendum accede- 
reul, inflammavi; : undc ct eadem concupisccnlia 

(9) De Gencsi ad litt., lib. x, cap. 20. 

(10) Llicit [orie ;nam,ji miraculase lierei,ut aetua- 
lis concupiscenlia scu libido totatiter removeretur, 
coilu manenle, tamen, nihilomimtt protes conlrahcret 
ptccalum oriyinale, ait U. Tlioiu. q. I, de mato, Hilarius, calbolicic lidci prxJicalor orthodoxus : 
< Nnn eniin, inquii, Maria corpori originem de lil, 
licel ad cremenla parluinqiic corporis omne quod 
sexus sui esl nattiralc contuleril. > El infra : < Caro, 
inquit, iKin aliiinde originem suinpserat, quani ex 
Verbo. > Et longe infra : < Cuin natus sii, inquil, 
lege iiominum, non tameu lege bominum couccptus 
esl : habens in se et conslitulioncm humanx condi- 
lionis in partu, et ipse extra conslituiionem condi- 
lionis in origine. > Et iterum : < Origo, inquit, non 
hominis est : nato eo de conceptioue Spirilus sau- 
cli. > Vides quia cum Dei Filius incarnatur, non 
carnalis illecebra, sed Dei Spiritus opcratur, malris 
iutegriias virili complexu nullatenus violatur : 
uulla concupiscentia, sed sola carnis subslaniia 
iiiinisiraiur. Qui ergo non a carnalibus desideriis, 
more nostro, sed desuper originem carnis traxit, 
profcclo in conceplione originalc viiium non con- 
traxit: quia non aliunde cnilibct nascenti pecca- 
liiin asciibiiur, quain quod ei per parfiituin concu- 
pisccntiam, seininali raiione, iransciiliiiiir. Si euiin 
ct ego sine parentum concupiscentia conclpi po- 
luisscm, forle (10) originalibus vinculis obsirictns 
non fuisscm : quia nil ab eis prxtcr carnis sul>- 

an. ad 1t>. Secus, si aliquis iia sinc parentum 
cnuciipisceiiiia conciperetur, ui materlaliicr tautuin 
nascerelur tlc illis, ei non scininalitcr t). Thoin., 
ail. 7 cl l,«4, q 81, ail. 1. *5 PHII.IPP! DE HARVENG ABBATIS hONJE SIEI 2* 

per quarn liomo tanlum, non A xquari : siutlcamus saltem eum, elsi a lonfje, se- Klauliam a< vepissem 

homo perditus exstitissem. Sic etiain, quia Virgo 
sanclo plciia Spiiilu, de carnali concupiscentia non 
concepii, ct ex ea prxler carnem Dei Filius nil 
accepit : iioii immeriio idem Cbrislus iinmunis est 
a peccato, Htpote nui nec nalus, nec coiicepius est 
in pecrato. Sive ergo Levi ilicatur in Abrabam 
decimari {Hebr. vn), sive in Adam ejus posleriias 
ri-.nu prxvaricationis obligari : nibit boruin ad 
Cliristum pertiiiero vcraciter perhibetur, quamvis 
in luuibis illormn luisse non negctur. Fuit enini in 
illis secundum id tanluni quod traxil de illis : niliil 
autem aliud traxit de illis, qiiam quod traxit dc 
matre, nec aliquid prxter carncm traxit de matre, 
nec aliquiil prxter carnem traxit de matre ; fuit quendo lainen Ulcnnque imilari. Beala quippe Cbri- 
sli paupertas, qux noslrarum diviliarum aculeos 
noluit experiri : qux vocc sua clamans ad Doniinuin 
meruil exaudiri. < Iste, inquil, pauper claniavil, et 
Dominus exaudivit eum (Ptal. xxxni), > pauper a 
crimine, paupcr a vitiis, pauper non deponens, sed 
nunqiiam assumens gibbum camelorum : pauper 
suos xmtilns beans, quia < veslrum, inquit, est 
regmim cadnrum (Maith. v). i Beai.i etiam ejusdera 
nudiias, qu:c nostris non est panniculis involuta, 
iiuo all 0111111111:1 dclicloruin maculis absolula : qux 
sibi tiinicam Adx pelliceam noii assuinii, sed in 
nobis eam, sua simplici puriiate, consiiinit. Tunica 
pellicea, qnx fil de morluo animali, niortem pec- ergo in iilis secuuduin carnem lanlum, qux Dei j; cali signat qtia natura nostra qtiasi superinduilur, l)Oiia esl crcattira : 11011 secuodum concupiscenti.ini, 
qua uostra oiiiniuiii inflcilur geuitura. Qui atttein 
fuil in iiits secuildum carnein tantuin <in.i- bona 
cst, non sectiniltini coiictipiscentiam qux inala est : 
conslal quia nec csl in Adam prxvaricatus, ei ideo 
nec iu Al.rali.iin decimalus. Sicul eniin 11011 fuil in 
Adam, qui niliil traxit de Adam, sic nullus fuit in 
illo, nisi scciindum id quod traxilde illo : nec aliud 
quisijtiam de ilio traxit, quam quod in conceptionc 
dc pareuiibus suis traxit. Nos ergo qui tlc parenti- 
bus nostris camem et concupisceniiam traximus, 
sscundum utrautqiie in illis fuimus : et ob lioc in 
Adam iion solmn fuisse dicimur, sed et peccasse, 
quando scilicel ille unus houio pccoavil, a quo per cum carni nosiix conctipisceniia siiperiiifiiiiditur : 
cuin juxta Pauli vocein (Rom. vni), propler per.ca- 
ium corpus moitiium judicalur, etsi spiritns pro- 
ptcr justiliam videre videalur. Hoc induiueiiio 
peccati, boc corpnrc mortis idein A poslolus se ve- 
stiri dolebal : cl quis eum imle liberarel, lacryma- 
bililer inquirebat : < Infelix, inquit, ego houio; quis 
ine liberabit de corpore inorlis liiijus? » (liom. ¥11.) 
Mortis, inqtiil, 14 lnijiis. Cnjtis * Ejus scilicel dequa 
prxdixcrat: <Video aliaiu legeni iu meifibris meia, 
repiignanlcm legi nicntis mex, el captiviim me 
ducentem in lege peccali (ibid.). > El aitendens quia 
niillus inde suffieil liherari, nisi ci divina gratia 
velil suffragari : respoudel : < Gralia Dei per Jesiiin successioneui nosira omniuin origo ccnciipiscenlia- C Cbrisium (ibid.). » Igiiur de coipore morlis bojus. liter emauavil. Sic iiiniirum coiivenieulcr dicitur 
£t omues iu Adam fuimus, lam nos scilicet, quam 
Cbristus : et onmes iu Adam peccaviiuus, sed nos 
taiiluniiuotio, et 11011 Cbrisius : quia sicul in illo 
fuimus ouiiies qui fuiinus, sic in illo peccaviinus 
omnes qui peccavimus. Tale csl illutl quod ditilur: 
« Qui illiniiiii.it oinuem liominem venicniem in bunc 
mundtim (Joun. 1);» oninem scilicel qui illuniinaiur. 
Et iqui vult omnes lioinines salvos fieri (/ Tim. 11): 
oiimes scilicet qui salvanliir. Fllimus qnidem iu 
Adam, fuil ci Cbrisitis, scd nos dupliei niodo, sim- 
plici vero Cbrislus, quia nos secumluin carneni et 
coiscupiscenliam; Cbiistiis vero secundum solam 
carnis substanliam. 

Diliores ilaque nati sumus quam Cbristtis, setun- 
dum id dniilaxal quod de parenlibus traviinus : 
quia nos duo qiia-ilaui, Chrislus vero uiiiim quid 
soluuimodo iraxil de niatre : et vox nostra illa est: 
« Ecce in iniquilalibus conceptus sum, et in'peccalis 
coucepil me maier mea (1'sal.i), » quaj nintirum a 
Chrislo longe est alieua. Ulinain tales diviiiasnon ba- 
lieiein! uiinam non essem (ali involucro prxpeditus! 
uiiuaui per anguslain virtuttim semitam, pauperta- 
lis el mnliiauV benelicio currercm cxpedilus! P11I- 
cbro Clnisti paupertas et iiuditas comiiiemlaiur : 
ad quas eiiam nos inviians : < Qui mihi, ail, mini- 
slral, me scqualur (Joan.m). , U« quia non pos- 
SUH1116, vel cuin prajcedere, vcl ei aliquaienus co- cujus Apostolus involucro gravabatur, per J.sum 
Cbristum, sive ille, sivc itosiriiin quilibel iiberalur: 
quia pcr eiun ilivina nobis gmii.t ministratur, 111 
quotl idein jubel Apostolns imp!ealur. < Murlilicale, 
inqnit, mcmhra veslra qttx sunlstiper terr.nn : for- 
iiicaiionem , immiiiidiiiam , libidinein, concupi- 
sceiiiiaiu (Co/uss. 111). » Hxc sunl membra bujiio 
corporis ; hx suut species hujus inortis; li.ec est 
ipsa niors qtiain neccsse est nnillo, et contijiuo la- 
bore nioriiflceitius, non ut in prxsenliarum ptnitus 
non sit, sed ul pra^valere non possil : ut scilicet 
cuin in nobis geniiiiius peccantli monelur affeclus, 
ntillns ei relaxelur effeclus. Neqtte eniiii, dum bic 
vivimus incentivuin peccali potest a nobis radicilus 
exslirpari; sed per divinam potesi graiiam refre- 
nari : ul ejus ttiiiiullum spirilus viriliter roboratus, 
compescat, et illud inefiieax, velut exslinctum sub 
cinere deliiescat. Ilanc peccali niortcm, ct bujus 
moriis morlilicalioiiem Joannes Bpptista liguraliter 
osieiidebat : cutn lumbos suos zona pellicea prx- 
cingebat (Marc. 1). Quia eniin per lumboriim pa- 
rentalium coiicupisceiitiam conceptus fuerat, et ab 
illis non solnni corjius, sed corpus mortuum propter 
peccatum contiaxerat , ncccsse fuit ul eamdein 
inoriem rigore disciplinx mortificarel : ne carualis 
illecebra quani pareules in etim liaiisftideraiil.suis 
ciiin blanditiis cnervaicl. 
Apie ergo iumbos suos zona pcllicea circum- 25 EPISTOLE. 2ft clnxit, quia carnis lasciviam loro conliuenliai sic A neeessaria est, qune, siquid ei claudilur, nnn p;.vi» astrinxil : nt nnUam illi evjgandi licenliam rela- 
xarel, sed in ipso fonte, capni serpenlis moitiuca- 
tionis malleo conquassaret. Qni eliam cum a lurbis 
Christus propler vivendi exeellenlbm ptitarenir, 
ne snpcr hoc falsa diutius opinio viilgaretur : re- 
spondit : « Non suni. ego Cbrislus {Joan. i). » Non 
sniii, ait, Clirislus qui non soluni ex carnis, sed 
etiain ex peccati traduce suin conceplus, el ideo 
immtinditiis originalibus snm inferius : inundaiio- 
nem quariim elsi circumcisionis beuelicio snm aile- 
ptus, tamen duni liic vivo, propler naliva? concu- 
piscentia: reliquias veraciter jndicor imperfectus. 
Cbristus vero, qui pnetcr inoretn noslrum sine virili indignari : sed vel ampliorcm grali.im ad cor.se- 
qtieiidiini id quod desidcrat promeretur, vel nou 
consequens, rea tainen prxsumpiionis et contuma- 
cias non babetur. In bac ergo buniiliiaic et tns 
inquisitio, el mea responsioconsunimeiur : ul siquid 
illis deerit, imo quia dceril, bujus plenitudinc com- 
penselitr. Yale. 

EPISTOLA M. 

PHILIPPI AD HEROAI.nUM. 

lifprehendil nomen Forlunce. bocel Chrislianas nou 
debere immorari in elhnicornm libris, scd ad sn- 
cras Scripluras feslinnre. Latis 1'arisiatsis aca- 
demiar. 
Litleras quas aflectii memori tua mibi miMl di- conceptus est seniine, sine concupiscenlia nalus de leciio, til lelliarguni meum, et gravem BOmnolentiam virgine, lona pellhea non cingiiur, quia pellicea 
tunica non vesliuir. Qui euim in ingressu hujns 
viia» inillius eoncupi>eeiilia?. involiicro prsepeditur, 
ct ideo in ejus luinbis lex reptignans spiritui noa 
sentitur : profecto nulla districtione cinguli com- 
inunitur, quia, quod in illo constringi egeat, niliil 
peiiilus inveniiur. Quein eigo zona pellicea cincium 
videlis, Cbristum esse niillatcniis xstimetis : quia 
etsi vobis eicellere videor inerito sanctitaiis, illi 
lamcn comparari non possim, qui nec natus, nec 
conceptus est in peccatis. Sic Joauncs plurimum se 
a Cbrislo differre voce cl babilu declarabal : cuni 
se originalibns obslrictum vincnlis, illum vero 
peccata mnndi lollere proclamabal : « Ecce, ait. quodam quasi vigili curares pulsorio, sctto me e: 
legisse diligenter 15, et leetas gratanter accepisse; 
quia liium discenlis profeclum in eis mihi videor 
percepisse. Elsi euim lesta in quibiiMlam adlmcodo- 
rem servat quo anlerius est imbuia, liqiiel taineii in 
caeleris cujusmodi nectare sit poslerius delibuta : 
quia el ea uondum laces quibus fumat etbnicorura 
seductibilis oflicina, et ea siinul loqueris qux divinae 
lectionis tibi serenior contulit disciplina. Neqne ut 
arbilror indignc feres si colaphnm libi lidenter incn- 
tiam, quo incusso, velul tenenii tiuces excutiam : 
ul evcussis quse puerilia sunt et pleua vanilalis, 
soliimmodn teneatur codex maturior honeslas veri- 
tatis. Cum dicis, quod fortunie arridenti nonnulli qui lollitpeccata mundi [Joan. i).< Kecleergo dicilur q diligunl arridere, el cnm ilb quenivis irriserlt, irri- Cbristus et in Adam fuisse, el lamen ab illo niillam 
maculain coiUraxisse: quia sic in utero niatris 

poluit carnem sine concupiscenlia sumere conlia 
carnis jura, sicul poluit nasci de Virgine mirabili 
et nova geniiura. 

Scd, ne videar justo amplius verbosari, respon- 
sioni nif.e caleem ponam, ct libi forle gaudenli 
brevilale leciionis divinx gravedinem non impo- 
ii.ii ii : quamvis ipsum qiiod dicliim est jam prolixi- 
lalisargui mercatur, si tamen qmestionis m;e iiisuf- 
ficicus jndicalur. Si aiitem a veritatis regula non 
defecit, et tux solliciludini satisfccit : facilitu et 
juslius veuiaiii cxcorsiis prolixior coiiseqiielur, cum 
b gcii.ii inorula, utililatis benelicio rclevelur. Quod suni et ipsi pariter irridere : hujusmodi verborum 
superficies aures sanas sliqiiantulum verbcr.il et 
offeudit, quia sensnm iiuo inseiisatam eorum signifi- 
camiain fides ecclesiastica reprehendit. Oeusquippe, 
qui creare et pntuit cl voluil nniversa, pro stia 
voluntate apponit et disponit nobis prospera vel 
ndversa : el discretosic ordine ordinaioque re^i.itine 
oiimia moderatur, ut in eis non faio, nou lortuiia» 
locus, vel efficacia relinquatnr. Quod ille clbnicus : 
Fortuna inquit, in omni re dominalur. Et abus (II) : 
Si fortnna, inquil, votel, ftes de rhelore consu:, 
el quidquid simile inveneris, tam erroneainetincoii-, 
senuneum judicatur : ut nobis super boc asseren o 
veritatis niajestate siientium indicatur. linde, etsi si verbis miiitiplicibus, necdum satis qurestionis D quibusdam verbis licite ulimur, quibus uccultum piiplexitas expeditur, lanien nec sic venia nejranda 
est, ubi disserenlis voluntas prompiior invcmiur : 
quem constal studioso leclori nullatenus iuviderc, 
(t, si qmd inlelligcre potuit.ex induslria non tacere. 
U< auiem vcrun f.iiear maj dileclioni, Imjus rei 
vcriiaiem ssliino expeditins me scntire, quam 
vcibis prxvaleatn expedire : et ideo ad exlremiim 
excusandi suffugium mea impossibililas illud pro- 
plieticuiu exclaiuaotl : < Genciationein ejus quis 
euarrahit? > (Isa. liii.) Ejus eniin gencraliouciii 
iioii b .liini diviiuin, sed eliain humanam, vcl nu- 
possibile, vcl diflicile cst eujirari, et ideo humibiat 

(II) Juvcual, satyra 7. quid vcl dubium dicimus designari, videlicet lorle 
forluiiu el hujusmodi aliis quaj a fortttiia, vel a quibus 
fnrtiiua videtur deriviri : eo taiiien verbo quod esl, 
forluna (I2),uti nos pari modo Inquendi rogula non 
peimitlil, quia diversum et perversum rjus signili- 
calum ventas non admitlit. Pulal eniin crror gcnti- 
lium quo I foriniia dea est, el rotam volubilem c r- 
cumducit, et potenli voluntaie huuc ded.ic i ad m - 
seriam, biinc reducit : el euui Marius nova gaudel 
poteniia, lunc arridet, cum vero Sejauus unco duci- 
lur, •unc irridel. Quo.l quia seutirc cum illis noo 
cst caiholicum, profocio et diccre cum ilbs, non est 

(12) Confer S. Attslini, I. i r.otrjct., c. i 28 J7 PIIlLIPPf DE HARVENG ABBATIS BOX-E SPEI 

yeridioum : ct cum cerlum habeam veritaiem (i.lei A scientia quse praciiml. si practirrenli gusius expe- 

te senlire, volo itt ir.venialnr vera sentienli serino rerins consenlire. Halies in rsalmo cni ceriius lioc 
assignes. « Ilinic humiliai, inquii, et liunc exaltat. 
(P$al. lxxiv.) i Quis? « Calix, iiiquit, in manu Do- 
mini, et inclinavit ex lioc in lioc. • Et Anna : < Do- 
iniiitis, inquit, dciliicil ad iuferos, el reducil : Do- 
iuimis paupcrem facii, et ditat (l Iieg. i.) » Cum 
ergo in inanu sit Dei lam grala prosperiias, quani 
adversitas importuna, cerliim halie qiiod in eis iioii 
fatum operatur aliquid, iioii forluna ; sed lioc ficti- 
tiiim errore dclnsa \ario gentililas adinvenit, cuin 
sibi deos quaerens, Deuni veruin misera non iiivenil. 
Deniqne legisti in titulo Psalnii, « Iiilelleclus Asaph,» 
et in Psalmorum tiiulis < Asapli » frequcntius inve- 
niiti, de quo et in luis milii loqui litteris voluisii : 
lenens scienlia quod cuni ille lorcularis angnslia sil 
deleutus non aciuum iino vinuin, non ainurea, m J 
oleuiii esl iiivenlus. Hoc esi quod iu luis milii di\i 
Ktieris plaruisse, quia s-dlieet divinx leclioni vidiris 
operam impendisse : in qua Asapli et Ydiiliiun, et 
bujtis foruix exleri non mediocriier commendanlur, 
qui suo et alioruin labore vel siudio ad obiiuendum 
viiam jusle composilam commendanlur. Quoruni, si 
roininendabilem asseculus fueris intelleclum, si 
transire, iino si trausilire de profuciu clcgcris in 
profectum : si arie, corda, mauu, concoideiu nioruni 
composuens liarmouiain, profeclo coiani arca fuede- 
ris gratam divinis auribus, ci tu concines psalmo- 
diam. 1 11 quo velul gyiiiuasio (ul milii tilte iininuuiit ,■ 
litierx) jam iuctaris, et volunlario bumero pressu- 
ram susliues loreulaiis : forie saporein illum vcle- 
rem sa'Ciilaris viiae et scientiae velut acinum reli- 
cturus : i'l in novuni laiu sciendi, quain vivendi dul- 
corem agiliiate sircnua transiliirus. 

Quid cnim aliud divinx, quibus inlendis perso- 
nant leclioncs ? ad ipiid aliud claborant litleralis 
hujus exerciiii lunsiones : nisi ut qiiem ussumpse- 
rini, reddanl graviicrerudilum, eterudiiionis malleo 
ad ineundani ntclioris vit-.e seiiiitain expediium ? 
Nosii aliquos lam lardi.i, tam letbargieis moribus 
elanguere, ut nullam vel parvain ad Kciendum \e- 
linl diligemiam adliibcrc : alios vero tam rudem, 
iino lam liebeteiu habcrc iniellectum : ut cum sem- rientia non succiirril. Elsi cnim qnis ad boc promo- 
velur, ul assumpto prxconis oflicio iu plaleis, et 
vitis vclil, et valeat 16 clamitare, el quanla sit 
eliqtiali iniisli jucunditas, quae avili meri suaviias, 
buccis concrepaniibus jactitare, quidquid tamen in 
bunc modum miscel cxleris ct propinat, si non et 
ipsc gustii perreperit sua propinaiilis inliina nou 
saginat ? Qoorum formam tu pari aut hebriudine, 
aut negligenlia non seciitus, sed meliori contilio 
prudenter iiislilulus, sepone illius fabulosi saporem 
aiiualir.nm Hcliconis, ct introduci satagc iu cellam 
veram el vinariain Salomonis : neque boc ut de 
vino aul vinea Snretli uberius et claraosius vcrbo- 
scris, sed ul baustu avido gusluque plenario de- 
brieris. 

Ob boc aiitem nolo le ficri ebriosx hujus plcnitu- 
dinis inexpeiluni , quia lleliconis fecuiu'<i caliccs 
uunquam facient le diserliuii: sed eo potius vino 
eiis vcra scieuiix non ignarus, imo scies, quiu et 
senties, « inebrians calix Douiini quaiu prxclurus 
(Pial. x x 1 1 ) . » Hic cniin tlicilur vcrum scire, cui cou- 
ceditur et senlire : cmn id quod in Scripluris litale 
et salubcrriinum invenitur uon legenlis claudii mc- 
inoiia, sed guslanlis avidilas cxperitur. Cnde Pro- 
pheta : « Gustate (Psal. xxxiu), » iuquit, elaiius: 
< Amici, aii, bibile cl inebriamini (Caniic. v). > 
Qui vcro male sobrius ebiieiatis hujus calicem nt>n 
deguslat, ciijns fauces abstemias lauguor et sitis 
ariila coanguslat : cousial euni verain Scriplura 
scieutiani non liabere, cujus ctsi verba iiiemiiiii, 
sensuin non meiuit obiincre. Scnsiim non oblinel, 
qni, elsi cames vel coriuiu quxrens potuit inve.nire, 
nonduiu tainen ad vitaiem ejus spiruum pervenire . 
qni spiriialem Scripturx dulccdiiiem nondum seniit, 
qni audil.c lectioni affectu inentis applicilo non cou- 
sculil : qni, clsi legendi sludio menioiiler veiba 
capii , palalo ejus siupido interna illiu 5 suavitas 
nondum sapil : ideoquc, etsi apud liomines magnus 
vice Apolliuis jam putaiiir, ejusdem Scriptura lesti- 
monio iu nibilum reputatur. « Si quis, ail, rousuui- 
uiatus eril iuter lilios hominum, si abfneril ab illo 
sapientia tua : in nibilum reputabitur (Sap. ix). > 
El infra: « Yani sunt, ail, oniues bomines, in quibus per discani, nunquain lanien veniant ad perfectum. J_) non est scienlia Dei (Snp. xm). » Vides quia Scr 

Sicpleriquc iu populo, rusticana quadam bebetudine 

ndeo suiit inertes, ut quanli viuuiu veiidatur, exi- 

sianl penitus inexperles : superfluum ducentes, si ad 

boc perscrulandum eoruin fueril mens inlenta, qux 

cisterna sive lacu, sive aquis prxierflueniihus esl 

conlenla. Alii vero iuclioris, ut pulanl, proposili 

cum intra suuiu nolint se tnguriuni releniare, pla- 

teas, fora, coinpila, el inajorum convenlicula dili- 

gtint fiequentare : et prxiergredienies agnoscunl 

iu labcrna significante circulo vinum esse, et forte 

prxconis lesliinonio sciuul idein ctiam bonum esse. 

Cxrerum cujus scienliam usu lanlum, vel audilu 

extrarioperceperiiil, uon slaliin el dulcotem gusiu 

iciiiuu persenserunt : eisque nil salubre confeit plura quam sapieniiam eamdem et scientiam dicit 
esse, vel alieram alteri lam concordem, tam consi- 
milem prorsus esse : ut quisquis hujusmodi tam 
scientia, quam sapienlia non donatur, vaniialis 
argui et repulari in nihilum mcreaiur. Nam scieu- 
tiani Dci dicil, qua Deus sf ilur, qua senlilur, qua 
ejus dulcedinein in Scripiuris affectuosa niens bgen- 
lium experitur : quam devoti legentes bauriunt de 
cella vinarix pleniludinis inexhausu, quam ipse 
largitor ejus, plusquam offerentium diligit holo- 
causta. «Yolui, ait, scieniiain Dei plusquam holo- 
causia (Ose. vi). i Quod aulem siieuliam Dei velit 
intelligi, non qux fauix seu vcrborum ejus fuliU csl 
conlenla, se.l qux Dcum senticns, c; degusians cx- 29 EPISTOL^;. W 

plendis ejns voluntalibus est inieiita ; consequcnler A illa quipi>e spirilalis seieniia, sive, ut eiprcssius 
per op|n>siiinii iniiuii, dicons eos in transgressionis diierim, viialis senteniia qn* in divinis litieiis iunc 
pnecipilium devolnios, quos vult inlelligi non esse seniilur, cuni cariiindeni auctor devoto lectori ulic- 
Dei seieuliam asseculos. < Volui, ait, scienliam Dei riorem graliam imperlitur, ei panis dicilur quo ille 
plusqiiam holocausla. Ipsi aulein sicut Adam trans- bauel homo interior roborari, ei vinum quo in gressi suni paclum. i Cum deberel diccre : ipsi 
aulem qnani volui seienliaqi Dei iieqii.iqiiam babue- 
nint, dieit, quod non habenlos Dei scieiitiam, con- 
seqiienter facere volucruul : ut per id quod flcri 
p.nenler perhibelur, quac causa efliciens anlecedat 
probabiliter inlimetur, Ct pulciire, < sicul Ailam, 
inquit, transgressi sunt pacliun, > Adam cuni in pa- 
radiso ad tangendmn vctiuim se cxtendil, non natu- 
rx violenlia, non inentis ignoraniia sic oslendit, sed 
enervi molliiic gerendum esse morem femineae decer- excessum nienlis proliciens dehriaii. Patiisest, cunt 
inviclam ille foriiiudincin conceditur adipisci; vi- 
nuni viro, cum cceleslibus inliians terrenorum et 
visibilium oblivisci. Panis ciim umeque adversan- 
lia viriliter sustinet ct retundil; vinum vcro, cuin, 
non qiucrciis <iu.e sua sunl, totus in illo Dei san- 
ciii.ii 10 se abscoudii. (Juod allcndcus Zacbarias : 
< IJiin! bouuin ail, ejus, et quiil pulcliruiii ejus cst 
nisi friinienluin ciectoruiii, el vinuin geriuinans 
virgines? > (Zach. ix.) Quid boiimn, inquil, in nens passioni, prudens ei cnnscins inohediensexstilil B Scriptura, nisi panis seu fiumenlum, a cujus edulio ralioni. Qui si Dcum prxdicla scientia, id est prse- 
ser>ii experientia gusiu, sensu, senientia tenuisset, 
non volunlate, non conleniptu pactum quod acce- 
perat, praelerissel : qui.t, qiieiu eo nioilo quisque 
sentiens gaudel scire, ei consequenler diligit eliam 
obedire. cancs removens impudicos, eos admillil solum quos 
digiianler Cbrisius eligit iu amicos: qui abhorren- 
les porcoruui siliquas et inanes paleas jiimeutoruin, 
afleclu delicalo pasci appetuni Iruinenlea similagine 
liliorum? Quibus per Salnuioueui, < Comedite, in- 
quil, amici (Cant. v). • Et quid pulchrum in Scri- Hecte ergo, qui sicul Adam prudenlcr pece.uc plura nisi vinuni? quo qui poli fucrinl in quamdani 

pactuiuque transgredi non vcientur, scicntiaui non velitl exslasim rapiunlur, el tiiiniillii vigilum rele- 

babere, sed laborare inscilia perliibenlur : cuni au- galo, quieie menlis placida sopiiinlur, habentes qua>- 

gnientuni sciendi sil, iion si qui de Scripturis muiia cunque somno huic obslrepuiit sic invisa. ut cis 

et veracia volubiliter eioquuiitur; sod si pcicepto valefacio, Chiistum sequaiuur inlegrilate spiritus 

earum scnsui, consensu morum aflecluosius obse- indivisa. Cujus inlegrilatis meriio esse etiam virgi- 

quunlur. Neque ideo credideris, ut divina leclio nes perhibenlur, quia scilicel affcciu vitiorum vario 
digne supciflna judiceiur, quod scilicet non omnis -, non lenentur, sed spretis lenociniis, quibus carna- 

rjus lcctor ad liunc sensuin et conseusum iegendo lesquique nullo corrumpi sanctitatis iniuitu perti- proinovctur : nec babel in se illa vim lam vividam 
vcl eOecium, ui lcclorp.m quemlihei reddai necessa- 
riosicafleclatum.Sota quippe graiia donat profcctus 
hujus invisibilitcr incremeiiluin, sed extcrior lectio 
noii uiedincrc adbibet adjunientum : dum lectorem 
blamlo sinu excipicns ad doceudiim, docel muliif.i- 
riam qiiomodo sit vivenduin : el quo meritis viia: 
pnecedenlibus veuiendum. Qua-, dum sensus mysli- 
cos el morales clausos involucro liuerali, dum le- 
siam liticralem dicit esse viuo prxdiiam spiriiali : 
dum ejus vini quusi osteniat coiorem, dum com- 
mendat saporem, diim prxdicat ulilitalem, ad bibcn- 
dum illud, audiioicni, borlatur ct instigat, et boc mescunt, in solius Chrisli amplexu caslo, vel accu- 
biiu requiescuni. Quod pulchre adolcscens ille in 
Evangelio prxsignavil, quiJudxis Irementibus eum- 
qne tenere volenlibus, sindoiiem resignavit, eligens 
iitniiis fugere (Marc. xiv), el quieiara puriiatcm 
spirilus cxperiri, quaiu panuosa malilia lumulluan- 
lium irreliri. Quem voleutcm, ut aiuni (13), iixorem 
ducere Christus a proposilo icvocavii, ct supra pe- 
ctus suum, cuin ccena lieret, reclinavil (Jomi. xvin), 
qtiia cos venusial integra puritate spiritus virgina- 
lis, quos admittil ramiliarius ad scienlise profunda 
spirilalis. El recle is, cui daliirsupia Chrisli pe< ttu 
in coena recumbere, cui spiritalem scienliam ube- ille horlamento, comniemlala curiosius pervesligal. I) rins voluil Chrislus infitndere, reclc, inqiiam, ado- Dumqiie bibii commendauiis inslanlia gratanter la- 
cessilus, acuitur iiiierior bibentis appelitus : ci quod 
parum vel nilnl vidchaiur utile non bibenii, lit jucuii- 
dum et saluhre plenius baurienli. Ciistus eniin appc- 
liiu.etappctitus gustu gratuni accipit incrementum, 
61 17 proficiens inleriori hoiiiiin confcrt sondius ali- 
menliim, ut hic ille vclul pane robustius iuvalcscat, 
vcl lanquam \ino primo cleguuter ebrius bilarescat. leseens et virgo fuisse prscdicalur, um bic duplex 
gialia grato consorlio commeiidabilior habealur. 
Nam, cum nounulli eo veiut xtatis gradu, soluiis 
pudicilise legibus ihligur.l eflrenari, prudons quisqi o 
satagit virginca verecundia rcfrenari, aiiendens quia 
ill.i est adolescenti utilis fortiludo, cui snperducilur 
virgiualis verecundise pulcbriludo, Denique quidum 
comicus (U), Decet, inquil, verecundum eue uito- (13) Bene dicil ul aiunl. Ila eniin opinaii sunt 
quidain cx prxfalione in Joannem quae siili Allgu- 
siini tiiulu circuiuierlur; eam vero Aiigiistini non 

esse, lum cx siyli divcrsiiale, liiiu ei Iract. ult. in 
Jftan. ccrlutn esl. Sanclnm aulcm Joaiineiu nuni|ii:nn 
atleutasse uiiplias, cx Ignatio, llieroniinn el Epi- phanio rccle probal Baron. lomo I Annal,, a<l an. 
Clnisti 31. fSnpiias vero Joaunii cap. u relalai 
fuisse Simonis Uiananex judical INicephorlis I. mh, 
c. 3. 

<U)Plaulns. 31 PWLIPPI DE HARVENG 

ler-cenicn.. Ei Joanncs: « Scribo, inqnil, voWs, ado- A 
lesoenies, qi.i.i fories esiis, el viiisiis tnaligimm 
(/ Joun. 11). i Qtioniam ndolescens proprio quodam 
impelu ad oblinendum suos veben.cnier aeslual np- 
peiilus, amorc quoruin tenero furliicr fuerit irre- 
liius, rccte per eum veliemens fortitudo, vel fortis 
veuemenlia designalur, qu:c liuic xiati, imo huic 
voluniaii familiaritcr assignaiiir. Cui furtiiudiiii, 
qnsedam necesse est iniegrilas verecundi spiritus 
adjiingaiur, qnai illam nmi vanisel noxiis iminergi 
dcsideriis paiiatur, se.l a foreusi negolio et sirepitu 
revocans plaiearum, vcrsari secum faciai in con- 
clavi Qoridn Scripturarum. lu quo, cuin lii duo afle- 
clus indiviso fcetlere copulaniur et in niodiim Joan- 
nis aeclines in Christi pecioie soporaniur (Joan. 
xiu). niisqiiain legenliuni inli polesi olio quidquatn B 
frucluosius inveniri, vi\ lali negotio <|iiii!qnaiii sere- 
iiius quid vel jucundins experiri. l)e quo Isaias : 
« Habilabit, inquil, juvenis cnm virgine (Isa. lxii).i 
Ciini enim lectoreui Ciiristus sua digiialur graiia 
visiiare, et ut legens inlelligat cl inlellecta diligat, 
caslum ejus ei vehemens desiderium iuQainmare, lil 
quxdam juvenis et virginis coliabilalio graiiosa, et 
non consensu carualiuin, sed profeclu spiriialium 
fruciuosa. Hujusmodi robiistos ci virgines, id est 
forlem iniegriiatem Spinlus virginalis, juxla supra- 
dictum Zachariam, paril vel germinal Scripturae 
scieniia spirilalis, cum aut siudiosus lcctor velut 
paiieni romcdit in sudoru, aul eo provectior velut 
vinum liaustu percipil leniore. Qnod nimirum illius 
As3«pli, et scire el senlire jamgaudet inielleclus, qui *■* 
dono graiix ail obtiiienduni boc beneficium esi pro- 
vectus, ut viinjm eliquatum forli pralo divinai leciio- 
nis, ilefjccattim baurialin illiws qttielo cellario Salo- 
niouis. Ad qiuxl, sicul inului venisse comitalu regin.i 
legiiur Sabxorum, ut quoruin ramam de longe iian- 
serat, cerliora sibi visu redderel oculorum (III Reg. 
i), sic el lu amore duclus scieiili* Parisius adve- 
uisti, et a nmltis expelilam opiaio compendio Jeru- 
salem invenisli. Ilic euim David decacliordum psat- 
leriuin manu laugii, bic lactu mystico psalmos pan- 
git; bic Isai* legitur, legendo dciegitur propbetia ; 
liic propheia: caeteri diversosmodulos concordi pro- 
ferunt meloilia. Ilic sapiens Salomon erudiendos 
convenas uperitiir ; bic ejus prompluariiim studiosis r» 
pulsanlibus aperilur ; liiu ad pulsandum lanlus con- 
ciirsus, lanla freqnenlia clericonim, ut coniemlat 
supergredi iiumerosain multiludinein laicorum. Fe- 
lix civilas, in qua sancli codiccs lg tanto sludio 
rcvolvuntur, cl eorum pcrplexa mysleria, guperfusi 
dmiospiriius rcsolviiniiir, in qua tanla leciorum di- 
ligentia, tanta deniiiue scientia Scripluraruni, m in 
niodum C.iriat sepher meriio dici possit civitas lii- 
lerarum. In hac inslar Gothoniel vol.o le 11011 lam 
liiieraliier, quatn spirilaliter erudiri, sic Seripttiras \ 
capere, ul intcrnam illarum dulcedinem diligasex- 
periri; psalleriuinque inusicum mc sunare, ul inve- 
uialur et assumpla cithara consonare: « Psaltcrinm 
teiiim ul legtsti) jucunduin cui ctil . . ■ 
Lm;. > Vali ABBATIS BONjE SPEI 52 

EPISTOLA IV. 

PUILlrri AD ENCCLBERTIM. 

Slulium lilternrum ad inierioris hominit spirilvatem 
perfeclionein esse referendum. 

Sicnt nnsli grammaticos tlieere, vir dicitur a vir- 
lute, eo scilicet quoJ animum haberc debcat non 
mollcm, non elumbem, non, ut iia dixerim femini- 
niim, sed foriem ct coiisianlem iuvicloque robore 
masculinum ; qui prusperilatis arridcnte alQueniia 
inauiler non grandescat , et adversitatis urgenle 
inolestia muliebritcr non fucescat. Si ergo perfe- 
ciiim pruficere vis in virum, vcl potius si te recolis 
esse virum, agc viriliter, et robuslius conforlare, 
liec recuses dicendi gralia, quiilquid grave occur- 
reril tolerare. Sicut enim miles palmam non acci- 
pit, qui moili desidia consopilur, qui laboris im- 
paiieus, umbra, plumis. uxorio complexu assidue 
delinitur, sic non nisi labore el studio ad extelsa 
scienliu: perveniiur. Ideo niiuirum el clericali nomi- 
ne vidcs passim plurimos insigniri, et profectu 
congruo raros admoiliim erudiri, sed cos difiicul- 
tate qualibei repercussos vel manere penitus ulio- 
tas,- vel fonte labra proluere caballino, ul sic repen'.e 
prodeant in poclas. Quod ulrumque diligcnlitu 
vitare sludueruiii quicunque litlerali et dici el esse 
veraciter voluerunt; qui pbilosopbiae non parvi 
mora temporis asseclae vel ininisiri, ad boc usque 
profecerunt utaliorum Gerenl cl magislri. Quoiuui 
Plato Albeniensium civis, cuiu jain Grxcas ad un- 
guem litieras tloclus essct et in auditurio Socmlis 
suis Inuge condiscipulis major essei, adbue tamcn 
amorc sciendi exastuans 111 ^EgyplUm descendil, 
et inier exieras el barbatas nationes non parvam 
Scienliam appreheudii. Audieral forte quod Moyses, 
qui in .'l'.;'vpi') naius fuerat ci nulriliis, oiuui sa- 
pienlia iEgypiioruin, sicut diviua referl pagiua , 
fueral eruditus; el super hac supienlia itleni Plalo, 
non mediocriler curiosus, ad investigaudum eam 
faclus csl sludiosus. II. u autem invesligalione non 
coiitenlus, inde Italiain requisivii, el inler Pylbago- 
ricos uiullam quoque scientiam acquisivil ; lalique 
sludio dediius ad.aunuiu xlalis oclogesiinum priiniuil 
venit, in quo finein sludii uisi cum viue leruiiliu 
nun invenil. 

Socrates magister Plalonis nonagiiila uovem 
annis perbibclur vixisse, et cosde¥n in assiduo la- 
bore lillerario constiuipsisse. Tlieuiistocles, ciiiu 
centitm ct scplem annoruin iiumerum explevissrl, 
et iminincre sibi v'u* lerininum prassensisset, cou- 
questus esi, ut aiiint, ipiud eo leir.pore de vila 
egredi cogerelur iu quo sibi primum incipiens 
sapere videretur. Calo ceii.sornis, c.iiin aeiate matiira 
provecius el inter Latinos vidcrelur scientia jam 
perfectus, juvenili lameu alacrilate ad discendum 
Cr.tcas litieras incandcscll, et Laliuorum doctor 
Grjccoruni tliscipulus lieri nullaienus crubescii. 

Cum igilur bos ct bujiisiiiudi viros non fregerit 
laboris asperilas , non proveciae rcvocaret auaiis 
!en fc '.cvitas, quin sludio lilletaij i mlauj diligeuliaiu 35 EPISTOL^. 54 

impertirenl, ul amore Bciendi oecurrenlia quxvis B Obhoc autem propria: di\itix viriuies assrriiniur, incoiiinioila non senlirent, non est consilii, ul pro- 
pier ingrucoteni febriculain tua sirenuitas emar- 
Cf.sc.it, et, infirmalo corporc, virilis pariter aniiuus 
elanguesc.it. Non eni in Pansius^ fuisse, sed Parisius 
liouesiam scieniiam acqnisisse honeslum est. Non 
ilaque libi snflicial, si miisas, si rontein Heliconium 
tu vidisli, si de illius rivulo guttain modicam tu 
liausisli, si videas illius rore tennissimo te perfundi, 
ejug antem adlmc affJuentiam libi plenius non in- 
fundi. Oeiiique ipsa philosopliia qux proponil slu- 
dentibus fontcni luciduin Heiiconis, noit satis essc 
judicat solum hujus beucficium visionis; e( cui acre 
et aculum ingeuium tlat Platonis, cui flores et 
oruaiain eioqueiiliam Ciceronis, cui largitur illius quia vere divites reddiint cos quihus giaiuilo con- 
feruntur, dum illis et in prxsemi confcrunt profi- 
cii-ntcin graiiam nieriiorum, et in fiiluro indeficien- 
tem gloriam prxmforum. Cum igitur quisque pru- 
dens, quasi ad luctandum in scliolari gymnasio se ,• 
ilciiinl.ii, cum vigilat vcl abstiuet, alget eiiaui vel 
dcsudat, consideranilum est ei diligentius quo inten- 
dat, vel inlentioni sux, et labori litterario quid 
praetrinl.il. Non enim decet ut iu prxsenii laliore 
spe ventnsa cl vacua conforlelur, tanqnani ariiinal 
quod ventn el aura vivere porhibetur, ne scilicet 
in eo quod sludiis liifer.ilibus exercetur, apud s« 
qiiaiuloque inauiier glorieiur. Qux gloriandi causa, 
Cum scholares miseros ad discendum provocat et tui Socraiis documenta, cui Arislolelis revelat ma- B inducii, eos graio lenocinio supplani.it peniius et 

nifestius arguiiienta, eum profecto vult gutta vel 

rore inodico non aspergi, sed ejus fonti vivido diu- 

lius incumbere vel iminergi. Qux aiiiem vel divituc 

temporales, vel delicix corpoiales possunl huic 

srientix comparari, cum quivis stultus, et iilis 

aflluere nonnnnquain videatur, ethanc sibi acquirere 

nullaienus mcrealur? Unde Scripiuradivina : i Quid 

prodest, inquit, stullo divilias habere, cum sapien- 

tiam cmere non possit? i (Prov. xvn.) Non itaque 

diviiix Croesi, non Alexandri polentia, non Poly- 

phemi horrida magnitudo, uon invicla Herculis 

foriitudo, non admiranda Nerei pulchriludo, non 

liujiismodi caitera ex xquo litterali scientix confe- 

runliir, sed illis procul dubio elegantes lillerx me- 

rilo prxferuntur. Cum ergo ad nos, Oeo volenie, 

sanus redieris, et non lain pecuniam quain littera- 

lem scienliam lecum reluleris, ego le, ut verum 19 

faiear, etsi naulragum, non tamen pauperein exli- 

inabo, sed bonestis mercibus onusiatuin, el preliosis 

divitiis honeslaium recta scnienlia judicabo, qiiam- 

vis ex divitix non primarix, sed sccuudarix videaR- 

lur, imo diligcntiiis inluenti, ncc divitix veraciter 

liadeanlur; si uon illis divitiis religiose el humi- 

iiter famulenlur, qux a solis verc divitibus spirila • 

liler oliiineiitiir. Oe quibus Scripiura diviua : 

• Redemplio, iuquit, aiiimx viri, proprix diviiix 

(Prov. xiii). » Proprix viri divilix fides, spes, cba- 

rilas, et cxterx virtutes suni, quibus ad coeleslem 

gloriam pervenilur, quibus quisquis caiueril, slullus p 

apud Dcum el inglorius inveniliir, cum ab ipso Dco 

cogniiore vere sapienlium reprobelnr, elsi a vobis 

ut Socrates, 1'lato, Arisioleles appiobeiur. i Nonnc 

slullain, inquil Aposlolus, fecil Peus sapiemiain 

hujus niundi? » (/ Cor. l.) Et ileruin: i Sapicnlia 

llUJUS niiindi slultilia cst apud De-ini (ibitt.). > Et 

Dooiiuus: i Peidam, inquil, sapiemiain sapicniium, 

:l ptudenliam prudciitiiiiu reprobabo (ibid.). » Nulla 

:rgo prudentia, nulla scienlia, nulla liiteraturx 

iffluenlia salis digna esl roiiimeiidari, qux nou slu- 

let supcrduclo virluluui piopnguaculo cuiiiul.iri, 

ino illarum divihis, ul coinpedibtis alienis graviter 

Irprimunlur, qui uon virtuiuni meriiis lanquam 

ropriii -divitiis redimunlur. 

Pathol. CCIll. seditcit; dmn illis et sciendi insaliabilein dat affc- 
ctiim, el lamen iiiinqiiain eos scicntix adducit ad 
perfcciiiin, ue qiiiDus Aposlolus : i Semper, inquit, 
discenies e! nunqiiam ad scienfiam veritaiis perve- 
nienfes (// Tim. in). » Verilalis est scienlia Deum 
scire, sriendi beneficio illum plenius et seniire, non 
sicut tlxmones, qui scientes einn sua scientia tor- 
qiiebanlnr; sedsicut boni angeli, qui sciendi merifo 
eherubim appellanliir. i Scimus, aiuni dxinones, qui 
sisFilius Dci.quid venisti antelempus torqueienos?» 
(Malth. vni.) Cherubim auiem inlerprefanlur pleni- 
tudo scientim. Sciunt ergo Deum illi, sriiinl et isti, 
sed illi ut seniiant iralum punitorem, isli ut graiuni 
et graiuitum proiectorem ; sciunt illi ut ab eo Iu- 
gere desiderenl et exposcant, isli ut familiarius se" 
quaniur propiiium et cognoscanl. Qnos imitatus 
Osee : i Sciemus, inqnii, scqiiemurqiie ut cognosca- 
mus Dominum (Ose. vi). > Te quoqtie eo ininitu 
volo scire, moliam liiteris diligeiitiam imperlire, ut 
litlcrarum adminiculo Denm scias plenius ct sequa- 
ris, el sequendi instaniia landem facie ad faciem 
cognoscere merearis. Diinam omnes qui mancipaii* 
tnr labori liiterario sic stiiderent, eo fine multiplices 
scholarum angusiias sustinerent, ut scilicet oculus 
eorum inlerior infuso scienlix collyrio muudaretur, 
et ad vidcndum Deum promplior et defxcatior rcd- 
derelur. Vale. Eos qtii lectnn siiul socios tuos, aini- 
cos meos vice mea plnrimuni saluta. 

EPISTOLA V. 

run irri Al> J0A3NEW. 

Defendil libros B. Hitarii de Trinitate el exponil duai 
difficiles senlenlias illius : 1. tlttriam non detline 
origtnem corpttri Christi. 2. Corvus Christi fuisse 
impasstbile ; quurum dictorum cullwticum ottLitdil 
intellecium. 

Vestram erga mo dileclionem, non soluin ntinc ei 
lilteris vestris, scd ex operibus jaiii|>ridcin intclligo, 
el cgo, ul vertini faiear, diligenlcs me diligu, ei : 
Qni vigilanl ad diligendum me, (diligentein) inve- 
uiiinl ine. Scd in hoc vestra diK-lio uiajor esl, quia 
meprius tlilcxisiis, el diligens ddiyi mci uislis, et sic 
vcstra quod suuni csl agil gralitito, mea vero ut- 
citnqiic respondct ex tlebito. Scio, antein vestram 

2 55 rHtl.lPPI.DK HABVCNC AHBATIS BON.E SPEl 35 

non latcrc prn.leutiam, quia dilectio milril fidociam A Augnsiinus librum quem Aljianasius contra fcajreti- qua dileclns atl loqnendum, quamvis pulvis ei cims 
sil, conlortatur, cumdiligenli non dcesse paiientiam 
nrhitralur. Loquar igitur ad iloiiiimini nieuin cum 
litlucia, et vos, quoeso, audite ciim palienlia, el lianc 
et illam, liinc ct inde diloclio mea compleclaliir, 
ii i ali ejus laiere, nec a.l niodiciiin deflcciatur. Nc- 
que cnim vcl fiducia, vel palieniia commendabilis 
invcnitur, nisi cum dilectionis nexu indissolubili 
devinciiur, imo sine dilectionc et Gducia i» supei- 
biam clevattir, el per iram paticniia sitpplaniaiur, 
et sic dcnuini pax illa radicitug esslirpalur, qu* 
interscrvos Dei prima cl pracipua commendalur. 
— — Leclis liueris veslris, quibtis meam, ut dicitis, fra- 
ti*t nilatcnt cauliorem redderc voluislis, fliicluanlem cosscribil, invenilur magnoperc comiuendaro(ir); 
et liunc essc scriptum conlra hxrcticos, el prxlatus 
titiilus, el ipsius opcris prosecutio videtur dcnion- 
strare. Quod si veslra prudenlia islum ab illo com- 
mendabili Atlianasio seriptuni essc nullatenus arbi- 
tratur, el lain ejus lilulus qiiam noslra xslimalio 
reprobalur, in boc vobis conlenliosc uec volo ncc 
debco refragari , cum cerlinr ilocuineiitnm inibi 
super boc ad prxsens non iiiveniam sulliagari. 
Quisquis ergo cuin scripscril, verba ejns snnt dili- 
geniius intuenda, el in cis inlelligentix cnmpelenlis 
vetilas rcquircnda, m nec sciiploris auclorilas com- 
meudct vcl excusel inrcntaui falsilatem, ttec prae- 
sinnpla lectorisagililasdcpravel occullaiu verilateiu. eam et magis dubiani reddidistis : dum ab co quod B ||n illo quidem libro cuni eum legcrein, scio nie antea exliiuabam quasi prudenler me senlire.com- 
pulistis aliqiiaiiiiilum dissentirc. Librnni elenim 
Alluinasii, qucm, sicnt rogaslis el mandaslis, vobis 
uiiseram a.l lcgeudum, non piilabam penilus respuen- 
iluni, 20 scd s ' c e,,m lcgebam, ut quae in eo iniel- 
ligcrc potcram bilariter amplexarer, qnx vero non 
poier.im, lanquam secrela ct abscondita bumiliter 
veuerarcr. Veslram quoquc xslimabam divinis in 
Scripturis scicntiam tam pruilcnicm, et prudentiam 
lam scienicm, ut sicut iu eis uil prxter veritalis 
regiilam senlireiis, ila et ipsius verilalis occulta 
intellectu lyneeo vidcretis. Quia vero prxdiclum 
->lilnuin mulia loqui falsa de Chrislo affirmalis, el ob invenisse quamplura, quae meae parvilaii visn sunt 
iam ohscura, ut vix possem ad corum inlelligcntiain 
pervcnire, seiisuinque auctoris, yel ob diliiciiltatcm 
scuiuiriis, >el ob iiiendusitale in codicis invcnire. 
Sunl ct alia i|u.e me, ul veruin fatear, permove- 
riinl, el proptcr sui aliquanliiiam novilatein, milii 
non salis placuerunt, sed eam quani niibi ofTensam 
iuliileniut, non snin ausus iinpiilarc prolinus lalsi- 
tati, sed malui mex potius ascriberc lardilali. Quia 
enini e.*.se non nierui pcifcclus in Scripturis, non 
prxsumo pr.Tproptvam ferre scnlentiam de Scriplu- 
risobscuris.ncie.ccicdaiiinanseain quilnisinea caec - 
tas offendil, jure perdam csctera qnx mcus inlellc- boc euui hxsiutioue poslposila repiobatis, hebetudo C |„ s utcunque compreliendii. Ea ipsa igitur diligen- inca plub ijii.iiii ilii i valeat obstupescit, et cujus po 
lius assensiim prxbeal, pace vcstra dixerim, adhuc 
ucscil. Il.ii icniis quidem ct illuni, vcl aliqua vel 
laui: loqui uiendaciiei non putabani, et vcslrain 
scieiitiam apud me non mediocriler commendabam : 
iiiuic cuiu alier altcri lam aperte conlrarius habea- 
ittr, in neitlio siini securus. Et cum siiuuluirunique 
couunendare non possim, necessario sum alterum 
eleclurus. Quod si, Dco revelante, vcstiam esse co- 
gnovcro sentciiiiam per omnia veriorcm, gaudcbo 
conscculus scienliani ampliorem, veslrxque perspi» 
caciae gralcs non niodicas exhibebo, per qiiam hujus- 
modi bcnclicium oblincbo. Si auleni cerlum habuero 
quod illc, noii tanla de Cbristo mendaciter prole- tius relegens, tandem mibi visus snni invenire rujus 
niodi sensuin videiclur iiloium obscuritas operiri : 
quem etsi verbis multipliciblis nililnr expcdire, mibi 
lanicn nisi pulsanli lioluil apcrire. Eapropter, ut j<un 
xslimo, auclor bujiis libri non esl erroris arguen- 
dus, ueque idem liber prudcnti judicio respuendus, 
si lanien et quod scnlin debcl coiumendabilo judi- 
cari, cl hoc illum sensisse polesl veracilcr dcmon- 
slrari. Ul enim alia prxieriniiiani qux nominatim 
exprimcre noluislis, ea qn;c diiis in dcciiuo liujus 
operis libro pertinaciier el mendaciier prxdicari, 
qux lam Betlx quam extetis orthodoxis pluribus 
videnltir advcrsari, si paulo diligeutius altendere 
vcstra priiilcntia voluisset , vel comniodare , vel stelur, vcslram senlcnliam mea per oinnia parvilas [) saltcin lolerare sine tlatnno fnlei poliiisscl. Pra»di- non sequelur, et in hoc, quaiso, veslra excellentia 
non gravclur : si apud qiieniciiiiqiie vciilas iuventa 
fncrit, lenenda juilicctur. Niiitirnui cilin attendo 
quia in cl.uislro sacras abinfantia lillcras didicislis, 
et in ca iii in scientia non mediocriler profccislis, 
approbaudum in eis exlimo quod probalis, ct suspc- 
clum habeo quod c conliLiio reprobalis. Cuin aulciil 
considero quod librum illuin Alhanasius scripsisse 
iiicmoralur, ct Atlianasii sana lides et profunda 
aeiemia soleinnitcr commcndaiur, videor mihi ipsi 
argiicndam incurrere levilaleni, si cito credani illi 
liliro hxrelieam incssc fulsilatcin. Dcuiqiic niin» cat qiiidein, sicul asseiitis, quia Clirislns inifiuni 
corporis non sunipsil cx Maria, scd quasi cx Spirilu 
sancto, ct qnia iu passiocc, ncc liislis fuit, ncc 
doluii; cujusinodi prxdicatio non esi, tit dicis, au • 
dteuda, setl ei qui hxc cx voiuutale siue peccalo 
egit, graliaiiun aclio refercmla. 

In prxdicln libto auctor ejus inlcndil osleudere 
quod caro Chrisli iniiain el inexpcrtani nobis lubuc- 
ril genituram, ct ulco niitx ei nobis inexpcrtx for- 
tiludiiiis fuerit per ualiiram. nt.siciil in conceptionc 
conlra humaniiin morcin nullum peccaiuin exslitil, 
scd pura sancliludo, ita illuin hoinincm conccptuiu (U - ) tpist. 48, ad Vinceittiuni. 57 tTisnobit. cl geniium naiuralis quxdam supra liumanum ino- A nu ' n llon lcrrenaj conceplionissuscepii ulemeiilis; » 

el infra : < Non lerrenis iticlioaium corpus ele- 
meniis. > El quid lerrena elemenla, vel (errenx eoii- 
ccptionis elemcuia vclil imclligi, paulo post videtur 
osiendetc, cum nostrorum corporiiin initia breviter 
inveuitur dcscribere. < Quod si ierrcna corpora, 
inquit, id est secunduin elemenia coiiiiiiiiniiiiii cau- 
saruin iuiiiata. » Communes igitur causas, quibus 
concurreniibus corpora nostra inilianlur, elementa 
dicit terrena, id est vitiosa, ptopter qux el corpora 
nostra vocat lerrena, non matcriam designans, sed 
viua qux ipsorum eorporum sunl quxdam iuilia, 
quia posl peccaium Adx, nisi parcmes nostn con- 
cupiscenlix viiiis xsluarent, nullam profccto sobo- 
lem carnaliier gencrareiit. !><■ quibus viiiis alibi rem olitinucrit forliiudo. lloc ostendere liber illc 
coualur, in tioc loius versatur, retundens qnosdam 
lixrcticos, qui prxsitmcbanl Dei Filiuin lilaspbe- 
inare, pro eo quod lioino faclus liumanas angM- 
siias non pniiiii evitare. Coininendans igiiur cor- 
fius illud quod Verlinin Dei legiiur assumpsisse, 
dicit illud non a peccati cnniagio inilium vel 
oiigincm accepisse , dum el Mcter ejus 21 P r:F - 
gnans carnaliler iuvenitur, et tainen ad conci- 
piendum nnll.i camis concupiscenlia prx.veniiur. 
Etsi enim Maria Evx Glia non negauir, tamen siiul 
Eva conccpisse a nullo qui recie sapiat aflinnaiur, 
quia Eva sic suo concepiui minislrare carnis mate- 
riam comprobatur, ul effeclus ministrandi prxce- denicm concupiscenliam prosequatur. Ev quo. Eva " dicil : « Cbristus etiamsi vilioruin uosiroriiin origine Deo per inobedientiain contradixit, carui ejusdivina 
ultio xsium iibidiuis sic inflixit, ui poslmodum ad 
cffeclum coucipiendi nuliatcnus pervenirel, uisi car- 
uis cuncupisceiiiiaiu lam sux, quam alterius prx- 
scntiict. Et quouiam cum ad gignendum carnaliler 
perveuilur, caro gigneulis prius earnali concupis- 
ccntia dclinilur, noiiiiicongrueeadeinconcupiscenlia 
potesl nostrx tarnis origo vcl iniliuin appellari, 
sine cujus prxviu blaiiuitneiiio noslra generaiio nou 
putest consumiuari. El bi qiiiilem, qui ad gignen- 
(Imui nos carnissux nialcriam infuderunl, ejiisdem 
etiam in nos carnis concupisceiitiam traiisfuderunt: 
et lixc trausfusio nosiram omniuiu naluraliter inlicit esset concepius.»Quod si Cbrisius viiiurum noslro- 
rum origine concepius non est, unde couceptus esl? 
De Spiritu sancio. Supervenii quippc Spititus san- 
ctus in Virgiuem, et operalusesl conceptionis hujus 
originem : ad boc replens Virginem, ul in conci- 
picndo carnis sux materium imperliret, ad boc 
oliuinbraus ei, ulxstum libidinis nou seutiret. Cuui 
ergo dicilur vel Virgo de Spiritu concepisse, vcl 
Cbristus a Spiriiu carnis originem accepisse, nou 
intelligitur quod divina substantia incarnem transie- 
rit, vel conceptionis hujus causa materialis exslileril, 
sed advenlus ejus in Virginem, et mira operjtio 
designatur, per quam Virgo generat, et Christus geuituram, quia vitium quasi convcrsum dicilur in _ mirabililer generatur. Nostrani quidcra concepiio- iiaturain. Propter quod Aposiolus, laui uos quam 
cxteros, < natura fllios ir.e > dicit (Kphct. n), quia 
vidclicet per iliain sumus concupisceuliam geneiati; 
per illain originalibus vinculis obligali. Iude eiiain 
idem peccalum, quo qtiisque nostrum anlequam 
boni quidquam vel mali faciat naluralilcr obligalur, 
originale iion iucougrue noniinaiur, quia ab illo 
caro uostra originem quodaininodo videlur accepisse, 
et ei hoc iiiitium generaiio carualis intulisse. Sed 
liauc originem , sive inilium Cbrislo Maria non 
donavil, qux tainen eum carnalitcr generavil, quia 
et ad gignenduin euin senienlivam carnis sux matc- 
riiiin ministravit, et iuter ministrandum nullo prae- 
v i ■ 1 1 1 1 1 libidiuis xstuavit. lioc est quod Atb ana sius nem operaturconjunclio inaris elfeminx, illamvero 
Verbum Dei, vel Spirilus manens in Virgine:et idco 
lnijns ratio de dcorsum veuire comprubatur, illius 
vero ionge alilcr ac desuper vcnire coiuiiieiidaiur. 
Dequa tneus Augustiiius in libro D- Genesi ad lute- 
ram (cap. 20) : < Ratio, inquii, conceptionis ejus, non 
ascuiinevirili,sedlonge alilcr acdesuper veuit. Quod 
estralionein bujus coneepliunisloiigealiieracdesuper 
veuisse, hoc esse xstimo, a Verbo Dei, vel Spiriiu 
originemaccepisse, quia et Vcrbum Deide sinuPalris 
venieiis mansil in Virgine, el « Spiritus, inquil, san- 
cius supervenielin le(Luc.i). » Ideo Aihanasius di- 
cil : < Caro non aliunde origineui suinpserat quam 
ex Verbo. Et infra de Chrisio : < Ipse, inquit, cor- dicil : < Nequeenim, ait, corpori Maiia originem D poris sui origoest. > El iierum : « Origiiieiu, inquil, «Jedit, licet ad cremenla parlumque corporis, oninc 
qvod scxus sui est nalurale conlulerit. > Dicil Ma- 
riam corporiChristi originem uon dedisse, etiamcn 
orane i|iiod sexus sui naturale csl cotilulisse, in 
quo osiendil cam, et quod inalris est proprium, id 
est camis malcriam, impendisse, ei laineit nullam 
originalis vilii inaculaiii iiilulissc. Iloc prxdical, 
hoc rcplicat, hoc diversis modis inculcando lihcr 
iste mulliplical : quodscilicct corpus Christi, quani- 
vis nostro simile naturaliler It.ibeatur, a nosirorum 
laincn cnnlagio viliorum nulljtcniis inchoalur. De 
quo ail quod < licct sexus sui oiTuio genucril, ta- ejus cx siipervenientisin Virgine sancli Spiriiusadiiu 
lesialusest. > El infra : < Quod ex concepiu.ait, Spi- 
rilussancli Virgo progenuii. > El inulta bojusmodi. 
Sivc crgo Vcibuin Dci, sive Spiriins hanc origi- 
ncm dicatiir opcrari, non dchet aLsoimm vel con- 
trariiiui sstimari, quia et < Sapieniia xdilicavil sibi 
domuin (Prov. tx), > idesl Filius Dci corpus suiim ; 
et : « Quod in ca, inquit, naium esi, de Spiriiu 
sancioesi (Mmth. i). > Cuin auiem scu Verbo, seu 
Spirilui hxc opcralio assignalur (15), non lanien 
cgisse Maria quod suum est abnegatur, iiuo ccrium 
eslillaincariiissux^^niateriamprxslitiEse^eluujus (13) Explical vcrl» S. Ililaiii cx I. x Dc Trinil. 39 ruiLirri de marveng adbatis bon/E srci 40 couceplionis causam malerialeui exstilisse. Spirilus A conceptu, eipartu lioininis cxsecuia est. > Et iie- vero saiu tus, siculvestra oplimescripsit prudeulia, 
in cnnceplione Chrisli non fuil iuaierialiscausa.sed 
eili' iens. Etquid, quacso, causa malerialis profuis- 
set, si non causa eflkiens auTnisset : quae miro et 
imisitato moilo virginem sterilem fecundavit, dum 
seiiieiiiivani ejus carnein sine virili npere in corpus riiin : < Genuit, iiiijuit, n se corpus, sed quod 
concepliiin esset ex Spiritu. » 

iu liis verbi^ »atis aperte, et illani vcre matrem, 
et illiini vere liliuin bominis confiieiiir : quod mi- 
nime possetdici, si non ex carne ejus veracitcr 
nasceretur. Sed qnia ille a vitiis nostne originis, fdii iraiisfonnavii?Recieergo ille Filius dici potest vet a nostris originalibus vitiis exordiuiu non acce- 

orieinem acccpisse a Spiritu, quia de eo conceptus pii. diiin ejus prayacentem matcriam carnalis con- 

est el iiihiloniinns origineni ex Maria, quia ex cupisteniia nou infecii, recte ejus ori^inein Alhana- 

niuliere factus est, ut ille causa efticiens, islacausa sius et miiabilem commendal, et comincndabilem 

inateiialissil, et vera niaicr veri bominis sil. Sicul admiralur, quam novo gcnere descendens in Virgi- 

eniin ille verus homo, sic illa vera mater fuit, quaj nem Verbum Dei, vel Soirilus operatur. IWe et 

ex carue propria illum progenuit, quod Euiicbes el ipse, qui sic a Verbo Dei cst susceptus, de Spirilu 

qui cum eo erant negare pnesuinpseruni, et eum esi concepius, et si novit caeleris hominibus hu- 

nil acccpisse ex carne Virginis conienderunl. Dice- manae siibstantiae veritate consiinilein, dicil lamen banl quippe quia, elsi in ulero Virginis fueral incar- 
naius, non erat tamen ex illius seinine procreams, 
foite ne illi injuriam inferre viderenlur , si ex tali 
materia eum esse genituin faterentur. Erroueam 
quoiuin sentenliam Beda ille venerabilis, ad quem 
me remisislis, molilur everlere, el eos, imo eoruui 
sinriles ad fiilein cor.verlere, asserens quia illecar- nalurali quadain \irtute longc ilissimilem, ul sicut 
iii coiiceptioiie nil perlulil contrarium sanctitati,sic 

postmoduiit in anima vel corpore nil snfTerret sua> 
coiiirarium volunlati. Nos iiimirum quia per paren- 
tum concnpiscentiam geiieramur, et in ipsa origtue 
peccatoruui nexibus obligamur, nati quidemcondi- 
lioni lam miserae subjiignmur, ul, quauivis inviti, n sumpsil non de nibilo, non aliunde, sed ex pcenarum lamen angustias patiamur. Sic ir. ipso 

prnprio Virginisseinine(15'),«alioquin,ail,iiec rere conrepiu nostra natiira vitiatur, sic prcvaleuteculpa 

filius bominis diceretur, qui originera non habeiet inevitabiliier iiiGruiatur, ut, velit nolit, accidciitibus 

ex bomine. » ln qno non exlinio eumdeniBedainAu- angustiis affligaiur, etquam in Adam ante peccalum 

guslino, vel Atbauasie coutraria dicere vel senlire, acceperat, lirmitaieni perdere compellaiur. El quia 

neqne illos econverso ab liujusmodi seuteniia dis- a quoquain nostrum hsec infirmilas, uipote jam 

seniire, cum iste loquatur de maieria corporis se- q ingenila , non polest evitari, usurp.itive natura me- 

menliva, ille vero de operalione dmiia. Quia eniiu ruil appellari. Jam ergo naluraliter infinni sumus. desnper vcnil liujus conceptioms ralio, non incon- 
grue diti potest inde origincm accepisse conceptio, 
quia veio caruem traxit ex virgine, recteelorigiueni 
habuiase perbibetur ex bomine. Islud Beda contra 
Euticbem sluduil approbare, illud Aibanasius niul- 
lipliciiercouinieiidare, nec in boc alter alteri mihi 
visns est repugiiare, scd suos quisque advcrsanos 
virililer expugnare. Neque Beda ignorat, ut aestimo, 
dcsupcr venisse conceplionis bujus rationem, neque 
Atlianasiusiieg.it M.n miii praebuisse sementivam sui 
corpnris |iorlioiiem , sed Beda id ad probandum 
suscipit quod quasi secundai iuiti famulaiur, illeveru 
ijunil primum et praecipuum operatur. Loqitens au- jam naturaliler timore el tristitia, fame ct siti, ca- 
lorc el Irigore , flagcllis el vulueribus adligiuiur, 
ila ut liaec iiieoniiiioila nec possimus pcuilus remo- 
vere, nec possimus, cum acciderint, nou dolere. liic 
est ille sudor, iu quo posl peccatum panein uos ruin 
miserabiluer nianducamus; baec estiila iiifirniiias , 
in qna naturaliter laboramus; haec esl natnra rnjus 
ncxibus evui peroplamus, ut nostrae volunla'.i tni- 
dem ii 1 1 contranum sufferamus. Hanc naluram dicit 
Albanasiiis in Cliristo non fuisse; hujus eum intir- 
mitatis noii credit exslilisse, ut scilicet invitus quid- 
quam molesliae vel in anima , vel in corpore paiere- 
lur, quamvis ei plurimum inferri vidcrelur (18). lein ille de ratione eoiiceptionis, qtiae prima et prac- D tjuia enim niatcr ejus viri euusorliuiu ignoravil, cipua iion ininieriio judicalur, nou tacel de Maria 
qiuc, remoia coiicupiscemia, quod matrisesl rcli- 
quuin operalur, sed fatetur eam cl ex seipsa filium 
genuisse, el non nisi a Deo eumdera suscepisse. 

< Virgo, ait, non uisi ex sancto Spiritu genuit quod 
genuit, et quamvis tantiim ad naiiviiaiem camis ex 
se daret, quantum es se feniinac edendorum rorpo- 
rmn susceplis originibus iinpemlerenl, » et caelera. 
Et alibi : < Ciiiii prxdicemus, inquit, ut vere Dei 
Filius verus bominis filius natus sit. > El iufra : 

< Uflicio, inquit.usa maleriio sexus sui nalurani iu quia in concipiendo carnalis eain coiicupiscenlia 
iioii foedavit : sed Spiritus siipervenieus, et obum- 
brans virtus Altissimi 23 fecundavit , illum sic 
genilum, fuissc dicit naiurae lam potenlis, utpos- 
set eviiare pcenae moleslias occurrenlis. Sicul en.ro 
noslra nos viiiosa origo informavil, el ad paticndnm 
et dolendum invitos subjugavit, sic et illiiin origo 
sua carens vitio roboravii, et ab ejus voluutaie ora- 
iiem prorsus molesliam relegavit. 

Passiones igilursuaui in iiiuui non potucrunl na- 
luraiii exercere, dum ejtis volnntati nibilpotiieruut (15*) In Beda, I. iv in Lucam, c. 49, sic habelur i 
jfJ maitnut iniiu ex carne. (16) llxc oplime explicanl varia loca S.«Bil:rB. 41 epistola;. 42 conirarinm admovere, el cum i!le euncta videretur A sii verus hnmo sicm et nos seil quia non vitiosus 
occurrenlia sustiucre, tamen niliil liorum adversus nainraliter sicui nos. Quod apertius in sequeiiiilius 
eum potuit prxvalere. Tantx quippe fuerat firmita- monstrat. i llonio, inquit, ille de Deo esi, habeus 
lis, ut privari non possei jure proprio voluntatis ; ad paticuduni iiuideni corpns, et passus est; scd na- 
nec primaltini in eo naturalis noslra iiifmniias, lurain non habens ad dolenilum, naltirx enin; pro- 
vi'l infirina necessitas obtiueret, sed sua iu oiunihus prix ac suae corpus est. > Et paulo post : « Habuit vnliintas permanerel. Eapropler sicut nalusest ctiui 
voluil, sic pasius esl ijn:e voluil, alllictus ut voluit, 
non habens naturani, ut sicul nos dolere cogerelur, 
sed liabeus voliinlatein, ul condolendo nostris dolo- 
ribus niedereiur (lli'i. Hoc lilier isle, de qno nohis 
sermo esi, viitelur prxdieare, lioc prxdicando mul- 
lipliciier cuinuiendare : quod scilieel Chrislus, cn- 
jus omni viijo caruit gcuimra, ad iilatas passiones 
non duliifril ex naturd (17). Neque eniin negal enini corpus, sed originis sux proprium, neque ex 
viiiis i iiiu-tii.i- eouceptionis existens. > l.t iufra : 
« Species, inquil, et veritas corporis hominem 
lesteiiir : sed naturas vitiorum ignoret. > Naturas 
igilnr viiioruiu ignoravit, quia Vilia inlirniitaiis 
nostrx non naturaliler, sed voluntaric loleravit. 
Uude et alihi : < Demonsirali, inquit, non anihi- 
guum esl iu natura ejus corporis, iiifirmit.ileiu na- 
Itira- eorporex non fnisse, et passioneiu illam, l.cel R 

quin ille nostri el corporis et aninii passioncs per- illaia corpori sit, uoii lamen uaturam dolendi cor 
lulerit, perfcreudo doluerit, sed quia hunc dolorcm pori intulissc, quia, quamvis forma corporis nostri non ei necessitas (18) naturalis intulerit, sed ipse 
euin voluiitale susceperit. Passus esl, inquil, Domi- 
nus Jesus Cbristus, ilum cxditur, dum suspenditur, 
duin criiciiigitur, dum nioritor, sed in corpus Do- 
inini irruens passio, necnon fuit passio, nec ta- 
inen naiuram passionis exercuit, ilum et pnenali 
ininislerio desxvil, iu virtus corporis sine sensu 
po?nx, vim pccux in se drsxvienlis excipil. Nalu- 
rant passionis lunc passio viiielur exercere, cum pa- 
lieniem, velit nolit, ad dolendum potest compellere, 
cnm juxta iiiodum vcl iinpelum, quo ista snpervc- 
niens ingravescii, illecoaclus vel animo vel corpore esset in Domino, nou lamen in viliosx inGnuilalia 
noslrx essel corpore, qui non esset in origine, 
quod ex coucepiu Spirilus sancii Virgo progenuii, 
quod, licet sexus sui ofDeio genuerit, laiiipn no:i 
terreux conccptioiiis susccpit elemenlis. Genuit 
enim ex se corpus, sed quod conceptum essct < x 
Spiritu, hahetis qui.leni in se sui corporis verita- 
lem, scd non habens naturx iiifiriniialein, dum et 
corpus illud corporis veritas est, quod gen^ratur ex 
Virgine, el extra corporis noslri infirinitatem est, 
quodspiritualis conceptionis sumpsit exordium. 
In his verhis ostcndilur quod Christus cxleris contahescit. Veruni naluram passionis in Christo, q honiinibus virlute nattirx prxpolleat, et ejusdem 
sua passio nequaquam exercuil, dum ejns auiariludo naiurx non sit ut doleat, et causa inierseritur, quia 
adveisus illuni prxvalere non poluil, qnia etsi illi scilicel viliosa nostrx originis elementa nescivii, tiiiuulius passionum, gravis ct niuliiplcx est infli- 
ctus, ille tamen non nisi quando, quanluin, quo- 
modo \oluit, esl allliclus. Dnde et id ouod sensii, 
dicit i iiin quodatnmodo non sensisse, el vim pccux 
sxvientis sine sensu poenali excepis^e, quia videtur qux origo nos nuseros et peccato et pcena peccati 
uainraliter irrelivit. Illi neulrum inGrmitas naiura- 
lis inllixit, nec sibi quxvis moleslia, vel in animo 
vcl in corpore contradixit, imo sicutsinc peccalo el 
uasci poluit et natus permanere, sic pcenaruin mo- non sentire pcenain qui ea iioii gravalur, ct videtur lestias potuit " vel non pati, vel passus, non dolere. 

nun gravan, qui volunlatis imperio ejus gravedi- Maxiinus episcopus: < QuodChristus, imjiiii, rsurie- 

neni niodcralur. Virtus, ait, corporis, sine sensu bat ul homo, non erat fragililalis corpore;e, sed 

pcenx vim pcenx in se desxvicnlis excipil. Et quia ccclcstis gratix sacrainenlum. > Et infra : « Video, 

id fcrle pleiiuin sciupuli vidcbatur.quod siue seiisu inquil, illuin esurire, el necessiialetu iu co uou vi- 

poeux excepisse vim poeux memoratur, qualiter deo manducaudi. > 

boc debeal iutclligi consequenler evidentius demon- 24 Quod ergo esuriii vel quidquid aliud susti- 
siralur, cuin illius nalurx bxc quasi insensibililas D nuil, non coniradiciio, non necessitas, uou invitum 

usigualur, nisi forie prudeniiori aliter dehere in- fuit vel animi vel corporis detrimeiilum, scd ccelc- telligi videalur, dum lainen coiiglat quod in eisdem 
verbis veriias habcatur, < Habuerai, inquil, sane 
illud Dumini nostri corpus, doloris nostri ualuram, 
si corpus iiosli iiin i.l ualurx habrat, ut calcet undas slis gratix sacramenium. Quia enim propositiim 
ejns fuit hominibus medicinx reiuedium iiup. rure, 
proul eoruin languoribus uoveral eipedire, sic in 
veritatc suhstantix, vel formx consimilis npparuil et super fluctus eat. > Ncque nostrum corpus ejns eisdein visibilis, ut bahcns ab origiuc miram ualurx 
essc vult nalurx, cujus corpus Cbrisii est, neque firmitatem ad palicndum lameu qux inflrma suni, 
illud ecouverso cujus el nosirum esi, non quia uou inclinaret misericordiier voluutaiem, habensex na- Mti*) Nula pro S Hilarii scnsii el mcnle. 

(17) Coiifer l*. Tliom., Ill p.,q. 14, aru 2 el 3; 
Sent. d. 15, .iii. i. 

(18) Nnii talis neressilas qualis est in nobis : nam 
Christua necessit.item, qux iu ejus binnajitiate fuii, 
pastioncs illaUn sciiiicudi, voluularie assumpsit; rotuiique per viiluntalcm Buam lum divinam, tmn 
huiiiaiiam, quatenus esl iiislrumcnluin Vcrhi, aver- 
lere passioues, impcilirc dolorem, prohiberc mor- 
leiii. Secoiidiiui llXC iutclligendus esl Philippu* 
diun explicat S. Hilarium. Vide stellnlam circa fi- 
ueui hiijus p.igmx. 43 pii:l:ppi de iiabvenc abb-vtis bon.e spi:i u tiira ul posscl passionious non gravari, habens ex A origine propriam, iil est naliiralem lial ucral : qnid vohinlale ut compalicndo possel infirmantibus suf- 
fragari. In lioc quippc corpus ejus vcl animus a no- 
strn ililTercbat, quoil sna eum infirmitas dolere non 
cngi-bat; scil qnia ejus dolor nobis ncccssarius cxi- 
slcbat, nobis ncn sibi ilolurcm voluntariiim snffere- clsi corporis noslri eral, noslr» tamcn condilionis 

non erat, qnia, sicul nihil in origine vitiosum, sic 
in operc nihil sibi rcpugnans vel contrarimn srn- 
licbat. Venim cnm nostram in se eerti causa my • 
stcrii esuriem rccepisscl. gavisus cst cliabolus, qund ba[. Sicut cnim potuii non dolere si voluit, sic po- signum iu eo naturae passibilis invcnisset, et putaus luit ct d.dcr. cum voluil : vi.Iuit aulem quando vcl 
qiiantum nobis necess iriinn vidit esse, qui non lam 
dolrre vencral quam prodcsse. Ille ergo non doluit 
nisi volens, ego autein doleo eisi nolens ; ct ideo 
etsi inibi consiuiilis propter assumplam bumanx 
substantix veritatem, longe lamen fuit dissimilis, 
pcr natnrae, <Ie qua loqnor, mirabilcm firmitaiem. 
Qiiam ejus firniiialem et ineus Angustinus commen- onm ejus esse conditionis, cujus et corporis, tan- 
dem el decepiionnm siiarum icndiculas prucacitcr 
ohjectavit, spcrans possc decipi qiiem estiries veruni 
csse bominem demonslravil. Cnjns spes cl deceptio, 
nil quod speravit est adcpla, imo ab eo qnem detipi 
pnssc credidit, cst deccpia, quia in quo iuvcnla est 
affeclio esnriendi, iu eo nulla invenla esl uecessilas 
comedcndi, quia, sicul poiuii, cum voluii, esuricm darc videtur, cum super Joannem (19) de lurbaia B sustinere, sic ad eam removendam iiullo ciho iu- 
cjus aniina loquercinr. < Non est, inquil, ullo modo ventus est indigere. Cognito itaque et iilum vcrum 
dubitandum, non cum animi infirmiiale, sed polc- esse hoininem qui esuriebat, et non nnsirx inflruii- 
state turbatiim, nc nobis dcsperatio salutis oriatur, talis hominem qui cibo non cgebat, admirans diabo- 
qnando non potcstalc sed infirmitate ttirbamur. i bis ei ccnfusus recessit, et ad ministrauduni ei an- 
Ille ergo polestatc, nos non potcstate sed infirmi- geloruin exercitus lauabiindus accessit. Eapropter 
tatc. Slira distaniia.de qua el staliin subjungil (20): Allianasius de passionibus Cliristi loqucns, non eas 
« Incffabili, ait, dislantia, universum genus huma- imbecilli natnne vel naturali inibeciilitati, sed po- 

tius ascribil volunlali , sciens el firinissime lc- 
nens cum el doluisse, el non naturaliter sed vo- 
luntarie doluisse. < Pro nobis. inquit, dolct, non et 
doloris nostri dolet sensu, habens in sc doloris cot ■ 
pus, sed noii h.ibens naturam dolcndi ; i et infra : 
i Non cst. inquit, vivificaturi flere, neque glorilicandi nnm animi foriitudine superabat, nunquid eadem 
prorsus, qua ct nos infirmitate corporis laborabat ? 
tmo, iitextimo, sicut animi, ita et corporis lonitu- 
dine a nobis differebat, quani diffcrentiam sua ei 
munda conccplio eonferebat, quse sicut nova exsli- 
tit, cursum nescicns csteris liominibus naturalcm, sicei novo genere firmitalem coutulit singutarem. i c dulere, et tamen vivificat qui llevit ct doluit. i Hic 
Infirmum quidcm corpus ijus fuit, in eo quod aperte fatetur eum et flesse et doluisse, quainvis 

pati potuit et dolere, quain infiruiilalem rcsurre- 

tlionis gratia voluil abolere, sed fiimiim fuil, quia 

carens nalura vitiosa, vel vitio naturali, qiiam fir- 

milatem ex concepiione traxerat spiritali Propter 

iHam infirmiiaicm.quae lam polcstatc quam volun- 

latc csl assumpta, et gtoriosae rcsurrectionis bene- 

licio est consumpta, passibilis el morlalis fuisse 

veraciter pratlicaiur, et eum languores nostros el 

ir.nrmilates porlasse plagas Isaias propheta prole- 

statur (cap. 53). 
Proptcr itlam vero firmilatem, quae ei accidit ex 

natuia, quam ei non concupisccntialis, sed spiritua- 

lis eontiilii genitnra, uiiivcrsnm gemis humanum hoc cjns non fuerit, id est, quamvis ex necessiiate 
vcl natura non ei accideril. < Ascribc, inqtril, in- 
firniiiatem : si illi necessilas est et natura el si ibi 
vis est (22). In Christi passionibus iiccessilaleni, 
naturam, violentiam non vult essc, scd quidquid 
suslinuit, vel doluit, voluntatem, sacraineiiium, po- 
testateiu, irinniphum dicit esse. < Quis, rogo, ait, 
furor cst loluin boc ad contumcliam imbecilUs ra- 
pere nalurae, quod 25 el voluntas cst, el sacra- 
menliim, quod el potestas est ct iriumphus .' > 

Nulla jam dubietas relinqni videtur, quin islc fa- 
lenlur Chrislum doluisse, et ex voluutate doluisse, 
ciim nos naturaliler iiisilum haucamus ul i.ou ex superasse incffabili dislantia perhibelur, ila ul su- D voluntale, sed ex necessilate pornaliler dolcamus. lo 
pcr ea expavcscens diabolus miraretur. Ilanc enim quo, ut vidcre vjdeor, cum caeteris sane sapietitibus 
•hstaniiam, sicut Leo papa dicit(8l), el diaholns sentit, et ah eo fides recte credentium non dissen- 
voluil explorare, ctim posl jejunium, Chrislus austis tit : qu* diiil Cbristum < virum dolorum • juxta 
esl ailentare. < Expavcscens, inquit, in eo quadra- Isaiam (Isa. un), sicut et vos optiine scribitis 
ginla dieruni nortiumque jejuniiun.cxplorare callide exstitisse, el cuni carne nuslra, neslras affeclioncs voluit, titriim hanc continentiam donalam habercl, 
an propriam : ut non metueret dcceptioiiuir. suariim 
opcra rcsolvcnda, si Christus ejus esset conditionis, 
i ujns ci corporis. > Coiilinentiam quippe qua dicbus 
quadraginla Chrislus, nilnl coinederat, non sicnt 
Moyscs et Elias donaiam rccens reccpcial, scb ab 

|I'J) Tractatu GO. 

(20) Ibidem. 

(21) Uom. supeiDom. 1 Quatlragesimic. sine peccato ex voluntale susccpisse. Quocirca miror 
summopere quarc hujus '.cctioneni esse inutilem 
estimastis, imo rcspuendam lanqiiam fidci contra- 
riam iudicaslis : quod nequaquam , ul xslimo, tam 
libere fccissetis , si ci panlo diligciiliorcm operaiu 
dcdissetis. Etsi eiiim ibi aliquid hivcnitur quod per 

(22) Non sic cx naiunc huinana? priucipiis, tjuia 

si voluissct, iirpcdiic poluissel. 15 EHSTOL/E. 4« 

se consideralimi ticbet forsilan accusari, polest , A idem opus fiife «ligntnn debcat jndicari <*t ille : nisi fallor, consideratis prxcedeniibus vel conse- 
quemibus eicusari, et ad condemnandum quemvis 
libruin , non esl prxiendcnda dua r um vcl unius 
scrnpulositas diclionis, sed consideranda lotius 
series leciionis. Nusquam enim sinuil omnia possmil 
dici, et sunt noimulla quibus singularibus potcst 
meriio contradici ; sed cum oiimia pariier altenduil- 
tur, qux videbantur respuenda, plerumqiie prxsidio 
circiinijacentium muniunlur. 

Qnod si est illic aliquam sentcnliam invenirc, qnx 
ntiHo pacto possit veritatis regulx convenirc, nun- 
quid propier illam libcr iste est couicmncndus, vcl 
potius ab bis qui lissam babenl ungiilam totus, sicul 
scribilis, respuendus? Nunquid propicr unam falsi- « Qnidquid , ail, in eo coniinelur digniim esl coni- 
mendari. > Sic per illum el error ineus est de au- 
ctorc bujtis opcris amputalns, ct inteilcctus meus de 
veritate ejus dogmalis coiilirmalus. Iterum Vale. 

EPISTOLA VI. 

PHII.iri'1 An JOAMNF.M 

Ejusdem aryumenti. 

Gaudeo quod cisi aliquid mea parvitas conlra 
vestram prudenliam assevcrat : apud vos tanien , ut 
dicilis , inconcussa noslra dileetio pcrsevcrat. Sciro 
vos volo milii procul dubio nolum esse librtim no- 
stiiini qucm lcgislis, ab Hilario scriplum esse, sicul sm, qux vera sunt reliqua debenl a leclione B audivi postmodum et a nonnnllis docloribus pradi Ute 

priidenlium removeri, cuni Aposlolus moneat legi 
oiniiia, quod liotimii cslleneri?(/ Tliett. v.) Sed 
neque ilkyii exlimo,lissam babet ungulam, qui cum 
falso et veruni uo»it respuere , sed qui utruinqtic 
legensab invicem noviiprudenier di.eernere. Neque 
bxc di.vi vel sciipsi ut prxsiiinerein vos docere, et 
scabcllo dignior iu lietnii yclio residere, sed veslram 
volo prudenliam liumililcr cominonerc , nl liis qux 
dicla siml digucltir diligcnli.tm adbibere. Et si ca 
vcritati posse viderit couvcnire, digneiiir afleclu 
licnevolo conseiiiire; si vcro cognoveril conira veri- 
lalis regiilam quidpiam me senlire , xgroto igno- 
ranii vel inscio xgrolanti curet et mediciualem 
siiemiaiii , et correciionein congruam imperlire. ^ cari, eiin alioriim codirum litulis prxnotari. Super 
cujus qux inter nos versaltir qiixstione quoddani 
milii resciiplum transinisistis, el quia illud vobis 
non suflicere videbatur, alierum addidisiis. Qux 
uiraque uno eodemqtie die suscipiens , cum illud 
quod primo sciipsistis perlcgisscm, el in calce ser- 
moiiis illtid aposiulicum invenissem : i Si quis vult 
conientiostis esse , nos lalcm coiisueliidincm non 
babeims(/ Cor. xi); > proposui.fateor, ad illud nibil 
pciiitns respondere, ne quasi conlentiosus vobis 
mererer displirere. Cuin vero alterum legens, inve» 
nissem ciiam in fine : « ll.ec , cbarissimi , conside- 
ratc, et quid super bis vobis videatur, r.scribiio, > 
miitaio proposilo aliqttid 26 volm vouis rescribcrc. Neqne euim sic diligo palpaliouis conseiilane* »e mandaium vcsirum laccndovideter conicmnere 

. _ _ _ • t • * -.» .1 _ . ,_■___ . ■ . _* .1 '. . . nn i. I . .!■. r_\_40. Ci-riri. blandimenla, ul recusem secantis medici ferramenia, 
sciens mebora csse diligenlis vnlnera vel crueuta , 
qiiam oilienlis oscula frauduleuia (Prov. xxvn). 

Ad bxc crgo qux dieta sunt, volo vos non tacere, 
sed qiioJ dignum vobis videbilur, respondcre, quia, 
quidqiiid divcriiis, niea parviias non Ixdeiur, si 
lamen illud vciilas , verilateni dileciio comilelur. 
Valcle. 

Ueniquc poslca quam litleras islis compostti , et 
quo chuili solet epislola ultimum Valele apposui . 
(Oinperi a magistro Gislcberto, Pictaviensi episcopo, 
ijinid lilirum isttun, de quo nobis serino esi, scripsil 
ii' n Atbanasiiis, sicui nosier liiulus prxmitlilnr, sed Mirainini, ut dicitis, quod in cpislola mea scrip.i 
Apostolum dicere : « Omnia legiie , quod boiiuin e.t 
lenele (/ Tliess. v), cum ibi sil « oinnia probale 
(i.irf.). > Sed boc pro miro nullatentis duccrelis , si 
llieronymi ad Pamacbium et Oceanum episiolam 
menioria teneretis. In ea eniin > Aposlulus, inquil, 

prxcipil o ia legentes, quxbonasunl retinenles. > 

Ctim aulein Aposiolus legi mandct omiiia, qux boui 
suiii tcneri , vos lamen librum Hilarii in quo mnlla 
dici perfectissime non ncgaiis, respuendum pcnitns 
lixsitaiione posiposiia judieatis , pro eo qnod euiii 
in aliquibtis rcpreheusibilem xstimatis. Libruni 
cliam queni idem llilarius stiper Matlhxum scribit , llilarius Pielavicnsis, cujusetiaiii el lides et doclriua Q propler quasdain senleiilias qux in co, ut dicilis, rominendabilis inveniiur. Nudius enim teriius cum 
cssem ParisiuS, ideiiique magister cl cpiseopus Gi- 
slebertus milii coiloqui dignarelur, inter loqucndnm 
protulit dc libro illo queindaiu versiculum i « Sic, 
ail, inquiens llilarins de Triuitalc. > Qiietn versicu- 
luin opiime recoguoscens, statini quxsivi si operis 
illius, de (|tio iile vcrsiculus assumplus esl, llilarius 
vcraciler auclor crat , quia noslri codicis lilulns 
Aibanasiutn prxferebat. At ille, ne ine error tiiuli 
redderel dubium, loiius principiuin operis memoriter 
duxilad iiiediuin, addens et quolo librorum iiiimero 
clainlcrctiir, cl in quo coriiin ille , qiiem dixcral, 
vcrsus babcrctur. Qux omnia cuin htijus operis ve- 
raciter esse coguoscerem , addidi quxrcre si loluin vel falsx vel scrnpulosae snnl, non probans; ex quo 
dalis iiilelligi quia.sicitl id quod falstim esl, sic illnd 
quod scrtipiilosum esl reprobaiis. Ad quod aper- 
tius dvinonslrandum subjungitis : « Abtindant calbo- 
lici simplices libri, utjurc scrupulosi proplcr offen- 
sam ilebeant cvitari , ciiin dicat Apostolus : « Nomo 
vos scducai in gubtililate sermouis (Coloss. n). > 
Patclqiiia simplices liliros, id esl ad inlelligcndiim 
planos ctfaciles, vuliis soluniiuodo leclilari, scrti- 
pnlosos vcro, id csl subliles et dillicib-s, cvilaii, no 
scilicel in illam seduciionis otfensam incurralur, \ 
qua sibi p.-ascaverc Colossenses Aposiolus vcljubei, 
vel horialur. Vemm llieronymus nce ea legi vetai 
in quibus CSI abqilld argiunduiii apoil.e fslsiialis. 17 PHILIPPI DE HARVENG ABBATIS BON.« SPF' 48 si lamen ibi paiiter inveniiuruiililas verilatis , imo A itxil ti non capicrvdo , in crrorem prxcipiles sedn- libros eliani Origcnis. quos in nniHis esse repre- 
liensibiles cognosccbai , ei iogebai freque nlius el 
legentcsnullalenusargiiebal. « Origenem, inquil(23), 
piopter erudilionem sic legemluni arbitror qiiomodo 
Apollinarem el iiotinullos ecclcsiasticos scriptores , 
li I bona coruin eligamus , vilemus conlraria. » Sed 
esto. Libri Origenis vel quilibet bujusniodi respuan- 
lur, ne falsa pro veris astruendo in crrorem sim- 
plices iiiducaiilur : cl quantuni juverit erudiiio in- 
venlx veritalis , lantuni , inio plus noceat non 
iulclleclx scduclio falsilatis. Nunquid eliam debenl 
qux icrupiilosa ei sublilia siinl evitari, vcl forte 
lecla et non inlellccta inconsullo judicio rcprobari 
eisque pro vitio ipsa scriipulosiias el subtililas im- 
pulari , et non inde multo potius multoqiie revercn- D 
tius bonorari^ Quis uiiqiiain boc aposlolus, quis vir 
aposlolicus vel dixil vel scripsit? ut videlicet libri 
simplices leganlur, secmpulosi vcro el subtles jure 
jiropier offensaui, ut scribitis , non leganlur? Cum 
in subtilitaie sermonis Colossenses non seduei Apo- 
slolus pixnionebat , nunquid cos ad lioc indiicere 
cupicbat , ul legcre scripta scrupulosa ct subtilia 
recusarent, simplicia lantummodo lectiiarenl? Iloc 
nimiriiin non vidclur lectionis illius serics conlinere, 
ut intcndat eos a leclione sublilium removere , imn 
iu ca sollicitum se ostendil Apostolus,ul Colossenses 
plenius inslruaiiiur nc quasi rudes ei simplices a 
pseudoaposlolis subtiliter loqiieniibus seducanlur. 
f Volo, inquit, vos scire qualem solliciludinem lia- . 
bcam pro vobis, el pro bis qui sunt Laodicix, ul 
consoleniur corda ipsorum inslrucii in cbaritale , et 
in omncs divitias pleniluiliiiis intellectus , in agni- 
tionc nryslerii 1'atris Cliristi Jesu (Cotost. n). » Qui 
ergo studel eos iu oinnes divitias plenitudinis intel- 
lectus instrucrc, ut mysteriutn Dei Patris, quod est 
i Verbum caro factuin (Joan. i), > possint agnoscere, 
non vulicos lectionc librorum simplicium esse con- 
lentos, sed in bis qui abscondila Dei Palris mysleria 
conlincnt sic imenios, ut hxreticorum possint argu- 
menlalionibiis resislere, et subtiles eoruni tendiculas 
librorum sublilium senleniiis foriioribus desirucre. 
Proplerquodsubjungit : i Iloc auem dico, ul tieino 
vosdecipiat in subtilitaie sennonis (Cotoss. n). » Et cantiir, sicul et ipsc ad Corinlbios viiletur iulimare, 
ct in sua Petrus Epistola manifesiius demoiisirare. 
Ad Corimbios : « Si quis, ail, videlnr propheia essc 
aut spiritalis , cognoscal qt.x scribo vobis (/ Cor. 
xiv). > El Pclrus : i Sicut, ait, et charissimus frater 
noster Paulus , secundum datam sibi graiiam scri- 
psit vobis, sicut et in omnibus epistolis loquens in 
eis de bis, 111 quibus suni qiinedam diflicilia intelle- 
clu , <[■»:«- indocli cl inslabiles depravanl ad suam 
ipsoruni perdiiionem (// Petr. 111). > Si scrupulosa 
et snbtilia jure propter offensam , ut scribilis, evi- 
tanttir, quare Paulus scribil ea qux non nisi a sa- 
pieniibus et spiritnalibus cognoscuniur, et in quibus 
indocti et insiabiles erroris scriipulum patiantur? 

Ipse quoqiie Doininus Jesus Cbrislus in Evangeliis 
tam stiblililer loquitur, ut nrc apostolici capiant 
sermoiiis cjus subtiliiatein, unde et aliquando asperc 
illorum increpai tarditalem. t Adhuc, inquit, cl vos 
sine inielleclu estis? > (Matili. xv.) 27 Tam scru- 
pulose loquitur, ut nontilli exhorrescant, sermoueui 
ejus ilunii.r iniolerabilis arguentes, et ab cjuscnu- 
sectaiu, resiliantobjectum explanarescrupuluiu nou 
valenles. i Mnlti , inquii, andienies ex discipulis 
ejus dixerunl : Durus esl bic sermo ; et abierunl 
retro : et jam cum illo non ambulabaiit (Joan. vi). > 
El apud Malibxitm (eap. xv) : < Scis, inquiunt , 
quia Pharisxi audilo verbo scandalizali sunl? > Li- 
cet aiilem aposlolicis el evangelicis lilleris lanta 
subtilitas, tantits incsse scrupulus cognoscatur, non 
esl lamcn consilii nt proptcr eoniin nffensam leclio 
resptiaiiir, inio ci necessc esl mulio diligcntius in- 
sistatur, el quxreudo ct pulsamlo prudens leclor 
compelcntein illius iiilelligenliam asscquatur. 

Sic ei scripta llilarii, quamvis scrupnlosa, quam- 
vis sublili» , iinii tainen , ul xstiiito , debent con- 
lemptibilia judicari , eormnque lectio nec a sapien- 
libus, nec a siinplicibus penitus relegari, quia 
ulrisquc profeclutii illa non mcdiocriler ministrabil, 
diim et sapiens sapieiiler obscura pencirabit, ct 
siutplex foris reinauens bumililer eadcm salutabit. 
Lnile niiror quod eadeiu scripia condemnare vestra 
prudentia non veretur, el docloruin lam praeceden- 
liura quam prxsenlium judicio non tcuetur ; qui paulo post : « Videtc nequis vos decipiat per pbilo- D succedentcs llilaiio nullius eitm hxresis argueruni, sopbium et inanem fallaciam (ibid.). > Et supra : 
« Non cessamus. inquit, pro vobis oranies el postu- 
lantes.ut impleamini agnitlone voluntatis cjns in 
oinni sapientia, et iniellectu spiriiuali (Coloss. i). > 

Vuli Aposlolns Colossenses in oumi sapienlia el 
inlelleclu spiriluli proficere, legcndo el inlclligcndo 
suhtilia , sublilibus argumeulis prudeuter resisiere , 
alioquin fnistravcl hanc illis, vel alias aliis episto- 
las scriplitarel, si non scrupulosa cl diflicilia et lcgi 
etinielligi peroptarel. Plerumque eteuim tam subti- 
lia scribit, ut non facile nisi a sapienlibus et spiri- 
talibus capianlur, plerumquc tam scrupulosa , ut 

(23) Epistola ad Tranquillinuni. itno eum , prout decuit, dignis laudibus exlulerunt. 
Ifieroiiymus cum tn libro De viris illuslribus Hila- 
riiiin ad nieditim duccrei, el quns illc scripscrat 
singillalim libros exprimerct , islius de quo nobis 
sermo cst lihri videuir inler ca'ieros et pr.e cxleris 
meniioiieni lecisse, et ncc isti uec cxleris noiam 
hxrcsis inipressisse. « Hilarius, inquil (24), urbis 
Piclavioiuiu episcopus , Phrygiain relegutus , duo- 
dctini adversus Arianos coiifecit libros, et aliuin 
libriim de synodis quem ad Galliarum episropos 
scripsit , ct in Psalmos commenlarios ; est ejus et 
ad Conslaiitiuni libellus, cl alius iu Constantiiini, el 

(2i) Vide cpislolain leju.-dcni Hierou. ad Floien- 
liuui. 40 EPiSTOL.€. 50 llber adversus Valenlcm el Crsatium, hisloriam A non sicut camalia , sic ei spirilualia opcra nostia Arimineusein el Scleuciensis syuodi conlinens , et 
liber liymnoruin cl inysierioruin alius, el conimcii- 
tarii in Mallhxum, et Iraclalus in Job, et alius 
elcgans libellus contra Aiixeiitium , et noimullx ad 
diversos epistolx. Aiuni quidam scripsisse euni iu 
Canlica cauiicoruni , sed a noliis hoc opus ignora- 
tur. i Tcxens llicronyinus Ciilaloguni lilirnrum Ui- 
larii, nulliini corum prx&umpsil condemuare , qui 
lamen in codcm libro multorum aliorum opuscula 
non timet reprebcnsibilia demonstrare, el istotum 
notam forte non lacuissel, si imluius vcslro sensu, 
taru detestabilem eis inesse pervidisset. Ilunc euim 
ejus iibruin quem respiiendum sine prxjudicio ju- 
dicalis , sibi ipsi quibusdam in locis csse contrarium dicere vel possiimu» vel debcmns, i|iioiiiam a nobis 
eadcm non iiabcmus, ium Dei donante spirilu, et 
aiTecluni ct effectum spiriiualiuin operum obiiueinus. 
Ideo non tam nostra quam ejus sunl', cnjus dono 
et giatia ca uos oblinere inemoriter retinemus. 

Quia igilur » conccptione Ciirisli omnis prorsus 
carnalis concupiscenlia lelegatur, 28 non incon» 
grue Maria illius carni dedisse originem abncgatur : 
qoani dedisse Innc nimirum proprie diceretur, si 
ad concipiendum propria concupi&centia ducereiur. 
Etqnia camdem conceptioucm supcrveniens in Vir- 
ginem Spirilus operatur, rccie origo bujus carnis 
eidem Spiritui assignalur; el ipsc uon immerito 
aiiclor bujtis originis aflirmatur, cnjus dono et opeie , — . r ... ., ..„„„ — . „ — , - t . r — 

aflirmaiis, quia videlicel dicit et Mariam corpori vir 8° niaiieiie cl pennancns mirabiliter fecundatur. Cliristi originem non dedisse , et tamen eidcm con- 
cipien lo niateruiim oflicium impendisse ; dicit cl 
ipsum Cbristuin vulnera , crucem , mortcm ad ul- 
limum perlulisse, et tainen siue naturali sensu 
P<tu;e vim pumx in se desaevienlis excepisse. Quo- 
nim duo mcdia recle fldei dicitis convenire , primum 
vero ct iiltimiiiu vcrilati penitiis contraire. 

El qiioniain hxc omnia non sibi esse contraria 
xstimavi, ct quomoilo veriiati convenianl in alia 
iit potui epistola ileuionstravi , dicitis quod ejus- 
modi deiiionbiraiionein non feci cougriiciitcr, sed 
s.-.ripla ralsiialis ad regulam veritalis dctorsi vio- 
leniei. Maiia enim, ul scribilis, niateiialem origi- Sic illi sanctn corpori non Maria, sed Spiritus dcdil 
originem, dum ei illa in concipicndo naluralem et 
propriam non sensil libidincm , ct isle operando, 
pariliiram venit in Virginem ; illa virum nesciens 
nulla carnis perlulit inceutiva, qua» lege miserabiii 
iiostrorum sunl coucepluum primiliva; islc largi- 
tate mirabili sua illi contulit douaiiva, natnrali 
cessanlc vitio, liujus mirabilis conccplus cxplcliva. 
Nec lamen per boc abncgal quin materiam niini- 
straverit semeutivam ex qua sibi Dei sapienlia .;< I i - 
ficavii corporis ollicinam , ut non aliunde, non de 
uibilo iilara sibi credalur exslruxisse , sed in titero 
ct cx utcio Virginis coipus veraciier assuinpsisse. iiciii corpoii Cbrisli dedit, nou vitium,el quasi r ln qua assiimplione quidain, sicul prxsens audivi , admiraiido sulijiiiigilis : quam differunt Maria cl 
viliuin '. quorum allciiim pro allero me dicilis po- 
stiisse, dum origiiicm, quani viliiim non dcilit, 
Mariam assero non dedisse. Ad Ikcc ego : 

Scio quidem quia salis iliflerunt vitiuin et Maria , 
et cgo nec Uariam pro vilio, nec viiiuin posui pio 
Maria : sed, si lege noslra omniiini operaietur vi- 
tium in M.in.i, iil o|ierari non improprie dicerelur 
Maria. Quod cnim in carne concupi.sceiiiia carualis 
opcratur, opcrati c.no non iinmerilo repulaiur; cl 
quod agit caro dum , velii nolit, iiomo carnalibus 
coucupiscentiis inflamniatur, id sebomo agere scr- 
nione veridico orotestaiur : « Non enim, inqiiit 
Aposiolus , qtiod volo boiiiim , boc ago; sed quod scrupuluin patiiintur, qui divinis litteiis erudili pro 
constanli defendere moliuniur quod, etsi Cliristus 
in utero, et cx uiero Virgiuis carnem sumpsit, 
illum lamcn partirnl iin cx qua uos alii concipimur, 
non assumpsit. liorrent euiin vel ctedere vel dicere 
quoil illam cainem liquidam quam pliysici vel se- 
nien vel sperma nnniinant, in Virgine Chrislusas- 
sumpserit , el non potius ali.un sanctiorein vel sal- 
tem digniorem in eadem elcgerii; tanquam non 
coiiveniat corpori iam praecipu.c sani litalis, ul eou- 
ccpitnu sit ex ilia cointnuni maleria noslrx omnium 
vilitalis. Deniquc lides, nl piltanl, nou cxigil ul 
ex scmine Virginis Cliristus conceptus asser.itnr, 
sed ex carne couccptum Virginis necesse est eum odi inaliun, illud facio (llom. vn). > Conslans Apo- D qnisquc Cailiolicus fate;itiir, inulloque credibilius, ilolus cx s|iiritn et carne, sic illos divcrsa videbat 
0|icrari , ut altcrum alieri scnliret oblucuiri , ct 
agere carnalia s^ dicebal propler blamlimenlum 
ingeniue voluptalis, et odisse tamen illa, propter 
■pirilalis renisuin voluntatis. Quod si sttum esse 
dicit quiidcarocarnaliter delcctatur : cui lamendc- 
lcclalioni spiritus qui inelior pars cst ejus relucla- 
inr, quanio vectiiis et proprius snuin essc diceret 
Iiiiiic aflcctiiin, si ciimdein sopilo spirilu pcrducc- 
ret ad effecium ! Tunc eniin propric possimt carnis 
opera noslra dici , cuin cis uon .scniimiis obviante 
spiriiu contradici , cum concepue coucupiscentix 
sic babenis laxioribus indulgelur, ul pcr canialuin 
copulain, quamvtt) legitunam , consuumietur. Scd ruiIio cssc convenienlius ab illis xslimalur, ut iion 
illain , sed aliam assuinpsisse cam s particulam vi- 
dcaiur. I ii i|iia xslimalioiie quanluni Cbrisio dele- 
runt, lanlum Virgini videnlur derogare , ei matris 
iiijuiiain certum esi in filium redumlare, el neu- 
iniHi «■<>) imi dignis possunt laudibus boiiorare qui 
alicri non vercnlnr honores ingratos arrogare. 

I.\ i|no ill.iio Virginem angelus Gabriel salutavit, 
cx qno facta salutalione, < Virtus illi Altissimi 
obumbravii (Luc. i), t lam eam ineffabilis gratia 
pennundavii, totain permuudaiiu mirabilis niirabi- 
liicr bonestavit. Et sicut noslra caro tam solida 
quain liipiida , pcccati ct dcdccnris accusalur, quia 
lcgi spiritus a lege niciiibroruiii OUCnaliter repugna- 51 PHILIPPI DE IIAKVENG AI5IUTIS IION.-E SPEI 5i tur, sfc postenqoam dictum esl Virptni : « Spirilus A venirc nou timelis assignanJo necessilalem Chrislo 

palieniis, cjiiani sic ab eo antea reiiioveiis. Dicilis 
enini : « Nos ergo in Chrisii passionibus et voluula- 
icin, et sacrainenlum ei polestatem, ei iiiumphum, 
et ea qtrae liber vesfer vobiscum abnuii, necessita- 
leni, naluram, violenliain, sed hajc etiarn voluntari.i 
voluiniis esse. i lllic dicilis Clirislmn non iiecessitete, 
sed voliintate passum esse, hic autem in ejus pas- 
sionibus necessitalem vultis esse; qnoil qualiter sibi 
conveniat, fateor incognilum inilii esse, nisi forte 
inlelligiiis neressitatcs flu.18 esse, ct unam earuin 
illi palienli ChristO esse, alleram vero ejus pas- 
siouibus non inesse. Sed nec sic videp quoinodu 
possit siare, quod in lioc versiculo vnltis irrevoca- 
bililer aflinnare, dum non aliquam aliam quam forie 
inlelligerepotcralis, seil eam nccessilaleni quain liber 
noster nobiscum abuuit noininatis. Illam quippe 
liecessitalem scu violentiam , de quibiis Ililaiius 
loquitur, in Christi passionibus xsliino uon fuisse, 
in quibus voluulaleni, potestalem lam iilem liilarius 
quam vos dicilis cxslilisse, quia quod libera Cbi islus 
pertulil voluulale. non pertulit uiique neressitale ; 
el ad id quod polcstalis imperio libens egii, profeclo 
eiiiu violentia non coegit, quia et necessiias \oluntaii 
et violeuiia prxjudical potesiati. 

Passus ilaque sputa, colapbos, vulr.era, crueem, 
dniiiii qui.leni voluntaie, posuil animam potestale, 
quia eisi bostes ei ejnsmodi contumelias iululerunl, 
non lamen euin dolere vel mori necessario roegeriini, sanctus siipervcniet iu te (ibid.) , > illud Salomonis 
rompletum esl : i Tota pnlelira es. ainica inca , et 
martila non est in le (Canl. iv). » Cainem ergo 
Virginis semeniivam existimo dedecoris nil babere, 
nil majoris decoris alieram illi proximam obtinere, 
quin ex ca qu.T ad formandos conccplns a princi- 
pio est diviniius ordinata xdilleet congrue domuin 
suam sapientia bumanitiis incarnata. Propter illam 
quarn accepil inateriani ex M iria , dici poiest ex ea 
Clirislus carnis origiuem babuisse; propier operan- 
lem n ea S[iiriiuni , rcrie dicitur non ex Maria, 
sed ex Spiritu origiiiciu accepisse. Umle dictum esl : 
« Quod enim in ca natuni esl , de Spiriiu sanelo 
esl (Malth. i). » 

Quod aiilem in passione dicit eum Hilarius non 
doluisse, qtiouiodo ihleliigi debeat in eodem libro 
niullis locis determinal : el ego salis supcrque in 
alia cpislola riotuni feci , elsi nondmn vesira; pru- 
denti.x salisleci. Quia euim conceptio illius ab Omni 
tumuliii libidinis pacata est et serena , caro ejus a 
uatune nostr;e viiiis longe est alicna ; el ideo qnod 
nos in peccalis concepti , nalurali patimur neces- 
silale.ille, cujns caro nullo langilur vitio.quia 
vilioso carcl inilio, libera palitur vnluntate. De 
qua paticndi voUintnte in priuio veslrorum qiiihus 
nunc respoinleo rescriptoruin, bene priidenlerque 
seulilis, sed ab eodcm sensu ut videlur in al- 
tero dissenlilis, iliim in illo scienlire Hilarii prout jiislum est concordatis, in altero vero , nisi fal- q el ad ha?c peragenda non pratvalllit inipetns injnrias lor, longe connaria praidicatis. In prinio enim 
iue pto nibilo dicilis laborare, quod verbis mul- 
liplicibus enitor demonsirare id qnod in Ecclesia 
ipiivis simpiicissimus ^aiis novit, et cnjus asser- 
lio cniilituni qiiempiain non permovii. Unde eliain 
qu.isi; aliqiianluluin vos olTeiiilo quod pergameni 
plusquain uecessilas sit expendo, dum longis ser- 
niouibiis boe oslemlo, quod posset intiiuaii plu- 
rima 11011 loquciido. Diciiis enim : < Quod auleni 
pcrgameiiuin expendilis in iloccndo, quod non ne- 
cessiiate, sed volunlate passus sit, pro damno 
veslro doleo , ciiin quivis siniplicissiinus in Eeclesia 
lioc noveiii. » Bene vestra pruilentia boc iu loeo, 
et inlclligil el fatelnr quod Chrislus ad patiendum inferenlis, sed poieslas voluntaria siifferenlis. Sic 
etiani perlurbaiionem anima?, sic esuriem corporis 
polestativa suscepil voluui.iie, [vel volunlaiia po- 
tcstate, habens spiriialis innneie concepiionis inoli- 
tum, ut posset labbns non gravari contra morem 
nobis experluui el soliltim, nisi id nostra exigere 
infirmitas viderelur, utverus bomo humanis aireC.io- 
nihus probarelur, et cum patienlihus patiens, saluia- 
ris nobis medicus baberelur. 

Qtiod ergo quadraginla diebiis poiuil jejunare, 
non rniraculo (i'o), ul seribilis, sed propriaj viriuii 
debcmus assignare, ne Moysi anl Eli.e parem eiim 
nostra juiliccl bcbeludo, quoriiin et conceplio longe 
dissimilis, el humanx naturx longe dissimilis foi- necessilate coactilia non urgelur, sed volunlale D liiudo. Vos quiilem iliuin. el uosl jeiunium necessario lilura sic movciiir, ul inde a nullo vel simplicissimo 
«jubiletiir.Conlra quod si quissenlire pnrsuinpseiii, 
arguetiir, sicut conseqiienter eadem veslra pruden- 
tia conliletiir. Ait cniin : i Calciiini quiciiiii|ue 
coiitra hauc fidem seiiseruni , seu Augnsiiiuis, seu 
Hilarius, scu quilibet alius, aut eirorem ipsum 
ante niorleiu coriexisse credcudi sunl, aut infideles 
perinansisse. » 

29 Ciiiii ig tur in passioneCbrisii voluntas et non 
necessiias habealur, ct qui conlra hanc lidem sen- 
scrit yicul iccle scribilis reus erroi is teueatur, mirnr 
quare in alio rescripto conira hanc assertionem 

(Vo) Per virlnlein Chrislo exiraneain facio. Vi'c 
col. scq. Alioquin fuissc iniraciiluiii, sed per vir- dicilis csurisse, el post esuriein, si non coinederet, 
necessaiio dcfccisse, nisi forle h.ec gravamina vellet 
niirariili henelieio removeri , cujusmodi niiraciilum 
in Moyse qiuiqucci Elia et qiiibusdain aliis possiimns 
inlucri. Dicilis eniin : « Vere hoino veie doluit, 
h.ibens naiuiam ut nisi iiianducarel, deliceret; nier- 
geielur si suprr tindas aiubiilaiel ; iuorerelur si 
crucifigeretur, nisi iniraculo id non lieri vellel, 
quortini quasJam in aliis quihusdam ipse quoque 
operalus esi, ut in Elia ei Moyse, Pciro ei Mauro. » 
El infra : « Fortitudinem jejmiandi dilitius Christ'm 
non naiura, sed iniraculo dicimus liabuisse ; cessanta 

uitcin liivinain Chrislo propriam f.ittum, non csl 
iur negeiur. 53 EPISTOIJE. 54 

cniin miraculo staiiin natura esuriil. > Mirahilc A iUuin ainbiilanlcm bialu fluido nou ilomcrsit. Qnia islud miraculum, nuo donanle quadraginla diebns a 
cibis Cliristus poluil abslinere , quo ccssanlc non 
poluit nntura diutius inediam sustinere; qtiin et 
estiriem infirmilaienecessaria paiereuir.et esuriens, 
nisi comederci, delicerc oogerelur. Si ergo cessante 
iniracnlo slatiin ut diciiis naitira esuriil, quare, 
quaiso esuricns non comcdii, vel non cowedens non 
defecii? Lpgitur enim et post jejunium esurisse 
[Slallh. iv) : ct lamcn esuriens non legitnr comc- 
disse, nec iuveniior non comcdens defecisse. Debuil 
atiieui vel posi jejnniiim esnriens comedere, vel non 
comedens dclicere; sed, ttt dixi, et esuriens non 
refecit, et non rcficiens non dtfecit. Nccesse est 
igitlir ttt dicaiis vel miraculmn non cessasse, vcl ctim jain infirmari noslra, sive illins, non poiest opc miraculi Cliri.->l<un nullalenns jejunasse, quia si 
juvauie niiraculo jejnnavit, et cum esurirei, idcm 
niiraculum jam cessavil, futebimini eum posiesiuiem 
nccessario defecissc, cum nusquam eum esuiieniein 
legalis tomedissc. Scd hoc fateri nefas esl. Si autem 
niirnculum uon cessavil , qnomodo eum dicelis 
esuiiem pcrtiiiisse, cum nonnisi ccssanic miraculo 
nattiram ejus dicnlis esurisse? Ad evilandnm igilur 
ca quae possunt inconvenientia sic opponi, vcilcui 
niilii melius iniractilum hou exponi, quia lan'.is mibi 
videtur obscnritaliltiis involnUim, ul illud uon per- 
videaiu nisi a vnhis fuerit tibsolutuni. 

Aliler qilidcm , ui pulaham, Ciirisins, alitcr 
Peinis vcl Maurus snper undas liquidas ambulavit. eiiiin a regula sanctitatis, illius vcl oiigo vel cou- 
coplio non dissensit, nitlluin Crcaioris elemcntiim, 
dum liic vivcrct, contrarium sibi scnsit, scd tale 
corpus babuii, ut esscl libera: voliintatis, esset et 
per oninia voluntarix potesialis.Potuil ergo si voluil 
fion dolcre, potuil, cum voluii, ei dolcre . doluit 
atiicin, cuiu nobis dolcnlibus voluit medicinaliter 
condolere; nou doluil, cum voli.it suum ingenita 
virlnlis privilcgium obiinere. 

Possc auiciii dolcre, qusedam infirmiias esl; nou 
posse non dolere, major infirinitas est. Et illa 
quidein prima nobis cuin Chrislo est cominiinis, a 
qua ct nos et ipse posl rcsurreciioncni cst immuuis, 

llitis valitutlo.el hxc impossibilitas non imliecillilas, scd 
consuiiiinala csi forliludo. llac infirniiiaie, qnac est 
posse dolcre, Clnistus ct poiuii el volnit bumanos 
dolores suslinerc : propter qti.im vir dolorum, el 
scii'ns infirmitalem vcraci valicinio propbeiatur 
(Isa. Liii),cl ciucifixus cx infiimilalo solomniter ab 
Aposlolo pricdicatur (II Cor. xm). Illa vero infirmi- 
las, qii32 est nou posse 11011 dolerc, nobis lanlum 
credcnda est naturaliler innxrere : qua pressus ct 
opprossus non polcsl non gravari quisquis noslruin 
super tcrram, vcl uno die conredilur demorari. 
Cbristiis aulom, nt seslimo, non tlcbet ajstimari 
qtiod vivcus in hac viia non possot non lurbari, qnia- 
cui crai incomparabilis et corporis et animi sancti- Aliior etiari Clnistus, aliter Elias vel Moyscs jcjiiua- c [udo, profeclo eoriimdem eral cl incomparabilis vll, quia illi nalura iufirmi ci gravcs nibil talo pcr 
se lacci-e potucriini, ct ideo virtute nou sua, scd 
alicrius hoc cgerunl.Quod ut de illis umnn accipiam, 
Petius in sc, el de sc veraciler seniicbal, cuin vlso 
super in.ire Cbristo, supionler et buniililer aicbal : 
« Doininc.si lii es, jiibe.nio venire ad le snper aquas 
(Mmth. xiv).» Ac si dicat: Nonmea.sed lua virluie, 
natura mea super mare liqnidiini ambulabit, eainque 
non sijussero, scd si lujusseris, ouus inolitum non 
grav.ibit. Illo crgo jubenle, istc stiper illud intrc- 
pidus aiubul.ivii, el altendcns quis quid agerci, cuin 
viderei veuiuni validum 30 irepitiavit. Etinlirma- 
tus Odejain ad ima naiurali gravcdine desceudissct 
nisi poienloin niamim CSlrislUS illi miscriconlilrr forliludo. Undc iiioiis Aiigiislinus (2G) : « lntff.ibili, 
ait, disianiia univcrsum gcnus btimanitni aniini 
forliludiiie supcrabal. » Ux-c esl illa furliludo, qtia 
a nobis omnibus incffabililer differebat, quod cuui 
inorc nosiro inevilabiiis litrbaudi necesbiias non 
lenebat, soil ciuu vigore naturx iiicolumis vitare 
possct onincs humanos crucialus, lamcn volunlaria 
poiesiatc pio salttie uosira omniuin cst turbalus. 
Llnde pia-iniUil (27) : « Non est, iiiquil, ullo inodo 
dubilandum , nou cuui inlirmilate aniini, scd 
poteslale tuibaium. » 

Non vult Atigiistinus a quoquam lideliuui dubilari 
quod Chrislus infirmilaie animi non compulsus est 
perturbari, a cujus pcrlurbatione sic animi relegal exlendisset. Alilcr igitur, ut dixi, Pelrus, aliler D infirniilatcni, ul cidcm voluntariam alliiliual po- Cbrisius supcr clomeiiium liquiduin aiubulavil,quia 
Petrum impropria, Cbristum vcro virlus propria 
sustcnlavil. Qiiatn niinirum virlulciu cx co sibi 
coulraxcral, quud nalurain liuiuaiiam Vcrbiim sibi 
Deus assumpseiat, conccptione quidem spirilali, iu 
iiiero virginali : cujusmodi assumptionem ncc ante, 
ncc posioa cxpcrius ost aller bonio; ct idco ncc 
ante, nec postea iiivcnliis esl lalis honio. 

Quia cuiin ill.i.n cjiis naluram Lalenluin iniqnitatis 
plumbeuin non depressil, sed in nnbc levi do spirilu 
concepius mirabiliter liuc acccssit, iunla maris sub 
illius vosiigio a icnore cnnliniio nou rcccssit, ot tcstaiom. Vosauloin, uljuxla sensura vesirun» possit 
ille versiculusexpedirijparticulamquajesutantum » 
vullis illic incongrue subaudiri, ei quod ilte dicil 
« lurbaluiu Cbrisium nnn iufinuilale animi , scd 
potestalc; » vos dicitisnon infirmitale lanluin, sed 
eiiam poleslale. Miror quomodo Aiiguslinus illud 
« lanluin > apponi debere vel non vidil, vcl foite 
vidoral, scd invidil, ct qui alibi ad cxponcndunt 
Evangolium in vciboriiin copia pluiimum se dif- 
fudit, miror quarc liic sublrabcnao unam parliculam, 
sensiim lilierac sic confudil. Scd si diligcnlius vcli- 
lis illius scricm lociionis altcndcre non hoc miU (■•20) Traetaiu 60 in Joanncui. (27) Ibidcui. 55 PHILIPPI DE ItARVENG ABDATI3 DON/E SPEl 56 

vel anie, vel poslea videiur osiendere, sed sicui A ci turbavit semeiipsmn; lacrynialus esl coram Ju- 
nobis perturbandi aufert animi poleslalem, el solam inferi inflrniilalein , sic illi econvcrso inlirmilaie 
gublata voluiuariam altribuil poleslalem. Cumenitn 
lixisset : < Non esi ullo modo dubiuuiduin , non 
eum auimi inGrinilaie, sed poiesiate lurbatuui, > 
siibjmixit : < Ne nobis desperalio saluiis oriatur, 
quaudo non poleslate, sed inlinnilale tnrbamur. > 
Niminun ciiiii liic diceret uos infirniilalc turbari 
non polesialc, noli adilil i lantum > et itlic cuin 
direret Cbrislum polesiaie lurbari non iuflrmitate, 
non etiain apposuit « lanlum. > Ncqnebic igilur, 
neque illic, ni fallor, censuit appouendum, et ideo 
et liinc et illinc aeilimo removeudum. Quod si illic da:is (Joan. xi), videus civilalem Jerusalem, flevit 
snpcr eani {Luc. ix), cuni jejunassel quadr.iginia 
ditbnsel quailr.igiula noctibus postea esiiriii(.Vaii7i. 
iv), faligatus est ab iliuere (Joun. iv), exhilaratus 
cst spiritu (Luc. x), tristata esl anima ejus (Maiih. 
xxvi), lenlus, cruciflxus, mortuus est (Jonn. xvm). 
Scd Ikcc omnia poiest.ite voluntaria, non, sicul scri- 
bilis, nccessitale el violeniia, non quod lion posset 
sine istis iter viias pra?senlis perirausire, sed quia 
vidil ista nobis ilinerantilius evpedire. Ntm qnnd 
euin nppriinerel noltis ingc nita gravis ei noxia na- 
luialilcr valitudo, in quo lolius ilivinilalis babilal 
corporaliier pleniludo (Cotosn. n), sed ut ei dcviu- 
ciri arcliori riileclionis vinculo sludereiuiis, cum vullis apponi, el bic etiam apponendum videtur, et 

ita non me.liotris absurditas orielur, ut sicut illiiin U nosiraseum voluntarie suscepisse molestiai ceme- 

larbamm dicilis (am infirmitaie quara poteslate , remus. Non quod a nobis iueflabili distantia. laui ila ei nos lurbari asseramur lain potcstale qiiain 
infirmitale. Qnod ulrunique abncgat Augustinns. 
Quod si vohis complacerei uiramque illam super 
loaunem diiigentius revolvere leciioncm, ubi facit 
idem Aiiguslinus de Cbrisii pcrturbaiionibus men- 
liuncm, videlicel cum vel de lurhala ejus invenitur 
anima dispnlare, vel dc lurbante scmeiipsuni cum 
dispouit Lazartun suscitare (Joun. xi), videretis, ut 
seslimo, quod a nullo qui recle sapial dubiteilir, 
quin Cln isins non infirniilate neccssaria, sed 
poteslate vohintaria perlurbelur. In illo eiiam 
Majimi vcrsirulo : « Qnod Chrisius esuriehat tit corporis quam anirai foriiiudine non diflerre'., se I ne 
pularetur non misereri uoslri, si uostras miserias 
non sufferrei. 

Suscepit igitur Deus bomlnem cum volnit, mscc- 
pius lioiuo susiiuuit qiue voluil, iia ul iras perse- 
quenliuni pleruniquc decliuaret cuin uoiulum vellet 
patl, qiia reniibus se offcrrel, cum sic essel su:e 
placilum vnluiilali.Quodpateiilei inveniliii Origrnes 
super Genesim iteiuonsirare (28) , nisi forie vuliis 
iiujus leslimoniuin rrprobare, vel polius verbis ejus 
illud i laiilum > quod supraditlum csl subaudire, 
et subaudiendo, lain iu hoc, quani cxteris veriialis Immo, nuu «rat fragililalis corporex, sed ctt?lesiis C ' ,la " iliem P''»'P e »' ire - « Sapiemia, iiiquit, ipsa sibi gralia: sacramenlum, > ad id quod dieluin est. nou 
eral fragililalis corpore», subaudiendum dicilis 
« lantuin > ul illa esurics 31 non sil fragililas cor- 
porea tanlum , sed eiiara cceleslis graiiae satra- 
meninm. 

Quncirca sicui de Augusiino, sic et dc Maximo 
iioii fwflicil aduiirari, quia ill.iin subirabendo parti- 
culam, iniellettuin liiierae voluit obscurari, et quo- 
modo pneterea contigit in boc ambos pariierconve- 
niiv, iuillam unam eamdemque parlitulam in bis 
vellentveisiciilis subaudire? Sed nec iste nec ille 
Hlud . tai.lum » velapposuil vel (ni f.illor),censuit 
apponeiubim, , i iJeo nec a nobis, eisdem est versi- 
culis insereiiduin, quia sicut Augnslinus dicil Chri- xdilicavil domum (Prov.t\),> el:« Ipsese liiunili.ivit 
usque adinorlem (Philipp. li),iet omuia qua-cunqne 
legeris de Chrislo, non nec essilate, sed sponle fatla 
reperies. Vidclis.sicnl ab intarnalione, sic el a pas- 
sione Chrisii, vel caiieris quas de eo legunlur, ne- 
cessilatem peniius removeri, eicis voluiitaiemspon- 
tancam adbiberi : ut certum sil Origenem llilario, 
Augustiuo, Maxirao consentire; vos Vero lain ab isio 
quani ab illis plurimuin dissenliie. 

Sedjain liuic Epislolx calcem pono ne vobis ejus 
merealur verbosilas displicere, el pro dainno ex- 
pensi pergameni, tompellain ilerum vos dolere, 

quamvis i lara dolemluin sil, si iu stribemlo 

pergameui plurimuin expi-mlaiur, quam si scribt-n- siuin infirinilale animi turbatum uon rnisse, sic ei D lilms l| igna scribendi periiia sublralialur. 
eum ii.m fiagiiitate corporea dicit Haximus esu- 
rnsse ; et qmmiam esiuiit volunlaria poteslate ad 
nosii.e oiimium satiilis adjumeuliiin , dicit illam 
esiiricn, csse cuslestis gralix sacranienluin Teneo 
auteni ei icnui, ct in poslerum volo memoriier boc 
lcnere, quod lamcu quasi nescium vesira megraiia 
dignaiur cdocere, niortcm scibeei Chrisli ei cajtera 
quiclestante Siriptura, vef egilbuinanilas vclvoluit 
sustinere, el veia esse ad lillcram el satranienliiin 
iioslrx s.ihiiis conlinerc, ut nec liliera saeramenio 
prajudicel spiriiali, nec sacraineiiUun spiritale sen- 
wii lilierali. Scioigiiur quia lurbalaesl aniuia rjus/ 
(*8) llomilia 8. Iloc pro|iier in clausula diligeuter admoiieo dili- 
geniiiis vos orare, ul si qnid aliter vel sapio, vel 
sapilis, diviua iligneliir gralia revelare, dans nobis 
ci sedere siiienter snpcr divinarum fluenta Striplu- 
rarum, et silientibus genas lurluris, oculos colum- 
barum. Est enim, faieor, nccessaria, non (aslidiosa 
satietas ad profuinla lcctionis divi,,x, uon corrupta 
fatilitas criulelit.itis adulterinx, non lumens impor- 
luniias garmlitalis corviiix, sed econverso inexple- 
bilitas avidiiaiis cervinae, intemerala castilas fidei 
lurtur-nx, modcsla huraililas simplicitalis columbi- 
nx. In bis quidein ct jusli scicnliam, et sciendi 57 EHSTOL.E. 38 justiliam pulo sine dehilo consummaii; sed ne diu A ut vorum faicar, pro posse mco vcstro betieficio vos (cncam, tenendo displiceam, liic eam decei 
epistolam lenuinaii. Valc. 

EPISTOI.A VII. 

I'll I L I r I'l Mi JOANMEM. 

Ejusdem utyumenti. 
Ileas mihi epistolas, quas vobis miseram, remi- 
sisiis, sed eas priinilus laui crebro glossis inargiuali- 
btis repersisiis, ui quasi iransireiii colorem allerum 
coinpellanlur, et jam non esse quod fueranl videan- 
tur. Ciiiii eniui glossa lextuiad liuc soleal superponi, 
ut possit idem texlus non lenebrescere , sed cxponi, 
veslra gloi>»a econvirso illas epislolas obsturavil, el 
tain pergamenum exierins, quain sensuin inleiiits 
deturbavit. Vultis quidem.ut video, non solumquod 
contra vos, sedeliain quod ad vosdicitur, iufirmare, 
cl ineum inlirinando, vestrum sensum tenaeiler 
conGrmare, et ideo pcne cuncla corrumpilis nior- 
daci pipere supcrfuso.sed stiffcrre diligentis etdilecli 
vulnera iion recuso. Scio enim hoc vos iniendere, 
ut qui rccle el salubriler sapere vos putaiis, me 
paupcrein et iusulsum sapore fructileru condiatis ; 
sed 32 piper veslrum crrore aliquaiilulum aiuaie- 
scit, et, pace vesira dixerim, falsilatis uubilo teue- 
brescil. Cui sivoluero scrialim per oinnia respon- 
dere, el a meis lilterulis qnae objccia vel injecla 
sunt omuia removere, non poicro suQicienter per 
episiolam boc implere, sed necesse erit liuruui, vel 
libros potius adbibere. responderem, eisi par pari referre non prxvalens, 
sallciu gratias liumililei cxliiberem. Neque enim 
refert, ut extimo, a quo quis accipial ei percipiat 
ulilem verilaiem, ciim illa rccle inlelligenli siiam 
pcr se comiiiendel pnritatem, nec lain propler do- 
clorem verilas tenealur, qiiam prnpler vcritalem 
doetor commendabilis lialicaiur. Itaque lam libcnier 
a vobis pcrciperem doclriuain veritatis, ac si milii 
loquerelur majoris quispiam dignilatis, quia nec 
caibedr.i siiblimior dociriiiain reddit r.oinmendabi- 
lem ijii.i' meulitur, nec inferior eam conlempiibilein 
qu.e vcrax et milis inveniiur. 

Quantiim recolo, cum scbolas junior discendi 
giaiia frequeiiiarem, et vel conferri vel pneferri 
quibusque melioribus prx'suinptivo morc scliolariura 
praeopiarem, ab bis lan en, qui vel anale vcl gia>!u 
quolibet inferiores se credebant, non conlempsi el 
amlire el discere quae scicbant, nec adeo tumui 
superbia, ut atiendereni quis cui loquereiur, dum 
lanliim qund audirem conimcndabile videretiir. 
Quanio magis nunc, cum religiouis habiium gerens 
jam vel tenuiier incanesco. conlra veslram reve- 
renliaui iioii procaciter inluiuesco, quam xnale, 
scienlia, sanctilate el scio et fateor prxeniiucre , 
longe infra cujiis pedes his tribus gradibus video 
me jacere. Quod ergo vobis respondeo, scitote non 
ueri supcibia, et siudio conicndendi, sed sciendi 
ainore et gratia colloquendi, uicum, cjua quem di- Caclerum quia scio ad facicndum libros idoneum q ligo non fniar vel audiiu vel visu corporali, eum me nonesse, mihiquc uecotium, necpcritiauiprxslo 
esse, ntiu omnibusquae in me dicilis, sed aliquibus 
respouderc leniabo.et vel refeilara ea,vel me saheiii 
aliqualenus excusabo. Cum enim me videaiu a vobis 
graviter accusari, necesse esl accusalum, vcl ad 
inodicum excusari, non ut per hoc majoris acquiraiii 
meritum sanciitatis, scd ne vos mei causa iiicunsi- 
deralum judiciuui incurratis. < Qui judical, inquii, 
fratrein suum, judicat legem (Jac. iv). > SuperbiaQ 
et stultitia.' meain arguitis parvitalem, qui lainen 
cordis inei occultamnon salis perspiciiis veritatein, 
eiscitis quia quod lorojudicii, lam in melius quaiu 
iu deterius, poiest flecii, utile est et sancluin ad 
melius potissimum id nOecti Oixi in episiola mea 
(episl. v) . i Si Deo revelante veslraiu esf" cogno- 
vero senlentiam per omnia veriorem, gaudebo cou 
scculus si leiitiain ampliorcin : veslrxque pcrspica- 
ciie grates non uiodicas exhibcbo per (|uas liiijus- 
modi beneficium oblinebo. > lluic versiculo super- 
posila glossa veslra obloquitur, diceus : < Superba 
humililas, >elc, Dico vobis, non esl in iuc lanla t-u- 
pcrhia ul recusem qn.r recla sunt, vel a vubis au- 
dire, velauditis hiimiliter consenlire; si laiiien Deus 
riignetiir uiibi intelligendi gratiaiu impertirc, sine 
quo qiiidquam boni, nec ego, nec quispiam potcst 
scirc. Si autem vel modicain scintillaiii scienli.e 
veslriim inihi conferret documenium, vcstroquc la- 
bore cl nicriio Dcus niibi prsberet iiicrcineutuin. saltcm et audiam el audiin respondeaiu internuntio 
lilltrali. Paulo infra in eadem epislola mea : « Cum isu 
alieudo, iiiquam, quia in clauslro sacras litleras ab 
jiilanlia didicislis, el ineadem scieulia non medio- 
criter profecistis, approbandum in eis cxtiino quod 
probatis, ct suspeclum habeoquod econlraiio repro- 
batis. > Super lniiic versiculuin vestra glossa : i lu 
claustro, inquit, et alihi, in st holis scilicei, didici ; 
nec juxta quoruindam prxsumptionem ipse nie do- 
cui, sod a magi siru Anse llo didici, quod non dico ul 
me coniinendeiu, sed Utvos langam. > Pro hoc di- 
clo, ut cxlimo, displicere vobis non debui, pro 
boc laniji inoleste non meiui, cum per hoc vestras 
scieniia; nil dedecorisinferatur, sed commendaiiouis 
pluriniiiiu conferatur. 

In clauslroenim ubi locus non facile concediiur 
vanilali, sed pracipue daiur opera sanrutati, ul.i die 
ct uoctejuslus divina; subdilus jussioni.vacal hym- 
uis, precibus, silenlio, netibus, lectioni; ibi, inquam, 
dcfa^cata viix sinceriias permundai intelleituin, quo 
mundato, scienlia facilins ct cllicacius adduciiurad 
perfectum.Vobis autcm scieniia commendabilis non 
videiur, nisi scholarmu sxculariutn lumullu fabri- 
cetur, lanquam inler cos quos in scholis foiensibus, 
longo liinporecerluin eslcrutiiii nullus crror, uulla 
possit bxresis iuveniii. Vos indignamini , quia 
dixi vns in claustro sacras lillcras didicissc , 
lanqtiaiu pcr hoc videar vobis conlumeliam imu- 59 PHILIPPI DE IIARVENG ABDATI5 BONJ- ,SPE! 60 

lisse : cl commenilahilius eitimatis qnod Lnudunnm A aestimavi notiliam vos hr.bere, et ab a?stimando, nec 
discendi gratia requisislis, el in niagistri Anselli celebri amliiorio resedisiis. Sed beaios homo, non 
qui inagislrum Ansellum audivit, nOil qui Laiidiinum 
vel Parlsitis reqnisivil, sed « Benlus, inquit, honio 
qnem lu erudicris, Domine, el de Iege lna docucris 
eiim (I'tal. xcm). • Ei : c Audiain, ait, qnid loqua- 
tur In me Domiiius Dcus (Ptal. lxxiiv). > 

Ulinam in clanstro sacras ab infanlia litleras 
doctus essein, ul lolo tempnrc vilrc mese sacris 
sludiis iniercssein, in domo Dei nutrilus n puero ad 
similitudinem Samuelis, 33 sciendi restuans desi- 
derio ad siniililmlinem Danielis. Quod quia niilii 
coinmcmlabile videbatur, ut scilicel in schola reli- 
gionis quis a puero nutrialnr, ideo non pulavi ali- 
quam a vobis mereri Ircsionem, cum vestram com- 
mendans scienliain, claustri poliusquam scliolarum 
feci foreiisiinn mentioncm. 

In cadem episuda inca : • Veslram, inqnam, aesli- 
niabam divinis in Scripturis scicntiam t.un priulen- 
tem, et prudcntiam tam scientem, ut sicut in eis 
nil praetcr vcrilalis rrgulam scnliretis, ila el ipsius 
veritatis occulta intellectu lynceo viderelis.» Ad hoc 
glossa veslra respondens : i Stulia, inqnit, a-slimalio 
de aliqun liujus tcmporis homine, neduin de me, qui 
mulla adhuc habemus a Deo audire, qure non pos- 
sumus portare modo. i Non a?Mimavi quod oinnia 
nola vobis vcl cuipiam prreseiiliiiin Iialieanlur, qurc- 
cunque in Scriplutis sub (egumento litierre mulk- volui ncc dcbui senleniiam rcmoverc, donec audi- 
rem veslram mihi prudentiani respotidere. t Lex 
noslra, inqiiil Nicodeinus, non judicat qiiemqiiaui : 
nisi piius audieril ab ipso, elcognoverit quid faciat 
(Joan. vu). Audilo igilur quid de hnjiis Scriplura?. 
involucrn seminiis, cngnovi, ut arbitror, non hanc 
essc rcgiilam veriiatis, ad quod lamen eonfirmrindnm 
laniglossas, quam epistolas fabricaiis, et odnn m 
semel imbibiium, ut tesla Iniea, diutius reservatis. 
Qiiilms glossis ve! epistolis el respondi, el adlmc 
forle plurima rcsponderem, nisi veslram qnam di- 
ligo rcverentiam pcrtiinereni : quce, quia mc intel- 
ligit sententiac su33 nullatenus asserlorem, verbortim 
suorum me clamilal venaiorein.Cum eniiu de regula 
" fidei dispntnlio inter nos habeator, et ad repreben- 
dendum verba vestra, mea ut dicitis, locutio defle- 
claiur, non videuirvobis hrec inea deOexio proposilo 
convenire, et ideo nop parcilis, objecio illo poetae 
versiculo (29), me lcrire : 

Ampliora c.ipit 
Institui ; eurrente rota cur urceus erit? 
Scd qiiouiam vcrbis meis, et vos dignamJni re- 
spondcre, oslendcmlo qua? quanlum veritatis amato- 
rihus debeant displicere, non debelis, si et cgo 
veslris respondeo , succensere, nec mihi venaloris 
vcl figuli vilinm inloiqnere, ne Jioc ipsum in vos 
vidcamini rciorquere. ■ Bcatus, ait, qui uon judn.it 
scmclipsiim in eo quod probat (Rom. xiv). • Vcruni- pliciier occiilt.intur, sciens quia niulta multi adhuc p tamcn apud me non amphora, sed trrceus rnstitut babenl audire, qure nondum in prresemf concediiur 
eis scire. Non hoc, inquam asliniavi, ncque hoc 
me sesiimasse uspiam adirmavi, neque hoc me aflir- 
inasse quispiam poloiil vcrariier aflinnare, si verbu 
nica velil allenlius reiractare. Non enini dixi quod 
oinuis verilatls occulla, vet omnia veritaiis occulia, 
videreiis, sed ipsius, inquam.veritalis occulla vide- 
retis. Ipsius inquam, uon totius, neque omnia oc- 
culla, sed occulta. Quod si alictijus vel aliqna videtis 
veriiatisocculia, profectoconsiaiquia videtisooculia; 
ol cum videalis verilatis occulta, non solum alicujus 
vcl aliqua, sed ul plus dicain, inullae vel mitlta, dici 
non debuit aesiimaiio mea stulta. iloc enim pie de 
vobis debuiixstimari, quod vi.lelur rei verilas de- coppil, et urceus exit, qnia non alia sapiens, sed 
biiinilibus consentiens, be.itnm Hilarium uon desislo 
honore dcbiio venerari, cujus doctrinam audio a 
sanctis docloiibus commendari. Vestra vero am- 
phora, lanix confideuiiap, lanta? est granditatis, ut 
eumdem Hilariiitii argucre non limeal hsrclicrc 
praviiatis, et quia me super hoc suum non invenit 
assensoiem, ejusdem erroris arguii defensorem. 
Milii qnippe frcqiienter objicilis, quia hxrelicum 
facit, non errare, sed errorem dcfciidere, ut scilicet 
noii perseverem diulins iliUrium excusare, sed vc- 
biscum senliens,doctrinamejus accclerem accusare. 
Sed si crroris defeusio facit hrerelicum, quse rogo 
est liaeresis dainnarc Caiholietim? c Dispcrdai, ; nquii, iiionsiraie. Si auiem paulo ampliusde vobis aestiiiiavi D Dominus linguam magniloquam (Psal. xi) » el apud quam rei verit.is habealur, imlignum est ul propler 
hoc , resliinalio nica tam gravitcr arguaiur; nec 
slulia, scd forte ignara debuit appell.iri, ijuaj, quod 
saiis non novcrat, pie voluit arbilrari. Sicut cnim 
de quolibet malum incognimm affirinare cst pr:c- 
ceps lcmerilSS, sic de justo quidquani pcrfcciius 
astiiuare, pia credulitas : qure. qnem vcraciler no- 
vit vcl juslum \el docliim, eviollit amplius cl liouo- 
rat, non more invidenlium, dclraclionis caligiue de- 
coloral. 

Scicbam quidcm in Script-trarum seiemia pliiri- 
mum vos valcre, el luijiis, de qua nobis sernio cst, 

(S9J II.iraliiFlacci Ars poot., vcrs. 21, 21. Zachnriam invenilur super amphoram impieias re- 
sidere, qu.o magna falso loquenlibus dicilur praesi- 
dere, ct in medio ainnbone paulo post eaJem impie- 
tas est prnjecia, ct ori ampuore massa pluinbi pro- 
tiims est injecta (Zach. \). Et recie, nc libera diu- 
lius fcratur impielas, in amphora? profumla projicilur, 
umie ne possil egredi, os amphorre massa pliiiubi 
obslruitur, quia sic intra inagniloquos plcrtimquc 
sensiis erroneus debacchalur, ul os iuiqua loqueu- 
liinn obstruatHr. Eadein vero amphora soblala de 
nicdio recte coufiientium Ju.l.i orum, defertur iu 
tcrram Soiih.ut iuler mcdium Chaldjeoruin, quia 6« EPISTOLiE. G2 

cum lides mnndavcril flncs ecclcsiaslicx rcgionis, .\ non mediocris auctorilalis, 1 1 Scripiurarum fuiase 

iractalorcm, et lidci asscriiassertorenl : quod qua.i- bngita magiiiloqua gralaulcr reqilicscil in cnotc 
confusx Babylonis. Vcllem ergo ui vestra auphora 
itt uicciini veriereiur, vesirum grandc principinin 
fine liumili 34 dauderetnr, netanla granditasqux 
damnare llilariuni uon vcrciur, suhmota a Cailio- 
lieis, ileputari cum hxrelicis lucreretur. 

Hieronymus, de quo dicilis quia si dignum luude 
lilirttni Hilarii judicasset, qui laudare iionimllos in- 
venitur, eum procul dubio collaudassel, uon solura 
vestrx sentcniix non conseniit, scil de Hilario longe 
aliud prxdicai, aliud louge seulil. Scribeus eniiu ad 
Paiiliuum (sub fiucm) : « SanclUS, inquit, llilarius 
Gallicano cotliurno nltollilur, e.t cum Grxcix Horibus 
adornatur, longis inierdom periodis involvilur, el a 
leclione simplicium fratrum procul est. » Cum dicit B 
enim Hierooymus cl Grxcix floribus adoruari ot 
longis periodis involulum Gallicauo cothurno subli- 
inari, inanifeste judicat scriptis ejus iuesse et ver- 
boruin Qoridam veuustaiem, et dignatu rtverenlia 
occttllorum sensuum gravitalcin : propter quam ela 
leciioue siinplicium procul eadeiu dicii esse, non 
quia tanquam reproba indigua sint legi, sed quia 
tair. dillicilia, ul a simplicibus non facile pnssint 
intelligi. Neque in boc arguitiir scripioria celsitudo, 
si scnpia collitunala siiiiplicimii non capil hcbetildo, 
tedpotiiis et profunda illiusscieBiiacomroendalur.et 
istoriim vel probatui lmmilitas, velsttidium excitaiur. 

Ideni llieroiijrtnus ad Aniaudum presbyierum scri- 
bcns, bujiis libii de <|uo iiunc agimtis, non soltlin 
uou probat leclioncm, sed eliam illios facil cum ve- 
iieralionedebita menlioiieiii, admirans qu d laiil a se 
exponenduin iuquiri, quod iu illo potest cipositnui 
invcniri. « Miror, inquit, le hoc a me quxrere vo- 
luisse, Ciim saucttis llilarms Piciaviensis episcnpns 
undeciinum lihrum conlra Arianos in bac quxsiioue 
et soltitione coinplcveiii. • Inquisilus hujus operis 
liber nndecimus hanc quxslionem, de qua illic age- 
batur, invenitur diligeutius explicare, ad quam ite- 
rtun explicandum Hieronymus exiimat supeifluum 
laltorare, ex quo luce clarius innuii, et boc opusab 
llilariosciipiuincsse, ct idem llilario dignuiu Inudis 
meritum non deesse. Mens eiiamAugusiinus, ne lau- 
des llilarii lanqnam invidus prcmere sub sileniio luin xsiimo noii fecisset, si boc opus essc coutra- 
iiuin fidci cognovissei. 

Sed ad quxslinncm de qun nobis sermn esl redca- 
iiius, et qnid inde doclores sancti seiuiaul, ct quo- 
nioilo eideni llilario conseniiaiit, videamus. Dicit 
Hilarius neccsit.ilem in Clnisio itassionibus nou 
fuisse, id est euin non sicul nos neccssario doluisse, 
sed dolores noslros ila, cum vobtit, suscepissc, ut 
posset eas non solum divina, sed eliam liiiiiiana tam 
animi quam corporis forliludine poenaliler non seu- 
sisse. Quodcontra vos dicitis Cbristum cjiisdeni in- 
lirmiiatis, cujus et nos |>er omnia cxcepto pcccalo 
natiiraiiler evstitisse, sed passiones, vel dolorcspas- 
sionuin, operauiedivino iuiraculo, iliffcrrc potuisse, 
ccssante auleni miraculo post jejunium sicul e* uos 
ncressarioesiirisse.vtilncraiuni necessario duluisse, 
crucilixum diutius vivcre nequivisse. Sicut eitim 
operante divino miracitlo quadraginta diebus Mtiyses 
jejunavit, operante miraculo super undas Pelrui 
liquidas ambulavit; cessante aiilcm miraculo, nec 
illc inediam tliu ferre, nec istegrave corpuseiemenlo 
liquido potuit superlerre : ita Cbrislus, ul diciiis, 
passionum molesiiis naturali et proprin infirmilate 
credemlus est necessario prxgravari, cum in eo di- 
vinum miraciilum destiiit operari. 

Ubi non salis diligenier perpeudilis, nanira bu- 
maiia quem locum in rebus hahuisset, si, ut creala 
r fneral, sine peccali macula pennansissel, quontoiJo 
liumantts aiiimnsad imaginem Dei factus, ncc ange- 
lis minor vel inlcrior videretur, sed eo solus Dcus 
ni.ijnrelsnperior haberettir. Qualem animum susce- 
pil Dei Filiuscum voluit humanaii, qui animus nullo 
vitio potuit depravari, propier quem solo Deo mint I 
fuisse prsdxatur, propler corpus vero solum pau!o 
miuusab angelts iiiinor.mir. Unde Augustinusconira 
Maximum{lib. 111, C.25): « Naiura, inquit, huinana, 
qtialem naturamChrislus liumanx menlis assuni|isik, 
qox nullopeccaio poliiil depravari, solus Deus major 
esl. > Isle ergo aniinus, qui nnllo poluit viiiodepra- 
vari, non est credendus humanis affectioiiibus ne- 
ccssario prxgravari; qtii, elsi corpns habuit paolo 
mir.tis ab angclis minoraluni, illud lamrn nttllo 

videaiur, in sex:o dc Triniiale libro (cap. 1*-). *'•■ etiani fuii vitio depravalum. Et quia corpus quod 

ipsiusHilarii ei hujus opcris laiitlabiliter meinoralur. 

« Quidam, ail, com vellcl brevissiine singulaiom iu 

Triniia,le pcrsonaruin insinuare propria, xlernilas, 

inquit, in Palre, spccics in iniagine, usus in muiierc. 

Et quia non iitcdiociis aucloritalis in tractaliono 

Scriplumrom, cl assct lione (idei vir exsliiil ; lli'i rius enim hoc in libris suis posuit, > cl ca:lir, .u 
secuiido bujus operis libro hxc llilarius veibn ponil, 
quxsaiis eleganlia salisqucdilliciliaduceiis, Augusli- 
uu6 ad nieditim sic expottil, ul plane patcal ca, ct 
roniinctidalionc iiilclligenliiim digna csse, cl juiia 
llieroiiyinum a leclionc simpliciuni procul cssc. Ilsc 
Blltein sibi assumclis Aiignslinus ipsiiiu llilariinn 
(30) iEncid. I h. vi, ver». 133, 7 "ii. pcccato corrumpitur, non cjns aniinam aggravavil, 
scd loiiim illum hominem gpirilalis conccplio levi- 
gavit : idem bomo nostras ul nos molcslias non cre- 
diiur coaclus periulisse, sed Imperio poteslatis, el 
hcnelicio volui.Ulis 35 pro nobis miscricordiier 
susccpisse. Quotl in quarlo dccimo De civiUte Dei 
invt nirc potestis evidentcr, ubi de quatuor animi 
alfectinnibus Augustinus saiis dispuUI diligeuter : 
quaa incsse nobis insignis ille poela Virgilius osteu- 
dil(30),brevique easversicule comprehendit 

//i meluunt, cupiunlqu», dolent, aaudtnique, n«- 

[qut i.iiniij 

Sutviiiunl. 68 PHILIPPl DE HARVENC AUBATIS UON/E SPEI 6i 

Crm ile his Angnsiimis afleclionilnis- dispularel, A buil pccna?, el lioc, quid nulli adinislus csl r.ulpa». • et eas eliam in Christo fuisse patenler allirniaiel; 
quoinoiln el in noliis sinl, el in il o fuerint distinclC 
declaravit, el a sensu clare intucnlium dubietaiis 
snrciiliini amputavit. < Verum, inquit (cap. 9), ille 
lios inotus ccrtae dispelisationis graiia, ita cum vo- 
luit suscepil auiino liiiiiiano, ut, cuni voluit, faclus 
e»i Iioiiio. • Ki infra : i llalictiius, inquit, has affe- 
ctiones cx humanae comlitiouis iuflrmitate : non 
autem iia Doiuinus Jesus Clirislus, cujus inflrmilas 
fult ex potestate. • Quid evidenlius, quid distiuclius 
potcst dici? quis contcndat liuic diclo posse merilo 
contradici? 

Suscepil ille, cum volnit, nostras afTcction.es certie 
gratia dispensationis, habemuseas nosex infirntilate No» cigit, sicul tlicitis, ideo laniiini potuit non 
mori, si mori non vellet, quia Dcus qui in illoerat, 
poteral quidqiiid vollet. Cuiii aulem sicul in Moyse 
el Pelro cessaret in illn divinum miraculum operari, 
cogeretur ipse liomo morte necessario pra?gravari 
sed ideo ex necessitale nulli poenae succubiiit, quia 
nulli culpa?. ailmistus fuil, quamvis lioc ipsum quod 
sine culpa ille homo crcaiur, non iioininis, sed Dci 
esse bencliciiim non negatur. Sicut enim quod ain- 
bulare forlilcr; quod currere po.-sinn velociler, 
rectissiine ailrihuiliir corporis sanitati, corporis 
agilitati, et lainen lioc totiini est veraciter Dei do- 
iiiiiu , a quo esi # omne bonum, ita Chrislus quod 
nulli ex necessitatc succubuit pcense, ex eo fuit, liiiinaiix condilionis : habemus, inquam, nos ex ea B quod milli admislus est eulpa», quamvis illa mundi- qux nobis naturaliler ingenila esl infirinilale, i:on 
autem ita Dominus jesus Christus cujus iulirmitas 
fuit ex polestale. Ilabeiuus il.ique nos, babuit et 
ille, sed aliter nos, aliler ille. Habemus nos, quia 
sic geniti iioii possumus non liabere ; babuil ille, 
quia sic gcnittis, cum voluii, se habenlem poluit 
exhibere. Necsolum bas animi affectiones, sed etiam 
corporis passiones non ex hiiinanae sieut nos condi- 
tionis iufirinilate, sed ex misericordix pertulit vo- 
lunlate ; sicitl idem Augustinus in quarlo De Triui- 
nita.te (cap. 2) insinual dicens : • Mors peccatoris 
veniens ex damnalionis ncccssilate, soluiaesl pcr 
morteui justi veuieniem ex niisericordia." voluntale. > tia negetur opus esse gralix crcatricis, el eidcnt 
homini lam inseparabiliter assislricis, ut sicut po- 
luit non pati cum uondum pateretiir, sic posset et 
nou mori cum non morerctur, si vellel non solum 
divinitas qux in illo suaviter onuiia disponebat, sed 
etiam ipse liomo Qui difponenti personaliter co- 
bxrebat. 

Quod ergo milii obj iciiis illud de Evangelio : 
t Non sicut ego volo, sed sicut tu (Matlh. xxvi ),|» 
vox est membrorum, vel capitis in persoua mem- 
broriun, quibus proprie dicilur : i Alius te cinget 
el ducet quo tu non vis {Joan. xxi). » Quod auiem 
objiciiis illud de prophela : < Prxvalueruut insidian- Et infra in codein (cap. 13) : < Qui posset, inquit, tcs mihi (Jnb xxx) : > iusidianies visi sunt prxva non inori si nollel, procul dubio quia voluit moi liius 
est. > Mortuus esi, inquit, non qma cessanie mi- 
raculo.sicut dicilis, vivere non poluil, sedquia inoii 
voluil: voluit, inquam.noii soluui Dciisiilmoieitlur 
hiniio, sed eiiain monvoluit ipseliomo : Lt facerem 
iiiquiens,,voliiiitalem luam, Deus meus, volui (/'»«/. 
xxxix); » el : < Voluularic sacriflcabo tibi (Psa/. l), i 
et : < Qui dilexit me, tradidil semetipsiim pro me 
(Galat. n). » Tunc aulcm cx liiiinaiix condiliouis in- 
firmitate, mors ejus sicut noslra rectissime venire 
diceretur, si cessante miraculo lcge noslra omuium 
mori necessario cogerctur; si genitus ingeniliim 
hoc habcret, ul morti rcsistere non valerct. 
Qitia vero cx hoc quod bomo factus esl, babuil ut erc, cuin suam ati cffcclum maliiiampcrdiixere, cuni 
juxta quodoptaverant, Christum occiderc potueruul, 
ei tauien potentiores eo quem occideraiit nou fuc- 
rnnl. Moii legistis Jacob ad angelum invalere, et 
abire volenicm tanquain invituin aliquandiu reti- 
nere? (Gen. xxxn.) El tamen quis nesciat eidein 
Jacob angciiiin pra:emiiiere, et imbecilli fortiorem 
affeciu spontaneo subjaccre? Ita Chrisius, inlirmus 
qiiidem volunlaria poteslale ct affectus polenti vn- 
liiiuale, passioui succubuit non naluraiiler, td est 
non iiifirinilale coacius naliirali, quia uon conce- 
pluslcgeiioslra omnium generali. Quod ciiamcujus- 
dam nusiii lemporis, 36 elv '''i l elscripto commen- 
datur pruttcus subiiliias ; si lamen vestrae pruden- possct mori, ex eo aiitein quod sine peccato laclus D tia; cujusquam moiJeiiioruiii placet aucioiitis, qni est, habiiit ut posset et nou mori, reclc dicit Augu- 
siinus, quia ejus infirmitas fuitex poteslate, el mors 
ejus venit ex misericoidi.e voliinlale. Ejus qtiippe 
infinoitas, non nioiicntli neccssitas, sed inorieiidi 
fuil possibilitas; qui lum posset, quia liomo erai, 
roori, quia homo sine peccato cial, nihilominus cl 
non niori ; eligit ut pro uoslra omnium salute mo- 
reretur, non ex ueccssitaie sua, utpote qui nullo 
vilio lenereiur. QtiOil eliain iu vicesimo quailo Mo- 
raliuin ostemlil (cap. I) papa Gregorius.dicens : < lllc 
atiicinqiiia inilli adiuistusesl culpa? , nulliex necesi- 
Utesuccuhuit po'nai. » Videtisneecssiiaiein ai) omni 
po3na ejut penilus removeri, et remolionis causam 
paiiter admoveii : < Nulli.aii.ex necessllaie succu- cum de Christo honiiue loqueretur, ex quo ait 
conceptus el animaius exstitit, per tinilionem dei- 
taiis ab oinni peccalo et pa?na peccati naliiraliler 
miindus fuit, quamvis quasdam peccali pcenas ha- 
bueril sna voluiilate. Vidclis illum boniiiiem nou 
soliuii ali oinni peccalo, sed cli.iui a y < o.i [ieccati 
mundum naiiiraliter exstitisse : quem tamen sua 
voltintate quasdam pcenas peccati cerliim est ha- 
buisse. Unde infra siibjungil : < Posiquam in utero 
concepltis cst, iia divinilaS euiii omni parte confir- 
mavil, ut omnc pei.caiiim et poanam peccati ab eo 
naturaliter removerit. > Ecce ab illo homine, 01 
pcccatum et puana peccati naturaliter suot remota* 
cui tamen noa paccatum, sed poena peccari, cum C5 EPISTOL.?.. 66 voluil, est adinota, quia conceptus sine culpa unilo A Etsi eniin sicut duas naluras, ilivinam sciicc: cl sibi Deo iia est confirmalus ul non nisi voluntate, 
iion nisi polesiate furrn infirmalus. 

His et horiim similibus acquiescat veslra pru- 
dentia (lociiinenlis, non contciidat grossis el ineffl- 
Cacibus arguinentis, quia veriias ad lioc plertinique 
lalol snli cujusdam nebula; legumenlis , ut tarn 
non capiai intellectus grossior imprudenlis. Quod 
piopter nonniilli i semper discenles, et nunqnam 
ad tcientiain veritalis pervenieuics (II Tim. 111), > 
nilnl in Scripturis xsliinant conlineri, nisi quod 
Videnl passim ab omnibus oblineri ; et qux latentia 
vel volunt vel nequeunl iiiuieri, digna piitanl a fide 
recle scicutium removeri. Vident qiiidem Adam 
l..i iiim fuisse mortalem, alioquin nequaquam more- jiumanam, ila duas, ul dicilis, volunlates asseritui 
habuisse, non tamen Deo quidquam conlrariura 
ille bomo credendus est voluisse, sed sicu! in uni- 
latem personx conjuncta est bumanitas deitati, iia 
bujus illius unila per omnia voluntas voluiitati , et 
asstimens assumpto in assiimendo contulit tale mu- 
nus, ul cum eo sicut persona, ita et voluntate ma- 
neal sempcr unus. Si vero aut illa caro spirituisuo, 
aut ille spiritus Deo suo, vel ad modicum obviavit, 
quid nisi a reclitudine aliquantuluni dcviavit, et ila 
falebimur Chrislum fuisse divisum, quem tciieri 
vult Aposiolus indivisum ? (I Cor. i.) Quam divisio- 
nem etsi omiiis per peccatum geniius iu se cogilur 
experiri, non lameh putet eam posse eiiam in Clui- retur, et lioc facilc pntesl sciri quod tanta experien- B slo inveniri : ne naturam illius seciinduni noslram lia reiinelur; sed non vident euimiem factuni ei 
immortak-m, cum immorlalis non mori prajdicetur, 
et morlalcm immorlalemque simul esse consenta- 
neum non videlur. Sed utrumque simul eral, non 
necessilas, sed potestatis, non quod illc ad isiudsive 
illnd necessario cogerelur, ,sed quod ejus opiioni 
neiitriim negaielur. Qui quoniam per pcccaliim ad 
inorlalitatcm eleclione libera deciinavii, lanta hc- 
cessitate per pcccalum genitos omnes posteros 
obligavit, ut prx.sentis vitae molestiis qua; primo il- 
lius meritis irrogantur, isli lam jusii quam injusti 
necessario palianlur. ldeo Propheta, imo omnis 
justiis : t l)e necessitatibus meis, iuquit, erue nic 
(fsul. xxi\) i id est non solnm a pecc.ilo, sed etiam niinis carnalitcr metiatur, et eum infirmari nalu- 

raliterel nccessario mentialur. Quem si iiilirinatuiii, 
passum, mortuum coiifilelur, (quod quidcm non so- 
luni nullus Cdelium, sed nec infldelis quilibct difli- 
letur) non eslsatissi eiiam non atteinl.it illum csse 
coneeplum opcre spiritali, el ideo iiaturx' sua: fre- 
tum privilegio speci.ili, tit necessaiio non gravetur 
condilionis nostrx privilegio generali. In quo el 
illius charilas amplior comprobalur, cl noslra cre- 
dulitas amplius coiiiiiiciidalur, diiin ille COgnoscilur 
et siix mcrilo puritalis non pati poluisse, ei adeclu 
charitatis pro nobis aegrotantibus votuissc. Quod 
quidem et videre el ter.ere non mcdiocris esl pro- 
fecius, si lamen digntim fide perfectorum 37 ia ^ a pcena pro peccalo, quam incurri, iion sicut Adam ^ catur inlcllectus : et ideo tam ntibi qtiam vobis id eleciioue libcra, sed necessitaie misera, 

Quam prcceui niisei ator et misericors Dominus a 
tempore Abcl primi juslorum audiens, ct fuie stecu- 
culorum cfiicacius tatidem exaudieiis, liliuin suut<i 
vyluit incamari, incarnalura cum bouiinibus con- 
versari, ita lainen ut sine culpa, saucli Spiritus 
opcre gigneretur, et ideo nuliius neccssiiaiis vin- 
culo slriiigerelur. Peecatn euiin neccssitas debeba- 
lur; ipsc aiitein nullo debito tenebatur. Libcraulem 
a dc-bilo, id csl laiu poeiia quain peccato.cum possel 
non mori, non solum si Deo, sed ctiam si ipsi ho- 
miiii coinplaceiet, eligit lainen mori, ut xternse 
nostrx moriis dvbitum aboleret. Reddens quippo 
quod iioii dehueral, solvens qnod non rapucrat, «•» ima, quanto inagis coriiin qui coiiccssam vivendi desidero plcnius revelai i, ut fidei prxsenlis meriio 
ineicamur Deum revclata facie conlemplari. Volo 
autem ul meo huic desiderio dignemini subvenire; 
et vos veslro Philippo, quod Patilus suis Philippen- 
sibus iinpcrtirc : « Detis, inquit, meus replcal omne 
desidcrium veslrum , secundum divitias suas in 
gloria, in Chislo Jesu (fliilipp. tv). » Vale. 
EPISTOLA VIII. 
rniLirri ad ciiecoiiii.m. 

Kon de h ere religiosum atiis religiusorum onliniliut 
detrahere. 

Si quia, iiniis Domiiius, tina fides, unuiii bapti- 

sma,oimiium fideluim jure cssel cor uiiuiii et anima quia elegeral Adain inoii, elfgit etiam i|>sc moii, ul 
par pari rcferrct, sed causa ulililasque diffcnel, 
dtiin ille a viia per inobedientiam dcclinavii, iste so 
:ul iiioiiein per inobcdienliam inclinavil; ille ino- 
ricns xlernse nioiiis caligine nos involvil, isle mo- 
riens ab codem dcbito nos absolvit. 

Uiidcgralcs non modic.e, nou solmn Dco qui uni- 
tus esl homiiii sed etiaui ipsi rcfercndx sunl ho- 
inini, qui, i'\ quo Dco persouaiiler cst uuitus, ita 
ciilem est vobinlaie per omnia counitus, 111 sicul 
cnin hoiiiinem pro nobis voluil Deus p.iti, ila idcm 
ipsc hniiio pro nobis voluil pali : cl assumplus as- 
Bumenti nec ad niodicum obmutirot, sed disponenti 
suavitcr Ipse assensu spoulanco foniier obediiei. 

PiTBOL. CClll laliludinem arctiori proposilo supcrgressi, religio- 
nem, vel cleiicalcni, vel inonacbicain voceci babilu 
snnt profcssi? Eos qnippe clsi ah inviccui locoruin 
secernit longinquitas, sivc reddit foris dissiinites 
habitus vel professionis divcrsilas : dcbel tamen 
uiius cos spirilus, una dileclio »ic iguire, ul invc- 
nialur spirilalis COIlflalio diversoruni animos cou- 
iiire. Talis illa lcgilui Ecciesia fuisse prlniiliva, 
quae accipcrc meruit lanta vclicmcntls spirilus in- 
ceniiva : ut ^b ea procul liercl livor el conleolio 
prsesumpliva, ci in unum eam inaiiipulum devm- 
cirel dileclio collecliva. Pcliccs qui illis ili dielms 
converti meriierunl, imo qui sic cl eoiifWi ct con- 
flaiioue mirifica uniri studueiuMt. qui sbjrct:» mulli- 67 PUILIPPI DE HARVENG ABBATlS BON^ SPEI pliciiate prislinx mansionis, craiu, sicut srripinni A 0"' leniori» liabenwr proposili, non limcnl san- est : < Oinnes unanimiler in poriicu Salomouis 
(Act. v). > Proocssu vero leinporis cnin ad fidem 
convolaut nouiiulli salvandorum numerum super- 
gressi, rile piscalorium Ananias el Sapliira sunl 
ingressi (ibid.), ipsamque religionem, vnce magis 
quam opere mulli Simoncs suut professi (Act. vm), 
quorum illi non paruin sibi reiincnl de panuosa 
prislinx consueliidinis f.icullalc, isli vero appelunt 
gloriari dc optaia exterioium munerum sanclltate. 
Utiiqne argucndi, utrique falce judiciaria feri-jndi : 
nisi fortc divina visilante gratia resipiscaiit.ut juxta 
Jeremiam {cap. xvn ) non dieni homiuis concu- 
piscam. Cum oiiini sermo evangelicus perfeciionis 
intuitu veiiiindari ct dari prxcipial oinnia <|ti;e ha- ciioribus derogare, ct dislrieias corum obscrvatio- 
nes, tanquam supeifluas adinveniiones mordaciter 
subsaniiare, qui vcro sibi videnlur aliquid maiurius 
ct dislriciius actiiare, nou erubescnnl illud, lam 
apnd seipsos quain apud cxteros jactitare, cl eos 
qui aliud agunt , quasi minoris meriti judicare. 
CJuod ideo commemorare volui, ul talium muliitti- 
clinc nnn ducaris, ne.c lioc duclu a veritatis tramiie 
seducaris, seducliisque in errorcm ct prxcipilitiiu 
inducaris : undc corde obcxcato, vcl forte obdu- 
raln, nou facile posimodum educaris. Yolo enim le 
non tam vullu et babitu religioso cxierius insiguiri, 
quam religiosis moribus inveniri, ut spiritu fervens 
elsimplicitale vigeas columbina. et piudenlia nibi- benitir, saiis est incongruuin si fraudulenler cadem R lominus calleas serpenlina. iNani ncque religiosus 

est, qui spiritu 38 "°" fervescil, nec fervor per- 
fecte cotiimendaiur, qui simplicitaie ainabili non 
mitcscit, nec simplicitas ab insidiis adversantiiuii 
expedilur, qux < velut columba seducia non habens 
cor (Ose. vu), > sagaci prudentia non muniiur. Non 
ergo pules suflicere quod le ad juslorum consorliuru 
iranstulisti, quod religionis gralia eoruni vultum el 
liabiium assuinpsisti, quia paruin aul nibil prodest 
cum juslis qucmpiam conversari, nisi et corum 
justitiani diligcnter satagat iiuitaii. Denique sicut 
Lot civis Sodoinx laudis titulum promeretur, sie et 
Judas Scarioics excusabilis non babetur, eo quod 
et illtini perversilas concivium non inflexit, etistiim 
co.iposiolorum saiictii-is ad vivendum simililer non 
provexil. 

Ilabcto igiitir similiiudiiiem columbx,ut iiulli 
delrabas, nulluin mordeas, nulli noxius habeaiis, 
scd dilatato cordc omnes aHcttu bencvolo comple» 
ctaris, non soliim eos in qtiorum vel giege vel or- 
dine, electione propria coiilineris, sed quoscunque 
vei essc religiosos, vel religionis prxferre tituluin 
iiiiuoris. Sicut enim pieruuuiue inferioris cstmerili, 
qui tainsn in Ecclesia gradum obiiuel digniorem, 
sic nonnunquam iufciior otdine, viiam babet me- 
rilis poliotem ; et juxla inoduui ordinis, vel eile- 
rioris ciijiispiam diguitatis, metiendum uon arbilror 
iuterioris meritum sanclitalis. Quocirca nc in falui- 
tatem columbina simplicitas devolvatur, et seducia retinentur, si, qui perreclionein wtltu et liabitu 
prolitenlur, camdeui retento, non i.un iiiiintiioriini 
qii.ini inorum sacculo dillilenltir. Nec suflicit cni- 
qiiam perlcciionis gratia pecuniariiin coiiieinnere 
facullatem, si uon eliani rclinquat moruni pelliceam 
praviiaicni, si non, jnxla Aposiolum, sic se terrcui 
liominis exuat velustaiem ui, deponens mendacium, 
loqualui' vei itatem (Ephet. iv). Menducium deponit 
cl verilalcm loqttilur, qui assiiniplam professionciii 
probabili conveisionc inoriim exsct|tiilur, qui sic, 
juxla promissum, studet niaiidatis perfectioribus 
inlixrere, iituon sicut Ananias et Sapbira quidquaiu 
sibi velit proprium relinere. 

llle eiiam promeretur non mediocritcr reprehen- 
Sibilis judicari, qui assumpto buiuililalis babilu 
prxsuiuii inaniter gloriari : qui dona spiritualia, vel 
qnx oplai, vel foile jani nicruil obtinere, ad privaix 
iaudis aucupium lanquam Simon Ma^us satagit re- 
Iorquere. 1'lcrique eniin ctini rcligiouis ingressi 
fiicriui tiflicinain, ui in oa regularem vivendi fabri- 
cent disciplinam, |iioponiiur quidcin eis vclul ma- 
loria mallcus el incudo, et a quolibet doctiore 
desciibilur exscqiieinli operis pulcliiiliido, sed vel 
pivsai ignavia, strenuitate debiia non laborant, vel 
bcbeics niliilaut paritmoptts proposituni ineiioranl. 
Vidisii plerosquc et insigniios exierius titulo inili- 
tari, et animo (anicn degeneres iiuiiquam graviter 
prxliari, et innumerabilcs clericos in scholarum gymnasio conveitire, et cotum tamen raios ad per- D non liabcns cor ignoraniix lenebris involvalur, ha- f'.ctuin scienlix pi-rvenire. De qualibtis Paulus 
i Semper, inquit, discenlcs, iiunquani ad scieniiam 
veritatis pcrvenieutes (// Tim. iu). > Iia ct boc 
lempore perplures quasi mandalis evangelicis obe» 
diiiius, dum r< linquentes sxculum, clauslraleconfla- 
loriuni iniroimus ; sed quia illic corda nostra noti 
satis digno cbaritatis iucendio couuimus, niiiiirum, 
opus assumpium ad unguem uullatcniis efpolimus. 
Ilinc accidit, ut arbitror, qtiod ii qui in diversis vel 
Ecclesiis vel ordinibus couversanlur, rupto pacis 
iutcrnx vinculo, sibiinvicem adversantur, ctcum 
debeient in osculo sancio, amplexu muluo, tonfo- 
veri, mordentes et cunsumenies inviccni, vix pos- 
siul ab invicein sustineri. beto et serpentis prudcniiam qux discernil, qux 
acuto intellectu, et cligit profuiiira, et noxia cuucta 
spernil. Ilac si fuerispixtlttus, ciim omnes religiosos 
diguo bumilitaiis obsequio venereris, non lamcn ad 
hoc inale credulus indtiteris, ul simplicitate falua 
quidquid onincs egerinl adniireris, el admiratioue 
erConea iiiiitauduni illud, qttasi jusluin sit, arbilrc- 
ris. < Non esl homo, inqiiil Saloinon, qui non pec- 
cet (III Reg. viii). i Et Jacobus : < ln muliis, ait, 
oQendimus omnes (Jac. itt;. > Sicut enira plerum- 
que apud injusluiii quemlibet dignutn laude est 
aliquid iuvenire , sic noniiunquam juslus agit 
<|uod iioii poiest cjtts meriio conveuire ; et sic- 
tii illud bonuiii pro persoua siinplitilas benevola C9 EPIST01..-E. 70 non pervcriit, <ir rt illud nialtim commenda- ^ lectabile quod amalnr, praesentis pondus gravedinis tinne fatua in bminin sagnx prudeiitia non con- 
veriit. 

Indiscrcli esl hoininis, el quidquid apild irreli- 
giosum viilcrit, condemnare, ei qdidqnid religiosns 
egeril, commcndare, cnm et Simon Magns credidc- 
ril, qnoil deberc lieri praedicalor cjus Philippus 
■sscrebat (Aci. vm), ct Simon Petriis gimulaverit, 
quod inlclligens Paulus ejns coaposiolus arguebal 
[Gal. n).< Vxhis, inquil Isaias, qtii dicunt bonuin 
inaluin, ct nialnni lioiinin ; el ponunl dulce in attia- 
rmn, et amarum in dulce (Isa. v). > Si ergo debel 
virms, apud queincunque invcnta fucrit, approbari, 
vitiinn vtro disereto judicin reprobari, omnes reli- 
giosos ciijiisciinqne sinl ordinis venerare, el affeclu amore speratx dulcedinis levigatur. Quod auiem iii 
vinea Domiiii Sabaoib laborantem frticlits ilulcis'- 
siiuus prosequatur, si lauorans proposilum stre- 
niie ct graviler cxseqnalur; fortissimus ille S.mi- 
son cleganii problcmate prolestatiir , quod non 
a Philislxis, sed a le luique similibus spirilaliler 
39 enodaiur. < Dc coiiieileiiie, inquit, exivit cibns; 
et de foni exivil dulcedo (Judic. xiv). i Comedit 
quippe peccator conversus eincrein laiiqiiam pa- 
ne.n, cihatnr panc lacrymartim, maliducat paneni 
doloris cum cxcessus prseteritos bumiliter deflere, 
ct fleiuum irriguo illos satagit ubolcre. De lioc au- 
teiu coniedeiiie procedit cibus, quia qtti pauem co- 
medit liuiniliuin pcccatoruni, merelur pane rcfici bcnevolo virtutes omiiium amplcxare. In quibus si [$ sublimium angelorum : < Poncm, inquit, angcloriim forte iiupcrfeclum aliquid intellcclu lynceo depre- 
hendis, si cnlpam alicujus, non tam inordaci quam 
veraci judieio reprehendis, ob boc lamen apud le, 
quasi nulla sil, illius religio non vilescat, necadver- 
siisilluni tuus spirilus qnasi religioslor iutiimescai. 
Elsi enim illiim in eo quod iniperfcctus vcl forle 
repreliensibilis est, nec vis nec debes imilari, alia 
tainen vel aperta vel occulta ejus bona debes bumi- 
liler venerari; eum pluris xstimare, le infcriorrm 
meritis aibilrari, te indignum judicare, de altei-o 
incliits suspicari. Sic nimirum vir rcligiosus qiieni 
ad suas nupiias pater familias voluit luvitare, inve- 
niliir illius convivii parlcm ullimain occuparc (Luc. 
xtv), et de scabello ad catlicilram promotione non mandticavit bomo (Ptal. lxxvii). i Et : < Ego, in- 
quii, stim panis vivus, si qnis iuandiicaveril cx boc 
pane, vivel in .elcrnum (Joan. vi). > Qnia vero 
gravis el laboriosa est luctuosa comestio peccalo- 
ris, duicis etjucunda refeclio Crealoris, cuin dixis 
set Samson : < De comedente cxivit cibus, » 
suhjunxil : < El de forli dulcedo, » quia scilicei 
qui fortiter in prsesenti comederil panem lucms, 
capiei in sequenti panis angelici dulces fruclus. 

Neque boc libi dico ut per me quasi nescius do- 
cearis, qui meliiis et perfectius a longe melioribii» 
inforinaris, qui pra?sto liahes vivos codices non su- 
perscriplos delebili atramento, scd inscriplos ei in- 
structos prxclariori sancii Spiritus docuniento, quo- sim. sed palrisfaniilias bonorificC suhlimatur; ille ^ rui " conversalionem, ul prudens leclor assidnam auicm qtii prxsumplivospirilu suhliniem locum ele- 
gerat, degrailatur. Detiique < nescil liomo, nt scri- 
pium est, nlriim odio an ainore dignus sil (Eccle. 
lx) » : et idco non esl cuipiam de suo vel meiiio, 
vel ordine prxsumendum, nec est alteri vel homini, 
vel ordiui detralieuduin. Sicul enim dc diiabus in 
inolendiuo in tuiiiullii poptllari , de diiohus in agro 
iu exercitio pastorali, sic el de duobus in lecto in 
quiele clauslrali, unus assiimclur el unus relinque- 
tur (Luc. xvii). Asstimciur quidein, qui in stio et 
loco et ordine elegerii poiiora, obliviscens qux re- 
iro, extendens se gnaviter ad priora : qui, juxta 
proj hri.iin < non coniCinlet, non clamabit (Isa. leclioiiem, diligentins intueris, cl eoruni exeinplo 
ad uiiiendiim siniiliter plenus edoceris. Non ergo lo 
doceo, sed doctum subinoueo ut diligenter recnlas 
quid egisli, quid, quare cuni bahiliim religioms 
assumeies, iinoepisli, scicns qtiia si perinanere laho- 
raveris, imo si laborans permanseris iu inceplo, 
laboranlem reficiet qui laborem fingere voluit in prae- 
cepto. Cul hono tuo ct prXsenti cl fiituro sri.is mo 
noii meiliociiier adgaudere; ttio laborioso iuctui spe 
fulurx dulcedinis arridere, eiqiiaraviscum Qentibus 
nos admone.it Aposloius Panlns flere (Itom. xn), 
ego lamen, cum rideres, magis coactns suin te de- 
IK'10. Volo aiiiem ui viccm aliquanlulam milii re- xi.ii), » cl tamcn juxta Evangelium servum se inu- .-. peudcre non graveris, el pro mc lui solficiio tnquo- lilem proclainabil (Luc. xvn). Helinqiictur vern, 
qui de exteiiori habitu glnrians rcligioneni sibi ver- 
bis magis quam mnrihus arrogahit, qui sihi f.dso 
bl.indiens, CXteris derogahil : qui lahoris fugilans, 
iiniiii se accubitu reclinabit, qui ad excusalionem 
sui, ad acciisationcm proximi, cor inalcvolum in- 
clin.ihil. 

Sed ab islis pcrfeclc desislerc, cl plcnius illis in- 
6istere, a vitiis meiilem abslrahcre, ct iu liahiliiin 
viitules iralicre, nun cinnihiiS noslri siinilibus cst 
facullas, imo qiiihiishbcl eliam perfcclioiibus, e»l 
non mediocris dillicult.is. Qiianms CUpienli labur 
nilllus dillicilis vidcatur, si lamen laborauti concu- 
(liliiui prxinium proponatur, quia duni creditur dc- quc Dcnm sollicitus depreccris : nt mcoiiim cle- 
nienter iinniemor deliclorum, rccipere ine diguciur 
in nuincrum clccloruin. Vale. 

EPISTOLA IX. 

PIIILIPPI ,vl) B.tltTBOI 0M II». 

De perseculibne siln injusie iltald. 
Cniii aeris immensitns profundo nocils horrore 
lenclirescit , si appareniis suhiin Incifeii radius 
illuccscit, iniucnlis aiiimus non niediocrilcr hilarc- 
scil, ctsi adhuc aptfd ciim pleno munere non diescii. 
Solus ijuippe sol prxsens omneni pniesl noctis cali- 
ginem piopuls.irc, solus Irisles auiinos in graduin 
prisliuuin rcforraare : qui lamen cousolari tedeulcs 
iu toiichn» noii omiitil, cum veuirc diOercns, eis 71 PIIH.IPPI DE HAKYENG 

lueilerum anlemillil. Veslra crgo consolatio vicem A 
■nihi lueiferi vidclur oliliuere, qu* elsi non pra:va- 
letquidqnid in nie lenebrosum esl rcmovere, tanten 
lucis plenariae milii gralissimam spein infuudit, qnx 
spes vestrae cbaritatis beneficio non confundit. Cum 
vero solus jubar plenc cornu lerrx dignanler se in- 
ftindet, cum milii Chi istus prasens lucis sux pleni- 
ludinem superfundet, jam milii advcrsarius graves 
Injuriae tenebras non oiTumlcl, vel meain patientiam 
prxvalente malitia non obiundet. A qua plenimdine 
iluni pro meritis mea parvitas procul jacct, veslra 
interiin mibi visilatio satis placet : qua: et verbo 
bono, verbo consobtorio me refovii, ct ad qiianiii- 
laincunque foriitudincm mystico munere me pro- 
movii. Neque enim vobis suiTkere visuui est, ut 
milii parvulo scriberciis, nisi abundantiore gralia " 
inuiuis etiain myslicum milterelis : quo multo sub- 
tilius, inultu frequeniius coinpellor adinoneri, ot 
paliens quid inolestum, sludeani a palienlia non 
diutoveri. Quem enim premil supereninens altitudo, 
ei necessaria e>l inira palienlix foititudo, quia etsi 
illa ad preuienduni conalu plurimo non uiatur, iste 
lamen inferior intolcrabiliier aggravalur. Hinc esl 
quod quxdam etiaui mulier, cuiu de summo lurris 
culmine, molaris lapidis fragmcn jecil, inferius 
pracliaulcm regem Abimelech inlerfecil (Judie. ix), 
et quod illa superior potuit conaiu facili propulsarc, 
ille iufcrior non poiuil vilse coustantia lolerare. 
Quod si regi praclianti ex equo nuiliercni occurrere 
contigisset, paruni quidein, vel niliil forsitan no- 
cuisset, quia par pari sequis viribus facile restitisset, 
imo vir feminam rogali fastidio conlempsissel. Si 
aulem idem rex iu praccelso turris munimine resi- 
deret, quot, qu.xso , inferius posttas muliercuhs 
opprimere solus praevaleret ; imo si uiulios sibi 
reges et priucipes iuibi congrcgarel, quoinodo eis 
adjuloribus sobtin vinim imbei illilatis feminex con- 
quassaret? Qui si parccntes lapidibus, eum sputis 
soiummodo vcllenl illinerc, mulii unum fortes fcmi- 
iieum possenl opprimcre, nec tot sputorum iuibri- 
Imis sufficerel miser resistere, nisi valida manus 
Dei festinarel dignanier assistere. 

Kon eigo iniiuin, si Steplianus martyr occubuit, 
cuni ci gentis sux uiultiludo gravis iucubiiit ; cum 
euim iinuieiituiii uiiauiino illa spiriiu lapidavit, tnn- rj 
luin Saiiliis iioii lapidans vestimenla lapidantium 
conservavit (Act. vu). Klein Saulus cuin Paulus 
postea factus csset, excitavit eiiam adversum se 
t,entein suain, et inimicus faclus esl vera dicens, et 
ul fralrcs suos iuviseret , Jerusalem ascensurus 
40 andivil, quia illic cssel nuilla el gr.ivia,'perpessu- 
rus. Tollens cuiui Agabus propheta zonam Pauli, 
u alligans sibi niaims et pedes: < Yirurn,aii,cujus 
esl zoua ha-c, sic alUgabunl in Jerusalem Jud.Ti 
(Aci. xxi). > Et ille acciugens foilitudine lumbos 
suos, aiidicns dicluin ad Job : « Accingerc sicul vir 
luinbos luos (Job xxxviii) , » non solum , inquil , 
alligari, sed et mori in Jcrusalcm paralus siim 
<Act. xxi). >'Fclix Paulus ouem laiiia cinxcral forti- ABBATIS nON.E SPt I 72 

ludo. ii i cuni non lerrcrct Juihcorum adversaria 
mullitudo, qui paratus crat cuncla fortiter susti- 
neie, qurc ali liominibns su:c gcntis sibi prxnovcrat 
imminere. Forma simili jamdepressum, ei a princi- 
pibus popnli minusjusle plurima jam perpessuni, 
eamdem cum Paulo me babcre fortitiidiuem monui- 
slis,etnc liltcr.x non sufficcrent, muiiiis roninumitn- 
riuni oblnlisiis. Quod ctsi nihil in se prVlii \-l 
mysterii continerct, mihi laiuen propter mitlenlii 
benevolenliam complaccret, quia cujus iniliili.ibclur 
aiictririias gralios» , conseqiipiiler munera sunt , 
auctor qux facit, pretiosa. Nunc vcro et munerautis 
snblimis aiictoiiias, ct muneris oblati moralis uli- 
litas, divina ordinanie sapientia paiiter convcne- 
runl, ct ad nie consolanduin opporluno tribulationis 
lemporc devencrunt. Zona cnim quam veslra di- 
gualio mibi millere voluit ad cingendum, me con- 
vcuit. mc commonct, ad oiunia forliter suslinenduni, 
ul aslrictis sinilms lcncris reddar viriliter expeditus, 
quibus lege solulis invciiiiur quisque ad currendam 
viam forliludinis prxpedilus. Denique « indulus esl 
Dominus foTiiiuiliiieni et precinxit se (Psal. xcnj. » 
Et : lAccingere, inquil, super feimir lunm, puien- 
tissime (Psal. xciv) : » ut scilicet cum potenli cin- 
ciione fuerilgiaviter insignilus, omnibus innoiescat 
quama sit fortitudine pr.Tmuniius. Ipse lamen 
cujus fonitudo comparabilis non liabetur, cujus 
vclle, posse est, cujus patientia nostris angustiis- 
non tcnciur, illos perhibct se nuilto gravius susti- 
nerc, quorum debnerat benevoleniiani obtinere; 
debucrat, inquani, vel quoniain ipse Deus, el ille 
populus cjus erat, vcl saltem quia bomo, et de illo- 
rum populo nalus erat. « Laboravi, inquil, sustinens 
(lia. i). > El : i Si ininiicus meu> uialedixisset mibi, 
siislinuissem, et abscondissem me forsilau ab eo. 
Tu vero honio unanimus, dux meus et nolus nicus 
(Psal. liv).» Et alibi : illomo, inquit, pacis mex in 
quo sperabam, ampliavii super me calcaneum (Psal. 
xl). > Cum igitur homines genlis meac, homines 
pacis meac, iu quibus sperabam , amplient etiam 
super me calcaneum suum pro graiia perpcram in- 
fcrentcs, pro bono malum indebilum referenlcs, vcl 
quia rei veritatem ad liquiduni non noverunt, vel 
fortc quia rognitam non satis dilexerunt, quid ini- 
riim si mea parviias ad lani grave piaculum obstu- 
pescii, ct sub lanio gravamine iinpar viribui elan- 
guescii? «Nec cnim Ibrliludo lapidum foititudo iuca, 
Jieccaro ine.i xnea esl (Job vi). > 

Jubel Paulus ne palres velinl ad iracundiam filins 
provocare, scd in Dei patientia et doctrina vivemli 
cis tramilem pra?monstrjre (Colost. m), ipsi aiiicm 
(si dici fas sit ), maiidatum apostolicum praeler- 
gressi, me parvulum provocare concordi spiritu 
suni aggressi.Et cum lex per Moysen dicat: « Perso- 
namhominis in judicio r.on accipietis iOcui. xvi), > 
ul inagnuiii.iia p.irvuma-qinlilcr audielis, volenseos 
pondus et poiulus non habere, sed quale majoribus, 
lale ct minoribns judiciiim exhibere, in u.c vel pro 
ine i»ti peiscriptain justitia? regulam rcspiieruut, 15 EPISTOL.E. 7* et personam accipientes, me parvulnmaudire nolue- A principe» populi lcnebrantur, et propter quae illud runi. >Le\ nosira, ISicodemus ait, uon judicat quein- 
qnam, nisi prius audierit et cognoveril quid faciat 
(Joan. vi). i Cuin aulem m~e inaudilum congrcgali 
principes judicarent, et pro iinperio, poleslalis in 
me sentcntiam proniulgareiil, iniror qnia nulliis Ga- 
ninliel inventus est qui nuitiret, qui liberlate spiri- 
lus saniim erroneis consilium imperliret, monens 
scilicel ui ali homine discedereni, qucm nullius cri- 
minis reum ignominiosius arguebant , quem in 
niodum Snsanna? ad dedeeus gravis infainiaa produ- 
ccbanl (Dan. xin). Eui enim forle aliquis ille fuil 
cui bujus rei exitus non placeret, pro eo quod eote- 
nus qniiJquam simile velut de Susanua cogiiilum 
non baberei, lamen accusantibus judicibus quos non Vae, quod prxsumii, juslo judicio mcrehanlur, ad 
extremum intulit : < Et niliil paliebantur super 
contrilione Joseph (ibid.), ul plane oslenderet, quia 
in boc summa lotius neqniiiae cdnsuinmalur, quo.l 
minor fraler majoris imperio conteralur : quod illo 
passo nulla iste misericordia moveatur, quod illo 
tabescentc iste bilarcscerc videalur. Unde cuni ma- 
jores patriarchoe graves in jEgyplo inoleslias pate- 
renlur, cum ad cxploramlum infirmiora tcrraj ve- 
nisse dicerentur; cum cducii de carccre, iinum ta- 
men in vinculis relinquerc cogcrentur (fo-n. xlii): 
nulla magis causa reputanl sc hajc incommoda pro- 
raereri, quam qunil fralri miuimo noluerini antc.i 
misereri. iMcrilo, inquiunl, h:ec palimur, quia pec- veritas, sed accepia potestas audiri faciebat, non B cavimus in fratrcin noslniin, videntes angusliam fuit qui refelleret quidquid illorum leslimoniuiu 
asserebat. Cxierum quia Susannam majoris longe 
ineriii quam me noverai Deus csse, niolus niiseri- 
cordia ei slaiim inventus est non deesse, miltcns ei 
Danielem, qui lestes reprobos convicit falsilatis, el 
errorem cauerorum reduiil ad scniiiam verilalis. 

Ego vero tanquam Joscph in inlamia siim reliclus, 
tanquam reus adulterii carceri sum addicius (Gen. 
xxxix), et non decreto lcgis, sed polius ira regis 
coaclus sum dedecus sustiiiere. quod verius in alle- 
rum posset judicii aequiias retorquere. Sed regina 
volens Immano rea judicio non tencri, ncc in se 
pcenam saiis meriiam rctorqueri, prior in clamorem 
pioriiinperc callida feslinavit, et r.elenlo viri pallio 
tesies sibi servulos convocavit. Ille^ergo indiciis non 
tam veris, quam verisimilibus, et borum lestimo- 
uiis reginx plusjusto favenlibus, quoit falsum erai, 
veruin esse rex uxorius xslimavii, et non lam jusle 
quam poienter poenali virum ignoniiniae destinavii. 
Sieperasluliamaccusar.tis.et ignoranlianijudicanlis 
Josephimnieritnspcenassolvit. Eicamquajineruerat, 
prxsens ruina non involvil, eo quidcm judicio, quod 
nostrumadliquidum nullus novit,quos;i)cusadliucad 
41 siiorum secreioruin noliliam non promovii. 

Sed non miror si rex iucredulus vel .itgyptia 
mnlier sic agebat, qiiorum neuter divinx religioni 
vel jusiitix serviebat : quos loco et gencrc lencbrosa 
jtgyplius conlinebal, ad quos parum sive niliil viri auima: illius, ciiin deprecaretur nos, et non audivi- 
liuis, idcirco venil super nos isla tribiilalio^iiid.).» 
Quod si fraler arguilur qui conleiil fratrcin suiini 
(ttalac. n), nunquid non el civilas arguenda est 
conterciis civem suum, cum in ca quaulo major sa- 
pientium mullitudo, tanto major debeal cssc juslilia; 
rectitudo 1 Si autem civiias non Dabyloi.ia, qua: 
con[uiiu noniinalur, sed civitas Jerusalem, quxpacii 
nomiiie tiiulaiur, civilas, ut scriplutn est oliin, plena 
judicii (Isa. i), civitas sancli, civilas quam elegit 
Dominus, ul ei cognilio sui noiniiiis infiiiidalur, ul 
de Sion exeat lex, et vcrbuni Domini de Jerusa- 
lein dilTimdatur (Miclt. n) : si bacc, inquam, civilas 
indisciele quidpiam egeril polius quani prudcnler, 
si non juste, si non pie, sed inagis pro impcrio vio- 
lenlcr, quis uon siupeal, quis non lugeat, quis su- 
stineat patienier? « Videns bujusmodi civitatem Je- 
sus, flevit super eain (Luc. xix). » El alibi < Jeru- 
baleiu, Jeiiisalciu, ait, qu:c occidis prophelas, cl 
lapidas eos qui ad lc inissi sunt (Luc. xiu). i Missi 
quidein sumus ad hanc Jeiusalein ut salvcmur, ut 
ca el duccnte el ducente de Babylonia libcremur, ut 
cuivis cduclo, juxla propliclam, cuin pauibus oc- 
curral fiigienli, el caleslium secretoruin aquas pro- 
ferat sitienti (Isa. xxi). Ou.r si pro panibus lapides 
ingeral, pro aquis salubiibus venciiuin oflerat, quis 
noii exhorreat, quis non resiliat ab hiijusmodi nu- 
trimenlo, imo tam inloleiabili, tain dclcstabili de- salus Israelilici pertinelial. Denique scriptum est. rj iriuiento ! 

« Odcrant auiem /Egyptii lilios Israel (F.iod. \). > 

Cjlcrnin si lilii Isracl alieruiruin gravare ililexc- 

runt, si majores patriarcbx Joscpb minorem delra- 

xrruni (Gen. xxxvn), Ainos propheta, iino s.inclus, 

qui pci euin Spirims loquebatur, oslendii mauilegte, 

quid quare bujusniodi houiiiubiis infcratur : « Vjc, 

ail, qui (rpuleiiii csiisin Sion, optimatcs capila po- 

pulnriiin, qwi scparati cslis in diem nialuni, el ap- 

propinqualii solio iniquitalis : qui comeditis agnos 

degrcgc, ct vitulos de medio armcnti, qui canilis 

ail vocein psalierii sicul David ; putavcruiil se ha- 

b'Ti! vasa cnntici bibeiites iu phialis vinum, ct llibil 

paiicbaiiiur supcr conlrilione Joscpli (Amos vi). > 

Cuni prophcta istc plura cnumerassct, quorum rei Itccte Paulus confusiouem hujus expcrtus civila- 
iis, qu.e suis infcricivibus iram pro spiritu lcnitalis, 
in iuanus elbnicorum potius vult ditniiii, quam ad 
ill.iui coiifusaiii et delestabilcm rursus milli. Con- 
fusa <|iiidein crat cum cutndeui Pauluin cduclum ex- 
tra lcmpluiu absquc misciitordia A.igellarel (Acl. 
xxi), cum in illius nioriem iusaliabilitcr auhclarel, 
explciura propositum, nisl Lysias tribunus mililum 
festiuus adveniarci, et <lc percuiicntiiiin manihua 
euui cuni vi maxima liberanl. t NlllltialUUI rst, 
inquil, tribuno cohuriis, quia lota confuuditur Je- 
lusalent (Aci. xxi). » Posl biduum aiiiem cuui IdCID 
p.iiiiiu apuil Cxsaream tenerelur, ct ailaiilibui Ju- 
dsil pro scipso coiam Fcslo pixside loqueretur, 75 rHILII'f'1 fiE IIARVENG ADUATIS BON^E SPLI oslcndens qnia neqne in leinplnm, nequc in legem A concilio super mc eonsilium habereiur, quiJain va Judxorum quidpiam deliquisset, ct eoriim flagella 
cifonimnelias iujusle pertulisscl, Festus volens Ju- 
dxis accusanlilius coinplacere, loqnenti Paulo iia 
legilur rcspnnilerc : « Vis Jerosolymain ascendcre, 
ei ihi de. his judicari apud me? {Act. nv,| > Vis, 
inqnii, ad rivitalem regiam proficisci, ut ihi me- 
rearisquod juslum aeslimas plenius adipisci. ubi lex 
tun viget, nbi gcntis tux principes conversantur, 
qui pondus et pondns abhorrenles, examen subdo- 
lnm aversantur, uhi fons misericordix, ubi sedes 
justilite reperilur, ubi juxla Moysen sictit superior, 
ita et inferior cxaudiiur ! At ille sciens in Jerusalem 
lalc qniJ iion liaberi, eamque lcgis vincuto affectu 
misericordi.i*. justitix perpendiculo non teneri, ex- teiis irx 11011 inimemorcs lcmpus adcpli prxopta- 
iiiiii, me Inientem, me a miillis ihi prxsentihus ea- 
teiius ignoraiuin, suggesseruiil, coegcrmil in cnn- 
spectu omnium nominan, et suspensnm ail soleni 
cunctis notuni, imo nolabilem demonstrari. Mira 
res ! Mca in angulo apud se parvilas deliiescit, et 
in eorum concilio mea iuiamia omnihiis innotescit : 
qui cuiu soliita siationc ad sua singnli recesseruul, 
quod Je mc acceperunt, longc laleque ampliato fce- 
nore refuJerunt. Sic illis Jeferentihus, ct sinistro 
rumore ctincla complentibus : dum prolata in nie 
sentenlia ah eis vcntilalur, uhiquc locoruni cogniiio 
niei nominis divulgalur, et qux angustis finibus 
eoienus fucral circumclusa, jam non praeconio san- borret ct recusal illius judicio prxsenlari, prudenti B ctilatis.seJ artilicio falsilalis ubique gcntium est Jif- consilio mngis eligens apuJ exleros jndicari. AJ 
trihunal, inquit, Cxsaris slo, ibi rne oporlct juJi- 
cari, Judxis non uocui, nemo potest mc illis dona- 
re : Cxsarem appello (ibul.). Non vult Paulus 
ascendere Jeru=alem ut ihi judicelur, ne cum juJi- 
cari debeat, polius lapidelur, qnia Scribx, Pharisxi, 
piincipes saccrdotum, populi seniores, ad lapiJan- 
Jiini quam ad reete judicandum fuerani prnmptio- 
res. Quorum voluit, scd non prxvaluil 42 ■^ en ' 
Paulus serenare confusionem, tumulium compe- 
6cere, solvere pestiferam unionem, reddens tam illis 
quam cxteris muitipliciier rationem, quod uullam 
lemplo, legi, populo intuleril Ixsionem, addensquc 
suam scntcniiam lot et tantis lestiinoniis comiwu- 
nire, til propier miiltam ejus et scicnliain 
quentiain, Festus euin prxscs dicerei insanire : 

Insani.-, iinjiiiens, Poule : mtiltx litterx aj insa- 
niam coiiverlunt tc [Act. xxvt). > QuoJ si vir tantus, 
gentis su;c principes uon scdavit, non sermonihus, 
licct veiis ad verilatis lineam revocavit, quis ego 
sum utaJ cosnitionem veri meos possim redticcre 
ieniores. etad parcendum mihi reJdere proniores ? 
QuanJo vel quonio lo ad eoruni remotas ab invicem 
domos potcro perveuirc, vel eosdem illic sedenies 
[nvenirc, ut redJens singulis rationem faciam eos 
aliud quid sentire,et quod everlerc voluerunt mutalo 
proposito resarcire? Vel quando vcl quomoJo eos 
rurstis pntero congrcgare, vel forle congregalos aj 
audiendiiin nic parvulum inclinarc, in quorum con- f. 
sessu, ul multi asserunt, vix aliquis exaudilur, nisi 
pari vel forle ampliori fastigio nominis insignitur? 

Dives quippe, ut lcgislis, locutus est, et omnes tacue- 
r.int. Paiipcrveroliiculusest.cl dicunt : Quiscsl hic? 
[Eccli. xmi.) > Loquenti cigo diviti facile divitcs ac- 
cesscrum, et sux privilegio pntestaiis ahsentem 
pnupcrem oppresserunt, lanta animositale quod in 
OClllis suis eral placilum exsequenles, ct me nullo 
munituin Jefensore babenis liberioribus perseq"uen- 
les, ui nee parcercnl diei feslo : « Nc forte Lumullus 
lieret in populo (Maitli. xxvi). > 

Cuui enim Jics feslus corqin agereiur, et coacto 
1.31) OviJ. clegia Je nuce, vers. 5, 6. fusa.Magna ilai|ueorta est disceplatio insermonihus 
Jiversorum, propler hujus fania: vel infamix novi- 
talem sihi invicem aJversorum : aliis dicentihus 
quia honus est, aliis dicenlihus : « Nnn, sed sedu- 
cit turhas (Joan. vn). > Alii eiiiin xstiuiant juste 
mihi Jcdccus hoc illalum, putaules vcrum csse, 
quiJquiJ a lantis primalihus aiiJiuni confirmatum : 
alii vcro dicunt, quia inimicus homo zizaniam super 
triticum seminavit (Matth. xtu), el accusator fra- 
trum veritalcm mendacio suhjugavil. Quorum qui 
verius senliant, qui juslius eloquantur, qui zelo 
rectiori eamJem justitiam ampleclantur; ille quem 
nihil latct omnium JuJex novil, qui sincerx imii- 
liam veritatis a cunctis penilus non removil. Non- 
cl elo- nullis enim innoiiiit, el aJhuc forte plurihus inno- lescel, vestrxque pruJentix quanJoque plenius clu- 
cescet, quia ob hoc illorum iram compellor susli- 
nere, propter quod dehueram ainpliorem graiiain 
ohlinere. 

Si eniin denudati Noe vercnda ncquaquam nota 
feci, sed in moduni Sem ei Japhet eis pallium su- 
perjcci, quare, quxso, niilii malcdiclio Chanaan ir- 
rogatur, cum Noe bcnc pro meriiisSem et Japhet, 
hcucJiclioiiis muncra largiatur? (Cen. ix.) Si cum 
Saul venlrem purgaret, super eum gladium non 
extraxi, sed in cum irrueutes reyocavi milites, ct 
retraxi, qnare idem Saul gravat et persequitur me 
pusillum, fortium castra cogit contra pulicem im- 
becillum? (I Hey. xxiv.) Utvohis falcar, nou liquet 
planc quarc faclus sim odiosus, nisi quia ul poiui 
factus sum quibus debui frucluosus, jnxta quoJ ut 
quasi pcr somniuni recolo, quidnm ctbnicus pu|- 
chre dicit, qui frucliferam arhorem loqueutem iu- 
iroJucit (31) : 

iVi/ ego peecavi , nisi si peecasse voceiur 
Annua cultovi ponta referie suo. 

Quia ergo pro honis mala mihi, quanlum arhilror, 

inferiinlur et eaJem non sine forii patientia suffe- 

rnntur, nequc ego Paulus cssc merui, qui non so- 

luin nullis fribiilalionibus enervatur, scJ in cis spe 

incrccdis, et coronx glorians gratulalur, vesiram, 

quxso dignaiionem, mihi misericordiler occurralis, 77 KPISTOL.E. 78 ei siili fasee laboranti prccum vcstrnrum limtieris \ linnio lanUe-pacis, lanloe sanclitaiis , lanlx' fiiime, sucrurratis, ui ciim mea parvitas iinpan gravamine 
jam (acescat, ad iii stifferendum veslris meriiis rc- 
valescal. Qiwnso, ul pro pnero qoi malc lorquelur, 
lioiniin Dom>iiiim cxoretis , vestroque iniervcnlu, 
ceniurionis vice, in salmem piisiinam reformetis, 
ut et paralytico optaium remedium confcraiur, et 
lans digna vestrae fidei referalur. Quxso, nt jacen- 
lcm iu lecto anlc pedes Jesu pcr lcgulas deponalis, 
et grala iniporlunitatc lardanicin mcdicmn inflc- 
ciatis, ut quein languor ad exilnm curvat, ne vel 
suslineat corpus siiuni, illc potens erigai, et ani- 
biilauieni jubeat tollcre lecluni simni [Mutlk. vni ; 
Luc. v). 
43 Q u ' a vero, juxta qucmdam etbnicum dulee qui alias Ecclesias viuelur verbo ct opcre confor- 
lare, cam tanien non refngit inloleraliiliter figgra- 
vare, plnsquam dif i vale.il conlristalur, el quando 
vel ubi hoc a voliis meruerit, incomprehensibiliter 
admiralur. Ktsi cnim peccando meruit nt eam tii- 
bulari penniiiai justum judicium divinx voluntalis, 
apud vos taircn non mcruit ut ejus essc tribula 
gaudeaiis , scd sperahat ul , si aliunde incuiii- 
bens adversitas qiiidquani ei innlesti.e minilaret, 
vestra quam diligcbal pluriinuni sanctitudo, mini- 
lanli niisericordiler obviaret. Ilabcbal ovem par- 
vul.iin, qiix apud eani creveral, de pane illius co- 
incdcns, et de calice ejus bibens, eratque illi sicut 
filia (// lieg. xn). Qfix 1 , rcliclo gregc sno, inobe- loqui miseris, paulo diulius sum loculus, meamqnc B dicniia: noiam gerens, adcaulas vesiras venit, ibi- miscriam vcrbis, el si non siiflicieuiihiis , lanien 
plunbus prosecutus, xstimans nonnulliim mibi re- 
mediuin impcrtiri, si a vestra dignalione meroar 
vel audiri. Si autein aliundantiori licncficio uiilii 
rcscrihere nnn gravctur, major et efficacior mihi 
consolaiio coufereliir, quia vulnus aniini quod cru- 
descit gravi iribulamiuin fcrranieiilo, non inedio- 
criter miligalur verborum consolaniiiim leninieulo. 
■ ti liac ergo loquendi clausula dico et dcsidero vos 
valere, ei vob scum cnrlcros, qui meis non recusant 
Iribulalionibus condolere. 

EPISTOLA X. 

PIllLIPri AD DLRNARDLH. 

Conqueritur de Pranwnslratensi a Cislerciensibus que pulsans aperlum oslium non invenit, quia post 
illain, pasiorcm suum Ecclesia nosira niisit, ct illam 
ad propria, veslra, pronl decuit , deleciio lunc 
reniisii. Parvo auiem post tempore cuin eidem ovi- 
culx morlius ilcruin vagabunda? leviiatis occurrit, 
rupia denno reslicula obedientiae, illuc eiiam recu- 
cuirii, quia ci inconstans animiis nescit st.ire, et 
puerilis oculus gaudet novis plusquain vclcribusin- 
biare. Quia vero quidam voliis bospes novilius 
supervcnii, qui apud vos non parvam graliam adin- 
vcuii, ovem nostram, fratrem noslrum, conira 
suani tandem Ecclesiam recepislis, dum illius bospi- 
Lis voluniati satis, m aiunt, facere voluislis. Inde, 
Patcr reverende, nostra provincia scandulizalur, no- contra voluniaieni Pramonttratenuwn recepto. ^ sira Ecclesia perturbatur, puslllus ille grex, qucm 

Mirorsi vestra sanciilas dignabilur me audirc, el suo Cbrisius in Evangelio consolatiir, iu lioe vcslro 

ad (inem usque sermonis audiens pervenire, et uon opeie iuconsolabilitcr conlrisialur, nec poiesl vi- 

magis indignabitur quod audcani vel iimtire, vc- dere quod advCrsus eum sic agcrc vestra: placuit 

stramque revercniiam vir nullius meriti convenire. saneiilaii, quomodo justiliae, quomodo conveniat 

Yerum iuslans necessilas maleriam milii cl auda- cbariiaii. Kovil cnim bona? memoria? papam limo- 

ciam dat loquendi, et vcslra bumilitas Qduciam au- cenlium imperasse, et boc idem imperium scripto 

dicndi, quia vir jusius, qui se novii sapienlibus et roemori commendasse, nc sinc licentia abhaiis ct 

insipieniibus debiiorcm, rcddere se non gravalur capiluli nostri, quisquam fralrum nostrorum a no- 

palienlem parvulis audilorem. Cum video quid mo- bis recedere, recedcntcm quisquam pwsumat re.ti- lcsium Ecclesiolx cnjus sum filius immiiicrc, et id 
pacem el silcniiiim illiufi longiuscule removere, ui 

vobis falear non possuni non dolere, ei in boc ve- 
slru; sanciilati ncc me rcor, nec mereor displiccrc. 
Est enim iusensibililale slupidn nialc saiius, vcl 1) nctc. Novit etiain quod inter abbatcs noslri et 
veslri ordinis est condiclum, ct pacis graiia conscr- 
vandx diligenlius inierdiclum , ne aller allcrius 
fratrcm prccstimal reiinerc, uisi ille abbaiis sui 
licenliam potueril oblinere. Sunt ci alia nonnulla belluina fcrilate non medincriicr inhumauus, qui quae inier vesirani cl noslram Ecclesiam servari 

cum mairis viscera concuti pcriuibaiionibus in- debuissent, si vesirse sanciitaiis sicul el noslrae 

luelur, obliius decein inensium, non ci couipassiouc parvitaiis scrvanda placuisscnt. Ad qux onmia qno- 

debiia miserelur. Qux sii auiem periurbalionis niodo fratribus nostris, qui ad vos a.l repiitcndiim luijiis caiisa, incogniiiiin non habetis, et ulioam 
iucogniiiiui peniius liaberctis, quia, ul \ideo, levius 
illa vidua dolorem snuin fcrrct, si biinc ci veslra 
revercmia non inferret. 

Quxso ne displicont si vobis refero qtiid apud so 
illa conqiicrilur, imo coixpicrendo qiiaiitiiin allli- 
gilur, quia clsi quarc dolcal ab alio jam audislis, 
tamen qiianlum duleal forlc nonduin ad liqiiiilum 
coguovislis. Coin allcndit quia non bomo inimicus, 
quamvis qui noslra, inquit, lollii, iuimicus cst, srd fratrcm missi suui, respondisiis per eosdem fralrcs, 
ct vcrbo ci scripio nolum facere voluislis : qui 
dixei iini 44 qnia de scandalo nostra el provinciaa 
ci Ecclesiae doluistis, sed lamen ad sedauduin idein 

scaiidalum liaircm nostrum rcniiiicre noluislis. 
Dicitis, ul aitinl, quia iiiandalimi doinni pap.c lnno- 
ccuiii nescivistis, cuni fraircm noslrum sine cnpi- 
inli sui licemia recepislia : co auiem cognito nullum 
nlleiius recipiclis, ne inandaio, quod nou liccl, pcr 
iiiobedienliain ohviciis 79 PIIILIPPI DE IJARVENG ABBATIS BON/E SPEI 80 

Sed si culpa csl inanelalo cognilo sine abbalis el A proxiinum opprimere moliatur, iiiidt? iilem proxi- capiluli noslri licenlia vos e nosiris quemquain re- 
cipere, nunquid non eliam cnlpa est receptum reli- 
nere, cum idem mandaium non solum recipi, sed 
eiiam prohibeat retineri? Sic enim habeiur in 
scripio : < Fralrum vesirorum qui siabilitatem et 
obedienliam promiserunt sine proprii abbatis et 
capituli sui licenlia nullus discedere, discedeniem 
nullus prxsuniat reliuere. > Eidem ergo seiilentije 
sulijacebit et disccdcns , el qui disccdenteni sinc 
licenlia retinebii, nec majoris culp.e est in recipiendo 
fralrem, mandalum cogniiuin uon tcnere, quain 
/eceptum post acccptam mandali nolitiain retinere. 
\d quid enim aposlolicorum vel scripla vel privile- 
gia dicemus invalere , nisi ut eorum inunimento mus scandalum paiiatur, cum eisi necesse csl ul 
scandalum oriatur, lamcn ei i|ui vcl iiui de pusilbs 
istis credemibus scaiidalum inacbinaiur , expedii 
magis ut ad collum ejus mola asinaria suspcudaiui ? 
(Matih. xvni; Marc. ix.) iNonne per poieniiain, ait 
Jacobus, vos opprimunl, el ipsi Irabiuit vns ad judi- 
cia? i {Jac. ii.) Inimerilum proximum opprimere, 
et ad Iribunal cum irabere poieslalis, Jacobus iioii 
xstimot essc justiiiae, non esse cbaritatis, cum nec 
poieniior imuoienii, nec major molesius csse debeat 
Innoccnti. 

In boc proposilo non molestandi proximiim pu- 
sillus illc grcx xstimans vos manere, missis qui- 
busdam fralribus biiniiiiler voluil vos mouere , ot ciiique liceat qu:e sua siinl in pace debila possidere. " fratrem siium qui contra veiitum prxsurnpsit buc Et si forle ca vel per violeniiain, vel per ignoran- 
liam alter invaserii, celcrius resliluat cum aposlo- 
lica scripta cognoverit? Dicitis quemdain venisse ad 
vusquidixil, i Quod abbas Piaemonslralensis, ct 
noster abbas et alii, nescio qui, prxdicto fralri li- 
centia concesserunt, et quem eaienus reciperc re- 
Cusaslis probationi vestiae lunc primitus mancipa- 
slis.i Sed boc ipsum, ul nostis, abbas Prxmonslra- 
tcnsis, Laudunensis, Brcinensis, Stenveldeiisis, viva 
vocc in veslri praesenlia negaverunl , ct nec illi 
licentiam sc dedissc, ncc isiinn ad vns nunlium 
transmisisse conslanter asiruxcruni, et eorum ve- 
ritas debuil, ut vidclur, sudiciens lesliiiiouium per- vcuirc, ad suam jubcrctis Ecclesiam, uljustum vi- 
debatur, redire. Quibus respondislis, ut aiunt, nou 
esse vcslri ordinis ui quemquam semel recepimn 
reddcre debeatis, cl ad suain Ecclesiarn invitinn 
rcdire compellalis, sed banc molestiam nitantur 
a?quo animo tolerarc, el vos niiemini, si vita comes 
lucrit, xqtiipollenii benclicio compensare. Simile 
quid, ut nostris vidctur, responcJit quidam frairi suo 
qui sollicite repelcbal, quod rcpelendi jnre pairio 
compelebal : Tenco , inquil , longumque tenebo. 
Non csl \cslri ordinis , ut fralribus vestris , si 
lamen fralres vesiros eos qui noslri suut ordiuis 
dignamini judicarc, velitisi|iiod .siiiini esl dilcrlionis bibere, non cujusquam iiescientis, nc dicain mcn- ~ debilo resignore, cl est veslri ordinis ul eis iuvilis lieniis, assertio prxvalere. Iienique ciim quibusdam 
vestrorum suggcrentibus domnus apostolicus abba- 
tcm nostrum faceret sibi Parisius prxsenlari, et 
cum prxsentalum ui daret fratri lireuliam dignare- 
lur verbis satis bumilibus adbortari, abbas nosler, 
sicut noslis, respondit quia si bxc illi ab colicentia 
conferretur , nosira provinciue, nostr;e Ecclcsix, 
loti etiam ordini non parvum scandaium inferrclur, 
et idco niillo pacto, millo consilio, baiic ipse licen- 
liam largirctur , nisi forte praeceplo inevitabili 
cogcrctur. 

Verum domnus papa tniscricorditer agens , ne 
vidcrctur vel nostram Ecclcsiam, vcl nostrum ordi- 
ncm aggravare, etsi commonuit, tamen noliiit im- et contradicentibiis rcciperetis quod receptum ad 
augeudum eorum scandaluin tcncretis. Non cst ve- 
stri ordinis ut paceni muiuam servaretis, cl eis 
eiiam qui Deo iilcunquo servire desiderant, pelra 
scandali non essctis; sed est vestri ordinis, ut quod 
vobis non vnltis infcrri, eis poicntialitcr inferrelis, 
volentes cos ferre quod illatiun ab 45 ;ll '° no " volun- 
larie suflerretis? Mirus ordo. Miraniur, ut aiuut, 
nonnulli qui audiiiut quis biinc ordinem ordinavit, 
quis propbcla, qnis aposlolus coinuiendabilem pra:- 
dicavit, cum in Scnpluris sanclis lam cxccllentet 
(raterna pax cl dilectio coinniendeiur, ul sine illii 
virtusalia non sufficere judicelur. Qu.u ergo vobi* 
militas in saiiguine eorum dum descendunl in per perare; et cum possct oneri esse, ut Christi apo- D turbationcni, quia vos exislimaiit suani pro nibilo stolus, acceptam potestalem noluit exercere, scicns 
illam non in desiruciionem, sed iu aedificationem 
noslri ordinis se babere. Bene Dcus Ecclcsiae coiisu- 
luii, cum lalem ci poiuificcm largirelur, qui omnibus 
oir.nia (iercl, ul ouines lucrareliir. Veriiinlameii, ut 
diciiis, praTipicns procul dubio praecepisset, si boc 
ei veslra reverentia consulere voluisset, (iereique 
velul necessarium impcrio potesiatis, quod graiui- 
iiim iion fiebal affcclii consenianeae voluniaiis. Quod 
ideo, ut a:stimo, consulcre noluistis, quia 'non csse 
consiilcndum veraciter cognovislis, ne gratiam quam 
apud eiiin ampliorem cxicris oblinetis, in nostr.ini 
parvulorum olfensam vcrterctis. Quid eniin refert 
ulrum pcr suam, an per altetius potentiam quis ducerc licsionein , ct sic quoerere unde vestra Ec- 
clesia prosperetur, ut eoruui proleclui vestra pro- 
sperilas advcisetiir? Qua: ro^o utililas, si cum iu- 
tolcrabiliter ainiguniur, ilhuii prophetse deprecatio- 
ncm fundere compelluntur? i Da cis, Dumine (Ose. 
ix). » Quid dabis eis? i Da eis vulvain sierilein ei 
ubera areniia (ifcirf.), i quia scilicel eorum fecundi 
tas in tuorum verlilur ruinain parvulorum, et ini- 
porluna eorum pleniludo pacein luibare nun meluil 
infirmorum. El Aposlolus, qui in alioruin consucvil 
periurbaiionibus conlristari, tmbatis conipaiieus si 
mile quiddam cum cis vidcbilur iniprecari: i Uiniaiii 
absciudanlur qui vosconiurbani!(6'a/. v.) 
Quod si eos dicilis adversus vos injuste counno. 81 EHSTOL/fl. 8i 

veri, ei quod agere voluistis :tb eis nec deberc npf A ut similia jam non limeant operan. Qui cum similia 
posse probiberi, quia in rccipiendo fralrem itostriiin 
ilprnnj apostolici asscnsum babuisiis, cui ei ipsi nou 
conlradicere ct vos satisfacere deliuisiis, sciiiut pro- fieclo, ut ainnl, ijuia el vos ad recipiendnm doiiiniis 
apusioliciis noii impegil, et ipsos ad ilandum ei licen- 
ti.iiu ea discrelionc, quac sua est, non cocgit, sed 
quoniam apud eniii meruisiis gratiani invenirc, uon 
jubendo, sed paiicudo vestra; seii vestrorum voliin- 
tati vidciur conscnlire. Neipie enim lianc noslris, 
ul aiunt, niolesiiani inferri patcreliir, nisi ad palien- 
iluiii veslris suggerenlibus urgeretur, el Imc sibi 
pntaiit vestri el aflirmant licere quod ita violenter 
nisi siinl exlorquere. Sed eslo. Ouinia cis lirenl, 
nunquid omnia expediunl? (7 Cor. 10.) i Non siim csse qiiaj cogilavcrinl, fallaciter arbilrantur, illieiu 
fiducialiier operantur, et ciiui sic majurum srienli.i 
obscnro trainiie parvulos antcibit, istorum infirma 
coitscienlia deperibit. Sic autein ait Aposiolus : 
i Peccanlem in fraires.et pcrculienles conscieiitiam 
eorum inliriuam, in Chrisliiin peceatis (/ Cor. vni).i 
Si vero quod praemonsiratur pulaveriiii non csse 
pcniius imilandiim, aflirnianl procul dubio ucc ctiam 
esse a maJLribus pramioiislrandum, ct coriim slatim 
jiidicant liberiateiii, nou intelligentes cordis vel 
operis veritatein. F.i < ut quid , aii Aposlolus, 
libertas inca judicaturab alicna conscicntia?i(/ Cor. 
x.) Et iierum : i Cominendanles, inquit, nosmel- 
ipsos ad oinnein couscienliam bominum (// Cor. libcr, ait Apostolus, non suui apostolus, nou liabco !'• iv). • Haicomnia vel sua vel alierius poteril incoui- potestatem lioc et hoc laciendi, sicul c:cteri aposinli? 
El lamcn non sum usus hac potosi:ite, nc fiatrcin 
meum scandalizein : ne quem vesirum gravaremus, 
ne quod offendiculum ilenius (/ Cor. ix). » Non vult 
Apostolus id agcre ad quod sibi polcslativam vidct 
liccniiain sulTragari, quia hoc idem sentil cbaritalis 
lcgibiis refragari, diim in eo iiiveniwr aliornm utili- 
las impcdiri, quibus fr:itcrnilatis jnre debet utilis 
inveniri. Denique uon vult occasionein dare liisqui 
occasioncm diligunt deiinquendi, qui ex majorum 
operibus assuinuiil sibi quasi malcriam offendeniii, 
<iui veneno nialitix molesiare proximos non veren- 
tur, d ii m soluiii noii iiitenlione intrinseca, sed 
actionc fiuiiiseca sanctos qui sunt majoris nouiinis, 
imiicniur. < Quod facio, inquit, et faciam, ut ainpu- 
teni oceasiouem eorum qui volunt occasionein ul, 
in qno glori.uiiur, in\eniantur sicui et nos (// Cor. 
ii). » 

Quis nialcvolus audieus quod, velit nolit nosira 
Ecclcsia, biiiini rccipitis fugiiivum, non a yobis 
concipiat, vcl conceplum adaugeal nocendi simililer 
inceniivum : gaudens si conceplam maliliam potue- 
rit adimplere, et glorians iu boc aclu quasi vobis 
similis apparere ? Suni enim plciique religiouis 
liabiitiiu prxlendentes, uon tam paci fraterme quaiu 
lurlialioni sludiuiii inipeudentes : qui inagis gan- 
dcnt, si ile altero nioiiasterio (|ucnii|iiaiii sibi altr.t- 
xcrinl blaiidiiiieiiloseJiicluin falsiialis, quam si cuin 
cducant de sseculo vel cxemplo justiiia?, vci verbo jj yi 10 j inoda removere, qui tani ab his quac non licenl, 
quam ab his qua; non expediuni elegerit abstinere, 
ab illis, ut scipsum iminaculatuin ab hoc stecuio 
lueaiur ; ah islis vero, ut proximoruin inflrmitaiibus 
medealur. 

Quod dirtimque adeo diligenter condecet ob- 
servari, ut alterum sine altero non debeat sufli- 
cieus aestimp-', quia non satis Dco probabilein se 
osteildil, nisi qui eliam, quaiitum in se esl, proxi- 
nium non offendil. Ille auteni Deo placet, ct boini- 
nibus est probatns, 46 M"' no " solum jiisliliain, sed 
el pacem fucrit ainplcxalus, "l Deo stuileat per jusli- 
tiam deservire, per pacem vero proximis convcnire 
i Beguum Dei esi, inquil Aposlolus, justitia ct pax 
(fiom. xiv), i et : < Pacem sequimiui sinc qua neiiio 
videbit Deuni (Hcbr. xn). » Et iteruin : i Solliciti 
servare uniiaieni spirilus in vinculo p:icis (Eplits. 
iv). > Et Zacharias : i Veritalem, inquit, taiilum et 
paccin tliligile (Zach. vill). » lla:c autein pax non 
soliiin iu cadeni doino, vel in eodeni claustro finni- 
lerest tenemla, sed inier rcmotos eiiam est liabeii- 
da, ail omnes qui Deo st r\ i re desiderant sic csse 
dcbct exlensa, ul eoruni altori ab altero nulla in- 
gcraiur oflonsa. • Sine offensione, inqiiit Apostolus, 
estolc Jnila-is ct Grj:cis, et Ecelesiie Dei (I Cor, x).» 
Et iteruin : i L'i siti^, ait, sinceri et sinc offcnsa 
(1'lnlipp. i). i Et illud : i Neinini dantes ullam offen- 
sioncin (/ Cor. vi), > 

ulli iiilclimn esl offeiisionis quippiain veritaiis, Putanl quidem se ad honorem maxinium 
pcrvcnire, si iu suam coloniam elegerit quis trans- 
iie;si sprclo mouaslerio iu quo liausil religionis 
quasi larleum riidimeiUum, ad ipsos iransinigrave- 
rit, acccpturus quasi majoris ordinis dignius incre- 
meiiliim. 

Uujiisinodi hoininibus non cst ea quam dcsiderant 
occasin largieuda, scd eorum praisiimptio priuleiui 
consiho retiiiideuda, et \ ir benevolus rccte manuin 
riiligit eii.itn ;i licil s rcvocare, ne, occasipne accc- 
pta, sii a ii) malcvolus prxsumal illicitis occupare 
lin eiiam qm.s eonsiat iioii profunda scienlia subli- 
mari, non intelligeiilcs qusc a majoribus viderinl 
aciilaii, tpiasi exemplo quodam se pulant invilari, inferendum, quandu amplius clericis esl a moiiacbis 
deferendum, ut quorum est quasi cngnaia religio, 
corum cor ununi et animam unain efliciat spiritalis 
tlilcctio ? Au inonaclioriim Dcus lanliim ? Nonnee', 
clcriconun ? Imo el clericorum, quoriiin unus Deus 
qui juslificat laiu clei icos quain inonaclios ex li>le ct 
pcr fitleni, non m inveniaiur jttsiificaios ilerum 
7.elus elroiueniio donioliri, scJ uiaffeciu muiuoel 
profecluin conlinuo ad uuguein sludeanl cxpoliii. 
Cum anieiii t.iiua pax, lania coucordia, t.ini.i di- 
leciio inicr eos dcbeat esse, qui sive clcrici, sive 
munachi, unius Chrisii discipuli volunicsse, quibus 
dicit : < Paceni relinquo vobis, pacem incam do 
vobis Uoan. Xiv), » ei : i In hoc COgnoscenl nt% g3 PllILlPPl DE RARVENG ABBATIS BON E SPEl *4 

quia mei csiis discipuli, si dileclionem babuerilis ad A conlra Judam. Quod quid est aliud qnam monachus invicem (hum. xiii). > 

Hiraiulum esi, Paier rcverende, qiiml videmus in 
conlrariiim id converli, eijnslos pacis lerminos sic 
everii, ut i.lcriquc ct religinnis arcem videanmr 
amplecii, et lamen a paccci concordia pioxinmrum 
invenianlur <!<-flccii. 

Aitcnilens igitur <i"ia religio prnfii ii, hilaresco, 
sed aiiendens quia dileciio delicii, contabesco : ci 
ulruinqiie siimil considerans, olisiupesco, quouiam 
ad videudtim qiiomodo ista coiivenianl, nullatenus 
invalesco. Pulavi aliquaiido "t modernis lemporibus 
implerelur, quod per Isaiam Dominns pollireiur 
(cap. 28) : Ponam, inquiens, judicium in pnndeie, 
ct jiistitiam in mensura, ul scilicet inter religiosos monachum et siinul ipsi ronlra tlcricnm ? Sed Apo- 
siolns : t Si invicem, inqnit, mordetis ei comedi- 
tis, videie ne al> invicem consumamini iGalat. v). t 
Hujosmodi morsus in noslro et ve^irn ordine rel« 
lein nullatenus invcniri, et in assumpla r<*liginnis 
semila, neutrum ab altero prxpcdiri, sed iitri.mque 
exemplis mutuis humililer erudiri, ct nou babilu, 
scd adectu, non loco, sedspiiim couniri, ut qni reli- 
gioni curam p.inlo e;oteris ampliorem videntur imper- 
lire, studerent etiani honore ct aniore invieem prae- 
venirc. Sic enim vigerct pax miilua et abuiidaret 
charilas, profeclo refrigcscerel nmltoriim iiiiquitas, 
ct non soliim is qni ex adverso osi, nihil hahens ma- 
luni dicere vereremr, scd el ile illo ntroque sic miiio sic alter allerum iiidicarct, quomodo sejudicari ab B recie illud proplieticum dicerclur:> In paceetxqui- 

aliero pr.Topiaret, et quod sibi non vellet lieri, nec 
eiiam faceret alicri. Nunc vero pleriqne qui laxiorc 
via religionis janiiam snut ingressi, illis audent de- 
traliere qui districlins proposilum sunl aggressi, el 
quisilii videnlur panloreligiosiusconversari, levioris 
propositi viros inveniuiilur aliquanlulum aspemari, 
nescienies vel potius non lenentes illud Aposioli : 
< Superiores silii iuvicem arbitranies (Pliilip. II). > 
Hasc pcstis, Iia>c contagio late serpit, lia-c gratos 
religionis flosculos sic decerpil, ul vix ad friictuin 
spiriliis venialur, in cujus calalogo pax el cliarilas 
nominatiir. Quisjam ordo sine quercla conversatur, 
quis ordo esl qui non de alio ordine conqueratur, 
dum alter alterum alTectu tenero non supporiat, sed l.iie ambulavilmecum, cl mnlios avenit ab iuiqiiilate 
(Ualae. 2). > 47 MullOS quippe lam rcligiosos quam 
sa'colares non mediocriler adjuvarel, si ulerque islc 
onloin pacc el xquilale concnrditcr amhiilaret; si cmn 
alter ailendcrct prenilenlix gratia quidquain amplius 
alicro sesufleire, non i.imeii cx eo prasuniereisu- 
per allerum sc efle.rre, ciiin non major corporis pas- 
sio, sed liumilis spirilus, major dileelio , accepialii- 
lis liabea ur, si lamen Deus ad acccplandum quod 
agimus riignantcr cnnverlalnr. Qilis scil, ail Jonas 
(cap. u), si convertalnr et ignoscat, el reverlalur a 
furore irse sua?, et non periliinuis? Si quid ergn vo- 
bis licilum sstimati:., 'idele ne li.ec liccnlia offendi- 
ciilum fial infirmis : infirmis, inquam, t.un vestris alter qnxalteiius sunt, apportal ? Aller alterius vel C q ng , n noslris. Sicul eniin ypnd nos plures sunt im- lerras vel aniuius [animum?] nititur occup.ue, alte- 
riuslerminos angustans, suos avidius dilatare, insli- 
luia sua commendans, altcriiis famx vel nomini de- 
rogare : qux altcrius suut imminuens, sibi paulo 
amplins arrogare. 

Noslis quauluin velcrcs monacbi qui nigro babitu 
vestiuntiir, qui juxia prxcedenlium Patruui insntuia 
tiiiam religiouis semilani gradiuniur, de auslera 
novilate Cislcrciensium conquerunlur, augmeiilo 
quorum ipsi, ut xstimant, et fama et numero mi- 
nuunlur. Nostis quantiim ipsi Cislercienses istorum 
lepci itudinem.el molles dclicias repreliendunl, et ea- 
riini [eas?| ad monacbos iiullatenus pcninere conten- petfculj; sic apud vos, non omnes, pace vesira dixe- 
rim, sunt perfccti, iino qiiidam eoruin cum a vobis 
id quod licitum vel est vel csse videlur, assumunt, 
a seipsis plcraquc superaddendn praisumuni. Quo- 
rum illi qni missi a vobis in nostiis partibus demo- 
ranttir, jaclilare in auribus populi gloriantnr : quod 
fralcr noster , cum monaclitis faclus fuerit, ad eos 
remittelur , de cujus prxsenlia et eis erit gloria et 
nostra Eeclesia rtibore ciinfundelur. Qux jaclatio , 
qnse prnvocalio non a Paulo apostolo esl assumpta, 
sed a scipsis prxsumpla : quos idem e.ionet Aposio- 
lus, ne popularem gloriam auciipeniur, ne proximis 
suisquidquam niolestis inachineniur. « Non elTicia- dunt, qui quoniam parcioris viclus et babilus fasli- j, mur , inquit, inanis glorix cupidi , invicem provo- gitim apprelieiidunl, non salis, ul dicilur, aliortim 
inhrmilatibus condescendunt. Ab utrisque auiem 
clerici regulares iionnullas, ul aiunt, iiioleslias 
paliuntur, qui lameu Deo uicnnqne servire inoliun- 
lur, cl qui velleul et debercnt a monacliis collabo- 
r.inlibus adjuvari, conqiicrunliir plurimum ab eis 
resisleiililnis se gravari. 

Unde non jam mirandum est, si iEgypiios advcr- 
sus JGgyptios videmus concurrere quod per Isaiam 
(< ap. 19) Doiniuus comminaiur, vcl si ittipiusjustio- 
lom se devorat, quod propbela Habacuc (cap. i) 
admiratur, cum in populo Israel unusquisque devoret 
carnem brachii sui, juxla prxdictum Isaiam (eap. 9*, 
Manassca Lpliraiin, Epbraim Manassen,el siiiml ipai canlcs, inviceni invidciites (Gal. v). > Cum auiem 
hxc cl hujusmodi pluiiina inicr eos qui religiosi el 
videntur et suni , vel viileam vel andiam ventilari, 
compcllor, plusquam dici valeai, conlristari : et ciim 
nondum videam quid me possil super hoc consolari, 
satis congrue possiim illud prophelicum prolestari : 
i Consolalio, inquil, abseondiia est ab oculis meis, 
quia ipse inier fratres dividil (Ose, xui). > Unde el 
quo iufernus liic proeedal non sullii il admirari, qui 
dividit inler fralres . quos dicebal amicabili vinciilo 
colligari, maxime cimi servire Dco idem non parvo 
siudio niolianuir, et Deo servieniea invicem diligere 
julieanttir, et diligenies invicem non morsus amari- 
ludinis, std pacis osculum largianiur. Utinam buue 85 epistol^e. 86 iiifermim Cbrislns noslrre saimis avidus mordetet , A quaerenlibus civibus quis, quare hujus incendiipra- 

inio ulinam istam morteni miscrieorditer alisorbe- sumpseril anrior cssc, prosiliens in mcrtiiim: < Ego, 

rei : qnxvidelur eos in dissensionis lumulos sepe- ^j^ qtii volui notnsesse.> Cum ergo nullaieniis af- 

lire, quos rtebcret vivificans dilectio counire. Lnde feclarem lnijusce litiiluni pravilalis, niilii taineu iin- 

autcm intcr fralres isla divisio , vcllem scire, sed pressus est, conlra proposilum voliinialis, dum im- 

hoc milii magnns labor est invenire , quia nunrtiim pius £g amicus, ne dicam, inimir.us bomo, qui me 

possum in illud Dei sanctuarium inlroire , cnjusal- vobis absenlem el incogniliim nominavit, aversa 

tiludo liiijusmodi abscoiidiium videtnr operire. Uli- manu.zizania super triticum seminavit [Matili. xin). 

nam ergo possem vestram gratiam promcreri , ul Qui quomodo id fecerit, quis sapiens, non admirans 

mererer vesiris responsionibiis edoccri : qui quo- veliementius obsliipeseai , si lamen el iiquido rci 

niam in cellam Cliristi vinariain inlroistis, ilbc, ut vcritas iimoiescai, cl si diligenlius considerel quani 

xstimo , el banc scienliam invenistis. Ulinam mihi veram, quamsinceram, ci fralri fraler , et lilio pa- 

parvnlo dignaremini respnndere, ei snpcr Imc non ler exhiberc debeanl cbaritatem, maxime qni rcli- 

me solnm, sed el mecuin pluriinos edoccre ! iiiinam giosam profitenttir voce et liabilu sanctitateni ? Plc- 

linic responsioui vel parvam ilignaremini mornlam rumqueauiem nullusinvcnitur ad noceudum, cuivis 

impertire, cnjus est officii nescientes misericordiler niisero gravius imminere , qu.nn qui ad subvcnien- 

emdire! Si apud vos esse cujusquam merili inevi- dum debueral proxinius apparere : praserlim , si 

derem , pmffcto ad rcspondemlum instanlius vos qiii nocere desidcrai, diiior, si potentior babeaiur, 

urgerein, el exaclor avidus silenlium non lenerem, ut qui sibi credal po|iuliiiu babere mcreatur. 

donec a sanctiiate vestra id sive opportunius sive Hoc niinirum lempore , imo liac lempeslate po- 

impirtiinius cxtorquercm. Lt enim verum fatcar , test quis rarnm admodum inveuire, qui juxta de- 

non parvuni grati.-e conferrctis, si snper boc milii , creium Moysi, parviim ut magnum diligat exaudiic, 

imo nobis ignoranlibus aliquid dicerelis, quomodo qui vel taeens cligat a judicio conlinere vel ad fa- 

srilieei et ad serviendiim Deo invenianiur nonnulli cienduin illud, dignam diligenliam adbibere. < Par- 

consentire , ct lamen sic ab invicem disscntire. vum , inqnit Moyses , ut magnum audietis , quia 

Quoil si de plenitudine vestr.u scienlie , nostra iioii Domini judicium esi (Deut. 1). Caiterum cum apud 

mereiur ariditas irrigari, \estris saltem orationibus, Vallem-Claram ijiiidam ex fratrilius vestris nostram 

et volumus et pelimus adjuvari , ut dei nobis Dens voliis diceret verilalcro , ci persona potcniior suam 

ri nil aliul sapcre quani oportet , et id plenius sa- tx opposiio voluntaicm, eui potius aurcm credulam 

C vesira palernil&s inclinavii , satis rei cxiius indica- 
vil. 11 lo quippc tacenie, qui quandoque (kalvos faciet pere quod oportel. Yale. 

EPISTOLA XI. THILlrPl AD BKHNARDCM. 

Miraiur, cresceniibus novis reformalionibus religio- 

sorum, non crescere mutuam inier eos eharitalem. 

Sicut plerosque facit cl.iros eniincnlia meriio- 

rum, iluin eoruin liona opinio perducitur a<l noti- 

liaui plnrimorum, sic nontiulios qnibus non SUppe- filios pauperum ei bumiliabil calumniaiorem (Psal. 
71),] tacerc pariler vcslra reverentia non elcgil, 
vel sermone pacifico calumnialorem a proposiio non 
abegit; dum atiditas cjus calumnias in verilatem et 
misericordia.ni non redcgit, sed premi et opprinii 
suo consilio , suo jmlicio me coegit. Suo, inquam, iit optabilis virluliim clariludo , niliilominus rcddil n am sicut longe melius noslis, bomiuis cl non Do- 
nolos lama; reprehensib lis Inrpitudo. Cui similc inini esse judiciuni comperilur, ubi prxlala polenlis qnidilam apml qucmdaro etlinicum rccolo me legis- 
se, qui diversis juvenibus diversa linjtismodi mcini- 
nit accidisse : 

Tnm tna'«, Thersiltn proliibcbat ]ama latere} 
Qaam pulchra Seieus conspiciendus crat (32). 
Cum auiem me apud vos non commendet Ncrei 
florida pulchriludo , nolum (|iiiilem efficit Thcrsitis 
hnrrida lurpitudo , ct cujus cnrpoream faciem non 
novistis , sinistro agente susurrio , Urpem famam 
vel infamiam nognovislis. De rjua cognilione mea 
non magnopire parvitas bilarescit, imo , ul vobis 
falcar, non mediocriler erubcscil, quia non sic am- 
biebam mci nutili.im vos balierc , ul vestris iu ocu- 
lis vellcm sordidus apparere. Ncque euim impu- 
denlem illum decrevcraui imitari , qni, Clini insatia- 
biliter afleclarei famam suam largius dilatari , ncc 
aliquid posscl digntim, aliquid pracipuum operari, 
inrcnto ronsilio lcniplum civitatis succcndit, ct 

(M) 0\id. lib. iv Dc Ponlo.cpisl. 13, vcrs. 15, 16. voluniaic veritas panpiiis non auditur, ciim siimmus 
ille judex nulliiis acciptal gramlitalem , sed solam 
vultuscjus vidcat acquitatem. Nec dubito quin ves- 
truni illud judicium proiulerit prxcipilatio potius 
pulativa quam malitia pr.csumpiiva, qnia niliil invi- 
D dian, n.ibil malilia! vcstrx ascribo sanciitati : cujns 
siniplex xsiimaiio non prudcns obslinalio mex no- 
cuit parvitati. Verumiaincii nc incaiila xslimatione, 
juslus ille prxceps in aliquem el noxius habcrcliir, 
et tain prolatx senienlix quam sux rens ignoran- 
lix tcnerelur : i Caiisam, ait, quam nesciebam di- 
ligenter invesligabam (Job xxiv). > Sed Ime mca 
n iseria, hoc mea meruit injiislilia suslinere, qux 
cum deficiente gratia, noluit a prohibiiis abslinerc; 
summum illum judiccin ad laniam potuil iracnn- 
diam commovere, nl nollel a me miscro lam graves 
molcslias amovere. Etsi enim in vos vcl in*cos qui 
mihi graves fuerunl, niliil me rccolani dcliquisse , 87 PIIIUPPI DE IIARYENG ABBATIS LO.N.E SPEl 

scio tamen In conspectu iiilcrni juilicis , me tam A adco lamcn adversus invicem rer.al' jlranl 88 multipliciicr offenilisse. ut juste permisent el nieani 
graviter opprimi parvilalcni , cl in meain miseriain 
vestram tlccipi sanctitateni. Verum, sicui diccre vo- 
luistis, ni sub inanu cadcrcm oppriincnte , sic vel- 
lcm, mulaln dieerelis proposilo, ui liberet Deus!pau- 
perein a polente, pauperem , inquain , cui uon esl 
adjnlor (l'sal. lxxi), paupercin, ad quem vulneran- 
duni lain graviler poleiilium desx-vil mulliludo, ul 
vix spircl vel respiiel relicli seminecis lassitudo. 
Si aulcin cui noceie voluisiis , non vuliis eidem ei 
auxilium imperlire, dignainini saltem, quseso , ejus 
ignoraiitiaui erudiie , quia iioii solnni inllictoriiin 
gravainiue vnlueruiii conlabesco, sed el gravi modo 
imperilia? iiiliilomiiiiis' elanguesio. Polest quidein ctnra, ut tencnics niandalum quo ad tliligrmlum 
Denm jiilicniur laudabiliter proficisci, sccuntlinn et 
similc invcniantur reprcliensibiliter oblivisci. Taula 

quidein peslis, l.inla inlcr cos inqiiieialio jam ver- 
satnr, utelordode ordine, el liouio de boinine non 
nicdiocrilcr coiiqueratiir, et cnm aller alteri gravis 
admoduin babeatur, raro cuiquam amor debilus vel 
reverenlia deferalur. Plures aiiiem qui non parvaui 
videnlur dareoperam sanrtiiati, voluntati majorain 
polius quam paiiperuni defernnl verilali, teuenles 
quotl Antipaler Crcsari legitnr respondisse, dicens 
noii bomini, sed nomini Itomano aniicum se fuissc. 
Quibus vero modis clericus monacbo, inoiiacbns 
clerico, vel eiiam clerico clericus, inonacbo nio- Imic morbo dupbci, vestra, nisi fallor , mederi nia- B naclius inolestus sit, quia in illa cpistola diffusius gniliido , el arenleiu inopiain 'vcslra dives tergere 
plciiitudo, et niiii.i iiin veslra noii lxsura , sed cou- 
>eniens usura videretur, si pro tlaiuno simplici du- 
plex bcneliciuin redderelur. Quod iiirumque tamcn 
si lioii esi possilulii j!is vestrte , vel potius volunta- 
tis, volo salteni, ut dictum esl, eorum alteruin nulii 
inisericorditer impcndalis , ut videlicel si non cou- 
fcrtis sumpluosani inllictis vulneribus medicinain , 
converlaiis vel lenetn calamuni ad doctrinam. 

Auie liieiiniiiui quaindam vobis epislolam allcga- 
vi, in qua, iii rccolo, vos suinnioperc postulavi , ul 
quud inilii clausum eral, digiiarelur vestra sanclitas 
apeiiie , sctl, ut inibi posl diclum esl , i n nianus 
vestras non niciiiil eadem epistola pervenire. Ejus- 
dem \l-io puiei aillnic lania mibi videtur altitudo , 
ut ad eam pcrtingere b.iin iioiii mei non possit bc- 
betudo, iii iii volenli liaurire mii a difficiiliatis nebu- 
la se offiiinlji , ct secretum requisitum profumliori 
subterlugio se abscondat. Cujusuiodi profunditatem 
non duliiio \os plcnius, vus limpidius atiigisse , cui 
ilaiuiu esl in cellam vitiaiiam el Domiui sanriua- 
riiim iulioissc , cui Lco de liibu Jinla el solvere 
scptem signaeula el librum voluit aperire (Apoc. v), 
vesiroqoe iniiiislerio lurbis discuuibanlium alinio- 
iiiam iinpcriire. 

Movet me quoil nosiiis tenipnribus ct rengionem 
video tlilalari , el dileclionem fraleruam plurimum 
coarctaii : quod plurcs rt ad bcne viventlum lauda- dixisse me recolo, in prxsenti supersedeo recen- 
scre, prseserlim ne veslrain rcvercntiam veibis in- 
veniar prolixioribus delincrc. 

Per illum igilur vos deprecor, qui suam vobis 
scienliam, suam contulii sanclitatem ut supcr boc 
dignemini meam instruere parvitaiem. Quomodo 
scilicet religiosis adest, et iu appeiitu ccelestium 
lanla conscnsio, ct ab inviccm lanta dissensio, quo- 
nioilo ad tcncndum rrligionis fastigiuui sic fcslinanl, 
et a dilcctione mutua sic declinant, quomodo iit 
ainorem divinum rectis possint grcssibus ambulare, 
ct in fratcrniim tani icprelicnsibtlucr claudicare I 
Et < titiii.iui cssem vir non babens spirilum, el men- 
dacium poiius loqiicrer(lficA.ii).i Ncquebocloquor, 
ul majorum derogcin sanclitati , sed ul motus mcos 
veslra indicem majeslaii, uteosdcnicognitos, vesira 
scienlia, vesira beuevolenlia digneiur aboiere, nisi 
forle qnia scitis iu vcrmibus paupertalis etsterqiii- 
linio me sordere, veriiiescenti et sordenti dedigna- 
liiini respondcre. Y.ile. 

EPISTOLA Ml. 

rHILIPM AP. F.LGENIIM III PAPA5I. 

f\ht a pontifice subtidium contra perseculores suo$. 

Si ine vubis paruin loqui veslra dignalio palere- 

lur, si loquenlein me audirc vcstra palienlia digna- 

retiir, tribulalionis mcsevobis liistoriam reccnserem, 

til vcl sola inea relalione, vel vestra pariler respou- 
sione solamen aliquod obliiierem. Cum cnim quis biliicr incanilcsi uni, cl i.iiucii a diligendo invicem D fascc imp.iri pra.giavalur, pulalse illum ferre levius iclrigcsciini. Nullis rciio ibebus religio taniis va- 
rietaiibus est uuiicla , non tot vivcndi generibus, 
doii lain inultis , ut ila dicam , ordinibus est dis- 
lincta , i iiin pulso cinere carbones desolatorios , 
siatus illc igneus inullipiicius rcacccndat , el in di- 
versos caniiuos flaimiia vebemens avidius se cx- 
lemlat. Unde lam i lciicoruni quam monacboruiii, 
ct nova nionasleria feiaci germine coalescunt , 
49 el aniii|ii.i, resiiinpio vigore pristino, rcflores- 
cuiii. it ciim ii' -ii inio babiui, iiiiii eisdeni videamus 
eos iiistiiiiiiuii I iis coerceri, lamen lonstal cos ad 
religiouis anbn promoveri, Cum vcro, tam in eis- 
deui qiiam iu divcrsis monasiciiis, vincli et juncli 
amore divino iciulant spretis prxseulibus ad futura, si ioqualur, si auri auilicnli enarret vel quania sil 
iinminenlis oneris inagniuulo, vcl sua onerali quani 
insuflii iens forlitudo. lJeo Jercmias, cum civit-item 
Jerusalem dari videret excidio, elnon posset gravem 
banc sareinam patieuli fcrre silenlio, aggressus esl 
reruin miseram seriem verbis lacrymabilibus cnar- 
rare, ct lacrymosam narralioiiem scnpio mcmori 
cominendare. Civilali quippe quaui lencre diligcbal 
noii prajvalens subvenirc, elin cjus excidio doloreru 
gr.ivissiiiMim noii seulire, ruplo silentio couverLitur 
ad lamcntum, tiulluni dolori suo familiarius invc- 
nieus leiiimenlum. Deuiquc vulnus quod dum cl.iu- 
siim lenclur periculosius ingravescil, deopertuin 
iioiinunqiiam sanabililer dclumescit, (|uia sicut ar- »9 KflSTOLjE. 00 cluiecinscan) f|nam iioi! noverii non rcsarcii ruinam, ^ quil>:is scio ci sciebam mc es=e impnrem honorr! sic uictticus dare nescil operio vulneri medrcinam. 
Huc ptopler oinnis xger, ul altemlo, ferl xgresilcn- 
liuin, seil iiiqiiiriiqtialecunque loqtiendo remciiiuin: 
qni si forie aliuin auilitorein liabere non meretur, 
ipse lameii sibi soli et relator plerumque el audilor 
pariter cxhibclur. Si vero conligeiit aiuliloreni bc- 
nevoliim invcnire, qui el velil et noveril solatium 
rmercnlibtis imperlirc : lam *uavi,tam condito ver- 
borum ejiismeilicamine refovelur, ul ultra nullo vel 
modico iiidicti itolore vulneris aggraveHir, Quod- 
propici Scriptura diviu.i : i Si videris, inqiiil, 
fensatum, evigila ad illum, ct limen oslioriuu illius 
exteral pes tuus (Eccli. vi). t Et infra : < ln verbis, 
ait, scnsati iincnietur gralia (Eccii. xxi). i Qnia ccclesiasticos promoveri. Credat sanciitas vcslra, 
si majores inei parvilalem meani ifleclu lenero sus- 
repissent, sijuxta votummeuin, sub legmitic al irum 
suarum a conlurbnlione liominun) abscoiidissent , 
maluisseni pl.icido sinu lencre diligentiam confovcri 
quam forensium aci >num tuiniilluosis occupniioni- 
bus exbiberi. Quod niiniriiin viilil el invidit ille 
nosler omoiiim neqnain bnslis, qui noceudi arlifex, 
sicut vos meliiis longe nostis, niliil ainat aniplius 
quam vel deirimenia vcra (iilelitim moribus irrogarc, 
vel salicm opinioni eonnn inventis mendacihus 
derogare. Allendens crgo diligentius in quo et inibi 
poterat plus nocere el pluribns cxteris lalentius el 
nocentius imminere, cum veritas non stippcicret ergo sensati verba lego sine gralia non baberi, et n propusito ejus perversx voluniatis, prudemi arlificio euin cui loquor scnsalum amlio perliiberi, liinen ejn.s 
pes meus aggredi ct ingredi alleciat ct conalur, et 
ingressu frequenti exterere nisi (quod absil!) rcpul- 
sam palialur. Scd spero qui.i bonus ille Dei Spiritus 
ct ori mco infiindel veritalem, el in corde vestro 
dilliindet cbarilalem, ut quae mibi de me nota siinl 
siitc scrupulo piofiram falsiiatis, el vos qux vera 
•J ■ x ■ • i ii audire diligalis. 

In claustroigilurassumpto vultu et babilu regulari, 
prxnioniliis divino Spirilu elegeram conversari , ul 
forensi tumultii relcgatoel pumpx faslu vel fastigiu 
sxcularis, me lencret el foveret quics et abjcctio 
salularis. !n quo proposilo pcranuos aliquot fueram 
eonversaliis, nullius in Ecclcsiaiu supereniiiieiis bo- Composuil decepioriam simililudincin veriiaiis. 
Dciiique exleris in paradiso animantibus prndeniior 
scrpens fuit (Ccn. m). Iste serpens, istecoluber lor- 
luosus, collectum venenum uno siinul voniilu, nno 
vomcnlc strepitu non effudit, sed, eleclo vasculo 
Iraclu lubrico se iiifudil.ul, cum illud nu.lilia, men- 
dacio, dolis infecliiin plenius redderelur, iodc longe 
laleque in muliorum peruicicm pestis eflicacius fun- 
dcrelur. Inlellexit, ut arbitror, famain qnx pridein 
malueral non facile posse Ixdi, ct imjpugnanti nieu- 
dacio nullalenus salis credi, si, queihadiiiodum 31I 
iinilaudum illud excogilala vcrisiuiililudiiie juvare- 
iur, non ctiam congruo mendacii perlalore ad au- 
gendam fallaciam uteretur. luvenlum igitiir liomiiiein nore magislraius, nisi quod eleclione horuin quibus ^ quem sibi utilem xstimavit, qneni assumpta forinsc- obedire dccrcveram cvocatus, per deccm feie et 
novem anuos in eo manseram, qui dicitur prioralus. 
Prinr auleni elsi 11011 saiis congriiiun sanctitalis 
fasligiiim apprcliciuli, si longe lateque f.intam ine:nn 
virtulum iueritis non extemli, lamen inler fralics 
meos vivere sic contendi, pro posse 50 vilarem illis 
dare formam vcl maleriani deiitiqueiidi. Volui quippe 
Deo, cui me obtiileram, sic placere, ut nollem bo- 
mioibiis inter quos mc contuleram, displicerc; sie 
volui 1 iii.ini Deo dirigi vitam meain, ut aliaminari 
nollem intcr bomincs famam meam. JSslimavi eiiim 
noncstum et uiile, ciim mc parvulum pauci nossent, 
si et ipsi de me siuislrum dicerc nihil posseut, si cus religionis species palliavit, suis eiim moribus, 
suo proposilo conformavil, ct ad peragendum quod 
disposucrat primum et prxcipuum ordinavil. llle 
aulein ca-pit, ut prxdoctus fueral, nitirmurarc et 
siuislros de me rumores mordciili susurrio fabri- 
care ; aggressosque iionnullos quos noslros vidit 
ordilli prxeinincrc,in aiiribus eornm pio bonis mala, 
pro veris falsa siuduit suadere. Aiilli scientes posse 
hotninein mullis ct variis lenialionibus agitari , 
iiuilum esse qui non possit, si dcsit gratia, depra- 
vaii : qtiod semel, quod ilernni, quod sxpitis dictum 
esi,audicriint,ctui se babet humaua suspicio, verum 
esse quod videbalur verisimile crcdiderunl. Qiiorum lne ad omnes donante gralia sic babercm, ul tain ab *. '|"i rem ipsam sunt diligenlius pcrscrutali, el appli- bis qui iniiis quam ab his qui foris sunt bonum 
lcsiimoniiim obtiiierem. De quo Salomon : < Melius 
cst, inquit, nomen bonum quam divitix inultx (Prov. 
xn).i Qiiod cum in Kcclesia mea, in vicinia mea pro 
suo niodulo mea parvilas adepta vidcretiir, el de 
me, ut piitabam, milltis fere hoininum qucrcrctiir, ut 
vermii fatear , susceplo inler fralres prioralus 
cram hanore vel onere sic coniciiliis , ul essem 
ad appctenda majoris prxlalionis f.isligia 11011 ex- 
lenlus. 

Credat sanrlitas veslra et agnitio veritatis ab omni 
duliio vos expurgel, ntillusenim in pixsiiiliaiuiii, ut 
iucntiar, mc pcrurgci : crcdal, inqiiam.quia malcbam 
mb quieio cl bumili proposilo relineri quam ad cot care volueruul aurem benevolam veritali, quod quo 
inliiilu diclum fneril cognovenidt, et uiihi falsis 
calumiiris impetito graiis,proui jusium cis visum cst, 
ignoverunl. Quibus autcm veritas rei cito non patuit, 
vel, si dici liceai, patefacla salis non placuit, sini- 
siris riiinoribiis paulo tcnacius adliaeserunl, ct per 
auies pluriniorum muliipliiitei dilfnderunl. Sie in 
brevi suas vires lama, imo inf.itnia, dilatavit, et 
adultcrinum gennen vago multiloquio fccimda- 
vil , et qux allas vcritalis railices non dcderuitl, 
t3inen silvescere spurin vilulnminn prxsumpseriinl. 
Seddurum forte religioso vidcbilur audilori quod 
nimirtiin el inilii durum videtttr relatoii, 111 sciltcel 
qiiisqnam homo qui propostium rcligionis aSbUinpsft- 9I rillLIPPl DE IIAUVENG ABBATIS BON.E SPEI 95 

rit, assumpiumquc vnliuei babitu, imo et moribus, A ab eisdiffusins lam religiosis, qnam sxcularibus es* lenere dilcxerit, liujns mendacii prinius fuisse se- 
miiiotor vel dici delicat vel pulari, cum neseial vera 
religio turpi roandacio famulari. Denique scripiuni 
est : < Noli vclle menliri omne mendacium : assi- 
duilas enini illins non esl bona (Eccli. vn). » Et 
infra : < Poiiorfur csi «jsiam assiduitas viri menda- 
tis : perditioneni aiiiein ambfl liasredilabunt (Eccli. 
j). > Cum igitur furlo inendaciiun comparciur, imo 
furto pejorem assiduitaiem mendacii Scriplura pio- 
testetur, non prasumo reum mendacii religiosum 
bominem aflirmare, ne offendam religiosos, qui quod 
dese sentiuni et de aliis diligunt aesiimare. llludpro 
certo dixerim quod vestram forte reverenliam nou 
oflendet, unde quisquam, ui arbilror, me dignum relatnin. 

Quod vero loi et lanii relatores publicc pra-diea- 
liant, digniiin fide amlitores plerique icstiiiiabanl ; 
el ciijns adbuc plurimi fariem iguorabar.l, iioiiien 
ineum gr.ivi cum viluperio vcntilabanl. Dc me 
quidem clerici, de me laici, ile nie abbales, de nu 
cjiiscopi loquebaniur, el rem ad puri.ui nescientes, 
famain prxdiicem sequebaniur ; et quia iu Ec- 
tlesia mea priorem me esse fama noverant ccrtiote, 
ubique gentium vel locorum miilta eral f.ibula de 
priore. Prior , iiiquiunl , ile Bona-Spe, uequi er 
conversatur , prior religioni et ordini siio con- 
lumaciler adversatur : prior mcrciiiionio fralrum 
suoruin benevolentiam acquisivit : prior ambitio- argui non coiilendet, quia si non fuit ille hnmo, fuit B «is iniuiiu siiam illis graiiam impertivii : prior, saltein quasi boino. Sic enim so neqiiam ille « Sa- 
lanas iu lucis angelom IransGgurat (U Cor. u), i 
ut quibus infulserit, eos non illuminet, sed adurat, 
non est a fide absondm si dicalur se, et in liominem 
transniutare, cum satagil zizania super triticum 
seininare. De quo dictuni est : < Iniinicus boino 
boc fecit [Dlalth. xui). > lsie inimicus tum 51 
Cliristum Deum csse nesciens, puruui bominem 
aestimaret, et cum variis enervare lenlationibus 
affectarel, ul arbitror, in forma illi boiuiiiis voluil 
apparere, sperans lioiuiiiem bnminis consilio faci- 
lius adbxrere. Nou itaque miium si boino isie no- 
slris quoque se majoribus praesenlavii, si uie apud 
illos lictis cabiiiiiiiis accusavit, qni fratrum accusator inqiiiunl, violalor pacis, lilium seminalor, prodi- 
tionisreus, auctor dissensionis, lemeravitjura, or- 
dinein confudit, Gdem rupit, usurpavit iudebiia, 
licitis non coiitentus ad iuconcessa piocacitcr se 

e.vtendit. 

H.ec et liiijusniudi de priore misero dicebantur, 
et a muliis esse verissiina credebaiiiur, cum non 
semper csscl pixstoqiii baec relereiuibus obviaiet, 
ct audienies ad certam verilalis notiliam revoca- 
ret. Moveraui quidein sciiptuiii esse : « Non credas 
omni verbn (Eccli. xix), > et ilerum : i Anlequam 
interroges, ne vilupercs quemquam ; el cum iulcr- 
rogavcris, corripe juste [Eccli. n) : > Et de interiis 
prxceplum : « Nolile judicare (Luc. vi ; Joan. vil), > a diebus pristinis exstilisse (Apoc. xn), el cujus dc nianifeslis vero : « Justuin judicium judicate invidia inors in orl.em terrarum legitur introisse 
(Snp. ii). Ute quidem a vera sanclliate, et sancla 
veritate oinuimodo deslilutus, qui justa quemdaiu 
eiliniciiin mille nocendi artibus est iinbuins, teiupus 
suae niaUliv cougiuuni assecuius , multis multa 
muliolies ae ine nequiler esl loculus. Nam et quae 
niinquani egeram, me egisse pertinaciter afGrmarit, 
et qu;e beue gesscram, in contrarium noromulavit : 
ad boc stndens maliiiosa Ggmenla coinponere, ut 
(nactiHlm imbi ei cxteiis posset iniponere. Unde 
sci ipitiin esl : « Bona iu inala convei til insidialor, 
el in electis imponil inaciilam (Etcli. { \\). > 
Isie insidiaior plnriiuis lidem iecii, et eos ad cre- (Zach. vn). i Noverant, iiiquam, in Scripiuiis baec 
el mulla siiniiia coiilincri, quibus posscut a pi:eci- 
piti judicio, et iuconsiderato viluperio coerceri, sed 
quia nou coniemia-nda iffcrenliiim a;siiinabatur au- 
cioritas , adbibeuda videbatur audientiiiui prona 
crcdulilas. 

Qu:e omuia in meain perniciem couciirrebant , 
dum t.im illi qnam isli quasi ad iapides unaiiiiniler 
ileciirrebant ; el qui frcli saniori cousilio lapidiin- 
libus octurrebant , nibil lamen vel parum milii 
misero succurrebant. fanta enim eral perscipieu- 
lium muliitudo, imo lanla ejusdem multiludiiiis, 
fortitiido, ut eis vei itaieui pro me quisqiiaiu dicere denduin procaci iustanlia sic infecit, ul apud eos p vix aiiderel, et aggressus id audere, apu<l,eos j 

locum nuda verilas uon baberet, sed sub specie 

venlatisoperta f.ilsitas prxvalerei. Qu:e velul in- 

faus et lenera ex illius ore nequissimi prodivil, sed 

eundo vires prajvalidas atquisivit, cunclUque resi- 

sten.ibus vcbemens inimica, ad deslir.aluiu fineiu 

fronte pertrausiii impudica. Nam cum prius inter 

viros noslri ordinis serpens el lubrica volverelur, 

et illic ei non lam semila qnam via palula praebe- 

relur, in bis lanien organum inale linnulum non 

suspendit, sed ad decanlanduin suum inter c.tieros 

canlicum se extendii. Non solum enim monacbos 

et eos qui dicuntur clerici sa.-culares, sed et tur- 

bas rumor iste nou latuil populares, dum quod 

nostris sacerdolura principibus fucrat iiuiinalum, ra- tiam non baberet. « El tu, iiiquiuut, ex illis es: 
nani el loquela (ua niaiiifeslum te facil (Ualth. 
xxvi). > Denique lanlus undariiiii inundanlium cu- 
miilo cumulus superveuil, ct ad boc cxciesceule' 
verbnrum luibine res devenil, ut dicerenl qui me 
vcx.ibanl pacem rebus nullaleuus posse dari, uisi de 
Ecclesia mea tjectus conipellerer alias couversari. 
Cujiisiiiodi consilio nosler episcopus assensuiu non 
prxbuil, imo id fieri auctoritate qua pollebal, valde 
probibuii, pracseriim tum Etclesia nostia proprii 
abbatis providenlia tunc careret, et ad eum iuia 
noslri nullo medio periineret. Sciebat quidem ei 
dicebat me injusliUs diffamari, el Etclesiam uo- ■ 
strjin uou rccto saiis ordii.e Iribulari, et se ilbs 93 EPISTOL.E. 94 poiestaiive *hi nOs frementibus opponebat, sed eo- A maicriam inlntisse. Frairesenim inira monaslerium 

riim |)r;ev:iliclo nioiluiii fremitui non pnnelial. Vo- inlolerabiliier gravabaulur , foris vero svulares 

lcns quippe ab illormn calumniis nos absolvi, olTe- non mediocriier mirabantur qttod nosiri principes 

rebal salis humiliter illornm pcdibus se provolvi, si nos vel noslram sic Ecclcsiam perurgerenl, cmn 

pacis iiiiuiiu ab incepto vellent desistere, et ei quain causain perurgeudi nisi giavem suae voluniaiis iui- 

scicbal vcrilali non t.hra resislcre. Eaindcm vcri- pelum non bahercnt. 

tatcin Honuulli abbales nostri ordinis pr.iclinib.ini, Fratrcs, cum quibiispcr viginti ci amplius annns 

et ca diligcniius exquisita nie innocuuin judlcabant, fueraiu eonversaius, nullain mibi ralumniam infe- 

•sscreutes queiiiquam abbatum me mancipata Ec- rebanl ; exleriores vero bonum satis lestimonium 

clesia non liabcrc biijusceiuodi poteslalcm, ul edu- dcfcrebant, et in cos vcliementius, et, nt pulabant, 

cat inde fratres conira suam et sui capiluli volun- juslius succensebanl, qui mala passimde me ficta 

latcm. Verumlamen nec episcopum 52 nostrum irtagis quam cognita receusebant. Quibus vero nnn- 

ncc abbates prxdiclos, nec phues catieros nostri dum displicuit quod egerunt , nostfte provincite 

principes auJierunl, scd iudefesso sludio in co polentes et principes adicrunt , et eis ad pa- 

quod coeperant persliterunt, nou iraram, non mi- lientiam inllcxis majorem nostne Ecclesix vio- 

narum tonilrua remiitenles, niillam mibi, nullani lenliani inlulerunl, el de me non lacenles, pejora 

nostrx paccni Ecrlesiae promiltenles, si non ego prioribus addideriiui. Miranlibus eniin et Inquiren- 

cum quibusdam fralribus de Ecclesia festinarem libus tam majoribus quam minoribus quid egissem, 

cxire, cuin proplcr nos videretur cjusiuodi tribulatio unde ab Ecclcsia violcuier expelli debiiissein, cum 

dessevire. tale quiil a noslris aliquaudo fratribus non audis- 

Nomiulli veroqui sc mibi forte benevolos spopon- sent, ct ipsa anlca nullatenus comperissent, isii ut, 

deruut, cum super lioc ebs consulerem, benigne qnod feccrani, possnit crcdibilius excusare, stu- 

respoiHleruiit : i Fraler, iuquiuiit, oppressorcs lui duermil uie absentem iniilio gravius, inulto ile- 

ahbatihus caueris el illi noininalissimo cselerorum lerius accusare. Alius me tale quid commisisse qaod 

ubbaii de Claravalle, episcopis quoque, instiper ar- nec debebat dici publice praedicavii. Alius ine com- 

chiepiscopo de te el tnis absentibus sunt locuti, et buri dignissimum in auribus sxcularium judicavit, 

l'iu bii.i voluntale caiisam suara iu illorum auribus intendenies eos a dileciione mei ad odium delor- 

prosccuii, et juxta dictiim suum quale volueruiit qnere, quus attemlebant mibi melius testimonium 

coiisiliuin asscculi, illornni auctoritate in hac suni perhibcre. Quidam vero qui assentandi sludio pla- 

pettinacia cousiiluti. Denique cpiscopns tuus ar- p cere nosiris majoribus cupiebat, quod oegabant 
cbiepiscopo non resislel, abhaii de Claravalle quis- 
qiiani noslri similis non obsistet ; et (|iiidi|uid op- pressores tui de le asserum, illi vcrissimum essc 
pulanl, quidquid isti expeiunt, illi concedcre nun 
reliiiaiit. Qui si onnics oppressioni luse dccernunt 
insisiere, tu quis es qui taniorum conatui possis 
resistcre? Bonum cst itaqnc ul isiorum ad praesens 
voluniaiibus obscquaris, ne forte rcsistcndo durus 
et couiumax videaris, ct ui- Ecclesia lua, cui per- 
peiam infertint le prxsenle (si Dens iia disposue- 
rit) paccm rocipiat le ahsenle. Siniili consilio nosier 
episcopus landem cessit , et egressiuii noslrum , 
queiii ante probibuerat, nunc concessit, etquiaeum 
uti jure prupiiu incuinbens violenlia non perinisit, illi, ncgans, quod aiebanl, paritcr aicbat : quietis- 
qnc impatiens per nostram vagns provinciam equi- 
labal, et verboruui proiligus audita inauditls multd 
fenore cumulabat. Qui, eumjuxta Saloiiioncm ma- 
lcfaciens i in rehus pcssimis exstilturct (Prov. n), t 
cl de nostra ruina conquerentibus insullaret, a 
nonnullis reprebensus non se poterat cenvenienlius 
cxcusare, quam : < Vulo, inquiens, et dcbco meum 
dominuin adjuvare. > Domiiium Suum sacerdoium 
priucipem appellabat, ctijtts patieniia el ipse ininor 
domiuus imperabat : illique majori niinoi ipse lam 
justo quam iujusio volebat obsequio dcservire.qtiem 
el suis voluntatibus attendebat prono saiis aninio 
consenlire. quasi projeclo clavo in mediis lluctibus uos dimisit. d Iste viros noslri ordinis quos videbai in hnc ne- Elsi fiiini vellc ea honilaie, qtix sua esl, unn omi- 
sil, lanien pro nohis cuntendere fraclus adversita- 
libus inlennisit, et atiendens couatus "uos non pro- 
Dcere, tpios prxmisil, de se desperans, divinae dein- 
ceps provideulix nos commisit. Egressi ergo nos 
septein qui nominaiim descripti fueramus, qui ma- 
jeslati priucipum satis acceplabiles non erainus, 

iii claustris velut rei criminum mancipaii, sub 

curum dilione alii|uanlo sumus lempnre couvcrsali. 
Nubis autem egressis, iuchoaia pridem lurbalio 
noii quicvit, sed magnus in Ecclesia, magnus in pro- 
vincia nostra luinultus excrcvit, ui ccrtum lierei 
egressum noslruin, non paccm rcbus (ut dicliiin 
fuerat) conlulisse, sed majoris scandali causam vcl gotio nolle a vero deviare, nosirisque majoribus 
verhis, licet parum proficienlibus, obviare, satage- 
bal vel pcrseipsutn, vei pcr suos uuntids curiosius 
cnnvenire, blandiens prccihus, terrens minis, ue a 
doinino siio pr.rsuiucrriii dissenlire. Iste ct ei siini- 
hs tot et tanta dc mc conveuientia prxdicarunt, 
laiitis mc- calumniis, pudorc scposiio, diflamarunt, 
ut cli.im Mrciil.in-s laiittim piaculum abliorrcrenl, 
adiniranles quomodo rcligiimis huinincs de qnovis 
fraire suo lalia dicere suslinereiit. Elsi enim Scri- 
pluram non uoveranl dicenlem : < Nolite annnn- 
liarcin Gelli, neque in compitis Ascalniiis, ne foiie 
exsultenl flliae incircumcisorum, ne exsulicut filix 
1'hilisihiini (// Hfg. i) : i etsi Ir.rc, inqiiam, noii 95 PHILIPPI DE HARVENG AiiBATIS BONjE SPP.i % 

Jegera:ii, liorum lamen se.vsum tenere 53 vide- A pila, pcr urbes et palaiTa, me nominari rcprehen- 
banlur, ct Saul el Jonatlix ruinam nescierilcs, de sibiliter audicbam. infe similia loqiubantnr. < fclsi , inqiiiunt, illiini 
religionis su.x liomines iiovcrant graviler deliqiiisse, 
et cujusdam exsecrandi facinoris praieipiiium in- 
currisse, non lanicn dcbuerant in nobls sspcularibtis 
propalare, el ad iiisultaiidum lapso procaces forcn- 
siuni animos provocare. Cum enim buic lantum ab 
eis viiuperium irrogatnr, loti profeclo eorum or- 
dini derogatur, et ob hoc elsi ei excrescenie o;lio 
deferre noluissent, sibi saltem ipsis parcere debuis- 
sent. » llirc et liiijusniodi Ascalonilx, Geilixi, Plii- 
lislli;ci de noslris Israolilis ad invicem loqueban- 
tur, ct mirantes cum slupore dc religionis hiijus 
interitii querebantur, addcntes cuin juramento ple- Sic longe laleque clamoi ibiis liberis f.iUiias into- 
nabat, verilas auiem dcniisso adbnn vultu rauco 
munnure susiiriabal, cuin tandem e diversis iniindi 
parlibus abbales noslri ordiuis adveneruiu, etmoic 
soliio ad Ecclesiam Prvmonslralam colloqiiendi 
gralia conveneriint. Qiiorum plures per uoslram 
Ecelesiam, |ilures per proviiieiam traiisierunl, et 
diflusi scandali lam ordinem quam origiuem audie- 
runt, eisi non satis approbantes quac nobis nostri 
principes intulerunt, rem discretius pertractandam 
ad Convenarum comhiunc judicium delulerunt. Ubi 
tani prioribus quam posteiioribus a fundo rcvolutis, 
tel qniE obscura et duliia videbantur, lucidius abso- rique illorum quia, si eliam se in proximo seniirent B lutis, cognovemnl minus juste nostram Ecilesiani 

periurliari, ct non mco, sed alieno merito me ve- 
xari. Vcriiate aiitem cogniia quaniplures eoruni 
de lanlo scandalo dolueriint, sed iu suos majores 
vel xquales fei re seiileiiliaui noluerunt, decernen- 
les sic nobis qualecuhque remcdium impenire, ut 
velleni quai facla fueranl non punirc. 

Nos igitur qui de nostra Ecclesia violenter ejccfi 
fueramus, suo jusserunl colloqui.j prssentari, pras- 
Eenlalos blande ctbumililer dign.iti snnt adborlari, 
qualenua praeteriioruui iileunque iiiimeinores ml 
nnstram Ecclcsiam rediremus, conturbatos fratrum 
aniinos paci reddere stnderemus. Sciebant ei.ini 
nec pacem fratribus possc dari, nec forenses gra- 
loqiiebainur, me pressum consolari afleclti sollicito T ' ler exciiatos, digno silentio trauquillari, nisi quo- 
nilebaiilur, asserenies de meo scandalo plnrimum runl cgressus illis in scandalum verteretur, re- inoriluros, non sc lamen in islorum coloniam re- 
mcdii gratiam transiluros. Inlerea in claustro alie- 
no, in quo missiis fueraiu conversari, jusserunt 
principes mc diligenlius observari , timenles ne 
qnid novi facerem quod eorunl propositum inlir- 
inaiei, nc quis siipcrvenicns quidquain mihi ulile 
nuiitiaiet. 

Veriiin isios claiistralcs, inlcr quos veful custodes 
carceris couversabar, quos niilii duriores fore pro- 
pter maudata priucipum primitus suspicabar, di- 
vina milii voluii benevoluntia miiigare, sciemes et 
fatentes rae injustius moleslias prxsenles tolerarc. 
Qui cuin 1111 1 ■ i ct plerique alii bumanitalis gralia su dolere, ct pie adhorlantes a-quo ine illud animo 
stisliiierc. « Deprime, aiuut, cor tuiun et susline, 
el iu htiniiliiate tna patieiuiam habe (Eccli. n), i 
veriias liberabit te. Quas nuiliorum eibortatio cum 
inibi non siiflicere viderclur, prajseriiin cuin pro- 
niisbiim res opiala non cilo sequerelur, faleor niihi 
freqiicnlins illud oceurrisse, quod de re fere simili 
qnidam cilinicu s lcgiiur respoinlisse : « Omncs, 
inquil, ignoscuul, nemo succurrit. » Mibi qnidem 
satis misuricordiler iguosccbant, quj amantes vcri- 
i.iiis iiio iiijuste opprimi cognoscebanl, sed affeelum 
mansueludinis ad clTeiluin jjuvaminis non deducc- 
bani, duin advcrsus principes nullum pro me dc- gressu corumdein qualistunque tranquillitas red- 
deretur. Et quoniam ante biennium cgo pauper in 
eorum colloquio absens fuerain accusalus, judican- 
tibus cis me indignum bonore prioratus, nunc in 
islo colloquio nic praesenle dignati simt confiteri, 
quod falsa relatione advcrsum me compulsi fuerint 
rommoveri. Dictum Cbt, inquiunt, nobis quod no- 
luerit dignuiH majorlbus obsequium exTiibere, et 
ob boc dignus fucrii noslram senleniiam sustinere ; 
scd quia nobis nunc iimotuit nihil eum perperam 
tonimisisse , facile remitiinius quidquid creditus 
fuerat otTendisse. Auililis aulein omnibus quap. de 
prascnli negolio decreverunl, qua? in nos, vel pro fensionis gladium educebaut. Plus videbam illos p " ol, i s dicere voluerunt, sicut bis qux videbanlur possequi uie oflenlere liilebantur, quam qui mecum 
ouensione indebita gravabantur, dum illi el mina'- 
ciler et eflicacilcr meis opprobriis insislebant, isli 
sola veraci voluntate, non etiam audaci liberlale 
oppriuieiuibus resistebant. Ego igitur de die in 
iliem in boc amplius aflligebar, quod iuter veri 
iiescios, ut dignus niille moiiibus arguebar, cl qni 
liiagme potenliie, magnx scienike, magni denique 
inciiii non babebar , tameu fama proficiente in 
pejus ubique genliiim cognoscebar. Hoc est, ut ve- 
rum falear quod solebam amplius abborrcre, ad 
quou e\iiaiuJuiii majus siudiuin adhibere, et qui 
prtdcin in angulo paupertalis sine scandalo pravi- 
faii* delitescere cupiebam, nunc per vicos el com- convciiiehtia decuil adgaudere, ila nos oportuit qu.-C 
graviora visa sunl, susiinere. Nam qiiie nobis vel 
Eeclesia: nostrae illata fuerant violenter, decreve- 
runt pro imperio nos ferre paiientcr, allendenles 
opprcssores nostros ab eo 54 quod ca-perant nolle 
flocii, excepio duutaxat quod ad nnstrain siisiinue- 
nml Ecclesiam nos reverti. Quod eiiam ipsuiu qui- 
d.nu ex cis non satis lucide volucruiil, scd detu to 
communi omnitim nec obviarc, nec resfslere vokie- 
runt, iiiielligeuics niliil seapud illos lioiioris, acqui- 
sisse, quod ira magis quam justilia praesumpsei inl 
nobis violentiam inlulisse. Elsi euiin quo.i a paucis' 
factum fucrat ralum esse decievil muliiludo, illutf 
tamen debere lieri, noo plane censuit eornin recti- o: ErlSTOL.*.. 03 imlo, imo singillatim quariiplures coruiii super hac A tulus non ostendil, dum nomcn iiiriusque juxfa injiiria non mediociiter gravabantur, sed, ut dixi, 
pares suos vcl majores oueudere vercbaiilur. Ideo 
pulclire scriptom est : « Dives commotus coufir- 
maturab amicis, huinilis deccpius csl, insuper el 
arguitur (Eccli. lilt). > Qu:c niinirum vel quanin 
jicr prxdiclum mihi bienuiiim iionnulli eorum »r- 
guentes intulerint, qiianla de me etabsente, el ne- 
scio pa&sim proluleriiit, si vcllem seriatim omnia 
recensere, vcster, ut xstimo, non posset audilus 
sustinere. Quamvis euiui contra propobitum multa 
jani in boc opusciilo sim loctiliis, uon sum tamen par- 
iriu cciiicsiiuam prosecutus, sciens et cis non pb- 
cere, si qux pratermisi scripio memori conimeii- 
dasseiu, et non paivtim volumen conlici, si memo- 
riter omnia replicassem. lllud dixisse suflicial, quia 
iiiillam pcslciu, nullani persectilioiiem graviorem 
xsiimn posse dici, quam cum illi qui fratres vel do- 
meslici puiabnniur apparenl iuimici, cuui ille nie 
pcrsequilur ad quem rcfugiens iu cjus debuissem 
greinio rcfoveri, si forte me vidissem lapidibus fo- 
rensiuui perurgeri. Niliil absurdius quam xgrotum 
gravi nianu medici dcperirc, ubi poitus putabalur 
naufragium invenire, cum, juxia propbetam, leo- 
nom qui fugerinl iirsum pericniosius incurrissent : 
i|iind pnnlens ille Tullius sibi conqueritur accidisse 
(Amos. v). Qui locus, ait, quietis cl Iranquillitaiis 
forc videbatur, in co inaxitnx molestiaruiu, et lur- 
hulentissimx tempestatcs exslilerunl. 

Super quo vcslra paternilas, vestra sauclilas, ve- 
stra discictio, veslra compassio manum mibi por 
rigerc uon gravetur, ncc reliclum seminccein iu 
stabulum duducere dedignciur, ul qiicin prxlerie- 
ruut, i ii 10 aitrivcrunt sarerdos et ievites, vos ei 
olcom iufuiidaiis utbonus Sainarites (Luc. x). Eisi 
cuiiu vestrara vidcre faciem, mca iinprmsenliaruni 
parvilas iiou mcreiur (quod utinam milii favens 
diviua poteotia largirctur !) lamcii vcstra excelleus 
patcrnitas, cuin verbum bonuni, verbuin consola- 
torium respoudebil, suam milii quodammodo gra- 
tiam pnesenliam exhibebit. Nani si fuissetis bic 
apud me, < Lazarus uon essct moriuus (Joun. xi) ; • 
sed ct nuiic scio quia quxcunquu decreveritis a 
l»eo, dabit illi Detis (iliid.). Dicile crgo liuic L.i- morem solilum non praeleiidit ? Cujusmodi novi- 
lalem si Iccioris cujnspiam admiratio repreliendit, 
causain rei lacitx npndum salis, ut xstimo.depre- 
hendil. Prius c.rgo legal, vel si placel peilcgal 
qtioil in epistola comineiur, ct conjicere polerit, si 
lamen prudcns fuerii, cur tam meum quam liiuni 
nomen in tiiulo i.on liabetur. Mira et miranda dispo- 
sitio Dei, qux uno more geniios cum iu banc iucem 
iaboriosam piofundil, processu leiiiporis largilatis 
sux diversa cis charismala sic infundil, ut alii 
paupercs, alii divites babeantur ; alii limcant, alii 
timeantur ; alii diligaul, nec tamen diligantur, clsi 
lorte quandoque dilecti fueriut, paupei taiis suie mc- 
rilo repcllantur. 

Cuui in scliolis ego el lu pueri, discendi grslia 
versaremur. ct ne vagos inteiiipestiva liherias la?de- 
ret.sub magislrali feiula icueremur, affccluquodani 
lenero grata nos dilectio colligavit, et diversorum 
animos in unum quasi manipulum religavii. L'l quam- 
vispueri levitaie nativa facile moveaniur, et nunc 
invicem diligant, ntmc ab invicem repeilaiiliir, nos 
lamen pueros bxc mobilitas non urgebat, sed in- 
choata semcl dileclio fixa stabilisque manebal. Pro- 
cessu vero lemporis, cum annorum puerilia jam ce- 
tleretel succcdens adolescenlia grandiorcs et fortc 
discretiores ncs redderel, liujusmodi inulatio leno- 
rcm dilectionis niutux non inflcxit, sed conflalorio 
forliori addiligcuduinampliusnosprovexil.Quoeniin 
de die in dicrn majoris intelligenlix existcbam, eo 
iiium ergn me affectum diligenlius exquirebam ; et 
quantoeum solidioremcerliuspervidcbam.tanto dili- 
geuiem gratius et vebementius diligebam. Prxterea 
55 quaidain iuesse libi morum compositio vide- 
balur, qux a sane sapicnlibus diligi merebatur : qua 
in cxtcris adolescenlibus vix polest invcniri, qui 
se vident generositate sanguinis insiguiri. Solet 
quippc adolescens de prosupia nobili siiperbirc, et 
eorum quos inferiores viderit, consortium fastidire, 
imlignuni judicans faniiliarcmiiioribusobsaquiumiin- 
pertire, cum sibi, ut asiiinat, digniori debeant dc- 
scrvire. Tu vero el prxpollens generis granditato 
cl nil lamen de supino refcrens Mxccnaie, non so- 
liiiu coaequales, \erum el minorcs alleciu benevolo laro, dicitc, inquaiu, potentcr, dicite misericordiler ), colligebas, et bonx indolis adolcscens, omnibus le iit resurgat, ci ut adversus eum mors nefarla demio 
noii insurgat, quia vcsirum et diclum el uflcrtum, 
jusliiix, misericordix, bonilatis perduccl ad cUc- 
ctum adjunclx poteniia majestatis. Quod si ca qux 
prxiermisi vestra diguatio plenius scire cural, si 
l.iuien ad Ii.it ipsa qux dicla aiiiem lastidio non 
oblurat, fidelis narralor voce viva longc melius 
reccnsebil ; ct bic mca parviias calcem poness 
pioposilo rcliccbii. Valc. 

EPISTOLA XIII. 

raiLippi ad '" 

Liiijiuiui pulehre de viriuiibus prwtalorum. 

t Uiletii^sinio dileclorum, miuimus ille snoruin. i 

Quis cui prxsentem scribal epislulam prsflzus ti- 

Patbol. CCIII. amabilem cxliibcbas. Prx quibus co lempore milii 
unanimo spiritu jungeoaris, diligebas ut xqualem, 
ii t majorem ciiam verebaris, ct qui solo annorum 
mimero infenor aliquantulum babebaris, lanqnam 
ct in cxlcris le pr.cirem, mc prxlcrrc uullalenus 
gravabaris. In mc lua dignatio molli se accubilu 
reclinabat, milii loqui, rnc audirc non mediocriler 
aOectabai, alfectumque tuum mea nec inutiliias, 
nec imparililas rtvocabal, scd ad diligendum uio 
tua te graiis bonitas provocabal. 

Ilis ct niuliis hujusmodi considcrans te meritis 
abuudare, sic meritum, sic amaiitein non potcram 
non amnre, ct qiiem erga ine lam benevolura iatue- 
bar, binccrx quoque dilcclionis uluis iutcrioribus 93 PHILIPPI DE IIARYEXG ABBATIS BON.E SPEI 10!) 

auipleciebar : et benc ililcciionis sincerx. IJi cnim a B icns pnstinam habiiaiionem exclusi , liabiiiiquc 
>eruiii falear, non pcr hanc dilari lcniporaliler ap- pefebam, ncc a ic jurc amicilix quidquam niuiieris 
expetcham, elsi niullis nica cupidilas indigebal, non 
lamen lc ul ca stippleretnr indigcnlia diligebat. Non 
nie tibi conciliabal pecuniarise ancupatio uiililatis, 
sed amandx facla significaiio probilatis : quod in le 
scilicet inorum probitas reiucebat, qux nieaddili- 
gendmn quodam sui pretio condueebal. Sic quippe 
ei Tullius Cicero (33) veram dicit amicitiani cxoriri, 
el exoriam fomcnlis congruentibus eniilriri, eiiinque 
amicum veraciler inveniri, qui gaudet aniici virtuie, 
noti ulililatc propria deliniri. Et qiioniain sicut ille 
amicilix lincas desctibebai, sic nos ab invicem di- 
ligi mea conscientia senticbat; pulabam nos reclc religionis assuinpto, in claustrali diversorio me re- 
clusi. Ubi ciiin ct de prxlerilis veniain postularem, 
et pro posse mala pr.vsenlia declinareni, ad baec mihi 
Ioeuin ei exeinplom suffragari plurimunt seuliebani, 
et iuvcnlo poi Lu non mediocriter adgaudcham. Scd 
quia lii, qui mibi qnasi animae mex dimidium viile- 
baris adbuc in sxculo, et in bis qux reliqueram 
teneliaris, prxdicius ille porlus nonduni mihi saiis 
sulliciens putabalur, et invenla quies lcneriore lui 
incmoria lurbahatur. Prora quidcm navis mea', 
optaia iu staiione aliquanluium quiesccbat , scd 
iluctibiis puppis exposid gravi pcriculo subjacebat : 
ct qtiantuni ex hac parte securiiatis beneficio gra- 
«ulabar, laniiim fetc ex alia irisli solliciiiidinc pix- compuiari inior illa qux paiia dicuntur amicorum, c gravabar. Quia enim duo amici ex eadem pendere dequibnsco lempore legebainus parilcr apud litie- 
ras elbiiicoriim. Et rcvera magiiiiin milii lune tem- 
poris cl coininciulaliile videbatur, quoil inter raros 
et pixclaros dilectores nustra, nt puiabam, poni di- 
lectio merebatur, quod sicut Theseus et Piiiihous, 
Pylaiics et Orcstcs, Tydeus el Polyniccs, Patroclus 
el Achilles, Lxlius et Scipio, sic ego el tu dileclione 
vicaria nectebainiir, et nullis causis irruenlibus ab 
eodem proposito fleclebaiiiur. Et quia res til eranl 
diligenter considerans le amplius idoucuin sentie- 
bain, libi magis qiiatn rnihi boiiores maximos am- 
biebam : quasi pro cerlo xstimans quod proleclus' 
luus uoslrum iiiillatenus propositum infirinarel, si, 
nie manentc in liumilitale, prxcipuum qusevis digni- . 
las sublimaret. Ilxc et liiijusiuodi plurima, in se- 
crelo apud me senliebam versari, qux tamcn co 
lempore uon curabam in luis auribus fabulari, ne 
nobiliori plcbeius viderer adulari, et magis verbo 
quam opere luam gratiain aucupari. Sic cnim ei 
moralis ellinicorum leclio me docebat, et, quod am- 
plius est, ipsa jam ralio suadebal, ul non verbo et 
lingua exterius se nostra dileclio venlilaret, sed sta- 
bili et veriiate et opere inleriorcin magis aninium 
occuparel. ln qua diligendi veritale nostra aiiiborum 
adolescenlia se transejjil, nullaque iinporlunilas per 
id lemporis ad dissiditim nos coegit, quia ipsa dile- 
ctio cuncla sibi advcrsanlia sic abegil, ul consensus 
lirmareiur qui in miam quasi aniniam nos rodegit. animaperbibeiuur, cum uno inviceni diligcnti affectii 
fortiter colligentur, anima mea eo se vilaliler vivere 
non crcdebat, quo le iu bujiis srcculi pelago naufra- 
gosomorlifera Sirenarum dulcedo retinebat.56^' " 
ergo se tota anima mea inlra nieipsnm poleral cohi- 
bere, nec a sc quidquid eral in sa?culo penitus rc- 
niovcre, cuni tui, qtii pars ejus non coiitemnenda 
eras, cogerelur pleriimquc reiiiiiiisci, imo, si credi 
potest, cogcretur nnllatenus oblivisci Nam sicut non 
facilc potesl oblivioni tradere quis seipsum, sic ni- 
bilo niintis eum qiicm diligil ut seipsum, cuin potius 
supcr illo vigilanti solliciludine sic inlendat , ut 
unione diligcmli ex eo se pendere pcrpendat. El banc 
quidem dilcctoruin onionem quam in litleris etbiii- 
cnrum priiuo didiccram, qnibus lecum iu scholls, 
per aliquoi annos ciir.im impenderam, divinarum 
quoque Scripturarum aucloiitas pr.edicare coinmcn- 
dabilitcr videbaiur, qu:e prioribus relegatis jam va- 
ranii mibi frequenler legebatur. 

Cum Judas patriarcba e\prcssius innuere nitere- 
lur quanlo dileciiouis gluiiiin Jacob paier filio suo 
Denjamin unireiur, sic ait ad Josepli : i Si intra- 
vero ad palrcm meiim et pner dcfuerit, citm aiiima 
illius ex biijtis anima pendcat, moiielur (Gen. 
xliv). » Tides quod ex anima filii et anima pendet 
patris, quia scilicet erga illuin tanio leneliir aflcclu 
cbaritatis, ul illius prosperiias vitale buic confcrat 
lenimenium, et e regione adversitas intolerabile de- Quod dum agiitir, prior ego fines adolescenti;c sum rj triinenuim. El nc liunc affectum bujns puielur ope- egressus, el ordine consueUj contiguos jtiveniuiis 
terminos inliogressus, inlra quos posleriora desc- 
reus ad anleriora proccdebam, el le prxteriio se- 
qiicnlcm itinere prxccdebam. Jamque, velul inte- 
riori domo juventus niea tcnera vcrsabattir, el lua 
teuerior adliuc velul in vestibulo tcnebaiur, cuui 
niiiii qui diulius vixeram, el forle plurimum oflensaj 
productioie vita contraxeram, divina gr.iiia cola- 
pbum repcntiniim incussit, et dc manibus spem sae- 
ctili fallacem quain avidus amplcclebar exctissil. 
Ergo valcfaciens sxculo abjeci quidquid in illo se- 
ducltis ambiebaiu, babens multa coiileiupiui qu.c 
antea plurimum diligcbam, el ad nionasieriuni fu- 
^35) lu La.dio. rari sola conncxio propinquil.itis, non amaiida; et 
amatae supradicla significalio probitatis, audi aliis 
quanta iuter exlraneos dilectio repcrilur, quain 
lencro, quam sinccro ulter altcrius aniore devincitur. 
Cum jubentiregi Saul David adolescentulus depascuis 
educlus assisterel, el filius illius Jonallian bonce iu- 
dolis paslorem atlendcret, « Auima, iuquil, Jona- 
tban colligata esl animx David, et dilexit eiim Jo- 
naiban quasi animam stiam (/ Reg. xvui). • Ecce 
animas bavid anima Jonathx colligalur, et tan- 
quani aniniam suam alier aliertiin diligere prxdica- 
lur ; in quibus non propinquilas, non xqualilas 
generis invenitur, sed alier in palalio, alter in pas- 401 ENSTOLj*:. IM 

cnis enuti iinr. II.-cc auiem legcns vcl andiens, alie- A mihi adesse videbaris, (amen cmicfis niilii pro- 

prior, quia cunctis inlerior, habebaris. El lioc qui- iiiiiii a rcligione nequaqiiaui judicavi qtind le dili— 
genduin tanquam meam ipsius animam aestimavi, 
ciiin sanctus ille David lamopere Jonaihan diligontem 
diligerct, et prte cunctis adolesrenlibns rcgis lilitini 
citharcedus vcl pastor eligeret. Neque noliilit.iti tuse 
debci eliam ineoiignuim astimari qtiod minori ge- 
ncre diligentlo disrnalus es colligari, cum Jonallian 
regalis dignitas insigiiirat, nec tamen cytharceduui 
venientcm dc pascuis fastidirel. 

Cum igitnr in claustrali divcrsorio conversarer, 
et pro meis nieorumque profectibus aliquolies de- 
precarer, urgehat me tui pra; omnihiis tanta cura, 
ut niillnni mihi videretur aliquando remcdiuui habi- 
tura, quandiu ad optatiun dilato cssct desiderio per- di-iii beneficium meus mihi spiritus conferebat, 
qui cuni i|iiem ca?teris mea dilectio pr;eferebal , 
etsi reinoiuui clncscium, milii lamcn frequeiitius 
offercbai, imo ejus ahscnliam a tne penitus aufe- 
rehat. Polcns est enim spiritus silii eiim qucm 
57 dile\erit, pnrsenlare, ct lam volcntem quam 
nolentein virtulc ijtiadani mcmori retenlarc, misccre 
colloquia, famili.ire obseqiiium exhiberc, solliciiaru 
precihus, ei ad qoxvis hileriori alloquio eommo- 
ncre. In quo sinc intermissione cum pcrannos ali- 
quot laborarem, el tnaui salulem irrcmissu alTectit 
pracoptarem, ccce divinum consilium quod nullus 
sane sapiens rcprchendii, cujus allilndiiteiii < non venlura. Tui vcro soJlicitus, divinx pro te miseri- R sapicns, non scriba, non conqtiisiior hnjiis soecnli, cardiae frequeiiier supplicabam , lcque illi dic ct 
nocte, prece supplici commcndaham, et inter com- 
tnendanduin, ut vemin falear, graviter sttspirabam, 
dolorisquc iiiconliiiens, lacrymarum profluvio fa- 
cicm irrigabam. Et quamvis locorum iutcrvallo 
cssemtis longe ah invicem separati, diverso jam 
proposito, diversis et negotiis occupali, lc lamen 
uhique locorum nun pcde, sed aUectu sollieito pro- 
scquehar, te ahseiilein prascnlialiter amplectebar, 
et iniriim in iuodum cuin mc nec videres, nec cre- 
dercs tccuin essc, lameu henencio diligeudi non- 
nisi polerain lecmn essc. imo, ut niihi potius vide- 
tur, tu niecuin ineo in diversc rio versaharis, lu mco deprchcndil (/ Cor. i), i le, qiiein oplahain prcseniia 
mtindi prospera relcgare, ad longe ainpliores hono- 
res ecelesiasticos voluii sublimare. Fatcor, dolui, 
geinui, flcvi, non vel Dei subtile eonsiliiiin arguen- 
do, vel tuis prosperilatibus inviJcndo : sed linmi 
ne liium sic animiim pnccelsa. ut assolet, dignii s 
deliniret, ut pcr banc humifia leligionis ct saucii- 
tatis aspera fastidirel. Etsi enim « omnis potestas a 
Deo (liom. vni;:, > nonnulli lamcn illecti lcnociniopo- 
tcslatis recusant inctirvari ad suflerendam sarci- 
nam sanctilatis : et quo iu Ecclesia gradus ohtincnt 
digniores, eo a sanctitate excursus faciunt longio- 
res. Inde an\ius, inde sollicilus, non potui luis ho- non corpori, sed spiriiui, quod est amplius, junge- ~ norihus adgaudere, qnns peifectus aniator sanclita 

tis invcniitir, non mediocrilcr abliorreie, quia scili- 
cet per eos et negoiiis exlerioribus occupamr, et 
plerumque, volens nolens, vitiis collateralibus iin- 
plicalur. Cuin aiilein ad honorcs divino disponenlu 
consilio pervenisti, amicos lihi novos et iniiumeros 
collegisli, qui.i dignilas, qttae plcrnmque inleriorem 
aniiiium inquictat, euni qiicm suscipit amicis exle- 
rioribus locnpietui. Unde aptid Salomoncm scriptum 
est : < Amici ilivitiini iiiulli (Prov. xiv).> El iterum : 
« Divitiae addunt amic.os plurimos (Prov. xtx).» Quo- 
ruin cum ohsequiis cl freqiicnlia ditareris, eleomui 
explcndis voluniatibus uiiliicr intcnius habereris 
aliquaniiilum relaxasli, imo, m xstiino (pace lua di- 
xerim) peniius rclegasti. Nec Biirnm. Ilumanux baris, lu mihi ntillo (esle hominuni luqiieharis, mc 
loqncnlein tu audirc , elsi jam non ohedirc sicut 
anlea, videharis. In secrclo cordis mei sedem lihi 
occiiliain locaveram , te mihi solilario irrcmo- 
liim illic collegam positetam, lu xqualcm illic par- 
tem ohtinehas privilcgio sociali, soli Deopostposilus 
qucm scqui proposueram desiderin principali . In 
oplaudo salutis beneficiuni te mihi coiifcrebam, duin 
quoil cl qiianlum mrhi, hoc ct tanlum lihi sine dillc- 
reutia cupichaitt : iu orando atitem, te mihi frcquen- 
tcr prxfcrebatn, mei quasi ncgligcns pro te precuin 
hoslias offcrebam. In omnibus qux heue agcre mc 
Credebam, le mecum intuebar, te mihi ahsentari nec 
ad modicum patiebar : luum volebam esse quidquid, si quid Deo placiium , actitaham , nec tainen quid- D enim animus cum per intilta sparsim dividitur, ad quam damni per hoc incurrere formidaham. Sic cnim 
cerltnn cst spiritualia hcncfiria se iiahere, ut cum 
alieri altcr ea coiiiulerit, non se lamen per hoc vi- 
deat indigerc : imo quo cis largiore animo proxi- 
nnim fecundahit, co eis gialius et fcracius ahuilda- 
bit. Quidquid crgo saluiis mcx causa ulcunque 
conahar opcrari, in profcolum quoque luum opla- 
bam summopcrc commutari, ul cui, sicul diclum 
est, in corde mco scdcm constilueram amicalem, 
oblinerem el rum cojucundiiis et fcliiius in ccelcsti- 
bus xicrnalem. 

In hac auicm inlcrim scde cordis mel lu mccutn 
habilibas, lu ineameum conjortiiim, mcum cullo- 
quium nullalcnus rccusabas, iu elsi a nullo prxsto siugula minor ellicilur; ct cuin exlcrioribus curam 
cligit impcrlirc, ah inlerioiihns compclhlur rcsilirc. 
iNiui ergo miniin si novis supervciiientibus vcicra 
projecisti, si muliis utilibus postponerc quiddam 
inutilc voluisli, cniii et si dignitalis fasiigio pluribus 
prxemineros, laincn ad ohliiieiidinir idcm fasiigiuin 
pluribus indigeres. Ego atitem suh sileniio mlhi sc- 
dens in angulo panpcrl.ilis, non lain mores gerens 
composiios, qiiam cxlcriorem habitum sauclita- 
lis, ciii aliquid assnmpsisse mibi videor noviiaiis 
in mc taiueii considero residerc plurinium vclusta 
lis. Adlmc ciiim dilcclionc lui faleor inc tcueri, et 
ah ea lcnerilndo mea non poiest pcnilus amovcri 
scd qnanio vctiisliorcni, tanio c;nn suaviorcin gu- to: rniLirri de iiarveng abbatis bon.f. spei 104 swsinteriorexperitur, ul in diviois liili ris d.cerc A gratantcr audire dign.relur.el lociiiioni tanta utf- 

111 V ' . .. l:._ l,, . rrr.io meri rrlnr : lllil llll 1] III lailieil qnidam Sapiens invcniiur : « Vinom, inquil, no- 
vii m, amicus novus, veierascel, ei cum suavitaie 
bibes iilud (Eccli. ix|. i Vinura quippe novum non 
est digiium penilus reprobari, vinum vero veius 
dignum plurimum approbari, quia illud bibi poiesi, 
sed aculco novitalis mordel, exasperatque palaliim, 
Islud vero demnlcei el indulcal veluslaiis hencficio 
defxcalum. Super quo quidam ethnicus pulcbre 
dicil (-54) : 
Oui ptoperant, nova musta bibanl, mi/ii (ututat ar>- 

r r [tllfR 

Testa mervm. 

Sicnt ergo avilum merum suavius et jiicniidiiis 
«legusialur, sic amicus antiquior gratius ci lenacius 
icientaiur; ei conlra per aniiquum Scripuirae man- 
datum delinquit, qui cum quem commendat anti- 
quitas, instabili animo derelinquit. « Ne derelin- 
4 1U as, ait Scripiura, amicum anliquum, novos enim 
non erit similis illi [Eecli. ix). » Queni enim novum po- 
lero tui similem invenire, qui tenero me affeciu et 
obsequiis siudeal prxvenire, in quo, etsi aliqua 
fortem subluceat signilicatio probiialis, lamen (ut 
cxtcra prsiermitum ) deesl commendalio vetu- 

slalis? 

Ueuique sedenti cuivis in angulo quem extermr 
jirosperiias non praecurril, profecto amicoruw la- 
cile. copia non occurrit, quia sicut plenque 
graves sibi respuunt inimicos, ita nonnulli quos litas, ulaudiri congrue mercrctur; majorum lameu 
advenialio personanim non facile repellenda, vel 
causarum diseu^sio non sine dispendio diflercnda; 
tuam niibi diutius >acare majestatem uullalenus 
paterctur, el ad eam cura tua, vellel nollet, nfl -t i 
cogerelur. 

Quod propter in meipsom reversus, in sccreio 
cordismei proposui tibi loqui, ubi et nullusmediuj 
inleresset, et brevitas temporis nou obesset, ubi 
vel loquenlem vcl audientcm nullus obslrepens cau- 
sarelur, ubi causa: majoris incursic non interrum- 
pe;e niicretur.ubi denique nec tu ipsevcl indignans 
andire recusares vel bencvulus cccurrenlcm quam- 
libet molestiam accusares. Et quoniam animo cu- 
P pienti plcrumque non satisfacil locutio illa intcrior, 
nisi ad proferendum quod ille conceperil. seriuo 
jungalurexlerior; aliqua de niultis nonsolum corae, 
sed etstylo quo potui, sum locuius, ct le ut prae- 
scntein verbo, sic ei absenteni scripto familiariter 
alloculus. Hoc enim ipsum est et stylus exsequi qui. 
utcunque non refugit, et nec spaiimn temporis ncc 
loci convenientia sublerfugit, quia sicut possum 
nullo lcste liomiuum secrelaliier plurima cogitare, 
sic nulio eorum cousrio solus aliqua scriptitare. 

Scripsi crgo Iianc allocutioucni meatn, ignorans 
profecto utruro in manus tuas aliquo teinpore sit 
ventura.aui, si foiic perveneril.ulrum sil placilura, 
qnia nonnunquam aut non prssentaniur quibusquc rpauperes viderini non recipiunt in amicoi. Cum nujoribus profuiura, aut obviaute fastidio respuun iero tesuscepil amplcxu gratuito dives sublimiias 
ct in eacarnalibus oculis copiosa rcrulsit ulililas; 
staiim aniuiotiio amicorum nova copia se infudit, 
cujus grala iufusio roras velerem me effudit; sed 
licel effusus, lamen le effundenlem vice reciproca 
non effudi. Et pridem infuso nihil oppressornra su- 
perfudi, ne videretur inihi levitas reprcbensibilis 
allributa, cum odorem testa diu servct quc receus 
csl imbuta (.35). Cum igilur a dilectione tui, ut pra- 
dixi, non essem explicitus, sed urgenti affectu prisli- 
iio, uon modice tui sollicilus; frequcns mihi volun- 
tas inerat ut le ramiliarius compelJarem, et quod 
volvebam animo.verbis tibi exterioribusintimarem. 
Sed unde accessus ad tanuc prxsentiam raajestatis, lur vcluii nociliira. Sed quamvis illa non conecda- 
tur, vel ad luam prsseniiain pervenire, \cl rorte 
perveniens luam gratiam invenire; tamen quia po- 
tesi non soh libi, sed et ca-teris pluribus convenire, 
non crit incongruum, si prxtcr te, quis nlius vo- 
luerit banc audire. Quml si nullus, niilii tamen 
proficiel quod mea, ut pulesi, voluntas operatur, 
dum non solum desiderio, sed el sciiplo eum quein 
d.ligit adbortatur.ut juxta suscepli oflicii et invcnue 
mensuram dignitatis babere sibi smdeai coiidignum 
merilum sanctitatis. Ad quod oblinendum plurimum 
valet, si seipsum unusquisque prudcnter nietiaiur, 
si discrcte noverit cujus gradus vel ordinis habea- 
lur; si teneal fixuni memoria, quod iu diviuis litte- Ol'»l IIIUIC dl.i.C31Ud »a»l Ulll* jj.w.^^....- -, . .... , w. .w..w-. ......... ...»... v . .-, .,--- .-. - - 

ci praicipue quem urgel repagulum pauperiaiis ; ei, j) ris per Salomouem sanclus Spiritus prolesiaiur, 

: »..! nlilanliAilic ..r^lilul.l t ■ i\ > , I \\i ' I 1 1 T llt rtlli , ll' C A Anc 1 1 » C i I li 1,1,1,1 ,- ' , r 1 , 1 1 1 1 1 I /» f ( 1 1 » 1 1 II , I il 1 1 ' i T [ inijuain, qui abjeclionis erRastuIo cohibelur, ad 
cuui qui niullis circumstantibus in palaiio coniine- 
tur ? Quomodo posset tot ostia, tot ostiarios per- 
Iransire, el ad ca tbedra m magistralem, vel inlcrius 
cubiculum pervenirc, vel te iilic potius ad boc va- 
tuum iuvenire, nt ei colloquenti vel aliquam velles 
morulam impertire ? Quomodo ejus posses diutius 
colloquiuui suslinere, in quo nil esse ponderis, nul- 
lum tibi putarcs commoduin immlucrc, cuni pleris- 
qne nihil iutolerabilius videalur, qunm si paupcr 
cum divite loquacitate inulili fabulalur? Quod si 
forte lilu 58 la,lla incssel bumiliias, ut loquenlcni qui desponsatx sibi auinix terribiliier comminatur: 
e Si ignoras, inquii, o pulchra inler mulicres, ahi 
post vcstigia grcgum.el pasie hxdos tuos \(.'<ih(. i).» 
Audis verilatem in divinis litteris rcsonare, audis 
c.ini parccnlem terribiliter inlonare, ut eeriuiii sit 
cum mori potius quam dormire, qui oblirmalus du- 
ritia invenlus fuerit boc lonilruum audire. Moriiur 
qnippe qui 11011 audil, non bac morte visibili quain 
folam impii perlimescunl, qui invisibilia non viden- 
les solis visibilibus adhxrescunl; sed illa terrilili, 
quam Dl'us primis parentibus pnedixit, ne pecca- 
icni, ei inflixit pcccar.libus, ut vcraccm ejusscn- ^54* Uoralius i- 1 lloi'<iliu-3 105 EPIST01„€. 1<lft i«ui irtMi comprobarcot. i Qua ilie, inquil, comedcri- \ proposilis ilivino alii ordinesupponnniur, ut fidelem tis ex eo, morie nioi ioinini (Gen. n). i Et pei pro- 
,'lietain Ezechie! [cap.wm): i Auiiiia, inquit, qux 
peccaveril, ipsa morietur. > Sieut aniina corpus 
vivifical dum ci conjungitur, et ea recedenle illnd 
nccessario mori coinpellitur , sie profcclo auiina 
nioTitur cum delinquit, quia eam Peus, qui vila tjus 
est, derelinquit. Derelicta vero a Deo eum jani cjus 
vitalibus pascuis non fovclur, post vestigia gregum, 
id est, post suas irc conciipisceniias non arcctur ; 
et pasril ha?dos suos, id esl mundos cogilatus fo- 
vet, diligit, aniplexatur, provcciuque nequissimo ad 
effeclum operis eos perducere gr-alulalur « Abi , 
inquit, post vestigia gregum, ct pasce lucdos luos 
iCanl.i). t Quo jndicio? Quo nierilo? i Si ignoras 
le (tbid.), > inqtiil. rur.iiu digniores inferioribus imperlire, et inferiorcs 
dignioribus buiniliiate debita studcant obedire. Illi 
paterna sollicitudine ministrenl inferioribus doctri- 
nam spiritalem, isli supcrioribus exhibeant obe- 
dientiam lilialem, cosque tanquam patres et lilios, 
quoruni nomina sunt ad invicem reiativa, non car- 
nis propagatio, scd, quod est validius, edicial chari- 
las conjiincliva. 

Denique et abbas a patcrnitaie nomen accepii. 
Abba enim Ilebraicc , pater Latine, et episcopns 
tuperiniendens interpretalur, eo quod non doini- 
nandi lenocinio super caeteros sese exlendcre, sed 
proficiendi desidcrio super curam eorum jubemr 
inienderc, ut sirjier subditos non extentus, ged in- 
" lentus episcopus liabeatur, et erga cos not: tyr<n- Ne crgo posl vesligia gregum abicns (uedos pa- 
scat.unusqiiisque recte sapiens se cognoscat ; sciat 
seipsum,ct hxc a se inlelligeniia uou labatur, ul 
i non equo et mulo, quibiis intellectus non esl, simi- 
lis babeatur (Psat. xxxi). > Scit auiem seipsum qui 
prudenler inlelligil, quid et ad quid facllis sit; in 
quo deniqiie sit gradu vel ordinc constituius, et ei- 
dein ordini quis modus vivendi lege obedicnlix at- 
tributus. Oinnes quippc uos bomines facti sumus el 
ad scrviendum ei a quo facti sumus, ul noslrum 
inferius, ei obediat, qtise nobis est indila raiioni, et 
eadeni ralio diligenli sollicitudine divinx ditioni. 
l!nde propheta Michaeas (cap. vi) : « Indicabo, in- 
quit, lil.i, lioino, quiil sil bonum; el, quid Doniiiius ., 
qnxral a le. lllique facere judicium et diligcre ini- 
sericordiam : et, sollicilum ambulare cum Deo tno.i 
Prxter hanc auicin legcm, qux cunctis hominibus 
gencralitcr esl indicta, et noii teneniibiis eam, dam- 
natio coinpelens esl addicta quibiisdam boininibus, 
quxdain qnasi lex indicitur specialis, quibus ordo 
superior et gradus atlribuilur splritalis. Cum enim 
oiiinis fidelium niuliitudo, in clerum et populum 
dividalur, minus quidem populo, clcro aulem qnid- 
dain amplius assiguatur; neulri quidem aliud quam 
Deu deservirc, scd clero prxcipitur majorein servitio 
diligenliam iinpertire.lncleroautem sacerdotes infe- 
rioribui prjeferunlur, quorum manus sacri liquorc 
Chrismalispcriingiititur, ul illud sacrosanctum Cbristi niea regnandi libidine, scd paierna juvandi solli- 
ciiudine teoeatur. Unde Aposlolus ad Corinthios : 
« Nos autcm, inqnit, non in iinmensum gloriabinuir. 
sed secundum mensuram rcgulx, quam mensus esi 
Deus, mcnsuram pcrlingendi usque ad vos : non 
enira quasi non perlingentes ad vos supsrcxtendi- 
nius nos (11 Cor. x). > Qui actem se non prxsumit 
superexlendere, ne quam Deun inensus cst videatur 
meusuram excedere, juxta no.iicn episcopi palerna 
sollicitudine superiutendit, sicul paulo infra eviden- 
ter osteudit : < Instautia, inquit, mea, quotidiana 
sollicitudoomnium Ecclesiarum : Quis inbnnatur ci 
ego min infirmor? quis scandalizalur, et ego non 
uror?>(/f Cor. n.)> Nescitigilurepiscopari, qui non 
siiperinlendere, scd potius diligit domioari, qui as- 
sunipta prxfulget dignilate, sed eamdem injuiicla 
iion muuit sanclitatc. Iiuic quippc digniiati cuines 
individua Sanctilas assignaiur, ui ejus consoriio 
tauquam inuro incxpugnabili muiiiatur, cujus pa- 
trocinium si invcnla ftierit dignitas non babere, 
compclletur deiriiiienlo, justoque contcmpiui, sub- 
jacere. Sicut enim sanctitas clarior ct celebrior 
elliciiur sublimala solio dignilalis , sic nimirura 
diguilas solidior ct dignior niunita patrociuio san- 
clitaiis, quamvis sanclitas liabeat gratiam, ca- 
rcns eiiam extera dignitaie, dignitas vcro , non 
soluin non prosit, scd et plurinium obsil, si ca- 
rueritsanctitaie. Nam cum indignus quilibet in su- corpusel sauguiiieiiiconsecrare,ci cxtera salutissa- D blinii digtiilalis solio collocalur, lam ipsi qtiam cx- cramcnta po>sin( jure sacerdoiii dispensare.lntcr ipsos 
59 vero sacerdoles dignilalis ordine principantur, 
qui assumplo baeulo pasiorali, \el abbalcs, vel 
episcopi nominantur , quorum illi rcgularcin suis 
claiislralibus disciplinam, isti vero tam claustralibus 
quam CXleris oninibus vivendi debeut cxemplum el 
doclrinam. Grandis bonor, scd bonori buic injun- 
gilurgravis cura.clcjus spccics fcrcntem non nie- 
diocriter esl laesura si is qucm divina dispositio 
ca;leris gradu honoriQco vult prxesse , summo 
cisdein stiiilio non diligit cl prodcssc. Ob hoc euiui 
» Deo quidain in Ecclesia prxponuntur, et eisdeiu leris eadein uoccre dignilas romprobalur; cl qua: 
dcbuerat salutarein omnibus proferre disciplinam, 
detestabilem econvciso vcititur in ruinain. Prinm 
qtiidem cum qiiem ellicit gradu et ordiuc cctsiorem, 
rcildit etiani coiiscqiienler, longe lalcque cxleris 
notiorem ; cl cujus vitaui indigna conversatio de- 
priniil el inceslat, intesluni cjus dignitas quasi prx- 
lato luminc nianifcstat Qtiod intuens recto Sallu- 
stins (3G): «Qui in excelso. inqtiil, xlalom agunl, 
cornm facia cuticii 'mortales novcrunt. > Eapropter 
non est indigno exterior magnopere dignilas appo- 
icinla, inquicla cujus garrulilas non lacct-, »i qua v 5li) i:i Cxsai ^ or.ilioiie. 107 PIIIUIH-I DE IIAKVENG ACBATIS BON;E SPEI 103 

i.overil arguenda, scd ingcril phirimorun noiiiiam A peccandi contempserit famarn suam, subjectos suos snb umbra viiiorum latere cupieiiti, indignaus la- 
cendo pracsiare colludium delinqucnli. Qui quanto 
altiori dignitate extcrius sublimalur, tanlo magis 
indignus esse meritis declaratur; el dignilas non 
euin juxta boc vocabulum digniorem, sed juxia vi- 
taenierilum f mam ejtis eflicil turpiorem. Superquo 
prudens ille Boetius(37) : « Collata, inquit, improbis 
dignitas, non modo non clCcit dignos, sed prodii po- 
tius ct ostendil indignos. > 

Nec solum famae, sed et moribus infcrt dignitas 
detrimentum, q>iae volenli peccarc, explendi non 
medior.re dal augnieiilum, dum ei el prasenlis 
licenliaeseduclibile bbindiineniuiu, cl futura iinpu- 
nilatis gratuni praicndit iiiuniuieiitum. Cum enim 
dignitaie suffullus videl sibi caeteros subjacere, et ul 
cicomplaceant suis illos voluntalibus adgaudere, vel 
si quid illis displicet, lamen sinc reprelieusione de- 
Lii.i sustincre, illc quidquid libuerit sibi exislimat et 
licere, ct bujusmodi liciluui prasuniptivo spirilu 
non limei adimplere. Multo iste felicius carerel 
fasligio dignitatis, cujus palroeinio explel nequitiain 
miscne voluutalis, qui quosibi videtur felicior, qtiia 
voluntati licentia vcl possibilitas acquiescit, eo fit 
iniserior, licenler adimplcudo ad quod nequiter 
inardescll. Quocirca Neroni Seueca (58) : « Pesli- 
lera, inquit, vis est valere ad iioceiiduni. i Et Ho- 
iuanorum facundissimus ille Tullius ait dc quodam : 
• miserum cui peccarc licebat. > Sed hsec licen-' non solum non invilat ad viiani meliorein , sed 
eisdeni pcccandi viam aperit largiorem. Qnia enim 
non est sana ejus conscienlia, sed aegrescil, lingua 
profccto ad coirigendum subditos obtumcscil : et 
malum quod insuisamal et multiplieai iiiiprtidenter, 
in aliorurn moribus sustinel patienter. Quod si forle 
sui oblitus in subjectorum moresprasuinil intonare, 
aut exigente loco regirninis justum aliquid prxdicare, 
pradicalionem ejus fere omnes recusnnt audiie, vel 
audientescontcmnunt obcdire. Sic lii ut cum prrclaluin 
non commendal injunclae meritum sanctilatis, con- 
temptui babeatur ipsius exceilcnlia diguilaiis; cl 
quandoque proierens verbum necessariae verilalis, 
repellit auditores suae meriio pravilalis. Passim 
ergo subditi moruin corruunt in ruinam, cum prac- 
latuseorum vivendi non lenct disciplinam ; et illius 
occasione ad deterrima prono aniino dcfleclunlur 
formamque propositam uinisavidioribus amplertun- 
lur. Ei qui sure solius culpae merito condemnattir, 
pro subjectorum qtinque cxcessibus damnabiliter 
iudicatur, suoque non sufficiens, onus portare cora- 
pellitur aliorum, cl de maiiu cjus sanguis rcquire- 
tur perditorum. Quidquid cnim pralati excmplo 
committcrc subdili non vcrenlur, quidquid damna- 
tionis, praevalenlehujusmodi cotumisso promcrentur, 
nimirum justus Judex dislrictius cxigit a praelaio, 
qui sic illos vel ad peccatum impulil, vel sallem non 
repulit a peccato. Quanlo crgo is qui praesl pr.e lcr ab injusiis polenlibtis tisurpatur, non justiliae r canteiis inferioribus siibliniatur, tanto mulliplicius 

legibus confirmalur; ci quam sibi pulal Iicenliain 

perversitas miserae voluntatis, negat esse licentiam 

lcx justissima veriialis. Quod asserens supradictus 

ille Sajbisiitis (39) : i lta, inquit, in maxima fortuna 

ininima licemia est; • quiaenimeorum, utait, facia, 

qni in excelso actalem aguni, cuncii mortales nove- 

luut : ideo QQ iniiiimam liceutiain eis dicil esse, 

ne scilicci qui jubenlur aliis ordine praelalionis 

proclesse, perveisitate operum iuvcnianiur obesse; 

ct eo magis noceal eorum perversitas, quo eam 

iiotiorem reddit bonoris stibliinitas. Ei revera sic 

»e liabet religiosae censura veritatis, ut qui majoris 

in Ecclesia sublimalur solio dignitalis, ci pariter 

iiijtingatur pcrfeciioris sarcina sanclitalis; el quo tam suis quani aliorum vinculis obligatur; et cuui 
pluribtis peccatorum inslitis fucrit obvolutus, pu- 
nicliir alrocius, in profundiores teuebras devo- 
lutus. 

Sed ne videatur plus juslo minaciier inionare, ct 
lam gravc pralati judicium mendaciter afiirmare, 
audi Scriplura divina quam lerribilitcr comniinalur, 
quae, sicut minaciler, sic et veraciter boctestatur : 
i Judicium, inquit, durissimum in bis qui prxsunt, 
fict (Sap. vi); > el : « Polenles potenter torinenta 
palientur (ibijl); > et : « Forlioribus forlior inslat 
cruciatio (ilid.). » Sed islorum sensus verborum 
polerit lucidius apparerc, si placuerit serialim , 
ipsum capitulum recensere, in quo divina Scriptura sublimior eo esse perfeclior jubealur, et ad jusle D pralalos inveuitur lerribililer coimnoncre, til au- vivcndnm, arctiorislegis viuculo teneatur. 

Vull cnim divina juslitia ut, cum bonorc debito 
ecclcsiastica dignitas enilescal, obtineutis meriio 
non vilcscat; et cum cjus notitia longe laieque plu- 
riniiun se diffuntlat, pravae opinionis odorom, vcl 
polius fetorem paritcr non effundat. EITiindil autctii, 
si is qui amat pr;e ca'icris lionorc sublimari, non 
limci vitae merilo diffamari ; si quibus praest gradu 
et ordine dignilatis, non satagit et pracsse et pro- 
dcssc splcndorc roiigruosanctilalis. Qui cum nigre- 
dine vitiorum atlaiuinaverit vitam suam, et amore 

(37) l.ib. ii Do eonsol. Philosophiae, piosa6 
«58' Lib De clenieuiia, cap, 3, diani et caveanl quod consiat eis male viventibus 
iinminerc. « Prabete, inquit, aures, vos qni conti- 
netis mulliludiiics, el placelis vobis in lurbis natio- 
num : quoniam data csl vobis a Domiuo polcslas ct 
virtusab Allissimo, qui intcrrogabit opera vestra, ct 
cogilaiiones scrulabitiir.Quoniani.cuinrssclisminis- 
triregui illius, non reclcjudicastis, ncque cuslodisiis 
legeinjusiiiiaj, ncque secundum voluntatem Dei am- 
bulaslis : Horrendc el eilo apparcbit vobis quoniam 
judiciiun durissimum inhisqui prasunt fict. Exiguo 
ciiiin concedilur rnisericordia.polenlcs auiem potcn- 

(30; ln Cscsaris oratione. 109 epistola:. »ii> ier tonnei.ta p;\iieriiur. Non enini siiblrahel per- A nns cvirabil, sicnt apuJ Osce scriptuiu cst (cap. iv) : somm cujusquam Doiniiius, nec verebitur niagni- 
tinliiiciii cujusquam, quuiiiain pusillum ei mngninn 
ipse fucil , el seqtiaJilcr iliicura estde omnibus. « For- 
lioriblis aulem foilior instat crucialio (Sap. \i.). » 
Audis quia prxlaiis severa Dci justilia non blamii- 
tur, majoribus non parcit, ncc eoruin perversilatibus 
assentitur, seti quia fccit oinncs, el csl de omnibus 
illi cura, potenlcs polentcr, et fornores esl forlius 
puniiura. Vellem lioc capitulum prxlatis omnibus 
tain noluin haberclur ut non facile ab corum 
niciuoria laberelur, imo in orc ipsorum lanla fre- 
qncnlia volveretur, ul non solum sensus, sed ct 
verborum series lcoeretur. Miror, si possel tam 
obslinaliis vel durus quispiam inveniri , qui lioc i Non inlelligens vapulabil. » Dcniquc ad lioc in 
nianu cjus virga ponilur, ut possil non laiere, latet 
autcin quod constal euui inlellectu debito non vi- 
ilcrc : et qui intellectum vel cor jnlelligens convin- 

ciiur non liaberc, ablatam de manibus in dorso vir- 
gam cogitur sustincre. De qua Salomon : i Virga, » 
iuqiiil, i in dorso ejus qui indigcl corde (Prov. \). » 
Virga ergo in nianu honor et gloria est tencntis, 
virga in dorso, gravis miscria suslinentis, quia qui 
prudenter quod teiiet iulelligit , lionore cl gioria 
coronatur, qui vcro non intelligil, ad flagclli tole- 
rantiam incurvatur. Lndeet David : « Obscurenlur, 
inquil, oculi eorum ne viJeant; et dorsum eorum 
semper incurva (Psnl. lxvhi). » Cum cnini oculus conflatorio noii cogeretur aliqiiantnlum emolliri, qui B ne videal, id cst cor ne intelligat, obsctiratur, dor- aJ bas minas tam veraces quam terribiles non 
timerel , et viiiose inolita non limore percitus 
abolerct. Sed quia non omncs curant, vel forte 
v.icanl divinas litteras leciitare, el si quas legeriBl, 
noliint vel uequcunt cuncla mcinorix coinmendare : 
provide censura ecclesiastica voluit onlinare, ut 
uonnulli prxlali virgam vcl baculum sibi fcrrent, in 
quo vclul codice suum sibi coniiiionitorium antc- 
ferrent. Ueniquc Joas cum rcx lieret, in manu 
sua librum legis lcnenJum acccpit.qticni illi Joinda 
ponlifex mysterialiter offcrri prxcepit ; ut sciret 
i.iui Joasquam cxleri, quod Jivinx' lcgi rex Jcbcat 
oliedirc (/// Par. xxm), ct ejus testimonio manus 
mas, Q\ ij est quiJquiJ cgerit, insignire. Sic el ii 
qui apuJ nos abbates vel episcopi nominanlur, cum 
Jivino disponcnte consilio aJ locum regiminis oidi- 
nanlur, ut habeant assiJuc quasi prxnuntium my- 
stcrialein, accipiuul in manibus virgam vcl bacuhim 
pasloralem. Cujus forma viJelur non mediocre my- 
slerium contincrc, per quoJ ipsum prxlaluui, velut 
codex appositus, non Jesinit cominoncre, quanlns 
a;>uJ se virtutes Jebeat obiinere, quanla virtiilum 
graiia foris in subjeclorum oculis cminere. Est enim 
virga ill.i rccta cl plaua ul in ca non torliiiijo, non 
scrupulus liabcatur, seJ sine inxqualitalis omni 
ofTemliculo lenealur, cujus pars infcrior subjuncio 
aculco tcrminatiir, pars qux ccclum rcspicil uuco 
superposiio Jecoralur. sum prorul Jubio aJ patienJuni quod meruit incur- 
vatur; el contemptum volunlariuiu necessaris visio- 
iiis sequilur, imo persequilur conJignx suflerenlia 
passionis. In iiiaiiu ijjilur prxlali virga ponilur pa- 
storalis, ut pnnlenler inlclligal quid iu ca mysterii 
latcat spiritalis; ct quod iiilcllecln pcrcepcrit, ope- 
ribus explcre non desislal, ul intellcclus myslerio, 
nianus inielleclui non obsislat. Hujus autem virgx 
mystcriiim lioc cst. Uncus ille quo virga desuper 
insigniiiir, qui plerumque ct pulclirior et cperosior 
invcnitur : prxlati inansueiudiiiem videtur cxpri- 
mcre, qua sibi suos debet subjeclos ailrahere, ul 
ab cis liliali afjectu diligatur, cl cum Jiloclus fuerit, 
graiiua el efCcacius auJiatur. Illiiin enim sulijccius 
hoii facilc vult amlirc, illius non manJalis, non 
voluuiailbus obcJirc, qui nesciens aflcctuosx man- 
suetudinis perhonesltim et pei uiile nutrimenluin, in 
siibjcctus quasi leo se nimis exbibel iruculcntuin. 
Cui divina Scriptura, si tanicn aiiiliatiir, prxbel 
cummcnJabilc documentum, cjiisijue fcritatem aj 
mansneiii Jinis revocal lenimcnlum, nc qui Jcbct 
suhjcctos colligcre amplexu coliunbiiio, rcpcllat ct 
dispergal rngilu belluino. « In mansiieliidine, » in- 
quit, i opcra tua perfice, ci supcr honriniini gloriam 
diligeris (Kccli. m). » El : < (Juanln magnus cs, 
humilia te in omuibus (ibid.). > Et paulo infra : 
« INoli, ait, esse sicut leo in Jomo tna, evcrtens 
doincsticos luos, el opprimcns subjerlos libi (Kccli. Mira spccies. Quani quis intncns non mirabiliter |) ")■ • ''■' 'onge post : « Rcctorcm tc posucrunl? noli obsliiperet, nisi ejus uotitiam usus frequeutior jam 
h.iberct. ScJ quoniam mullx ImjusinoJi virgx frc- 
quenlius jam viJenlur, viJcndi assiduitas lollit vi- 
deutibus nc mirentur : formamque mirabilcm qux 
inultis niullolies scostcndil, videl quitlcm plcrusque, 
Bcd cuiii sluporc dcbito non attcnJit. Vcrumlamen 
cjus lator cam altt-ntc prxcipilnr inlueri, niulloque 
atteniitis qunj in ca constat mystcriiim conlincri, 
ne, sieul Lrias (// Heg. *') Kulil litleras in quibus 
nescicniis mors rjus habebalur, sic ci isie iu provi- 
dns fcrat iiiiJc feriri mcrcatur. Si enim priidenlcr 
inlclligal, principaiuin slabilcm Oblilicbil, juM.i illuJ 
Snlomonis : « Intclligrns giihcriiacuhi possiJchil 
(Prov. i); i si vero non inlrlligal, Oageltuni nullule- cMolli : esto iu illis quasi unus cx illis (Eccli. 
xxmi). » Auctoritas divina cum prxlaio mansuetu- 
dinein hanc imponil, illum, de qno dicimus, iinrum 
virgx inysticx superpouit : docens quia potestas 
fiaudalur hnnorc principali, si, qui pra-fertur cxtc- 
ris, leuitaic careai soriali. (JnoJ cl doclorcs ulliuici 
videntur conflrmare, dura cos qui prxsiiui, stiulcnt 
aJ clemeuliam invilare : ct ctiam eis in cxcmpluni 
dcos niisericorJes prxiniltnnl, qui quoties Jelin 
qiuinl bomincs, cis fulinina non imniitluiil. < Quod s 
tlii placabiles ei xqui, ail Seneca , dclicta puientuin 
non siatim fiiliniiiilius perscquuntui • qiiaulo xquiua 
chI lioinincm hominibus prxposilum, mili aniina 
cxcrccrc impcritun? » Quu forsil.in lccto aiukus M1 MIIl.IPPI DE HARVENC 

Scnccse Panlus (10) hujusmodi lenilaiem sese osien- 
dit habuisse, cl ejus quasi unco Tbessalonicensium 
silii animos atlraxisse prudenter inielligens subje- 
ctus ad obediendum non posse eQicaciter invilari, si 
ab eis limeri solum appelerel, non amari. « Facli 
sumus , inquit , parvuli in medio veslrum, tan- 
quam si nulrix foveat filios suos (/ Tliess. n). t 

Nulrix qua3 fovcrc filios suos diligenler inlcndil, 
suam vel aeiatem corporis, vel granditalem generis 
non atlcndit, sed illorum i.ifjntix affectu benevolo 
comlescendil, el quibus infundere viiale satagit ali- 
inenlum ne forte respualur, appouil niansuetudinis 
condiinentum. Sicet isqui prajlicilur ad nuiricndiim 
animas subjeclorum, allicere sibi dcbct rudes et 
v.irios affeclus animorum; el ab ejus seclalu si quos 
pressos fastidio viderit elongare, debet illos unco man- 
suetudinis revocare ; revocatos mansuelis sihi ample- 
Xibusg2 C0 '^f!i ;,,e C :E,erUfnne niniia el vitinsa inve- 
niatur niansueludo, quidquid enim est niniiuin, de- 
clinare in viiium fixa est cerlitudo : neccssario ad- 
jungitur eidem mansuciudini rectitudo, adjunclione 
eujus illam oblinet matura sanctitudo. In cujus typo 
rei pr.rfalo illi uuco hastile reclum supponiiur, cujus 
benefitio sublimior el evidentior uncus eflicitur : quo 
absenle, ille in tcrrarn corruens abjcclionc degcncri 
tcuebrescit, praisenle vero tanquam subjuncto can- 
delabro lumcn siiperposittim cluccscii. Quamvis 
eniin prxlati mansueludo ad culligenduin subditos 
1 1 inclinct, neccsse est tamen ut ad terrcna vitia 
non ticclinet; sed rectitudini lanquam vasi firmiler 
innilalur, ne lap.sis plus justo condesceudens, et ipsa 
lcvitate inslabili collabatur. Dcbel quidem pixlatus 
sic se aliis amabilcm exhibere, ut eoruni laineii 
nolit vitiis adhxrerc, sic essc dilcclor subditoruin, 
m non sit etiam dilector viliorum. Qnx nimirum 
invenitur ncquaquain diligere cum nullum eis assen- 
suni curat impendere, cum subjeciorum cxcessibus 
timore vel amore uoxio non blanditur, ncc ailulalo- 
riis eorum obsequiis delinitur. Habct ergo hastile 
rcctum, cum nec illorum fallaci gratia dclectalur, 
nec, avaritia dominanlc, illorum pecuniam aucupa- 
itn , cum sic illus diligil ui quod vcrutu ct sancluni 
csi dicerc non recusct, et diligcndi gratia ililccto- 
ruin vilia non excuset. Habcl haslilc, cum iil quod 
pravum et aspcrum in illorum viilel inoribus disso 
nare, in directum et planum satagit revocarc, non 
soliitn verbis perstrcpciuibus salularcm iloririnaiii 
infercndo, sed furntam sanctiiaiis manu, id cst ope- 
ribus pra>feremlo. 

Quia vero, ut scriptum est : i Perversi diffirile 
toriigunliir (F.ccli. i), » et a peccandi proposiio ncc 
piccibus, nec blandiliis relrahunlur, cum scincl ct 
iicrum conimonili fueriut, necessario feriuntttr, et 
corum vix lalissimac spinis et maceria sepiunlur, 
l-um eniin perverstis quililiet nolens corrigi non fe- 
riiur, et ad peccandum ei via largior aperitur . et 

(10) Hoc.habetD. Philippus, nnn approhans cas 
epislnl.as qux lcgunlur Senecx :\d Pauliun, cl Pauli 
ad Senecam; sed quia in Actis passionis Pauli, inauu ABBATIS BONvE SPKI 111 

A uiiuis prona facilitas iiidulgendi pcrversis moribus 
incenlivuni suggcril delinquemli. liectc crgo in virgu 
pasdirali aculens hasiili subjungitur, qui terram 
tangit, vel, quod amplius est, cidem inllgitur : in 
qtio etiani virga mystica terminalur, sicul ab unco 
superiori, de quo jam prxdiclum esl, inchoaitir. lu 
hoc aulem aculco feriendi ,signalur asperilas, qua 
dcliuquenliiim subjetlorum lcrreua fcritur carnuli- 
tas, ut quihus non proficil olci aut malagmatis leni- 
meiilura, eorum putrediuem mcdicinalc resocci fer- 
r.nncntum. Neque euiin salis inter illos recliluilo 
dcbita conservatur, nisi corum culpa disciplina; 
aculeo feriatur, nisi vulnus piilridum sectiouem, ei 
inobcdientia dignam susiincal uliionem. Unde Apo- 
siolus Corinthiis : « in piomptu, ait, halientcs 

U ulcisci omnein inobcdieiuiam (.'/ Cor. x), » Qnia 
vcro plerumque ira vel iroperilia niodum duseril 
nlcisccndi, cl laxato loro in excessum piogroditur 
fci icndi : pulchrc bastili reclo aculetis prxdictus ad- 
liaerel, ct manui ferienti non aculeus, sed hastile 
cohxrel ; signanler innuens quia pcccantes sic pu- 
nire dcbct ultionis amaritudo, ui de manu ferientis 
nunqiiam cxcidat rcctitudo. Sive er^o producil acu- 
lciim nccessilate leriendi, sive cxlollit uncum prie- 
l.itus affeclu lenicndi, cum scilicet vel subjeclos ap- 
pciil dignis vcrberitus cobibere, vei in spiritu ui.in- 
sueludinis se illis amabilcm exbibere : hastilc me- 
diiini non rcccdil a manu, ui reciiiudo uirobique 
tcncatur, eademque tencntis matius unco magia 
quam aculco vicinatur. Cum eiiim pro persona qtiam 
gcrii, ct amari a subditis debeat ci liineri, necess* 
csl lamen ut ainari amplius appelal quaui timcri, et 
longiuscule remolus ab acnlco feriendi, viciniorem 
sihi habeat mansueludmem ultrahendi. Sed lalcm se 
prxlalus non potesl foris erga subditos cxhiuerc, 
nisi primum suis inoribus excolendis iuieriorein 
slinlucril diligcnliant adhibere, el de profeclu len- 
ilcns sollicitus in profecium, juvante gratia, eosdem 
profcclus perduxerii ad pcrfeclum. 

Cujus rei sublilius et spiritualius mysterium 
.tMiiiio designari, cum iitsignilur manus cjus baculo 
pastorali, in fonna cujus myslica vel dnceiur, vcl 
doctus cogitur reminisci quo studio, quo ordine ad 
pcrfcclnm debeat proficisti. Nam cxleris non digite 

[i satis invenitur prodesse, nisi prius studticrit sibi 
ipsi bnnus esse, nisi primum a seipso bouiutis tcx- 
luram ordialur, qua vcslilurus cancros ipse priimis 
ct prxciputts vestiaiur.Uiide Scriptura divina : « Qni 
sibi, »ait, « nequam, cui bonus {Eeeli. iv). i ln virga 
igitur paslorali pasior myslerialiier admouetiir. qua- 
lis cssedebcat, qui ad pasloris excellenliam promo- 
vetnr, nt si eutn convenire sermo vocalis lioiiiininn 
vel non vacet, vel forte vcreaiur, eleganli silenlio 
virgac sux mysierialis etiin specins alloqualur. Cnjus 
virgx, ut dictum est, hahet aculeum pars extrcma, 
media vcro hastilc.uucus aiitein eiiiinci in supreina: 

Lini rnnsignatis , legilur instilutorcm iinpcratoris 
fuisse Paulo intiuia amicitia copulalum, refercnie 

fi.ironio ad amiuiii Cliristi oti. 115 t EPISTOL.E. 114 

ct sic ejus forina triplcx triplicem videlur profecuim A gracili longitudine decoralur , sic cx rcficnalioiie 
ilesignare, ad qiiem ex decretn divinx legis paslor voliiplatiun carnalium dccora caslilas generatur, 
gpiritalisjufieliir aspirare. Denique funiculus triplex, qux ideo gracilis dici potcsl, quia llagrauiibus iieM- 
juxia Ecclcsiasien (cap. iv), dilTicile nimpiiur, quia dcriis cxpetita, abslinenlia, jejunio, vigiliisei lalio- 
iriplcs hic profecius lam tenaci conncctitur lora- ribus acquisita: niuha denique frei|iicniia prccnm 
mento, ut, aut vix, aut pullatenus disruinpatur im- usuqiie planius expolila. Niinirum virga matcrialic 
pulsu violento. Per aculeum, Iiujus virgx casiigatio ad unguem nuliaienus et|iulilur, quandiu vernis 
designalur, quia terrenarum colluvics voltipialum floribus vel ingenilis froinlibus reilimilur, vel snccosa 
ralionis imperio sobjugaiur, cum scilicet membra tcueriludine nativi corticis operilur; scd cum nu- sua prxlatus morilflcat, qu;e super terram vi- 
vere perhibeniur, quandiu mn!e dedita libertali, 
lege spiiilus non tcncniiir. De quibns Aposln- 
lus 63 ad Colossenses (cap. m) : « MortiJicate, 
inquit, menibra vesira qux sunt super lerram : for- 
nicatiouem, liumundiiiam, libidinem, cnncnpiscrn- dala fuerit fronde, Uore, corlice, surculis amputalis, 
pulilur candor ejus prajferens lypum caslilalis. 
Talis virgula manui pasloris inseritur, cuin ei re- 
gendarum animarum cura commiuilnr, qux abraso 
eoriice nullum offendiculiim dat tenenti, ct puliin 
candore mysterium insinual inluenli. Nam et caro liam malam et avaritiam. » Ex his membris vetus B qu;e bysso, purpura, serico delinilur, qux lahoris 

hoino peccati conlicilur, qui pulchre r.ou super ece- impaliens fomeniis «lelicaioribus enutriuir, qux 

l'iin, sed super lerraui esse asscritur: quia eum qui icrronis immersa nalurales coucupisceniias non 

anVclu iubrico in hiijusmodi villa sc dimitlil, snlis refrenat, nec se a blandiiuenlis carnalibus ct noxiis 

daij virtutibus ccelesii» conversatio Hon admittil. alienat, profecto aut vix ant nunquani obtinerc 

Debet ergo veterem bominem cum actibus suis, prxvalel candorem .lebilx casliutis, quem exiglt 

cinn hujusmodi meinbrissuisse.se prxlatus exuerc, magnnpere pastoralis exi-elleniia dignitalis. El banc 

el ad exuendum, ilignam corporis casligalionem caslitalem eadem pasloralis excellenlia prxcipilur 

assnmere : ul, cuniillud cusiigalum Cl redactuui ad sicamplecli, ut ab ca possit uon solum non excide- 

debitam fueril serviiutem, effectu prospero de vir- re, sed eliam non deflecli, et banc forliludiuem 

lute prolicial spirilus in virl.item. t Casligo, ait honesiet mnndilix pulclrriiudo, et eamilem miiudi- 

apostolus, corpus meum, el serviluli subjicio, ne liam versa vice muniat inflexibilis forliludo. Ideo et 

■cuni aliis prajdicaverim, ipse reprobus efliciar virga myslerialis non solum abraso coriice camlida 

(/ Cor. i\). i Si enim corpus non disciplinx aeuleo vcl polita, per qnod signattir castiias multo lahore 

casligatur, profecto ipse qui prxdicat, reprobalur; el sludio pulsis illecehris carnalihus acquisila: sed 

et cuin forle aliis occasione qualibel aiiminiial longa quoque el inflexibilis iiivenilnr, quia a.l perfe- 

ver latctn, ipsuin Deus non respicit, cujus vita non cium casiitatis nonnisi inflexibili longiiudine per- 

aspicilxqiiitaicm. De quo Prupliela : i iEquitatem, vcnilur. Qaod illa inflexibilis cst, casiitatis signa- 

ait, vidii vuliusejus. (Psal. x). » Vidctquidem Deus, tur foriitudo; quod lougiuscula, signatur iudefessa 

id esl approbat xqtiilaietn, verbosam v>:ro reprobal perseveratitix longiludo , ut juxta Ecclesiaslein 

falsilateui ; ei apud quem dignain corporis casliga- « Omni tempore tua sinl candida vestimenta (Eecle. lionem iulelligii nonversari, suas ab iUo justitias 

nou cural enarrari. « Quare, inquit, tu enarras 
jvstiiias mcas, et assumis lesiamentum meum pcr 
os luum? Tu vero odisti disciplinam (/'sa/. ilix). > 
Ne iguiir divinus cnm sermo lam gravilcr arguai el 
ai-cusel, necesse esl iterum suam disciplin.-e aeiiieo 
«•oiiliKcn; non recusel, id e»t assumpta castig.itione 
icnenos iu se premat aifeclus, quihns non oppressis ix), » nec audias hostium irriienlium moniia fr;ui- 
dulenta. « Incurvare, inqiiiunl per Isaiam (cup. i.i), 
ui transeamiis. > Quandiu stat recla castiialis et 
munditix lortitudo, per cam tiansire non prxvalot 
qiiaiilavis hoslium mullituilo; sed si illa blandiineii- 
lis eversa carnalibus enerviler iiicurvaliir, ista pcr 
eam transiens adepta victoria glorialur, 
Omni crgo tempore sint pastoris candida vesti- spirituales iioii evehitur ad profectus. Prcmil aiilem meiila. ut uulla unaiiam recipial insidiaiitium ho- 

D . 

lerram suam cum ab ejus vohtplalibus diligit absli- sliura blaudimenia ; qui si forie iciilaveriul inferre 

nere, vigilias, ahstineiitiaiu, jejunia susiinere: cum lcnociiiium imraundx pravilatis, ille resistat eis 

rccordaiione vel excessus prxtcriii vcl fuluri judicii perscvcranti forliludine casiiiaiis. Cujusmodi casti- frcquenier lacrymalur, et in his qux Dci sunt con- 
venienler assiduus occupalur. 

Ilis qnippe ct hnjusmodi sludiis insolens spiritiis 
euiarcescil, qui rarnali dedillis voluplati conluma- 
■ iter insolescil: ipsa etiam carnis concupiscentia 
riefcliscil, vel conlia spirilum ineflii aciur concil- 
piscil. Cura vcro caro digne fueril casligala, etsicul 
Deospirilus, sicilla spirilui subjugaia : cx ca casli- 
gationu consequcnier castilas orielur, vel potius 
oi ia longaniiiiis et indeficiens producctur, Sicui latem qua paslorcs ecclesiaslici decorantur , et 
conlra hoslium lentamenta forti pcrseverantia ro- 
lini aninr , ,in Canlicis canlicorum angclicx viriulcs 
ailiniranlur, ct miranles qnx-, vcl quanta sil, nou 
iiiiineritosciscilanlur. « Qu;e c*l isia, inquiunl, qux 
ascendit perdeserlum sicnt virgula fumi ex arnma- 
tibus myrrhx ei ilmris : ct universi pulveris pi- 
gmenlarii ? (<.'n«/. m.J » 

Virgulx nomiue non incongrucQ4 caslitas dcsi- 
gualur, qux coslcstis disciplinx poliia rasorio, i iinn dc pi.cilicto matcnali ainleo surgit virga qux jejuniis, ct absliucntia lenuatur, ui gravi procul 115 rHILlPPI f)E IIAIWENG ABIMTIS nON.E SPH M6 

rcuinale liliidinis ablegato, ascendat ad ccelesiia A Caro cnim qnx in prxscnli non consentii humiiiato 
passn nulla gravcdine retardaio. i Qux est isla, spirilui contlolcre, dolorcm xlenitiin compellilur 
inquiuitt, quspasccndit sicul virgnla fumi ? *(Cant. m). sustincrc, qux autem mcerens aflligentc poenitentia 
Ei Lene, funii, quia fumus in inferioribus orlum contabescit, cxsiccaiis vilioriiiu noxiis liumorilius 
Iiabens ad supcriora progredilur; ei longe laiequc |iosiiiioilniii pcenaliier non pulrcscil. Tlius vero iu suiiin fundil vel odoreni si lionus est, vel felorcm 
si malus est. Est cnini fuinus malus cujus ignis 
coniliurii, iioti illmninat : cujtis felor corrumpii cl 
altaminat; qui procedens dc profunda fornace vi- 
tiorum olfocal fauces, nares obtural, excxcal oculos 
iniqtiorutn. Cujusmodi fuuitis processisse lcgilur de 
iucendio Sodoniorum, ctini vindictam Dcns cxpcie- 
rel de iniqttis moribus pcrditortiin, qui eversi cor- 
porex Ittbrico voluplalis longe iransgressi fucrant 
legitimx lerininos caslitatis. « Inluilus csl, inquit sacrificiis divinis otTercbatur, cutn posl cxcesstts 
var-ios Deus necessario placabatur, eutn devoluS sa 
cerdos sese allari prxsenlabal, et lam pro se quani 
propopulo preces Deosiipplicilerallegabal (Letit. n). 
Quocirca per ilius, oralionis devotio convcnienler 
accipilur, qux de cordis arcano sieul incensuni i» 
coiispeclc divino dirigitur: orans Detim ul conlerat 
necessarix gratiam castilatis, ei collalam conservct 
sux benencio largiiatis. < I i scivi, ail quidain sa- 
piens, qttoil aliter nun possiun essc coniinens nisi Abrabam, Sodomam et Gotnorrbam, et universam D Deus dct; adii Doiuinuui, et deprecalus snm (Sap. lcrram regionis illius : vidiique ascciidcnletn favil- 
l:un tle terra quasi fornacis fuinum (Gen. n\). > 
llujusmodi luinus et in Apocalypsi de puico abyssi 
l«-giiur ascendisse , cl obscurilale <ua solem cl 
acrem corrupisse, ctttii inulto inconvenientius vcl 
talcm fniitiim pulcus non baberet, vel sallem inlra 
suas cnin anguslias rclinerel, < Aperuil , inquil , vin). i Univcraus pulvis pigtneniarii, variarutn vir- 
tiiiniii collcclio cst, qux in mortariolo disciplinx 
sedulilate bcuc viveniis coliigitur ei aitritione car- 
nis el spiriius in subiiliiatem rctligiiur: etquo di- 
strictius caro ct spiritus allcruiiiur, ct subiiliori 
vii luinin pttlvcrc perfunduntur. I.v liujusinodi aulem 
myrrba, tbure, pulvere pigmeiiiarii pretiosum aroina paieutn abyssi, el ascendit fumus putei sicui fuiuus coiiGcilur, unde pcdcs Jesu vcl forie capul ipsius 

fornacis magnx : cl obscuraius est sol ct acr de perungitur; iinpleturqnc illud Kvangelii : « Domus 

futno puici (Apoc. ix). i Puteus abyssi vcl fornax replela cst cx odore uugtienli (loan. xn). > Odor 

magna , ipsa cst cxusla profundiias conscientix isto quo donius replcri tliciiur, faina est el opinio 

pcccatricis quam excitat ct succendit < favus illc caslilalis, qux domum, idest Ecclesiam, replelsux 

distill.ms, ut scriptiim esl, de labiis mcrelricis (Prov. radio claritaiis, cum non solum apud se digna for- 

v), » cuin scilicel miser animo volupiaiis corporcx liludine caslilas iuvalescit, sed ejtis cliam forliludo 

snggesiionibns cxardcscit, et prorumpciis in opera, Ionge lateque oinnibus innotescit. Dc quoPanlus: 

noii Dcutn, non bominem perlimescil. Fiinms aiilem « Cbrisli, ait, bonus odor sumus in oniiii loco 

pnlei aul fornacis ipsa cst fama, imo infamia lene- ill Cor. n). » El Isaac palriarclia : < Ecce, inquit, 

brosa, qua solis et aeris obscuralur spccies lumi- odor lilii mei, sieut «nlor agri plcni, cui benedixil 

nosa, dum non soluiniuodo ipsum qui prxest sui Duininus (Gen. u). > Quod anlcm Paulus vel lsaac 

manifeslaiio scelcris inbonorai, sed el sulijeciossibi, odorem iiominat, lioc Scriptura in Canlicis futnnni 

difliiso vel exempli vel meriti contagio, decolorat. appellat : < Qux esl isia, iuquiens, qux asccndit 

Sol quippe si defxcato radio sui luminis illucescat, sicul virgula fnmi? (Cant. m.) > Virgul.t lumi casli- 

ab eo liimcn aer accipil ul dicscal; si vero nubilnso tas cst boni odoris, bonx upiniunis, bo ix faiiue, qiuc 

velamine illius facies obiegatnr, aer procul dubio castitas, vel cujus odor el fumus casiitalis, asccndit 

iiocturna caliginc lcnebraiur. Sic ct prxlali lam viia et provcbilur in conspeclu divinx majestaiis, cer- 

qitain doctrinasi digno radiaverii lumine sanciiiatis, lumqtie esl ipsam caslilaleiu Dco iiequaquam displi- 

giibjeclus populus opporluno perfundilur ntuncre cere, cum et cjus funtiis, id esl opittio, inveiiialur 

clarilalis; si auteni ille fumo turpitudinis dcnigrc- 65 "°" "iciliocriier complacere. De quali fuino 

Apocalypsi : < Ascendit, inquil, fuintis 
jiii dc in.uiu Angcli coram Deo (Apoc. vin).» scti, el tste conscquenier iuterpolalionc vcl ingraia, n Joannes in 

vcl forie placila lenciirescit. Ne igitur funii hujus inccnsorun 

illa csse in Caiilicis virgula ptiiarelur, qux profeclu 

inirilico, de descrto ascendere pcrltibetur, ctim 

dixissent admiranles; < Qux est isla qux ascendil 

de descrio sicul virgula fumi (Cani. 111)? » adjunxe- 

nint citjiisinoili ftnni ; < Fumi, aitint, ex aroiuatibiis Angeliis in Scripluris nonnunqnani sacerdos accipi- 
lut, quia Dei nunlius in lerra sacerdos elliciiur, 
diiin missus ad bomines divinam eis auuuntiat vo- 
liinlatem, el tam vcrbo qtiam cxeinplo lenentlani 
eis prxdicat verilalem. Umle Malacliias prophela myrrhx et tliuris, et univcrsi pulveris pigtncnlarii (cap. n) : < Labia, inquit, sar.crdutis custodiunl 
(ibul.). > Uoiitis fiimus qui ex aromatibus procedit, scientiam , ei legem requirent ex orc ejus, qnia ex aromatibus, inqtiam, myrrhx el tbtiris et universi 
pulveris pigtneniarii. Myrrba morluorum corpora 
contliiiiiiur liujiist|ue bcncficio c.ondimcnti iiulla pu- 
iredine corriimpuiilur; cl idco per illam non incon- 
gruc carnts casligalio designalur, nicrilo cujns ipsa 
caro ab xterua daiiinatiouis putredinc conscrvatur. Angclus Domini exerciluum cst. Quod si An- 
gclus , propbcta perbibcnic, saccrdos dcbei dici, 
cui lestimonio digna rcfragalione non potest, con- 
ir.itlici , quanto magis ille , qtti honore prxh- 
linnis pra> cxteris saccrdoiibus insignilur, cujus 
docliinrf cl impcrio a c.cicris sacerdotibiis disposi- 117 EPISTOL.E. il» lione di\iiii ordinis obediiur; per cujus minislerium A lunc pulchra csi, ct pulclira veraciter affirmatur, sacerdotes alii cnnsccranlur, bencdicilnr chrisma , 
quo naii sul) pcccato ad justiiiain reiiascuninr? Cu- 
jusinoili Angelum profecli) angelica dccet vila niun- 
dili;e privilcgio dignis viriutum merilis insignita , 
ne si ab illo qui eum fccii Angelum , vivcndo per- 
versius averlalur, uiore illius prioris apnslalx , de 
Angelo in Saianam convertatur. De manu autem 
Angeli sccundtim Apocalypsin fiimus incensorum 
ascendit coram Deo , cum devola conversatio sa- cum sua: clariiatis , id est debitx cbarilatis velui 
diadcmaie coronatiir. Ista chariias cujus uncus ille- 
lypus cst ct ligura , claritas esi virtiitum nnllo ti ni- 
pore desiiura , quia cbariLis nunqnam cxcidit apo- 
slolica perhilicnle Scriplura, sed liic habct initiiim, 
consumniaiioncm inccelcstilius liabilura (Rom. vm). 
Qui ergo pasloralem mann virgam vel baculnm vult 
lencre.qui liujusmodi dignilatem miIi incnnfnsibi- 
liter obtinere, ejusdem virg.c fonnulam deliet dili- cerdolis et fama ejus commendabilis placct Deo, gentius inlucri , et ad ejns niyslciium nun sotui» 

cnm devotionis ejus circiimquaque bona opinio di- intelleclu , sed ctiam eflcctu operum promovcri. 

vulgatur, ci non lam prxdicatio quam laudaia con- Mcinbra sua qux sunt snpcr teriain aculeo casii- 

versatio ad L^n<3 vivendum cxleros exhorlaiur. get abstinendi, corpus ci niiimmn castificet ri- 

llojus fumi virgulam angeiicac virlutes , ul dictuni gore continendi : Deum sibi alliciat aduncato 

cst, in Canticis admiranlur, el de ejus ascensn , id B yfledu diligendi. Si vero nou icmierit bnjiisce rcu- 

est profectu, miranles gratulaulur, cnm saccrdos lam sanclilatis, piofccto privabiiur ip>ius nicriio 

insignitus pasloralis infnla digniiaiis, inius corde , dignitaiis; et jnxla supradictum Boetium ipsa eum foris manu lenel ii.fiexibilein rigorem caslilalis. 

Sed quoniam nulla virlus niitinet meritum per- 
feclx sanctiiatls , nisi foi tius protegalur adjuncix 
superemincnli.i ehai ilalis , recte virgx paslorali , 
qux, ut dictum cst , designat castitatem , uncus 
superponilur figiirans cbariiatem. « Adliuc superc- 
iniiieiilioreni viam, ail Apostolus, vcbis denionstro : 
« Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, charita- 
tein autem non habuero, niliil mihi prodesl (/ Cor. 
xu). » Mulia quidctn carnis casligatio eliam apud dignitas indignum osienlabil, ct ipsc dignitaiem 
juxla Tiillium delurpabil. Sicui ei.im Boeliiis (4 1) : 
« Collala, inquil, improbis dignilas iioii inoiln mui 
cllieil dignos, sed prodil potius ct ostenlat imli- 
gnos; i sic el Tullius de Cxsarc loquens : < Dum 
qnosilam, ait, magis ornarc voluit, uon illus ho- 
ncstavit, scd ornamenia ipsa lurpavit. » •Juorf 
ulrumqiie velim ut devites siimmo studic , stiiniii» 
cura , ne el lu dignilali cl ipsa lilii sit dignitas 
nociiura, et utriiisque vcslrum ineparabilis sit ctbnicos iiiveuitur, et corum conversatio rigore jaclura. Et Ecclesia conqueratur sub tali princip* 

castitatis noimunquam inflexibililer insignitur; sed ruiiura. Salomon dicit : « Regnautibus impiis ruinat 

quia de virtute caslilatis, cbaritaiis non proficiunt honiinum {Prov. xxvm). i Et infra : « Cum imu 

ih virtuiem, eaden. ipsa caslitas illis iion sufiieii ad sumpserinl principatuni , gemet populus (1V0». 

saluiein. Pukliro igitur virgx pastorali superponilur xxix). » Scd quis cgo, ul vel arguam vel doceani , 

iincus illc qui eidcm virgx cohxrens aliquantisper vel sallein suggerendo coinnioiicaui p.istorcm ercle- i 

iu altum prolendilur, et inflexus capite arcuato in siasticum QQ el doclorcm, cum cgo ullimuin con- 1 

seipsum ita revolvitur, ut cum incurvaiione Stii deor- vivii loctiin, ille catbedraiu obtineal diguiorein : "go 

min ejus suinmiias adducalur, facto gyro sursum latens in angulo nihil aliud debeam qiiaiii silere, ct 

versus iterum eadem reducatur. Hxc cst illa cha- sub umhra silenlii me docibilcm majoribus ex- 

riias quae diligens profeclodiligitur, qu;e Dcum sibi hibere? 
aiirahit, ct a Dcosursum rctrabilur, per qnarn sibi 
caslitas superiorem Deum inclinat el adducit , el 
eain adduccntem Deus ad sc clcvat et reducit. Unde 
et ipseait : « Egodiligenles mediligo (Prov. vm);i 
hoc esl ego attraheutcs me aiirabo. Et per Jere- Cxtcrum, qui mulium diligit , veraciler experilur 
quia mtilla dileclio, quid, vel quautum debeal, non 
metilur, et quoniam judicimn impaticns amor ne- 
scit, profeclo inlra melas debitas facile non quie- 
scit. Prorumpcns igitur, quod aul nullalenus elliccre 
remiam (cap. xxxi) : < Incrarilate, ait, pcrpciua D potcsl , speral, ct cuni mullo repellatiir ol.ice , dilcxi le : idco altraxi le iniscraus. i El illa qux in 
Cantiris diligebat : dilecto suo suppliciter aiebal : 
« Trabe meposl le (Cant. i). i Isla dileelio castila- 
lem reil.iil ulilein cl honorai, isla quidqnid l>nni 
agitur ad iingiicm melioral, virtutumque cxlcra- 
iiiiii calalogus non asscquitur pulrbriliiiliucm dc- 
bila?8anclilalis,si non fueril insignitus hujus diade- 
mate daritalis. IJmlc Scriptura divina : < quam lamen improbus pcrscvcrat, ejusque auVctus a pro- 
posito non laxaiur, quainvis euin cfleclus operis 
tion sequatur. Unde si quis prxscntein forie lcgcns 
epistolam indignatur, quotl tantiilus bomiincio lan- 
tain cxcellcnliam sic alTalur, inde frenuni indigna» 
liouis sux modcratius, ut exisiiino, retiucbit, 
quod adversus quem evidenier succcnseai nou ha- 
bcbil. Cum cnim scriploris iioincii non iuveni.ilur pnlclira cst, iiiquit , casta generalio cum claritate scriptur.T liujus litulus dcsignare, dubius eril lector 

(.Sn^. iv). i Casta gcncraiio rcctc camis iutegriias cui eam debcai spccialius assignare; cl revera ab 

lippcllutur, qu;c de corporea: castigalii.nis aculeo ignor.inte uou polcsl laliunahiliicr conlradici , qilio 

Unquam do radicc virgula gcnenlur, qux nimirum itl quod libi dico , el alier dicere ti altcri possil (41) Libio ii , De ronsul. Pbilosophi;c , prosa 6. tio riiiMi>pi nn iiarveng adbatis bonx spei 120 

dici. Si aulcm vel quolibei aliu revelante, vcl A niandari scriplo diligenliiis impcrsvil : « Siribe, 
meipso forsilan non negantc id libi veraciier esse iliclum intclligis, el inlcllectuin diligis, quxso , ut 
quamvis more divilum pluribus occnperis , tamen 
cum aliqiiando fucris vacuus id non solum lcgcrc, 
sed et relegere non graveris , quia iectio panun 
vcl nlliil prodest prima stalim facie fastidila, prod- 
cst autem plurimum si placuerit decies repetita. 
Sed jain forte verbosus tibi vidcor exstilisse , et 
epistolx propositum in I belli iiiagniludinem con- 
verlisse, cum epistoia gralam exig.il breviiatem, 
isle vcro jam libellus prolixam oblineal granJila- 
lem. Supcr quo eiiam milii , ut existiuin, venia 
dehet dari , quia scatebut animus panlo diiilius te- 
cuin fabulari; cl cuin lux prxsenlix mibi copia non ail , Beati inortui qni in Domino morinntur (Apoc. 
xiv). » In quo dicto ctsi solos inarlyres non attendit, 
eos lanieo procul dubio comprehendil ; ct sic do 
illis principaliter esl loqncnduin , ut tamcn non dij 
rxteris peiiitus sit lacendum. « Boali, ait, morlui 
qui in Domino moriuntur. i Mortuorum ulii beati; 
alii non beaii, bealorum vcro alii mariyres ; alii, 
ut quidam aiunl, non martyrcs. Marlyr verbum 
Grxcnm est , et lalino eloquio teslis inlcrprelatur, 
el cum eum qlii mariyr esi tcstem possct usus lo- 
quenlium appellare, verbum lamen Gixcum laii- 
nilas inaluit frequeuiare, uteovcrbo testis ille. QJ 
proprie designeiur, qui Deo testimonium perbibeus, 
pati inorletn in ipso teslimonio ei propter ipsm» darelur, elegi ut vel absenti mea parvitas lilicrius tesiimonium tton verctur. Testis est qui aliquid loquereiur. Cui locutioni boc ultimo versiculo eal- 
cem ponam, libique occupalo producliorem legendi 
sirciuam non imponam : Paratus Deo quantum 
potero gratias exbibcre, si tux majeslati mereatur 
Uxc allocutio complaccre. Vale (42). 
EPISTOLA XIV. 
i-iiii iii-i ad Rtoixrnuu. 

Prxclure e mtdlipliei morle el marlyrio pln o- 
tophatur. 

Nonnullorum esl ul ciiin loqui non noverinl, la- 
cere non valeanl. Cnjusmodi sliiltitiain alii pcrhor- 
rentes , pleruinque in illius cantoiis Tygellii perti- 
naceiii vergunt duriliara , qui iiunquani inducebat aitesiatur cujus leslimonio veriun essequod veruirj 
est, vel falsum csse quod falsuin est, aflirmatur; 
et lamen non oranis, qui boc agit, marlyr inter 
ecclcsiasticos appellatur, scd lantuni qui propter 
Deum id facere, et intcr facieuduin, illalam moriein 
pcrpeti comprobatur. 

Nemo enim perfeciius, neino evidenlius cognosci- 
iur veritati lcsiimoniinn pcrbibere, quain qui in per- 
bibendo, moriem cogitur snstinere, dum prxsenie 
ill.i, jam falsa exislimalin seductx conscienlisa nou 
blandilur, sed in secrelo cordis ipsa rei veritas in- 
veiiilur, et niartyr vcraciter quanluui veiit quanluin 
valcal cxperilur. Aliquando quippe qui , alDatus su- aiiiuium caniare rogatus, injussus canlabat (42*). ■ pcrna graiia Deo satis devoie f.imulaiur, el in ejus 

Sic juxta poetain in vilium ducit culpx fuga ; et a!> 

uiroquc lapsu uisi prudcns el fortis animus uon 

declinat, et felix illequi ad neutruin sc inclinat. 

Cuiii ego aliquando apud tc et posunodum tu apud 

me hospilarcris, rogasti , el jure hospitalitatis exe- 

gisti , ul de quovis martyre vel de mariyribus libi servitio se fortem esse et stabilem arbiiratur, agil 
magna, inajora spomlet, proposili salis promptulus 
e\secutor, sed quandiu pax arridet, nee adliuc im- 
minet persecuior. Si vero turbata serenilate velut a 
regione dcserti intonel ventus furens, si fulguran» 
ignis desaeviat, non illuminans, sed comburens : si aliquid seriberem , lauquam ct ipse non legeris secet, si ural, si ad mortem perurgcal maliiia perse- agonem illorum plenuiu laboribus et sudore , ct 
coronam iriuiiiplialem gloria prxditam et bonore. 
Quod cum priina facie recusarem, et me nlnoie 
neqiie sciolum, neque ad hoc vacuum excusarem : 
tu perlinaeiler mulliplicalis precibus insiitisii, ei, 
ut tandem loqueudo ostendar iusipiens, prccum in- 
siantia coegisti. Unde si ouid dixero quod dignum quenlis, non resistit, non obsistit mens invalida pa- 
lientis, sed pressa et oppiessa quodam carnis amore, 
ei mollitie nalurali victa, cedit et rcccdil non ju- 
vaute gralia spirilali. Quos igilur scrutalor rordium 
Dcus sic inieliigit iufirmari, et tanien sua, qux multa 
esl, graiia vult salvari : eos non susiiuet premi gra- 
vius a lorlore, donec reddal fortiores donalos grati.i vel utile debeat judicari , non labori mco. sed ttiis *) largiore. l.egisti (Joon. xiii) quia Petrus xsliinavil arbitror merilis assignari. Si auleni desiderio luo 
inventus futro insullicicns , non niireris, el sperang 
forle grandia , invenirc minima non graveris : sed 
iit volenti nec valcnti veuiam discas dare, illud 
poeticum tanquam propheticum memorare. 

Quotlque parum novii uemo docere potest (43). 
De marlyribus loculurus, nil in prssenti aptius 
mibi videor iiivenire, quod exordio hujus opusculi 
possit vel debeat convenire , quam quou Joanni vox 
divina ccclitus nuntiavit, et , ne fonc exciderei , 

(4-2) Eemdem Pbilippum luijusdoclissiirx cpislolx 
anciorein esse , qui esi et prxcedcntitnn , sivlus ei 
cnnliiio manifeste loqilunlur. Quo I atleslor, qtii eas 
altcnic lcgi, Fraociscus Silvins S. Th. D. et prof. el spopoudil forleni et stabilem se fiiturinn, el pro 
Magisiro suo suam animam positurum, nec eum 
ullo paclo, eisi raori oporteal, negatiirum; et tamen 
iminineniepersecutore, nonest quod proraiseralevse- 
culus, sicut Magister, qui melius euni novit, fueral 
pixlorulus. AiTirn:ante aulcm Pctro : Siiniliter, a:t 
evangelista (Malth. xxw), et omnes disripuli dixe- 
runi, et lam de illo quam de illis.rclicio, inquit, eo, 
oinnes fugerunl (ifiiJ.). i Quos Magisler beuignus, 
qiiouiaiii ad sufferendam pro eo raoriem adbuc in- 

Du.iei, 27 Sept. 1617. 
ti-2') llorat., I. i, Sermonum, s.ilvra 3, vers. t. 
(45) Ovid., lib. ii Trislinna. .«« EPISTOL.i.. .21 validos pervidebat, et laincii cos salvare sua graiia A bes deChristo: i Videmus Jesum propler p.is-,iiiieiii disponebat; eis pcrseculor, etsi limoris colaphiim, 
taincn mortis malletim non incussit, quia illius im- 
peium islc voce poicntissima rcpercussil. i Quem 
qiixiitis, inquit? Al illi : Jcsum Mazarenum; Etillc: 
Si ine quxrilis, sinite lios aliire, ut implerctiir ser- 
mo quem dixit : Quos dedisii railii noa perdidi ex 
eis quemquam (Joan. xvin), > Vull secreiorum con- 
scius Magister, secum discipulos non leueri, non ad 
iiioricm subeuiidam ingravescente maliiia perurgeri, 
ne si lcmpore immaturo, mortis instanlia deprimau- 
lnr, quia uondum pro Domiuo, conscquenier nec ii: 
Domino inoriantur. 

Quod si in Domino non essenl inortui : non essenl 
beali morlui. Nondum quippe illos divina gratia ad niorlis, gloria et bonore coronalum (Hebr. n). > LT 
de Marlyribus : i Beali, ait, qui peiseculioneui pa- 
tiuntnr propter juslitiam (Matih. v). i Quod licet 
de nmnilius quos in Cbrisio vivere constat, possit 
iniclligi juxla illud (Jg Aposloli : i Omnes qui volunt 
pie vivcre iu Chrislo Jesu, persecuiionero patiunlur 
(// Tim. m) ; t lamcn apostolis speciatiler loque- 
balnr, quos ad paiiendum proptcr justiiiam borla- 
balur : et ut seipsum eis possit exemplum iflicacius 
cxhibere, sicut pro eis, sic ctiam coram eis illalaui 
mortem voluil sustinere. At illi verbo hujns ct cxem- 
plo evidentius inforniati, et interna spiriius gralia 
poslniodum abundantius roborati : omnesmariyriuiu 
sunt perpessi sicul diversis locis et len.poribus su- boc roboraverat bcnelicio pleniori, ut conslaiiles B perna eis providcnlia prxparavit, illo lantum exce- spirilu, proptcr Cbrisli lesiimonium vcllcnl mori : 
et ideo si ncgantes et refuga. manu persequeiiiium 
internent, non salvari mererentur pmcul dubio sed 
perirent. (Jt igitur seroio quem de illis non perden- 
dis dixerat, impleretur, refrenato persecutore , 
illoruiii quispiam non leneiur : sed pro salvandis 
illis prior elegit ipse mori, ut postmodum facli fories 
idem referant Salvalori. Posl mortem enimejus lania 
illispiritusgratia sunldonati, ulanieregesetprxsides 
pcrbibercnt lestiinoniuin verilali : el pro luenda illa, 
non soluin quxvis discrimina jam sufferrenl, sed et 
nieiiic incoucussa morlem inferenlibus se olferrent. 
Muhis iiaque ct variis passionibus sunt affecli, et pto, queni ab eis maligna proditio separa\it. Quam- 
visetille ductus pcenitentia sibi perdiius inlulissct 
ct iuoriem graveni, mortem nefariani perlulisset; 
sed quiaChrisli amorem et testimonium nonatleiulit, 
cum exosus vitse hujus prxsentiam laqueo se sus- 
pendit ; 'non marlyrium pertulisse, sed homicidiuui 
perpelrasse crcdilur sceleralum, et reus moriis 
Cbrisli, sui quoque, quod est nequius, incidit in 
realum. Uude constat verum esse quod aiunt, quia 
martyrem non poena facit sed causa; quia videlicet 
martyr non cst oninis quein petivit gravis oecasio, 
sed cujiis passionem sana commendai inteiuio (44) : 
qui sibi ullo modo inferre morlem ulliinam iioii ut Magisiro expressius rcsponderenl, proeo ad ulli- r prxsumit, sed illatam ab alio, tanquam levaiis in mum iuterfecli : el quia non morle propria, sed vio- 
lentia maligiiamium intcrempti, nullo jain diibilante 
lcsles vere, id est inarlyres, sunl iuvenli. in quo 
marlyrio, volunlati persequentium, non vilibus cor- 
porcis, sed virtule spiriius rcsiileruol, el indeflcxa 
inente usque ad erfundeiidiiin sanguiuem perstilcrunt: 
quo eQnso non vicii, sed victores novo genere judi- 
cautur, ct meiilo victorix, honore et gloria coro- 
nanlur. Nimirum ab antiquo, si bclluiu inier adver- 
saiios temporaliter inealtir, qui supersies bostem oc- 
cideril, victor sine dubio prxdicatiir : et tnaniis oc- 
cisors palma viridi veuu.talur, capul vero corona 
aurea disiiucla gemmulis onuslaiur. E coutra, in 
marlyrio, qui earuein spirilui , fuluris prxseulia cclum manibus sic assumil, ul lola sit ejus iniemio 
ei solumiiiodo complacerc, quem novil marlyribiis 
salulari gratia prxsidere. De qualibtis Joannes : 
i Vidi, ail, sub allare Dei animas inteifeclorum pro- 
pter verhiitu Dei et lesliinoiiiiim quod babebant 
(.ipoc. vi). i Non omn«« igilur inlcifecti, scd propier 
Dei vcrbum el teslimoniuin imerfccli , martyrio vel 
marlyrii prxmio coronanlur, el beati, quia sic in 
Doniiuo mortui, prxdicanlur. Ad quam healiiudin.ra 
Cliristus, ut dicium est, discipulos invilabat, cum 
boalos eos qui paliuulur propler jiisliliam allirnia- 
bat : cosdcm scicns el accepta niajore gratia pcrse- 
culioncs xquanimitcr perpessuros, et merito patien- 
lix ad promissx beatiludinis gloriam pervemuros. noii propouit ; qui, minas minis, verberibus verbcra ,. Ex bis eniin quos ad salvandinn ei Palcr dedcrat iion reponit; qui occurrcnle gladio, dcvotam palien- 
tiam aulepoiiit; <|iii urgcnle adversario, tandcm ani- 
uiain Buam ponit : istc victor judicio saue sapienliiiin 
iiivcnitiir, el non palma, non lauro, non gemmis, 
uon auro, sed seterna. glorix prxmiis insiguitur. 

Qimd crgo lcgis SUper capul martyris, vel Christi 
vel altciitis poni coi 011:1111, vel aurcain, vel de lapide 
prctioso, non de tcrrcua maleria, quam stercori 
Paulus comparat odioso, sed de relributionedictum 
est, qux perfcrla et intcgra el desirieranda super 
auriim ellapidem avari judicio pretiosum, principalc 
iiicnlis ejus reddit passionis nicriio gloriosum. Ila- quempiara non ainisit; quia occidi eos iinmatiirn 
tempore non permisil : et ncqnain ille prodilor non 
ei proctll dubio dalus erat, qtiod elsi primo latuil, rei 
cxiius evidcntius asscverat. 

Cxtcrum cos quos novit sibi dalos, sua gralia 
couservavit, quilius tamen amarum calicem qiiem 
prior ipse liibrr.it, poslmodiim propinavil : cuin sci- 
licct ad bibcndum cos proci.su tcmporis fortes vidit, 
quibus sicul mariyrium, sic el manyrii prxmiiim 
110» invidil. Soltu Joannes, quem prx cxlciis Cbri- 
slus crediiur dilexissc, in pacis grcmio animain di- 
citur rcddidi.se, el cuni omucs reliqui inainini pcr- (44, Aiigti.linus in scrm dc SS. Gcrvasio ct Protasio. m pirrr.irpi de daryekg 

tulcritit oecidenlis, hic iIcsccihIciis in tunmliim, in- A 
star obiil dormicnlis. Quod laciiim arbilror, non ui 
lanquam infirniiori Deos parcens el niiserans |iro- 
viderel, vcl lanquam iniiius graio majoris pr.-vmti 
gloriam invidcrei : scd iu liujiis qnielo fine qiiictem 
conleuiplauiium voliiil prxsignari, qute niorie non 
lxdiiur, sed felice velul somno gaudel suaviuscon- 
summari. Qiiam nimiriim Christus recte prxcxleris 
«liligere peihibelur, quia ininus diligil quidquid ma- 
neic diuiiiis prohibelur : proliibetur atiicm manerc 
justi lalior et adliclio temporalis, manet vero ct 
permanel nieniis quies et contemplalio spiiilalis. 
Alioquin iioii est credendiiin quod Joanncs pro Cliri- 
sto vcl noluerit, vel uon valucrii mortem paii, ei in- 
siiHiciens fucril pcrliibcrc, non lam verbo quam facto 
testiinonium veritati, quia etsi tenlo Cbrislo relicla B 
siiidonc nmliis fugit (Murc. xiv)(45), lanien post ac- 
ceptuni in linguis igncis Spiritum (Aci. n), nunquam 
ininas perseqncnlium subterfugit; sed prompla vo- 
luntatc oblaluspeiUiliicruciaius, feslinans admarly- 
riumtaiiqiianiadepiilas invilatus.Undeliabes: i Ibanl 
gaudentcs a conspcclu concilii, qiiouiam digni babili 
sunt pro nomine Jesu contiimeliain pati (Ai I. v). > 
Gavisus csl quippe Joanues cum in facie priucipuin 
verbuin Dei cum fiducia loqucretur (Act. iv), cuin 
pro eo lam verba dura, quam duriora verbera paie- 
relur, cuni ea qux de Cbrislo audierai ct viderat, 
jnii non poieral silentio prxlerire, Deo magis quam 
liominibiis eligeus obedire (/ Joan. i). Gavisus csl 
cum in ferventis olei dolium inilleretur, cuni in 
Pathmos iusula exsulandi gralia tencrctur ; cum dc- 
nique uulla ci passio ad futurani gloriam condigna 
videretur, ct ci mors quam vila longe prelibsior 
liaberctur. Undc colligitur Joanncin quoipie a mar- 
lyrio nequaquom relaxari, vexalum ct afllictuin mar- 
lyrii pr;cinio nou fraudari ; qui, etsi diem ulliinam 
igne vel gladio non linivit, tamen eum mulia ct 
varia tribulatio sic attrivit, ut onuiibus pie atteii- 
dentibus vcra sit ccrliludo, quoil ei ad coiiiplenduni 
iiiailyiiiim, nec forlis palientia, nec defueril patiens 
fortitudo. Queni autem divina xquilas reddidit sic 
affeclum, ci de virtule provehens in virtiiiein dcdu- 
xil ad perfectum ; licet inaim persequenlis non no- 
verimus inteifcciiiin, taincn cjus proinptaui volun- 
tatcin convei lit in cffcciuin ; et in secrclo sux scien- D 
lix quod huinaiio intellectui vidctur inaccessum, 
nisi forte cuin adjutus gratia, inentis rapitur in ex- 
cessum ; illum virtulis meriio suum mariyrem novit 
csse, et sicut Aposlolis sic dcdit et mariyribus in- 
tcresse. Quod in Evangelio (iluith. .\x) ipse Cbrislus 
visus esl iiiliinaic.cuiii Jacobum el Joanncm babenles 
zclum , sed non adliuc seciindum scienliam , vo- 
luit inforinaie , ul ejus inagislerio fralrcs pru- 
denlius QQ enuliti, ad proiiierendum quod opta- 
baul redderenliir ellicacius expediti. Pelentibus cnim 
illis ut concederentur in rcgno ejus, unus ad dextc- 

(45) Similia liabet et, alias. Quidam ncgant ipsum 
adolescemeni de quo Harcus c. xiv, v. 51, fuissc 
Joanpein, atlamen S. Grcgorius I. xiv Moral.c. 25 ABBATIS BON.E SPEl I2i 

ram, ad sinislram alius residere, forle ut sir vide- 
rciitur vclut prxcipui cxteris prxsidcre; ille slaiiiu 
quod postulalusfiicrat non spopondit, «od imperilam 
jiivenum rciiindens superbiam sic respomlit : i Po- 
tcslis bibcre calicem qnem ego liibiliirus sum? Al 
illi : Possumus (Mallh. xx). » Nulli dullium quin ca- 
licis nomine signet poculum passionis, quo potari 
snstiiiuil ad lergendas nostrx inaculas luvionis ; 
quod etsi noslra in eo visa esl infirmiias abborrere, 
tamcn inventus est promptus ci spiiitus adgaudcre. 
De quo in Evangelio : i Pater, inqnit, si possibile 
esl, transcal a me calix iste (Matth. xxvi). i Et ite- 
rum : « Pater, si non polest liiccalix iransire nisi bi- 
bam illum, tial volunlas lua : Spiritus, ait, promplus 
est, caro auleni inlirma (Marc. xiv). > 

Isluni caliccm passionis, tam Joannes quam Jaco- 
bus se posse bibcrc rcsponderunl, et cuui Pctro 
voce prompta poslmoduni spoponderunt; eosqnc in 
pr.esenti Cbristus evidenter non arguit ut nicnlilos, 
scd a praisuinptione revocans doctor bonus erudit 
iiupcrilos. < Nescilis, ait, quid petatis. Scdere ad 
dexteram, vcl ad sinistram meain in rogno meo nou 
esl meuni dare vobis, sed quibus paraluin esl a 
Patre meo (Mallh. xx). > Ad oblinenduin quod po- 
siulant adbuc eos idoneos non attendit, ct ideo prx- 
pobteros juvcnum impctus rcprehendit, qui aniea de 
pcrcipicndo prajmio certam volunl fiduciam sibi dari, 
quaiu ad illud digna lima et labore sluiieanl prx- 
parari, cum ilia regni scssio non admitlat temerc 
pricsuineiiies, sed aOlicto corpore etbumiliatospiritu 
proinercntes, de quo promerendo cum responde- 
rcnt : «Possumus, > Christus futuri cogniiornon ne- 
gavil, scd illos bibituros, eiun de quo sermo est 
caliccm, afiirmavii ; et sicut a bibendo non Jacobum, 
quem llerodis gladio legimus occidisse (Aci. xn), 
sic ucc Joannem exclusit, qiiem in pacis gremio 
diximus obdormisse. < Caliccm, inquil, mcum bibe- 
(is (Mailh. xx). > Non dixit : Calicein mcum bibcs, 
lil alleiuiiieoniiii inleliigere nos moneret, et reccpto 
Jacobo Joannem a bibendo calice icuioveret; sed : 
< Bibetis, > inquit, ut pariter Joanncm ct Jacobuin 
ostenderet bibituros, et pro Cbrisli noniine passionis 
amariiudincin pcrpessuros. Quem etsi conslal in hoc 
illis asscrentibns consenlire, lamcn si advertas, 
videtur in aliquo dissenlire : cum illi quando prcmc- 
rcntnr infirmiiatis cncrenecdum possenl, iste aulcm 
pcifcctius novcril quaiitum possenl. Cum igitur voce 
prompla ct corde justo amplius pracsidenti respon- 
derent illi fralres, possunius, ae prsesenti : Cbrisius 
siibintulii : < Calicem quideui nieum bibetis, > asse- 
rens hoc futurum, et nculruiii fralrem modo posse 
bibcrc, scd potius bibitiirum. Nequc enim dixit : 
Calicem quidem ineuni potcslis bibcre, quod eoruiw 
posse xstimalio piaesidebat, sed : < Bibctis, > ail, 
quod inelius cjus scieniia praevidebal, qnia nondum 
ad bibcuduin illis fortiludo conveiiiciis prxsto eral, 

I. vi. Expos. 1. i. Regum, c. 2 ; Cbrysologus scr- 
monc 78, cum Beda in .Marcuni, opinaulur fuis^e 
Jo.uiiiciii cvangelistain. 


125 EPISTOL.E. «2« 

qnain Inlnrain potius ipse aurior liujus muneris A jnstilias lemporaliier iribulantiir, parali magis mori 
asseverat. quam a reclo prnposito deflcclanliir. Qnos paralas 

Constat ergo illos calicem p.issionis bibisse , et qit ia omncs solns scnuaior cordium Deus novil, 
quod nomlimi poleranl, processu lemporis polnisse; corum auiem pluies nosler caligantiuni oculns nou 
qneni, rlsi qiiando vel quomodo Joannes biberit nos cognnvil : eos prxcipne, cns quasi propne inurtyics nesciuius, cui a persecuiore inferri moricm iiltimam 
non audiuitis; illc lanicn cnjus non verbnin, non 
sciemia fallittir, veraciier tlepreliemlii, adversus 
cujus tcstimoniuin, quisquis invenilur rcrie sapere, 
non contenilit. Sic et.Mariam Virginem mariyrem 
esse dicil, qui non conlcniiose auctorilali Evange- 
licx conlradirit, cnm prxdicia ct scripia sit illa appellamus, quos nou solnm morluos in Doniino, 
sed occisos pro Domino neqiiaquam dubifainus : a 
qitorom tanien tam numero, quam merito, non 
Hariain, non Joamicm qiiisquam rccte sa| iens scpa- 
ravit, quos periulisse marlyrium i.on lam vulgaris 
asseriio, quam evangeliea lectio prxdic i\ it ; reliquns 
autem onines quos merilorum cxc. Il j nti.i novimus senlentia Simeonis, quo.l iliius animam perlransirel coruscare, et prssentcm viiam in pacis gremin ter- 
gladius passionis : < El tuam, inquii, ipsius aniurin minare : quia dignx confessionis quam ullinix pas- 
pertransibit gladius (Luc. iv). » sionis tiiulo clariores, eonsueludo ccclesiasiica tlis- 

Si mariyr est cujus carnem transil gladius cor- R cretos a martyribus iioiniii.it confessores. Qui enini 
poralis, quis neget csse martyrem cujus animuin "m menie qna? siuii Dci prtifiie:ur, Deumque lau- vexat ei quasi exanim.it Iribulatio tcmporalis, cmn 
multo sil acerbior passio, qua vexaiur animus natii- 
raliler immortalis, illa, quam suslinet caro ciio 
dcficiens el morialis? Plerique ctcnim tam incon- 
solabiliier conlristantur, tanio tlolore, lanla miseria 
erocianltir, utcum suo cruciatui non possinl remc- tlabilem quadaiu vivendi cxt ellenlia confilelur : ciiin 
tamlein in pace Ecclesix diein uliimuin claudere 
comperiiur, recie confcssoris tam nomine quam me- 
r.tis insignitur. Verumtamen sicut agouem manyns 
ornai confessio, sic et confessor suo quodam non 
carei marlyrio, dum nullus in bac viia concedit .r dium adhiberc, magis diligant morlem carnis, quaiu nieriiis clarioribus elucere, qui prxsentos molcstias 

pra?scniem ang.-.riam susiinere. vel "°" vu 'l v «l non prxvalel sustinere. Ut cniin de 

Cnni Maria viilerct suum el Deum et filium injusle a '" 5 laceam, nunqiiid non cuidam mariyrio sunl 

jiitlicari, opprobriis, irrisionibus, spuiis, colapliis adtlicti, qui profilentes vcl Aiigustiii ranonicam 

flagellari, manus ei pcdes clavis, lalus lancea perfo- ve ' monacbicam regulam Bencdicli : sub pastoris 

rari, exlensum in patibulo morte turjiissiina con- v ' r 8 a el L»aculo una velul cluiidiintur oflicina, el ad 

demnari, quis pcnset maler aiTeciuosa quantam in r ,IUI,H " imperarilis coercenlur clanstrali discipliua? 

animo lulerit Ixsioncm, qno affcciu ad cor siiuin Experimcnio nosii qnani dura claustrales iu con- 

retulerit lilii passionem ? Adco inventa est inater clavi obedienlia paiiuntur, reimnliantes prupria: vo- 

pro filio doluisse, ul quod iu carue filius, credentla luntaii quaniis inolestiis quatiuntur, qui, eisi non 

sit inater in animo pertulisse, eitpie non clavorum, siatim violenta m.inu carniflcis occidontnr, lanicn 

scd ilolorum spicula suut infixa, et ipsa cum lilio quoiidie pro Cbrisli nomiue moriunUir. li. pcrsona 

vivens ciim nioriuo crucifixa. Exislimo quia cuni quormn Propbeia : i Propler le, ait, niorlilicamur 

in conspectu mairis lilius in palibulo morcrelur, loia die (Piti/. xun). » Et Paulus dicii : « Quolitlia si eident malri optio donareiur : mallct ciio mori- 
tura eorpore rruciligi, quam victura diutiiis in animo 
sic alDigi. Quis ergc diibitet cam marlyrem exsti- 
lissc, quam sie invaiiiur tlolnr inlimus afflixisse, morior fralres (/ Cor. xvj. > Hoe atier.ilcns coeleslis 
prxco, ut dicliim cst, nonoccisos, sed uioriuos iu 
Domino beaios prsdicavil, in quo nostris clauslra- 
lilius obiinendx beatiludinis spem donavii : qui dum quam secuit et p&rtrnisiii tribulalio tlistrictior sublalo caruificc quasi vivcrc concedimlnr, quoiidie 

omni serra ve| gladio bis acuio, lilio moricnie, et morle satis inisera, sed plane salutifcra moriuntur. 

ab oiiuii velui ope miserabiliter deslitulo? Quod Quae mors cnm a Domino medicinaliler inferaiur, et 

attendcns Simcon : « Tuam, inquit, ipsius auimam D 8u i'1's xquo animo, juvanie graiia , sufieralur : 

pcrlransibit gladius. • suficrenles laboriosa quidcm via ad aliam mortein 

llle etiani qui per Spiiitum saneium missx cano- ducit, qnx laboiem jam lcrminans ad bcaliludinem 

nem ordinnvit, el Mariani ti 70 Joannem csse inlroducit. Esl enim non una vel cadem mors juslo- 

nmrlyrcs lalenlcr aflirm.ivii, tliim iu Calalogo san- ruin, sicut nec una vel cadcm injuslorum ; de qua- 

ctorum, nbi non nisi marlyres, meinnravii, et Ma- rum ad prxsens loqui distaniia alienuni aproposilo 

riam prx cxteris, et cum cxteris Joannem nomi- non babeiur, si lamen libi xque scienti longum ci 

navit. Deuique luus ille Crcgorius cuin de niatre supcrfltium non videtur. Cxlerum plcrique sicut li- 

■epteni frairum devoie et memoriler loqucreiur, benter audiunl Inaudita, sic nonnuiii|uam reduci 

qu.c lilios iuviiassc iuier manus persecutorura ad gaudenl ad niemoriam ct audita : nec gravat eos 

cunslantiam fnlei pcrbibelur : quia mortcs oiiiiiiinn frequcniius id audire,quod , tpiia ncccssarium, me- 

■ola in niiiiiio toleravit, eam, sicut nosti, plusquam moriier volunlscire. Mors, alio iiomiue, dici iransitiu 

martyrein appellavit. Undc constat quia non solnm poiest. Est enim mors iransiius quidam de alio ad 

/lli reclc marlyrcs exislimanlur, qui maiiii octisoris aliud : non quod mors omnis dc ali" traiisiens ad 

diemuliiniuni claudcrc comprobantur, sed qui amore aliud Judicciur, scd quia omnis moricns iransirc nott <97 PHILirPI DE 1IAKVENC incongrue porliibctur. Aliquando qnippe sivc limen A 
osiii, sive alvenni lliimsnis traiisimus, et tamcH niori 
iion dicimur, ne cuin liomo in codem slalu nunquani 
permaneat , sed instar floris egrediens velul unibra 
lenis pertianseat : in hac vita jain non vivere, scd 
mnri polius asseralur, el viia falso vila, vero aulem 
noniiiic mors dicatur. Qnamvis lior. ipsum salis con- 
gruc posse dici nonniillis videatnr, ut scilicct liomo 
non liic vivat, sed magis moriaiur, dum qiridquid 
lemporaliter agil, conslcl procul dubio pertransire, 
el Iranseiiiido cujusdam morlis exlermiriio deperire. 
Cum enim, verbi causa, de scssioue ad staiionem, de 
slalioue ad aiiibulationcm, et sicdeolio ad acinin, 
vel de actu ad olium , sivc de aclu ad aclum trans- 
iiniis . superveiiicnie allero alleruin jain non cst, ei 
quod esse desiit, quodainmodo morluum dicunt esse, B 
ciim sii inori nil aliud quam, quod fuerat, jam non 
cssc. Et quoniam quidquid fcre hic agitur de esse 
ad non esse Iransire comperilur, juxta eorum sen- 
lentiam, vita prxsens plcna mille mortibus inveni- 
iur, et boc solum ncscil inortem, quod superducto 
ailcro non fniiiur. 

Cnm ergo lot siut mortes, ut carum sit numcrus 
inliniliis, eaniin tainen, quae bcalos faciunt, est fi- 
nilus : ct, ut vidco, invenies quasdam mories velut 
prxcipuas iiiScriptiiris, quarum salvandis alia , ali.i 
conipelit periluris. Sunt enim quatuor, quas Scri- 
ptura recto noininc inortts dicit, quibus, si attendas, 
oinnes hoinines sic addicil , ut nullus a priucipio in 
lola succedentiiim serie valeat invenlri, quein non 
consiel, vcl omnes eas , vcl eaiiim potius aliquas 
experiri. 

71 Prima mors cst transilus ad injusliiiam. 
Quani moitein prinio Deus liomini terribililer com- 
miiiaiur, prannonens nc in illam scnsu devio cot- 
labatur : ne si forle ilii priniac aniinam exposueril 
inoriliundam, rnalo proficicnle in pejus, tandem cor- 
rual iu secundain. < Dc ligno, inquit, scientia; boni 
et inali ne cotnedas; iu quociiiiqne enim die come- 
dcris ex eo, morte morieris {Cen. 11). > Qiiociitiquc 
dic, inquit, de juslilia ad injuslitiam, de obedicniia 
»d inobedienliara, de mandalo ad vetiiiim transibis, 
niortc morieris; morie, iiiquam, peccati (4G) de qua 
propbcta dicit : « Anima qux peccaverit, ipsa ino- 
rieiur (Levii. iv). • El iu Evangelio : « Sinc, inquit, r. 
niorltios sepelire morluos suos (Maiih. vm). > Mor- 
iui qui sepelire suos mortuos perniiiiuniiir. nou in 
carne, sed in spiritu nioriuntur; cuin sciliccl ad 
vctituiu, ad injuslitiani Iransitum facere uon veien- 
tur, ct transitu prohiliito, ab eo qui vita cst, longe 
lieri promerentur. Quia vero piiinus Adam a justiiia 
iu injustitiain sic deficil, naturam siiain concupi- 
sccnti;ecanialis vitio sic inlecii, ut ex sua suoruiu- 

(40) Non ila stinl h;ce inlelligeiida quasi verbis 
illis, dan. n, sol.uii animai morteni Deos fucrit coni- 
miualus. l.\ cap. eniin v ad Kom. pcr peccaturi 

mors, ul ex vni , corpus qmdcm mortuwn , id csl 
moriendi necessilali subjcelum , propler peccalum : 
iino ex cjusdem Domini veibis, Cen. 111, quia come- 
tiiai, uc, in putvcrcm reverteris, cciiuin cst \rxc ABBATI5 nON^E SPEI 123 

ve copula, iiulliis nisi conciipisceniialiier gigiierclur, 
el gcnitus per peccalum nonnisi peccato inoriuo 
nasceretur. Quod asserens Proplieta : « In peccalis, 
ail , concepit ine maler mea (Psal. l). » Proptei 
quod aboleiiduni Deus tandem voluit bumaiiari, 
circumcidi carneiii suam, aqua; lavacro baptizari : 
luso mori sanguiiie, sepullns suscilari, ul poteuli 
sacranienio miindo remedium largiremr, et lex 
jusia sed noxia, jusliore miseiicordia solveretur : 
iimi tamen ut nascenlilms niors iugcnita uon ines- 
set, scd ul natis et salulari rcmcdio jam renaiis 
dcinceps non obessct. Mortcm enim qux ab Adam 
usque ad Moysen regnaverat liabena laxiore, el a 
Moyse usquc ad Cbristum aliqiiautulum strictiore ; 
Cbristi nativitas, martyrium, ei resurrectio sic de- 
lcvil, et quam ille primus ingesseral, iste polentius 
abolevit, ul renalos jain illa mors originali viuculo 
non teneret, et iu eis mors secunda juris quidpiaiu 
non baberel. Nam qui salutariuus sacramentis se- 
mel a peccatorum maculis est ablulus, et a prava- 
ricalionis pateina; duris et diuturnis nexibus abso- 
lutiis, si juvauic gratia non deinceps actualibus 
vitiis subjugatur, scd victrice manu eis cl cflicaci 
forliludine reliictatur : sictil gaudet, quia prima 
morlc pcrditoruin conlrilo jam laqueo uon leuetur, 
sic ei gaudendum esl, quia secundo allera la-detur. 
De qua Joanncs : « Qui viceiit, ait, non kcdelur a 
inoile sccunda [Apoc. n). > El infra : « In liis, inquil, 
secunda mors non babet potestaicm (Apoc. sx). » 
Qui aiilcin nullo sacranienti reiuedio a palernis cst 
uiaciilis absolutus, vcl post absoluliouem pra:ceps 
csl iu aclualia dcvolutus; dc prima morte ad quaiu 
i-iiin vcl sua vel parentum suorum iiuquitas impulii 
siibeundain, justo satis ordiue irausit perditus ad 
sei iiiidam. 

Secunda mors esl transitus ad pceiiam iujusiiiia?. 
Sicut transiliis ad peccatum, peccaium est, pecca- 
i ii ii) autem mors cst, quo, a Deo qui vita esl, anima 
separaltir, el tuique a vita separari , mors noii 
iiniiierilo judicaiur: sic transiius ad pccnam peccati 
pana csl, pa'iia vcro inors esl, cuni scilicet longe 
facta requie qua oinnis vila nalur.ililer delectatur, 
labore el xruim.a miserabiliter cruciatur. Vita 
ciiim recte dicitur non vitalis, cui grata requies non 
eflicilur socialis, qux allrita inolesliis lam miserum 
babct csse ul male exislenii melius sit non esse. 
Quod in illo perdito rclerna veritas designavit, qucin 
rcuin malitiae pcenis durioribus assignavit. « Melius, 
inquit, illi crat ul natus non luisset boino illc 
(hlarc. xiv). » El qiiidcui ethnicus : « Qnoniodo, 
inquil, potest esse vita vitalis, qua; nou conquie- 
scil? ' Vides quia vil.im csse vitalem etlinicus 
qimqiii; nescit, qux noii iuua quielis grciniuiii dc- 

verba, morle morieris, Gen. n, ciiam de vila cor- 
poris esse accipienda. llnde Syuimac. bene vcrlil, 
leste S. Ilieron. in Q. llcbr., Morlalit eris. SedPhi- 
lippus osleiidere vult quod cx peccato spirituahs 
tuors aniinx sil secula; quod veio cx eodem peci »tu 
secuia sit inors curporalis taiiquam [><jcna in stiu- 
scquciilibus doccl. m ENSTOL/E. »30 liicscil, qiue se ad amicalcm rcquiei bencvoleniiam A C3Ci cl * a Imjusmodi juxla Pauli moniia depnuenies. iioii inclinat, el in illain capm suum molli velut 
acculiilu non reclinat. Recle crgo mori Scripiura- 
ni in leslimoiiiis asseruntur, qui pcccalo exigcnte 
:ul pfenaruui molestias iransreruntur, quorum, etsi 
inauere uicuuque (iibslanlia non ilesistit, lamen 
grala in requie, qua vita vitalis eflicilur, non con- 
sistil. 

Karum autem pcenaruiii, ad quas peccali merilo 
dcveiiilur, alia lemporalis el iransiloria, alia .Tlerna 
1 1 inJeflciens invenilur, quarum temporalis cuuctis 
iu li.n vila di'genlilii's lcgc pari, sed sine dispari 
pariier assignalur, aHerna vero solis perdilis re- 
servatur. Quia euim priinus liomo naiuram suaui 
ul puedictuiu c»i reus inobedieiilix vitiavii, suos veterem liominein exucruni, calccm vitiis iinponen- 
les; non sicut antea pcrverso proposiio jaiu vixe- 
runt, sed de illo ad aliud, inorte prospcra trans- 
icrunt. Quilms idcm Paiilus : i Si niorlui eslis, in- 
quil, ab elemenlis mundi liujus (Coloss. u). > Et 
infra : « Moriui enim estis, et vita vcstra abscondiia 
est (Cotoss. 111). » Felix qui serpentis caput veneli- 
cnm forii inalleo jam contrivil, cujus inlerna passio, 
i-.ujus iiequam aclio jam uon vivit, qui cxsecrans 
eam, quam vcl prudens injustitiam appetcbal, vcl 
seductus falso jiisliliam asserebat: ad olisequendum 
eis nullos ulira exerit appclilus clausus velut lu- 
mulo nianus et pedes inslilis compedilus. De quo 
Domiims : « Lazarus, inquit, amicus nostcr dor- mnnes posie.os tan» inexsccrabiliier obligavii, ut B mit, sed vado ut a somno excitem euni (7oom.ii)., palerno meriio geucrali senlcnlia ferireulur, qua 
in sudoie vuJtus sui paue suo miseri vescercmur 
(Ccn. iu'); lixc igiiur senleniia qua sudant ct l.t- 
boranl, ita omitium est communis, ut ab ea uec 
ipsu Yirginis Filius sit immunis, qui cum naius vet 
coiiueplus nou fuei ii lege omiiium in peccatis, lege 
laincn omiiium pceiias pcrlulit pro pcccalis (Vsat. 
ixvui). Solvit cniiii quac non debuit, ut debiioruin Ille, ait, qni mundana fugiens et eis graviler inimi- 
cus, sapienlibus, quae Dci snni, diguc pro mcritis 
esl amicus : visitante gratia, a peccandi nequam 
proposilo jam desi vii", reinoiusquc a luinullu ct 
amore temporaliuiii obdoruiivit. Sctl volo eum a 
prxsenti somno potenti misericordia suscitare, lioc 
est, audiloribus meis diligcntius prxdicare : quod 
liujus sonmi paiicns sit procu! dubio surrcclurus, maculis obvolutos, polcnli misericordia redderct liocesl, peccalo renuniians vii» et salulis pmiiiiim 

abspluios, ut quos lcnet peccati nierilo mors pcrceplurus. Ad quod rcspondcntes discipuli: « Do- 

puaualis, tenipoiali purgatos non susciperet xterna- ,ni " e > inquiuiii, si dormit, salvus crit (ibiit.). » Si 

lis. De qua lcgisti : « Juslorum animx in nianu Dei e,,n, 1 ui dosivil curai " vigilem perversis operibus 

sunt; et iion langet illos lormentum moriis (Sap. impertire, nova loquendi fonnula doces vel asseris 

lii). » Solvil igilur quse non rapuil, ul Ixsos mortc c Obdormire, quia non csl culpx hujuscc dormitio, 

prima, secuuda non pcnilus absorberet, sed in liis setl virl, ' lis » l,ab,;l P r0Cil1 mibio spcm salutis. IIiiuc i|tios clegcrat utranique Dcus inisericordilcr abolc- 
ret : cl cductos dc morte pcssima pcccaloruni, 
mori eos fclicius 72 niorte facercl bealorum. 

Habcuteuim ct beaii morics suas. Prima corum 
murs est transilus ad justiiiaui; cura scilicel rc- 
licio co quod vcl originalitcr conlraxcrant, vel 
actualiler coiumiseraiit, ad justitiam convciiuutur : 
< i ad ciim qucin peccati incrito rcliquerant, salis- 
factiuue congruu rcvertuutur. Yivuut enim et malc 
vivuul, qiiorum urgcnt et vigilant passiones, quo- 
runi proliciunt dc malo in pejus aclioncs, quorum aiitein somnum mortem quoque Doininus votuit 
appellari, quod lamen auditores iiecduin poicrnut 
arbilrari : exislimautes dormicntciu ad vigilandiiiu 
facilius surrccturuin, quam ad vilani cum qui crat 
moriuus, revcisiirum. « Dixeiat, inquil, Jcsus de 
moric ejus : illi auiem putavcrunt quia de dormi- 
lione soinni diceret (ibid.). » Qnod eum, qui non 
pcccat, Jcsus dixerat olnloimisse, idein valctacsi 
eum dicerct mortuum exsiiiisse, quia et somnus 
iu Scripturis mors aliquolies nominalur, et sicut 
dormire, sic mori dici potest quisquis a vitiis fc- raeiubris lex peccali libcre domiuatur, ct accepto rialur. llli aulem, qui verba ejus nondum plenius 
iiiandaio carnalis aiiiinus reluclalur. Undc Paulus eapiebanl, id (|iioderat facilius el vcrisiinilius assc- 
ad Komanos (cnp. vnl : « Cum esseinus, inqnil, r> rcbant, existimantes soinno quain inorli icciius in carnc, passioncs peccaloium qux' pcr lcgem 
erant, nperabanlur in membrit nostris, ut fructi- 
Ocarent morti > Kt cuin easdcm passiones Colos- 
scnsilins cnaiiaret, vidclicel, foriiicationcni, im- 
miinditiain, liliidincm, coiiciipisceiiliain malam, el 
avariliam , qua; Csl siiinilacioiuni scrvilus , sub- 
jiiut.il : « ln qiiibus et vos ambulaslis aliquando 
c u in viverelis in illis (Coloss. iu). » 

ln lns igilur Colosseuscs aliquaudo passionibus 
ambiilabani, ambulanies vivcre, boc est proflccrc, 
nequiier exsullabant, cum obliti ccelestium, solis 
trinsiiorili iuliiabanl, ct ad explcndum |nequam 
dcsitlciiuin, ciirsu praepeii fcslinabant. Cuin vero 
iiam, indignatioiiein, malitiain, blasphcmiain, ct 

Pathol. CC.III. coiiveniie, si peccatorum clamor concedatur ad 
requiein devenire. < Tunc ergo, inquil, dixii eis 
Jcsus manifeste, Lazarus morluus esl (ibid.). > iii,-, 
ait, quem sermone mystico prius dixcram obdor- 
inisse, nt cxprcssius ct manifcstius loquar, dicitur 
cl obisse, quia lecle moritur, cujus viva olim pas- 
sio jain veuii atl defecium, cum cjus ve! affeclio non 
inovclur, vcl non ducilur ad cflcciuin ; queiu aiiicui 
divina giatia beneficio visitat pleuiori, ul ciiiu fellcl, 
de peccaio, ad jusiiiiam transilii douci niori : reclo 
cjusdem icsiiinonio Domiui Lazarus appcllatur, 
cujus inlciprclalio acccptum bcneficium, prolesla- 
lur. LazaruB enini inlcrprelalur adjutus, ct quideiu 
illiiiu atljii»ii, qncoi inann polenlissiina sic occidil, 131 PIIILlfTl f>E IIARVENG ABBATIS BON/E SPEI J32 cujus acius ei afleclus noxios Deus ampulat el A sidebat lemplo ne<|uaquain desiiiutus. juxia nomen 

recidii : quem remotum a elamore ct amore el 

ncgoiio sxculari, clausum velut lumulo ligat lan- 

quam nioriuuin neclura salulari : i Lazarus, in- 

qnit, moriuiis esl : sed camus ad eum {ibid.). > 

Eanius, ut ego elsic morluo prreslem gratiani re- 

surgeudi, et vobis inlueniibus, post talein obiiuni 

spem vivendi, ul ailendentes in islo lam vivcnie 

quam inortuo meae benefitium largilatis, et morlcm 

consiinilem el vitam non dissimilem appetaiis. 

Quod prudenter inlclligens Tliomas : « Eamus, in- 

quii, et nos, ut moriamur eiim eo. » Eamus, ut 

niorle justorum nostra etiam anima morialur, ul 

Lujus inorlis inerito nobis vivere concedaUir, quia 

isqui suis quibuslibet largitate benevola sic dat Lazari contra malitiam persequenlium esl adjtitus, 
dum inter manus hoiuin, voluntati ijuoium intole- 
nibililcr gravis, constans et intrepidus in proposilo 
pcrseverai. i Auxilio, inqnii, adjntns Dei usqite in 
bodiernum slo (ibitl.). » Siantem Paulum vel La- 
zarum quisque invidus lentat occiderc , cmn a 
divino culiu niinis vel framlibiis slitdel rclraliere, 
ctint ea moruin tiirpitudinc qna vitain suam pcssi- 
nius decolorat, nitiin silii reildere similein olaborat. 
Scd divinn adjutus auxilio dolus cassal hostium cl 
lerrores, nec ad opera teuebrarum inanus exeril 
prompliores ; sic tam priuiain qnain secunda. . 
niortem fngiens perdilorum, tit posl prnnani qua 
I.Dlalur , ct secundam Ixlior appelal healoriiui. mori, dabit et vivere cornu pleno, vel magis, ple- B Dcnique Lazarus iiou ad unain laitlum inoriem cor- 

niori. Quod per Moysen pollicens, ait : i Ego occi- 

dam, elego vivere faciam (Deut. xxxn). » Et Anna 

daillo : «Doniinus, inquit, mortificat et vivifical 

(/ Reg. n). » Cui facto perversi Njuilibcl ncsciunt 

adgaudere, sed accensi maliiia eligunt invidere; et 

quo plurcs audiunt Lazaro similes praedicari, co 

^3 majore constal mcnlis eos inqnicludine cru- 

ciari. Ad hoc auiem inveniuntur , lam processu 

tomporis, quam profecin sceleris devenire, ut eiiam 

in Lazariun cogiicnl desoevire; et quem pro ccrto 

vldenl tam vcrbo quam exemplo cxteros prxvenire, 

eum magis perscquuntur , et optant prs exieris 

interire. « Cogilaverunt, inquit, principes sacerdo- 

tum ul Lazarum interficerenl, quia multi propter 

illum abibani et credebant in Jesum (Joan. m). » 

Nunquid non Paulus quasi Lazarus est, qui velut 

clausum tumulo cruci asserit so coiifixum, qui legi 

niorluus, Deo vivit, in quo mortua vetusiate, novitas 

Chrisli vivit? Galalis loquens , i Chrislo, ait, con- 

fixus sttm crnc) (Gulut. n). > Et infra : ■ Mihi, ail, 

mundus crucilixus est, el cgo mundo [Galat. vi). » 

Et supra : « Legi mortnus sum ul Deo vivam; viro 

aulem jam non ego, vivit vero in mc Chrislus (Gatat. 

n). i Per qucm Paulum, vel propter qiiem mtilti ad 

porintn fidci deiliicuniur, mtiiii pereepta flde, Chri- 

slinn diligunl el seqiiunlur, dum illius vel sennotie 

vel episiolis tanquam radio sideris perfundunlur, 

dum viia et exemplo ul carbone vaslatorio spirita- poralilcr devenisse, sed post unani, creiliiur rurius 
allerain invenisse; planc signans quemvis juslum 
diiari muncre graii.e lam fecundo, ui priino sancla 
morluus, morialur sanctiiis ei secundo. 

Secunda ejus moi s est, cuni posl muriilicaiionem 
vii. i' veleris et exlerininium vitiortim, expWto veiul 
cursu trausit ad Ixliliam prxinionim : cuill sopila 
prxsenti molestia vel labore, Iransit ul obiincat 
oplatam gloriam cum honore. De qua Paulus : i Cu- 
piodissolvietessecuinChrisio (Philipp. i). » Quandiu 
in visibilibus guiilis(47) anima rorpori colligatur, < t 
in lucta et agone vauiiaii subdila conversatur, qiiau- 
diu prxsenli ntoleslia, velut parturiens ingemiscit, 
ei ex flde adhuc vivens, ilia Doinini airia concupi- 
scit; una laniiiin niorte mottiiaui se Ixlatur, do- 
leus quod venire notiduiu ad alieram concedaiur. 
i llcu mihi , quia incolalus ineus pioiongalus est, 
h.ilni.m cum babitautibus Cedar, niulium incola 
luit anima nic.i (l'sul. cxix). > Eisi ntorie prospera 
ad jiisliliam gandeo me transisse, et in ea secretum 
couleiiiplaiuli , jiul.i verhuin Jnb (cap. m), velut 
sepulcrum inveui-.se, tauicil, qnia cuui h.ihitanlibiis 
Cedar adhtic coinpellor habilare, qui dulcedinem 
prxgiislalam veneno prxsuiuunt amaritudinis ino- 
lestare : doleo quod iste, quein transire oplabain 
lege hospiluiu incolattis, inauens niurecivium vitle- 
tttr milii misero prolongatus. Videus iiaque Paulus 
in laiila semiseria consiiiulum, nerursum eipediat liier acccndunlur. Quod cuni vident et invideut D lenacis viue sinibus obvoluiuin ; vult prxcidi, velut 

inaligni principcs seniorum, cnm tanlo profeclui 

iicqnissinii delrahunl Judxorum : nullum suo livori 

convenieiilitis remediuin arbitrantur, quam si Pau- 

riini nullo modo ullra vivere patiantur. t Omni rc- 

gioui Judcx et genlibus anniiniiabani , ait Paulus, 

iit convcrtcrentur ad Oeum vivum; hac cx cansa, 

Judxi, cum csscm in lcmplo, comprehensum renta- 

bant volcntes me inierficere (Ael. xxvi). i 

Vldes quia Paulus cuin Judxos couverteie vult 
et genles, uounulli Judxorum veneno invidix labe- 
scentes, in templo eum, ubi luiior esse debuit, 
comprehcndunt : votentes interficere, cujiis viiani 
sibi conlrariam reprehendtint. Qui ab eo qui prx- 

(47) rififor, ctavut ligneut. telmn in dimidio lcniporis a lexcnle, uovus pulari 
pampinos carlallo citius recidenle; xstivos Cancri 
soles occurrente Capricomo gratius Lreviari, tensos 
vivendi limiles breviori lermino coarclari. Conlex- 
lam dicrum seriem ccepio cupii itinerenon evolvi, et 
non conlenlus una , in monem alieram vult dis- 
solvi (Phiiipp. t), ulcum Cbrislo, in qnein deside- 
rauler prospiciunt angeli, possit esse, cum quo est 
jnxla Pciri testimonium bontim esse. Quo iutiiiln 
xqno salis animo voluit, ei adjulus poiuit susiinere 
quidqiiid ei mundi adversilas vel magis perversnas 
voluil inlorquere, nec euin ad ainorem vivendi ne- 
quiler poiuii retorqucre i|iudqtiid sxviente mundi 153 KPISTOL/fc. m uialitia sibi vidit paenaitlcr iminiiiere. PJuin niulla \ ritudiiiis expctitnr : invcnla luercdilate, dulcora el varia latronum, fluuiintim, maris, ex genere, ex 
genlibus pcricula, ineoinmoda famis, sitis, nuditalis, 
frigoris esi perpessus, et in perpetiendo, etsi carne, 
tameii spiritu non delessus (11 Cor. n), ul cum in 
eum lolis viribus tribulatio dcsaevirel, ipse niortis 
benelii.io ad coronam repositam pertransirei. Sic el 
Slepbanus, quem idcin Paulus iino Saulus mar- 
tyrem esse fecil, dum illum , cunctos expediens, 
expeditorum nianibus inlerfeeit : Stepbanus, inquam, 
munitus patienlia, lapidantibus lapides non ubjccit, 
etamore praescutiuin.fuuirorum diligentiaui nou ab- 
jecit, 74 8ea " consunimalo cursu ad coronam sui 
noiuiiiis vult iransire, lapidantibus valcfacto iu Do- 
miiio diligit obdormire. Quod auiein, sicut dc eo ejus incomparabili delinitnr. Quod iunuens Sapien- 
lia, cuni dixisset : < Transilc ad me, omnes qui 
cnucupiscitis nie (Eccli. xxiv) ;. > paulo infra suli- 
juita.it : < Haercditas mea supcr mel ct faviini 
[ibid.). » 

Cum in omnibus, qux gusius ^tcster aniat carna- 
liter oxperiri, niliil ineile el favo |K>ssii dulcius in- 
veniri : ob boc supor uirmnquc promissa hxredilas 
cuininendatur, nt niliil desiderabile ei lerrenum ei 
eomparabUecugnoscaiur. Adquum nos facere trans- 
ituin Cliristus, Dei virtus et Dei sapientia, non 
solum verbo propbeiico voluit prxmonere, sed post- 
moduin faclo el exemplo bistorialiier edoccre, cum 
pro nobis liomo factus, mori voiuii, vel transirc, scriptum est (Act. vn), < obdormivit, i uibil esl D unde et quo iraiiseainus docuuientuni gr.iium el aliud dicerc quam transivit; qui in exercilio justi- 
l : se labore vigili lorquebalur , solulus a corpore 
Iransisse in rcquiem gratulatur. Queui cl David in 
lioc aguue Midans transiiuiu Letus sperat, el eo facio 
sc qui*:lurum lidenter asseverat, sciens lioc beneli- 
ciuin a quibusque fidelibus exspeclari , et ipsos ab 
eodem, ex peccato, niunerc non fraudari.< In pac«, 
ait, in idipsum dormiam et requiescain (Psal. iv). » 
ln qua autem pace se imelligit et diligii quieturuu), 
in ea videl et prxvidet impium non futurum, quia 
eiim justis nDii babet impius eumdem transiium 
iuveniie, ucque faclo transitu ad eanidem requiem 
devcuire. < Yidi, ail, impium superexaltatum et 
eJevatum , el transivi, et ecce nou erat (Ptal. 
xxvvi). » Vidi, ait, iu hoc prxscnti gurgusliu iiu- C 
pium exaltari, el raptum veuto superbix, velutpa- 
leam elevari; sed cum transivi, hoc est cum prxvidi 
inspiritu de labore ad somni graliam me venlurum, 
et in ea salute salubri et delectabili fruituruin : 
novi procul dubio euiudem illic iinpium non adessc, 
nullumque male misero cum beatis fidelibus locuni 
esse. 

Ad hunc transituin, quem ncscil impius vel nicule 
perditus veluti pestein vitat, seruione gratilico Del 
sapieulia D08 invilat, ul quos ejus concupisccnlia 
niundi rcddidil conlcniptores, trausilus ad ipsain 
hxreditatis proinissa: exhibcat possessores. < Trans- 
ile.inquit.ail mc, omncsqui concupiscitis me (Eccii. evidens impciiire. De quo evangelisla : < Sciens, 
inquit, Jesus, quia venit bora ejus m iransesi de 
hoc niundo ad Palrem (Joan. xin). • 

Ne quis nostrum in hoc mundo speret vcl diligat 
rcmanere, qnantumcunque in eo vel abunriatc suc- 
cessibus, vel bonis videatur operibus prxeminere : 
ipse Dei Filius, qui labores iu mundo vcuerat susli- 
nere, in eodera noluit mansionem stabilcm obiinere. 
Moriens igitur, de mundo ad quem venerat , est 
egressus , fecundoque transitu ad Patrem a quo 
processerat, est regressus, daris nobis spem et gra- 
tiam, til nos illuc eliam transcamus, hoc est de 
labore hujus mundi ad aeiernam requicin iuorte 
media veniamus. Beatos autem ca morte, moiiuos 
negare quis audebit, et in spe mortis hujus quis 
saue sapiensnon gaudcbit; cum sic moricns Christn 
coinmori prxdicetur, et hujus mortis nicriio eidein 
convivere comprobetur? < Si inortui sumus aii, 
cum Christo, crediuius quia simul eliain vivcnms 
cum Cbristo (Rom. vi). > El infra : < Si Compali- 
mur, inquil, ul et conglorificemur (Rom. vm). i 
Hccle ergo sic morlui, id esl Cbrisio tominoiiui, 
bcati assciuntiir, qui el juxla divinx >ocis lesiinio- 
niuni in Doiuino moriuulur : in quo, id est in c jus 
bcneplacilo. in cujus inori gratia non vere perhi- 
bentur, qui inorte vel transitu Cbristo similes iinn 
babeniur. (Jnde scirc te volo, quia mortuoriun alii a 
Doinino ct in Doniino ; alii a Domino, scd non iu 
xnv). > Vos, ait, quoruui dcvolio non iiiuudi, sed D rtomiiio; alii ncc a Doinino, ncc iu Doiniuo mnriun- Dei lapieuiiam coucupiscil, concupiscens in salutare, 
vcl in atiia Doinini dcfeliscit : eani inorlcm diligile, 
iiijusad me bcneflcio perlransilis, aggrediniini irans- 
iluin, quo ex|ilclo lixredilalcm meritani invcnilis. 
Ad m« cniin, nisi moric vel iransitu mcdio non ve 
nitis, ad lixrcdilatcm iion uisi uignc el salubriter 
obdoruiitis, quia, cisi in sudoie et laboie cuivis oc- 
gotiusu et vigili prxparatur, lamcn nisi transcunli, 
nisi obduruiienli quics lia-n -dn.nia non doualur. 
llnde habcs : < Cum dcderil dilcctis suis somnum, 
ecce bxretliUM Domiui (Ptal. cxxvi). > Ob hoc 
autem, ad transeundum auditor humilis invilatur, 
nt cuiii transieril, optata dulcediue pcrfruatur, qui 
lunge fuciciis quidquid in uioiic vci trausiiu ama- lur. Ki qiiiciinque in Dumiuo, ipsi a Domino, so I 
iiim converlilur, dum uon oinucs qui a Doininn, 
consequenicr in Douiiuo moriuniur. Qui autcm iicc 
a Domino nec in Domino moriuntur, illa monc 
utiquc moriuntur ile qua scriptum esl : ■ Homa 
autciit occidii quidcm pcr maliliam animam mi.hu 
(Sap. xvi). > El illud : < Anima qux pcccavcril, 
ipsa morielur (Etech. xviii), > quia Deum constat 
pcccalum non focisse, et euin hujus mali aueioreui 
non fuisse; qui desciii a gratia peccalo moriiintur, 
iiiiniriitn nec aDotnino nec iu Doinino inoriuntur.Nc- 
que ciiitn lVus, sicut habes dicenle Scriptura, inor. 
lem ferit (Sap. i), qui pcccaio nec prius, angelum, 
ncc posl , bouiincni iiitctfetii ; sed pcccnli et 135 rnn.un i»i. iiauu.ng auu.viis bo.n.e spf.i 156 moriissnx ipsurii conslal essc diaboltiro invenlorein, A nnn sinil iinpiinilos. Pei Mirba?ani ; < Ecce ego. 75 >'• bomine plasmaio peccandi pnstmoiluin in- 
ccnlorein. Qni lionus a liono Deo comlitus pervcr- 
siialc iuiscra superbivil, el arcepio non conlcnliis, 
qiiani non aerepcral, l)ei simililudinem appciivii ; 
menilax et paler niendacii, sicui Evaugclii veritas 
prolesUtur \Joan. vin), sua solius deflnens volun- 
tatc, nndc et diabolus appcllaiur. Lapsusvcro ci 
perdiluscunt irrecuperabilcm se vidcrel, ct lioniini 
reccns facto proposiiam beaiitudincm inviderei : 
in scrpeiitis eum specie ul velilum nianduca- 
rel s^duxit (48) cl sic in orlicm lerrarimi mor- 
lein quam de corlo advexeral , intruiluxil. Dc qna 
scriplum cst : i lnvidia diaboli uiors iulroivii iu 
orliem lerrarmn, imitantur autein illmn qui stiiit cx aii, cnc.it.' super familiam istam nmluni , mide uon 
aiifcrelis rorda vcsira (ilich. n). • Ei 1-nias : i F.i- 
cicns, inqtiil, paccm eicrcans malnni (/««. xlv). > 
El Amos : ■ Si csl malimi in civilatc quo.l Doniinua 
uon ferii? > {Amot ni.) Dcns igitur, qui nisi bonus 
esi, facere inalum non ucgalur, rum co fcrionte 
poccator molesliis aggravaiur, »on quod malum, id 
cst culpa Dco sit infcreiili, scil rnalum, id esl grave 
cl asperum stillerenli. Qund malniii, qusb asperilas 
sic longe laieque in huinano gcuerc pcrvagainr, ut 
omr.cs Ada? filins rnnipleilaiur, ncc ab hoc gravi 
jugo qnisqunm se vidcnl rclaxari, qui |«>ssii vclul 
albae gallinre filius gloriari. Dcniqnc athnici qui 
pr:esoiitem vitani priidenliiis iiispcxcrunl, non vita- parte illius iSap. i). > llomo simplcx el incaulus » lem sed poenalem cam cs-e diligr-mius pcrpcnderunl; tuni audivii iuridum suasoreni. ncc prima slaiim 
facic f.ilsum respuil promissorcin : neglccio Dco in 
p;irleiu suasoiis dcviam dcclinavil, el ciini imitari 
nmrtc moriuus mm negavil. Quain moricni, ut pric- 
dictum csl, Deus crcililur non fccissc, ncc perran- 
lilius prccaliim qiioillibct inluiissc, nc si ab auctorc 
bono pcccatuin ruivis inforreiur, pcccans non cul- 
pabilis, sfcd jurc excusabilis babcrciur. De qua 
Srripluia : i Dcus, inquil, iiiorlein non feril, iicc 
l.itaiur in pcrdilionc vivoruin {ibid.}. > 

llax it.iquc iikii.'., qiKc sicut iion iu Doiiiino, sic a 
Domino iion iiiferlur, cui justo judicio consequcn- 
ler altcm silbinfurliir, quia dignum el juslum est 
ui peccatum, quod csse Dco conlrarium coniproba- 
tur, coileni vimlicaiitc pojna merita subseqnalur. 
Peciia aiitcm ninrs esl, do qu.i scripiuin csi : i In- 
justilia morlis c-l acquisilio {i'J), > quoniam digni 
sunl mortc, qui cv parle illius suul. Qui euini injii- 
siitiani diiigil perpclrare, et in parlcni illius gressu 
labili declinarc : dignus mortc, i.i cst poenarinn 
molcsiiis iiivcuitur, acquireiis cam sibi, cuin cjus 
ill.i vcrbis ci maiiibus accersilur. Qu;u mors, quo- 
uiam pcccauti juslc 'pro mciilis irrogalur, cjus c^sc 
lieus auitor non incongrue prxdiealur : cujussicul 
uon peccarc pciTccic convcnil bonitali, sic pmiiic 
peciaiorcm ijus cst uon iiiconvcnieiis xquitali. 
«Juslus quippe Dominus jiisiiiias diligil : xquilalem 
vnlcl vullus ijus (Psai. x). > Puuil crgo quidquid et cum se in ea prenii pcenis ci molcsliis ilnlucrunt, 
inorlem qiiam vnani nppell.ire caiii exprcssius vo- 
Iiicriiut. Uude illc (50) : 

Vivo, ail, si vilu csl marlis hiibert genus. 
Quia domo , patria, uxme, famiiia privalialur, et 
inlcr Gelas ci Saiiromaias giavi rxsilio lcncbalur; 
ei qnod liis gravins rsl, nnllo spci reiliedio foveba- 
tur, lalisvila grave gmus morlis iui-.ero videbalur. 
Scil luii* aclbnico, vcl cuivis f.dso Calliolico inors 
li.uc sou molcstia qua puniiur, qua in prxsenliarum 
nlturis maiiuin gravissiuiain cxpcrilur, sicul juslo 
juilicio culpae cst rclribulio prxcedcnlis, sic nimi- 
rum peeux esl iiiilium, vcl prxiibaiio suhsequeiilis, 
ut ni prxsenli viia mors cjns et pcrdilio poennlilcr 
incboetiir, post banc viiain augmeulo gravi ei iu- 
lerminabili coiisiniinietur. Tunc cniin cum excipii 
alla profundilas infcrnorum, umla iirciucaliilis juila 
senieiiliaiu xlhnicnruin : scpulcrum pressum Ia- 
pide qucni inanus misericordix non rcvolvii, insli- 
tarum ligalura qunm divina inissin nnn absolvil . cl 
transilus virgsc gravis juxta Seripnirx lcsliinoniuni 
sic fundatus, ui ci sit miscr ille siue lermino, siuc 
rciliedio mancipatus. Li, quia vcrmis qui mm mori- 
tur [Ua. xxx), et ignis ustio , sempiierna tenebra- 
iimi confusio, adversilas inloleraliilis el rrterna ; ei 
cuncta liujusmodi, qurc scpultis illic peccaloribus suiit 
inflirta, meritorum retribulio, el justi judicis sunl 
Mmlirla : recte mors istn essc a Domiuo prxdica- coulra jiisliiiam prrpctralui , ciquc justo judiri puena rj lur, qui malis cl injuslis, malum juslutn reddere pcccauiium assignalur; qu:c, ctsi mala noniiunqiiaui 
noininaliir, co quud vollintali palienliuni non cou- 
cordal, Dco tanicn bona cst, quoniaui ajuslilia imn 
discordal. Imlc c^t quud malum Scriplurx lcslimo- 
nio Deus cogitarc seu facere prxdkalur, ucc laiiicn 
judicio sane sapieiiiium accusaiur, cuin scilicel mo- 
rcsclaclus liomiiiuiu iiifrunilos, dictanto jusliiia 

( Irt) Non (oiilraiiinn esl hoc ci quod habet Apo- 
slolus 1 Tiin. ii, \i Ailum nonest setlucius, quia 
non csl tcnlalus Adain a diabolo ui scrpciilis spci ic 
ui veiiium maudiicarci, scd ipsa mulier, qux vcre 
hoino cst, lniiiiaiiiqiie geucris nna runi Adamo se- 
niiiiaiiuin. Qiianquani ei I! Ignalius m.irlyr m 
epislnla atl 1 ralliauus, llilarius laiionc j in Matlh , 
Epi|!isn.;> romra bxresiiu 58, Ac • in ps.ilm. ixviu. comprobatur. i Milii, ait, viiuli. l.im cgo retri- 
bii.nii (Dctu. vvmi ; Hebr. \). > Ll digne Iijpc dam- 
nalio Diortis noinine meruil appcllari , in qua 
qucmqiic pcrilitum tanlis con-.i.iliimlesnis»ggravari, 
ul DcO, qui vita csl, longe facto cogatur velul defi- 
ciens cvspirarc, el ad laudnilduui ipsum jain nec 
vclil ncc vnlcal rcspirare, Undeliabes : i Non mor- 

ad illa vcrba, qua? non raj.ui, rl alii liOlinulli conce- 
ii.mt aliqno sciisu Ailaniuni ruissc seducium. Ipse 
quouuc I). 1'li.lippus moduiii scdnclionis ilrcln.it 
coll. .Vlj Scq., bllti srq. 

(iDiS.ip. i, secundum quosdam libros, nam au- 
tiqniHics ct cmcndaiiorcs codicca Sap i non l.a 
brnl illam scnlcutiiiii. 

50', Ovidius. m EDISTOL.C 158 tui lauiiabmii le, Doiniiic : neque omiies qui desccn- \ desistunl. Sic niinirum cum divina gralia de. pec- dtint in iiileniuin (Psal. cxui). i Sirnl non laiidaut 
Doum i|»i peccando nequiier inoriuiiiur, sic ncc 
ctiam qui peeuas in iuferno peccati inerito patiun- 
lur;eicu;n in peccantibus rcproba sii voiuntas, 
desceudentibus in infernutn superaddiiur insanabilis 
76 difiicultas. tlnee aulcoi difficullas cum sii a !> - 
miiio.qui puunas inferre perdilis uon ncgalur, 11011 
laiuen esse in Doiniuo, lioc esl iu ejus graiia prxdi- 
calur, qnia pccnis infernalibus i|uas cjus vult sevc- 
ritas intor<|iierc, ejtisdem bcnevoleniia iieqtiaquaiu 
diligil adgaudere. Qi.nl ostendcns Scripttira , cuin 
■lixissel : t Deus inorlem non fecit {Sap. i), > sub- 
jiiuxit : ■ Nec Ixtalur in pcrdilione vivoruni(i6/rf.j.i 
sloriciu peccatuin dicit, quoJ, ut sxpe dictuui esl, catoruin lcucbris nos educit, ct baptismi vel pceni- 
lciilix lavacronos ablulos ad jusliliani inlroducit : 
nioriui quiilcin sumiis, duni anliqna in nobis maiilia 
jam iion vivil, sed tamcii nostra devoiio nonduni 
quielis plcnarix sanctiiarium introivil. Subrepuiil 
euiin qiixdain ex latere, vclu" viue veicris redi- 
viva, vcl novoriiin forsilan viliorum nascunlur in- 
centiva, qux laxato eis loroprorsus fierent oppres- 
siva, si noii Deiis prxveniens inferrci mala misc-ri- 
cordilcr piirgaliva. 

Iu lioc igitur incolalu, tam justi quam injusti 
pocnaliter affJiguiilur, et pro peccalis vel suis vel 
suorum, pcenarmn molcslias patiuntur, ncccit quis- 
qii.nn, liccl dc/Egypto exierit, tani beatus, qui pr;e- Dciis noii fecit : perdiliouein \ero vivorum, xternas J) seniein eiemum transeat non lenlaius. Sed iujusti pccius iiomiiiai perditorurri, ijiias uiniiriiiii Deuscrc- 
diluroperari.sed in eis ejus benevolenlia non Ixlari, 
duiu salvari mallet boinineinquam perire, ct ad ma- 
liim refercnduiii perdilorum meriliscogiltir ilcveuire. 
Sed relicla pcrditis morle siia quain uon satis 
nnvimiis inexpcrti, cujus experieniiam nobis ailessc 
nuluiiius, scd averlj; ad mortcni inariyruin loqueudi 
scnes rcvcriatur qiiam beuiguo consilio divina bo- 
mi.is operatur. Qna; cum cos vel originalibus vel 
actualibus attcndil vitiis descrvire, quos ad salutis 
gratiam el electorum iiunieruin vult venirc, quaiido 
vull et qiiaiitiim vult, suum eis dign.iiur beucAcium 
iiupertirc, eorum ;iff;clus el elTcctiis inale vivos fa- 
cicns inieiirc. Iu cujus lypii moriis, bapiismum no- deserti a gralia in teiilalionem propositam imlii- 
cnntiir, jusli auiem quasi aurum dc cainino purgati 
educuntur (Psal. xcin), dum illos prxcipiles di- 
vina xquiias non revocat ab inccsplo, islis vero la- 
borem lincit miseritordiier in prxcepto. Cuin enim 
jusii elignnt Deo jiilienti obedienliam cxhibere, ei 
seciiiuluni mandaluni ejus prxsenles uiolcstias 
xquanimitersustinere : nimiram labor, sine quo vita 
scii vi.i prxsens ininime pertransitur, in prxccplo 
liugi mirabililer iuvenitiir, cum iu bibore scilicct, 
palicnlia el bumiliias ciistoililur, seciiiuluin quo.l 
Scripliirariim prccepto vcl regula dcfinilur. i Fili, 
ait, acccdens ad servitutcm Dei sta in jnstitia et li- 
more, el prxpara animam tuani ad tenlaiionem, et vimus consecraii, pe.sequenlcs -figyptios aquis ve- C deprimecor luiim et susline (Eccli. n). i Et infr.i 

i In dolorc, inqiiit, siistinc, el in humililate tua pa- 
licniiam dalie, quoniam in igne probatur aurum cl 
argeiitimi : bomines vcro reccplibiles iu camino lni- 
miliationis \ibid.). > 

L.ibor igiiur qui reprobis, ulanlcdixi, pcctix est 
illililllll vcl pralibalio secuturx, in clei lis agil \ ii eill 
malaginalis, olci, ligalurx, et quod illos juste pro 
meritis majorcm perlrabit ad ruinam, isii scntiunl 
opcrante gralia mcdicinam. Hoc enini fcrranicnto 
spuria viliorum vitulamina recidunlur : boc iu'iu>. 
palex leves ei inuiiles exuruntur : boc malagmatc 
l.csa vulncrc sanitas reparatur, boc oleo lumeris ct 
iloloris incomniodiias miligatur : liujus vi ligalurx 
dislorta ct fracta in iniegrum reverluniur, boc lan- bcmeiiiibus, sufibcaii (Exod. xiv) : vencraudo my- 
steiio maris profundissima transvadari, eductum 
ivi populum vctttsiate mortua reuovari : lioc cst 
salubri lavacro noslr.i longe vitia prolurbari, cl 
scpiiliis £gypli nioribus Chrislo moriuo confor- 
mari. 4 Consepulli suiuus, ail Paulus, cttni illo per 
baptisnium in niorlcm (tiom. \ij. i 

Cnm visitanle gratia reoiinliai quis .F.gyptisi;i- 
Bcrvituli , iiii.i pcccalum cxscrrans, operain dal 
\iiluti, cuni triiimpbafis hosiibus marc Riibriim 
sicco d;i'.ur vesligio perlransire, cum dc Egyplo ad 
Eoliluduicni fclici transitu pcrvcnire; cuni p.ifis iu- 
tuiiu relegal vitiormn clamorcs prlstitids ct tumtil- lus, uova lotus gralia Cbrisio pro nobis mortun \i-pdcm medicaiuine iiifirma quxquc ad rcmodiuiu dctur consepultus. Qucm sepullum sivc bitnin cxi i- 
pii crcmi l.iiituJo, excrptiim fovci, fovendo proino- 
vel neccssjria forliludo, quia, cisi /Egyptioriun 
submersa csi in aquis vcbeincnlibus multiiudo, la- 
men dcserlum incolcuiibus non concedilur quictis 
pb'nitudo. Insurgunl cnim bostes, quos cimsiai 
profeclui bonorum invidcre, qui niiifas lerribiles 
illis trnnscuntibiis prxsumunl iniorquere; qnos 
cnm non valeanl a proposito dclorqucre, nittiniur 
sallcm abeisaliquas proficicndi mnrulas cxlorqueic. 
Iu qno filii Israel digui viluperio uou habcnlur, scd 
probi quique ct strcnui cotumciidal ilitcr exerccn- 
iur, dnin suis advcsaiiis fideuler obviant ci rcsi- 
ituni, expugiiani rcsisicnlcs, cl •• rxpto ii re non convertuiiliir. El, quod ainpliiis est, liac loin.ue 
vel camino aurutu lucidius rcdduin ct argcnium, ct 
justi justiiia optata» puiiiaiis accipil increnieuiuni ; 
ct ubi pcrdilorum plumbea vel slaunea iniquilas 
clnerescil , illic clecloruin aurca vel argcutca 
perlectio diliK escit. Ad boc quidcm eos qui pcc- 
caio morliii ad jiislitiam Iransicrunl ; qni inuii 
dn cmcifixi, lcnebrarum 1 opera rcliqucrunl : ad 
boc inqiiaiu , eos vuli divina bonitas Oagcllari 
ct qu mdiii suiii in corpore , vcrbcribus el mole- 
stiis 77 casiigari , ui vel coruin inaculx gravi 
t iiiquain r.is irin dclcaiilur, vcl delctis mai ulis, iue- 
iiia meritis amplioribus angcanliir. Sicnl aiilem 
pcccaioris mors pcssima 6c mAu in p^jus accipit 13!) PIIlLirPi DE IIARVENC ABIJATIS BON.E SPHI UO 

iiicreineiihim (Ptnl. xxxiii), dum vel culp.is mulii- A justitiatn provehatur. ltomanis insinnaiM : i Non so- plic.il, vcl pro eis prius gravc, et posl gr.ivius in- 
venil dcirimenlum; sic utique mors marivris in 
conspectu Dontini pretiosa, prorectu coiDmemlabili 
habcltir frucluosa, (liint elin pr.Tsenliarum fieqnen- 
lius de virluie facit liansilum ad virtutem, el virlute 
consumniala felicius transil ad salulem. ila>c atllcni 
niorsquainprjsenliaruii) moritur velin mortcproficit 
tain frcquenler, cnmscilicet amore justiiiae m«la lam 
frequenlia sustinet patienler, cum prcssns gravi 
molestia, non recusat pro Chrislo perpeti gravio- 
icin, el sic de justilia facil transiium ad jusiitiam 
ampliorem : litrc, inqnain, mors cui superni gratia 
iuuiieris conceditur prxsto esse, eum ut videtur 
inanyrein facit esse. Cum enim cnjuslibet vcl in- Iiiiii autem, inquil, sed et glori.miur in Inliublioni. 
bus, scientes quod iribulatio palientiain operalur, 
palienlia aulem prolialionein, probalio vero spem; 
spesanlem non coilfundil (Rom. v). > Tribulationem 
grave;n, diiitinam loleranliam, qinnidaii! inniiit 
inoriem esse, quam, quia profcclus inuliiplicis con- 
sider.it causam csse ; cjusdem sc expcrientia non 
gravari, scd prolicienili avidus asseril gloriari. Qui 
cum Iiisloriam miseriae 6uae Corintbiis enarraret, et 
malorum illatorum, quau.iUm velut seriem vel cata- 
logum ordinaret : quod in eis non defectum, sed 
profectum acceperit, oslendit rvidcnier, sufferendo 
hxc onuiia nequaquain in angaria, seJ libenter. « In 
laboribus, inquit, plurimis, in carceribus abundan- lerua pulsatur animus laesione, vel caro exlerior B tius, in plagis supra moduni, in minibus frequeii- illata premilur passione; si eiemplo Cliristi pugil 
furlis permauet in agone, bonuin agens transiium 
iuercedis iniuiln vel coronae : recte profecto eliam 
iu pracsenli crcdilur mariyr esse, qtiem constat et 
pati gravia, et patienti gratiam non dccsse. Quae 
quoniam nisi a Domiuo marlyri non donatur, nnn 
incongrue martyr mori a Domino praediealnr, a quo 
sibi propitio meruit ohlinere, ut pracsens martyrium 
velil el valeat xquanimiier sustinere. 

Quia vero idem marlyrium nnn ira, sed Dci niise- 
ratio creditur operari, qtix per illud detergi macu- 
las, et merila facit meriiis nugmenlari, quae fru- 
nienium purgans in area gaudel paleas adoleri, nua» 
aurum examinans ad majorem illud vult munditiain ter (// Cor. »i). i El pluribus quae sequuntur long!) 
salis scrie numeralis, quae apponere hic omni.i su- 
persedeo gratia brevitatis , siibjunxit : « Liheuier 
gloriabor in iniirmitatibus meis (// Cor. xui. i Et 
itcrum : « Plaeeo niihi, ait, in inlirmiuiiibus, in 
conlumcliis, in neccssitaiihiis, in pcrsecutionibuK, 
in angustiis pro Christo (ibid.j. » lu oiiiiubus qu» 
pro Clirisio viJetur gravia sustincre, dilatalo sinu 
cordis gloiiari se asserit, et sibi complacere, scien9 
quia quidquid pro illo, si lamcn et in illo, boc est 
in ejus gratia patietur, in profectum bonaj moriis 
et auginenttiin jusliliaj convertelur. Quodprnpicr 
et Corinlbios curat diligcntius admonere, ut iu co 
quod sufferiint nitaniur sUbilcs peruiaocre; ailir- promoveri : digno mortem istam esse quoque in C mans quod labor sit non mediocriter fructuosus, qni Domino conlitelur, quisquis ejus gratiae rebellis et 
incredulus non habetur. Si enini gaudium est an- 
gelis cuin peccator a peccatis duclus poeniteniia sc 
nverlit (Luc. xv), el adjutus gralia novo proposito 
nd jusiiiinm se eonvcrtit, qunnto mngis eidem justi- 
ficato creilendus est adgaudcre, cujus dono el gratin 
justiiinm mcrnit obtinere? Qucm cum videt Domi- 
nus dc peccato ad jnstiiinm perlransisse, liujtts ve- 
ritalem trarsilus dc sc scnliens processisse, quod 
cid"m trani.eunii novitsalubriier expedire, sauandis 
pravis motilius, oeililicandis moribus convenire : hoc 
ei prudens inedieus non gravatur ncc invidet ini- 
pertire. Dat ergo illis multos cl varios labores cor- 
poris, animi crucialus, quibns ille graviter, sed sa- merito constaniire, Domiuo fuerit gratiosus, « Sia- 
biles, inquil.cslole et ininiobiles, abuujanlesiuopere 
Domiui scmper : scientcs quod lultor vesler non esl 
iuanis in Doinino(/ Cor.x\). i Si stanlesct iiislanles 
bonis # operibus laboralis, si iu Doiuino laburanies 
bonis operibus abundalis : sciiote quod labor. quein 
in ejus beneplacilo vetira consiantia paiietur, iua- 
nis vel inutilis nou iiabetur. Cnde et Tliessaloiii- 
censibus : « Nunc vivimus, ait, si vos statis io Do- 
iuino (/ Thess. m|. » Qui eiiam cum Ephesios cu- 
rnret ad obedicnltani iuvitare, quae obedienlia sit 
commendabilis, voluit denionstrare, ne errore de- 
ceplus vel iinperans vel obiemperans deviaret, et 
mandatum obedicniise juslilix lcgibus obvhirct. lubriter educntiis : morte mili jam gustaia cjus ^ 78 * FHiii a ' l > ohedite parentibus vestris in l»o- 

ttansit de profeciu diligentius nd profeituni, donec 

»ura et studio diligenli veniat ad perfectum. lu qua 

innrte 1'aulus nposlolus asscrit se versari, ct in ea 

profeciu congruo, donantc gratia prosperaii : ostcn- 

dens se non solum urgente pcenarum mnleslia non 

tristari, seJ etiam profeclus avidum qundnin men- 

lis laliludinc gloriari. Corinlhiis loquens, « Sem- 

per, iuqiiil, niorlificnliriiem Jesu in corpore veslro 

circuniferenles (// Cor. iv). » Et iterum : « Semper 

nos in iiiorlein iradinmr propter Jesiim (iiid.). » 

Et in alia Epislola : « Ulqnid ct nos, aii, periclilanitir 

oiimi bora? Quotidie morior, fiatres (/ Cor. xv). 

Qua vero mortc vel sempcr vel omni hora vel quo- 

tidie moriatur, quo gradu vel ordinc ad amplioreni mino : hoc enim jusiiim est (Ephes. vi). » Quia mul- 
los vel servos doininis, vel pnreniibus filins certum 
esl obedire, quorum obedieutia no.: merelur fru- 
ctuin commendabilein invcnire : brevi satis indicio 
Paulus voluil definire, qux bonis obedientibus obe- 
dienlia debeat expedirc. Parentibus enim obedire 
non semper justum esl, sed in Domino parentibus 
obedirc seinper jusium est; cum in eo scilicet, qnod 
majorum monitis obediiur, ipsc obediens Deo pla- 
cere veraciter invenitur. Si vero pater lilio pnesu- 
inat qiiidpimn imperarc, quod invenialur divino 
beneplacito repugnare : nibil bono filio convenien- 
lius esl agendum, quam illud ex doctrina aposto- 
iica GdueialUcr respondendum : < Obcdire oporui 1*! EPISTOLjE. 1« Deo mogis quam hominibus (Acl. v). i Cum ergo in A nere? Elsi euim longr. abesl hoslis furnr, ei fnreiis eisequendis niajonnn monilis, mullus plerumque 
labor et anguslia suffcratur, consiat qnod exinde 
iiullus fructus justilix consequalur : si non, ul di- 
ctiiin cst, idein labor in Domino sufleiatur, elqiiid- 
qniil in Domino fortis obediens susiinebit, Panlo 
Corinlliiit aflirmante, fruclti salulileio uon c.irebil : 
< Scieiiles, ail, quod labor vesier non est iuanis iu 
Domino (/ Cor. xv; // Cor. xi). • Sciens ilaque 
Paulus seetiam in Domino durius laborare, et quas 
s.itis cmniiei-.il inaia in cjus beneplaciio gravia tole- gladius occideutis, adcsl tamcn propius securis ct 
ascia surcidcntis : cuni scilicct gravi morbo Deus et 
gravissima vi doloris, iransire justum facit ad re- 
inediiiiii glorix plenioris. 

Scd quia non esi memn omnia supernx aliiludinis 
consilia peneirare, non debeo nec audeo quidqiuin 
libi de talibus aflirmarc : ad illos te reinillens, qui 
majoris intelligcntia: gratiam asseciui, inccrta eu 
occulla divinx sapieniix nianifesiius siml loniti. 
Iloc unum et scire daium est, et mea parvitas fidu- rare : non solum iu Doinino, sed cti;ui« iu labore ciablcr prolcstalur, quod quisquis prius ad insii- 
quem sulfert in Doinino gloriatur, aitendens quod liam, post ad jusiitix prxmium transire compro* 

balur : sicul non nisi a Doinino, sic in Doniino 
uirumque Iransiium opcratur, in cujns beneplacito labnr ct liibulalio profecitim coiigriium gradatim 
oparatur Qui aiiteni in bac uiorie vel profectu justiiix sic " utriusque petfcctio consummatur. Et quia di versaiur , qui lol el lanla toties iudefesso pali 
spiriui gratulatur ; nunquid lu dices enm nondum 
rccte mariyrein xsiimari, et cum inartyrio crucic- 
tur, adiiuc laiiien mariyrem uon vocari? Si facit 
marlyrem igne vel gladio vel patibulo quolibet ciio 
mori : non esl marlyr qui non monieniaiico, sed 
supplicio premiiur longiori? Si est marlyr qui senicl 
moriiur, nibil taie iterum perpcssurus, non est mar- 
lyr quotidie moricus, iterum et iiernm morilnrus? 
Scd lortc qui morilur morte prima, quamvis multa 
rt gravia paiiaiur, el paticns de jiislitia ampliorem 
ad jusliliam provebatur : ob lioc lamen nondnm 
mariyr biimano judicio prxdicalur, quia liuis, cui mortes bujusmodi iransitus appellari, in Domiuo 
mortuos recte beatos noveris prxdicari : in quibns 
Dei gratia tam benigne diligit operari, ut invenian- 
lur non solum prima, sed el secunda morlc plenius 
gloriari. 

Quod si noscl noslri similcs, marlyrii gratia non 
donaiuur, ul scilicet pro Doiuino nianu peisequcn- 
lium occidamur : ad boc saltem nos ope sunimaniii 
dccel, utin Domino moriamur, ut mortui prxdicata 
beatitiidine peifruamur. < Bcali eniin morlui qui in 
Doniino moriuntur (Apoe. xiv). i Et quidem lua 
professio et bumilis babitus quem prxter.dil , jam 
prima justi inortc mortuiim te ostcndil : in cujns datur laus digne cominendabilis, iguor.itiir. Sicul r exercilio si le uon delicatum eihibtieris cl inerlcm. enim iiiuli .., vides, qiiorum miseria martyrio r.ou 
convenii, scd discordal, sic liabes quamplurimos 
i|uorum lini: inilio non concotdat, qui cum amnre 
jusiiiix multam in adversis palienliam proponaiit 
assumerc, vel assumant, eain lamcn inflrmitati ri- 
gore proposito non consummant. Hanc aulem illcet 
in seipso longe certius experiiur, et aliis demon- 
strare multo manire6lius invonitur : qui proptcr 
Cbrislum non solum miuas el verbera tnlerat per- 
sequcnlis, sed consummalo ciirsu nianuin gravissi- 
inam susiinel occideniis. Qui elsi anlea vcl Cliri- 
stiim noii cognovcrit, vel pro eo nibil grave pcrlu- 
lerit; si tamen ad uliimum, propter cjus lestimo- 
nium occidaiur, nimirum niaiiyr csse cunctorum 
judicio prxdicalur. Si autcm e convcrso prius in- D 
venlus fucril multam Chrislo revcrcnliam dclulisse, 
mortem primam, qua transitur ad justiliam, satis 
gravem et diulinam perlulisse : ad obliucndam veio 
relribulionem, ei xternum bciicQcium prxmii gra- 
tioris landem quielo fine siue iiiain: irauscat occi- 
soris : iste apud homines iiomeu vel gloriam niar- 
lyris non assumel, sed quod iia sil ei apud Deum, 
aflirmarc teincre quis prxsumcl? Quis conlendel 
quod mors jusli, vel prima qua transit ad juslitiam, 
vel qiia transit ad prxmium mors sccund.i, tain 
apud Deum quain apnd hominessil martyrii peniius 
infccunda, si cum in illa giavcs nonnunquam cl diu- 
tinas cogaiur moleslias lioininum sustinerc, in bac 
invcniaiilur illi manus occullo Dei consilio conli- non le martyrii facile dixerim inexperlem. Laborem 
cujus mors secunda, etsi forte gravis, lamcn longc 
ftlicius consummabit, cum luiis illc spiriius de 
prxsenli nequam sxcnlo transmigrabit : cuin rnpio 
carnis vinculo quo 79 lenelur, in illud prxopta- 
tuin Dci sanctuarium indncelur. Quo cum vencrit, 
doccri a meparvulo jam non poscet, sed visoCrea- 
tore plenius jam cognoscci : quis in illo s.incloriiui 
collegio confessionis litulo glorieiur, quis ampliore 
gratia marlyrii gloria eoronelur. Ad uirumlibel bo- 
runi ille paritcr nos perducat, el in suum Domini 
gaudium iutroducat, qui ca bonilate, qux sua est. 
immerilos nos vocavil, et prima morte mortuos, ad 
sccundam misericordiler invitavil. Vale. 
EPISTOLA XV. 

rlllLIITI Al) ADANDH. 

Expostululorin. 
Apud vos crunt primi novissimi (Joan. v) : imo, 
ut vidcre vidcor, nec ctiam novissimi. Iloniineui 
enim ncn babco ut cmn mola fueril aqua, min;!; 
mc in piscinam. Dum cnim vcnire volo cgo , Illiiis 
forlior anie me desccndii : et sic spes olim vivida 
jam :rgrcscit, et dum justo amplius rcs elongat, vi- 
rorc perdiio cinercscit. Olim quidem veslra dignatio 
ignem cincris ncscium repromisit, cl, ut vobis fa- 
lear, mihi credulo spes arrisil : scd quia verilalcin 
digno sulisequi icmpore quxdam relul aeris imniu- 
tatio 11011 pcrmisil, in promissis confiderc mca jam 
crcduliiasinlcrmisil.Quanlum autcm Clirisiophccat u: PIIILIPPI DE IIAnVENC veriias, non e-t (|iii del ..; dnbiliirc, cnni seip^mii A 
volurril vcritaleni evidcnlius appcllare, « Ego snm, 
inquicns, verilus (Joa». xiv), i ut sciainiis ipsi 
Ciiristo quidquid conlr.i veritatem agilur non pla- 
cere, et quod placilnm non est illi, apud Dciiin glo- 
riam non habere. Ncc vos latet quod in inuliis ilivi- 
ii:h Scripiur.e locis misciicordia et vcritas copuian- 
lnr, et imivcrsx vi.c Doniini miscricordia et veritas 
appcllaiilnr ; ct : < misericordiani et veiit.iiem diligit 
|)ciis [Psal. lxxxiii) ; > ct : i niisericordia el veritas 
ubviaverunt sibi <['sal. xi.viu). i Ad quid lioc ? nisi 
iil inier lias virinies socialis vigere gratia denion- 
stretur, grata quxdani esse cognatio qua> loro iu- 
dissolubili sie lenetur, ut in cunclis qn:e jiiiicmur 
jusie et salubriler operari, velinl siniul assisicre nec 
ali iinicem scparari ? Ad bonum quidem velle mise- ' 
rirordia nos inditcit, ad idem peragendum veritas 
nos pi rducit; clut digne celebretur inter eas concors 
riileclio , pax screna , lale r.onsorlium prnliibclur 
inlerrumpe.e pravilas aliena. Ncque eninr f.is esi 
iii inier misci icordiam ci veritatem indecens me tium 
quid irrumpal, quml iltas obvianles sibi invicem 
iiiierruinpat, quod inler eas prxsumat lociiiu sibi 
proprium inveiiire, quo invento conipellantur illx 
ab inviccm resilire. Misericordia esl, cum boninn 
agere quodlibel alTeclainus, cum affcctu devoto pro- 
desse cuipiam prxnptamus : in quo 110:1 solnm pro- 
ximis, scd ct nobis ipsis ciiam miscrcmur, quibtis 
piimiiui nccesse esi, ut ad boiiuin devoto spiriiu 
provm ■eiiuir. JJndc leiiistis • « Miserere animx mai 

r 

placens f>co (Eccli. \\\). 1 Et illud : 1 Bcne facit u 
animx su;e vir miscricors (Prov. 11). > Cnm aulcni 
misericordia in nobis orta fuerit ad volendum, 
necesse est ut occurrat statim veritas ad lencn- 
dum, qu;e. afleclum miscricordix, qnne devoix 
proposiium voluntalis indeflextim cuslodiat, et ah 
incursu miinial noxix pravilatis. E»t enim quxriain 
praviias qua: certitis et apcrtius falsilas appellatur, 
qux dcvoto proposilo sempcr insidias macbinalur : 
agens ct satagens 111 afleclaix beneficium sanciitatis, 
non pcrducat ad efleclum prajsenlia necssarix ve- 
ritatis Quia eniin eidem f.ilsitati scmpcr est veritas 
odios;i, qux pnedictae miscricordix est non medio- 
eriiergratiosa : illa nequam ct subJola bono invideus 
"uod miscricordia jain proponil, ne verilatis oecuisii n 
.onsnininciur, sesc inudiam inlerponit. Muhisqne 
modis sxviens ortuin scmen peiiitus vult auferre, 
ei si 11011 fuiidiius eradicat, s.itagit vel diflerre, ut 
cum dilaiio ciilcui juucta fueiil falsitati, impiigneut 
inisericordiani, bclluni inferaut verituti. Aguut eiiim 
ut vel persona riitior, vcl aflectus carnis tenerior, 
vel alia forte pestis pr.esum.it in mediuin prosilire, 
rcpulsans niiscricordiam, vcrilalcm satagens pr.e- 
vcnirc, quaprxvcnta.hosiis gaudel, livoririoudi.it : 
incesia lugct vcritasdum amicae virluti 11011 0bvi.1t. 
Ilonuin qnippe cousiderans misericorditer incboa- 
inrn, et peste prxriicta medianic 11011 veraciter con- 
sumiiv.ituin : conqiieriiur indivisas dividi, separaii 
iuseparaliilcm coniilatuin, jns deprcssuni injiislius ADDATIS DON.L" SPEl 144 

fas contraTas pcniliis violalum. Promissionis tux 
misericordia vMetur oblivsci, longe pulsa veriias 
vix valcl inisericordix reininisci : interjeelis duris 
obicibus, amicalcm jam inn appeiunt commealiim, 
clamanl ad invicem : « Inter noscbaos indeoens cst 
lirmaluin. 1 Indignalnr verilas quod cnm deheret 
occurrcre, persona riitior inlcrvenil, indignatur ile- 
rum qnnd aflectus carnis lencrior priorem sibi locu- 
lum adinvenit : el ciiin non sll qui disjiinrtas riigne 
revocct ad jiincluram, aures duras feriens lerribili- 
ler intnnat por Scripturam : 1 Deus personain bomi- 
nis non accipit (Deui. x). > Et ilerum : 1 Qui amal 
illum, sive illum, plusquam me non cst me dignus 
(ilaith. \). > 

Noslis in Scriplnra veridica hic et bis similia 
coniincri, quibiis conslat, quia non vult a jusio pro- 
posilo vcrilas probiberi, scdpiivalis negoliis noslris- 
quc voluutatibiis anleponi , niisericordix ccrtius 
obviare, nihil contrarium inlerponi. Postqnam ergo 
dictante misericordia verbum bonuin, verlium con- 
solatorium 80 protulislis, postquam solo ilfius in- 
stinciu henelicium promisistis : quis vos fascinavit, 
quis impedivil non acquiesccre veiilati, dare magis 
locnm injuria*, aperire januain lerrcnx potestaii ? 
Si dignitas, si propiuquitas deluiit vos movere, 
quis dignior, quis Dco propinquior jnre vobis dclniit 
apparere, a quo veslro ct omnium Crcalore, quod 
nulli cst dubium, et eralis, el lioc ipsiim niliilomlnus 
unde loquimur puteratis ? Legistis cnim : i Ipse 
fecit nos, et non ipsi nos (Ps«/. xcix). > Et illud : 
1 Oiiriiis pnleslas a Domino Dco esl (Kom xnO. 1 
Qun.l igiiur proinissnm graiis, dare gratis bcneli- 
ciuni potuistis, ab illo qui vobis eliam cs .e conlulil, 
accepisiis : quod vero in parlem declinare alteram 
voluislis, 11011 ah illo, sed .onira illuin qni vere eft 
veritas, minus cauta (iducia pr;esiunpsistis. In qno 
nou solum vcritas Ixditur tlum prxccdenti miscri- 
cordix non occurril, scd et pax conqueriinr, qnia 
eani justitia non praccurrit, quam dum non] conce- 
riilur similiter sibi obviain invenire, non esi cui 
gratum velit aut valeal osculum impcrtiie. 

Sicut enim misericor.lia et veriias obviarc sibi 
invicem gralulantur, sic justitia el pax cujusdam 
scse nexu fffideris osculanlur : ci islariim osculatio 
justo quidem ordine tunc succcdit, cum illarum ob- 
viatiu juxia debitum antecedit. Statim quippc ut 
veriias miscricordi;e obviat ve! occurril, cl bonuui 
propositum adimpletur, nec aliud conlrarium inter- 
currit : ades! justilia inlueus et considcrans diligen- 
ler, ct quod rccic factusn intctligit, commendal, 
approbal, altollit confidcnter. Porro quidqnid rc- 
mota veritalc agilur, jnslili.i prorsus nescit, ncc 
adesse vult operi i:i quo afJfcctio c.irn;ilis invalescit ; 
sed advcrsa cuspide ferirc durius elaboral, et d.nu- 
nare severius quidquid injustiiia decolorat. S eviens 
igilur in ajctorem culpx, sciiteutiain dat minacem, 
vuliii gravi, manu dur.i molcsiias ingeril, fugat pa- 
ceni ; ct cum nostra impaticnlia ;cstiinal injuslius 
sc tractari, clainal juslilia dignc t>.o mcrilis uos U5 EPISTOLiG. |iG 

gravaii. Est eiiin) juslili;c retinqucre niliil pcnilus A limnris aculeos alii";;<t , tlilcclinnem fmot, fidem 

[tromovct, spein niipiniiium, sed flagellamlo pcrscqui quidquid irre- 
verens, quidqnid reperiltir illfruuituin : ct nnnniiu- 
quain co aii viiidktaiu feslinalior vull iialieri, qiio 
vimlicata cnlp;i dispouil qiininloqne misercrt. Si vero 
Culpa,dono gralia: uostroqtie gludio fucrit non coni- 
missa, vel resumpta vei itate mcrito pu;nitcnti;e jani 
diinissa : juslitia, qua 1 stiavis non nisi bonis opcri- 
Inis novit esse, nobis tcncnlibus verilatem diligit 
praisio esse. Favensque proposito min.is icrribilcs 
nostris liostibus jam inlenlal, c( quod jusle agimus 
jutlO judici repnxseni.ii, poslulans ui Deus vetitas 
iiosirani promovcat veritaicm « oculi ejus, ni legi- 
slis, vi(lc:int a'qtiilalcin (Psal. xvi).»A cujus prccibus 
aurcs jnsliis Doiiiinus non nvcriit, scd audiciis ct scrcnal, Un:lc Paulus : « Itcddel 
mini Domiiiusjiistus judcx (II Tim. iv). i Jusiitia 
igitii- ei pax iino axe iiidcm cotijnnguntnr, ei prae- 
cedenliuui copulam pari consortio proseqnuntur : 
et bis riie disposilis vehiciilum (it quadratuni, ordo 
reclus agitur, gl optis rcdditur consummatum. 

Iltijusmoili vchiculo quoil prxdicio rolarum con 
Slat numcro eonqiradrari , noslra oinnis inniii 
actio, noslra dcbel convcrsalio solidari, m innixact 
subnixa tah prxsldiosccurc provchatur, ct provcctu 
salutari dc imis ad snperns fcliciler cvehalur. Sinc 
hoc quippc vehiculo nullius ad perfcctum operatin 
polest vchi.Jsine boc in excelsiim non cst rapius 
Eli;is magislci' Elisxi , scd bnjiis quadralurain iu exaudietis, spem deprecaloriain iu rcm vertit, ct B magislro discipulus rccognoscit, ciiin illius spirituii nc fone postulanlcin gravct rei dilatio qtiam pro- 
niitlit, ad confirnvanduni ficdus siaiim jusiitix ob- 
viain pacem niillil. Paeem inquani, qua nns Deo 
rcconciiialns corliore.Tidncia jam tenemn-, qua culpis 
jaiii dclelis futuras poenas perpeli uon limcmus : qua 
nos pascit ct sagiuat refcctio conscienlix sanioris, 
leve duceiis quidqnid mundus infcrt minamm vel 
Uioleslix gravioris. Unde scripluin est : i Secura 
incns, jnge convivium {Prov. xv). » llxc pax qua 
mliil laudabilius, nibil op(;ibilius in bac vila, sanior 
Gt suavior omni fraude pluriinorum desideriis cxpe- 
tita, ut vellc vidcatur nos solidius consolari, non 
snluin obviare, sed et jusiiiiain diliglt osculaTi. In 
tpio satis dalur iutelligi quid juslilia inereatur, quid tliiplicitcr adlbre sijii poscit : i Spiritus, aii, qui cst 
in tc duplo sit in mc (IV Reg. n). » Cnm altendo 
istos vcbi cl evehi prxdiclarum vtriiituin quadra- 
tura, voscconverso cadcni rcsiliic ncgligenlius a 
junctura : ob^tupco ct doleo qtiod et vobis ittcia 
jiiguin tlivina lcx imponit, et eidem jugo vcslra col- 
luni negligenlia non snpponit. Vos nimimin sicut 
ilii, ciiitus Israel, vos aunga, vos defcrri debuistis 
inquadriga :in prima cujus frontc uljaainiliiteiiu- 
niis dicium esl, verilas est secuuda, cujns laesa in- 
tegruate rcliqtiarum vacal series inlccuuda. Ilnjus 
rotx seiiliens cantos, radios, tnodium . axcm frangi 
fragore iuopiito stias durius aures tangi, exclamat : 
Quisqnis amal dignam operis quadraluram,quisquis non solum in futuro, seil in pr.cscnti tiunqne suo C odit odio quadralttrx vilium vel fracturam. i Auiiua mrrilo conscqiialur : ne quis falso consequi pacis 
beneliciiim arbitretur, cujiis aui jusia vcritas, aut 
vcra jtrsiiiia non merctnr. Voracem quippe justitiam 
dilfcrendani a prxmio pax nnn pnt.it, scd occurril 
citius, arridelque hitarius, el salulat : ruonsque in 
ainplcxum, perrigit osculum affcclu conjnnctivo, 
aniorem perinunsttrum signans fcedc.re firtnalivo. 

Vidciis qttta cum miscricnntin vcrltas, ul dignum 
est, obVi.it vel occurrit, adcst stalim juslitia, justi- 
tia: pax occurrlt : finmitiique ficdus foriiint el scse 
rciligiint in qnadrigam, cttjiis su.c quadraturx,Chri- 
siiiin dticem consiiiiiunt vrl aurigam 

Prima rota cst misericordia, qu;c in bonis sem- mea conturbavit me piopter quatlrigas Ainiuadab 
(Cant. vi). » Amiu2.tl.th, pojiult nici s;>oiiia»wus iu- 
lerprctatiir, Chrisium signilicans qui pro.suo popuio 
sponic obttibt semeiipsum, ul ci quisque vieo reci- 
proea tam stia offerat qiiam seipstirn. 'stc Aiiiinadab 
quidijiiid sibi offerlur prxdiclis virtntibus vult qua- 
drari, ct in fronte opcris vcrtlalem tutserieordix 
copttlatvi : in parle poslrema vel potius suprema ju- 
stiiiam ei paccm invicem osctilari, et boc modo vcl 
ordinft quidqnid agimus quaieriiario eonso.crari. 
Cujusiiiodiqutfternuritim vel quadrigam gravi iuollco 
conquassamus , ci sacrum sacramcnluni exsocrabi- 
litcr viol.nnns : ciim prxsoiiliam veiiiniis :i niiscri- per operibus autccurrit ; sccunda est verilas, qu;c .. cordia separamtis, et rclcgata justitia pacis graliatn necessario mox occorrit : qnx uno eodcmque jun- 
cix axc paritcr gauilcnt fcrri, pari ctirsu procedcre, 
el a sc inviccm non aufcrri. Quod si veritas misc- 
ritordix' l.cso consilio subtrahaliir, cadil biga, jacci 
Inefficax , et in rilbiluiti repntatur : ct uno carens 
pede allerique dcbito plus iitnixa, movcri non pr;c- 
valcns, lanqttam limo profundfus cst infixa, Pars 
quadrigx posterior prirriam justilix ponil roiam, 
viitutiiin prxccdcntium scquaccm sivc comitem ir- 
remotam : dum quod illx occursu mutuo dilignui 
operari, coiftrhcndal justi!i:t dignum judicans niu- 
nerari. Ad quod remunorandum pacem continuu 
vult atlcssc , quac conscicnliam operantis a tlilli- 
d«iiti;i scciiram f.tcil essc : qux ab illa mordaics non gnsiamus. Ad boc sanclus qtiililift verilalis 
fervidiis amnilaior ainans a'tjui, censor moruiu , 
nostcr crrantiuin casligalor : icgrc tlnlet ei tabescit, 
fremil denlibtts ct ir.iscitur, el proplcr qnadrigna 
Aminadab • jus zelante anima conturhainr. Videus 
quippe casilctti quadrigas liequaquatn ilebito cursti 
ferri, sed noslro frangi vilio affeciusque noxios iiiilfi- 
ferri : zclo zclans verilalcm nnu pnicsl nnn lur- 
bni. negrc fcrens hijurias quas ipsi videi Aminadab 
irrogai i. >,nltti inagis ip^e Aminatlah idein Christus, 
qui ut :tnte dictuui esi, vcritas voluil npneHavi, 
lauli seulioiis 'Veriittlcin, jusliliam veraciier non 
nmari : non amanti qimtl mantlavil, nec irncnii 
firiuius lcgctn suaui indignans indiguilur, ncgaiis U7 PIllLIPPI DE IIABVENG ABBATIS BON.E SPKI H8 

male merilo pacem suam. Qua negala per Isaiam A gru* probilatis. In hoc auiem rjno pnremincs prin- 
evprobr.il, dicens : « Si allendisses mandala, facta cipaln, genere, jiivenlulf , quisquis alleule perspicil 
fuisset velui fliimrn pav lua (ha. xlviii). i Cui le noii lain istis qtiani scicniia prxditum ei virtHie : 
Ltavid conseutieus ail : < Pax inulia diligentibus si odio vel iuvidia non lenclur, non potest non Ise- 
legem tuani.elnoneslillisscandaliinilPsn/. cxvml.i tari , non potesl lioc insoliluni, til phxnicem avero Consim ergo quia ex coniempiu veriuiis et negli- 
gentia mandatorum, pax negalur, infertur scaiula- 
luiii, prxvalel vism:ilorum : qiiamlamen in voa nolo 
(qtiaiuvis ita dixeriin) prxvalere ; uec enim dignum 
judico proximorum malis irisnbus adgaudere. Imo, 
ut veruui falear, desiderio desidero a prxsenti gra- 
vaminc vos levari, vestra sopiri uisiia, l.iua suavius 
prosperari : ad amorem verilalis fortiore anchora 
vos reduci, et ad quietis portum et pacem prxopta- 
lam dulcius imroduci. 

EPISTOLA XVI. 

PIIII.lPPl *D PHII.IPPUS. 

Comnundnl rirtulei nobililini iiiu dignat. 

Suo 1'hilippo suus PlilLIPPUS. 

Te ineum et me Uliun essc prxfixus liiulus insu- 
surrat, et ulinam tali susurrio quidquatn pereinpto- 
riiun non occuriat '. iiliuam |>aleiis gralia , sicul 
cecpil, iu te permanens opereiur, donec cursuni 
conipleat, ct sinc lermiuo consiimmetur ! Hxc esi 
ninii i inii gralia qux voiunlale sua te fecit liominem 
cuni non esses, qux majore lionitate lavit (onte vi- 
vido, cum jam esses : qttff in annns pubertalis, et 
(Went adolescentix le perduxit, juventuiis ingresso 
porticiim libi largius eievideniins jam illuxit. Pater nnicain nou mirari. Si enim princeps nobilis, jUTenis 
passivorum scortorum lenociniis latera non inclinat, 
sed in loro lanliim legitimoet coinplexu non ntsi li- 
cilo se reclinat ; si oblalis nmiieribus unca manu 
post avariliam non deelinal, ardoremque famelicum 
cmnnclis paiiperibus non saginal; res c*l nnra el 
miranda, iipc in foro vel irivio facile reperitnr, ei 
quorara ei prxclara, eo a claro priucipe plus ain- 
biiur. 
Nec solum ab illicitis bonus prlnceps pedem revn- 
B cal vel affeelum sed ampliore gratia lendit fcslina- 
lius ad pcrfectum : el parviducens qund ad vilia 
Ismqtiani male validus intorpescil, extensus in 
prinra amore juslilix vchcmeiiliu6 inardescit. Sl 
ergo conlra leges qnemqiiain percipit vel mutire, 
si quilibel dives in pjiipercin, si laptor audet in Ec- 
clesiam dessevire, ne serp:ii virus noxiiim si enervi- 
tcrlangueat disciplina.illeinanti ngili educit gladiiuu 
de vagina.Cui, elsi obniiirmurat nonnulloriim ear- 
iialiuin bebetudo, (scuipcr eniin xmulos invenit, el 
csl signum cui contradicilur, loriitudo) zelo u- 
men accensus Plunees procedit (.Yu/b. xxv), neque 
revocal pugionem.done*: de pr.Psuinploribus digua m 
referai ultionem. Sunl Donnulli qui ciun audiuul UIII6 viveus, etadhucsalis validus non defecit, cl zelu zelantem principem commendari, el quaiu se- 
eo coucedcnte non bomo, s*d gratia comiiem le ^ vere illud, sive illud vindicarii piaculum prxdicari : 
uneiecil, ct quod longc est ainpliiis, princip.itiiin dente salyrico inordent quod jusle agitur et dcpra- luum lunquaui Saulis non abjecil, dnm a potenie 
lateralem supcibiam a juvene juvenilia desideria 
longe fecil. I1<ec ct hujusmodi meum, id est niibi 

graiiiui ampleciendum, coininendubileni te feccruni, 
ui.i facie nondiim visa (e mihi non iiicngniliim icd- 
dideruul : quia et ineam ipsius faciem nccduin uovi, 
el lamen Inuge nielius qu.iui quisquam alius, irn 
cognovi. Quia igitur scio et sentio divinam in le 
gratiam mirabililer oper:iri, operanli gratix te vo- 
liintarium efficaciler a|iplicaii : magis amo, plus 
gaudeo luuui inleriorem aniinum sic videre, quam 
vultum exierius, queni videris, eliam non diligeuli- 
luis exbibere. Sic te videns noc iuvidens lux licet 
cxcellemi.c neciiiim noius, ipse. quoque luus suui 
dum ino profectui suiu devolus : tuus sum, tibi fa- 
vens , libi diligens adgaudere , et ut iter bcue 
cceplum deducas ad perfectum calcari inodico suh- 
nionere. Ebi J52 enim plures docios cl devmos 
libi balicas qui assistaul, qualis caiin priuccps esl, 
ules et eos invenil qni uiinistraiii, etsi recteexcila- 
tnni illorum le vox hortatorio proscqui nou desistat, 
reor lamen quod cijiio sic admisso calcar Ijlcnier vant, et velut abhorrenics cum Pilatojudice maiius 

lavant (Maith. iivu). Fervet ille, sed ainore, nec 

repenie, se«l more consucto,isli nequam iuterpreies 

irae et impeiui tribuuni indiscreto : secat ille clavum 

ciavo, vulnus rccte vulneri judicans expcdire, dc- 

Iractorum livor suhrouriniirans meiililur medicmn 

iusaiiire. Mendax quoriim ilclraclio, verax quidcm 

relraclio vult haberi, vnlt principem retrahere ne 

ad culmeii juslilise nilalur pronioveri, ne sub liujus 

legmine pupillus et vidua gaudeanl se foveri, et 

Uirisii monasieria a raptorum niorsibus prohibeii. 

l.luod si forie couligeril ad aurcs vcl notitiam priu- 

eipis devcnire, absil laineii ul conseiiliat a jnsto 
i 
proposiio resilire, sed sic linguas reprobas et iniqua 

l.ibia diligal prxvohre, ut videalur illud cujusdaiu 

RlllHici frustra laboianlibus objeclare; principio 

clivi vcster anhelat equus. Verinulaiueii ul is qui 

lcnlal Salanas in principe quidpiam non usiirpel, 

ul jusiilix puriiaiem iicquain ille el subdoius 

qnavismacula iioii delurpet : in se reversus prin- 

ceps Dei humiliter recordetur , eumqiie verbo 

Davidico vel quolibet simili deprecetur. « Doce me subdiiuni non obsistat. Scilo ergo quia de magnia facere volunlalem luam, quia Deus meus estu (Psal. 

essedigiiuui laude prxcipua non babelur, cum ple- cxlii);i et : < Deduc me insemiia inaiidalorum luo- 

rumqiic in viro nobili aniiuus prave degener encr- rum, quia ipsam volui. Inclina cor meuin in lesti- 

veiur, nec est magnum prxeniinere cujusvis apice monia lua, ei non in avaiitiam (Psat. cxvm . > Qui 

dignilalis, si non ornet dignilatcm cxrellcnlia con- si foile lilleras didicit, qiiorutn scienlia non csl ,w EPISTOL.E. f30 

laninmmoilo rlericorum, mulii enim novenml lit- A privatus ei in linmili par iiifcrlorilms residcres, 
leras iu gradu sive ordine laicornni : nonntiiiquam promissuni Jnstis prxmium nisi jtistitix mcrilo non 
ferialus a (nmiillu vel negotio niilitari, assumpto haberes. Quoil vero ea.lem gralia le prxfecit, nen 
sibi codice debel tanqnam in spcciilo se mirari. imi taniiim homini, non mii lantum ordini, non uni 

fciinl qtiidem tam xihnicoriim quam orihodoxo- lanium provincix, scd poiius muhis uniim , non libi 
rmn iracialus expolili vel epistolx vel commcnia, soli video, sed subjcctis omnibns opporlinmm, cum 
qux viris noliilibus non parvat utiliiatis offerunt do- pax et Iranquillitas qnam sibi nccessariam illorum 
cnniciita : dignitatem ornant, militiam ordinant, expeiit miiltiiudo, ttia illis emilii.il , custodiat, et 
roboranl jiiventuiem ; inores xdificant , animos foriis diligcntia et seque diligens foriilndo. Felices 
aciiiini, promovent ad virlutem : torporem argtiunl, illi qni dcfensorcm babcre meriieriint agcniem 
ztlutn snsciianl, descributit xquiiaiem, iram tcni- annos lenerx jiivcuttilis, sed habentem mnres et 
perani, commendant clemcniiam, siiggeruni lenila- prtidenliam malnrac scneciv.is : virum consilii, 
lem. Ilaec el borum siinilia legere vcl audire prin- prudenlem eloquii, et cliariiatis erga Cbrisli panpc- 
ccps mcnie nobilis non faslidit, cortimqtie meiuo- res copiosx, lenacem jnsti, elficacem proposiii, sol- 
riam ad curas tcmporalium peuiius non allidil : licitudinis crga subilitos fructnosx. Quos niinirum 
indignum ducens aurem fabulis, aleis revocantibus quanto sccuriorcs vigons efficit disciplina, quanio 
Dianum dare, etnon magis codicellum, saltcm fur- sub alis tuis a iiimuliu liberos e, rapina : lanto se 
lim bora sibi congrua prxsentare. Vidi, ut rccolo, 
cuin comes Carolus divinis allaribus assislebat, re- 
verenter et decenter legendis psalmulis insistebat, et 
ul liniatus mucro cum sumendx tempos aderat ul- 
lionis, sic decebat devolum principem libellusiem- 
pore lcclionis. Vidi et eoniitem Ayulfum, nobilcm 
genere, cgrcgium foi ma, moribiis informaltim, qni, 
magnas parcniibtts graiias referens quod cum a 
ptiero fecerunt liueralum, sic niilii colloquens se 
Lalinum exliibuit, ut non nisi clcricns viderelur, sic 
se reddeuset miliicm, ut paulo post ad paganos pu- 
gnans pro patria morerciur. Non enim scleniix obligaloset anipiius noverint dcbiores, ct ad red- 
dendam vicem digne sollicitos, el cx debiio prom • 
ptiores. Debeut enim divinx maieslali pro te oiiines 
ct singuli supplicare, preccsquc el bostias inde- 
fesso affeciu rcplirare, ut illius boi.itas in bono le 
conflrmet, el secimdum Apostolum ^/ Tim. n) quies 
t:l tranquillilas conservelur.el augeat quod noiiiliiin 
prxvales qood ttiis forte meritis non debcitir. Nec 
solum ii qui tua gatidcot proteclione luoquc ninni- 
mine sepiunlur, qni lc palrocinanle optato pacis 
beneflcio poiiuniiir : sed ct quiqtie exlcri vel re- 
moii, si lamen Dei fuerint amalores, libi jure 
forlis mililia vel niilitix prxjudical honesla scienlia o olmoxii, tni strnt procnl ilubio dcbitores. Qiiiciinque lilierarum, imo in prllicipe copnla tain ulilis, lam 
convcniens est duarum ut, sictil prxdicliis Aynlfus 
asserebat, priuceps quem non nobilital scic:itia lit- 
leralis, non parum degenerans sit q-.iasi rusticauus 
el quodammodo besiialis. 

Porro quia tibi et pareiituin cura liiteras 83 a 
puerilia dedit nosse, cl quod Iitierx prxdicant ct 
commendant, supcrna grnlia dcdit posse : fac quod 
facis, imo proliceelprollciens pcrfice quod cocpisli; 
enm purc diligcns a qno ul boc vclis et valeas, ac- 
Cepisli. Nec enim luo mcrilo, sed illius bcneficio et 
vivcre cl recte vivere tibi dattir, neque per te, sed 
pcr illum tua potcntia cxteris principatur : qni et 
malis plerumque in boc diinlaxat tcmporc regnum «mim (idei ct dileclionis iibiqne locorum leneutor 
unilaie, neeesse esl nt mulna vclut membra corpo- 
risgaudeant sanilate: ei qoodalier in seipso necduin 
meruiiobiinere, viilensjaiu in altcro nonpoiesinon 
gainlcre. 

Qnia crgo inlra fines luos jain viget pars Ectle- 
six, Jain quiesiil, adbnc foris laborans allera, visa 
lamcii vel ainlita sanilate altcrius bilarescil : et 
non soliim illis qnibiis tanlitm fcliciier beneficium 
daii vidcl, 6ed et libi, cnjus ad boc soilicitndn invi- 
gilal, jam ariidcl. Onmes igilur qni filii EccIomx 
Deiim colunl lideliicr et adorant, cum ic lalein au- 
diunl, favciil libi, le diligunl, pro le orant : qnid- 
quid polest, si quitl polesl, iino quia polcsl devolus douat, et faciens eos rcges, suo lamen bonore vcl D eorum inierventiis, Uium facis et acquiris, luo so- 

gloria non coronat. « Per me, inquil, reges regnant 

(l'rov. vin). i Ad boc anlem noiinullos elevans qna- 

vispolenlia dal florerc, quibus lameu, co quod ipsc 

novit, judicio disponit coelestia non prxbere, ut 

mclinrcs quiqiie atlendant ct recolliganl, ct uon 

plus jusio diligant liic prxesse, quod non bonis 

proprium, sed commiinc sibi cniii rcprobis vidcnt 

ossc. Eos vero quibus ca bonilale, qux sua csl, 

vcrilalis rcgulam donal scire, ct ad tenciidum cani 

uppouit graiiam impcrlire : ad boc crigil in suhliini, 

ct in solio datscdcre, ul acceptum beneficiiim pos- 

sil cxtcros iion latcre. Quod cigo tu jusiuin imelli- 

i;is, ct devote proscqui diligis inlellccttim, libi favcl 

gratia, libi quidcin ansnlit ad piofeclutn : qui si lins merilo non conleiiliis. Sic omnes illi lui snul 
qiiorum afllucntia dilior Inveniris, et iilnrum stius 
es, qtioriiin precc el benevotentia custodiris : pro 
lc SllO illi lui slant, cl in acic laborant spirilali, le 
siisiciiiant laboranlem principatu ct negoiio lempo- 
rali.Eofrelos inunimine maliguoruiii caslra bosiimn 
sccnrus penelrabis, mundi bospes non civis dediiits 
iniinili conlagia iioii amabis : arcincltis laius gladin, 
non miiiido scd Ecctesix mililabis, Ncronis, Alcxan- 
dri el qiioriunvis similiiim csecam lyraniiidcm igno- 
rabis. Muliorum quo(|iic prxsentium non fallai 
suggcsiio le seducci , ad laceraiitlum suhduos 
aliorum forma priucipum non indlicet, qui halieiucs 
spCcicin lidci.scd caieutes inetiiis ct vtriutc, quos 15i PHILIPPI Dli IIAltVK.Ni; AM5ATIS IION/E SPEI 152 

nmiihecl lenirc ilcbucrant, prciHimt cl opprimuiil A cl rcspicis dignanler saiis panpcrem misernnduini 

jF.gvpiiaea servituie. A qiiuruin affeelu el effeclu liabcus cor palicns, ci* iuauuin pultilam :ul doiian • iinmiincni tc ruturuin divina frovidcniia jam qtio- 
daminodo prxsignavii,ciii:i ii!;: rccens nato noincn 
propriuni assignavil, cuni dc tam niultis ci variis 
uomiuibus unmn voluit scgrcgari, ei provido salis 
consilio Pliili|ipniii siaiuii apprllari. 

Iulerprciaiur aiiieui Pliilippus o» lampaiit, aul, 
manuum. Cujusino li inlerpret.ilio, ut vidcre videor, 
tuo principalni rainulaiur, <jui aliormn mulliludi- 
neni principuin errore cxco vcl avuro oeulo non 
scclatur, 1111111 acccplam interni luminis graiiaio 
fossa liiimo, vel superducto moilio non abscondil, 
scd ui lampas oie I.> io ct paiulo propinat lninino- 
sius ct rcfundit. Ncc tlissonai ali eodcm tjnoii Phi- iliim : scleus «juia devotiu misericordix et impeusa 
elccinosyna miserentis adversus inccnliva peccaio- 
runi, :if]u;c viccni oblinel exslingumlis. Ades crgo 
propitius, pupillorum clamoribus, viduaruin gemiti- 
bns, xgris decumbentibiis et leprosis, corumque 
inopiam propulsas vel allevas niuncribus copiosis, 
uljani quis non dubitct quod hxc charilas laih dif- 
fusa, paiiis lui tun exen.plo quam merito in lc fi- 
liuui sil traiisfusa. Sicul cnim pcccala pairum nsqno 
ad lertiam ei quartam gcneraiionem in filiis consi- 
mililiiis puniuntur, sic uou esl abs re crcderc quod 
boua parcntum mcrita eodcm ordine prxlendiindir; 
et illoruni jnstitia prodcsse filiis non iriediocrilcr iippus os eiijin miivuum pr:cdicalur, qnia quod " invciiiliir, du.*n lioruin conscieniia fiequeiiier forina Deus principeni te conslitueril, ore luoruui operuin 
declaratiir; quod in luo priucipaln vcl lua devo- 
tio, vel divina rtispositio cogilal ci intendit, ma- 
iius tua , id esl opcrniip cvidenter loquilur ct 
oslendit. 

Recte ergo tibi ct os iampadis ct os niainiuni vi- 
dctur coiivcnirc, ci graiia regeiieruus 84 noinen 
saiis congruum tibi vuluit iuvenirc, qnia iiinin com- 
incudat principatmn liberalitas aninii luminosa, ct 
lua ouinis aciio pressa non cst silculio, sed clamo- 
sa. Quauio anicni preliosior uujiis non lam norainis 
i|ti:ini meriii cclsiiudo, lauio eam rarius alioruiu 
priucipun. ulilinct muliiludo : pkires qiiorum subli- praei eiieultum couvciiiiur. 

Porro iuus illc palcr quein mira in parpefes li- 
bcralilas insignivit, ciijus non animnm avaritia,ngii 
iiianuiii tenacitas irrelivii : le, qriem siuim lixrcdcni 
dispoucbat, lioucsla scicnlia prxinuhivil, rtum |.:o- 
vitla sollicitudine studiis a pucro liberalibus crudi- 
vii. Ei rccle. Qneni enim re.Mit nobilem Banguis iu- 
gcimus, serics parcnlclx, queih dlVilnin possessio, 
dominuin scrvitus vcl obscquitim clicnielx ; digmim 
fuit ui a vulgarium ignoraittia, ci briiloriirn libiui- 
iiuin slolida cxcitate, scicniia lilleralis educcrci, et 
clara prxdilum redderci libertate. (Jndc el litlera- 
ruin scienlijni recle vocanl xllinici libcralcm, qnia mes soliu ciini vitiotiim vuragine dcprimanlur , _ cuni quilaboreetsiiidio sortitur graiiam liilerabnii , 
ignorauics Dominum ali eodein nihilominus igno- a confuso vulgi coosorlio ct a iriulliludioc libcral lanitir. Dc qualibus : i Ipsi, ait, rcgnavcrunlct uou 
cx inc, principes fuerunl, et non eognovi (Uti-c 
vin). » A quorum consectatu clemt-ns Dei potentia, 
n poiens clemcRlia le averlat, aversumqiie a re|>ro- 
Lis ad ainorein juslilix amplius ci ainplius tc con- 
veilal, ut liinui viix prxsenlis cursu, cuin non 
principes sctl justi principes audcbiinl se sumiiio 
principi praiscutare, qui |iolcnles non abjicit cuiu et 
ipse polcnssit, tc polenlem in suo seciini solio tli- 
gnetiir collocarc. 

EPISTOLA XVII. 

1'UILIITI Al. UENSII I 11. 

Ljusdcu drgnmenli. 
fibi inagno plures magni miiuera pulilitina, ne prcssus cl opprcssus leiiailureoriibcde 
ct liebctudiuc ruslicana. Mullum ergb dcbcs patri 
luo ctijns libi cura ci diligenlia sic proviilit, qui non 
soluiu Mii.c sua eranl. scd cl qux oblinerc non iue- 
ruerai, liiiu iioii invidit, ul cuiu tc mullis pnpulft 
disponerel comitalus exceltenlia principari, vcllcl 
quoque supcr cxteros coinilcs lillcrarnm scleniia 
subliiuari. Uullum etiain, inio pliiriinum rtebcs Dci 
gratix laiilxqueLonllali, ciijus opc ct opere hono- 
siuin quid et utile lu ei paier csiis pariler operaii; 
paterqiiidem solliciludine, imperio.moiiiiii.siiuilcl.i, 
tu verc uffeclu, sliitliu, moribus, cbseqtiela. lloriim 
concursu scbolarem ifiscipliuaiH pcr anuos afiquul 
tnagna n:il- pjpiosetiilus sub niagislrali tcnila, (ibcralcm es scicn- lunt, qm luaui siln graliam vcl jam obtiucul, vel liam asso mus; ci jnxti durii lemporis cipeiso- promiuuiil; el.ea qux initiuniiir, v el sui pictio libi 
suni graliosa, vcl auclores furic grati ca faciunt 
pretiosa. E#o vero neque me lil.i graium , imo 

necdu icrui cogcituin cxhibere, neque niaguum 

aliquid lua- pleiiiindini videor aduibcre : et ob boc 
vcreor nequasi prasumpiivebrevcm adardua ma- 
nuni mitlam, dum tibi mugno parvus nisi oraliuucu- 
las ct vilesst betlulas non triinsinitiam. Veruni ad lioc 
qoorumdam relaiio me mulioiies animavii, qnx le 
viruni nobilem ntiliilioie gralia pia-dilum coiunien- 
davit; oo qnod lanio pr.iicijii adsunt dona charisma- 
luin tam prxclara, ut in aliis liujusuiotli prinr ip-bus 
inveneri vaicanl t aiis rara. \u,lis cniin, ui aiuiu, et T.x, luulis, ul aiiiiil, 1 1 1 leris cs iiilbiilus, liflfiiani- 
plurcs clerieos irausceiitlas i.-i coruni ncqiiaquaui 
uumcro consliiuius. Quainvis cnim a|i'posilns liile- 
ris le fore ctericum non prxseires, scd accingeiirtiini 
gla.liaii ballco cl implicaudum ucgoliis Inilftaribus 
prxscnlires : advcrsus lanicn liiteras nnii ortio, non 
fasiidii. lorpuisli, scl laborc cum gratia earuin 
commcndabiicm tiki scicntiam acquisisii. A<l boc 
aiilcni atirtiltir, ipiod cnm iu litlcris adeptus sis in- 
lclligcndi gratiam cl profeclum, crga cas applicas 
quamdam animi diiigcnliam cl affcclilm , ci niilcs 
icliilis, priucepsquc miliium, sic amas ct hiinoras 
nnliics Ituicaios, ut i-lcrirali i!i>'ie rtiligns liltcras, «63 mvroi.E. iii bcnigne colligas liucratos AliquanJo euini mlliinre ^ oiium, sed uiile negoiium littrris inservire, ct ijuid 

riic vel deleciel vol expcdiat, hi eis frequeniiiis in- 
vcnire, quas ad lioc in Ecelesia Deus, ut arbitror, 
volnit freqneniari, ut eanim frequenti.i ipsc quesn 
prxdicant possil oopnims plus amari. Cuni eiiiui 
pluribus et dissimilibus lingitis Dcus uti velil ili- 
versas lioiiiinuni nationes, ei vel ab inviccm ilis- 
cemi vario, vel eodem confcsderari labio plurimas 
regiones : cam linguam, nisi Fallor, quodam reve- 
rcnii;e ct amoris privilegio vull prxfcrri, quain vei* 
sari intor sacra ecclesiastica et ad posieros liueris 
vult transferri. Onde eisi llclir.T.i clGrxca eodaia* 
sunl ordiue palribus ab antiquo, lameu quia non 
iisu, se«I fama sola ad nos quasi vciiiunl de longin- 
quo, eisdem ralefaclo , ad Lnlinani prxsenlem no- iiegotiiim causas deceriantiiim, slrepitus lorensium 
inlcriuitiis, leque libi vindicans, ad clcricale olium 
le reiinttis : ct assumpto codice gaudes leclionis 
scrie revolula, \o qua lanquam in speculo (ua libi 
lucet facies absoluta. Nam sive xihuicoruiu Q5 
sivc Caibolicoriini scripla rclcgas, codices perscru- 
lens, si preliosum a vili prudens lector scparare 
jusla propketx (Jer. xvj consiliuiii iioii graveris : 
invenis quid popu [iiin , quid iuiliicin,i|iiiil principem 
deceat vel prxjalum, ad quid vcl lorltiua sccundum 
auliuicos, vel Dei gralia juxia Calliolicos, libi super 
caiieros dedcril principatum. Inveuis etiam qnid 
inajoribus, quid aiqualibus, quid minorihiis lua ilc- 
hcat celsitudo, ultra vel citra quod debilum rnnsi- siere non valet rcctiiudo ; qux abhorreus deviam B slcr uicunque se applical iutcllecius, ei, nisi forle toriiiiulineiii ainal ei aniandffm clainat quod natiirx, 
quod moribus, quod digux convenil bonestaii, quod 
Deo, qiioi! proximo, quod religiosx dehelur san- 
ctiiati. 

Hxc ot similia liorum cum lcgis el frequcnler 
relegis in Scriplora, cuin prudenler inlelligis et 
disccruere diligis a quibusqiic noxiis profutura : 
iioii recedis a priucipe, nec a rectore nobili popu- 
loiuiii, ncc iguavus dcgeneras, scd leipsum quasi 
regeueras aquis liberalibus anliquorum. Aquas Ra- 
sin lurbidas popularis foreiisium propinal bebctudo, 
aquas vero Siloc lillcralis pulei conlincl ahiuulo : 
illa- per vicos cl plateas rivis lanquam pluvialibus 
biini cffusx, isitc liorlo floiiilo ci fnntc pcrlucido 
vilui sub signaculo suiil conclusx. Illaium diluvin 
servilis menle conditio, ci bcstialcs fori lionnnos 
oppriniunliir, isiaruiu raritaleiu nobiles iutcllcclii, 
ail''iiu pruui , liberi aniuio giatius asscquuiitur : 
ci ciiiii plurique acccdenlcs altaui fonlis prxscu- 
liaiu siul adcpti , qiiantum vidco, ut uon poti qtii 
iioii inlclligmil, sie iioii nisi qui diliguiit suul rc- 

f.vfi. 

Suni qtiidcm itiiiiiiueri qui surd< lilleras trons- 
cuul inielieclu, suul plurcs qui intclligiint.sed aiu- 
plecli m gliguul cx alfcclu : sciunl ncquc sentiunt 
laiigueulcs fasiiilio iion amore, ul asinus comedciis 
carduos non succo Irabiiur, non sapore. Sunt alii 
inlcr iuulia pr.cilii-ioiiim agmina satis rari, .igiles diiri stimus et ivproh , inlelligeniiam sequitur et 
affcclus. Eani quijipe liiijtuaui ilehct i|iiisi|iie affe- 
eiuosa reverentia venerari, pcr qiiam sibi Dcum 
vermn audit cxpressius prxdicari : per quam no- 
sira redeiuplio, cunclorum rcsurrectio, sanctorum 
gloiifhniio, veiius innotescil, el, ul concludain bre- 
viter, ipsa Dei et eonnn qu:c simi Dei cognilio le- 
genlituis el non negligciilibus dilucescil. Heote crgo 
viro nohili litterarum jilacet nohilis ofTiciua, cujus 
rxercilio cudilur saluiaris morum, scicntix, lidei 
(lisci|ilina, ita nt si cuilihet vulgares lingux pixslo 
sint exierx, non Latina, ipsin-s |iacc dixerim, bc- 
buiudo ciiim tencat asinina. Quod tu recle conside- 
i.ms, Lalinam linguam litteralemque scieniiam uon 
ignoras, et eos quos percipis »|>prime liltcratos, 
dili^is el Imnoras : majores qnosquu roverentia , 
iiiiuores plerosque muuerans donalivis, eosque in- 
(ligentes de ncccssilalibus erueus oppressivis. Quod " 
proplcr livor edax (jui juxta quemdam aillnii- 
cuin (f>0") peiere sumina gaudel, el ciim forte iua- 
joruni faciem uon prxsumat, mordere calcaueiiin 
semper audet, videns quia diligis et larga niann 
colligis litleraloSjCum non jiossit hoc sufferre, ai> - 
pnnit el infcrre scrmones vononalos. Videns eiiam 
quia ecclesiarmn nov.i ponis, ul archilecliis sa- 
picns. fuudainenia, xdifieas purieles, lcsliuas su- 
peraddere lcgunieiila (51) : domus Dci decoreiu 
diligens congrna das ojus ititcriuribus ornamenta, intclleclii, stiulii patienies, scieulix ndn ignari, qui .auiiun, argenlum , lapidcs, libros, calices, indu ciiiii iiivcucrint litlcras, in carum ainore adeo sunt 
avari, ui qiianlumvis aul opihus aiil gcncre, aut 
diguiiatis cxcellculia sint pncclari : eas lamen con- 
tcinptu prodigo clabi uon suffcrant, scd unca manii 
lcncaut ci conservcnl, el, ui plus dicam, sollicili 
frequeniius cas ncI oenlo vcl aiiditu patulo coaccr- 
vcul. Qiii etsi curis cxieiioribus occupantur, litte- 
raruni tamcu amorein ct solliciiudiuetn non dejio- 
nuul, mmquam dicuni : Sufficit, nullam in scicnlia 
uiciam |ioiiiiiii ; sed cuin lcmpus ct cura pntiiur, 
rcvlsjuil lilloras ct frcqiienlanl, ct sublracli ncgo- 
liis, lillcrali olio se pixsentanl. Ncc igiiavimi cst D monta : dcuique quidquid scntis ccclcsiastico vcl 
nsui vcl ornatui convcnire, tani diligcnlur prxparas, 
ut vidciris expeusarum dispendia nou scnlire : 
videns, iuquam, livorin lulihus solliciinm tc halicri, 
non polest non lahescero, non polesl sul> silcnlio 
conlineri. Est el siguum cui contiadiciiur, qtind iu 
cisdcm ecclesiis diligis clcricos congregare : qnns 
propler qiiamdam vivendi liceniiain sxcularcs con- 
siieimio voluil appellare : quibus ad boc sumptus 
necessarios el assiduos atnaa rcditus providcic, ut 
illic ad servienduin 86 ll >l' s ' voluntarius amciilci 
assiduos sc prxbere. Quibus coiivcuiciilihus cuni i (I ) Ovhl. lib. i Dn remcdio amoi is. 

i'.ii Nou liiudalioiicm priuratiis l'i^i Marlini dc Campia 155 nilLIPPI DF. HAUVENG 

soienmis canilur psalmodia, cum hymnis et camicis A 
et suavibus organis eoncors personat melodia : de- 
lerlaris, ut aiunl, \elul i|iiadain firiuanienii et si- 
derum harmonia, imo, ul dicam rcciius, angelkx 
symphoniae, et cantiium supercceleslium proplieiia : 
iii quibus, ut aestimo, non debes lemerc judicari , 
el i|iiod bonum agitur non debet nialum nequiler 
^stiinari : cum nulli sil dubium quin sibi Chrisius 
velit ecclesias dedicari, et in eis ab anliquo, au- 
ctoritate apostoliea, sciamus clericos ordinari. Ab- 
ait aulein ul quisquam sapiens sic eosdem prac- 
snmat clericos accusare, ul et eos judicet qui lales 
voluerum in ecclcsiis congregare , cuin inienlio 
congregaulium hoc proponat, ad hoc proposilum 
dirigaiur, nl Deo in ecclesiis clericali ininiiierio et 
labore litierario serviatur. Porro a finibiis nsque B 
ad flnes orbis aniiquiias ordinem extulit clericalem, 
et inicr omnes rcliquos aucloritas gradum ei con- 
tulit priuclpalem : et divina disposilio quac iionuun- 
qiiani vel inilitciii, vel rusiicum ampliori douat inu- 
ncre sanctiiatis, praeferre tamen voltiil clericum 
ecclesiaslicae excellentia digniiaiis. Unde ct Ec- 
clesia Komana, ct ijiiac ab illa diversis locis ct tem- 
poribus pluiimae dclluxerunt, longa reiro serie ad 
nos usquc, clericis refulserunt, quorum elsi pleri- 
quc ad iuliima el egcua ntuiidi eleiuenla, ul bo- 
inines, se incliiiant, ab eonun lamen et ordine et 
iiontiiie potestas el auctoritas nou declinaiit. Illi 
quidem et sedein aposuilicamei cxteros iibiqiic loco- 
rmii (ibiMient pia-Mil.ii'>s, Uiiii militein quam plebenl 
judicaiil sui meriio principalus : illi nianu el orc C 
baptisini saciamenla consccraiil et allaris, oinnibiis 
legcs ponuul et docent viix scmilam saluiaris lllis 
etiain qui, quon'atn solulain vivendi rcgiilain reli- 
gasse arctius aesliinanlur, religiosi vel rcgulares spe- 
ciali vocabulo praedieanlur : illis, inquam, aposiolici, 
arcliiepiscopi, episcopi et eonnn clerici pr.csuni et 
imperanl 6\ix. ptivilegio diguilaiis, ipsi «tilpm vi- 
derini utrum et debitae congriicniia tanctilatis. Ni- 
miruin clericis prxsidenlibun dignitali conipeiens 
sanctilalis, cx nriiid.ito oiiinibus esl injtiucla, sed 
non statiin quasi comes inseparabilis eisdem sin- 
gulis cst adjuncta , quia tam in rlerico quam in 
laico sanctitas non est, nisi Dei gratiae vcl ailioris, 
diguilas veio iioiiiiunquaiii irx est el judicii gra- n 
Viori« Scriptum est : « Judiciutn gravissimum in 
liis qui ptxsunt, lict (Sap. vi). > Cum ergo super 
laicum diligenter allollis clericum honore et reve- 
Tfntia discreliva, cum cidem largius impendis pe- 
euniae vel rediluuni donativa; ul arbitror, plus or- 
dinetn quam homincin di\ino suscipis iutcllectu, 
nec liomini, sed noinmi manum porrigis ex affcctu. 
1'aulus quippe dicil : i Cui honorein, honorem : cui 
tribuluni, iriiiutum (Rom. xin). » Defers honorem 
ordici ab antiquis panilius instilulum, in Ecclcsia 
iniliiami necessarium aliinontx das tributuin, sclcns 
quia palmes jacet, el in altutn erigi non altentat, 
sieutH ulmus prophelica, vel quodvis admiiiiculiim 
uou susientai. In quo ncino lcjiulicel, nemo luum AHBATIS BON^E SPEI 156 

projiositum in partcrn hevaro audcat delorqtiere, 
ne judex lemcrarins mereaiur multo justius displi- 
cere; quia et lua iixc operalio Deo placiia, libi 
utilis polcst esse, ct eis, quos congrcgas, divim 
propitiatio nou deeasc. Dcniquc sicul inler sauctos 
et electos apuslotos maliiia perdiia Judas Scariotb 
est prxvrniiis (Mmili. xxvi), sic iuier xilmicos 
sxcularrs ccnturio Deo gratior esl invcuius (Aei. 
x), ul imlli de assiintpto icligioiiis pallio sit juslo 
ainplius confidendiim, ncc de illis qui ldicia sin- 
done vidcniur, ainbularc inrousuho pr.c judicio 
dillidctidiiiii. Spcro aulcm qnia optis luiitn lain iu 
ecclesiis conslruendis , quam in clericis colligendi» 
diviua acquilas non cassabit, sed si lorte sapis 
quid alilcr, hoc ipsiim libi ejus bonilus revelabit : 
el qttod t.ini liberali, Itm sollteita rnanu pria- 
cipis est incaeplum, evacu.iio quod ex parte est 
ducelur largius ad perfectum Ipse enim qut Sibi 
voluit , volens instituit ecclesias dedicari, et cle- 
ricis ab anliqiio tolius ecclesix priuiatum asSi- 
guuri, el propusiluiti lam solcinnc ad iioe usque 
longa dierum serio derivart; ipse, iiiquaui , nuti 
stifierci his dielius iras invidcnliuin, aut verba 
delrahenliiiui prospcr.iri, sed pnlius ciericos et 
oniiies qui rccte aiiiaut cleiicos, honore saluiifero 
promovcbil, eorum fovens bona, niahs cletiiciiliin 
iudtilgebit. 

Quisquis vero ubiqne geniiuru vcl locorum cle- 
ricus jii ai esse, tibt amanii clerieos retribulor ei 
obnoxius tlebet esse : supplicare Deo devotius, of- 
ferre precum hoslias indefcsse, nt te secum inter 
illos Deus landem clericos velil esse, quos meriluiu 
cum grali.t pcrfvcios iu gloria dabil esse. Nec du- 
biuiuluin exliuia quin pieces ulium aodiat, imo 
exaodial divinae benevolentia majestalis, quac iu 
prxsenti Ecclesia ad boc iHis contulit supercmi- 
nentiam dijniialis, ttt pro sua ct aliormn igi.o- 
rantia rogaluri, eo fiducialius, qno faiuiliarius au- 
lecedanl, et prxlati ollicio prxsuiiienies tle beue- 
ficio pro erraiibus oinniuin iniercedaiil. Quormu 
iutercessio illi prxcipuc viva el vivacius eflieax in- 
veuitur, iili Deum reddit placabilcm, illi opiaiuui 
beneficiuiu impeililur , qtti eoriim ordiiiem per 
quem cxletis lanta diligenlia subveuilur, g7 teei- 
proco affectu diligii, ei par pari prono amm» re- 
metiiur. Sic dcvotua laicus quod propiinnt est cle- 
rici dalo quaai ptetio siiuni lacit, dum illi ad oran 
dum prompiissiiuo , isle affcctu piomptulo satis 
farit ; ille paulo lidcntior legatione prxvta fuugilur 
et insistii, iste legatuin diligeus irreiuotiis ei jun- 
gitur et n*-sistii. Et revcra quos in pra.aentiaruni 
lauio inunere gratiarutn amore lam vicario Dcoa 
donat, cos et ipse diligens, in regno ccBloruui sus- 
cipit ci coronat ; ei quos incolaius sui tciupore 
facit de alterulro gralulari, clauso mundi lerimno 
donat in se Doniitio xiernaliter gloriari Vale. Va- 
leaui ct qtti te bene valereoiiian' 157 EPISTOLiC. i:>H 

EPISTOLA XVIII. A liarura poii furriut et imbuti, cmn panuosam 

piiii ippi ao r.om-Lji. a:llinicoruin seientiam niuliis laboiibus assecuii : 

Stuaja titlerarum ecclesiuiiicis li.is este necessaria. hoc studio non seipsos ab errore expediuut, a ne- 

De te quidcm, fraier charissime, plures milii post gligentia veraciter non excusanl : cuni aquas Siloc, 

invicem sutii locuii, et onmes insquali forie scnsu, qu;c variuiu cuui siieniio, vcl prorsus nes< iun( xci 

sed uno tameii conscnsu satis cominendabilia p;o- n cusanl. QualUius quidam stiiiiicoriini ait : ■ Vos 

sccuti : seruione bene^olo silu cognila mibi placila aliam poiaiis aquain. > Qui si foric velut sanioro 

ictuleiunt, sed nomtum ad videndum luiiui mibi usi consilio, et applicanles animuin rationi, qnan- 

facieni obiuleruni. Quo nuiew amplius audio de te doque apposiieriut ilivina? dare operaiu lcclioui i 

iiiio, tot el talia recenseri, co niagis, ut assolet, plerumquc labra laniuin velut foiuc proluum ca- 

luam rupio facicm inlueri : nec absenli manitare, ballino, duni quod legiint, uon sitiunt, nec ainore 

scd dare prajsenli verbmn gratia: vel saluiis, vcne- liauriiint iuleslino. Quia vcro Uliuiu iuvenilur plu- 

r.ni c.iuos luos obliuenles reverenliam senecitilis. r '" ,a multiiudo qtios in camiuo scliolari exeicct 

Quamvis niens qualiscunqne auiiniis videndi benefi- sUidii inalleus ei iiicmlo : lclicem ct egre>ziuui illuin 

cio non privctui , qui iiiam non exlrariaiu sed dixerim qucm sic fovel et promovet divina: graiise 
imeriiam graiius fuciem intuelur : illam, iiiquam, f.i- B reciiiudo, ut eum ei sriendi amor mio deseiat 

cicni quaj noii pallet, nun febrintat, non aegtescii : '' l vivendi leneat sanctitudo. Nam et sancliludo 

noii rugatur aunoriim seiiio, sed viriutuni studio B '" esc ' e "iiapleriimqueerraiisdeviat, vel uon plenius 

iiuliirescit : illam videns, inlclligo, el imelligeiis eluccscil, et scienlia sine saiicliludiue vitioruin 

ililigo nic vi.lere, illa milii praesenUlur, illam milil scalel ^erinibtis et sordcscil, cuin vero eas rouslal 

soniio subriderc : et cum longe sit remota et ignoia ,c 'ui indivisa copula couvenire, nibil utilius uihil 

carnis facies niorilurx, elucei milii species mcmis bouesiius in buiuana vita possumu.s inveuire. 

lliiUo icriniuo desilurae. lales illos dcrel esse qui Frlix ergo ille qui boc gralia: bcucuciuui est sor- 

Scbolarem incoluiit ofliciiiam, qui siudeudi malleo lilus, qui liiua ei studio ad scienduin et viveuduni 

vel inciidc srieudi fabricaul disciplinam.qtialem fida paniei expolilus : inter scholares convenas ct con- 

relalio beuevolis auribus tecnmmeiiilai, ucc esl qui discipulos sic versalur, ul eis in uiroque forma vel 

commendautem msi lorio livor malevoliis reprelien- spiculuui babcatur. lu medio quippe iuvenuui, juve- 

dat. Ad hoc quaiituoi ililelligo sluduisli, imo el mlia nou seclan, m auipla laliludine, liabeuis laxio- 

studcs negotiis n holaribus inservire, ad hoc amas libus iioii vagari, iulcr vagos el lubncos, dislriclo 

esse discipulus, noii lam audiri appcicng quam au- moderatuine refrenari; quis non ducak dignum 

dire, iil auililu iloclor cuulitis resptias uocitura, el 88 kiudd, quis recte sapicns non sludcal iiuitaii? 

ab bis expeditus ulfeciuosius diligas, el ilthgcniius S»i vcro, quod ahsil I convenarum dissolutio, si con- 

eligas prolulora. Agenda cnim scire el ea diligrnli funio lanta esi liabilonis, ul eos aj viveudum niebus 

affectu non sentire. uu-i solum rst inulile, seil uoci- " u " lcctio evciiet, mui proposiia? speculum actionis, 

vuiii, ilum quivis sciolas, si tit iiialovolns, exinde civi» lanien Jerusaleni babel graliam, habel ejus 

pcccamli colligit iiicenliruin : et in malevobini ani- mcritum sauciiiudo, nec ejus proposilum flectit mam gapieiilia refugii iulroire [Sap. i), qiia fons 
posita, quod qiiHM|uc scieril, couviiicititr noti sen- 
lire. 

Cum vero scienli iioji sapit scientia, cum sapor 
cjus gnslu mthno noit sentilur, cutu sola quis lencl 
verba, iion dulcediueiu experittir; cum bouis qu;e circumslanlium vel forte dctrabenliuin mulliiudu 

lleiuque sicut viveules pueriiiler moralis »cl spir;- 
lalis leclio colaphizat, sic penerso» et reprobo» 
boucsla quorumvis convcrsaiio scamlalizal : etumbl 
bouus corrigiiur, et virlutis accipil incrcmcnltim, 
imle nequaui nequior gravius incurrii delrimcntuui. iniclligii, non «liieciiouem applicat, non atTeeiuin, Sed ul nosli scbola esl velul ager arboribus omiiis 

quid ulsi jejuiium et iuopem, ct proreua inulilem generis consiltis indiscrele, aut ul forum quo oiniies 

cIIm u inicllccium? Imo sicut scieiitia informat el U '""""""i ""e se una coniiiiciit sub quicte ; in iilo 

iustriiii, bonesiat clilluniinai diligeniem, sic eatlcm culior bonus quaxdani provcbit, quasdam arhores 

iullat el desiruii, accusal et arguit conscieuliam ue- eradicai, iu islo gaudel emplor et merces colligit, 

gligentein {I Cor. viu); et larcniem pomleru, sub- lugel vendilor et niendical, Ita, ut inelius nosli, 

iraciamque solid;* verilali, ut paleain veuio exposi- babet se scbolaris disciplina, i.i qna alinui inlelle- 

Um,inpnecipitium datpeccati. Unde videspluriinos clus agilior el subtilitas provcbii aqnilina, aliuiii 

pluriinuin qnidein vel scinpcr disccnles, el srro vel senstis rmlis el hebctudo deliitci asiuina ; alius a.l 

miiiqiiam ad sciefltiam. veriutis pervenientes (// vivendum melius lectione prollcitel doctrina, alius 

Tim. in), quanio scieniia 1 curiosiiis applicaul siu- more suig jacens, jacei in voluubro vcl seniina. Qui 

dium vcl hiborem, Uolo a sapieulia excursuiu la- auicm siudiu el iutellcciu practninct iuler dcsides 

ccre longloicni. ijiioruiu lypiiui gerens E<i lesiasles Cl ubscuros, ei quod esl prxslanlius fcrvcl spirilu, 

(rap. vu) : i lliii, ait, sapiens cllinar, et ipsi lou- vila et muribus prolicil iutcr dtiros, qilid lllsi oliva 

gius recessii a ine. > Cuin eniui collrgenut Ai i^ioie- esi fruclifera iuler rubos stenlcs ei spinosos, sire 

bs senletilias vel rialonis, Quinlili.ini eolores, flores il!c carbum ttlu» luceus illicr lapides lcncbrosos? 

coin|iosito> (..'ccioiiiS ; cuin a.inaiuiii diluvio lurbi- UlidC Ul viiJcic Mdcor, schula claUStruili allcrum 159 PIULIPPI DF. HAKVENG 

dici dcbef, quae diversis conveiiicntibus liuTtribiles A 
mul(o'S prxbct, qux siudiosius deditos lcctioiii a 
forciisihus avocat el uvcrlil, el eorum affecms re- 
pmbos vcl atlcnuat, vel conrertit. Etsi enim iiife- 
riorem supeiior noii sempcr cxcitare -prxvulet ad 
agendiini, laincn lectioni deditus, exemplo cxteros 
piiiMn ai 3il lcgriiduni : ct assumpia lectio lubet 
quamdam oteupationis gratiam ei profectmn, quain- 
vis occupalio nulli suflitial ail perfeclum. Verumlu- 
men cxceplis liis qnm iinliiliilanler operuntur veram 
mentis sapieiiliani el virtutcm, quarum bcnelicio 
ipiisqtie sidi meriluin colligens, ceriam pervenitad 
salutem : i.iliil aestimo coiivenieiiliiis clerico qnam 
liiicrarum sludiis inhxrere, lenere manu codircm, 
lcctioni frequcDlins assidere : in iiac exercere non 
soliiiu pueritiani, adolescentiain , juvenlulem, sed " 
multo gralius, mulio suavius, canis floridum seue- 

Clllli III. 

Deuique quisqtiis lam jnnior qiiani senior aniai 
clericum profiteri, miror iju;i durilia reiugii litteras 
iniiieri, i|in) fastu, quo fusiidio leclionisfrequenliam 
adversalur, cur avidius inier diviiias, quain inier 
litterarum delicias conversatur, Miror quibus inge- 
iiium suppeiit, mora temporis et facullas, cur non 
eisdem adest inexplebile sciendi desideriuin et vo- 
lupias : cnr non scliolas quam nundinas, nonserreta 
quaiii compita diligunt frequentare, non exaratos 
codiees.quani auralos calires, non scicnliam, quara 
pecuniamostenlare. Miror, inquam.cur non reliquis 
omnibns prxponuiit exercitinm liiierale, nisi fone 
cuin sild \el prnxiinis iiiipendunl aliquid plus ncces- 
sarium, saluliferuin,spiritale : cuin nulla clericorum 
vel xlas vcl dignitas recie debcat accusari, si 
respucns forensia, amet lectionibus occupari. 

Primi»n ilaquc ac prxcipuum locuin apud clerieos 
recie claustruiu obliuet regulare, in tujus reclinaio- 
rio celcbratur oiium, imo negotium salulare, ubi 
recisis prupriis actio prxeuiincl el fruclificat insi- 
tiva, frequeuiatur divina leclio, perfeclio cudiiur 
inspecliva. Secitndum \ero lociim scliolaris deiiet 
sibi couversaiio vimlicare, amore cujus prmlens 
clcricus eligit laicalia relcgare, ut cum na\eiu 
clauslri naulo careus ei iusuOicieiis non asccmlat, 
ne perdile uaufragetur, vicinam scapbam si\e la- 
bulain apprebcndat. Qui si ct illaiu desercus ad in- j) 
liiuia mundi defluat ei egena, qux litteras oblitte- 
lanl, et a clerico probanlur alicna; a dextera longe 
faclus, iiivalescente naufragio in conlrariam par- 
lem vergit, unde vel salus vel lionestas vix aut nun- 
quain euaial vel cntcrgil. Quod quia prudenler 
aiteudisti, ad persislcuduni volo le diligeniius coiii- 
inouere, si prima non aggredcris, cave proposiluni 
ii d uitima rctorquere : inter utrumque volans, fuc 
quvd facis , icne quam lenes tabulam et inhxre, 
bcliolarum prudens incolu vagari respuens, quam 
sudcre.Lege imo ct rclegc sanctos codices, qui com- 
poiiuut et propoiiuiii libi virlutnm veliiculum vel 
nuadrigain, cujus iioii Eliam typiciim, scd Clirisiiiiu 
jucein siaiuuiit ci aurigam : quocvectus, si chudas AOBATIS BO.N.E SPEI 160 

vesperam el dicm iiltimuin seiieciiuis, ad opialuin 
braviuin, ad inetatn vilae vcnies el salutis. 
EPISTOLA XIX. 

Illll II II Al) lltl.NAI.DlH. 

Nobilem liociumque viruiu ei pium ad pralniutam 
ecclcsiaslicuin tublillKilum es;e ijratuiatur. 

lmer tot et lauta reiuin negolia quibus curam 

cogeris impeiliie, vix poteril, lil a-slimo, prxseusie 

pagina vatuuiii iiivcnire : el ob bcc noii mirandum 

si occuisu ejus prinio feslinas protinus prosilue, el 

occupatus maximis, niiniina quaevis et vilissima 

faslidiie. Verum noiniuiiqiiaiii vir prudeus iuler 

seiia levioribus condescendit, iiaer gdalta negotia, 

vel atl breve oiium ajiprebcndit : inter arma fru- 

nienlia se sibi sublrahit el furatur, imo se sibi red- 

ttcns, legit, audit, riiiiiiuai, aliquid ulile meililalur. 

Felices res hiiinaux, cuin regcudx el traciandx vhis 

lalibus cominiituntur, qui fories et discreti liducia- 

lilcr ad omnia prxmitUiutur, qui sxviente maridu- 

ris et asperis non franguiilur, el serenuto aere non 

piu.- jusio prosperis iunitiiutur. Qui largiente gralia 

iiiui solum audacia el gladio , -t d pi udeulia ei 

cousilio commendabililer prxumniii vigilant pro 

Ecclesia, pugnaut pro palria, resislunl et insisluiit 

hostibus expedili, scieutes quia sicul Judam M.,- 

chabxum reddidil cuiiiinendaliileni manus ei auda- 

cix fortiiudo {] Hucli. ui), sic fralreni cjus Simo- 

i.em pinliiiuli cousiiii supereuiiuens alliiu Jo ,1 Much. 

xiii). Denique juxta Salouiiuieiii : « Sicul aqua pro- 

fuuda, sic cunsilium in corde vin {Prov. xx). t Cu- 

jusmodi viro si distnjiieuie Deo commillilur reruin 

ctira,si furlius ejus consilio vel cotisuitx Imliiuiiitii 

superadditur pnefeclura : viget impcrium, florel 

Ecclesia, lurba in pupiiliiiu conquiescit , bosles 

coniprimiiniur, jacel supcibia, Irendel inlidelilas ct 

labesriu 

Beue a piincipio diviua bouiias ordinavii eju-quc 
providenlia suum iinperio, suum Ecclesix bcneli- 
ciuin iion ncgavit, r.um tibi \iro uobili cl professio- 
nem indidit clericalem, ct inauu largiore snpra 
morcin iiobilium, scientiam addidil lilteralem. Nou- 
rmlli quippe nobilcs litterali addicli sludio adeosunt 
iguavi, nt sub divo |dateis, gaudeaut carne \el car- 
ualibus in concluvi : nihilquc piitaul durius quam 
smdere dimiusei doceri, redduuujue .-e indiguos ad 
culmcn ecclcsiaslicuiu promoveri. Quod altciidens 
prinreps ilie cujus dauiur n.anu ei iiuperio diguita- 
lcs, clerus qnoquc et populus quorum esl eli^ero 
sibi clericos in primales : rotera nnu seducli, non 
iiidiit ti suiit ignoranlia, uun crrore, cum te clarum 
lilteris, moribus, gradu proveliuuL digniore. U 
i no saiis geuere meruisti gratiara ampiinrem diiiu 
praelalus, opus bonum, ul videtur, plus ampleticni 
qnam houoiem : ex rc nomen babere cupiens supi i 
cxteros Mgilas et intcndis, luoruiii paci mililaus, 
hoslein bostibus lc osicndis. lu qua iiulilia etsigla- 
diumdc vagina nianti propria uon cducis, cos laroen 
qui ediicunl, regni hoslibus superducis : expensis 
fovcs, hortalii pronioves, icgis eonsilio, roluraspiu- 1C1 EWSTOL/E 163 bilalc, ci ne quisquam te recle mordeal, vivemli 
prxambulas honestaie. Sieuienim lua niaguaiiimiias 
bellicis boslibusonerostint, sic le conversatio redilit 
rcmnlis odiosum, dum livor pessimus ntilhim lurpi- 
ludinis in le scrupulum deprebendil, ct ob hoc den- 
lem acuens non nisi, digna laudibus repreuendil. 
ncclc ergo, ut video, lilii ectlesiasiica dignilas esl 
cnllata, luo recie xwisilio sumina rcrum posl prin- 
cipcm et a principe conimeudala : in qua prudens 
anifexgcrendis rebusmatcriam congruam inveuisii, 
quae te reddit cniispiciiiim, imo tu illam probiialc 
conspicua pr.evenisu. Neque eniui libi diguilas con- 
tulit, sed invenlam exiulil probiialem, inventa vcro 
probilas dignam efficil digniialcm: el miro satis 
inodo sicut probum tc probilas, non sic digniias fa* 
cit dignum, (|ii.r nonnuiiqusm collala ituprobo, non 
venustat sed ostendai iiulignum. Probiias verosem- 
per venuslal el conspicual dignitatem, et oh hoc 
dignitas indivisam sibi expeiit probiiatcm, qux si 
decsl expelenii, sordens aniea plus sordescil, et 
«lignitatis luce praeambula ejus ignoniinia pluribus 
dilucescii. 

Ilabet igitur probiias graliam, carens culmine 
digniialis, diguiias vcro non nisi poenam subtructo 
bcneficio probitaiis : el lanicu casca mullorum am- 
liilio siiit el iuexplcbilitcr appetil digniialem, pau- 
corum vero sana dilecito niiiiur, niteiis adipiscitur 
probilatem. Unde lua dignatio consideret solliciiius 
et atteudal, illehujus laigilor graliae quid deliberet, 
quid inteiidal : cum inanu largioresua tibi porrigil 
donaiiva, magna quippe dum niagnos faciunl, sed 
liondum completiva. Si jure defersprincipi ejusque 
veneraris fidelibus obsequiis majestaicm, qui com- 
iminem cum improbis solam tibi non solus contulil 
digniiaiem : allende quid debeos, quem amorem, 
quam reverentiam, quem aOeclum ci qui solus libi 
inorcs probos, houestam scientiam, prudenlein con- 
lulit inicllecium. Qui nimirum uon solum isla quae 
liulliis homimiui inveuliis csl liomini tribuisse, sed 
et ipsam crcdendus est digniiatem libi ecclcsiasti- 
cam contulisse, cujus pra cunciis rcgibus tania 
cst supcrexcelleniia vel majestas, ut per etim re- 
gcs rcgnenl, et ab eo omnis oiunium sit polesias 
{1'rov. vin). 

Igilur quidquld boni sorlilus cs, ab illo noveris 
te habcre, quidquid es et prxvales, illi primo ct prse- 
cipio le debere; et cnjus dono ci gratia gaudens proe- 
senii gloria el boiiorc, illi telpsum obliga non loro 
Bluppeo, sed affcuiu forliiis cl amore. (juis enim 
prius danii non fiatvel posteiius rclributor, quis non 
nisi avarus spirilu, largiloris prxmii prosecuior : 
ctsi impar facult.Ue In incii.stira conlra mcnsuram 
iiini potest remctiri, quis iion salleoi sludeat devo- 
tus erga illum ct benevolus invcniri? Si amaior 
inanis glori.-c vcnditori largius ct munificus vuli ha- 
bcri : Largilori siipcrua* gralix negabis gralus Ct 
obnoxius exhiberi? Ille piior lui aiiians vicc rcci- 

(S2) ld est applaudere. 
Paibol. CC.Ill. A proca vult amari, sua libi dans munera, lua poslu- 
lat sibi dari, imo teipstim quaerens, te, 90 non tua 
sno hcneplaciiovult offerri, lua lanien non respuegs, 
sed le vuli luis omniluis anlcfcrri. Nec enim propter 
tua, te, sed magis lua propier le respicit et acce- 
ptat, ei cujiis est orbis terne, et pleiiiliulo ejus (Psal. 
xxni),de offcremiistauris etarietibus non disceptal: 
lui tantum cupidus tuortim avarilia nori laborai, 
munus lurpc judicans quod amor vel affectus oflt— 
rcniium non dccorat. Ut auem le velit et requirat, 
et icipso quam luo iiiunere delectetur, non ttu id 
nobihtas, non tua magnanimitas, non deuique di- 
gnitas promeretur ; sed illius boniiate et gralia. qux 
soa csl, misericordileriepraivenil, quajte et cligi et 
diligi ilignum fecil vel faciet, non invcnil. Indc est 

B quod cum, exigente negotio, aciem promovcs bellairi-' 
cem, et in gravi discrimine vicloriam tibi invenis 
assislricem : et Iriumphanti, spolia, laurumque mi- 
liti das victricera : tujugo humilitaiis, mira virluld 
animi, das cervicem. Sicut enim dignatus es tuis 
roihi litteris indicasse, nihil borum quac victoriosd 
gesta sunt, tibi diligis assignasse, sed qnod fuga 
inila siralos plures a paucioiibus denionstrali, noti 
tuum, non boininis, sed diviui nominis esse opus 
evidens afiirmasii, 

Bene rei veritatem inielleclu lincaco pcrvidisti, ct 
eam iuslar invideniium avaro silenlio non pressisti ; 
lenens memoriter qtiod potens ille David cuin victo- 
riaj tiiulis exsuliabat, non sibi , sed Domino, dari 

C gloriam postulabal. « Non nobis, ait, Douiine, non 
nobis, scd nomini luo da gloriam (Psal. cxiu). • 
Videtur quippc Davidquod suo non arcu, non gladio, 
nnn sagitta, sed robtisio Dei hrachio crat ei pax 
vi.ioria?conqiiisila: ei cum de hostibus triumphans 
non in se, sed in Domino gloriciur, hiimilein suain 
conscientiam mtilto victoriosius cl frticiuosius iutne- 
lur. Videns enim lcrso vullu prospcra sibi blaudius 
arridere, dignum ducit Domino eadem nientis con- 
sianiia velutdesuperirridere (52); ct in populogravi 
laudans (Psat. xxxiv), nequaquam instar palex ra- 
pituroinni vento, scd lotuin Dco tribuens, liiuuiliier 
innitilur erudiije conscientiu: fundamenlo. Beneigi- 
tur sapis, nec tuam scienliaui, ,iec luam dadecet 
dignilalem, quod inter vana et mundana fateri» ore 

B proprioveritateni, cum fugalisnnbibus, solcmvidens 
prospertim sublucere, non ascribis hominibus, ne 
divinis operibus videarL nequiicr iuvidere. Bcne, 
ir.quam.sapis ctini miliicm videns ei populum bumano 
more de vicicria gloriari, non apponis pari niodo, 
sed maluritaie debita gratulari; el juxta propbctaui 
sic lactnris ut liineas, sic limcs ctiam ut Ixteris, ut 
in die hoiioiuiu, malorum iiihiloiiiinus memorcris 
[Eccli. xi). Ideo, cnm multiludo forle non lam dcvo- 
tis quam difliisis cordibus rapilur ad helandum, lu 
sapiens sane sollicilas devotos humilcs ad orandiiiii i 
Cl lcruitl blando risui lainpiain baculo artiiidiuco 
non inuisus, prccum instantia postulas adjuvari, da 4C3 PHILIPPI bE HARVENG 

eartim eCDcacia non diffusus. Hoc revcra volo le fa- A 
cerc, imo ei proficere siudiosius in inccepio, ei sic 
pro Ecclesia vigilare, ul laborem fmgas frucluosius 
iu praecepiOj ut quia imperialis Excellentia libi cu- 
ram iinponere voluil liiililarem , iu co Hcgi summo 
obedicnliam deforas saluiarem. Mcquc enim rcx ler- 
rcnus, ut nosli longe melius, prajmlical summo 
Regi, nisi forle (quod absil!) cum pcrversus obviat 
summa: lcgi, cum vero pro Ecr.lesia, pro palria sanc 
imelligilur impciare, audire debet subilitus manda- 
tum procul dubio saluiare. Ob Itoc nonmillos ple- 
ruinqu£ in expeditionem cernimus proficisci, qui non 
sanguiuem funderc, sed pacem vicloria cupiunt adi- 
pisci , quos non furor malitix, sed lex obedientix 
accingii b.ilieo gladiali, nec gandent slragc liostium, 
sed finc poiius tiiumphali. Talem et lcipsum in B 
suscepiis bclli actibus decet esse, ca forma, co in- 
tuiiu, negoliis 9xcularibus inieresse, ut cum te in 
facie superboruin lam pnicsias quam ncccssitas fe- 
rom exhibei singularem, iuira tlaustrum incniis 
composila?, scrvct limoris ct amoris prxsenlia rc- 
gularem. Sic ct militans Deo juxia Paulum (// Tim. 
it) non le sxcularibus implicabis, el juxta leges 
piincipum sagillam de pharctra, de vagina gladium 
explicabis ; saccrdos et hostia limoris frixorio te 
probabilem exhibcbis, dux vel signifer, hostcs iin- 
perii ab effectu prxsumplivx muliiix proliibebis. 

Morum modesiia, ruminalio Scripturaruut, cir- 
ciiinsperlx ni.ilttiitas honestaiis, allaris diiigeuiia, 
revcrcnlia EcclesiiC, digua lux cousideralio digni- 
taiis; le clericum, tc presbyterum, te re quam no- 
mine noliis episcopum conservabunt, quem regis 
auttoiisas, reruin necessiias, iniegriias fidei non- 
iiuiiquaiii mililix prxsentabum. Ad hanc autem mi- 
litiam Cliristi miles audaciam recte sumcs, dum non 
lcncbris odio, furoreinqne vel maliiiam non prxsu- 
mes; sed dispcnsaior providus sic produccs in acic 
loricatos ut iualis bostes pacis filios effici, quam pcr 
rura dcvia projici beslialiter, immolaios. Sic tc de- 
fensoreui Ecclesia ct pax suum seniict amalorem : 
miles ducem strcnuum, el campus Martius bellaio- 
rcin : sicpaicr filiis, milcs mililibus, bostis liostibus 
apparebls, sic dcniquc modosatis difiicili, sed tamcn 
possibili le oiiini.i omnibus cxbibebis. Polens auicm 
polerisadomniapi'udcnieriiisiiiuiiis,poleris,inquani, , t 
noii tuo solius bracbio, sed adjutus : poleris, si 
•Wlilcr Deo adhxseris fortiori, si non boiniiii tuum 
posse, sed ascripseris verius el humilius Creaiori. 
I'l aulem effkacius vclis el valcas quidquid dico, 
nonte pudeal suniere formaiu diligenlius a mendico, 
ct ut ille sollicims stipem quxril necessariam ostia- 
llui, sic iranscursu J)l iudcfcsso patres prarvios 
rccolc seriatim. Moyses dux populi perhibente Scri- 
piura super extcros mansuetus Dci conlabiilalor 
(.V«m. xn), duris bellcrtnn exerciliis assueius 
\Exod. xix); aciem bellicosaro minc promovet, or- 
dinat et disponil, nunc orai, et iraio Dco pro pec- 
canie populo se opponil (Exod. xui). Cum pcrditis 
lilii» t.ore sxvirei w populuin cgressus a Domino ABBATIS BONyE-SPEl 16« 

ignis inlolcrahilis crucialiis (i\um. xvi; ; Aaron pri- 
inus pontifex, cujus vice lungeiis oflicio prxsulaius, 
slans inier morluos cl viventes, oblalo lliyiniamalc 
Iiiiiiiiiiinii deprccaiur, placat iram, scdat incen- 
dium; magiia partc cxsa peccanlium, maxinia libe- 
mtur. 

Josuc iioii armis prxliantibus , sed clangrniihus 
tubis verbiim siguificaniibiis rt duclrinam , ct se- 
ptcno circuitu prxfercnie in spirilu moritin el ope- 
rmn commend.ibilem disciplinam : conciissit tirbcm 
Jeiicho , muris ullro corruentibus iniroi\il, nulli 
parcens prxter Raab, et qui ejus monilis obedivit 
(Jotue m). Gedcon conlra Madian grave prxlium 
commissiirus (Judie. vn) , nec in arcu vel ghtdio 
spem dcprecatoriam Iiabittirus ; in treccntis \iris, 
quos prxilocuerat ad exemplum sui, buccinis per- 
sonare , frac tisque lagenis intromissas lampades 
propalare : innumeram bostium turbam miro geucre 
iriumphavit, libique successuro formam victoriaJ 
non contemptibilem demoiistravil. lit vidco in lubis 
ci bydriis, ct lampadibus slat puguaiitium forlitudo, 
in quibus si alleinlas , rnulla esl sacri mysterii pul- 
chritudo, quia in lubis figuratur vox hortaloria, ei 
sonora prxdicaiio pr.clatorum , in coufiactis liy- 
driis, carnis casligatio, ct depressio moluum levio- 
rum : in ostensis lainpadibus bona opiuio, ct forma 
digne luccns , ct illuininans oculos subjcetorum. De 
lubis pcr Isaiam Dominus : < Clama, inquil, nc 
cesses, exalta ul tuba vocein tuam (ha. lviii). i De 
Irydriis Paulus : < Casiigo, ait, corpus nieum, el 
scrvituti subjicio , ne forte cutu aliis prxdicavero, 
ipse reprobus efliciar (/ Cor. \x) , i de lampadibus 
ipsc Cbristtis : < Luceal, iuquit, lux vcstra cuiam 
bominibus, bl vidcanl opera vestia bona {ilalih. w » 
David rcx nobilis rebclliiiiii suoriim poienlissimus 
triumplralor, Lriumphalis compaiieiis et bumilis eo- 
rum miscratnr, nc in Saul clirisium Dcmiui maumn 
miliaul Sarvix liliis interdicil (/ Iteg. xxtv), quo 
postmodum in bcllis moriuo siomachattis inonics 
Celboe malcdicil (// Reg. i); el sic Joab duci nnli- 
lix, gaudet palmam tribui vrl lionorem , ol Sauli 
ncgare nequeat Itictum misericordiz , vcl honorem. 
Postea, cum sxviret inlcstiua sedilio lolius regionis, 
et in falrem armassct lilius crudelcs animos per- 
vcrsx legionis : David sic suorum favet victorix, ut 
econtra mortem lugcal Absalonis (// Reg. xvm) : 
s:c divinam bonorat graliam, ul vix ferat jusix ira- 
cuudiam ultionis. llos el borum similcs nou desisies 
prudenlia memori rccensere, quos innuii divitia 
leclio, nnn maliliam, sed miliiiain excrcerc, qui in 
gravi belli discrimine, nec ignavia degeneri torpeu- 
dum sub umbra legminis putaverunt , nec homiues 
occisos projici, sed potius dcviclos subjici, iiiiseri- 
corditcr atque viriliter oplaverunt. Quidquid agitt 
miles, vel populus, vel quilibel hnjiis ordinis idiota, 
cui cl diviiue lcgis discreiio et scripturx series est 
ignota : vir prudeiis et docms littcris, el scde prx- 
eminens inspectiva ; tam domi quam mililix dedi- 
gnalur inyllitie tcneri delecliva , scd i obusta uieuie 465 EPISTOL/E. 166 urgens et malitiam rcsistenlium impugnni duritis A lal vacuuin el inancm , geniit juxta Jercmiam . et el persislit, ct juxla lcgeni scriplam amare homines, 
quia bomines, non desistit. i IIoc fac cl vives 
{Luc. x) > im» facis e( facies, el victoria procul dtibio 
non earebis, quia jam iui vietor de le quam de alio 
plus gaudebis , quia quisque sui tanliiin justiiia di- 
clante dominator pluiis i'sse lcgitur, quain multaruin 
urbiuin expugnator. Vale. 

EriSTOLA XX. 

pniLirn ad richeruu. 

Studittm titlerarum commeudal. 

Facis qiiod tuuin cst. Proprium est aniantitim , id 

quod amant eipetere : et eoruin, neque visu oculus, 

neqnc auris auditu saliatur, prxserlim cum animi 

sana ronscienlia copulalur. Ain.ini quippe noiiniilli laborans inedia qu.crit panem : et quod mundus 
magnum ptitat et pretiosum quilibet animalis, dai 
nt sibi conleralur cibus et refeclio spirilalis. Tamen 
quidquid accipiat, nonduni hic ejus aiiim.i sali.iuir, 
noiidiim amor ccelesiiuin opiaia plenitudine gloria- 
lur : cl eum nullis pracseiiiiluis possit cjus fames 
vel inendicilas saiiari, ea tamen et precaturct I*- 
laiur ad refocillandam animam sibi dari. e Omnis , 
icquii, pnpulus gemens et qnaerens panem; dede- 
ruiit pretiosa quaHjoe pro cibo, ad refociliandain 
aiiimani (TUren. i). > Nonnulli vero carnalium cum 
spirilaies quosquc videriiil sic atiritos, spirilalin 
meiulicanles, ad lucra transiloria prxpeditOS, rou- 
tcmptis viiibilibus amore invisibilium irretitos, requirunt quod amant, sed non recte requi- B spc nmnl eos et irrident , et abjiciunl vcluii purga- et 

riuit, quia neque recie amant. Qui vero reeie 
amanl recte quoque requirunt quod amani, et 
rcctus ainor scquitur, et digne conseqnitur lincm 
rectiim, non lamen deflciens , sed magis proficiens 
ad perleclum. 

Amas ut scusi litlcras, imo sacras litteras, qua- 
rum lectio juxla Paulum (7 Tim. iv) instruil ad sa- 
ltiiem, quarum dilectio de virtule proveliil in vir- 
tuieui , qiiaruir lector et direcior non carct fructu, 
vcl prxinio dihgendi , scd requirens invenii, si la- 
nien rcclain pervenh ad viam requircndi. Verum, 
c ii iii cesdcin litieras de fonte arido, de vcna pau- 
pcre poslulas tlbi fundi, non saiis considerare te 
errare , non nicdiocritcr me confundi , quia , cuia a 
mc exigis ad qtiod nullatenus invalesco, et tu ne- 
sciens falleris , et ego insufficiens erubesco. In hoc 
lainen non falleris , quod non poelarum exigis l.i- 
bulas el figmenta, non sophislaruin laqueos, non 
decipienlium argumenia : non deniquc aliud quo 
exsultei vanitas, turbetur vcritas et vacillet.sed 
quod luam foveal, et, utais, atiimam refociliet. Iloc 
iiionusquovismunerc libi cbarius, imo pretiosius92 
atloslaris, boc a me posse mitti, ut lux liuerae per- 
hibeut, arbitraris : non allcndens quod in silvam 
ligna ferri oliosum , ne dicatn frivoluni judicatur, 
et in agro meo nec ipsa ligna foriia , scd ariindo 
fragilis generalur; habes quam iueolis Carialb 
Sepher civitatem, ut legitur litlerariim, babes divi- nicnia , et eisdem plerumquc inferunl, aut verliis, 
aui verbcribus deiriiiienia. Unde in Tbrenis snbili- 
lur : « Yide, Doinine, et considera , quoniam facta 
sum vilis (iliid.). > Qiiam ad se diligcmlum inspirat 
aniinam ct converlit, ab eadem suos Deus miserans 
oculos non awrlit.scd aniaiilcui introspicil el al- 
tcnle considcrat vilem foris, aniorem digne pensans, 
vililalem recompciibans spei beiieficio mciioris. Quos 
enim contcmptus praeseniiiim in oculis insipientiuiu 
vilcs fecit, bos nimirum spes coilata salvos faciel* 
iino fccii, quia , dum advenas et peregrinos etsi 
habere, non lamen tenere potuit prxsens vita, jam 
saiicioruiu cives fecii spes, rei certiiudine prxmu- 
nita. 

Qtiotlpropier, recle in luis le litteris nonnunquam, 
tit allei.di, noiniiias peregrinum, quia quisquis recle 
sapii, novii ie dum bic vivitur, inquilinum : et non 
solum Parisius ubi aliquando lilterarum gratia con- 
veri>aris , sed ubicunque lerrarura vel locoruin es 
viaior transitoriiis, bospitaris. Hospcs vero noclis 
tiiiuis, quia illic ditilius manere non iiitcndit) non 
stabilem domum fundai, scd tabernaculum sibi ten- 
dil : manc facto solvcns illud , alias pcrgit ire, ncc 
ejus pes quiescil , nisi cum landem ad opiatam ron- 
cedilur patriam pervenire. Iloc sapis, hoc recolis, 
hoc rcvcra inlelligo le senlire, hoc non semcl sed 
ile-jim in luis gaudco lilteris invenire : nec verbo, 
sive lingua tanlum, scd vita et moribus boc ostendis, 
nos codiccs, apothccas ubcrcs Scriplurarum : habcs rj duiii non rclro ad ultima , sed in antc ad optima i-fllain vinariam, doinum ill.ini aroiiialiiin, porticum 
Saloinonis , babes quod ad rcfocillandum animam 
expedire perbibct divimr. serics lectionis. Legis au- 
tCUI et inlelligis quod iitilc cst doctrinx , moribus , 
lanciiiaii , apponis et diligere , et intellectuin jun- 
gcre charitati : ct quod prxdical lectio, ct capil 
inirlleclui legentis, amplexniur dilcciio ct affcctus 
intcrior diligentii. Quia ergo pcrceptio pr.cscmium 
ad oblinenda pro certo siiperccelcslia le pcrducci , 
qil.ire mca nullius momcnli vcrba vcl inonila exigas, 
liott rluccl , nisi forlc quia amor inicmperans nihil 
sibi jndic.il saliscssc, quandiii sibi vidct diflerri 
quidpiam. vel decsse. Lndc rccicpoliilus, nui sc pu dono gratix le cxtendis. Ad boc sonat et inlonat 
oimiis luba vel buccina litleralis, ad boc libri Gen- 
liliiim ei divinormn pagina spiritalis : ad hoe de- 
niqiic nobis datur omnis leciio vcl Scriptura , in 
qua, si pic lcgeris, vel facior inlelligilur vcl fa- 
tltira. Est autem lcge summa sanciium, el omnl 
firmius insitiim crcalurK, ul gcuiliim cnnsict nilnl, 
scd mulabilis sil naiur.e : ci qiiidquid rerum lani 
eorpnralium qnam spirilualium , vcl siimil , vel post 
invicem csse cocpit , ul constei , incomniutabile na- 
tiiralitcr non accepit. Quod si quis vel humauiis vcl 
nngelicus spirilus starc nunc immulabiliter inveni- 
lur, non condilionis merilo. scd nraiia ejus qui n i:i rillLIPPl DE IIAUVENG ABBATiS BON/E-SPEI 468 condidil, lioc sortiiu-r (55) : et quod negal omnibus A xiv). Deniquc si.ut aversus a s.incluario ignorans irealisex nihilo lex nattirae, prcr-polens gralia Crea- 
loris confert, cui, qnando voluerit, creaiurie. Ad 
lioc autem a prndenlilius isla rerum naturalis mu- 
tabiliias debel sciri , ui summo nisu caveant errore 
vel aniore talitim irretiri, ut ntillo modo quisqium 
pra-sumut tallbus inbxrcre, quae et ipsa a seipsis 
non valent statu stabili permanere. Transeundum 
esligilur, ct more percgrino proHcisci ei proficerc 
nou cessabis, oiiuiemque creaturam inslar taberpa- 
culi tibi iion suflicere judicabis : nec desistes pro- 
gredi doncc perveneris et inveneris magiium quiil- 
dain onini superemincns creatur.-e, eum videlicet 
qui mulabilia cuncla creans, solus immutabilis esl 
nalurae. Ille solus essentia, et essentiali e.xcellentia 
naliiraliler elucescit , mulationis motum , vicissitu- 
dinis uinbram nescit, ab aeterno verc Deus magniis, 
praepoleus, immorialis, non cujusvis majoris gratia, 
scd naturae privilegio specialis. Ilunc praedical, 
hunc attollil , non solum doctorum praedicalio vel 
Soriptura, sed oinnium rcrum crcatio, mutabilitas, 
et nalura, quaj omnia cum judicio evidenii mutabi- 
litatis insila? creata se ostendani, Crealorem increa- 
luin et iiumulabilem aslruuiii et commendant. 

Cum igilur in omni Scripiura intelligere po- 
lerit prudcns leclor, in omni crcalura admirari 
providws inlellector, crcata quaeqtic digne con- 
siderans, quacret semper faciem Creatoris, 93 
niliil iufra , nibil sopra saiiabil aniinum dilecio- 
ris. Infra quidcm nihil esl quod suQicere de- 
beal, aut praeponi, supra illum nihil esl, qucmcon- 
stat omuibus aeteriiilaiisexcellentia superpoui : euin 
prinium, euin novissinium sane sapiens percipil 
iuielleclus, sumiue boiiiiin vere potissimuin ainor 
recte intelligeniiuin et affectus. De qno cum bcne 
iludentium, ul ais, aemulaior affectuosius nova quae- 
ris, iion in nie, sed iu ipso invenire quod postulas 
promereris, quia , sicul mali quxrent ct non inve- 
niem {Joan. vn), sic se bouis offerens invenilur, et 
qui petit accipil, ct ptilsaiiii ejus sancluarium ape- 
riiur (Matth. vii), et recte, quamvis bene s.tudcas 
ainiiilaiurein te benc studentiiim proliieris, in quo 
et iion lales sub modio, et prsesumplionis vitio i .n 
leneris : memor illius aelhuici qui se non sophum ignoiatnr, sie sapieniia animalis stulta, vel slultitia 
iudicaiur (/ C.or. m); et licet videatur quivis per- 
dilus mttlia scire, uon sapit, sed desipit, dum non 
curat Domini sancluariun: introire. Pele ergo, 
qtiaere, pulsa, ingrederc Sponsi cubiculum, in quo 
pax justiliam osculalur, aninia verbo Dei ntiptiali 
ficdere copulatur : quo, cuin pervcneris, et apud le 
dixeris • • Bonuin esl nos hic esse (Matih. ivn), > 
valefaclo non soluin viliis, sed et imindi negoliis, 
gaudebis angelis inleresse. Quaeso aulem, ut, cum 
bene libi erit, mci vel ad modicum rccorderis, nt 
assistens divino vultui, pro me affectuosius dcprece- 
ris; et cuin libi divina houiias infuderit munus 
gratiae largioris, sic inlendas gaudio, ut et me par- 
• licipio doucs copiae diiioris. Nimiruni illa charitas, 
qu.x- jtixta Paulum (Rom. v), in nostris per spiritum 
cordihus se diffundit, in eo plus abundai, qui ex ill;- 
in proximum plus refundil ; ot cum pleraque caitera 
non possim et dari pariter, et a dantihus iniegra 
relincii, haec impensa pluribus, miro modo inveni- 
tur apud eos, qtii impenderint plus, haberi. Opto 
ul hacc cbarilas tuam scicntiarn aediOcet, et galu- 
larcm evehat ad profeclum, ut evactiato qtiod ex 
parle esi, tandein felicius transeas ad perlecium. 
Vale. 

EPISTOLA XXI. 

rHII.IHM AD WILLELMIM. 

Commendatoria. 

r, Ronus sermo quem audivi, Auditui tneo gaudium 
ei Ixtitiam divina bonitas superfudil, et infudit, et 
i l:i ■ijiuiu est cor iiieuiu, et cxsultavit lingua mea, 
i insuper ei caro mea requievit in spe (P*u/. xv). » 
Verhuin bonuiu, bouus runior aures meae altigii 
senectulis, et quae diu obsurduerant duro inale vi- 
ventium slrepitu saepius repercussae, novo cauiii 
mclioris fainae nova respirant melodia. < Odor ille 
liln niei sicut odor agri pleni, cui bcuedixil Domi- 
iius K.en. xxvn), longe laleque se diffuudcus, qui 
prxscntius assistentes et amauics eo dulcius qua 
plenius reficil et saginal, divina largicnte gralia 
meaiu non fraudavit abseniiain, et quod audire diu 
desidcrabam, uudivi et gavisus sum. Obtulit quldem 
iuihi lama illuin, illuiii, iiiquam, Samueleiii, qui \e- ul priores, sed phikisophum appcllavit (54), ncc D texano Hcli loco el ollicio succedens electus esl in sapienlem publiee, sed amatorem sapientiae pradi- 
eavit. Nosse aulem debeui, qtii srliolas incokml, 
quia nondum satis eorum quispiam benc sludet, si 
ad pulsaudum praediciuin saiicltiariiim, sollicitudine 
congrua non desudet : si non ad boc legat, intelli- 
gai et dihgat hunc laborem, ut profeclu congruo, 
sequi et assequi velit et valeal Creatorem (/ Cor. 

55) Non negat auclor angelos et hominum ani- 
rnas esse iogenerabiles ac incorruptibiles per na- 
(uram, cum a Deo penitus redigi possinl in nihi- 
luin, ille enim solus essemia, el cxiera, infra pau- 
lo, lamen (ut ali.is dicitui) illa angelorum Deiim 
miiantium purs in proposilo coiifirmalur gratia et 
mcriie liberw voluntutis utquaj erat mutaiilitper propbetain (/ Reg. vu), ut ungat ct alios tam pro- 
pheias quam reges, ut Saulem inobedienlise reum 
liducialiter arguai, el repcllat, ut David niclioreui 
ungat, moncai, et ad regnum provehat sempiier- 
iiiiin (/ tteg. xv). Suscitavil et mihi spirilum pueri 
Daniolis (Dan. x-in), qui ad regulam vcritatis revo- 
caus judicium, senes cundemnat iinpudicos. qui naluram.... ncn possit mulari per graliam, et '■ 
angelos bene conditos , gralia metius confiriuavil. 
llein : quosdam angelos jam firmavit sua: vo- 
lunlalis beneficio, non natura:. Siqiiitiein coulirinalio 
in gralia esl a gralia. 
(54) Pytliagoras. 16!) F.PISTOI..E. 170 ptessam et oppressam nefandorum injuriis S'isan- A riias videatiir, cnni a-lbnicus ille dicat (57). < ln nam zelo jtisiitia; liberat el absolvit. i Bcnedictus 
Deus, qui respexit humiliiatem ancillre sua(Luc.i),i 
qui devotas preces Ecclesiae, qui viduam elTunden- 
leui loquelam geinitus non despesit, qui lalem ei 
pairem, talem contulit fllium, qui paterno affectti, 
qui amore filiali super eani vigilet et iulendat, qui 
eam reverenter suscipiat ul malrem, sollicite u 
flliam tuealur. Benedictus, inquam, Deus qui juveni, 
juvenilia desideria raro niore fugienti canus sensus 
conlulit ei discretos, et vitse merito imroaculalae 
tbronum venerabilem seneclutis. Rara avh, juvenis 
ajlate, genere nobilis, conspicuus scientia, praecini- 
Dens dignilale, soliicilii£ Ecctesiarum, pauperum 
audilor, tenax justi, rarus admodum inveuitur. maxiina forluna minima licenlia est. > li.ee inedi- 
tare, in his estu, ui profecius tuus nianirestus sit 
omnibus, tit juxia docirinam Aposloli Timotbeum 
juvenemproseeiitiisiei tcipsum salvum facias, et eos 
qui le audiunt (I Tim.iv). » VaJe, et in xternum valo. 
EPISTOLA XXI». 

JiUSMS AO rillLIPPlM. 

De diclit B. HHarii in libro de Trinilate* 
(58) C.liarissiino cognalo Pbilippo fraier Joatiucs- 
salutem iu Saluiari. Quiu dilectio mea erga vos 
magna et anerna sit, lolicnda esl de cnrJe veslro 
omnis dubitalio, et de aliis loquemUim.Quoil librum 
petiiuni misistis, gratias ago, qucm lamen cilius 
remisi, qiiia poljus videlur mibi aliquem erronemn « Quis esl bic ct laudabimus eum'.' (Eccli. xxxi.) i " babuisse auclorem, qnam beatum Alhanasium, li Non laudare lalem, invidorum est, et lamen non 
tam eum, quam qui lalem fecit eum laudare debe- 
inus. Vita enim bujusmodi bominis, non est opus 
bominis, scd Dei. lmo el Dei et hominis : Dei per 
operantein gratiam ; hominis per cooperaniem obe- 
diemiam. ltaque et Deus et homo laude congrua 
sunl donandi. Fac igitur quod facis, imo proflcc ct 
perlice quod ccepisli, ut eo j<i\ajiie,r.uiQ4 !l '" !j l' Nl 
contulit gratiam et affectum , ducas et perducis 
sanciitatem pruposilum ad perfectum. Ilec lua gra- 
vetur majeslas, ncc proiervioe deputeiur, si suggero, 
si moneo talem vel lanium tantillus bomuncio, quia 
ei juxta quemdani xthuicum (55) : 

iYu/i nocet admisso subdere calcar equo. 
Et absuiduni non creditur si seuior humiliter 
excital juniorem. Et»i enim es longe supcrior Jigni- 
lale, aitate tamen Ionge recentior. Sicul auiem juxia 
paulum (// Tim.u) fugere expedit juveni, sic juba- 
lursenior cum panibus occurrere lugienti. Te qui- 
dem in specula (Isa. xxi), te in loco posiluni cmi- 
nenti omnes respicitint, omnes curiosius inlue.iilur, 
et sicut benevoli quique tuis profeclibus adgaude- 
biini, ita pei versi, quorum non esi numerus, mor- 
ilcbunt, detrabent, devorabuut, sicul escam panis 
(Psal. xiii). Cuin autem in te onines omnium oculi 
dcfiganlur, csto circiimspcclus et vcl jttxla fabulas 
Jaiiuin bifronlcm vel Argum oculatum, vel puinis 
juxia nostras liticras, qualuor animalia plena ocu cet ejus nomiiie falso imiluiaius sil. Quia, eisi in 
miillis benc seniil deconsubslanUalitalc ei persona- 
ruin discreiione diviuilalis, quoniam nulla falsa 
doctriua est, quae non aliqua vera iiilermisceat, (a- 
men in pluiibus scrupulosissinie dispulat, iu qui- 
busdam eliam errorem perliuaciler praedicat, ui mc- 
rilo propter boc ab bis qui ruminani e( lissam ha- 
bcnl ungiilam, lotus respuendus sit. Nam pra-ter 
alia in decimo libro (circa princip.) dicit Dominum 
nostrum corporis iniiium non accepisse ex Maiia, 
sed quasi ex Spirilu sancto, cum Eeclesia calliolica 
teneat, quia in illa conccpiione Domini Jesu Spiritus 
sancuis non liieiit maierialis causa, sed efficiens, 
r caro auicin sacr;e Virginis fuerit causa uialcrialis, 
ut veia maler sil. Notaie quid supcr hoc dicat vir 
caihulicie auclorilatisBeda super senlenliain Evan- 
gclii : < lieatus venter qui le portavil (Ltic. xi). i 
El super : t Verbum caro lac um esl el hahilavit 
in nobis, ct vidiinns gloriam ejus, gloriam quasi 
unigeniti a Patie , plcnum gralix ct verilatis 
(Joan. i). i llem contra senlcntiam orihodoxortiin 
prxdicat Dominum nostrum in passione, nec iristem 
fuisse, nec doluisse, cui omiiiuo credendum non esi, 
quin polius illi, qui cum carnc noslra, eliam affc- 
ctiones nosiras sine pcccaio ex voluntate suscepit, 
et secundum lsaiam (cnp. i.iii) vir dolorum vocatur 
et dolores nostros portassc dicilur, graiiae agendto 
sunl. Iluec ideo seripsi, ut iraleriiilaiem veslram lis ante ei rctro stuiliosius imilare (Apoc. iv), ut D cautiorem redderem. Valete et oratc pro nobis. cura vigili lcipsum perviJeas, teipsum disculias, 
leipsum scias juxla illud Sapientis (56). < Scilo 
leipsum hoino; i scies autem teipsuin, si , quaiuo 
magnus es , bumiliaveris tc, si le iioii doininan- 
lcm in clero, sed servum servorum Dci cogno- 
veris, si non homines, sed hnminum excessus 
congrua depresseris poleslale. Scies leipsuin, si 
quidquid a tc indecens vel noxium forte erupe- 
iii, reseccs vclucius, severius casiiges, ne invale- 
scat, ne silvescat, ne coneessa libi peccandi aucto- 

(55) L. Ovid. lib. u, de Ponto, clegir. C. 

(50) Solonis. 

(,'■"' Salustius. 

(58) Uuic cpisiolx rcspoudcl Philippns in qiiiuU EPISTOLA XXIII (59). 

JOANNIS AD PlllLIPHi*. 

Ejutdem argumenti. 
Fratri Philippo Joannes saluiem in Domino. De 
dileciionc, quin firmissima sit, tollenda est omnis 
omnino dubitalio, ct de ncgoiio agendum. Muliis 
OCCIipatUS, paucis respondeo. Sicul gaudeo in Scri- 
pturis vos ocultim habere, sic desidcro illnin siin- 
pliccm esse. Pio subtiliiate siquidem ingeniornm, 
el pro mulliplii ilale Sciipturaiiiin, facile est uni- 

suaiiiin epistolarum. 

('i!M Seiiueuti epislolai respondet Philipo. in scx,ia 
suiiiim cpistolaruin. 1TI PHILIPPI DE IIARVENG ABBATIS BON.E-SPEI 178 

cuiqne JissiJeniiiim sux scnientix aJmiiiicitlari, A Jebeant cvilari, ctim Jical Apostolus : « Nemo vus qui:i rt pro sua agilitate muhos anfraclus lepus, et 
pro silTarum opacilaie multos rccessns invenit lu- 
pus, ut fortassis < insipiens ille, qui divit in corde 
8uo : non est Deus (Psal. xiii) >, si patienler audire- 
tur, adliuc et si nullo ino,!o probare possel, quo- 
niam falsa non probantur, lamen boc inferre nioli- 
retur : saltem uohis diceodo : i Ubi est Deus tuus ?» 
(Psal. xli.) Sed nos « lerminos quos posiicrunt 
patres, transgredi non dcbemus (Prov. xxu). > 

Gaudeo auteni, quoniam jani apud vos quoque 
consi.it librum illum non esse 95 GJelissimi Aibana- 
sii.ut jam litulus ipse raJcnJus sit. Cxterumde cor- 
pore libri, quin inulta ibi perfeetissime dicantur, 
nnlla apud nos dubilaiie. Nulla enim, ul legilur, • seducal in sublililale sermonis [Ephts. v). » Qux vcro 
dc bealo Maximo in leslimonium aJduxi-.iis, niliil 
ad rem. Sciiis auiem Origenem, de quo dicit Iliero- 
nymus : « Quia ubi bene nemo melius, lamen pro- 
pter qnxdaiu reprobalum. > Cujus Origenis librum 
quenidam sine litulo, cum in cujusdain nostralis 
Ecrlesia; librario inventum, a priore ipsius ecclesix, 
siudiosissimeetaffeCtuosissime legi, quoniani in qui- 
busdam oplimus erat ; invenissem aliquaudo, et 
quosdam errores ibi dcmonstrans, ne deinceps lege- 
ret, monuissem, libens suscepit, et librum a mani- 
bus abjecit. Ilaec vobis amicissime, ul mtiltis occu- 
patus, et vix spaiium cogilandi, nedom scribendi 
habens, rescripsi, adjuncla sentenlia Aposloli : « Si falsa doclrina esl, qux non aliqua vera inlermiscear. B qnjs vull conteniiosus esse, nos lalem consiieiudr- Nec nos ignorsnms cur hxrelicos significenl le- 
prosi, qui lege reprobanlur, si saliein sint in parie 
lepra profusi. Quod dicitis Apostolum dicere; « Om- 
nia legite, quod bonum esl, lenete, > iniramur cum 
ili sit : « Omnia probate (/ Tliess. v). > Nec mira- 
niur si librum illum lcgisiis, seJ, si approbatis, quia 
ifccit Ainbrosjiis de lalibus: < Legimus ne Icganlur. > 
Bunc crgo librum a sapieniibus caute, a simplicibus 
nullo modo legcndumpuiavi, etsensum meum vobis, 
Ut cliarissinio inlimavi. Vos autem, cui conlidcnter 
loquor juxta id quod dc quibusdam scriptum est ii: 
descriptionibus mendacii : < Labor labiorum suorure 
operict eos (Psal. cxxxix). > Ctfalsilatem operialis, 
loquendo multa laboralis, < sed, si angelus de ccelo 
evangelizel vobis pixterquam accepislis. anaibema 
sit (Galat. i). > Haec non mea, sed verba Apostoli 
sunt. Accepirous auiem Dominum Jesum Cbrisium 
ez duabtis naturis unain personam, secunJum divi- 
nam naturam ab xlerno esse ex Patre; secundum 
bumanum ccepisse ex inalre in lempore, et passum 
verc scnsu Joloris, et vcreinorluum,ei resurrexisse, 
Ct cxteras partcs fidei. QuoJ autem pergamenum 
expenJiiis in docenJo quod conceptio ipsius Doinini 
lioslri Jesu Cbristi de Spiritu sanclo, et iJeo aliissi- 
ma ei mundissima et sanctissiina fuerit, et quoJ 
iion necessitaie, seJ voluntatepassus sit, pro Jamno 
veslroJoleo, cum quivis simplicissimus in f.cclcsia 
noverilhoc.Et ha.cquiJeiii luJeus Jico. Cxterum qui- 
cunque contrahanc liJeiu senseruiii, seu Auguslinus nem non liabemus (/ Cor. 11). > Singul.irem mei 
Biemoriam in orationibus vcslris plurimo juieet 
niulto affcclu exigo. Valete. 

EPISTOLA XXI?. 

JOANNIS AD PBILIPPLM (GO/. 

Ejusdem argumenti. 
Frairi Phiiippo Joannes salutem in Domino. Quo- 
niam ad verba epistolae veslrx non sufficienier re- 
spondi, dum portitor illius ea pene hora qua venerat 
reJire festinabat, postea aliquiJ addidi, videlicet 
quia el liber iile conlrarius sibi esse videtur, eJt ''ts 
violenter eum exponitis. Contrarius qoideni dicit : 
< Neque aii, Maria corpori originem dedil : > luJra 
autem : < Officio, ait, usa materno, > el caiera de 
ipso capilulo. Item de alio capitulo : « Passus «sl, 
inquit, Dominus Jesus Christus, dum cxdilur, diiin 
suspenditur, dum crucifigiiur, dum morilur, scd in 
Domini corpus irruens passio necnon fo.il passio, 
ncc lamcn naturain passionis exeruii, dum et poe> 
nali ministerio desxvit, etvirlus corporis sine sensu 
pcenx, vix poenx in se desxvieniis excepit. > Quid 
hic nisi contraria prxdicantur, cum pati el non pati 
dicitur? Vos vero cum niulia violentia hoc exponere 
Laboratis» dum, quod ille dicit, sine sensu pcenae 
passum (unJe quxstio est) vos Jicitis volunlate pas- 
sum, quod nec apud pueros dubium est. El quoJ 
liber dicit; neque Maria corpori originem dedit, 
quod revera error est, cum Psalmus dicat : « Yeri- 
las de tcrra orta est (Psal. lxxxiv). > Vosexponilis scu Hilarius, seu quilibet alius, aut errorem ipsum D s ic, quoJ a vitiis noslrxoriginis non aceepil, quoii ante mortem coirexisse credendi sunt, sicut vcsler 
et nosicr Aiigiistiuus in seipso quoque multa cor- 
rexit, aut paccalum ipsiim virlulibus purgassc, sicut 
Lealus Cyprianus martyr, tcsle Augiistino errorem 
Doiiaiisiaruni virluie passionis in seipso absolvil, 
aut iuiideles permansisse, sicut Origenes. Ilabeinus 
nos quoque apud uos exposilionem super Maitli.cuni 
intilulalaiu nomine beati Hilarii, qui, elsi Hilarium 
ut sanctissimuui veneramur, senleniias tamen quns- 
dain ibi positas. vel quia falsx, vel quia scrupulosx 
sunl, non appiobamus. Abumlant tnim simpliccs 
Caiholici libri, ut jure scrupulosi propter offensain pperta fides est. Materialem euiin originem Maria 
illi corpori JeJil, non vilium, et o quani Jiflerunl 
Maiia et vilium, quorum duum vos alterum pro al- 
tero ponilis. In illa enim conceplione, in qua Dcus 
de homine, juslus de massa peccalrice, azimus de 
fennenlato factus esi, non lantum in nasceule, sed 
ctiam in couccplione, vel conceptura sanctificaiio 
incepla esi, ut jusio lilio, justa mater, justam maie- 
rialem originem justa concepliooe 96 praeberei, 
diccnte angelo : « Spirilussanctus superveniet in lc, 
ci vinus Altissimi obumbrabit tibi (Luc. 1). > Et 
piopbeia : « Aperiatur leria et germinel Sakaiu- (60) Huic episiol* sequenti respon lel Philippus iu scxla e! scptiuia suaiiim epistolarum. «73 EPIST01..E. «H 

rem (ha. xlv). » El : « QnomoJo desccndit iirber A ctionem ruil, qiiamvis diviniiate fortcm sealiquando 
ct liix fle coelo, et illiic nllra non revcrtilur, sed ine- briat lerram (Isa. i.v), » id est Mariam, et infundil 
eam el germinare eam far.it. Ul cnim non haberet 
peccalum ipsa inater, Spiritus sanclus super, id 
est dignius, veniet in le, ul auteni nec fomes pec- 
cali lune, ncc dcinceps : « Virlus Altissimi obum- 
bralil libi (Luc. i), qnod ulrumque sign.it Propheta 
per nivein, qux est alba el frigida. Ilabtiit ergo non 
o vitiis, sed a mundata omnino Maria corpus Cbrisli 
originem, sicut cnim ortbodoxa Ecclesia, prxdicat 
fidelis et mngnus Atbanasius, dicens : Dcus est ex 
subslantia Palris antc sxcula genittis, et bomo est 
e* substanlia m.ilris in sxculo naliis. » Et de boc 
quidem Capilulo omnes divini libri vobis suffieiant, in miracnlis ostenderet, dicente Ecclesia in Canticis 
de eo : i Venter ejus eburneus, disiincius sapphiris. » 

lllud eliain iu cpistola vestra rcprehcndo quod 
dixistis : Quia si cst illic aliquam sentenliam inve- 
nire, qux nullo pacto possit veritaiis regulx conve- 
nire, non ideo librnm illum respuenduni esse. Aliier 
enim se habet veritas, ubi agiltir de litle. Nos crgo 
in Chrisii passionibus ei voiunlalem et sacrnmen- 
lum, el potestalem et iriunipbum, el ca qtia: liber 
vobiscum abnuii necessitatem, naiuram.violeuiiam, 
scd hxe etiam voluntaria volunius esse. Nunc ad au- 
ctoritates sanctorum, quas opposuistis, veniendutn 
est. 

Leo papa : « Diabolus esplorare volnit, uiruni hanc in quibus inter alia scriptum est, quod iiacrelicuni B conlinenliam donatam haberct, an propriam, eio. non facit errare, scd errorcm dcfenderc. 

De alio secundo, in quo prxdicatur Chrislus non 
doluisse, et cujusdam mirx fortiludinis eliom se- 
cunduni carncm fuisse, quod per boc quasi proba- 
tur, quia super iindas ambulavit, dicimns quod boc 
contra auctoritates dicitur.el insiillicienti argumcn- 
talione comprobatur, quam arguineiilalionem sic 
iiiGrmamus : Si corpus Doiuini non babuit doloris 
nostri naiurain, quia calcavit uudas, ct corpus Petri 
non liabuit doloris nosiri naturam, quia calcavit 
undas. A simili proptcr caradem causam, quod fal- 
suin est. Auflorilaics vero prxdicanl infirmum Je- 
sum, diccnte Apostob. : « Nos auiem prxdicamus 
CJnisluin crucifixiim (/ Cor. i). » llcm : « Etsi 
crucifixus est, cx infiriiiilate (// Cor. xm). » Item: 
« Qtiod infiriniim esl Dei, fortius est hoininibus 
(/ Cor. i). »El Adam ille inagutis, non costam pro 
cosia, sed carnem pro osse accepil. Itcm : « ln si- 
iuilitudinc carnis peccati (Rom. vin); » non auiem 
in carne peccati. Duo eniin sicut nostis erani in 
liumano gencre, id est pcccatum, et picna peccati, 
quorunt alterum, scilicel culpa, in Chiisio non fuit; 
alterum vero, id est pornam assuinpsit. Unde dicil : 
« Qux non rapui, lunc exsolvcbam (Psal. lxviii). » 
Ende dicilur : « Viruin dolorum et scienlem inlir- 
mitaiem (/*s. liii). » Sciciileni, iuquit, per experi- 
mcnlutn, qui nihil ignorat, cum sit ipsa sapicnlia. 
Ilicronymus super : < Livore ejus sanati sumiis. » Hoc dcierminavimus superius, tibi hanc foriilutli- 
nem jejunandi diutius Clirislum non natnra, sed tni- 
raculo babuisse dixiinus. Cessante enim miraculo, 
siatim natura esuriit, et hinc diabolus deceplus cst, 
tit Deum glorix crucifigeret. » 

Augustinus : < Non est, inquit, ullo modo dubi- 
tandum, non eum animi iiifirmitale, sed potesiate 
turbalum , siibaudiendum est (tantum). Non enini 
infirmitate tantuni, sed etiam poiestate lurbalusesi, 
ii t prxdiximus. Inlirmitaie enim lurbatus cst do- 
cenie Aposlolo : « Etsi crucifixus esl, ex infinni- 
tate, etc. » (// Cor. xm.) Et ipsc : « Tristis esl 
anima inea usque ad mortem (Marc. xiv). » 

Maximus eptscopus : « Quod Christus, inquit, 
csttriebat ut bomo, non erat fragilitalis corporex, 
sed coelcsiis gratix sacvamenlum, subaudiendum 
esl, non eral Iragilitatis corporea lantunt. Quod qui- 
dem o'e omnibus Chrisli dicitur vel passionibu* vel 
operibus : verbi gratia, mors Christi sacramcntum 
fuit, qtiia in ntibis mortem peccalorum, vel poenarum, 
el ipse modus modum significavit, tamen bisloriali- 
ler mortuns est. » 

IIxc, charissime, consideratc, el quid supcr his 
vobis videatur, rcscribiie, et pro nobis otate. Valcte. 

97 epistola xxv. 

UIINALUI A.I> PB«rOSITUH. 

Ejusdem argumenli. 
Domiuo Joanni prxposito llunaldus fratcr. in Pcrspicuum esl, quia, sicut coipus flagellatuin et p duobus, ul mihi videtur, Capilulis vestrx stinima laccralum, ita anima vcre tloluil pro nobis, neex 
parte vciilas, cx paric menilaciiim in Cliristo creda- 
■iii . Verus enim homo vero doluit, habens naturain, 
ut uisi manducaret, deficerel; mergerclur, si supcr 
undas ambularet; morcrcttir, si crucifigeielur, nisi 
uiiraculo id 11011 licii vellci, quorum quxdani iu aliis 
qiiiliusdaiu ipse quoque opcralus esi, ul in Elia 
Moysc, Pttro, Mauro. Qiiibusdam quoque ntariyrum 
poanx crani refrigerium, ut Vinceulio lesiarum as- 
peiilas, florum fuil suavilas. Ipse quoquccuuivuluit : 
< Trausicns pcr mediuin illorum ibal (Luc. iv). 1 
Scd hxc 11011 nattirx ejus bumanx, sicul vos cum 
libro vcstro diciiis, scd iniiaculti divino ascribcnda 
stini, Nalura autem huinaua, inlirmis antc resuiru- controvcrsix consiEtit. Quam ego niea quideni scn- 
tentia tcrminarc non prxsumo, sed vobiscum veri- 
lalem piopositx quxslionis biiinililer inquiro. Pars 
igitur prima disceplalionis hoc continot qutid alter 
allero linpugnanlc hanc Ililaiii ncgalionem defendil, 
quia Chrisliis iniliiiin corporis cx Maiia non habuit, 
ln boc vero vns non adco tlivcrsa sciuire conjicio, 
sed taniumniodo verbo inviccm rcfragari. Sancium 
iiamque Spiriluin conceplionis inilium virgiitalis 
fuisse, conienlillt, ci beatam Virginem semenlivain 
carneiu conceptul ministrassc uicri|iie veslinm ni- 
hilominuB confitetur. Corporis qtmque Chrisii uirum- 
qne dicitis causain cssc.ac per hoc inilliim. Sed, ui 
opinor, xqnivocc. Nam cl dc quibusdam iliis rcbus »75 IIIILIPPI DE HARVENG 

vcrbi graiia, punctoet unitate lesie Boetio princi- A 
pium aequivocc praetlicalur, cum alierum lineae , 
aherum numeri principium esse aflirmetur. vEqui- 
vocalio vero vel quaeliliet inuliipliciias conlradiclio 
nem non admillit. Quolibet igitur aflirmante quia 
Chrislus iniiium habuit ex Mana, Hilario vero 
dicenie quia non babuil, verba quidem dissoiiant, 
ged inlelleclus miaime conlradicit. Uiruinque enim 
Iniiium Hiiarius fideliter credit. Nam scribendo : 
< Virgo gcnuit ex se corpus, t quodammodo initium 
esse Mariam praedicat. Cum vero de Spiritu sanclo 
concepisse faieaiur, alio modo initium qtioque Spi- 
riius declarat. « Corpus, inquit, non terrenae con- 
ccptionis eleincntis susceplum, non icrrenis elc- 
inenlis inchoalum, > Quod roihi vitlcor sic intelli- 
gere. • " 

Elemenla reriim principia vocal, id est causas 
illas qua; divina providenlia gubernante conceptio- 
nem corporuni operantur. Quae videlicel causa? sivc 
natura: in procreandis corporibtis numeros illos 
explicant, quos Deus, cuni omnia creavii, simul 
crearcl, ct eis altribuit, et in icin condendi se- 
iiiinaliler eas sparsil , non taincn suam eis po- 
tentiam alligavit. Terrcnam vero conceptionem 
corjiorum dicit : Unde et corpura ipsa lerrcna 
nomiiial, id est, fragilia et infirma, uiyote corru- 
ptioni obnoxia. Elementa quoque ipsa eodem ccnset 
vocabulo, eo videlicet iropo loquentii quo nomcn 
eflecius in causain reduudai. Vir ille tainen adver- 
sarius veslcr, sed uon inimicus, extranee, non dico 
visiose terrena maluit intcrpreiari vitiosa. 

Causa; crgo illa; coiinmines, ul dicere cceperain, 
iu congignendis ct.rpotibus operantur, velut cum 
seges vel arbor ex seinine stio nascuntur. In conce- 
ptioue vero virginali non soiiuis naluraj ctirsus, scd 
alia penilus causa' primum operata est, licct ali<e 
siut subsecutae. Alia causa non creata supervenit 
quae carnem Verbo Dci personaliter uniendam de 
carne Virginis sequeslravit, et eamdcm ab originali 
pcccaio mundavit. De hac, ut arbilror, causa sivc 
initio eorpoiis Christi loquebatur Hilarius cum dice- 
ret : i Non babuit Christus inilium ex Maria. i 
illud enim rcvera cx matre non habuit, habuit vero 
aliud. INam Virgo ex se genuit. Hoc, ut inihi videtur, 
Ililarius fideliter intellexit, a qua fide, qui recle sen- rj 
tiat, non disseniit. De verbis ergo couiendeie eum, 
de rcbns constct, et disptitare ad nonien, viris non 
convenit eruditis. 

Nunc ad secm dam qusestionem transeamns. Ea 
est hujusmodi. Tanlxne iiifirmitatis fuil caro Christi, 
ul quemadmodum nos passionc illaia ex necessitate 
dolemus, ila quoque ipse non dolere non posset nisi 
miraculo prseler naluram divinitus operante. El 
domnus quiilem Pliilippus, quanium ex ipsius epi- 
stolis conjicere possum, tam firma complcxione 
Dominicum corptis prxdicat, ut quod prxter com- 
munem hominum valetudinem jejunavit', quod 
flucnta maris calcavit, ntiturx corporis cjns altri- 
buui, qtiod vcro doltiit el dolendo mortuus csj, prrc- ABBATIS UON,E-SPEl KS 

ter naturam et p^er miraculum factuin esse dicat. 
Miram ergo homiuis assumpli forliludinem, |>er 
quani qnidqiiid voluil fecil, nec doluil, nisi quando 
vel qiiantuin vobiit. Hanc ipse quitlcm praedical, 
eamque nemo fidelium difliletur. Sed differt, cx 
natura namque humanilatis putat illum con- 
traxisse , quod nos ex gralia crcdimus eum ha- 
buisse. Hoc enim divinitatis unio pcrsonalis eidem 
contulit, ut omni naturae reriun iinperaret, et nibil 
sn.i- resislcret voluntaii. llli, inquam, voluntaii 
ralionali, secundum quam idem voluit hotno quod, 
Dcus. Est namque et alia voluntas qux proprie di- 
cilur appelitus, secundum quam dicitur velle com- 
edere, qui eiiam jejimium celebrans, ab escis vull 
absiine.re. Vuil igilur idem et non vull cnmedere, 
cl huic quidem voluntati multa Christo lulit con- 
traria, illi vcro niliil. Forlissimus ergo fuit hoino 
illujuxta illud Auguslini : « Ineflabili disiamia genus 
humanum fortiiudine animi superabat. > Tam fortis 
fuit, tam sapiens, sicut et Verbum omnipotens fuit, 
non .i.i.i. "i! per nattirain, scd per graliam. Unde 
cum ab humanitate Chrislt niotiis iiecessitalem 
removeat, in hoc illi sane consentio. Qui enim 98 
omuipoiens fuit, nulli hujusmodi nccessitaii fuil 
obnoxius. 

Hoc vero in quxstione reliuquiiur, ulrum ex 
verbi naiura vel htimanilalis, a neccssitate fuerit 
absolutus. Cum vero non uno lanitiminodo, quod 
etiani vos non l.itel, dicalur necessitas, ne ad no* 
men disputetur, necesse esse meo scnsu dico cui 
impossibile non esse xquipollel. Cujusmotli necessi- 
tas, si vobis ob hoc jn Chrislo fuisse videaiur, quia 
modus ille redemptionis nostrx a Deo dispositus sii, 
et prxvisns, crgo quxcunque cxiera prxvisa sunl, 
cadem raiione necessilati subjacebunt. Quod quia 
de caeteris verum non est, de hoc eliam falsum esso 
nccesse est. Hanc ergo necessilatem Ecclesix doclo- 
res illi a Chrisio removent, quos sux iestes opinio- 
nis asciscit Origenes : « Quxcunque, inquit, de 
Christo legeris, non necessilate lacta reperies. > 
El Maximus ; « Video Christum esurisse, sed uon 
invenio mandticandi necessitatem habuisse. > Au- 
gustinus qnoqiie : « ilabemus has affeciiones ex 
humanx condilionis infirmitate. > His verbis neces- 
sitatem significans, undesubjiingit : iNon autem ita 
Dominus Jestis Cbristus, eujus infinnitas fuitex po- 
tcsiaie. Non ergo inlipmilatem actionum a Christo 
removct, sed eam ex necessitate venisse pernegat. > 
Et itleni alibi : « !S'on est diibitandumCliristum infir- 
milale animi uou esse lurbatum, id esl non quia 
deessct ei fortitudo, lurbatus est. > lla cliam acci- 
pieiidum esl illud Maximi. < Quod Cliristus esurie- 
bat, non fuit illud Iragiliuiis corporex, noii quod 
eam non habcret fiiiii ipse esuriret, alioqtiin esurire 
non posset, sed quia fragililas suscepta non coegit, 
id est invituin non compulit, m esuriem suslinerel. > 
Et bene subjungii hoc coelcstis gratiae fuisse sacra- 
mcntum. Quidquid cnim Dcus in homine fecit vcl 
passus cst, qtiauiiim ad stii naturain, inir.uiilun.i * n ENSTOL,*;. J7S 

fiiii a sxculo non audittim. Hilarius quoque, qnid A ncc nisi dc verliis disccptamus. IJ enitn nalurale 

esse puto, quod ex runcoptione res coniraliii. Quod aliiiii negal in Christo sub nomine natura?, quam 
neressitaiem dnlendi? « Non babuil, inquit, vim, 
naturam, nccessitatc dolendi. i Et alibi : « Sine 
sensu, inqnit, picnac, vim pceitae sacvicniis eicepil. i 
Sensus, non esl llic nomen actus sicul cl visus quan- 
doquc, ut cum dicinius aliquem h.ibere visum, qui 
aclum videndi nun exercet. Sensiini ergo vocat Hi- 
laiius, naluram seniiendi. Idem vcro apud cum pulo 
esse aliquid ex nalura fieri, quod apud Atigusiinum, 
ex conditione uascendi, id est ex necessilate. (psam 
vero.inquit Tullius, naluram difficile est dilBnire. In 
verhis autein modeinx aucloritatis, rjiiac in medium' 
quoque proferuntur, viderit ipse auclorquid sentiat. 
Ego vero sic intelligo. « A peccale, inquil, ct pcena econlra id negari potest, quin illa sacrosancla con- 
ceptio adversns onincs molestias magnum ei niiini- 
men COllluIeril. Nam, si Joannes, qui libidinis :cslus 
non scnserat, olci fervorem meruil non senlire, 
quanlo magis cum, qui non solum virgo, scd et 
virginis filius fuil, a dolendi necessitate sua mundi- 
Sia iiberavit ? An credendnm esl idem esse Jesum ex 
conceptione munda, quod 99ex Yerlii unionc suam 
poientiam conlraxisse. Quod si ita esi, in adversani 
iterum vereor incidcn- partem. Res isia, fateor, 
perplexa esl , el ideo vestrae prudenliae diligcntius 
aitendenda. Quanium vero mca? videlur parviuti, 
mtmda hominis concepiio quem Deus assunipsit, ualuraliier miindus fuil Cliristus , naturaliier ab liis B nileis conlulii, proeter quani quod assuniens voluil. niundiis fuit, siin» quibus nasci poiuii. i Nos vero 
naiuraliter bis obligati suinus, quia, sine tiis nasci 
non possumus. Potest lainen lioc ct ad naiuram di- 
vinilatis referri. 

Cum ergo bis doctorum teslimoniis a Cliristo 
moriis necessitalem abfuisse nobis et domno Phi- 
lippo conveniat, quid bic tainen ab ipso dissculiam, 
advertiie. Nonne enint iioc recte dicere possum, 
quia fuit necesse Chrisiuni mori, non simpliciter 
lamen, sed cum hoc adjuncto, nisi vellet Deus prae- 
ler naturam caruis operari ? Et duplicem quidcm 
oecrssilalem esse, absqluiam scilicet ct determina- 
lain , Boetiu et Cicerone auctoribus instruimur. 
Quid vero, inquit aliquis, istane videlur duplex 
nrcessitas caeteris quibusdaoi liomiuibus similiter 
convenire, vel ab eisdcm reinoveri? Nonne tres 
pueri in caniino ignis necessario urerentur ? Moyses 
quoqtie ei Elias jejunantes nonne cx necessitalc 
ilciicercnt, nisi divinilus accepissent ul isti flammas, 
illi inedian) sustinere poluissenl ? Magna vero hic 
est distantia. Chrislus etiam ex natura illa qua Deus 
<?rat, fecit quod voluit, coclcri vero hominiiin quod 
fccerunl, non cx se, sed aliunde et per gratiam ba- 
bticrunt. Sed quid? Noune ctiam assumptus stiam 
poicntiam per eamdeni gratiam hahuil ? lu quo ergo 
ipsins, quam c.tleroniin ainplior fuit perfuctio ? 

Mnlio sane auiplior fuit : Oninibus enim homini- 
bus pleniorcni hoino ille graliam accepit, « dc cujus Nostra? vero infinniialis stalum sine peccalo susci- 
pcre suac benignitati coinplacuit, ul paulo post osten- 
dcretur. 

Carnis orgo rorliludiuem quam ille praulicat, ex 
huinaniiaiis nalura non habuil. Non enini staltiin 
illuin, in quo Adam anie peccalum, sibi Chrislqs 
iiiiluit, ut domino Philippo visum est, sed, cutn tres 
humanae naiur.-e sint status, ex unoquoque illorum, 
teste Boetio, aliquid assuinpsil. Nani quod mortale 
corpus habuil, ex eo nimirum statu fuil, quo Ueus 
hoiiiinein posl pecratiim punivit, quod vcropcccare 
non potnii, sccundum illmn siaiuni fuii, ad qtiein 
transferendus esset, si tcnutori non cessi.sset. Ter- 
tius resiat status, quem Boetius medium vocat, pcr 
qoeiii homo anie peccaium potuit csurirc, accepla 
digerere, ct in somnum labi, qiue, et similia iu 
Chiisio luisse nullus negal. Queni etiam statiini si 
pme Cbristus assunipsissel, nun tainen semper per 
iiaiiirain liominis jejunare valerel. Non enini laiu 
patiens Adain fuit inedix',ul sineescis vivere poluis- 
sct. Quod BqeUus rnanifesie his verhis ostendil. 
Ncque eniin in Adam lanta indigenlia defuissc 
eredenda esl, ut, nisi manducassel, viverenon posset. 
Non smn lamen nescius iu diversis codicibus super 
boc ejusdem aucloris diversas inveniri lectiones. Si 
quis vcro diligcntcr atteiulal, quae sequuniur, 
facilem hujusrei intclligcuiiaiii consequetur.Carnem 
igitqr naturaliier infirmam Dcus univil, sed eam pleniludine accepimus oinnes (Joan. i). > Quidquid r, puellas forlem exhibuit. Econira doroimjs Philippus : enim liahuit Filius Dci per nalurain , hoc et lilms 
bnmims per graliam. Christus vero, qui unus ot 
Deus naturaliier erat et liomo, qnid bahuerai per 
graliam, quxsituin esl. LSiinquid in boc domnus Phi» 
Hppus dissenlit ? An fortasse lioc dicet, quia munda 
Cbrisli conceptio ex gratia fuil, quas, ut ipse putat, 
inirain ei camis fortiludinem dcdil ; cl ideo forli- 
tudo illa pcr graliain crcalricem in houlinc illo di- 
catur fuisse, non ininus lamcn per n:'turam. Nun- 
quid hoc ci concedcndum est, quivl munda Chrisli 
concepiio supra honiinciu illi forliludinem humani- 
talis assunipiac nalura 1 cum ipso pr;cdicaru vidc- 
iinir, ct quac inler nos modo grandis conlrovci iia 
vidcbaltir, iu magnain conveuiculiam rcdacta csi, « Forlem, inquit, naturalitcr assumpsii, sed pro 
lempore langnorcsnosirossustinuii. > Scripiurarum 
vero leslimouia, quae super hoc advcrsum nospro- 
ducit, nnii miiius a nobis fariunl quaui ab ipso. El 
quas ad sti.c opinionis asseriioncm violenler nobis 
exlorquet, ad npstra; defensionem fldei promplum 
est retorquere. 

Chrisli enini forlitudinem pnedicant, ct cum a 
nccessiiatc absolvunt, de quo secundum pradiclx 
cxpositionis icuorem, nihil iniernos ambigitur. De 
hoc vero rcs agitur : « Quem staium humanitaiis 
Chrislus assumpserit. iHiclota vis hujus qu.-estionis 
consislit. Ad cujus solulionem nihil cfflcax, quan- 
luni milii vidclur. altulit. Nam COIItra raliuuein 179 NllLIPn DE HAUVENG AP.BATIS BON,E SPEl 180 

illam quam inculcat, Chrisluni fragililnlis ob lioc A naluralem slandi poienliam non habuil, prxter natu 
naturalis experiem fuisse, quia sine peccato con- ceplus sil: Conlra hoc, inquam, BoeliusinJiibilaiam 
proferl senlenliam, cui Gregorius non obsistit, 
dicens : < Quia nulli admistus est culpx, nulli ex 
necessilate succubuii pcenx. i Nam, cum sine pec- 
cato nascereiur, cum siatum, qui homini posl pec- 
catuni pcenaliier indictus est, ex necessilate non 
assumpsil. Non hocsentit Gregorius, Cbrislum iilco 
fragiliiatem non habuisse naiuralcm, quia peccatum 
non habuit, sed ideo non necessario habuisse. Quid 
vero? Nonne propler suani mundiliam rcmovei ab 
eonecessiiatem? Quod si verum esl, nonne fortiiu- 
uinein summam munda conccptio sibi contulil. qiix 
cnactionem neccssilatis abstulil? Hoc posilo fere 111 ram ipsius, el per iniraculum faciuin cssc dicimiil 
quod Stetil. Amplius : Qux, rogo, catisa fuil, ut 
Chrislus iiiorlein formidarcl, qu:e lam pnicul ab ipso 
alierat, ul in eum cadere non posscl, nisi magna iu 
sc causa virtute ascisceret. Atqui, inquiet, Clui- 
sium ita forniidiiicm, sicut et dolorcm, ad tcmpus 
susccpisse, ul sic inajor crga nos dileciioprobarciur., 
cum ipse naturaliier fortis pro nobis dignarclur 
informari, cl sic noslcr amor inajor cx debilo led- 
derctur, cui rospoudco: Quia medialor Dei et homi- 
num, ciiin sux medietalis inlerjeclu, dnocxtrema et 
sibi conlraria 100 '"> concordiam vellel revocare, 
quanto fragiliiaii nostrx afTinior faclus esi, tanto 
largiorem suam nobis benignilatem ostendit, et ideo adversam paitem relabimur. Non esl hic dis- B major ei dilcclio est exhibenda. -Aiuplius quoque ; 

Cumduxin Christo nattirxsinecoiifusionecoiijuncue 
siul, quidquid Christus fecitvel passus csl, secun- 
dum alleruiram earum feclssc euin vel sustinuissc 
necesse esl. Quod ergo ex neutra carum, nec passus 
est, illud oniuiiio, ncc fccil, ncc passus est. Ex 
neulra vcro nalurarum doluil, nam, si non humana, 
mulio niinus igiiur duluit ex divina. Restai ergo 
ut nec omnino dolueril. At hoc sentire de Clnislo 
nefas est, ipstun igitur naturam dolcudi non iiabuisso 
perfalsum est. Quod si natnram velit necessiialcui 
inlelligere , sicul bcalus Ililarins vim, naturam, 
necessilatcm inculcat, non nisl ad nomen crat tota 
disputalio ista, ct aut sibi ipsc dissenliat nccesse 
cst, aul in noslram pcnitus conccdat partein. Ilaque simulanda difliculias. 

Attendal subtiliias vestra. Chrisli ergo munda 
coneeplio, niinqiiidomnimodam ab ipio necessilatem 
removet? Nam in eo determinatani paulo anie con- 
cessi, et nisi ip6e aliler vellci, nonne necessc essct 
ipsuin mori gicul et Pelrum? Tantam ergo infirini- 
latem habuil naluralem caro Chrisii, qiiantam et 
Pclri. Ilabuiine laiitam moriis neccssitatem quanlum 
ad hominem? Il.t-c vero verborum involucra, ne 
lanquam puerilia vobis sinl txdio, dcsislo prosequi. 

Sed opinionem illam prosequi volo, qux carnis 
noslrx fragilitatem, quam homo pcccamlo meruil, 
moiiendi scilicei, et aifecluum omniuin Chrislum a 
conccpiioue sua negat assiimpsisse, hoc unoexceplo. quod peccatum in ipso cadere non poluit. Conlra jam non magis huic quam bcatn Hilario erit suc quam ad ipsius concesso quodam sic procedo. Cbri- 
stum a conceptionc sua suscepisse couiiieiur hanc 
infirinilatem, ut dolcre possel illata sibi passione, 
et eam nobis habcre coinmunem. Quod si verum est, 
nonne dolendi ualuraleui suscepit polcnliam? Iloc 
enim ualurale puio, quod a Creatore rcs conirahit. 
Quomodo prxter naluram et per miracnlum doluit, 
qui dolendi potenlia carnali noncaruii?Nam et lapis, 
si dolendi a creatione polentiam haberel, ergo , cum 
cederclur si dolcret, prxter naluram et per iniia- 
cnlum procul dubio nou dolcret. Sol vero, quia censendiim. Sed forte modus iste loquendi, el vcr- 
biirtiin quasi novitas vos olTcndit. Et liOC quidein 
vititim novitatis in modernis non mediocriler esi 
arguendtim. Sanclum vero Hilarium, si rccte sen - 
liat, a modernis propter verba non xslimo judican- 
dum. Summx cnim subliliiaiis cst pbilosophus ilre ; 
et hanc sibi loqucndi voluil habere libenatem. Ilac 
super quxstione proposita nihil lemere allirmando, 
scd percunclando, pleraque dicta sunl. Nunc si quiil 
ad hxc domniis Philippus (si forte legerit) vobis 
rcspondeat, vellem edoceri. Itlat viginti et unatn Epitlolat Pliilippi cognomenlo ab Eleemotgna, abhalis olim ad monasterium Bonaj-Sptii 
attente tetjens deprehemli non tolum fidei Catholicte esse conseittaneus, sed etiam solide dnclai , nc multtc 
eruditionis, quce in veteribus divinarum Scripturarum. accurutissimis leclonbiis ittveniri sote! , plenas; ul 
propterea non immerito luerint Itactenus a viris dottis desideralti'. Vtililer ergo impnmentur. Hit atlexitniur 
el alia> tres ad iptum 1'liilippum scripta?, et una liunaidi ad Joaimein praspositum, ejusdem cum quiiiiu, 
sexta et septima argumtnli; qurn ulilitcr elium excudenlur. 
Acluin Duaci 2 Novembr. ann. 1617 

Franciscus Silvius. S. Theol. doctor et in Imiversilate Duacena professor. EPISTOLA XXVI. 
PiULirn ad Alexandiujm iii papam. 

Cralulatur Alcxandro guod ad\tummam dignitatem fuerit evectus ; alque ut ad ejus partet alliceret, reges 

Anglix et Vrancim convenisse signi/ical. 

(Ex Spicilegio D'AcHERv,edil. nov. l. III, p. 527.) 

« Susccplis veslrae dicnationis apicibus, etc. » Exstat inter variorum ad Alexandrum III epislolat, 

ad an. 1151». m CO.MMENT. IN CANTICA. - LIB. f. 182 PmLIPPI JSLB HARVEN6 UON^: SPEI ABBATIS COMMENTARIA IN GANTICA CANTICORUM. 101 INCIPIT PROLOGUS EJUSDEM. Opus grave ct arduuin, ei meis impar viribns A 
poslulaiis ; non salis aiiendenies quid, a quo, lam 
instanier, lani sollieite deposcaiis, cuni, ni verum 
falcar, in me lam liublilcm nullo modo sciam, vel 
suniiam inlelleclum, ut quod vos aflectatis, ego 
ducere valeam ad efTectum. Et nimirum poela inve- 
uitur auditores suos monuisse diligenlius (61), inter 
quos aliquando recolo puerum me scdisse, ui qui 
scribunt, non sinl prxcipiles qnaevis grandia lemere 
prxsumendo, sed niagis circumspecti, maleriam 
suis xquain viribus assumcndo : 

Sumite, inquit, materiam tettrit, qui teribitit, tcqtwm 
Viribus; et versate diu, quid ferre recusent, 
Quid valeanl humeri. 

QiumI si viriuni considcratio narratoria est in car- 
minibus xlliuii orum, mullo magis in nupliali, ac 
spiriluali Cantico canlicorum, quod nou soluni niu- 
earum nxnias el inanes f.ibulas poctaruni, scd nostio- 
rmn etiam supcrat bymnos, el cantica piopliciariim, 
Denique lam moderni quam anliqui, lot iiiveniunlui 
Imjiis operis tracialores, ut nesciam, si quid ulira 
poiuerint addere lardiores; el cuin plurima super 
|ioc Canlicum illerum sint coinmuiita, serius quis- 

(01) Horatius iu Aiie poetica. B que vidcalur ; non lam nova ciidcrc, quam furatl 
poiius prsiiivenla. Verumtamcn quiilquid objiciam, 
vobls salisfacerc non vidctur, sed vulti» ul aggre- 
diar, quod in mea lam scicntia, quam facundia uun 
h.ibetur. El profccto liumeros graviores graval et 
aggravat inaieria spiritalis, dum spirit.ilia, juxia 
Paiilum : i liomo non percipil animalis(/ Cor. n).» 
Iu ignem ilaqtie velut pnidens et conscius mantiui 
irillo, vel per alla maris discrimina cymbx fragili 
nie commitio, in co solum fidcns, qui suos vnlt 
lalxire attcri non incassum, qui bonusct misericors 
de ipso loqueuiibiis, pro ipso laboranlibus, dicil : 
i Adsum. > Apud quem el vos, quxso, veslris me 
precibus commendaie, et, ul quod volo, valeaiu, 
cjus inilii graiiam impeirate, quam quod juslus cl 
verax, meis meriiis non pixstabit, miserator el mi- 
sericors veslris prccibus non uegabil. 
102 Cnam vos veteres noslis tjniummodo lu.iam, 

Tcmpoiibus noslris aliera major adcst. 
Sol pridem solus majore slupel novitatc, 

Solem nainque paril liiua novella novuin. 
Quein, vel qux, mclius si vultis nosse, reiexani, 

Christus sq! oriiur, luna M.uia paril, PROGSMIUM IN CANTICA. Qiiidam rcx rcgum et reruin doinlnus (el si quid C 
diguiua poiest vel cxccllenlius nominari, quo cjus 
poicntia el poteus excellenlia valcal couimcndari) 
obtinuil i|iiaindain mirx i:t inaudilx iiiaguiludinis 
rcgioueni, in qua milli dccrevit alicri divisam face- 
re poriioiicm. Suo quidcm bencplacilo cougruens 
crat visum, ut regmiiu ejus sibi inanerel indivisum ; 
ct eo major nullus illic vel par ctiam lubcrclur, qui 
pari potcslalc rcbcllis et insolens iu contumcliam 
raperelur. Cujus regiunis para quxdain subbmior, 
lucidior, boncstior balicalur, qux frcquenliore illius 
prxsemia dignior vidcaiur; pars allcra longe iufc- 
|ior, scrupulosior, tcnebrosa ; iuo ipsius DoinillO 

fono iion pari mciito graiiosa. lu ea vero pstru cui supcrius prxsiocDai, ordo magnus multoruin ei 
priucipum assislibal; qui mandalum aeeepcranl 
cervice prona domino famulari, el iudefesso studio 
laudese) cunsonas modulari. Quodproptcruicos mira 
ct admirauda fecit prxcipuos ct conspicuos dignl- 
lalc, cl in regui solio quadani vclul secundaria 
polcsiate; ut cunclis in loio rcgno dcgcniibiis ev- 
cellcnlia prxsidcrcnt, suo ipsi Uoniino digua rcve- 
reniia Bubjacerenl. Quoruui unus qui cxieris sibl 
non inferior videbatur, qui dccoris et boimris inven- 
to bencficio Ixlabatur, aliiun quid ct lemerarium 
adversus dominum cogilavii ; cl quarona amplior», 
se illi forc similcin sallniavil. lu quo et ei de lam 
imilio magnoruin numero pluriini cousenserunt ; qui !83 PlrlLlPH DE HARYENG ABB.VTIS BON.E SPEI 184 

omnium aliissimo sentirc paria prxsumpserunl ; A Jiversis lam nalionibus quam locis ct lemporibns quos ille Slalim omnes collata gloria spoliavit, spo- 
lialos in illius rcgni parlem inliruam destinnvil. In 
suprema enim nil repugnans, nil inconveniens, nil 
mojestum, nil denique moiari sustinuil iulionesluni ; 
sed ortum semel malum severo jndicio mox dejecit, 
et inalos a serena faciei sux gloria longe fecit. llli 
aulem longe facti, nec sic a maliiia riefecerunt 
(Sap. xn), sed illius extremx partis incolas sui 
veneno sccleris infecerunt, suoque omnium domino 
rebelles fieri coegeruut, et ad parein injuriain ininis 
et viribus, dulis et blandilijs iiupegerunt. Iliic euim 
rex ille sumnius, eo quod ipse novit consilio, sil- 
vescereel invalescere maliim sustinuil, neque slatim 
nialos quosque festinaia pcetiarum falce coercuit; voluit paucis admodnm revelai i , qnos ampliore 
gratia tidentes vel prophelas voluil appellari. Qui 
declaratomenlis oculo caeteris nestienlibus volenles 
mysterium aperire, illud tamen siuriuerunt lignris et 
xnigmalibus aperire; et prxdicaule& populis prx- 
dicli regis beneficia postfuuira, multa quidem pro- 
tulerunl lingua vel calamo, seri obscura, ul el tegis 
gratiam invidorum more peniius non celarenl , et 
tamen indignis mysterium sanctum incredulis non 
vutgarenl. |Hxc autem intellccta et prospecla non- 
nulli eorum scriplo memori commiserunt, el sic ad 
eos qni longa post venturi eranisorieiransmiscrunl; 
ut non solum luncprxsentes, seri magis succedenles 
vera legereotin Seripluris.qux prxvidil nec invidit sed, cum posset nuiu solo vel prohjbere ne flercnl, sensus prxcedentium postfuluris. Quibus post invi- vel peraeta quxque noxia mox ulcisci, eonnn in 
pejus proficieniium mire patiens visus esl oblivisci. 
Sic in brevi um instiuclu majorum, quam consensu 
niinorum tota illa regni pars infcrior depravalur, et 
corrupla otnuis caro, non limore, non aniorc suuin 
regeni el doniinum veneralur; sed quem prxsenlem 
et non videt oculo, et corde nialcvolo jam non sen- 
ld, ejus mandalis et (si'lorte aliquando audiat) non 
conseniit. Aliquando quippe super eos de excelso 
prospiciens, suos eis nunlios destinavii. et mullifa- 
riam mullisque modis loquens, ad meliora et saiuli 
provima crrore devios revocavil; sed eorum qiiam- 
plnres duris et diutinis viliorum nexibus irreiiti, cem scribentibus, quiriam se mcdium inierponil, 
cujus scientiam et doctrinnm auctoritas ecclesiaslica 
cxteris non poslponil ; qui spiritu propbelico per- 
cipicns secrcta fuiuroruin, miro scribcndi gcncre, 
ad notitiam protulit cxterorum. Rev. ille siimimis da 
quo sermo est, non finem babens nec principium 
exislendi, non graliam, sed naturam imniutabiliter 
persistendi ; forti ciijus potentix nulli datur copia. 
resislendi, sed quibus vull, quo:nodo vult, grala pos- 
sibilitas assistenrii :habebat filiuin ejusdem uaiuraj 
suhstantix , majestatis, coxternum, cexqualem, 
unius per omnia poleslatis. Qnejn disposueral ad 
jllam hominuin pravamel pcstiferain millcre nalio- iion siml ejus monilis, non promissionibus emollili. o nem, ut apuJ eos et inier eos morosam faceret man- 
Pauci adinodum, quibus lucidior et complacilior sionem, et exeis assumeret quamriani sibi virgineiu facla tsl doctrina spiriialis; vel quos forte eommo- 
nuit ratio et intelligenlia naluralis, ad illuni suum 
Regein saniori tonsilio respectum huiuilem habue- 
runt, et inler malos boni, pro luco el tempore, 
Dominum coluerunl. Verum in lam multis et loco- 
riim el lemporum spaliis lnijusmodi homines inventi 
sunl tam raro, ut cum, juxla quod anle Jiclum est, 
corrupta fuerit omnis caro, rex ille noininalim faciie 
ubii|ue geniiiim suos nosset, malorum vero multi- 
plicilas a quoquam horainum comprehendi nuniero 
jam non posset. Hoc aulem non soluin mullis annis, 
sed annorum multis xtatibus perduravit, quibus 
contra suum rcgem et conlra ejus legeiu cerricem foedere nupliali, quam tamen supra le^em nupliarum 
conservaret inlegram menle el corporc virginali. 
Videbat quippe quod nupliarum heneGcio, ira, rixa, 
oJium, simultas longius avocanlur: gaudium, xqui- 
las, grala socielas, pax, dilectio revocanlur; et ad 
fcoc non soli duo, sed multa p.irilei millia couvo- 
cantur ; qui diversi , et (qnod nequius esi) adversi aj 
idem velleetidem nolle elhraciter provocantur. Vi- 
riebat quod riiversx lingua, moribus, naliones, se- 
jiinctx ab invicem lerra, mari, mulla inlercaperiine 
regiones, unius sponsi et sponsx contiliaiis nuptiis 
pariler fce.leranlur, el exluuc el deinceps parenl in- 
vicem, culunl, diligimt, veneraulur. Deuique niiplia- populus induravit. Rei omnes ct realus merilo D rum beneficio acquirilur oplala soboles fiiiorum , el 103 aJ ! exl '' cm uininxiernascarceris lenebras inlro- 
Uucti.excepiis paucioribusqui anlea ejus in grali.mi 
suntrediicli.Pertotam verotemporumseriemquaprx- 
dictoeirore invenluseslpopulus delineri, rex ille pro- 
posuer.u eisinfine temporum misereri; xute ultima 
suam miseris graliam ahunJaniius impertire, quos 
viriebjl tam ignoranlia quam malilia rieperire. Qoi 
mirum et mirandum satis modiini elegit miserendi, 
causa vero cur magis hunc eligeret, non polest 
liquido comprehendi, nisi quia suo eum vidit bene- 
placito gratiorcm, et ob hoc nullus reciesapiens esse 
dubilat meliorem. Hanc autein misericordiam quam 
erranli populo dieblis er.it ulliin:s oslcnsnrus, et 
moilum ostendcbdi, quo iri fuerat expleturus ; in inler eos viget grala fraternilas animorum; mulli- 
plicalisque tam frairihus quam frairuelibus, crestit 
in immensum anior ct riileclio naluralis, cl sic in 
pluresteuditurprimxva ulililascopulx noptiaiis. iloc 
ilaque morio, imo longe ex.cellentiore modo suos ille 
revocare disposuitinimi tos, etassmnptaexeissponsa 
converlere voluit in ainicos, ul cum sponso sux 
sororis impenderent hominesjus fraternuui, invento 
gradu congruo diligenles rroficerfiil ad xlernum. 
P:iter enim qui Filium ad hoc millcreriisponehat, ct 
Filius qui mittenli obedire peromnia diligebal.Deus 
cst immorlalis, impassibilis, invisibilis ex natura, 
quem visihililer nec vidcre, uec tcncre visibilis po- 
lerai creatura; ei ob lioc inlcr liomines, ipsa Dci {B5 COMMENT. 1N C 

Filius recipi vuluit sponsx thalamo virgiuali , ut 
procedens inde sponsus , videretur, lenereiiir, in 
forma cl babilu Rliptiali. Quod anicquam realiier 
flerct, nonuulli, ut jain diclum esl, in spiritu prx- 
viderunt, et in suis scriplis, alii obscure, alii obscu- 
rius posilum reliquerunl. Quorum unus niutuos 
Sponsi el Sponsse affeclus invenitur exprcssius de- 
scripsisse, subtilem et boncstam , spiritualem et 
niodeslamvcliiifabulam lexuisse.NovCraiquidam ille 
cantorcs ei camrices nuptiis lemporalibus adbiberi, 
et ab eis cautus modulos, laudes varias exbiberi ; 
docta eos inanu tangere lyraui, ciibaram, sympbo- 
uiam : sambaca, fistula, psalierio ciuieordein lexere 
melodiani, ut in bis umnibus iiivciiiantur nupiiali ANTICA. - LID. 1. 180 

A llialamo plausibililcr adgaudere, cl ad coiigaudeo- 
dum caueros convenas tommonere. Ea forma vel 
cxemplo noster scriba niirabiliter inslituius, bunc 
insignemibalamum lauile cpilbalamica proseculus : 
novuui el inaudilum drama instar composuit comr- 
corum, qui loquentes, intruducunt personas varias 
scenicorum. Quod iiimiriiin scribeudi genus anie 
illiim nim iiomi anliquitas, scd ab illo, ul videiur, 
longe infra sumpsii pnsieritas : dum post sequcuies /* 
Grxeorum scholx quid de quibus myslice scriberci, 
quia noi) salis capere putueruni, ipsuin salteni scri* 
licndi modum ad suas vanitates el iuepiias IransUl- 
lerunl. TITULI CANTICi CANTICORUM 
EXPLICATIO. 

Titulus autem hUjus operis est : Cantica canticorum Salomonis. 104Q u0I " ain '".l |OCO P uSCU ' o 5poiisieiSpons:cnun B (/// Reg. iv). i El infra : i Requiem, ait, deditmibi tiisi consonas laudes scripsil, Canlicum vel Canlica 
lu ipso lilulo superscripsii, ut in ipsa slatim fronte 
prudens lec.or eo commoniiorio ad laades llialami 
prxpareiur, easque diligentes, non vocis molodia, 
sed moruui cousonanlia moduleiur. Quia vero nuilii 
anie et postea iureiiiiiniur in suis scriplis Caulica 
deprompsisse, sed non tam excellenlcr in eis laudcs 
liujus tlialami descripsisse ; ad islorum commenda- 
tioucm et disiiiictionein iinparem cxterorum, bic 
non soluin Caulica, sed Canlica posuit cauticortini. 
Sicul eniiii el Sancta sjuciorum, ct Sabbata Sabba- 
toruin, super Sancia ci Sabbata eminentius effc- 
runtur, ei sxcula sxculoriim dignitate el gloria 
sxculis prxleriinlur ; ita, cum sit in velcrum scri- Deus meus per circuiiiim, et non est Satan neque" 
occursus malus (/// Reg. v). i Pef qoem signatur 
ille qui virlute propria ulraque unum fecil, qui Ju- 
dxis et genlibus e diverso venieiuibus angularem 
lapidem se objecil (Ephes. v), qui de sinu Patris 
advenicns, tamen ccelesiia non abjecil qui veniens ad 
injuslos, saluicm eis et justiliam prope fecit. Qui 
lerrenos et cuelestes, quos non lam !oci qualiiag, 
quam nieriiorum inxqu»ililas diu ab invicem segre- 
gavit, in unum, velul coiicordix vinculo, coiigre"* 
gavil;dum in Sponsx Ibalamo spiritales nuptias 
celebravit, quibus divinam bunianamqiie naluratn 
iiniiaie personali mirabililer sociavit. Rccie ergo 
liujiis descriptor operis Salomon, id est pacificu* pluris mulia commendatio Canlicoruin ; amplius C appellalur, innuens quod a quovis inquielo digne quid cl louge sacralius spondent ei conlineni Can- 
tica canlicorum. Ne autem bujus scriptor operis a 
lecloribus iguorelur.ei scriptore ignoraio, scriplnrx 
auctorilas minoretur; signanier apposuil suam au- 
ctoris facere meniioucin , evidentcr nominans in 
eodcni litulo Salomoiieui. Caniica, inquil, canlico- 
ruin Sulomonii. Salomoii iste rex et rcgis filius babe- 
batur, el ob lioc recte suiiimum legeui regis Filium 
veneratur, desci ibcns quaiiia pacis graiia ejus nuptiis 
illuccscai, qua quieie cl gloria in cjus siuu Sponsa 
nobilis dclilescat. Deiiique, ut lnterprcles aiunl , 
Salomonis noiniue pax signatur , ct pacatun. ejus 
rcgnum Scripturx lestiniuiiio designalur ; cujus 
bello iuanus ./Egyptia tanqua n invalido uon succur- 
rit, sed potius a Dan usque Bersabce, Salau vel 
advcrsarius non occurril. i llabcbal, inquit, pacem 
cr ouiui puric iu circuitu, a Dau usquc Uersabce bujusmodi canlicum non cantatur, ne quis putei 
quia sil inspectivum vel theoricum scienli» fasti- 
gium assecuius, qui prius non morali el aaturali 
diligenlcr fuerit inslitoius. Ad quod eflicacius edo- 
cendum, istum scripiurus librum, duos alios pr.c- 
misisse, el in singuiis invcuilur cura vigili siiignla 
dcscripsisse ; in primo babens eain quam dicunt 
etbicam vcl inoralcm in secundo pbysicam quani 
dici asscruiii naluralem. In primo ducct rudes. et 
ad morum clcgauiiam nos coiiiponit, et inter coin- 
pouendum nonnunquain Paticinel Filium frequcn cr 
inlcrponil : insuper el in lilulo regcni regis filium 
se appcllai, ut ct patris digmlas, ct timor regius nos 
compellal. Parabola.', inquil, Salomonis filii David 
regis Israet. In hoc libro rudibus el parvulis paler- 
nam inserit discipliiiaiu, cum asscrcns qui non audil 
dccidcre gravius in ruinam ; eum vero qui inlclligii, 1$ PlliLlPPI DE 1IAP.VENG 

su» ipsius gubcniacuia possidere. quia vir obediens A 
debci magis loqni vitiorias quam lacere [Prov. 
xxi). In secundo auiem virum beuc composi- 
tuin , setalc prxdilum jait» maiura doeel , quia 
omnis sub sole vanitaii subjacet creatura ; ct 
in eodem statu nulla permanet genitura, sed omne 
quod est gcniium , tendit ad iuteriium ex na- 
mra. 105 El quoniam ea, qux suul miindi.non snnt 
gradu stabiii permansura, sed lege inevilabili eonmi 
prxtcrit species ei fignra ; probabiliier iunuii (]ina 
non esi lalibns inhaerendtim, sed aliud qnidamplius 
et saluli vicinius inquirendiim. Quia vero r-arum el 
anlirinn esl visibilia qiiodaminodo non videre, hoc 4 
e-t, inillo mcniis afleclu visibilibns inhxrere; in 
liiijus quoqne libri litulo se regem', regis filium 
nppellavil, el velnl pro impcrio concionem, id esl B 
Ecctesiam compellavit. Verba, inquit, Eccletiatlce 
filii Dncid rtgis Hierusalem. Voluil qnidem ul quos 
satis non allicit doclrinx Suavilas opporluna, con- 
cutiai et impellai regis auclorilas importuna, eos- 
que promoveal ad locum provectiorem seiei.lix 
naluralis, uljudicenl coniempiibile quidquid sciunt 
IuslaLile cursus privilegio teinporulis. ln lerlio vo- 
liiiuine millam facii potestatis regix mentionem, sed 
ea juin sepulia siinpliciicr nominal Saloinonem ; 
ostendens quia illi qui digne ad banc veiiiunt leclio- 
iiem, pace dcbila soporati solius Spoiibi appeiuut 
visionera. lsie quidem iccior coniempio prorsus eo 
quoJ inlelligit tiansilivum, et onnii diligenli cura 
didicit oppressivum ; liberiore spintu jam locum ob- 
linet inspeclivum, a qno Sponsi prxseniia arcel c 
quidquid occurrit inconvenieiis et nocivuni. ln his 
ergo voluminibus nioralem , iiaiuralein , inspeclivani 
scicuiiaiii conipreliendil, in i|iiorum primo discipli- 
n.nn pairis uiius, non pecuuiaui apprehendil; iu 
secundo v.iua csse cuncia sub solc irauscuiiiia de- 
prcliendil ; in terlio qux infra sunl oblilns, iu diviua 
toius et ccelestia se euendii. In primo rudis quisque 
pauis vigilantia Lonis moriLus inrormalur, in se- 
cunJo mundus ci visibilis mulabililatis merilo dc- 
formatur ; in lcrtio homo ille iufcrior tcrsa facie 
reformatur, et in sanciuariuin inlroduclus, ei quem 
viilet, graia siinilitudine conformaiur. lu primo 
Abrabam jiibeuicm audit, fesi.nat exire, ?d moralem ABBATIS BON.£-SPEf (63 

obedieotiam prxparatur (Gen. xn, ; in secundo Uaac 
puieos fodil, quxril aquas, naluralia perscrutatiir 
(Gen. xxvi); in tertio Jacob dormit in lapidc, inlcr- 
est angelis, divina speculatur (Gcu. xxvin); ipsuui, 
ut ait, Deum videt facie ad facieui et salvaiur. In 
primo, fuiiirain sponsain, rudein adhuc el parvu- 
lam, prxccptis moralibus, disciplinx rcgulis, nexu- 
ra salntari, pascit, arcet di^iridius, ct obvolvit; iu 
secundo jam adultam a piocornm fraudibus, a tle- 
c piorum nexibus libcrai etahsolvil; in lertio jam 
uubilem soiain soli sibi Sponsus vindicat ct con- 
jungit, quorum casto eomiiicrcio inccsliis se qnis- 
rH.ini non adjungit. Ilecte ergo liLer ille primus 
prxeeploruro exsecuior., appellatur eihicus vcl ino- 
ralis : secundns visibiliuru persecutor, physicus, 
naiur.ilis; icriius invisibilinm assccutor, ir.speeti- 
vus, llieoliigiciis, spirilaiis, quo posterior ordine, 
eo digniore cxcellentia principalis. In qno vidil et 
prxvidii Salomon qaamdam virginem de siirpc regia 
nasciluram, sununo Begi.el ejus Filio longc prx ca- 
lcris placituram; in qua Dei Filius leinplum sibi, 
laberiiaciilum, thal.iniiim dedicarei, ul in en, nou- 
iiultis aute cert is, sed prorsus inenperlas cunciis 
nuplias celebrarel. Quibus nupliis ne videatur 
bouesiuni vcl convenicns quid decsse, cum Spnnso 
ainicns Sponsi, cum Sponsa riicil adolestentulas 
prxsto esse; el sic quaiuor velul personis ad iuvi- 
cem loquciilibiis epiihalamium oulinat spiriwle, 
qiurum frequenti accessu et recessu drama lexitur 
nupliale. Virgo auiem qnam videl Salomon sic a Dei 
Filio diligcudain. et ad hoc minisierium, vel (si 
placel magis) mystcrium specialiier eligendam, ill.i 
est genere nobilis, insignis muribiis, prx Gliabiis 
bominuin speciosa, litieris sapiens, hiimilis spiritu, 
meriiis gloriosa; illa , inquam, ul landcm eanv» 
nominem, Maria est, post Salomonem dc ejus pc- 
slcris oi iunda, qux priniam hujus dramaiis partein 
occupat Ixtabonda. Cum enim de hujtismodi nuptiii 
plures anie virginem sparsim plurima sinl locuti, 
earumque prxconia el accessus prxvios exsecuii ; 
eorum Salomon in hoc libro ad medium quidpiam 
non addiieii, sed loquentem de rcpcnie prxdiclam 
virginem iniroducit. LIDER PRIMLS. CAPLT PftlMCM. D 

[CiNT. I.] Oiculelur me ou;.io oris sui. Hic primo 
quxrendum occurrit : Cum in hoc dramate quatuor 
vclut personx alloquenies iiivicem inducantur . 
Sponsus el sodales Sponsi, Sponsa el qux secum 
adolesceniulx comitantur, cur in principio Sponsa 
fesiinaiior prosilit ad loquendum, cum Sponso di- 
guiori videalur idesseinuneris concedeDdum. Verum 
pcr lioc innuitlir quia virgo ignoraniia non caligat, 
sedcrudito spiriiu verba propbclariim prxcedenlium invesiigai ; ei sicui tam Salomonem quam cxieros 
constal futura prxnovisse, sic islam qox de ipsa 
prxdicta fuerani, coguovisse. Novit igitur quia mul- 
tifariam miiliisque mc-lis olim Deus in prophetis 
fucrat prxlocnius (Hebr. t), el 106 quidquid coo- 
ciliandis nuptiis erat necessariuin prosecutus, qui 
a diebus Moysi et longe supra, multis rerum figuris 
et verborum xnigmatibus pr^5ignaverat lioc futu- 
rum, vulclicei in sinum virginis nuptiarum gratia se 
vcntiiiuiii; vuli auieni virgo cuncta pr.csignsntiii 189 COMMENT. IN CANTICA. — L!B. I. {90 

jani silere, figui.is el xnigmata locnni, ul nniea, non \ genlia jam percepil, scd ventun tanlus amor nicnm habere ; cuni qui proniilliiur suam landetn prxsenliam 
«xhibere, nccahcjus aspeciu exsprctantisdcsidcrium 
diuiius cohibcre. Quia, inquil, amori tencro non 
sullii iunt promissiva , sed ingravescil languor si 
diffcraiiltir justo amplius compleliva; cum ad oliti- 
nendom quod diligo ncc dcbeam, ncc prxvaham 
infcrre coactiva, olfcrre diginim arhiiror vcrba 
simpliciter prxcaliva. Osculclur nie osculo oris sui, 
Movi scripltiris refcrcnlilitis, ail, ad ALaham olim 
dici, quod gcnlcs Ixlarenliir sc in illins somilic lie- 
nedici (Gen. xii); ct hot digmim fidc in Is.iac cjus 
lilio iioi» liaben (C«i. xxi, xxn), sed opporinno tcm- 
porc , in meo cfficacius adimpieri. lsaac quoijue 
patrc geniiusjam scnili, prompliis, obedicns para- exspeclanlisdesitlcrium inlercepit, ul quidquid pro- 
missivum intcllecliii vel mCinorix jain snbrcpil, ut 
tubas ct libias, sistra et psalteria, et quidquid ad 
januam foris strepil, jam quasi faslidiam, iluai illum 
solummodo ad mcdium volo duci, cl in nieum llia- 
lamum suavius ct opcrosius introdnci. Qui ergo 
venturus est, morani diiilins uou proundal, n>euin 
exspeetantis desiderium dilaiione intolerahili iion 
sUspendal, sed promissus ab anliquo landem in 
vellcre ros dcscendat, nec salutct dc longinquo, scd 
optanli propins sc oslendal {Jmlic. vi). Voloeniui 
ut in sinu 1'atris sc diullus non abscomlat, ui exinde 
aures nicas vcrbosa nuuiioium rrcquentia non ob- 
lundat, sed diu suffereiilem ncc sufferre diuiius ins ad victimam xlate pneiili ; qnid nisi nicuin istud B praevalenlcm, ampliore gratia mc pcrfundai, ct illa- gauditim designavil, quod mibi Dcus mcus, auicqiiam 
flercin, assiguavii? Mundo auiem seuesccnle doleo 
quod ille qiiein desidero, propius non accedit, qnod 
missiiro mitlendus citins non obedii, qtiod amaiili et 
optanii mciim utibi gaudium non eoiiferiur, quod co 
magis appetn, quo ei, qui obiiuet, non aufcilur. 
Kovi Jacob dormilurum non pulvinar capiii subdi- 
disse, scd lapide supposilo longe suavius obdormisse 
(Gen. xxvm), in quo non mibi dubium quin ille 
liguralilcr prxsigndur, qui dato milii osculo, i!e 
iuonic sine manibus abscindetur. lu Juda Lix filio 
quem paler senior a fralribus vult laudari (Gen. 
XLIs), a qtio salis ccritnn csl tam gcncre, quam no- 
inine Judxos derivari; alius quis illo signari milii psu plenario lotus meo gremiose infundat. Ad quid 
enim prodesl stispensum animum tantis promissiu- 
nibus deliniri, eteffectu prorstis nullo, quod promit- 
lilur experiri, cum potius languor ducat ad exilum, 
si sempcr sanitas absentetur, cl dilecttis diligenii 
non taudcm grato commercio prxsenteltir? Oseulc- 
tur igitur me osculo orit tui. Molus ille hujus acslu 
et desiderio postulautis, licet non statim expleat 
impalientcm animum prxstolantis; adliuc addit vir- 
gini nuntium mittere graliorem, qui privaio allo>|uio 
narrct Domiitum propiorem. Ciim autern iu multis 
prxccdeiiiiuni mult.i fuerit sanctitudo, in boc muila 
inventa csl tam re quain noinine fnrlitudo, qui nar- 
rans prxsto esse defensorem forlissiinuin Israclis, coiivcnieiitios non vidctur, quam qni Deum Patrem « digne censeri meruit spccialitcr noinine Gabrielis. 

csse coeli, et lerrx Doniinum confilelur (Luc. x). 

Novi Joseph ciljiu graiior invenitur suis fralribus 

niors quaiii vita (Gen. xxxvn), ex quo factus som- 

niaior, indulus est lunica polimila (Gen. xxxix), 

cujtis caslilas lcgilur inipudenlis doininx miuis vcl 

lilandiiiis lacessita , scd objectos laqueos mente 

juvcnis liansilil expcdita. Ille cst, ut vidco, qui 

dalo niibi osculo, vestc nova el virtutibus vaiia 

vcsiictur, ct procedcns Sponsus e Ibalamn plures 

invidos palielur; qui prxseulis viiae malitiam, ut 

impiidicam fugict mcrclriccm, babens sunimx ca- 

■litatis, ct castx bonitatis mundiiiani assisiriccm. 

Illc csl cui rerum Doniino genu flcxo cxtcri sc cur- Qui missus ad virginem, mitteniisexcellentix noiiobli-> 
lus, iioii SUil foris ad januam tit servilibus vinculis p x- 
peditus ; sed majore fiduiia interioris thalami qimd- 
dam vestibtilumest ingressus, quis, quarc veuiat, laui 
vcrbo quam facie jam professus. « Avc, inquil, 
gratia plena (Luc. i). i Miratur angeltis sibi 
quo<|iie secrelum virglnis inaccessum , diligen- 
tcr percipiens nisi suo soli Domino non con- 
cessum : gaudeique inveuire locum tlialami lani 
sereuum, ut soli palens Deo , omnein rcspuat abe- 
nnm. 107 Avc » inquit, virgo prx cunctis virgi- 
nibus digne Ixla , dignis muncribus lotius gra- 
tix jam rcplela : ad quam meus ct oinnium Domi- vabiinl, qucui stcllx, sol ct luna, qucin rcges el n nus mc prxmisil, iino iccum jam eum esse video principcs adorabuul; qui iEgyptum moitc magis 
qiiam famc laboranlem uiira prudcnlia susieiilabil 
(6'cii. xli), cl cunclis digne pctcntibus vitalem ali- 
moniam iiiinislrabit. Quid Moyscn, Aaron, Josue, 
quiil jiidicum rctexam ordincm, quid David, quid 
reges cxlcros,'quid proplielarum singulos noiniiieni, 
in quorum catalogo nullus penilus adnotalur, qui 
non vcrbo seu faclo ctim, quem dcsidcro, pradoqua- 
tur? Veruin, quia omnes islos velut quosdam prx- 
concs el lympanistrios anlc misil, in quorum prx- 
ludiis necditiii siiam prxscntiain dedil sed promisil; 
toiuiii praiconia jam morx impaticus non accepto, 
oinnia pcndovili, co prxseniialitcr non receptn. Euin 
quidcui vciiluruiu illis protiiiiicnlibus nica intelli- qui me misit. « Ave, inquil, gratia plcna , Do- 
minus lecum. i Pulabam millcnlis impcrio prx- 
niiiitium me venire, sed impcrator nuniium mibi 
visus est prxvenire : forle quia virgincin solam piior 
voluil invenire, ne vidercr sine ipso ipsam rndem 
ct litnidani convenirc. jEslimo qnod angclus queni 
niissum Dominas jam pixvcnii, in foio vcl plalea, 
in lumultu cl chorca prxdiciam virginein no:i iu- 
venit; non fuso, acu, peclinc, lana, lino, non cam 
dcuiquc dctenUm rcpcril scrvili opere, non lcx- 
Irinn, sed vacanicin oiio, vcl magis ncgoiio spiri- 
tali , scripturis inlia-renicni intelleciu vel sffscttl 
sancto penilus, non carnali. Reverelnr igiiur ipsc 
u.uoqiie angcius sic invenlam. remotis aibiiris di- 4 91 rillLIPPl DE HARVENG 

vino studio sic inlentam.et admirans robustam non A 
annorum, sed profectuum juveniuiem, mandatam 
virgini niulta cum reverentia dat salutem. i Ave, 
inquit, gratia piena, Dominus lecum, benedicta tu 
in mulieribus (Luc. i). » Tu, inquit, tam honesto, 
tam modesto, sive olio, sive negolio sic addicta, 
asseri digne debes in cunctis ve! pra cunctis inu- 
lieribus benedicta : et le plenam gratia lanla bene- 
tlictio prosequeiur, utnec prima sitnftis, nec sequens 
altera coasquetur. « Qu* cum audisset, inquit, tur- 
bata est in sermone ejus, et cogitabal qualis esset 
isla salutatio (ibid.). > Videns virgo insolitam viri 
spetiein, expavescit, et audiens novum quiddam, 
lurbala nihiiominus exltorrescit, quia et spirilaH 
ejus otio non esl vir solitus interesse, e! nnndum 
perceperat se tanta exceltenlia dignam esse. Volvit " 
hjiliir el revolvil bujusmodi salutalio quid porlendal, 
qtiid assistens angelus, vel iminitiens Douiinus quid 
iiitendal, eum iicedum manifeste secrciiini inysierii 
couipreheiidal, et dignuni videalur pavere virginem 
in omnibus, nc oiTendal. Et ail angelus : i Ne 
timeas, Maria, invenisti enim gratiani apud Deuni 
(ibid.). » Non turbet, iuquit, limor subitusanimura 
puell.irem, quoniam apud Deum invenisli graiiam 
saluiarem; sanctum cujus propositum, et in le be- 
neplacilum coide pavido ne refutes, cum ille tibi 
Dominus, quas ego defero nuntius, del salules. Et 
adjungil : i Ecce concipies in ulcio, et paries filium, 
et votabis nomen ejus Jesum (ibid.). > ln luo, in- 
quit, ulero mlras Dei Filius uuptias cclebrabil, el _ 
inSe luus uterus eumdum Sponsum hominem gcne- 
rabit, quem tu vocabis Jesum, su.c merik) boni- 
tatis; ipse enim populum suum salvum faciet a 
pcccalis. Et aii Maria : • Quomodo fiel istud, qno- 
niain virum non ti£iOsco? » (ibid.) Cum cgo, ait, 
decreverim me cai-nali conjugio non nupiurani, el 
lu vere astruas ine in proximo filium parituram : 
pace tua dixerim, modum sine dubio volo sciie, quo 
possil competenter islud, velul incouveniens, con- 
venire. Hoc profeclo mirabile futurum scribenle le- 
geram Isaia, scd nec ille, ncc alius boc futurum 
dixerat in Maria; et quia calce.inientum boe per- ' 
piexa corrigia videiur obvolutum ; lu, cui forle 
dalum cst, volo milii facias absolulum. £t respon- 
dens angelus dixit ei : i Spirilus sanclus superve- rj 
nietin te, etvirtus Allissimi obuinbrabil tibi (ibid.). > 
Scias, inquit, nullum te virilis copulae commerciuin 
experluram, sed operante sancto Spirilu possibilitcr 
quidem, sed ineffabililer conccpluram , quia ille 
quidquid indeccns vel dicilur, vel senlitur, a lc pe- 
nitus rumovel.it, et omnem lurpiludinis xstum 9e 
interposito, velul quodam umbraculo, prohibebil. 
Ei cmn hanc geniluram Spirilus Dei sancie et mi- 
rabililcr operelur, sanclum eril procul dubio quod 
nascelur; et ex Deo, non alius quam Dei Filius 
orielur, cum in lc Deus homo personalilcr adunclur. 
Ef ait Maria : i Ecce ancilia Domini, fiat mihi se- 
«unihim verlium tuum (ibid.). » Audilo modo quo 
oiirabilis possil fieri gcnitura, quo naseatur Dcus es ABI5ATIS BONjE-SPEI 195 

virgine niillum viri coinmercium cogniitira : paraia 
est Doiniiio virgu liuniilis obedire, ct quod sanctum 
iuieiligit, j»in spcrat ct diligil cilius evenire. Quia, 
inquil, Dominus esl i|iiem praedicas , cl ancillam 
Doniini me cognosco, impleri verbum luum, et se- 
cuiiduin illud mihi lieri jam deposco : gaudens o,uod 
imiTierilain bonus ille cl misericors nori despexit, 
sed clemens et allissimus, abjeciani el buinilem 
me respexil. Peracto itaque niinisierio quod tu li«!e- 
liier ejplevisii, ei lide satis certa intelleeio mysterio 
quod dixisli : suspeiisain inagis el velul inquiel.iin 
Itxc lua pncntinliatio inc dimisii, nec mihi qnid- 
qiiam salis esl, si non praescnlem cum seiiliam qui 
le misil. Ipse igitttr pro s£ ipso alium jain non mit- 
l.il, ct aniino fcstiuanti vcntura nuulius non pro- 
inittat, sed polius ipsc mihi opportuno jam tempore 
prxsenieliir, ipse praeseiUem pnesens prx^seniialiter 
osculetur. Otcuteiur me, inquam, o»culo ori» sui. 
Fiai, inquam, in me non l.ibiis, scd duabus naturis 
cnnvcnientibus haec junciiira.iit unius personac nlra- 
que iuirabiiiter sitnatura; et quas ealenus louge 
fecil ab invicem lam cuipa quam divcrsitas naturalis, 
jam lirma pace fcedcret indivisa unilas personalis, 
luieliigo enim quod in ineum iiteruni pleniludo ve- 
niet deitalis, illassuni cuslodiens meuin virgincae 
sigillum castitatis : et in hoc ihalaino ipse Dei Fi!iu9 
suavi osculo nuptiarum, in unitate personae junget 
duo disparia naturarum. Fiet quidcin Deus homo, 
naturae su.e excellentiam 108 " cn contaminaii9, 
non consiimens, sed nalurain hominis poienter pu- 
rificans el assumcus; assuincnsque assumpto mira- 
bile ei incomparabile dubil niuuus, ut scilicet as- 
suinptus el assumens conjuuclione iniriGca fiat 
unuo. Unus, inquani, non vel Deus tantum, vel lan* 
liim iiomo, sed unus Dcus liomo; unus Christus. 
Muii sic quidem ut Dei siibstantia confundalur, sed 
in Deum humanilas assuinalur. Huec assumplio, h;ec 
junciura qua Dcussibi voluit homiiieiu personaliter 
counire, el naluram cum nalura foedus pacis iu 
utcro virginis ferire vel unire, lioneslo vocabulo in 
pra:seiiti osculum appellalur, quia inter discordan- 
les reversa pax osculo conlirmaiur. Vult igitur virgo 
ut iu suo ulcro Dci et hominis concordii reparetur, 
reparata concordia inconvulso fuedere roboreiur, 
qtiatenus qui Deus et Filius erat non nisi Dei Pa- 
tris, novo el miro genere spuusus et lilius lial ma- 
Iris. Sponsus fial, virginem sibi jungens quodam 
fuedere conjugali, in ejtts pausans ihalamo pace fa- 
cla osculo nuptiali ; in ea, vei per eam generans 
spiritalcs filios eflicacia spiritali, ut lam ille, quam 
illa gaudcai frucln ct sobole filiali. Filius fial, car- 
nein in illius ulcro sumens veram , iniegram tamen 
servans prorsus virginem et sincer:iin; et in ea con- 
secrans sanctos quosque Deus, Dei filios ei haereaes, 
et ex ea natus homo , suos faciens cohacredes. Ad 
beneficium atiiein istud, amiquum quidem promis- 
sionibus, re modernnm, gaudct virgo el exsultat, el 
manerc postulal in aeternum , »:i attendens eo bono 
maltim lam scquens posse dcslrui quain veiemutn, 


.93 COMMF.NT. LN CANTICA. — Llli. I. 194 vult iu daio sihi osculo partum illi Ferial sem- . auicm fial secundum verbum luuin, quoJ non luo, 

seJ ore Doinini protulisti, dum tu non os tuuin, scd 
os Domini poiius exsiilisti, quia nec luus Angelus, 
tuus praco, luus nuntius reputaris, sed ejus qui per 
te milii loquitur, te suum prorsus efficit, ut loquaris. 
Propler qnoJ non libi dico : Osculare mc osculo oris 
lui, sed de illo potius : Oiculeiur me , inquam , 
osculo oris sui, ut suo landem osculo digneiur me 
beare, quod tibi ori ejus concessuui est verlo nuntio 
prxdicare. 

109 C.VPCT III. 

Osculeiur me osculo oris sui. Audicns Virgo quod 

desponsaia Dei Filio, Deum ct bominem parturiret, 

el in coneipieudo prorsus virum scrvato proposiio 

non sentiret, sed in eam elScaci poieniia sanctus piiernnui. Videl enim quia illc ducit prorsus in- 
coiivcnieus et indignuin , si non sil pax in- 
conciiss:i , rum quis dederit pacis signura : et 
ob boc illum illo quasi ligamine vult involvi, quod 
semel confirmatum nec dcbeat, nec valcai ultra 
soivi. 

CAPLT II. 
OscuUtur me osculo oris sui. Os Domini, sanctus 
quisque dicitur vel propbeta, per quem suos bouii- 
nibus cogiiatus cxplicat et 6ecrela : per quem noliis 
ct revelai praierita, et fuiura pradicit, bona jubet 
suavius, mala severius inlerdicil. Os Doinini constat 
olini Moysen exslitisse, cui videtur Deus taniam 
gratiam pnestilisse, ut bujus secreti longe ante con- scius baberetur, etillud postfuturum ut lidelis nun- B obumbrans Spirilus adveniret, certa fide, spe ro- tius loqueretur. < Propbetam , inquit, suscitabit 
Deus de fralribus vcstris similem mei; ipsum au- 
dietis (Deut. xvni). j Os Domini David fuisse a nullo 
Odelium dubitalur, qui spiritu prophetali praecogui- 
lun» boc mysterium veneralur; et ne forte, quod 
prajvidel, invidere caeteris' videatur, assumplo psal- 
ierio, laudes ei et Cantica modulatur. < Ipse, inquit, 
fanquam Sponsus procedens de tlialamo suo, ex- 
rullavit ut gigas (Psat. xvm). i LU Isaisc verbuin 
digna reverentia eommendelur, et non propter lo- 
quen.iem sermo conleinptibilis judicetur ; ad popu- 
lum dura. cervicis loquens, qui aJ fiJem facile nou 
niovetur, ut eos allieiat vel forle perterreat, os Do- 
mini nonnunquam se falelur. « Os, inquit, Domini busta, fervens Spirilu vel amore, auditu quidem 
gaudel, sed gaudere vult plenius efTectu gratiore. 
lilum igilur spirilum tantaj gralire, tanla?. pacis, 
lam suavem, latn benignum, potentiae lam mira- 
biliter eflkacis; qui carnis injurias procul arcens, 
propositum roborat casliiatis, qui dat fecunditatem, 
salvans virgineaj sigilium honeslalis; illum, inquam, 
Spiritum optat virgo plenius sibi dari, eo velul os- 
culo promissa sibi munera conlirmari. Cesset, in- 
quit, vox angeli qui lanla benelicia mibi re^pon- 
det, et accedat propius ipse Dei Filius qui sibi 
uni virginem me despondet : me tangal oie suo, 
cujus tactiis mulia gratia me perfundet, suo 
digneiiir osculo, suo spiriiu me fecundet. In osculo locutum esl baec {Isa. 1) ; > sicut autcin os Domini C quidem oris non litsola exterior junctura labiorun se esse perbibel Isaias, sic et debet credi , et diri 
potest iiiliilominus Jeremias, qui parlum virginis 
dorente sunt Spirilu pra-loculi, et ventura mysleria 
ferbo prxnunlio prosecuti. Isaias : « Ecce, inquit, 
virgo concipiet ct pariel lilium, et vocabilis nomen 
ejus Emmanucl (Isa. vii). » Jeremias : < Faciet , 
inquii, Dominus novum super lerram, et f.miiia 
eircuradabit virum (Jer. xxxi). » Deniquc os Do- 
mini ipsc angelua Gabricl imenitur, a quo vhgo 
j.un adulta et nubilis super laiilo mysterio |>rxscn- 
tialiter convenilur, quam ne suspensain reddat ca- 
ligo vel modica nescicndi, ille et eani pariluram, el 
moilum explicat pariendi. Lndc virgo satis ccrta, sed etiam prrcipitur, et sentitur qua?dam exliala- 

lio internorum, quae si inunda et referta fuerint 
sapore dulcorato, suavein quasi spiritum infundit 
osculans osculalo. Quia ergo velut de corde et ore 
Filii Spirilus eructatur (sicul eniui dePatre sic et 
de Filio procedere Spiritus praidicatur) mundius et 
dulcius quo sccreto nullum essc veraciler cxisiima- 
lur : recte a Spouso, boc est Dei Filio virgo postu- 
lal osculari, ut iiilernuiu guslet bonum , altraclo 
et percepto Spiritu salulari. Oplo, inq.iit, ul ve- 
iuat et assistat propius, in queni credidi, quem 
ainavi, ut ille sponsus inco admissus familiariter 
in conclavi, purificct, magnificet , lxtilicei osculo |ain os Doiuiui diutius non audire, sed amore n nie su.ivi : non ut lanquam labiorum extraria, ut 

fc .„. -_:.. i i. - . ... _ ■!:... i "..-..«1*1 r. n . : .:« --J o.- *... . . _• ... a:stuans, oris osruluui vult sentire, ut sciliccl aJ 
ventu Sponsi gralilico, lirma pace, irrcmola prx- 
senlia fovealur, juxta quoJ a propheta vel angelo, 
lanqoam ore Domiui nuniialur. < Fiat milii, ait, 
secundum vcrbuiu tuiim (Luc. i). > Fiat, ut me be- 
nedictam in mulieribus reddat gralix plenitudo; 
ornet uieum tbalanium advenientis sponsi rcgia pul- 
iliiilmlo ; niiiiiu lrcundi'1 ulcriim sola Spirilns sau- 
ctiludo; uieiis ille sit Filius Dei, salus, justitia, sa- 
pientia, forlitudo. Iloc osculo sponsus ille ad me 
benevolus se iuclinet, lioc 111 sinu pacilico, in ain 
plexu gratifico sponsain matrein Virginem me re- 
cluiet : lioc nie deliniat, me rellciat, me serenct, buc 
ine sibi vcndicans a cunciis obviautibus alicuct. lloc 

PxtUOL. CCIII. assolet, liat conjunctio, sed Spiritus oris ejus grata 
milii ct suavis qusdam infusio. Denique postquam 
de liino lcrra. primum Deus liomincm figuravil, vi- 
t:e spiraculum, ut legilur, in ejus faciem inspiravit 
[Gen. u), et sicul Dei tanquam mauibus factus in- 
telligiiur vel plasmatus, sic Oalu oris ejus ad 
vivenJum lcmporaliler animalus. Longe infra 
Flisaus cum vellel morluum susrilare, inclinans 
se jacenii, non solum niaiius manibua scd ct os 
ori voluit applicare, ut vivenlis flatu ta.tus aui- 
inaiii viventem recipcrel, ct incumbens, non do- 
fectum, profeclum vcro defuuctus acciperel (IV 
/,'(/. iv). Looge vcro allius, mullo sarratius virgo 
sibi Dci Filium prxsto esse, multo suavius, Ionjc 

7 195 PIHLIPPI DE IIABVENG 

nperosius eiim in oscnlo vult ailesse , ui scili- A 
<ef osciilinn impcrlial, iil esl senliri facial Spirilum 
ejns oris, tangal eam spiritu gralix- el ellicacioe 
plcnioris. Tu, inqnit, Sponse mcus,' Deus meus, 
taam mihi preesenliam dignanter imperlire, da po- 
siulanti osculnm, id esi tuuui milii Spiritum da 
senlire, lua milli aspiralio adeo sil ulilis, forlilis, 
el juciinda, ul el virgo juxta votuni perinaneam, el 
lainen concipiens sim fecunda. Aspira, inquam , 
niilii, non soluni ul cum caeteris laborem fiiigere va- 
leam in prxceplum, sed osculare virginem, ut vir- 
gini prae eaeteris osculo des concepium : luum in 
nie osculum inira, et mirabiliter operelur, ut et 
Sponsa; fccundilas, et Malri virginitas singulari pri- 
vilegio conservetur. Yos igitur in lioc auditorio tam 
omnes quam singuli qui aslalis, si de verbo audito " 
digne et rcverenler quidpiam cogitatis : attendite, 
diligiie et osculum, quod porrigit Filius Dei Patris, 
et singalare meriium, et solenine miraculum tanta: 
niatris. Qure sciens el scnliens nuplialis osculi sa- 
cramcula, nil requirens aliud, sive quovis alio non 
contcnia ; ad obtinendnm illud velul principaliter 
est inieiiij ;etob hocin principiosermonis illud sibi 
pra?cipue poslulat impcrliri, ejus suavilalein , ejus 
eflieaciam diligcns experiri. 

CAPIT IV. 
Osculelur "ie osculo ons sui. Ille, ait, qucm diligo, 
quem pr;e cunclis eligo, inihi mirabililer conjunga- 
uir; suo niilii osculo, suo mihi Spiritu inlerna sua- 
vitas effumlatur ; cnjus ope et opere niea carnis in- „ 
icgritas muniatur, el in me Verbum earni, Deus 
liomini persnnaliter nniatur. Videte miraculum Mj- 
tris Domini. Yirgo Sponsi osculum accipil, osculan- 
tis Spirituin porcipil ; et in osculojam mater con- 
cipil, dum operanle Spirilu concepluni recipit. Quod 
niinirum et angelus Gabriel antea praedicavit, cum 
ei supervenire obumbrantem Spiritum nuutiavil 
(Luc. \) ; evangelista Maiiba-us (cup. i) postea con- 
lirmavit, iiini factum recolens, matrem virginein 
coinniendavit. i Invenla est, inquit, babensin ulcro 
de Spiritu sanclo. > El infra : « Quod eiiiiu inean.i- 
lum esl.de Spirilu sancloest(tHd.). > Haiicgratiam, 
banc efficaciam virgo desideral sibi dari, cum a 
8|>onso lam signanter posiul.it osculari : oplaus in 
osculo exieriora Sponsi oscula non senlire, sed in- D 
lernum illius Spiritum efficacein ei graliam effu- 
liie. In quo typo, v^ul noslis, cum allario proesen- 
tmniir, elsacrantessacra mysteria, ipsi qnoque Do- 
niino consecramur, quia lanti nierilo 110 ofiicii 
sancto Spiritu jam replemur, dignnm ducit religio ut 
astanles pariter osculemur. Osculemur, inquaiu, 
noii ui labia l.ibiis coiifundamus, sed acceptam Spi- 
) itus gratiam aliis refundainus ; el qui sacro eideni 
inysterio assistuni buiniles et intenii , operanie 
Spiiilu, osculodesignanlefianipariicipessacraniciili. 
Vult igiiur virgo a Sponso d.iri sibi arrlias osculi 
uuplialis ; vull Spirilu oris ejus peruipcre quod- ABftATlS BON.-E SPEI iH 

dam conimercium ellicacisc spiiilalis, nt scilicet et 
illibata maneat integritas pndieilix etprnpositi spe- 
cialis, et novo genfre concipiat, conce|>lnin pariat 
uteius virginalis. Hoc iniinns, boc beneficinm, hanc 
sola virgo ista niernit graliam invenirc, ul eam con- 
cepiurani invenireiur nnn \'u'\ cognitio, sed infu- 
sio Spiritus prxvenire, ut solo osculo, sola virgo, 
sola Deuni possil el liomiiieui parlurire, el in ejns 
partu tam diversa, lam dissona sonorn miraculo 
convenire. Sentiens autem Sponsus ille devoiam im- 
palienliam a?stuantis, aurcm suam non declinat a 
desiderio et precibus invocantis; el eain, qn;c sua 
est, misericordiam, suum velus consilium apud se 
diutius non retenlat ; sed accedens propius ainanti 
suaviusse pra?sentat (02). Prxsenlat, inquam.etop- 
tatum vehemenler osiulum dat petenti, dato osculo 
ampliorem fnluciam dat loquenli, ut scilicet statim 
velut expleto negolio non recedat, sed quse ccepit 
semel loqui, fiducialiter jam procedat. Sic nimiruni 
et vos, fratres, nostis aliquoties evcnire cum duo e 
diverso videntur pariler convonire ; si niinor majo- 
ris promeretur graliam invenire, major in principio 
digu.uur minori oscnlum impertire. Quo percepio 
minor longiore fidmia roboratur, ul quiilquid di- 
gmim ducil, exinde audenter eloquatur : et qui 
sensit illius beiievolentiam ad osculum porrigen- 
dum, fidentior jam et prompiior reilditur ad loquen- 
diim. Virgo ilaque percepla SfKinsi prxseutia, con- 
fortata osculo nuptiali, sciens nialrem sc fuluram 
infusiane Spirilus utcro virginali, aliquanto fidcntior 
qnasi a precibus sc avertit , ei ad prxsentein 
Spousum dignis lainlibus se convertit. 
CAPLT V. 
Quia meliora sunl ubtra tua vino. Recte, inquit, 
adveutuin tuum multo supra promissum tempore 
prjcoptavi, luum advenienlis niiln osculum dari 
postulavi, quia novi el persensi, non carnis ducla 
sensu, non meo docla spiritu, sed divino, longe 
esse meliora ubcra tua vino. Cum in osculo Sponsi 
non ubera, sed, ut videtnr, labia persensisset, et ob 
boc coinmendare, conseqnenicr labia, non ubera de- 
buissel, quid sibi vull quod bic labiorum non memo- 
riam faciens, non sermonem, velui simplicitalc 
erronea facit uberuni menlionera ? Denique non 
spoiisorum, sed sponsarum solent ubera coinmen- 
dari, quia virorum uberibus constat pueros non 
Iactari ; et sicut ducimus digna laude ea quae novi- 
inus fructuosa, sic eadem recle carent qune sine 
fructu peimanent otiosa. C;elerum unicuique quo- 
dammodo naturaliter cst insertum, ul eo seposito 
quod ei esl penitus inexpei tuin, ad illud se conver- 
tat quod ei fjniiliarins est conipcrinin, id in exem- 
plum ducal, quod ejus csl arli vel ollicio nou incer- 
lum. Sic naula loquens, prospera qua-qne reruin, 
vocat auras placidas, xquor siraium, velum forte, 
remiges ct carinam ; adversa vcro, ventos rapidos, 
lumens frtium , aqnas dcfluas in sentinam. Miles (62) Allusio ad Mattb. xin, :i2ct Canlirorum vn, 13. 197 COMMENT. 1N CANTICA. — LIB. 1. 193 

qtioquc in omnilius fore qiise diiigil veibosari, ea A excmplum tennerunt regulam verilalis. Ilabeiit qui- 
traliil in exeni|iliiiii qnx oflicio competunt militari, dem hxreiici, habenl f.ilsi Caiholici viinim nequam, 
el vix in cjusore soual nisi lancea, gladius, sciitiiui, quo menle perdita, pede fr:iclo, vel liilei vcl morum 
galea vel loric.i; qua: et si a<l prxliandum redilit ci varios corruinit iu errores; ct Ibrma simili corrum- 
nonnunquam liinor ilegener inimica , lamen a<l lo- piint elabdncunl parvulos audilores. IJaliet eiiam 
qiiendum familiari consueludine sunl amira. Quid M Jildaicus pnpulus, babetel gcnlilis vinum, quo uicr- 
eiiam scholares clerici nisi libros, vcl auctorcs quc ncquiter debriatus, errore misoro lenclur et 
&»rulariumloquunlurlilteranim ? quid religiosiores caligat; ct a<l lapsum prxcipilem nonnunquam irahit 
quique nisi lcslimonia proferunt divinarum? quiil alier alterum el instigal. De qtialibus pulchrequi- 
denique nns pauperes loquiriur, nisi quxnobisa dain poeta ail (63) : pauperibus vel aucloribus vel tulorilius sunt im- 
pressa.nos, inqiiam, quibus et nobilium dignilas et 
copia esl divilum inaccessa? Igitur quia Yirgini, 
qux sunl mulieruin familiariier i.inolescunt, qua- 
rum uberibus infantes parvuli graudiuscule ptiere 
scunt: Sponso loquens, ei niuliebriasimpliciler assi 
gna vii.iino feracem illiusgraliam nobis ubcrilniscom- 
paravit. ln quo etnos a verborum sensu removct lii- 
terali, innuens ea cssc inlclleciu gravida spirilali, 
duin Sponso atlribiiii quod iu sponsa esl eo facilius, 
quo propins, inveuire, qno<l prorsus novit illi com- 
parationis tanluin gralia convenire. Quia meliora 
iunl ubcra luavino. Noveral quidem virgo.el in libris 
legerat antiquorum, quod justus Job privalus sub- 
slanlia, orbaius sobole liliorum (Job i), a planta pe- 
dis usque a<l verticem duro verberc sainiatus (Job 
n), insuper etuxorisexproliraiione molestissima fa- 
ligatus : tandem salis xgre, saiis misere conque- 
niur et revolvit, quod a lantis cum maiis opportuuo .... occurril dinna rclatu 
Vompa ; ttncm fwium poia trahebat anus (64). 
Jmt.Ta el genlilitas dicuntur non immeriio sc- 
nnisse, cinn iilrunique ab aiiliquo cunstet populum 
' g exstilisse, quorum qnisque inv cnitnr contentus pro- 
priis cxremoniis non fnisso, scd frcquenier devius 
in errorein altcrius pcrlransisse. Nunquid non \o- 
bis gentilitas niale pota Judaicum pnpulum irahcra 
videbalur, cum ad colendos deos, modis illum qui- 
bus poterat, liortabatur ; et ille satis miser elirictaie 
simili tenebatiir, duccniquc prxcedcntem ut Ims 
diiclus ad viclimam sequebatiir? Cujusmodi pompam 
videns sibi occurrentein Eiias, non potuit sustinerc, 
quin vel ridcns succenserel, vel succensens festi- 
naret eaiudem nbviatn deriderc, tu ct duces crro- 
neos casiigatione irrisoria feriat ne prxcedanl, et 
auditores uevios verbo castigaiorio, ne succedant. 
« Accedens, inquit Scriple.ra, Elias ad omuem popu- 
lum, ait : Usquequo claudicalis iu duas partes? Si tcmpore mors prxveniens non absolvit. Quare, in- c Doniinus est Deus, sequimini eum ; si autem Baal, quitJob, non in vulva miser ego mortuus exspiravi, 
cgressus exuiero.curiionslatim dignovitampericulo 
terroinavi; cur ad augnientum miserix supposiiione 
geniiiimcoiiforlatus.curadejusdemcumulunuandem 
(111) nberiluis sum lactatus (Job ni)? » Exislimo, 
ubera quibus Job dolelet conqueritur se lactatum, 
longe ducens melius super matrcm suam se fuissc pri- 
mitus ablacUlum, non lac salutiferum, non vitale.-n 
ei aliinoniam infuderunl, sed vcnenum aspidis, scti 
vinuni, in quo e^l luiuria, piofuderunl. l)e quo le- 
gistis : ■ Pel dracoiium vinmn eorum, ct vcncnum 
aspidum insanabile (l)ent. xxxu). > Vimim istud seu 
vcnenum, ipsa est persuasio et doctrina, quam dis- 
seiuiiiai cl diffmidit perversorum pravitas serpen- 
lina, quac suos audilores r<'d<lil ebrios ct scducit, " sequimini euin (111 Reg. xvm). > Et infra : « Illu- 
debal, inquit, propbetis Laal Elias dicens : Ciamale 
voce majore, Deus cniin esl, et fursitan loquiliir, 
aul in diversoiio esl, aul in itinere, autcerte dor- 
inil, ut excitetur (ibid.). > Nccsolum Juilxi suasione 
pestiiera et errorc Gcntilium seducuntur, sed et Gen- 
(iles nonnunquam in Judrcorum supcrstitioncs ct 
ineptias inducuntur; et Judxa inveterata malis, 
gcntilcm miscrum solvi a vinculo uon coucedit, sed 
male pota poium, cxca cxcum ad extrcmam usque 
foveam aulccedil. Quorum pompaiu in Evangelio 
non tam risnrie, quam censorie Dominus exsecra- 
lur, et eis Va:futurum co terribilitcr, quo veraciicr 
comminatur, ut cum andierint cjus duros nioiiilus ct 
veraces, vel emendati, vel inexcnsati reddanturtam ei a lide in errorcm, a juslilia in injustitiam dcviat d UC cs prxvii quam scqtiaces. « V;e vobis, ait. 
et inducit. Quodpropter in ^f.gypio, psalmo tcste Scribx et Pharisxi hypocritx, qui circuitis mare et (Psul. lxxvu), percussil Dominus vineas iniquoriiiu, 
et in suo Moyses camico accusat vineam Soilomo- 
r w in (Deut. xxxu); quia ^Cgyplus et Sodoma vinum 
rnisteiil suis discumbeiilibu» veucnosum, pcrversi- 
lalis foiuiam, doclriuam malilix, itcr ifljuslilix tor- 
tuosiim. E regione :>pud Jeremiam laudes lilii Jo- 
nailali meruerunl (Jcr. xxxv), <|iii prxcepto Patris 
auiiito viiiiiin bujtiscemodi non biberunt, dum eoruin 
meniibus iiiiii sciluctoriim scnsu, non coiiscnsu pcr- aridam, ut facialis tinum proselytum; ct cum ftieiit 
factus, facilis cum lilium gehennx duplo quam vos 
(Mutih. xxin). > iltijusmodi pompam ipse eiiam 
Paulus iiiiucns, non ridere, scd zelo fervens, lenax 
jusli, noxx impalicns, visus csl abborrcre, ut voce 
libera, ncc Peiro parcerel qui prior cl dignior iulcr 
apostolos videbalnr, eo quod in hac pompj erroro 
liniido prxvius habebalur, Nolebat cnim isie ut illo 
viuo turbido poiaretur, el eum malc potum lurba diio dcmcntaiis, juxta Pairis lam inandatum quam ;cquc lurbida sequerciur, nc cx liac pompa nnu so- 
(63) Vide Prov.vn, 7, etc. nv, 18. (G*)0\idius, lib, i Vntumm. m PI1ILIPPI DE HARVENG. ABBATIS BON/E SPEI 200 lum nsus, sive irrisio gigneretur, sed ei verius A luentes fsrmx laqueo romprehendit; sinisiro roa- Evangelii (qtioil fas non est) indignum periculum 
palerelur. « Cum venissel, inquit, Ceplias Antio- 
«hiani, in facieni ei resliti, quia repreheusibilis 
cral (Gal. n). > Et infra : « CllDl vidissem, ait, 
niiod iidii recte ambularent ad verilatem Evangelii, 
dixi Cephx corani omnibus : Si tu, cuni Judxus sis, 
gentiliier el non judaice vivis, quomodo genies co- 
gis judaizare (ibid.). > Attendens Paulus lam prx- 
viuin quam pedisscquos erroris nubilo debriari, et 
aptid eos satis pure veriiatem evangelicam non 
servari, grave ducens in piaculum, nec impiinitum 
fercns, in medium mox prorupit, et extensa cor- 
reclionis virga pomparu repreliensibilem interrupit. 
Quod etiam dignuni relatu idein Apostolus judica- 
vit, et Galatis loquens, id inter cxtera jucunde et 
meiiioriler replicavit, forte ut non solum Galntx, 
Sed et nos ejus magisierio cognoscamus, quid el 
majorcs nobis, ct nos quid majoribus debeainus. 
Debel enini minor majoris viliis et erratibus non 
coiisensuiii ; sed, si in illo grave quid et intolera- 
bile fuerit depreliensum, arguat necesse esl enlpx 
odio, zelo justitix gralioris, eo diligentius obser- 
vato, ne quid interserat tumenlis procacix vel ran- 
coris. Debet autem major minoris adinoniiionem 
non tumeiiti supercilio fastidire, et iiigne corripien- 
lem non velut aucioiilaiis privilegio referire; sed 
anre benevola inonilori, vel potius U2 ejus mo- 
niiis obedire, si lamen constiterit cbarilali ea vera- gna dicens, quos jam tenet, efficil cruditos, bealos 
auditores; contemptores vero docens nullatends 
impunilos. Ilxc ubera Sponsi meliora vino perdito 
i|uis non dical? quis, nisi vino ebrius, asserenli vir- 
gini contradicat? cum vino daiiinaloriim poli siniul 
et potanies, non lam corrant, quam corruani obcx- 
cati; poli autem Sponsi uberibus, sinl beali? < Bea- 
tus, ait, quem tu ermlieris, Domine, et de lcgc lua 
docueris eum (['sal. xcui). > 

CAPUT VI. 
Quiu meliora suni uberu luu vino. Denique in 
peciore Sponsi tlicsauri sapiemix et scientix recon- 
duntur, qui pnideiitilius et sapienlibtis liujus sxculi 
pcnitus abscoiuiuiiiur ; et qui secreta eorum tam 
multis graiulinscuiis lempore lamo iei.il, procedens 
Sponsus e Ibalamo, bonitaie, qnx sua est, patvulis 
jam revelat. Siquidem auclis relro sa-culis in ipso 
tbesaiiri inconiparabiles latueruni, scd assiinipta 
carue virgiuis, velut de peciore papillx tiiigenies, 
niirabililer eruperunt, qux non arenleS gullas, sed 
rivos et flumina profudenint. et sese pleno couiu 
quibusque digne accedeiiiibu* infuderunl. Quodpro- 
pter el virgo post acceptuin osculum, slatim a 
Sponso, tanquam valelaciens non dcclinat, sed in 
ejus pectore, proficiendi gralia se reclinal; et ailhi- 
bens co capacius, quo avidius liaurilorium purx 
inentis, potalur, salialur ubeitaie grata ubeiuin cl 
fluentis. Il>i scieniiani, ibi sapientiain profundu con- eiier et humiliier deservire. Hoc iiimirum vino quo r silio pluribus occultatani, alto desiderio sitii, et 

vel Cepbas, vel quisque deviat errabundus, et in 

pompa vel prxcedit vel succedit claudo vestigio nu- 

labundus, ubera sponsi virgo diiitel asserit iuclio- 

ra, expcrimenlo sciens non exlerno soluin audilui, 

scd iuterno quoque gustui graliora. Ibera suul 

Sponsi forma el doctrina, exemplum et verbuin, 

vila etsermo, quibusfovilel aluillaiiquain lacle par- 

vulos auditores; pavit ct roboravit, ut pane et cibo 

solido grandiores. Ob lioc quippe et puer natus esl, 

ut parvulis congruum se prxberet, cl xtaie profe- 

tit, ut se virum profectioribus exhiberet, iu oinni- 

bus qux gessit et dixit, ducens et docens parvulos 

aul inajores, prout ad capiendum parva seu grandia 

se reddiderinl prontpliores. i Proeedens enim e seniil sibi nianifestius revelalam; et jam, sicut 
angelo, sic proplieiis prioribus inconsultis, incum- 
bens sola soli, trabit, juxla Job (cnp. xxvmj, et 
atlrabit sibi sapienliam de occullis. Fallor, si nou 
et ille Spousi diseipulusquem dilexit, de ipsius pe- 
ctoremanare sapienliam ei scieutiain inteliexit, cum 
in Ccena positus uon lam vinoet epulis ntalerialibus 
acquicvit, quam supra peclus Jesu intcr ipsa ubera 
grato acciibitu requievit. Ibi Verbuin vidit maneus 
in sinu secrelissimo Dei Patris (Joan. i), viilil Ver- 
bum carnem factum in virginali tiialamo Sponsx 
mairis ; vidit lliesauros sapienlix el scienlix clari- 
tate sibi conspicua lumiuosos, mundi priideniihus 
et sa|iientibus superfuso quodani velamine lene- ibalaino for.mi prx fiiiis hominum -,pecio 5 us (Pxa/. D brosos. Vidit, iuquam, nec invidit, non omniLus, xliv), > doctrinx salularis incomparabili pleiiiludine 
copiosus; formx prius meriionon solum Virgiui, sed 
el nobis voluit complacere, verbo poblmodum et 
dncirina omnes, qni lamen dociles fueiinl, edocere. 
Naiu quia ejus verbo lion salis diguani volumus 
obedienliam exhibere, primam cnjus faciem sui 
meritocogimurabborrere, ccepit, ul legistis (Aet. i), 
Jesus facere et docere, ul factoruni lanquam illc- 
eebrosa specie nos atieiiioset beuevolos advocet et 
adducat, et illeclos suaviier in suum audilonum 
fortiter iotroducai. Dextro vebu ubere magna fa- 
clens, comniendabileni se ostendit, diligentius iu- sed fidelibus revelare, et calamus scribx velox 
scripio niemori commendare, ul auditor iiuelli^eiis 
ad ejosdem arcana pectoris diligat aspirare, et a sua 
merilorum iuopia, in illa thesauioruin prxsentia re- 
spiraie. Ad lianc non accessil Porpliyrius, Arisio- 
leles, Socrales, sive Plalo, non primus, non secun- 
dus, non de ccelo cadens tertius ille Cato; non deni- 
que quisquis abhorruit cxcalus malilia gralix noxi- 
tateni, tenens et retineiis sux vel scienlix vel sapien- 
lix vetustalem. Quoruin scienlia non sanare, sed 
inflare veraci judicio prxdicatur (/ Cor. n), sapien- 
lia vero apud Deuni gravis csse stiillitia judicatur; 20 i COMMENT. IN CANTICA. — LIB. I. 81)2 in qna lamen fixi manen! sensn neseio veritatis, A treni voluil virginalem. Yerilas esl qua volunlalem semetipsos scducentes quodam privilegio veiusiatis, 
E quibus iiiiiis (61 ") : \ 

Qui properant. inquit, nova musla bibant; mihi 
\fuitdtil uvilttm 

Testti merum. 
Nini mustum novx gralix dc Sponsi peclore Iticu- 
lenio. scil fundi sil>i optans vhiuni erroris vetus de 
vase lululento, cujus eo arccptior, cosibi perfectior 
viiletur suavitas, <|iio eam et usus confirinavit, et 
avila sanxit aiiliquilas. At vero musliim novum 
quoil a vasis veteribus non polcst sustineri, illi bi- 
baut qui properant, qui procedemein e thalamo 
sponsuin diligunl inlueri; qui uioniti ab angelis 
iiislar paslorum veniunl fcslinantes, quem videut, 

qucm diligunt U3 "°" prcmenles silentio, sed D paravil, noxia procul arcens, virluluin Ooribus lli.i 
leslino prxconio nunliantcs (Luc. n). Ad qnein lamuni adornavit; eoque adornaio sese pariter veri- B istam lelici opcre consiimmavit, iluin < Verbum caro 
factuni est (.loan. i),» et Deus lionio in virgine mi- 
rabiliter babilavit. Misericordia esl qua munduin 
subire pcenas meritas non co<_-git , sed ad delenduiu 
cas, tempus boc, has nuptias , virginem lianc ele- 
git. Veritas est oua temniis c!c' liun adventu suo 
feliciicr illusiravit , qua eleclam virgineiii opcranle 
Spiritu fcc.ond.ivii. « Miscricordia, inquii , et veritas 
abviaverunl sibi (Psal. lxxxiv> > Ut virgo digua 
lieret, misericordia prxcucurrii, ut vero inater fiat, 
veritas mox occurrit; et non sicul a nobis culpae 
merito virlulum fit discessio vel excnrsns, sed in 
illa fit canim grata convenientia vel occursus. Ven- 
turo sponso locum pr;Eciirre:is misericordia pra:- iirnio prius, nenio pciTeclius iiiveniiis est prope- 
r:ne, quam illa quae meruit venienli suum uieri 
ibalamum prxparare, qtix rccumbens ii: ejus pe- 
Ctore, liausii ei sensit ejus scienliain et sapientiam 
gratiorem, sen^u, senlemia, errore piiilosophico 
mclioicin, 

CAPUT VII. 
Qttitt meliortt tuni ubera lua vitto. Possunl ei Spnnsi las prxsentavit, qtian Deumin virgine juxla propo- 
silum ineffabililerhumanavit. Esligitnr misericordia 
Dei, erga Virgincm volunlas promptior ei adertus; 
est ct vcriias, ejus voluntatis adimpletio vel effec- 
tus; ciiii: non incrila, sed misericordia cflicil vir^i- 
iiein graliosam, el jam plenani graiia reddit veritaj 
gloriosam. Scripiinn quidem et prxdicliim le^isiis : 
i Quoniam misericordiam ei veritalem diligii Deus, nbera ejus, misericordia ct verilas appell.iri, qnje gratiam ei gioriam dabit Dominus (Psal. i.xxxtn). > 

in Sponsa el malre virgine constat specialius ope- '" virgine Deus misericordiain et veritatem diligit 

rari; quibns ncc debei, nec potcst lex daia per operari, cum electam gratis vult vcre de gratia 

Moysen coxqnari, licet bona et suo lempore possit gloriari, cum eam purifical dono incomparabili gra- 

necessaria judicari. i Lex cnim bona est., si quis ea Q li * spiriialis, et eam Iseiillcat singulari privilegio 

legitime ulatur (i Tim. i). > At vero in lcgequaedam glorix specialis. i Respexit, iuquit, bumitiialem 

vini ausieriias invcnilur, quae opcratur iram, gratiam ancilte su.e ; el ex boc beatam me dicent ouincs 

non largiiur, qnae dentem pro dcnie, oculum pro generationes (Luc. i). > In respeclu humilitatis mi- 

ocnlo viilt auferri (Exod. xxij, repcrcuii ferienteni. sericordem gratiam commendari, in praedicaliona 

maxillam alieram non offerri ( Muith. v, Luc. vi) beatitudinis vcracem gloriam vult signari , quia ct Lcx quidem jubet multa, jubet magna, sed iu luceni 
obscura non producil, si quid vilale profert, teua- 
ccm paleam siipeaducil, iiienies c:ecas onerat, cer- 
vices duras aggravatel obtumlil , graiix leniiatem , ancilla lnnnilis lii, donis grali;c copiosa , el civitas 
rcgis niagni de le digne dicimus , gloriosa. Recie 
igiitir virgo ubera sponsi vino dicil mctiora , quia 
nulli ante conlulit quxvis anliqtiitas , non boc se- suavilalem Spiritus, non iufundit. Lex beue pro cum attulii censoria legis ausleriias , ut venirct in 

inerilo dat lemporalia vcl promiltit, delinqucntem virginem misericordia, vcritas nascerelur ut plena 

cruciat, pcenas meritas non remillit ; scverum judi- fierei graiia, cl incomparabili gloria Ixtarclur, 

ciuin, gravcm justiliam operatur, nescit inisericor- CAPUT VIII. 

diam, gralis elsinc prctio non placalur. Quis lalem Qviamdiorasunt uticra tuu vino.fragrnnlia unyuen- 
sugaluvam, ei uon dentes ejus durius obstupescant? D tis opiimis. Recuinbens virgo in sinu spmisi, recli- 

cujus gusiiis et palaiiim non hoc haustu gravius nans se in peclorc, inter ubera rcquiescens , a fo- Binarescant? ubi sine miscricordia regnat ira , ju- 
dicinm exercetur , cum digne misericordia super 
it.ini ct judicium exallctur,? (Jacob. n.) Atlendens 
itaquc virgo mandala lcgis qux quodammodo popu- rensibus scquestrata , iuiernis et sdcrelioribus ac- 
quiescens; mirasentit, gnsiat suavia, nou palato, 
scd cordis cxperienlia Istabundi, sensu gaudel sua- 
vium snavi fragranlia se pcrfundi. Habeut euim Inm deceperunt, duin sine spiritu graiix dura et nuera Sponsi non potum lactis simplicem, sed un- 

importabilia prxceperunl, ubera sponsi laudal, qu» guenia, confecliones miras, rerum medicinalium 

gratiic eam el suavius extepcriint : « Mc, inquicns, condimenla , qux collecta ct confecla U4 prelio- 

Domine, juxu Psalmum, me lua misericordia ei sis admodum spcciebus , paucis eranl prxcognita, 

verilas susceperunt (l'sal. xxxix). > Misericordia nulli plene exhibila cunclis retro sxculis, veldle- 

eslqua coelorum Dominus inlrare voluit llialamuin bus. Interna quorum abundantia a parvulis quibus- 

nuptialem, Patrem habens ingenilum, liabere ma- quc ct lactenlibus non hauritur, sed eaiu Sponsa 

(tii) Oviclins, lib. i; De arte amandi. 203 1 Ull.lPri DS IIABVENG ABBATIS BON.£ SPEI '. i virgo plenior gralia, profeelu gr.indior prBsenliali- _^ se:isis=e,el dectusper Spiritum de illi mysterialller ler experilur, in cujus llialaino facla est ipsa un- 
guenloroni composiiio velmislura, ipsi prius longe 
ei amplius, niinus vero ei posterius nobis parvulis 
profutura. Cum enini misericoiviia et veritas , ut 
prxdictum est, sibi invicein occurrerunl, pruJenter 
ei soiliciie quasdam velut speeies collegerunt, quas 
allatas e diverso in uniim fasciculum cocgerunl, ex 
arte pigmentaiii in unguenta suavissima redege- 
rant. Inter Deum quippe et bominem anliqua 
discordia versabainr , eo quod injtisiitia hominis , 
De! juslilix nnlla convenienlia jungebalur : spon- 
susque adveniens justiliam aitulit , dedil pacem, 
graio fecil csculo jungi przviam et sequacem: 
t Jusiitia , irquit , et pax osculatx- siint ( l'snl. pnedixisse.cum illi se in veslibus valde bonis, Jacnb 
ejus 2lius prasenlarel, et paternis naiibus oilor 
vesliuin suavissimus aspirard : « Etee odnr, io- 
quil, filii mei sicut odor agri pleui, cui benedixii 
Doininus (Gen. xvn). » Iluic agro dala esl novae 
beiiediclionis incomparabilis sancliludo, el oli hoc, 
conseqiienter florum.et fructuum, et odorum inde- 
ficiens pleniiudo, quam de longe percipiens, exsul- 
lans Isaac adiniratur, Virgo de prope senlicns, et 
reipsa experiens, ineffabiliter gratulalur. Ab illa 
vero et per illam ejusdem fragraniise sensus vel le- 
nuis ad nos venil. vix landeni perveniens.quia longe 
posilos nos invenit, inventosque reddidil suo lani 
felices quani bilares de advenlu , nec nostro lain*n Lxxxiv).i Cuinenim eumqni iujuslus fuerat, collata B meriio. scd ejusdem Virginis interventu. Eisi enim juslilia fecit justum , ccssil discordia, qua: inter 
justuiii diu inveierala fuerat et injusium , et siaiim 
pax succedens, quia in justificalo nisi jusliim qniil- 
piam non p:rcepil , diu desideraium invenlx jnsli- 
tia: dedit osculum et accepit. Ad Deuni ergo justnm 
pacem habuit juslus homo , iniiaque assuniplione 
factus est Deus homo : Deus, inquam, assumens , 
suani jii^.iiiam dans assumplo , suo tamen assu- 
menlis Vigorc jusliliae non consumplo. Porro sicut 
obviantes sibi misericordia et veritas confeciioneui 
faciuntvel unguentum , sicjuslilia et pax invicem 
osculanies , quoddam niliilominus condinientun) , 
quo salus vel salubre O.ilur procul dubio leniinen- in virgine couiposila biijiisniodi sunl unguenla, 
nou lamen apud eam anguslis linibus sunt dclenla , 
*ed ad romoliorcs abundanle gralia deveiieriint el 
lactu odorifero , et odore salutifero nos unxerunt. 
Quod anlein unguenla dicil pluraliter , non un- 
guenluin , innuit quod in nobis non unuin genus 
mali singnlaritercsi inventum, scd languores mul- 
los, multas infirmilales noslra sibi miseria compa- 
ravit, quas medicus adveniens unguemis medicina- 
libus asporlavit. i Vere, inquil Isaias , langnores 
nosiros ipse tulil, et infirmilates nostras ipse porta- 
vit (Ita. liii). » Vere lulit et absiuiit, poriavii el 
asporiavil languoresnostros, nostras iufinniiales , lum, ei quem Saniarilanus suum misericordiler Ie- qus niultae el variae non unius uuguenli lactuin seu 

:. ■ .- «r„_ .. I. ..: :.. .L.l G. .. . . . . ... . .- .« .. vaverit in jumentum (Luc. \). Denique in Ibalamo 
Yirginis velut in mortariolo convenerunt, et con- 
ventu gralissimo ungiientuin vel unguenta satis 
utilia confecerunl; Patris praeceptio , verbi prasen- 
tia, umbrainen Baminis : auris obediens , tides coii- 
slantior , et caro Virginis. Istaruni specieruni in 
vasc lictili, rusticana 11011 fit confusio , sed docta 
inanu el arte medica quxdam contusio , quibus in 
iiiunero etmensura el pondere congruo dibtribnlis, 
iinguenta preiiosa el dolorum mitigaioria et rcpara- 
loria sunt salutis. Quorum confectio lanta? nimirum 
et fragranliae ve! odoris, ut Sponsa, cui dalnr gra- 
lia?. beiielicium amplioris , delectelur el niirelur 
suaviiatem odoriferam unguenioruiii , quse iuni.so- fragranliam exigebanl; sed ali* el aliae , aliis et 
aliis unguenlorum medicaniinibus indigebanl. Nos 
vero qui mulla xgriludine laborantes ad discendum 
wlubria non vacamus, quos premil vel hebetudo 
ingenii, vel lorpor faslidii , ut parvain in illis dili- 
gentiam apponamus ; nos, inquam, quae iufirmitas, 
quo unguento iiidigeat, ignoramus : et experti mor- 
bos nnilliplices , in ctirandi sciepiia caligamus. At 
ille nosler medicus intra suam solus pr.esidens of- 
llcinam, congruam unicuique paral u-griludini me- 
dicinam, suoqne arlificio non vull passiin lan^nidos 
interesse, nec Iransire ad eos arlem vel scieiiliain , 
sed prodesse. Veniinlamen quaulum 115 ' n seipso 
potesl quilibetexperiri, cui sanando medicus ciiram lun: bona suni, sed optinia protul dubio ineliorum. ^ diligit impertiri; iria posi invicem ungnenia ad nos Eisi enirn ante legcm, et sub lege plurima suni in- 
veiita, ifuze devolie fidei meriiis vertunlur medici- 
naiilei in ungueuta, qua; Deus , honnrum semper 
amans. legilur odoralus, el creditur niultoiies sua- 
vitaiis odore gralissiino delectalus, tanieu isia, de 
quibus seinio est, oinuium csse opiima preceden- 
liuin, experitur, qjac proxi-jia thalamo, vel quai 
magis essc llialainus invenitur. In cujus tcrrani 
Deus e.v nre proprio niisit sputiim (Joan. ix), et 
inirandosatis modo nulli supra ve! infra siinili fecit 
lutum, cnjus taclus et liuilio lumen reddii ab anli- 
quo nativitalis lempore jain negaium, et suavis fia- 
grantia demulcet ineffabililer odoratum. Ilane sna- 
vem fragranliaiu longc sunra Isaac credilur pr*- ille visiis osl proiulisse, ei per ea nobis aegroianii- 
bus opporiunum reinedium conlulisse. 

Primtim quidein inordax ei aspcrum, duiius nos 
concussil, el velnt a foris liniens quamdam inlerio- 
ribns gravedinem mox iucussit, morbumque diu 
inoiiluiii turbans et removens aiigmenlavil, et quasi 
loluin siuiul scnsui el nolilia? prapsenlavit. Quoprs- 
sentalo fremiiit et ingeiuuil meus iniqua, vix semet- 
ipsam ferens , duin novissima replieat et antiqua, 
punciaqiie et compuucta, duris iuiquilatum recor- 
dationibus se obvolvit, el iulcr spinas el tribulos 
cogilationnm accusantium, aui etiam defendentiiiHi 
seprovolvit. Sic mens turbaia cirpii 4oam siaiiin 
turpiludincm abliorrere, sua; mcriio (a d> taiis >psa V)Z CO.M.ME^T. 1N 

sibi velierr.eniitis displicere; sno ipsius odio nova 
qui-dam el coniraria prisiinis alieslari, ei qua> anle 
placuerant, mulato jndicio detestari. Hxc iiiigiieuli 
fragrantia insiar poculi limorem horridum inlro- 
duxil, qno luslralis venarum iuealilius ad salubrern 
vomiium nos pcrdusil, ut libero fasiu seu fasiidio 
respuenles vitiorum prisiina blantliiiienla, quxpritis 
lncra falso pulabantur, reptilareiiiiis veraciler de- 
Irimenla. Hoc odore lactum se ille paeniicns iiuiuc- 
bal, qoi laborans iu gemilu lecluni suum laciymis 
abtuebal, cujus oculus respeciu culparuin a furore 
Judicis turbabatur, et se invcterasse inter suos ini- 
micos salubri vomilii fatebatur (Ptul. vi). Non enim 
beue conveiiiuul, nec in una scde mnrantur odor ct 
fctor, sed cuiu laiatis pergiaiiam naribns unguenti 
pretiosi odorailmiltiliir, consortii cjus impaliciis vi- 
tioriim fetor emitlilur; ui quo ampliore vclieuienlia 
bxc potio salubris ingeritur, eo flnxu larginre ct 
exiiu laxiore fxcuieniia ucquain cgreditur. Estcnim 
odor ille i vivus ct eflicax ct peneltabilior omni 
glsdio ancipiti, et perlingens usque ad divisionem 
aniuix ac spirilus, compagum quoquc ac nicdulla- 
rcm, cl discretor cogilalionum cl iiilcnlioiium cor- 
dis (liebr. iv). > El ob boc, cum devola medici sol- 
liciludine opporluue, iinportiine cuipiam est inipies- 
sus, cum xgroli Ixsos fiues lain potenter quam 
iuisericordiler csl ingressus : non mealus venarum, 
iioii inedullarum latebrx vel recessus, nnn denique 
a planta pedis usquc ad verlicem locus cst ci aliquis 
inaccessus. Currit ergo el discurril, et birundinis 
more circuiens pervagalur, profunda qu;equc et abs- 
condiia censoris vice et acuinine perscrulaiur, et 
quidquid iuvenit coiur.u iuin vil.c, culpx obnoxium, 
dediium vanilati, forli scopa congerii, etcongestum 
egeril, locum prxparans saniiali. 

Secumlum porro unguentum spirat salubrius , 
lenioris beneflcii dat odorem, vivendi spem reducit, 
inducit cl ainorcm, ut xger se senliens fasce gravi 
posito relcvari, jam meliora speret, in spe diligat 
opcrari. Ad buuc odorem languens anlca spirilus 
Kviviscit, revcrlcnie oppetilu vitales epulas con- 
cupisi it : refecius cibo graiix, gaudci vires neces- 
sarias reparari : mauiisqiie dissolutas et genua de- 
bilia roborari (Ita. xxxv). Proinde ampleclens af- 
feclu pronn inunus gralix conrorlanlis, exit ad opus 
suuin, gratiiui babens excrcitium laborantis; ma- 
iiusque a lorpive evplicilas vigllanter excrit &d 
laborem, audii ct obaudit, ut cat, cl fructum faciat 
graliorem. Oblims qu.c reiro sunl, aitcntius operam 
dat viriuti, castigat corpus suum, nl digne subjicii 
serviluli (/ Cor. ix); ct qu.c priu* amara vcl foric 
impossibilia viilebantur, vice vcrsa co facilia, qoo 
salubria reputanlur. Inde jcjunia, vigitias, coniintn- 
iiain, paticiiiiam amplexaiur, majorum consilio regi 
ei tubjici congrnum arbiiralur; larni- voluptalibos, 
ium ct propriis voluntatibus amorejusti renunliat, m 
sibi rorpus suiiin cl scipsiun Deo subjicint. Hjinc 
ciiiin in nnbis llcus ordincm vuli lenerl, sic inlra 
jusiani legcin ci lcrminos posiios singula cocrccri : CANTICA. — LIB. I. 206 

A ui rarni spirilus impera ,s, agatel redigatbanc sub 
eo, ipse auiein majori oblemperans, unus spiritus 
sit cum Dco. Quis iu bujus corporis fxculeulo gur- 
gusiio misere constitulus, quis tantis malignoruui 
spiriluuin maculis vel decipulis obvolulus; sic pro- 
licisci valeat ab boslium occursanlium minis vel 
insidiis absoliitus, si ,ion fuerit lioc ungiicnlo con- 
fonalricis gralix delibulus? Quis vel objeclo pcssulo 
difljcullalis nimix non resiliat ab ingressu, vel im- 
pedimenloruiii oceursu muliiplici 11011 dcflcial iu 
progressu; si unguenti liujus odore (am suaviler, 
tam eflicaciter non tangatur. ut sicul incipiens, sic 
et proliciens non frangatur? Denique novii quisquis 
proDcientium recte seriem invesiigai, quia quem 
Tater diligiiEiliuin, corripit ei casiigai \ Hebr. ih); 

g nec vult cum bxredilalis prnmissxadeplo beneflcio 
gloriari, queui non permiserii muliis anie passio- 
iiuiii Iribulalionibus flagelbri. Quod si viiiorum, aut 
flagelloruui iuipulsu jusius cedit paululuin el vacil- 
lal, odor eum ungiienti hnjus occurrens ciiius refo- 
cillat : eiimque lanta suavitas collidi ct ruere non 
suslinet in defccium , sed manu supposiia fovet 
et prumovet ampliorem diligentius ad profectum. 
Quodpropter etun mala imminentia non retralmnt 
penilus ab incoepto, sed ejus labores el agones Ougil 
graiia misericordiler in prxceplo : et quem permil- 
lil algere el sudare, suo miserentis consilio, pes: 
sudorera, sanitate repromissa conforiat, el efficit 
foriiorem. 

116 Terlium verounguenliiin phcat marc, iram 

C temperat, scdat veutos majesiate, manu sereuai moius 
aniini lurbulenlos; complanat viam, tenet dejttram, 
gressus finnai, et velui poriu jam inveoto sccurum 
eflicii et conflrmal. In seipso enim viator fortis 
quodammodo jam serenus, ab iucursu viliorum, vel 
a consensu degeneri feliciier alieuus, uuitus paiien- 
lia, certam velul fiducialiter et buinililer jam prx- 
6umit. Cui etsi quxvis adversa post tergum sub- 
iiiunniiraiit ct insistunl, ci taineu in facie, efficaci 
proiervia nou resislunt, dum oblitus qux rctro suni 
concupiscii etdeficit in atriasola Dei (l'sal. lxxxiii), 
conversusque ad euin loio alTcclu, oplai, velul jun- 
gerc faciem faciei. « Exquisivil le, iuquil, f icies 
inea facicin liiam, Doniine, reqiiiram (Psal. xw . > 

n lliijos odore taclus adversa quxlibel, vel non senlii, 
vel inania repuial, ducii pro nihilo, uoii consenlil, 
tanloqiie desidcrio ad antcriora xslual qu;e jara 
sentii, ui aurc surda transeat quidquid dissonai et 
dissentit. Fremant crgo ei inslrepanl minis aul ver- 
b.-ribus qu.cvis ntmporaliter nocitura , blandiantur 
fi.tude, mendacio, jirece,, pr*tio profuiura : quid 
iste, nisi rcrium iler jucunde cl forlilcr oblinebil, 
et velut de supcrcilio montis infrt latraniibus illud 
Aposlolicum respondebil : • Qtrii nos leparabil a 
cbaritaie Chrisli? Tribulalio, an anguslia, an fames, 
au nnditas, an periciiluin, an gladius.' Ccrtus shiii, 
quia neque mora neque vita (flom. vm). > Quia 
igimr lania illiim conflrmal perseverantix certi- 
ludo, ui non curci quid obslrrpalquxvis advcrsaria S»7 PHILIPPI DE IIARVENG. ABDATIS DON.E SrEI S08 

forliltHi" : illud sibi reposifjm jam videturprxinium A quae fecimus nos, sed secuniliini suam misericor- 
obiinere, qnou promissum pcrsevcranlibus conslal indefieiens permanere. « Cursum, ail, consummavi, 
reposiia e;-t mibi corona justitia: (// Tim. iv). > Et 
steru!!! : « Spesalvi farii sumus(/iom. vm). • Hujus 
unguenli suavilatem odoriferam quis expertus, fu 
fniurorum lanqnam pi-Csenlium non incerius, tan- 
tamquc de virtute forliter et suaviter prolirit in vir- 
lutem, ut sperel, ei speratam, quasi datam leneat 
jam salniem. Primuin ergo unguentum ncqiiiliam 
fermenli veteris expurgavil, secnndum novo con- 
spersionis munere uieriiorum azyinos prseparavil, 
tertium epulanles certo sanitatis redditae privilegio 
confirmavit. Prinium , gravi tersorio , hauritorio 
sagaci domuui vertit, evertit et sentinani; secun- diam salvos nos fecit (Tit. lll). > Cuni salvare Deus 
dispoiiil immerilos, pnsl iram, hiijus inisericorilioe 
recordalur, per hoc vel propler iioc nonn n, sive 
oleum, indignos et miseros miseratur; liujus virtute 
iioniinis noslros procul abigil inimicos, liberatos a 
vitiis nos sibi redigit in amicos. Quod ille, qui diu in 
via peccatorum steterat errabundns, visilanie gratia 
jamsperat, jam sibi promiliiilajtabundiis.sciensquia 
ex ejus pceiiilenlianonsnnt Deidona,vocationoncon- 
fertur, sed noinenet oleuni niisericordiaecunciisine 
ritorum 5,17 liqiioribus superferttir. i Nam dedil 
illi noinen quod est snper omne nomen, ul in no- 
mine Jesu omne gcnu fiectaiur; et omnis lingua 
confiieatur, quia Dominus est Jesus ( Philip. n). • dum , segra menii eouforlatricem infudit medici- -» Ideo ille puenilens : « Propler nomen tuiiin, inqull, nam ; lertiiim, spem certiorcm reddidit ne ullra 
casum timeat et ruinam. Proinde primum dici po- 
test purgaiivum , secundum vero confortalivum , 
tertium auiem conGnnalivum, quia primo aeger 
quisque vitiorum faecibus emundalur, secundo , 
grata lima et labore oplata sanilas reparalur; 
lertio, et prasenlium muneruni huuiili quadam teli- 
lia, et fuinrorum cerla fiducia mens in proposito 
cniilirmaiur. llis unguenlis Virgo sancta Sponsi 
ubera senserat abundarc, et eorum graliam non 
apud se, ad modum invidorum ; clauso spiraculo 
retentare; sed foras devotis et liumilibus odorem 
suavissimum propinare, ejusque beneficio nientes vivilicabis me (Psat. cxlii). > Et adjungit : « In mi- 
sericordia tua disperdes iuimicns meos (ibid.). t 
Et iu alio psalmo : u Propter nomen liium, Do- 
niine, propiliaberis peccato meo (Pial. xxiv). t Cui 
spei, cui assenioni, nec ipse Dominus contradicit, 
sed per doetum Spiritu lsaiam misericorditer lioc 
jir;edicit, «l boc audilo- poenitens praesumat am- 
piiore liducia confortari , et sci.il in quo debeai 
eo salnbriier, quo veraciler gloriari. < Gloriabuniur 
enim in le omnes qui diligunt nomen luum , Do- 
niine (Psal. v). t De quo nomine per Isaiam : i Pro- 
pter nomen, inquit, meum, longe faciam furorcm 
meuin (I$a. xlvih). > Propler nomen, aul oleum prius aridas meritorum copia saginare. Quia vero _ quoJ niisericordiaa fundit rorem, ab bis qui me- 

rue.raiil, sutnn longe facit juuieium et furorem; qui, 
si iioii Salvator, si non miserator ei misericors Iia- 
beretur, quid niiser quisque, nisi juste justilia ejus 
iniolerabili premeretur? Sed quid esl quod oleuin 
dicitur effusum? Quandiu olcum leneturin vasculo, 
vel nescitur, vel quanla sil ejus gralia et utiiitas 
non seniitur, quia, etsi omtiium cognitor eam me- 
dicus ipse novit, non tamen aegroianies, qiioruin 
adkuc sanandis vuJneribus non admovil. Aliquaiido 
lauquam in vase signato hujusmndi oleum teneba- 
tur, cum Filius Dei apud se bonus quidem et n;i- 
sericors h3bel>aiur, habens revcr.i miserendi pro- 
posiium in affectu, sed nonduin plenarie laetiGcans 
miseros de effcctu. In vase, ut videlur, hoc oleum ad lanium hnjus odoris beneficium bumanis viribus 
lion venitur, si veniens, non diviua manu et adju- 
torio prrevenilur; dcmoustrat virgo quo munere ad 
illud bine dubio vcniaiu r, ul eo deinonslralo , au- 
diens et nou diligens, inexcusabilis babeatur. 

CAPUT IX. 
Oleum cffusum nomen luum. Nomen Sponsi est 
Jesus, quod vocatum cst ab Angelo priusquam in 
iilero conciperetur (Luc. i). Et quis hoc nomcn vel 
iiitellex.il verius, vel amavit sincerius, vel conve- 
nieutius pradicavit , quam ipsa virgo mater, rui 
primo Angelus nuntiavit : < Ecce, ait, concipies in 
iitero et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum (ibnt.). t Jesus, I.atina lingua Salularis dicilur, vel D voluit conlineri, cum occullo judicio angelis super- Salvator. Secundum cpus suum, est et noraen siium, 
et ex re nomen habet, « ipse enim salvum faciet 
populum sunni (Matlh. 1). > Uecte ergo Jesus dieiiur, 
qi:i populisalus erit, cujus « ncmen quicunqne invo- 
caveril, salvuserit(/o-i. u), quia et devote invocanli 
dextera Domini dat virtutem, et digne conliteiiti, 
exaudiior factus est in salulem (Psal. cvvu). Hoc 
nomen Sponsa oleuni dicit , eleos autem Grxce, 
Latine misericordia est , quia quod ille Jesus vel 
Saivalor .oluil nostor esse, 11011 ncs:ra hoc juslitia, 
sed illius misericordia JeJil esse, dum.ongea facie 
illius nostrum meritum nos projecit, ille vero nos 
revocans, ea, quae sua est, miscricordia salvos fecit. 
Dude Apostolus : « Non e* operibus, ai!, jusiiii:c bientihus noluit misereri, cum eos vel a casu pne- 
rePiente gratia non avertit, vel eosdem post lapsum 
subveniente misericordia non eonverlit. lllis autem, 
qui sieterunt, dedit oleuin hoc senlire, quos uc 
simul caderent, dignaius est inisericorditer custo- 
dire, augcns eis et apponeus 4am efficax hujus olei 
lenimenlum, ut ab co acciperent cerlum standi et 
indeclinabile firmameiiluni. Ca'terum quia boc su- 
pra nos, nihi! ad nos pertinere forsitan dicereinns, 
si noii ct ncs ejusdem oiei beneficiuin sentiremus; 
inio si non largius el profusius ille ad nos vas pa- 
tulupi inclinaret, et effuso penilus olco velut tota 
ad nos misericordia decliuarci. Hoc enim et nosirs 
necessiias, et illius exigere bonitas videbalur, ci 203 COMMENT. IN CANTICA. — LIU. I. 210 ampliori miseriae amplior raiserioordia conferalur; A qui non prius hujus nominis fide pronYit in virtu- et qnia non est disiinclin (juin jtnlocos ei genliles 
peccatum multiplex coiliget et confundat {flom. x), 
i.i putrescat jugum, ulrisque toia Imjus olei facies 
sc cffundat. Quod Propheta iu bpirilu praevidens et 
deprecans : « Deus, inquit, misercalur noslii, illu- 
iuinei vultum suum super nos, et miserealur nostri 
(Pnal. lxvi). i Quid silii vult, miserealur, et mi- 
sercalur? Adjiingi.t : < Ut cngnoscamus in tcrra viain 
tuam, in omnibus genlibus salutare tuum (ibhl.).t 
Quia, inquit, lam gentes quam Judaoi peccavimus, 
et non est distinclio, ad utrosque nccessc est liaec 
olei perlingal effusio, ut digneris nos Jud;tms ad 
eum, qui via est, propilius revocaro, et coguosca- 
mus pariter tuum in omnibus genlibus salularc. lem. < Non est, ait, aliud noinen sub ccelo, in quo 
oporleat nos salvos liCri [Act. iv). » Non est ergo 
qui ab linjus olei vero lumine se abscondat, cum 
in fnics orbis lerraj potenler ejus radius se efTun- 
dat; illuminclque venientem omncm bominem in 
hunc r.iumlum (Jnan. i), qni lamen obslinala ma- 
lilia non reddiderit sc immunduro. Novit quippc 
quisquis aures audiendi douo gralix feliciter est 
Eortitus, novit omnis fulc bujus nominis prudcnter 
erudilus, quia Christus lapis est angularis Judxo- 
rum et genlium copuiator, ipse caput Ecclcsi;e, 
unus Dci et boininum mediator; os nostrum et caro 
nostra ntipliali commercio, consorlio naturali, ipsc 
unctus et ungens proximos virtule el gratia spiri- Oleum clausum in v;-sculo, vel conclavi angelos b lali. Quod oleum sivc nomen, longe lateque lam in sanctos scrvat ; oleum vcro effusum dispersos ele- 
cioruni liominum manipttlns coacervat : ct mise- 
ricordia, qtis .i.l prolegenduin sanos iutra eusii 
sanctuarium se abscondit, Inclinato vaso ad sanan- 
dum scgrotos homines se effundit. « Dotninc, ait, 
Inclina coelos ttios et desceiido; lange montes et 
fuinig.ibuni (Psul. cxun). i Qui stanlibus angelis 
plenum misericordix vas propinat , ad medenduia 
in terra aegrotis hominibus vas inclinal; et quod in 
co tcneri videbatnr, manu iarga vcl prodiga jam 
effundit, et multum miserandis, multam misericor- 
diain siiperfundil. Cujus lactu medico lumores noxii 
delumescunl, repiiinuntur aculei, dolores vulnerum 
inansuescunt ; inslar ftimi, superbarum mcntium Judaeis quam gcnlibus sic effudit, cmn iu eoruni 
cordibus illius dileciio se diffudil : ut primo in Ju- 
d;eis Christum apostoli veraciter faterentur, in 
geniibus consequenter mnlti eodem chrisinite lini- 
renlur. Requisiti quippc aposloli qtiem tilium ho- 
ininis bomines dicant esse, rcsponderuut non om- 
nium verbum vcl seuientiam unain essc, et supcr 
hoc aii exlremum coruin scnsu diligcnlius requisilo, 
tam pro se quam pro cseteris, Petrus sermoue re- 
tulit erudito : < Tu es Cliristus. At illc : Ucaius, ait, 
Simon Bar-Jona, quia caroet sanguis non revelavit 
tihi, sed Paler meus qui in cuelis esl (Slatib. xvi). > 
Poslquam autem Imc oleum sive nomcn fluxit mi- 
sericorditer iu Jitdaea, ejusdem effusionem excepit vanitas evaaescil, pulso morbo rediviva sanitas in- C eliam idumaa : ct in ea calceamentum suum Cbri- valescit. 

CAPUT X. 
O/eirnt effasum nomen tuum. Komcn Sponsi , 
Clnisiiis csl ; Christus autcm «nciiis dicilur, eo 
quod unxit eum Deus olco laHilis prae consortibus 
suis (/'««/. xliv). Non soltun unctus, sed et oleuni 
dici polest. co quod sua virtutc a noxio 'legmaie 
nos emungit, marcentesque ct sridos suavi gratia 
nos perungit. Nomen quippe Christi iiuellectii con- 
gruo definilum, docct Deum ct bomincm pcrsona- 
litcr counitum, et unum Christum effici miranda 
et incompreliensibili vi juncturx, quamvis Dei et 
hominis longe dissimiles sint naturx. Nam sicut 
aiiiiua ralionalis et caro corruptibilis hominem stus adveniens sic extendit, ut amicos redderel, 
quos aiicnos erroris ineiito deprehendil. Qui cum 
exciperent nomen tantum fixa fide, spe procul dubio 
non inani, ab codem Christo dicii sunl generaliter 
Chrisliani, et quisquis in catalogo Gdeliuro dignus 
exslitil eonlineri, sic.it esso Christiaous, sic noraine 
voluit et censeri. Recte ergo nomcn hoc non infu- 
sum, sed cllusiim potius appellatur, co quod non 
Judxo tantum, non Grxco specialiler assignatur; 
sed cum illi primura bnjus lidc nominis giorientur, 
remotiorcs quoque ab cadem exclusi gloria non 
babentur. Iu omiicni enim tcrram bujus nominis 
sonus ivit (l'sai. xvni), ct ad fiucs orbis terrae ejus 
effusio pertranslvit, lam remotis quam proximis tacil uuum, ila Deus assumens ct assumplus liomo, D s eriieils beneflcium salutare, qui tamen tlilcxc 

r*i._!. . ;i.:l :....,. --.1.1:1 ......... IRK\ . ..i ■.*■*« .. -, _ • . n Chrislum nibilominus rcddit unum {0">) : ct cum 
utriusque naturx inconfusa diversitas habeaiur, io 
ipso tanicn Cbristo personx unilas prajdicatur. 
Ctijus (idcs nominis si super nos ipsius miscrentis 
aspcrsorio sit effusa, si a nobis diligalur concretio ™nt fldem operibus adornare. Nam quicunque fi- 
deles ab ortti ;id occasum.ab aquilonc usque ad me- 
riiliem snui diffusi , nomine Chrisliano vel Cbrisli 
olcosnni perfusi, nec est ali aliquibus, lerra, inari 
vel sp.nio <iiiolibci inicrclusum, sc.l a.l uuincs, qui- naturarum, persome nnitas inconfusa : quia multo 1)(JS Di;us m isareri vobiit, cst effusu chrismateet mirando cbarismate affluit et abundat, 
jucundos prorsus cfiicit, dum virtulum mcritis nos 
fecundat. Hoc aulem oleum sive nomcn , jam nou 
aiiituslis 118 Juita finibus csl inclusum, sed ad 
liucs usque orbis in naiionibus cst cffusum, nec • = - 
eis quispiam sc venire rccte cxistimat ad salutcin, CAPUT XI. 

O/cum cffusum iwmcn tuum. Noiitcn Spousi, Deus 
est. Cujusmodi iiomcn Pator lilio creditur infudisse, 
cum eum coxqualcm, coancrnum sibi dicitur ge- 
nuisse, cum ingenitus gcnitum dedil naluraliler 
Dcnm esse, el huic dalioni non nisi Dcum voluit in- (6i>) Albanasius in Symbolo. 211 PIIII.IPPI DE HAUVENG ABP.ATIS BON.-E SPEI 211 tercssc. Nam sicut quidquid Deus est, ila qtiidquid \ ciei snx abscoiidiio nos ahseondat. « Vere, inquit, siilistauti.iliter ductum est ab illo, liuic plenius cst 
iufusum, non principio, non line, uon loco, non 
tempore quispiam esl cxcliisum ; ct a qno esse 
habei, ab co sibi essentialiier cst coi.cessum, qnod 
omiii creaturx cst naturaliter inaccessuin. Ipse lii es Dcns absconditus (Isa. xlv). Deus Israel Sal- 
vator. Abscondilus esl, cum in sinn Palris ab liu- 
mano longe intuilu se recondil, expositus vero, 
cuiu ex ulero matris in salulem Isracl se elTundit. 
Abscoiidilus, ciim in Deo Dens nobis faciem suam autem qui Deus esl, suuin quodammodo, tanqnain vel.it; expositus, cum venisse ut suum salvet po- 

oleum, noinen fudit, ctim .-in^clos recens factos pulum se revelat. In abscondiltim semper angeli 

ignoramix nubilo non confundit, scd a qtio facii ardent prospicere, cITusuiii et exposilnm jam Iio- 

essent, l.ugienie ipso qui fecerat, perceperunl, ct niincs amant diligere, et quos corruplivi fascc cor- 

Pairem simul ei Filium Deum e.sse unum insepa- poris aggravatos noiiduni optabilis lcnet absconsio, 

rabilitcr acceperunt. Nec solum iu ecelestibus fusio jam ferventcs spiritn hxc olci redilit rfliisio. Quod- 

h;ee angelos erudivit, sed in terram quoque ad lio- propier Virgo cnni dixisset : Oleum e/fusum nomen 

iuines eadem erudil.o perlransivit , Judxamque in- luum, subjunxil : Ideo, clc. 
sisnivil nolilix divinx ceniiiido, et in Israel est CAl'1'T XII. 

acccpta bujus laiu prxclari nominis magniiudn " Ideo adolescentulce dilexerunt te. Quia, i.iquit, 

(Psal. lxxv). i Adorate, inqtiit, cuin, omues angcli nomeu ttiuni taiiquam olcum CiTiidisli, duin proce- 

ejus; audivit et laetaia est Sion (Psat. xcvi). > Queiu denlem e thalamo non solum tc bominem, sed et 

in coelo angeli Deum et Doininuin venerinlur, ejus- Deum esse veraciter docnisli : banc doctrinam Dei 

dem el in lcrra cives Sion audilo uomine gralu- docibiles nequaquani ncglexerunl, sed quem ptius 

luuiur, el iu illo populo celcbraiur Dei numen , nescierant, le innovato spiritu dilexerunt. Quos 

oleum viget fusum, ctsi adhuc inter gcules ain- iioii errore, sed prudenter adolescentulas nominavit, 

pliore gratia non effusum. Cum veio diu desiderata in quo alTecluosam diligeutium teueritudinem dc- 

venit temporis pleniludo, qua divini consilii nobis signavit, quia hxc setas et amat lenerius, et se 

ittuotuit altiludo, missus a Patre Filius, iu Vit- ornat cuiiosius, et satagit frequenlitis, vaga oculis, 

ginc, ct ex Virgine voluit liumanari, et sic nomen discursibus inquiela, stare sibi nesciens, diiiu est 

<|tiod Deus est, lam in gemibus, quam Judxis ejus aviditas inexplela. Quos ergo nou deformat 

plenius divulgati. iSciaut, inquit, gentes, quia situs noxia* veluslatis, iulernam qiioium facicui 

i.otncn tibi Deus (Psal. lxxxii). i i Et adorabunt , non exarat ruga prisiiuae pravitaiis, quoiuni occ- 

inquit, cum oinnes reges; omnes genies servieut r lus non caligat, nou dens labitur, vox querula non 

ei (/'sui. i.m ). > Cui ei? Adjungit : i Anto solera raucescit, gressus non labal trcmulus, spina seuio permauel iiomen ejus (ibid.). > (Ju.c utilitas in hoc 
iwmine? < Et benediceulur in ipso oinues tribus 
terrae (ibid).t Quod est nomen istud? < Bencdictus 
Dominus Dcus Israel (Luc. i);> et benediclum 
notiien majestatis ejus. Nnmeii humilitaiis ejus, 
lloino esl ; iioinen vero inajcstaiis , Deus est 
(!('»<!.).» De qno Aposlolos : < Qui est super omnia Don curvescil, sed hujiisutodi positis calor viget, 
vigor animi juvenescii; ii profecio ad amanduni 
vehementius inardescunt, moram ferunt gravius, 
deliciunt suavius, gratius elauguescunt. Denique 
adolescentulx dum voli finem desiderant obtinere, 
eis quus diligunt student curiosius complacere, ei 
ut sese reddanl illorum conspectui graliores, niiun- Deus Ueuedictus in sxcula (Hom. ix).> Deus iste lur summa cura, summo studio videri pulcbriores. 

manens in siuu Patris el lucem habiians inacces- Dantes ergo vel conservanda?, vel acquirendje npe- 

sam. ab illo, vel cuin illo xqualilatem habens, latn ram speciei, apposito sibi speculo siatum sux con- 

angelis quam bominibus inconcessam , ante par- siderant faciei, et ailgaudentes bonis qnx sibi ad- 

tum, 119 Virgiuis suum iuter paucos voluit no- esse perpenduut ex naiura, quod illa minus contu- 

inen fundi, post parlum vero ampliore impctu pas- lit, vigili supplent cura. Quo autem pulcbriores sese 
eim omnibus jain elTundi. Quem enim abscomlitum D obtulerint ad placentlum, eo piacitiores redduntur 

naiioues gentium nesciebani, pauci vero Judxorutn ad gignendum, quia qux iu oculis spousorum am- 

tiocii Spiritu utcunque senliebant , postquam in pliori ptilcbritiidine jiicundaniur, gratius ab eisdem 

fine leniporum utero Virginis est iufusus, per vicos ninnerantur osculo, complexu fecundantur. Una 

etplateasin aqux similiiudinem esteflusus. » Sicut qualium manu speculum sollicila anprehemlens, et 

aqua, inquit, effusussum; ct dispersa sunt oinnia qualis sit, in eo diligentius deprehendcns; genuit, 

ossa mea (Psal. xxi). > Insiar aqux ad commuuetii quia corptts quod corriimpitur anima* speciem de- 

omnium notitiam se elfudit, cum in nostris cordibus colorat, et lerrena inbabitalio gravare sensuin 

ejus cbaritas se dilTudit, cum suorum dona cha- multis deditum elaborat (Sap. \\). Quein pressnm, 

risinalum dispersil, dedil pauperibus, cum eum sed forle non opprcssuin, ul reslitnal lam jnslilix 

qui confirmat, angelorum panem, dedit hominibus. qtiam saluti, castigal corpus suum ei digne subjicit Quem ergo lsaias longe supra dicil ahsconditiim, 
effuso tanquam oleo jam videmus cunctis cxposi- 
lum : e/positum quiitem ut sanativum .Tgrotis 
oleum supcrfundat, absconditum ut sanatos in fa- scrvittiti (I Cor. tx); amoris inluitu uon periciiliiui 
non moriem refugit sustinerc, lergit quidqnid ma- 
culusum sponso cxislimal dis[ilicere; Irontem vult 
esse candidam, gcnas leneras subrubete, labia ve- 213 COMMENT. INCANTICA. — LID. I. 2U 

recundiam, verba modcstiam redolcre : lotum pror- A vel ea niediume sponsi notiiium pleuius assecmi , sns facieni nova gratia relucere, ut ei digne piaccat 
cui vulise probaliilem exhibere. Cmn vesu probabi- 
lem se et amabilem exhibuit tersa fronte, facie 
lam jucunda, laboris hujus ct amoris merito non 
niansit infecunda : seil fecnndanle spirilu, alvo 
concipiens genitali, sponso genuil lilios verbo et 
opere spiritali. Quibus el ail : < Filioli mei, qnos 
iterum parlurio donec formelur Christus in vobis 
(Gal. iv). > Et illud : « In Cbristo Jcsu per Evange- 
lium cgo vos genui (/ Cor. iv). i Altera quxdam 
.idolcscenlula cum fervcrct, et in ipso fervoie lixain 
et stabilem mauere se sponderet, infirmilati suae 
diguo salis judicio nou intenla, ruilis adbuc et iu- 
sulliciens paulo fidenlior est invenla : < Domine, quam apostoli qui anie ct post Clnisii passionem 
cum ea diuiius conversati, ab ipsa frcquenlius uu- 
dierunt Yeiui mysteriuni incaruati. li < oiunes, 
inquii, perseveranles erant unanimilcr in oraiione 
cum Maria malre Jesu (Acl. i). i Cnus quoruni pi;c 
c:cteris ejusdem virginis curam egit, ei ex maudaio 
Chrisli in illius obsequium sedulc se redegil; eique 
ut mairi filius obscqueniem diligeniiam impertivil, 
et in sua receptae provisoris minisierio descrvivit. 
lpsa vero cum Joannc vel cxieris lanio lempore 
conversula, quis peusel quo afleclu eosdem fuciil 
amplexata, qua eos cura sludueril, qux prius et 
perfectius noverat edocere, et mirandum lani con- 
ccpius quam partns sui ordinem frequenlius et iu- inquit Peirus, teciiin paratus snm el in carcerem et B culcalius recenserel Hu.c enim in sc alto et ineffa- in morleni ire (Luc. xxn). i Et ille, cujus erat, 
sicut cxlera, sic et ipsum Pclrum melius nossc, 
sciens illum vclle qnidem quod dixerat, sed 11011 
posse : < Dico libi, ait, Pelre, non cantabit hodie 
gallus donec ter abncges me nosse (ibidX • Et quo- 
niam ad defeclum penitus devciiircl ncgaliodifli- 
denlis, si non maiium supponerel potens gratia 
niiseientis; volcns Peiruin non solum a lapsu lemc- 
rario resilire, scd confirmaliim posica spiritalcs 
lilios parlurire : < Kgo, ait, rogavi pro le, ul nou 
deficial fides lua, ct lu 120 aliquando conversus 
coufirma fratres luos (ibid.). i Infra quidem divinx 
respectu misericordix visitalus, et spiritus insnf- 
flati ampliori inuncro roboratus , ad diligcndum 
foilius, ad persistendum lirmius idem ipse Pelrus 
incanduil; et ainoris merito fortioris ab ipso sponso 
audire promcruit : < Simon Joannis, diligis me plus 
his? Pasce ovcs meas (Joan. xxi). i Apostoli ergo, 
virique aposlolici non immerito adolcscentulx no- 
iniuantur, qu;e in boc draniale comilari Sponsam 
virginem prxdicantur, quas reddil adolescentulas, 
luni dierum paucilas, nou xlalis , sed fldes ferven- 
tior, amor impaliens, indultx gralia novitalis. Pulso 
enim errore qui dispersus latc fuerat in Judxa, 
prxdicantibus Pharisxls quia Christum non pro- 
ducerel Galibea; el quia juxta ipsos creili nullate- 
nus dignuni esset, ul fabri fllius frater Jacobi Cbri- 
slus essct (Mulih. xfii ; Marc. vi), qui magis apud bili consilio completa pervidebat, non assislenlibus 
sibi, non biijusmodi adolescentulis invidetial ; scd 
in earum auribus gaudebut illorum frequentcr re- 
minisci, volcns eas pariler indiilta; sibi graii.r par- 
ticipium adipisci. Proinde ciim dixisset : ldeo ado- 
lescentttlce dilexeruni te, addidil : Tralie me, clc. 
CAPUT XIII. 
Trahe tn« ; post te curremus in odore unguenioruin 
tuorum. Cuin ad lanlam virgo exccllcntium eveba- 
iur, ut dono gralix ad Spousi osculum provebalur, 
ex hoc quidcin 1.1'iitiam et spiritalein fiduciam silii 
sumil, de suis tamen viribus quidpiam uou prxsu- 
init. Sicut 1'iiiui velle bonum, suo merilo nou con- 
cepit, sic illud perlicere, nisi ab alio, non accepit : 
et a quo toium babet quidquid utile ct expeliliilc 
sibi novii, ab ipso tralii postulal posl ipsum, cujns 
obsequio se devovit. Non est quippe, nec intendit 
sic esse agilis, ut prsecurrat, ad lioc niiens soliim- 
inodo, et lioc sibi suflicerc judicans, ul postcurral ; 
ad quod ipsum suo ipsius judicio non pr.cvulcl nisi 
tracta, nisi fasce inflrmitatis proprix non rctracta; 
nisi in ea qux anle sunt suavi Spiritu grati.c sit 
impacta, et ad ea qux retro flantc ncquam Spiritu 
non redacta. Ab ipso igifur post ipsuiu trabi postu- 
lul non invila, sed carnis adliuc corrnptibilis com- 
pede prxpeditu , cujus ctsi forliludo jain fnrle 
promplo in spiritu salis finna, caro taincu natiirali 
qiiadum gravedine aliquantuluiii est infirma. Dum ipsos non de DOito opcre, sed de blasphcinia la|iidcs _ C rgo quein diligit, sequi spiritus piompliis ardet, inci eliatur (Joan x), et quia cum esset liomo, Deum se 
iisuipatoric fatebalur; pulso, inquam, boc errorc, 
adolescentulis fidci no\itas esl collata, cl quani 
sponsa prius secreto hauserat, ad apostolos deri- 
vutu. Milii, uit Sponsa, nomcn liiuiii Deus, luum 
unlii olcum se infudit, cum ros luus vcllus mcum, 
(iiin lua diviuitas me perfudil, cum in me tolnni 
Deum, Verbuin Palris, Dei Filium inlrospexi; et ipsa 
tota plena afiVclu plcnario te dilexi. Mc autetn re- 
plct.i, ad eas qujcjuxta sunt olcum hoc refusum, ct 
ut capi valeat, adolescentulis esl effusum ; et quod 
infiisum milii, cuiii iion posscnt capere, neglexe- 
iiini, efiusuin sibi fervenie spiriiu dilexerunt. Mulli 
qnippe eamdcm virgincm famiiiarius suui scculi, «ipi.iiis summopcre ut eum caro jusio amplius uon 
retardei, scd sicut Deo amal spiritus virginis ad- 
kcrere, sic ab codem spirilu niliil injiiriuin caro 
valeat extorquere. Monnullos eniin voluulas prom- 
piior ad foriiora provocal el atlollit, sed eosdein 
iiilinnit.is carnalis revocal el emollit ; eosque niol- 
liiie gravi vel prxcipiial in defeclum, vcl saltem 
piovehi neqnaquam palitur ad perfectum. Cujus- 
■110,1 i miseros quos miseria nexn ictraliit molliorc, 
quid nisi necessc esl trahi el allraui spiritu for- 
tiorc , ut pressa el nppressa moilitie nequiler relra- 
bcntis. landcin prxvaleat manua iniscrans allra- 
bentis? < Idco, inipiit. ulir.ivi IC iniscrans (Jer. 
xxxi. )i Est ct ille iructus non quojani caio cogitur 2)5 PHILIPP! DE HARYENG ABBATIS BON.E SPEl 216 obedire, sed qut potiits invenitur ipsuin spiritum \ innovatis. Virgo Iracla et «llracla esi loroquodam delinire; tractus, inquam, longe suavinr inierri.Te cn- 
jusdam volnptalis, cun) sjvii-i t tis delectalur gusiu 
ct amore gustata: verilatis. Cujus Inco sponsa maier 
grato desiderio vult leneri, eoqne ad ea quar spintui 
sapiant, snaviter promoveri ; et ab corum siiavitaie 
nnillis leiiiporalium inqiiietalionibiis abstcrreri, sed 
toia a seiena facie ejns quein diligii, absorbeii. Cujus- 
modi facies si amanii vel ad modicum ostenda- 
tur, si 121 oslensse recio judicio defascalior ocu- 
lus inlendalur , osiendens et intendens, lant.e dile- 
ctionis vinculo colligilnr, ut ditigens a<l dilectiim 
nevu indissolubili perlrahatur. Traliaiur. inquam, 
imri violentia, non molestia, non limorf, non tracti 
vel tralientis odio, sed amore ; traclu illo, qno caieris inconcesso, quo Sponsn et Aurlori adhacsit 
curde pcniius indefcsso , sursum dutla et evecta, 
sancto Spiritu lam fortiter, lam suaviier obuin- 
branle, nt tieuni concipial nalura jus inolitum rele- 
g.inle. (Jui vero concipilur, ipse est cujus velociter 
sermo curril, qui saliens in moiilibus, colles tran- 
siliens ui gigas cseiei is aniecurrit (Cant.n), ad 
quem seqiiendum Virgo irabi necessario se perpen- 
dil, quem non nisi nativa lardilaie posita compre- 
hcndil. Quis auiem vel invenilur paratior ad tra- 
hendum, vel agilinr redditur ad currendum, quam 
Virgo, cujus eaio a peecati est prorsus onerc levi- 
gala, iractiique leviganle Deo Iralienti mirabililer 
adunala? Sic vero Iracia virgo, quod nulli alleri alumnus traliilur post iiiilricem, qno vel palrem B novit dalum, jam curril, jam prolicil, jam lcnriit 

fesliualiiis ad npialum : docens ei ducens fervenles 
adolescentiilas ad perfecluin, licet nulla quauiuin- 
vis agilis parem venial ad profecium. ldeo forte 
Yirgo tralii se singulariler poslulavit, eursoram 
vero non solam, sed un» cnm caeteris aflirniavii, 
quia ipsam specialiler eligcndo in Matrem Dei Filius 
ad se tr.ixit, sed ipsa sibi sola frucium liujus operis 
non contraxit. Ex eo eniin quod ad pra;rogalivam 
uiatris esi singulariter sublimata, sequeniibus ado- 
lesccnlulis non parva nlililas esl collala ; duin 
eaindem imilari digne virginem 6tuduenini, eiad 
diiigendum sponsum pro suo quaique niodulo cucur- 
lerunl. i Currebanl, inqilit, duo siinul, sed Joaunct 
pnecucurril citius 1'etro (Joan. xx). » Et alius: lilins, vel filia sequilur genilricem, iino liailu quo 
diligens in dileclnm, eo graiius, quo suavius defe- 
liscit, dum oblinere desideral, et desiderare ins:i- 
liabililer concupiscit. De quo perOsee : < Trabam, 
inquit , eos in vinciilis cbaritalis {Ose. u). > Et 
tractus respondet : i Adhxsit aniir.a inea post te 
(Psat. i.xii). > Sic noslra viri;o irahi oplal et po- 
sitilat post dilecium, ut scilicet diligendi et se- 
quendi ille sua gratia det effeclum : et allectuoso 
aiuore post sponsiiin sponsa, inatcr posl filium in- 
canilescal, et non carni caro, sed Deoauima fortius 
adhaerescal. Sicul enim gravari se cujusilain niortis 
recolit detrimento, cujns olini adha?serat infelix 
anhna pavimento ; sic isla, qnia post osculum Spousi non diligit nisi vitain, posi ipsiun pcr quem * Sic curro, ait, non quasi in incerium (//(Jor. ix). » Viv;it trahi se desiderat non invilam, sed affcctu 
alacrem, fervenlem spiriiu, meritis expeditam. Et 
quoniam sic tracta, sic adjula non expedit ul mo- 
relur, nimirum iralientem claudo isla vesligio non 
seqnetur, sed promplo gradu, passu agili, pedecon- 
ciln cursitabit, et ad cum, cui suspirat, expedilo 
Itinere feslinabit. Curremus, ait, in odure uuguen- 
toruni tuurum. Pluraliier dicit: Curremvt ; cnm 
singiilaritcr praemiseril : Trahe me. Si me ad le 
traxeris affeclu el gralia speciali, nl ine gratam 
efficias ei beatam osculo nupiiali, ut et niundes et 
fecundes sponsam spiritu principali, ut nnvo et inex- 
pcrto genere parlu gaudeam virginali ; si me, ait, 
sic traxeris, jam non sola ego munere spirilali, 
sed mecum adolescculula: gatiilebunt quodani be- 
neficio gencrali, ul ine scilicet pnecurrciiiein pro 
suo inoduio (levolius imileultir, et post le, i|iiem 
diligunt, mecum una currere prsedicenlur. ltaque 
me primam, me pracipuam dona osculo, trahe 
vinculo charitalis, da sc.ire, da sentire mihi auiplio- 
rem luoe gratiam bonitalis ; et boc non mihi lantum 
pioderii, nec inveniar sola currcre, sed curremus, 
omnesque diligenles, etsi non cur»u pari ad le pa- 
riler venicnius. Exemplo quidem ei inerito Virginis 
qua? prius iuvenilur el perfeclius cucurrisse, apo- 
sioli et corum successores credunt se gratiam in- 
venisse : qui exuta velui tunica rugosac vetuslalis, 
juveiicsciini ut aquila, non pluniis, sed inoribus Curremus, inquiunl, iij o.lure ungneutorum luorum. 
Odor unguenlorum, suavitas spirilualium est dono- 
rum, quani cum electi quique sagaci perceperint 
odoratu, uon eam caeteris invidciites, sed gandcntes 
potius coniitaiu ; ad eain, vel magis in eam festi- 
nanicursu alacri devcnire, moram non ferentes, et> 
vix differentes qno.l prxsenserint invenire. Nostis 
canibus naturaliter convenire, ui quod etiam oculis 
non vident, cnncedaniur naribus pra?sentire, et si 
usu venatorio digne fuerinl instituti, discurrunt, 
festinanl, latrant, clamilant, donec fuerini assecuti, 
qualibus Paultis dicil : • Sic currile ut comprehen- 
dalis (// Cor. ix). i Quod si quis nare sagacior un- 
ctum quid senserit vel unguentum, lania aviditale 
liausli odoris sequilur blandinieiilum, ut ab eo non 
promissiones, non mina?, non mors denique revocel 
neqne viia, cuncta pro danmo repulet, ut soluin 
lucrifaciat concupila. Quanta vero pcnsatis in sua 
ipsorum plenitudiue suni unguenta, ubi clave et 
conclavi sub mauu pigmentarii sunt deienta ; quae 
anlequam a reinolis piaseutialiler et plenarie sint 
iuventa, eorum corda reddunt sua odoris dulcedine 
sic attenia ? Quanta illorum pleniiudo reficit jam 
pra?senles, quorum odor foris manans iu lanluin 
cllicit haurientes, ut pedum basibus solidalis non 
solum veiiienies, sedgravi inone 122odio facial 
etcurrentes? Quis nobis procul positisseutire donct 
vcJ ad modicuin hunc qdorem ? qius pcdihus infir- 517 COMMENT. IN CANTICA. — LIH. I. 2!S 

malis, quis debililalis genibns gtessum tribual fur- A mulla poiius quam in ununi virgo se perliibet iiilro- 
liorein, ul miserente graiia quandoque inveniamur ductam, iniiunus se abscondilos sapienlix et srien- 
etiam nos curreutes, vel saliem pedelenliin a longe lix ibesauros assecutam. In quibus non spiiiium 
seqiiainur adoleseenlulas pi;ccurreiites ? Feiices ill* hujus mmidi, sed Spiriliun qtii ex Deo es>t [I Cor. 
quibus suum consortium Sponsa mater iiuiuil se n), accipere promerelur, ulqux a Deo donata sunt daluram, cum quibus in odore ungueiiioriim asserit 
se cursiirani ; qus sic revera ciim eisdem currit 
adoloscentulis, ut pra'currat ; eisque foris adliuc 
manentibus ipsa celerius et farailiarius introcurrat, 
quod innueiis subjungil : 

CAPtJT XIV. ci, scial ; el sciens veiieiemr, m ruin in se Verbuin 
Dei videal, cl diligal facluni carneiii, sensum lamen 
Cbrisli habens, eunijam non noverit juxta carnem. 
(// Cor. v). Forro divina; sapicnli.c occulta CXleris 
ei incerta, dono incomparabili , iuodo ineuabili 
Virgini fiunt ccria , gaudelque se in sccretoruiu Introtluxilme rex in cellaria sua Qua: paulo anle illud sancluarimn inlroduci, ad qund imn cuin ea 

peiierat tit ab eo, quem diligit, tralierelur, jam tra- pari passu, sed posl eam gaudenl c.eieia: virgines 

1'laui ei iniroduciam in iliius cellaria se fatetur, se adduci. Illa prius, illa peileclius el accepil an- 

inventamque graliam non abscondit invidia, non geium nuntianlem, et juxia verbuni cjus, sensiL 
obscuro silenlio dehunestal, sed in laudem Sponsi B Spirilum obuuibraniein : novii se in conceplu uon 

ci gloriam adolescentulis nianifesiat. Quia enim culpam, non coiluin pertuiisss, non juxia Lva; 

ampliori flagrans desiderio, iiieritis ainplioribus bx-c legem in pariu geuiiium protulisse. Novil cuii) queni 

refulsii, Sponsus eam velut raptim in guum secre- fovet, quem complectitur juxta naluralem indigen- 

tarium introduxit ; introducta: ostendit iniram spi- liam parvulorum, viiam cssc et vilalein alimoniam 

rilualium ubertaieui, ungiieiilorum prxsenliam , angelorum, queui conlinet in greniio, quein lacut 

proinissoruiii iiioiicruiii verilatein. Quo ingressa et ubere suo matris, Deum esse ab selerno in sinu abs- 

iutuens apotbecas incomparabiles Salomonis , ob- coudito Dei Pairis : novit se novitale uiirabili Dui 

siupuit, et quasi diriguit novse gratia visionis ; et et hominis genitricem, nutritoris el auctoris sui et 

noii babcnsultraspiriiuin, nec se valens prx gaudio omnium, se nuiiicein. Ilac sunl forte ccllaria in 

coiitincrc, rcciirrit foras nuntians beiiclicium quod quae Sponsus Matrein virgiiiem iiiirodux.il, quae nisi 

merueral oblinere. Vos, ait, quibus jam divina gra- sapiens Arcbitectus iuanu propria non coiialruxit, 

lia contubi ut curratis, videte ne niora vel labore quae construens, lanta replevil copia pigmentoi um, 

dcfectum repreheusibilem inciirratis, sed conslanter ut ad cursum excitet lardos quosque odor velut 

ct forliler ad opes cunilc non incerlas, ignotas suavissimus ungueiiioruiii. Diiuiii quasi cellarium 
forle vobis, sed mihi iion pcnilus incxperlas ; qui ^ cst, quo descendil in bomiiiem divinitas ,11011 con- 

autciii mein suam plenitudinem inlroduxit, et vos sumpta, aliud cellarium quo in Deum bumauitas 

adbuc ad oplal , eo, quod ipse novit consilio, csl assumpla, quse duo scilicet Ycrbum el caro, sic 

non perduxil ; vull quidcnl vos bonis meis prxsen- ad invicem niiro quodain opcre sunt conjimcta, ut 

lilins adgaudere, ei exetnplo mci certiorein vestro- inCbristo et sint divcrsa natnraliier, el personabter 

runi llduciaih vos babere, quein Sponsa in praeseuti non disjuncla, quorum alterum si quis sme alturo non spousuin, uon dilecluiu, sed Hcgcm voluil 110- 
iniiiare, volens, ut arbilror, potestalein Sponsi rc- 
giam desiguare : opes, divilias, Omnem rermn ple- 
niludinem coitiiiiendare ; qua reguin pras c*ieris inlclligere el suscipere vidcatur, si Clirislum vel 
liomineui sine Dco, vel Deum sine homiue fatealur, 

iiiiiim lanquain cellarium rcgis visus est inlioire, 
123 ah altero auten) vcl ignoranlia, vcl coniu- iiiveniuiitiir ceilaria redundare. Porro quod potens macia resilire. Ca;terum Haria virgo non alterum 

sit, nullus potcst recte Saiiiens dubitare, cuin Scri- taiiiuin, sed utrumque pariter csi ingressa, quaa 

piura veridica niultis inveniatur lestimoniis affir- ipsum quem gcuuit, Dcum siinul ct hoininem esl 

marc, quia ct potcutes 11011 abjicit cum ct ipse po- piofessa, super qucni eo devotius quo cl ccrtius 

tenssit (Job xxwi), el: « Omnia quxcunque voluit, n esi innixa, lenens niemorilcr, ct niemoran; sua- 

fecii (/'jn/. cxiii), 1 et subesl ei posse cum voluerit vitcr, qux, quem, quomodo sit cnixa. Enixa est 

{Sap. xii) ; quod aiilcin sil divcs, Apostolus ail : enj"» non solum bouiiiicui , sed ei Dcuin, mira 1 Qtii divcs esl elc, (liom. x), 1 et Evangcliuui : 
< lloiuo quidam cral dives, qui babcbal villicum 
(Luc. xv i) ; * liaiul duliiiiu) quin Dcuin significans. 
Deniquc quis dilior Domino, cujus « est terra et cujiis bumanitas, et liumanata divinilas inlrodu- 

cue quidcni Virgini deopcrla , sed lempcrc ali- 
quanlo ipsis adolcsccnlulis csl opcrla, qu.c cur- 
rcnics iu odorc posl ipsam inalrciu cl virgiiicin pleniludo ejus, orbis tcrrarum, el qui babitant in adducenlur, et in ipsa ccllaria , cum lenipus 

co T (P$al. xxm.) > Spousus ergo virginis non iu- et meriia coiivcncrint , inducentur. Uum quibus 

congriic Rex vocatur, quo non.ine ejus el potentia inducendis virgo se perhibet gavisuram , innuens 

el abundaiilia coiiimen.l.iliir, qni ctiain non cella- se per illas angiiiciituni gaudii pcrcepiurain, quo- 

liuin, sed babcic cellaiia ineiuoraiur, 111 ejus longc niam qux »|uid sc de pcrcepto <st munere jara 

major cssc copia doceatur, <|ui:i eniin iu ccllariis secura, <uin el illa; perccperini , |iro ris esl am- 

qiiam in cellario plura certum esl contincri, ei mul- pliori gaudio Iruitura. lloc est quod addil : £««1- 

tis iiuilia, diversa diversis copiis adimplcri ; in la&iniu», etc. 219 rillLIPPl DE IIAIWENG ABBATIS BON.E SPEI 220 

CAPIT XV. A dealur, cnni sicutilla, sic ista csse intciior asscia- 

Exsullabimus et la-tabimur in te, memores uberum li>r. i Ail ipsnm, inquil, ore meo clamavi : et eisul- 

liiorum tuper rinum. Convcrsa vcl iuagis reversa a<I lavi sub lingua mea {Ptal. lxv). i Sub lingua, ilicit ailolesceiitulas, suum illis gaudium nunliavil, (|uo 
niiniio eas ad ciirrcndum cnnslanlius invilavil : eo- 
que breviler expldo, moi ad sponsum lam verbum 
quam faciem revocavil. «i ni;* loriui ad illiini, qnain 
«le illo dulcius ■ judicavit. Amans quisque tenerius, in corde, sicut infra iu lioc Canticn : iHel eilacsub 
lingua tua. > Et Anna in suo Cantico: «Exsultavii 
cor meiini in Domino (/ liey. n).» El hxc ipsa virgo 
Maria in sun : i Exsuliavit Spiritns meus in De- 
salutari 11130 (Luc. 1). » Qtiod ergo dicil : Exsullabi- cuni de eo (|iiein dilif,il l'l»f nier cxteris colloqtiatur, mm el lalabimur, geininalo veibo cuinulalum gau- 

gratius inulto lialiet ad ipsuui loqui, si forle optio ilium signat, quod inlelligit lam se qiiam adolescen- 

concedaiur : et de ipso loquens, ipsuui diligil audi- lulas perccpluras, et dono gralix largioris laui de 

turilius commendare, ad ipsiun loquens, suam ipsius futuris quam de prxsenlihus gavisuras. Pieiati enim, 

gaudet gratiam degustare. Sponsa itaque de Sponso qux iiiiroiluci in cellarii prxdicta promeretur, cel- 

loquens, propler ipsas facere adolescenlulas id vide- lariorum Auctor vitx qnae nunc esi et fulurx gau- 

tur, ul scilicet eas ad diligendum enni quem diligit dium pollicelur (/ Tim. iv) ; el promissomm dalo, 
exhorletur, quia tantiis cjus ainor xmulani vel pel- B i» re, prxsenlia; in spe, liona sequenlia jam largi- 

liccm non verelur, nec damnum suum putai, si lur, quibus tersa Irislittac nebula cor quxrentiuin 

adaiuandum illum quaevis altcra provocctur. Imo Domiiium dcliuitur. Porro in prxsenli Ecienliam 

vero suuin gaudium quod in dilecto diligens vultba- proveliil, cranscieniiam relicit ct serenat. iu fnturo 

bere, niajuS putat eflici, si contingat el alias ejus utramque ab omni lam caligine quam iuquietudiiie 

parlicipiiim obtinere : et proinde ad Sponsum cito penitus alienat : et illa res, 124 el ' sla s P es nionet 

se referens, cuni quo gratuni bahel freqnenlius fa- diligere, currere dat ad ipsum, currentem non defi- 

bulari, iion de suo solius, sed de illarum secum cere, sed magis proficere donec pervenial in idipsuiu. 

profeclu asserit se Ixlari. Exsultabimus, inquil, el Proiude Sponsa dicens : Exsullabimut et Itrlabimur, 

lirtabimur hi le. Non sufDcil amanli unoverbo siium subjungit : in te ; ul cum, sive de prxscnlibus, sive 

gaudium prxdicare, srd duplicat , ul duplicans illius de bonis scqueniibus exsultaiio vel Ixiitia nobis de- 

abundanliam possit expressius iniimare, ad quod lur, non in se quisquam nostruni, sed iu Domiuo 

inliiuandum, cui cadeui vcl similia verba vclut diu- glorielur; oblilusque sui, cui ex se nisi niors ( t 

tius explicare, 11011 lamen quaiiiuni sentit, iligne Iristilia non babelur, illius aquovita, ei, ut dicam 

poterit explicare. Vel foi le iu eo quod dicil : E.xsul- inelius, qui est vita afleetu lenero niemorelur. ile- 
tabimus, gaudium signal quod inleriusiion abscondit, C tnores, inquit, uberum tuorum super vinum. Tuis, ail, 

quod foras potius voce vel quovis opere sic effundit, uberibus lactas, imlris, reficis siiienies, rium donas, uloculis iniiieiitium amorisspecies ostendaiur, 111 qui 
digne aiienderil, ad amorein pariler accendaiur. 
1 Juslitiam luani, inquit, non ubscondi in corde 
ineo, veritalemel saluiare luum dixi ( l'sal. xxxix).» 
Yeruin quia simulalor quisque noiiiiuiiquam facit 
liluriina sive dicil, quorum cum sit bona species, 
lamen interiora conscienlia conlradicit, addit Virgo: dum suslentas graiis munenbiis diligenles : dum eos 
qiiidiligunl uiam graliamse adeptos, piofecludesidc- 
rabili lieri das perfectos. Qui relcgata substantia el 
abjeclo sacculo propri;c pravitalis, gaudenl relribu- 
lioue ceiilupla voluularix pauperlatis : pr.esenlique 
beneficio el sinislri uberis latte redditi fortiores, 
dexlri jam dono uberis liunt de percipiendo xlernx El lanabimur in te ; illud signans gaiidium quod tesle viue prxmio cerliores. Cujusmodi ubera super vinuin 

Deo in cordis abscondito deliiescit, cum jnxta quod siinl, id est vino meliora, quia pnesens perfectio et 

foris ostendiiur, cor interius bilarescil. Quod pio- fuliirx promissio justis uiinus et gratius offeruniiir, 

pbeta nii" videtur vcrsiculo desiguare, el in co di- quam Iribulalio et angusiia qux malis quibuslibct 

stinciius velul singula singulis assignare: eam dicens inleruntur, qui ci in prxscntiarum Ij s.i couscienlia 
laetitiam, qux in abscondito conlinelur, exsnltatio- r. cnicianiur, et iu futuro pomani irremediabilem prx- 

nem vero, qux indiciis exterioribus exbibeiur. siohmiur. 1 Tribulatio, inquii Paulus, et angustia in 

« Propter boc, ail, Ixiaium est cor nieuni, et exsul- oiniiem aniiiiam lioiuinis operantis nialuin (/tooi. 

lavi sub liiigiu mea [Psal. xv). » Et alibi : 1 Lxlctur "). ► Ei Jeremias : 1 Duplici, ait, coniriiione conlcre 

cor quxrenliiim Dominum (Psal. civ). > El illud : eos, Doinine (Jer. xvn). » Hoc viniim felle dnrius, 

« I.ibera nie desanguiuibiis, Deus, Deus salutis inea*: gustus amarissiuii vcl saporis, hinic calicem morti- 

et exsultabit lingua nica jusiiliani tuain (Psal. l). > feroin ir.e Domini vel furoris, pcrditi quique bibunl, 

Ex lii; locis colligilur, inlerlxlari et exsuliare hxc viiac nierito nequinris, qni Sponsi ubera 11011 aitin- essc diflercniia, u( Ixiari sit cordis, exsultare sil 
operis, quia ei affeciu et efleciu ei dcbet jnstus 
quilibet adgaudere, a quo spcral el prxseiitem gra- 
tiam, et fuiuram gluriam oblinere. Quamvis exsul- 
tatio, cordi aliquando eli.un assignctur, cl 11011 Ixlari 
soliim, sed exsultare quis iu abscondito prxdicetur, 
ui exsultalio nihil aut partiui differre a Ixtitia vi- gimt plena gratix el alimoiiix gralioris. « Bihisli, 
ail l^aias, de inauu Domini calicem ira ejus, usqnc 
ad fiindiim calicis bibisti, et pnlasli usque ad f:PCes 
(hn. i.i). > El exponens qnis isle sitcalix, ait infra : 
« Duo suiit qux oceurrei iini tibi, vaslilas et conlritio. 
et fames et gladius (ibiJ.). > Ib>c vino vel calice 
Sponsi longe suni ubera mclioia , qnx promiUunt 82» COMMEiST. 1N CANTICA. — LIB. I. 222 vel cxhibenl lani Sponsx quam adolescentulis gra- a Hir; ei sicul idolis vel simnlacris gcniium simil.m- tiora, quas ab ira et Jurore, quas a gravi j'.:dicio 
nianu iniscricordix longefacit, quariun desiderio et 
pra:seus perfcctio, ct sequens retribulio saiisfacit. 
Vel mcmores erimus super vinum, id csl amplius nie- 
mores erinms uberuin quam vini. Vinum vocat, ut 
videtur, viia: bujus transiloriam passionem, qux 
suspirautiliiis ab xierna inferl molestix non medio- 
cris Ixsionem, dum corpus quod corriimpiiur el in- 
babiialio necessaria tcrrenorum aggravat animam, 
sensum deprimil lasce cogilatuum plurimorum. Cu- 
jusmodi aggravalio eisi jusio cuivis perempioria est 
vel purgaloria vitiorum, qiiando eum quem diligit 
Deus urit ct castigat gravi, sed utili eaulerio flagel- 
lorum, lamun quia pungit, et guslanlis in palalo lur eadem facienles (Psal. cxiu), sic ccclesiibus 
conformanlur, eorum rectiludini cobxrenles. Coe- 
lestia vero , qux et cuelum, vel cosli non incougruo 
iiominantiir, qnx domus vel habitaiio, lucus, sedes, 
suliuiii , Domino prxparanlur : ipsum revcr.i Domi- 
niim.cl scssorem atTeclunsis desidcriis ainplcxau- 
tur, ncc possuut non diligere qucm in se principari 
foriiier, regnare suaviicr contemplantur. < Paier, 
iiiqnit, nosier qui es in icebs (Matth. vi). > Et : 
< Dilexi , ait, dccoran donms lu.c, et locum liabi- 
laiiouis glorix tuae (Pial. xxv). > El : < Coeli cnar- 
rant gloriam Dei (Pial. xviii). > Et : < Dominus iu 
coelo sedes ejus (Piul. x). t El : < Caelom scdcs 
mca (ha. lxvi). > Et mulia liujusmodi reperielis, liujusmodi poculum amarescit, vuli cum longe lieri ™ qux in coelo vel coelis Deum asserunt rcsidere, 

scdi.loco, domui grata bcncvolentia prxsidere : 
sedisqne et sedeutis non (ii aliler muiua giaiitudo, 
qiiam si donanlc gratia convenial reclitudini recii- 
tudo. Rectus enim Deus sibi similes vult b.ibere, 
nec nisi ab his diligi qui iimanl cjus reciiludini co- 
hxrere, quos nnn nisi dileciio eidein reciitudiui 
tobxrenies , nec nisi reciiiu 'o veracilcr elTicii di- 
ligentes. Quod virgo Matcr sentiens : Recti, ait, di- 
ligunt le , quia qui sii.un iiitenliouem camis deside- 
rio non pervenunt, sed ad euni qui snnniie honus 
esl, corde voluniario se convcrtunl; viam reclam , 
viam eos regiam consiat proflcisci , proflcienles 
recle Bonum quem dcsidcranl adipisci. Denique : 
< Bonus Isracl Deus liis qui recio sunl corde (Psal. 
lxix). > Sequcntes quippe serpenlinos anfractus ct 
loriuosic Mxandros praviialis, non gustant quam 
suavis, quam jucunda sii divinx regula bonilalis, 
quia ei qux bona, qux justa , qux summe cst lau- 
dabilis rectiludo , non convcnii, non colixr«t mali- 
tix vcl injuslilix lonitudo. At vero qui a icrra vel 
tcrrcnis borrore libero se suspcudit, el quac sursuni 
siint quxrens , ca magis ercclO cnrde, quam mani- 
bus apprebendil; seniit quidem quia mulia est ct 
inullum lamlabilis inagniludo, magna xque et ma- 
gnilice cominciidanda divinx dnlccdinis iniiliitudo, 
cujus suavilalcm elsi fama percipil, sensu tamcii 
iiiiiuii» neqiiaquam cxperilur, nisi qui bnno Deo 
cordis recliludine similis invcnilur. Cujusmodi re- quisquis haurire coelestia suavius inardescit. De quo 
Propbeta rcgius : < Poiasti nos, ait, vino coinpun- 
Clionis (Psal. lix). > Poenarum austerilas, cujus ex- 
pers et iiiiiniiiiis ii pauper, non dilior invcnilur, 
quando ciiain eam gravi lcge infans quoquc diei 
unius experilur; molesta csl punclio ei poiin con- 
grua medicinx, inferens odiosam, sed plane fructuo- 
sam, amariiudincni disciplina, quam suo solius re- 
spectu sapiensquisquo respuitdiligenler, fruciusvcro 
scqueiitis intuitu suffeiendam judical paiicnler.Cujus 
elsi eum prxscns eocgilexpcrienlia reminisci, nionei 
tamcn fruclus perfeclior ei spes suavior oblivisci : 
graiiusque memoraiiir bonorum spirilualium et sa- 
!uiis diutius permansurx, quam amarx polionis ct 
compunclionis citius iransiiurx. Cujus gralia non 
(uiinihus, sed paucis adim/dum videlur altribui, quo- 
rnin pes invenilur supra pciram digne conslitui; ul 
flriniier slabilitum ad supcrua subvehat inflexibilis 
rcrlitudo, ei mcriio rccliiudinis suscipiat peramplior 
ct pcrfcclior ceriinnlo. Ideo scquiiur : liecti, elc. 
CAPLT XVI. 
Uecti diligunl te. Qui enini ad infin.a curvalo ge- 
11 11 , flcxo popliie non dcscendii, scd ad summa ct 
ardua fervenli desiderio se suspendii. qui non juxia 
inonila maligiioiiim spiriluum incurvalur, ul illis 
Irunseundi pcr cmn optaia facilitas prxbeainr , is 
profcclo rcctus est, cl odisse quod rcspuil, judicatur, 
et abliorrcns probibila, prohibilorem diligcrc com- probatur. Deniquc babclis : < Qui diligiiis Dcminum, rj clitudinem prnfcctu congruo Dominus ordinare, ct odile maliiin (Psal. xtvi). > Odit malum, qui ad 

illud cordis hauritorium incliuat, qui cjus in 

profiindum, vcl in lcrram oculos non dcclinat (Dun. 
xni) ; non xquo fcrcus auimo cum qui dc viix hu- 
jus sterqiiilinio fumuin raHiduin cvaporat, qui thure 
nares afficit, cxcatoculos, intemam faciem decolo- 
rat. Mali aulcni odio (qnod in profiindum lcndcrc 
deprcbendit ) mcliora cl saluli congruu diligcns, cor, 
manus, oculos suisum lcndit; cl non sobim preSSUS 
ct oppressus fascc nequam ad infima non curve- 
scit, sed crcclus ad supcrna loto cis desiderio in- 
scpnrabililer adhxrcscit. Qux quia slanl el aii 125 
sLiiniiiiii infiexa recliludine dirigiinlur, rcclos cou- 
slal ficri, qui ad illa proliciciilibus mcritis criglin- ad cam aposlolos in Evaugelio vidclur invilarc : 
volcns cos nnn Miluni ad appelcndum cam eflici 
promptiores, sed eliam dc ipsius , qux appctcnda 
cst, ordine ccrliorcs : < Sint lumbi, aii, vcsiii 
percincli , ci lucernx ardcuics in manibus vcsiris : 
ct vos similes hominibus exspcclaniibus Dominuin 
.suiim (Luc. xn). > Prudens isie ariifcx discretx 
rccliludinis ordinans f inuniinciilnm , priino velul 
basim ponil, jacil operis fundamentum : base autem 
posita columnx statuii firmameulum, capileilura 
suuerponil ejusdem rectitudinii ornamenluro. Iu 
bimliis equideni voluntas vel aflectio intclligilur liu- 
jus vilSB , carnis concupisceniia , volunlalis acqui- 
siliO tonciipilx : cl ob llOC bimbos divillX ccnsura 225 PIIILIPPl DE IIARVENG ABRATIS IWSAi SPEI 22* iustiliae vull praecingi, duin nos ab oiimibus non A eique casto eommeicio copulatur, expcrimenlo ili- solumqu» non liceni, sed ci quae non expediunl 
vuli restringi. Postponcre autem noxia, ei a con- 
cupiscibilibns abslinerc, carnales appelilus abefleciu 
coiupletorio prohibere , niolus fiuxos rtsiringere 
forii cinctorio caslitaiis : basis quaedam cst solitla, 
el inilium sanctilalis. Quisquis enim appelit vivendi 
rectitiitiincin olitincrc, priino curet necesse cst ab 
illicitis ct inulilibus abstincre , ut cuin basiin po- 
suerit conlincntiae nccessario prtEcedenlis, fiduciali- 
ter superponat onus niacbinae subsequentis. ldeo 
forte iili qui duro pedum languore laborabal , qui 
ad portam lenipli sedcns ali inlroeunlibus cleemo- 
synam poslulabat , Peirus niotus misericordia , non 
pecuniae contulit adjumentuin , quia potens gratia scens quia rectc diiigenti ejus copula non ncgalur. 
Quia eniin juxta prophetam : Rectus Dominus Deus 
noster, et in eo iniquitas non habulur (Dcut. xxxn), 
grato nimirum vultu aequitatem Virginis inlueiur; 
et in ea pacalum satis rcgnum ejus obtiuct forti- 
tudo , lantae cujus a-qnitati ejns convenit rcitiliido. 
Ei quippe idcm Propheta dicil : » Virga directionis 
virga regni tui (l'sal. xuv). t [psa ctiain virgo in 
Scripturis ob hoc virga, ut arbitior, appellatur, 
cum sermone in eis myslico liguratur, ut virga- 
nomine intelligalur, non soluni florida Virginis pul- 
chriludo, sed clejus munda et fecunda nihilominus 
rectiludo. Nostis virgam Aaron aridam die allero 
fronduisse (Num. xvn) , et fomentis naturalibus non non aurum Aposlolo dederal , non argcntum , sed B adjuiam nuces novitale mirabili protulisse : in 

qua nulli ilubium quin rectiludo virginis figuretur, 
quae stupente nalura, virum nesciens , ad parien - 
dum filium promovetur. Isaias quoque .irgam de 
radicc Jesse inluens egressuram (Itui. xu), novil 
essc Virginem de slirpe Isai nasciluram ; cum vero 
qui de ipsa proccssu inccniparabili flos ascendit, 
fignraie quid melius , quam ejus liliuin, non per- 
l>endil. In hoc ipso dramale angelici Spirilus admi- 
ranlur, cum eamricm virginem asccndere per deser- 
luin sicut fumi virgulam speculantur (Cuiu. 111); eo 
scilicel quod deserens quae infra sunt virgo , in su- 
periora liberius se exlendat, retroque proposilo 
terram calcans, ccelum desideriis apprehendat. Sed 
quia nisi lima ct labore ad hanc reciiludinem non potcnli verbo sanilatcin claudis pedibus restaura- 
vit, et ille basibus solidalis laelus et exsiliens am- 
bulavit (Act. m). Et recte Petrus primo sanitatem 
pedibus imperlivil , et ille conscquenter solidatis 
basihus ambulans exsilivii, quia |>rimo necesse est 
inlirmiias ducatur ad defectum , ct hac base posila 
surgat niachiiia robustius ad profeclum. Proinde 
cuni dixisset in Evangelio : « Suit linnbi veslri 
praeciiieti (Luc. xn), » sulijimxit : « Et luceruae ar- 
dentcs in manibus vestris (ibid.). > Cum enim quis 
horrore dcbito abjecerit opera lenebraruii) , justo 
satis ordine scqiiilur accensio luccniariini , ut sci- 
licet coram honiiuibiis ejus luccat sanciitudo , et 
ut coluiniia ignis eiuineat morum el justitiae recli- 
ludo. Lucerna iu manibus , sign.it iu operibus cla- venitur, nec nisi per inultas tnbulatioues in regiium rilateui , cum super basim continentia; qua ab iis 
quae non ex|>ediunl abstinelis, emineiiliam operum, 
morum rectiludincm adhibetis , et ad muduiii co- 
lumnae inllexibilis slahiles smdetis ct iinmobiles 
permaucre, etquibusque iuferioribtis vila et mori- 
bus praeeminere. Quia vero non suflicil magnis ojie- 
tibus qucmpiam refulgere , nisi per haec iniendat 
non bominibus, sed Domino complacere; addil : 
< Et vos similes hominibus exspeclamihus Dominum 
suiim t (ibid.). i Inlentio vel exspeclalio qua non 
nierccdem iransitoriam affeclalis, sed cura pervi- 
.gili vestrum desuper Doininuui exspectatis, quod- 
dam cst prxdictac rectitudinis miinimentum, et in- 
star capitelli columnx commendabilis oriiaincnium. r. 
Nuda cquidem et inconvcnicns cst columiia si nou 
12S capiiello superposilo decorelur, et insuf- 
liciens rectituilo , quae cxspeclaiione Domini non 
tenctur; qua veliit summitatc omnia qu;e sunt 
nnindi superat et Iransccndit , ct ad modum scalac 
Jncob ccclos desuper apprehendit. Unde Paulus : 
« Nostra conversatio in codis est , unde et salvalo- 
rem exspectamus (Pkilipp. m). » lllic se Apostolus 
asserit conversari , unde suiim |et oniuium Salvalo- 
rem diligit praestolari , ct quidquid rectum et ^sta- 
bile digno judicio praidicalur, hac pr;estolatione ve- 
lut quodam teclorio eonsummalur. Super quoSponsa 
K.uer longe plcnius instiiuia , et profeclu ampliore 
eaiudcm rcctitudinen» assecula : Sponsum diligit, Dci, ut Scriptura perhibet (Act. xiv), introilur, vult 
virgo adolesccntulas molestiis praesenlibus non tor- 
reri.sedin pressura temporaliuin , consideratione 
spirilualium rcfoveri. Possent quidem movcri ado- 
lescentula*, quod ea qu;e videtur ad Sponsi osculum 
jam perducta, et suo ipsius testimonio in cellaria 
regis est inlroducia : adhuc lamen laboral in pres- 
suris, fasce misero faligatur, et quse velut pulcliram 
sc jaclitat, cjus facies lurpitudinis accusatur. Supcr 
quo eas Virgo sollicila videtur prxvenire , cl , ut 
digne siugula pensent, diligentius erudire, quia el 
appareirs lurpitudo cursti est celeri tiausitura, et 
slatu indcflcxa pulcliriliido permanet seculura. 
CAPUT XVII. 
Kigrasttm, sed [ormosa, filite Ilierustilem , ticut 
labernaculu Cedar, sicut pellis Salomonis. Nigrcdo, 
quae virginis hiijus decorem lurpat et inlicit, viiac cst 
pra'sentis adversilas , quac invilam gravat et allicil , 
quae gaudiuui Sjiirilus, pacis gratiam inchoalie, 
pcrduci non permillil ad portum pulchrituditiis con- 
summata*.. Fervenli quidem Spirilu , ct ad paccni 
continuam 'suspiraiili, sponsae sponsi inluilu ad 
perfectam pulchritudiiiem aspiranli occurrit timor, 
periciilum, nioleslia noxi;e lacsionis, tribulalio et 
angustia , dolor viscerum, gladius passionis, qui ejus 
faciei , quam nonnuiiquaui spiiitualis jucunditas, 
grati.e lux pcrfiindit, nubcm trislilix, tenebrosam 
uigredinem supcrlundit. Nec ipsi cnim Virgini pa- 225 COMMENT IN CANTICA. — LIR. I 228 teni dedit cnntinuam , gaudium indeficiens; prxsens A < Vidimus enm, et non erat aspccius (ifcid.;. • Ciii vim , sed iluluit ct gciniiit, molestiis pluribus laces- 
sila , et in suo dieruio nwuero sic lapillos proiulit 
albeseenles , ut lamen inier illos non decssenl plu- 
limi nigreseenies. Denique eilinici ciim dies suos 
trisJesci prosperos distincte numerenl ei appendant, 
ut qui quibus prxpondercnl ceita scienlia coinpre- 
hendani, sicut lapillis candidis diernm seriem pro- 
speroriini , sic trisies et adversos sigiiani nigredine 
lapillorum. Nigra esl igilur virgo, cum seulil iuo- 
lestiis leinporalilius se afDigi , cnm eiun quem ge- 
nuit videt ab irrisoribus crucillgi ; et quem novii 
spiriiibus angelicis aucloiem et Dominuoi interesse, auiem non esi dccor, non species, nigcr inlelligltur 
ei dffonuis, ut non virgo accusetor, si ei nigredine 
sil conformis, cuin nigrcdo neulrius assignanda sit 
ignominix vel pudori, sed deformes eos rcddat 
pra?sens vivendi status miserix dedilus et labori. A 
quibiis suflerendis lilierum esse Cliristus se noluit, 
scd sicut cxieris, sic et sponsx Mairi exeroplnm se 
pr.rhuit, ut nigra et deforinis ncc ipsa videii virgu 
abhorreal, sed in boc quixiuc sponso paiienter scso 
coiiformcui exhineat. Deui<|ue infra iu lioc epitlia- 
lamio de ipso sponsa dicil : < Coina: cjus nigrae 
quasi corvus (Cnui. v). » Quia ergo ille velut corvus in sinu Dei Pairis xquali gloria Deum esse, in seel fuscatur et nigrestit, nigrain quoque se fateri Virgo ex se carnem fartuin, potestati videl persequeiiiium 
jam subcsse, inipugnaiores niMllos , defensorcm 
cjus neniincm pra?sto esse. Nigra esl Maier, cum 
suam carncm quam non viiio diligit, sed nalura , 
in lilio dure premi morle conspicit iminalura, cum 
quidquid illc mali paiilur jussu Pairis, naturalis 
fundx circuilu redundal miserabiliter in cor Mulri>. 
Nigra cst sponsa, cum audit sponsum etiam postqiiam 
resurrexiiainortnis aconlribulibusblasphemari.cuui 
prxdicalores ejus videt aposlolos flagellari, cuiu 
quidquid de illo vcl ipsa novit, vel eloquia sancla di- 
cui:l, 127 signuin esse considcrat, cui rebellcs el 
increduli ronlradiriini. In quibus cunctis quis pen- 
$et quo motrore, quo iristiiia ejus animus conlabe- 
scal, qnibus rugis contraliatiir, quo pallore facics 
emaicescat : cnni eam qux inleiius menicm giaval „ 
et atticit moesliludo, pleiumqiie vutlus pneferal, et 
osiendat carnis exiera lurpitiido? Quod assereus 
Salomon ail : < Spiritus tristis cxsiccal ossa (Prov. 
xvn). i Tristitia igitur ossibus exsiccatis, dcuigrat 
Virgiueni el delurpal, et gaudio longe faclo, priinum 
sibi lociim prxripil ei usurpai, ncc patilur prxsens 
foima gaudeat pulcliriore, quam corpus quod cor- 
ruinpiiur fuco teuelirat nigriore. Nec iiiirum si ni- 
gram el dcformem sponsa trislior sc faletur, cum 
in hoc non infrucluose sponso quem diligit siniile- 
lur, qui pro eo quod gravatur melesiiis, diuu carne 
corruptibili detinetur, non decorem, nou speciem 
babcre Scriplurx lcstimoniu perbibttur. « Non est, 
inquit, ci species neque dccor (Ita. liii) , • cl : nullaienus erubescil, sed ne ipsam nigredincm quis 
B eiislimel eo durius quo diutius onerosam, facla cjus 
menlione Yirgo statiin asserii se forroosam. Nigra 
tum, ait, scd formosa. Eui poenas, inquil, patior liu- 
munx merilo pravitatis (b'o"),qux in prxsenti camino 
vtxaluret purgalur cauterio iransilorix gravitalis, 
innie.n stib boc gravamine forma latei, nutriiur pul- 
cbriludo, qiiam justiia exliilaiai, lirmai indeficiens 
longitudo. Corpus quidem mortuum est propter ptc- 
caiiim , spirims aiiiein vivil propter jusliliam (Rom. 
vm).Ei si viiam, aii, corporalem primi percati me- 
rito poenarnm niultimoda mors affligii, et quolidie 
niorieutcm lanquam gravi patibulo ine aQigii : ille 
lamen bomo inlerior unie Dcum dives de die iu 
diem renovatur, vivii propter jusiitiam, virtulum 
meiitis adornalur. Et quo magis exieriorem prxsens 
miseria detolorat, eo illum amplius futuroruin d:le- 
clio provebil et decorat, cui ei iiiprxscutiaruin tlili- 
geudi siiperna gralia dat virtiitem, el virtlile con- 
summaia spondel glori.mi ei salulein. < Domine, 
ait Propheta, in voluntale lua prxstilisli decori 
meo virliilem (1'sal. itu). > Qui prx flliis bonii- 
niim lornia esi spesiosus, sux privilegio volunlaiis, 
c.iiidor lucis xlernx, ei speculuin divinx majeslatis ■ 
sua quoque voluiitaie Matri et Sponsx viriulem iin- 
penivit, cujus ipse, qui dcdcral Rex ei Dominus 
decorem ■ conctipivit. Cui et infra loquens, aii : 
< Ostcnde mibi fatieiii luam, facies lua dccora 
(Crt«:. 11). » Qu;c situt nigra ditiiur ei deforniis, 
mala lemporaliu paiiendo, sic foruiosa vel decora, I) ,0fi) Eadem Virgo manii lergit touicita intertue 
mncutas speciei (col. 227). Et teisa- sunt it!u> maculte 
gratite beueficio ditueutis ( tol. 215). Suntelalia 
his siinilia, qiiibus describitur beata Virgo lanqiiam 
peccalis actualibus lc\ibus respersn. Sed in primis 
obscrvei lecior auclorein sequentia de beaiissima 
Virgiue dicere col. 2.16 : l'ede sicco, puro vesligio, 
mundo viia viam prwieris hujusinvdt nutlo viliorum 
ntlartu incessila. Kl 291 . tjus luccm floridam cncum- 
(utttUnebrw non obscurant, integram ejus pulchrilu- 
ttinem minaces Inbuiai non trituranl, El aiias , 
Svlo Chritto minor ipsa covleris tanclis principutur; 
el : Tcneiur involucro carnuti iwn vitit scd na- 
turiv. lieincle auclor iilem amavil mirum in ino- 
diiiu l>. Virginem (col. 2Si)), cujus auxiliu vicil iri- 
biilaliones magiias (tol. 27), ul proiude iioii si< lo- 
CIIIUI sil de illa, inalu dolo, sed id lccilobea qux 

Patbol. CCIH, viderat apud Clirys. Iiom. 45 ex c. xn Mallli., ei 
boiu. 20 ex c i el ii Joaonis, ubi pro »»a opinione 
nonnullos defectus ascribil Virgini , usus lanien 
inodo homiliastrx. Aut, quod verisimilius esl , no- 
sier aucior respexit ad reliquias peccaii originalis, 
intcr quas esi obnoxietas ad poenaliiaies ac leruni- 
nas bumanx vieissitudinis siibeuudas. Qux eerto 
incouimodorum serieset caleua.esi veluii quxdaiu 
mai ula seu rcte i \ maci lis ei pla( is conti xtum, 
i:i\,,iMiis ips.nii Virginem, qua3 se - < l » cis pcmlus 
expedire iioii valuil priusquam beaiitiulo >upei veni . 
rei. Naui etiamsi obumbralione Alti^siini sublatus 
fomes pei cati lueril qni in ea eousque |ierinanseral 
ligalus : S. Tli. iii p., q. 27, an. r», poslca lainen 
eius animam pertransivil gladius l.u< . n. v. r>.->. 
Vox quoque nacuiu spud aucioreiii saipius inulto 
aliud siyuifieai quam inrjiiitidincm aul sordcs. 247 rniLirn de iiarveng abbatis bon/E srEi 428 atTeetuose spirilualia diligcndo, qtiorum decor in- A vinculis deiinctur , mtillo quidcm mulesliarum fuco xslimabilis sic suum aflicii amaiorcm, u( nigredi- 
nem palienlis transire facial in candorem. ldeo 
Proplicla : > Domine, ail, dilexi dccorcm douius 
tuse (Psal. xxv). > Et Dominus in Evangelio diligcn- 
tibus : i Trislitia , inqnil , vestra vcrietur in 
gaudiuro (loan. xvi). t Sicul ergo nigram reddit 
alllictio, sic cimdein tormosam dilectio : ct illa qui- 
dem prxsemis est tcmpsris finem ciiius habitiira, 
lixc vero elsi cccpit in lempore, lamcn iiullo cst 
tempore desitura. L'nde et virgo non sc reclc for- 
mosam ei nigram, scd nigraro et formosam essc 
perliibuit , quia priunn» apud c.mi nigrcdo lo- 
ciiin olainnii, dmn in eam conccssa est liabcuis 
laxioiibus tnbulaiio desxvire, et suo latn acccssn vcl nubilo tencbrescit, mtiliis passionum aculeis ei 
punctioiiibus amarescii, cujns lamen odiosa et le- 
iicbrosa amaritudo slalu mansorio non lumlalor, 
sed ad moiliim labcrna.uli transil, cl insiar l>osp,lis, 
non moramr. Quod aflirmans Job : i 1'osi tenebras, 
inquil, spcro luccm (Job xvu). > Et Doruinus iit 
Evangelio : t Trislilia , inquil, vcrlctur in gau- 
dium (Joan. ivi). > Quod cuini Virgo dolel, quod 
geinit, quod patiiur mLe n.olcslias tcinporalis, pix- 
leril ct veriitur iu luceir. gaudii spirilalis : neo laiu 
conquerilur dc prxsentia uoctis transiiurx , quau- 
lum gaudel dc spc ceria lucis diutius pcrmaosura?. 
Ciijus spci munerc coufortala pressuram momeuta- 
neam parum cural, dum mciilcm puram el securam quam rccessu veimiram piilcliritudiiiem prxvenire. B supervenitirse glor.x configurat : et terso, lanquaiH l>c qu.i Joannes aii : i Mors ultra non erit, nei|uc 
lucius. neque rlamor, nequc dolor cril tillra, qu;c 
priuia abieruiii (Apoc. xxi). > llaec igitur nialorum 
congc.ies ad cor Virginis prima venit , sed iu co 
iiiaiisioocm vcl locum siabilcm non invcnil, imo 
sicul iroportnna veniuram illius pulcliriiudiiiew an- 
levenit. sic abirc coacta est, cum illa posterior plc- 
sius supervenii. Pulcl.ritudo Virginis esi, cuin ler- gelu vcl scnio, inio ad lioram contrabiiur et xgre- 
scit, Ixio reflorei spiritu, inslar aquilx juvenescii. 
Dc quo pulchre Salomon : i An.uius , inquit , gau- 
dens xiatcm floridam facit (l'rot. xvn). > Cujus 
enim inlerioris xtas bominis non florcscat, cujus 
non vetustas fracta petrx bcueficio juvenescat: iu 
cujus coasctentiam lides pur.i, spes secura, diletliu 
mansura coiiveniuni, ex omnes in oumibus soli Dto renie spiriiu dcsiderans vultiiin Dei, manu tergit eonsiauterobediuntr' ProindeVii^formosareetesic- 

sollicita interiix maculas faciei, cuin declaral otu- ul nf "' 8 diciiur Saloinonis, qu.x abjecto i arnis seiiiii 

liiin, mundat conscientiam, cor screnat, ciim scvero 1 uasi " es<il niolesiias Iransiloriae passionis : chjus 

judicioii.cursusobslrcpeniiumalienai; ciiro deniquc f °nscieiitiam ji.gis obedientia, obcdientiam hib.ris 

rnenle pura ct agili rapitur in excessum, cum ad onscicntia reddit cominendabilcm et serenani, or- 

thronum niajcsiaiis pervenii, lardis et neghgcniibus r nal vul,tl1 ". decl.irai faciem a sorde pulveris alie- 

inacccssum. De quo subjuiigit qui sedebat inibrono: n:,ni - ,>el ''s cquidem a inortuo delraliilur aniinali, « Eccc nova facio omnia (Apcc. xxi). > Nova facit 
Doininus ciiiii manu miscricordix lergit noslram in- 
terioris bominis vetustalem, cum pulsat ignoran- 
liam, sanal conscientiam, dirigit voluniatcm; cum, 
errore terso mendacii, loqui dat cum proximo vcri- 
latem, cum ejusdem vcritatis infundit lcnius volu- 
ptatcm, cum denique ad confirinandam inlerux 
gratiam specici, a lurbore nos bominuni abscondit 
bux in abscondito faciei. Qux crgo exposita irituris 
et passionibus nigram se rcputai et dcrormeiii, ea- 
dem in absconio divinx faciei abscondita gaudct 
fieri sc eonlormem ; el quam tribulationis 128 ca- 
minus sua quadam rcddit vel fuligine tenebrosaro, 
coiitcmplationis radius peifusione sua illuslrem efli- 
cit el formosam. 

CArLT XVIII. separaiur a <ar.ie, rasorio poiius fcrreo quam car- 
nali : separaia vero, l.oiones vel passbnes corpn- 
ris ullr.i ncscil,| ercussa non dolel, illaian.oleslia nou 
xgrescil. Dei.iq.ie (lexibilis, iraclabilis, ei in usus 
varios babilis exbibciur, si Umcn in ea labor et 
iiidusiria priideniis arlilicis operetur : ei si curain 
artifcx sollicilus diligal impertire, j|| a prompiior 
inveiiitur modis innuincrjbilibus obedirc. Sic ei 
Virgo ali bisqux sunt caniis.illo forii rasoriosepa- 
raiur, quod acmius omni gl.idio ancipili (llebr. iv) 
usque ad divisioncni pertingere spirilus et aiiimx 
prxdicalur, cujus tracia et deiracla fcrrramenio, 
aflcclioncs ct ainictiones corporis qtiasi nesciens, 
D dilijjit oblivisci, ct in bis qu.c supra sunt cxienta. eorum prxcipuc reminisci. Quam summus illc opifex, 
Salomonis nomine ilcsignaius, longe lameii an.plio- 

Stcul labernacula Ledar, tieut pellis Satomom*. 'is bciievolenii», sapicnli.e, poientaius, ab affeciu 

Quia se nigram et formosam dixcral, quomodo ni- delraclam corpnrco, spirituali suo bcn.placito kie 

gra et formosa sil ostendit. Nigra, iuquit, ticnt aplavit, sic pcrunctam oleo gratix ad omiiia qux 

tabernacula Cedar, formota tictit vellit Salomott.s. digna fueraiit informavii, ut uulla rcbellio, nulU 

Cedar interpretatur tenebrce. Tabcrnacula, non do- prorsus in ea contrarictas ii.beretur, sed inslar pellis 

nitis stabiles, sed casx mobiles apprllamur, qux a.l obe.lie.idum agilis per omnia redderetur i Ecce 

vcl a pasionbiis in pastura, vel in expeditione a ,„i- inquil, a.icilla Domini, fial mil.i secundum verbu.n 

l.tibus collocanlur, et ad ten.pus positx fuodamenlo luom (Luc. ,). , Videtis quia, a.nliio nuntio, secun- 

stabil. ,,on flrmantur ; sed cum fuerit opportunun. dtim verbum ejus, ancill.i Domii.o se addicit et in 

sme dispend.o al.as transportan.ur. Virgo igitur sicul nullo plasma plasma.ori, lesla figulo contradicit, se.l 

tabernae.ula Cedar nigra.n non incongrue se fate- Salomonis tbronus in.perio suljicitur prxside.ui*. 

wr, mnuens quia vi.x l.ujus condilio cujus adl.uc i.no cccb.ro cffili scdes jnx.a lil.iium lc.di.ur insidcu- 829 COMMENT. IN CANTH V. — LIB I. 230 lis. Ail lioc cnim Deus exlcndit cccltim sicut pellcm, A abrnsis cupiilitalibus quusi colorcs vnrios, stclldlam- ut couslct illncl propliclicuin : « Ccclum sedcs mea 
(Ita . lxvi); t ct illud : < Dominus in ccelo scdcs 
ejus (Ptal. x). i Quis auiem dignius, quis potest 
ccelum convcnieniius appellari, quuin Virgo qux 
Bicniit tot virtiiiiiiu sideribus adornari . quorum 
fulgor varius molcstas niitigat tenebras liujus viiaB, 
dum ad srienliam revoc.it errorcs multiludiiiis 
iraperiue' Ipsa lunam protulit qnx nocie caliganli- 
bus eluccret, cum Ecclesiam exaltavit, ut sc cunciis 
lucidam exliibcrel : cum formu el doclrina sancios 
apostolos erudivit, qtiorum conversaliu lumen neccs- 
sariom lerrarum habitationilius iinpertivit. Ipsa 
denique Virgo, sive ccclum illud m.ijus protulil lumi- 
nare, quod niundo langiiescciiti rcmedium plenius quc ptilclitiludinem snpcrdiixil, imo virtuliim me> 
nt.i ct ccelcstem gratiam introduxii. Quod niinirum 
virgo filias Hicrusalem voluii non latcre, invenlaiu 
gratiam (amiliaribus nesciens invidere, ut quas 
turbarc poicst nigrcdo virginis si ncgligenliug allen 
«i.itur , eis ipsius nigrcrtinis Cl cansa dignior, et 
mora bre\ior ostendatiir. 

CAPUT XIX. 
Piigra tum, ted (ormota, filim Hierusalem. Filias 
nominal, qnas panlo supeiius adolescenlulas numi- 
navii, in quo earuin ei affeclum tcnerum, et fervcns 
desidcrium designavit; et quia lili.r ail audiendum 
serenius.ad videndum studiosius animalas, atten- 
dunt subtilius, amanl tencrius laudcs pulcliriludinis conlulit saluiare : quod quia solus Deus est, nec ci B cominendaUE : Vos, ait, quas ad inielligcndiiiii poiesl alius coxquari, digne Sol appellutus est quo- 
dam privilegio singulari. Sola ilaque el non alia 
tanlam genuit Virgo prolem, coelum istud mirabHe 
niiro modo proluiil solum Solcm, qui sic vigilauli- 
bus diem formal, cum sua prxsentia nostrum illu- 
strai aerem ct perfundit, sic noctem inculit somim- 
lentis, cum imerposila mole lerrciioruni peccami- 
num se abscondit. Solus autem islc Sol intcr oninia, 
et super 129 omnia luminosus , lumiuc vullus sui et 
forma pr.u (iliis hominum speciosus, si terras lauto 
pondere suo gruves sua gratia diligil fecundare, 
quanlo cceluin potius donis facit amplioribus aliim- 
darc? Qiinil nimiruiii sicul pellem legilur extenrtisse, 
in quo illius agilcni videtur obedieniiam ostendissc. stolida noii tenet bebetudo, aiteudile ct videte quaiu 
sit mca cominendabilis pulcbritudo; quas profeclo 
non obsuurat confusa cascitas Bubylonis, sed oculos 
veslros illuminat et rcvelat mleriix graiia visiooia, 
Unde ct signauter filias ilierusatem vos appello, quo 
nomine ad videndum diligemius vos compcllo, ut 
cum tali nomine audilh el attenditis vos vocari, 
scialis quia debet nomen uon essc vacuuiu, sed ex 
re potius derivari. Estis igittir vcrariler lilu' llieru- 
salem si videtis, si quod obscure dicitur, intelligi- 
biliter oblinetis , si quod foris dure sonal vclut 
tcstam vel palcam astiinalis; ct quod intus su.ivc 
et vitalc est, ut nucleum, granuni, siniilam affecla- 
tis. Deuiquc mcipsam, qux ad intelligentiuin vos in- quia Virgo quxcoelo comparabilis, imo siipraccelum u vito, et ignorantia caligare, el crrare caligine noii 

commcndabilis existimaiur, in nullovelad modicum 

impcrantis beuepl.icito reluci.iiur. Ego quidcm, ut 

video, in tuauu Domini non sum pellis, qui vocauti 

etjubenti durus invenior ct rebellis, qui ad cjus 

voces et monita uon do aures patulas, sed obturo, 

et si forte audirc contigcrit, oe auditis obediam, cor 

obduro. Si vcro aliquoties visitatus corde pojniieus 

emollito, mandatis obediens in eisdem perseveran- 

liam rcpromitto, cum jam nie dc corrigendis vel 

meis vcl nieorum moribus iiiiromillo, ecce vcnius 

irruii, lonai, tentai, destruit, el qus cueperam in- 

lcrmitto. Tentaior enim pessimus multa sibi jacula 

coacervat, quibus inflictis anitnum vd terret aspe- pcrmiito : sciatis vidcndi inerilo recic llierusalem 
appellari, cui coiistat divina b;cc mysteria et sacra- 
inenta ccelcstia revelari. Qu.r ciiin parlendi morc 
de lencbris iguorantix vos educo, cntn studio ei la- 
bore ad Iuct.ni veritatis et scienlix vos perdtico, 
ciiiii perfecliorilms vivendi regulis affcciuosa solli- 
ciludine vos informo, qnid nisi mairia vicc nieis 
visceribus vel magis moribus vos confonno?Et 
quidem uni ex vobis Sponsus dicit : < Ecce inater 
lua (Joan. na). > Cujus eslis filix benclacicntes, 
iioii consideranles videlicct nigrcdincin ineatii at- 
iciiiioueqitasi perspicua, cujus causa ulilis, el fluis 
propejamesl in janua.nc forlecuriositate nimia prse- rius, vel demulcet lcnius et encrvat : eviclunique p sens scandaluiu incurrulis, si lantum id quod nigra 

spiritum injus proprium caro ducit, ct ut totus caro 

liam, ainor carualiuin meseducil. Quis igilurmc mi- 

seruin de niortis liujuscorpore libcrubii?(f.om.vn ii.) 

Quis mc ab ista carne forti spiritus gladio scparabit, 

Ulcarnem perimens et resignans besliis et volalililuis 

Babjlotils, sola pellis inveniar, et exlendar ad iin- 

pcrium Saloinonis? Quort si mitii vel cuilibel sinnli 

nonduin id muneris est concessum , cui sponsi 

Uialamus ct sanctuarium Dei adbuc vidclur inac- 

ccssum : nostram lamen virginem vcrus Salomon 

ea gralia non fraudavit, sed cam inslar pellis ad 

omnc stium libitum informavit. Detractam quippc a 

caruis concupisccnlia ct affcclu noxio pravilalis, 

raanu inisericordlx in subllmc cxtulit puritatis : cl stimJiisioanipliusalteiiilaiis.Proiiidcaii: Noliie, elc. 
CAPUT XX. 
Nolile me contiderare uuod nigra tum, qnia deco- 
loravil me tut. Viilelc, ail, nc carnales oculos nici» 
gravaminibus inUgalis,ne vobis offendiculum gignat 
quassaix adversilas voluntatis, ne ad meas mo- 
lestias veslra considcratio pucrililcr ob^iupcscat, 
uuqiiam noii sii coiivcnicns ui mca convcraatio 
tribulaiiunibus ainniescai. Habctc, qilXSO, prout 
decet liiius llierusalcm, intellccliiui , ct pcnsaie 
liiijus rei causam potius qiiain cffecluin; qund vidc- 
uir ab omnibus, volo a robis ipia^i penilu: nqn v. 
deri. et quod laiet insipientes, volo vof sapieuliua 
130 iuiucri. Quod nigra buiii, ijuod mocsta sum, i3 ( PMLIPPl DE HARVENG ABBATIS BONvE SPEI 232 

quod nie circumvolal ncbula momentane.-c lasionis, A quod dicttim esi : Dccotoravit me tol , pro eo potesl qnod usque ad aiiiiuaiii inlranl aquae, perlransil 
gladius passionis : ille fevit verus Soi, iile ad lioc 
suo consilio me adduxit, illc faciei mea2 hujusmodi 
fucum vel nigrcdinem superduxit. Hle Sol, quo 
absenle nox lncumbil leuior ei ueformis, universa 
reriiui varielas invcniiur decoloret infbrmis : pne- 
»enic vcio, splendel coelum, lerra gaudci, ejns su- 
pcrficies rcddilur mulliformis, ipsa rerum faoies 
formoso qiiodanimodo fil conformis; ille, inquam, 
Sol qui rcspcclu vulius sui cuncla rcficit ct decorat, 
sua quadam absentia me ad modicum dccolorat. Al> 
liiseuimqiii me gravant dislriclo judicio se absen- 
tat, rnilii vero sufferenli nondum ad osculum se prx>- 
«entat, forie ut et in pejus illi proliciaiit mala ne- accipi, quod esl (decolorabii) praeterilum scilicel 

pro (iiiuro, quia q»i feci'. qux fiitura suni, id in Vir- 
gine faclurus quidcm erat, quod eum jam ferisso 
virgo cerlior asseveral: quod enifli de sua Virqo fu- 
turum gloria jam prxnosril, eo docta quo plena 
spirilu non pisenuniiai, non deposclt, sed complendi 
secura, gaudet et astruit jam compleium, quod fldes 
elspcs oblinenl, sola res submurmnrat inexplelum. 
Nolite, ait, dignam consideratione meam nigredi- 
neni arbitrari, tanqnani vel prxscns noceat, veldiu- 
lius valeal demoraii, quia < transivi, ct ecce non 
eral (Psal. xxxvi) , > nec cst cjus vestigium invo 
nire, cl vobis jam non erit, si vclitis, modo simili 
pertransire. Sol enim illc verus qui luinen suum «uiler inferendo, ei econira ego et melius.patienter B con i u |jt |, u j c mundo, qui ad boc nobis orius esi, nl molestias sufferendo. Deniqne virgo prudens ad lit- 
leram conservandae vel augenda\ avida spcriei, 
nonnunquam superponit vitiani miiltipliciter faciei, 
atsub vclamine pulcbriludo prjficiat concupita, ct 
graike majoris appareat, cum medicinali operlorio 
lueril enulriia. El nimirum aiuator iilius (si tainen 
cjus probitas non sit talium inexperla) non cqn- 
emnit virginem cujus est facies coopcria, sciens 
jjia umlead boramcjus decor superducto velaniine 
encbrescil, inde sublalo eo postmodnni complaci- 
/ius eluccscii. Sic et ego nigra sum, cujusdam fuco 
velaminis ubvolma, et dum in carne vivo, nondum 
a molesliis penitus absoluta, quia meus iUe Sol qui suos cruat de profundo : fucum meum, sive nigre- 
dinem, manu graia citius abolcbit, rugam et ma- 
culam, dolorem et omnem lacrymain penilus remo- 
vcbit. Imo, ut meiius ct Joiige certius loqui vidcar, 
j.iiii removii, xgroiantem animum optato remedio 
jam refovit, quia sua jam gratia ad lautam certiiu- 
dinem mepromovit, ut icneam quasi faclum quod 
fiendum in proximo mea intelligentia praxogiiovit. 
Sicut autem eo vobis proposiio, qui nie suo bene- 
ficio consolalur , objeclu mex nigredinis vestra 
dignc considcraiio non gravalur; sic cxpcdit cos 
nosse quisua malilia me perurgcnl, quod scilieet ct 
iler eoruni piribit, ct ipsi justorum in consilio non in hnjus adbuc noctis giirguslio vult me esse, ab p rcsurgent (Psal. i). Et quis rccte sapiens pcnset vel cjusdein injuriis prorsus liberam non vull esse. 
Locus enim et tempus in quorum adbuc mcdio me 
videtis, legc quadam insita non suni pacis plenarise 
vcl quielU, quam in cis nec ipsc Sponsus meus 
potestaiis privilegio elegit oblincre, sed, ut vobis 
tiotum csi, pavere poiius voluit ct loedere (Marc. 
xiv). El qui multis pressus incommodis, roorlcm ad 
ultimum voluit sustiiiere, me quoque bic positam 
eisdein vnif passionibus non carcre, quas iu ejus 
mcmoria et amore suffero paiicnter, certa quidem 
euni, iion soliiiu velie, sed et facore conscquentcr. 
Qui euim adhuc faciem meam rolore plcnario non 
honoral, dilaiioue su.i, eain.iit videre videor, deco- 
loiat; et <pii mc vult dcnigrari gravamine citius consideret gravi cura quidquid illi inferunt, po- 
testas quoruni ciio est transitura? et non magis 
lani ipsosquam illatas abipsismolestias parvipendat, 
cum in cis nihil flrmum, niliil slabile deprcliendai ? 
131 CAPUT XXI. 
FiJij mniris mea; pugnaveruni canlra me, posue- 
rutu me cusiodem in vineis : vineam mcam non cusio- 
divi. Qui parcere debuerant, et ab aliorum injmiis 
Virginem defensare, occursare manaiuibus, iinpu- 
gnanlibus repngnarc, pro illa dare animam, mone 
sua sororcm conservare, vice versa impetunt, gau- 
dent pcrsecuiionibus infeslare. Et affeciu conquas- 
saio, lcge la;sa, penilus fracto jure, quod teneri 
insiituit et inier belluas jus naturae; mater filiam, irausiluro, quod disponii fieri, boc idem ipsum fa- D sororem (ilii pcrsequi uon verentur, molestant, la- ccre nou abjuro. Cum igitur in hoc gymnasio mea 
palientia plcnius agonizet, quxso ne vos, fili.r, borum 
consideratio scandalizet, nec attcndatis quidpaiijr, 
nc vcstra inlirmilas sic olTciidai, sed quis me vclit 
paii, cujus rci cogniiio vos commendat. Ncc cst di- 
gniim scaudali quidquid palior propier ipsum, sed 
inajor paiaio cst c;'rere passionibus prxlcr ipsum, 
quia qui inal< lelix a flagello concedilur iiic exclodi, 
dolet iniser in poslerum eleclorum nuinero non in- 
cludi, Sponsus aulecs meus, qui ct ipse iu prascnii 
suslinuii uiger esse, lam mibi quam suis omnibus, 
camdem nigredinem vult inessc; qui, cuin lempus 
cnngruiun veneril, aufcret hunc colorcm, mcerorem 
ii: gaudiuin, fucuin transfcict in caiidorcm. Vnde cerant, torquent, eviscerant, in nullo miscrenliir. 
judaain vcl Synagogam malrem Virginis arbitror 
exstilisse, quas secundiim legem c.trnis, eam crc- 
dilur gemiisse, quam matcrna sollicitudinc usque 
ad annos provecUe juveniulis sinu fovii tenero, le- 
galibus iiubuil iiisiiuitis. Filii vcro niatris tam 
carne quam moribus sunt Judasi, ea ci ca^corum 
duces , plus malilia quam scienlia Pharisxi, <]<ii 
oblili frateriii fcedeiis sororem gravius ainixcrunt, 
ciiui (ilium ejus cmci linguis potius vipereis, quam 
clavis ferreis affixerunl. Dc quibus Amos propheta : 
i Non sunt, ait, recordati foederis frairum (Amot 
i). i Fucdci is quippe liujus quo sorori fratrcs de- 
beul affccluosius coliigaii', vencnosa xgrolanies «3 COMMENT. IN CANTICA. — LIB. I. 234 perfidia noiuerunt sanius rccordari ; s;:-1 tanqtiam a contra Virginem dcbaccliantiir, fuiiose luliicinaiii, alieni a genere, longe positi a nalur.i, 11011 soroii 
exhibent, non denique lioniini sua jura. Et quis 
sani capitis sane sentiat de Judxa, qiix niater est, 
nec diligit sicut fabulx perliibenl de Medea; cui 
matri iiliorum nulla imi dileclio, nulla cura, sed 
accensa odio illos de medio niorle suslulit imnia- 
lura? Ul Medea , sic ludxa falsum illud reddere 
nititur argumenlum , quod nattira cealeiuil iu 
amoris debiti munimenlum, quod veniil.it et afli r- 
mat non solum moderna loquaciias disputanlium 
clericorum , sed ciiani ab anliquo experta sagacitas 
cllinicorum. Si maler esl, inq uiunl, cl diligii. Quia 
vero Mcdea mater ezslilil nec diiex.il, naluraro, ut 
aiunl, malris exuit polius quain neglexil, et cmn paticDlix mcenihus collucianiur; turriiu conslanlix 
gravi arieie impctunt et oppugnani, immotam qua- 
liunl, sed objeclu gralia: non expugnanl. El allen- 
denduin qnod ciiin aiiversus Virginem tam gentiles 
sxviaul quaui Judxi, cum Pilatus agat cl niilites, 
quod verbis expetiint Pharisxi : hic lanien ubi 
pugna spiritu propbetali, nuptiali cantico rcccnse- 
tnr, suos tantum Virgo commeinorat, exterorum 
mentio non habelur. f~i/ii, ait, munis mea. Ulquid 
boc, nisi quia , sicut noslis, recto judicio plus ino- 
lestat, qui cnm deferre debuii, delionestal, qui (cum 
in sinu ejus speranda fuerit requies ui amici), queui 
foverc dehuerat, tradit manibus iniinici? Namcum 
iniroicus maledicit, paiienliiis 132 nialedictio sus- eliam bellua erga feltis suos tenealur affeclu natu- B tinetur, cum in huslem sxvit boslis, vcl argtii. rali, maler non esse convincitur, qux nec sensu 
inolliiur besliali. Cxterum Salomon cui Deus sa- 
pientiam contulit suarum sedium assislricem, hoc 
argumenlo matrem esse illain comprobat meretri- 
etm, qux inlanieni proprium meniieiili mulierculx 
maluit vivmn dari, quam juxla \erbum regis allato 
gladio dissecari. i Dixit, inquit, illa cujus lilius vi- 
vus erai, ad regera (commota quippe sunl visccra 
ejus super filio sno) : Obsecro, douiine, date illi in- 
fantem vivum, et nolite inierficere eum. Econtraiio 
.ll.i dicebat : Nec miiii, nec libi sii, sed dividalur. 
Respondcns rex, ait : Date buic infanlem vivum, 
el non occidatur; hxc esl enim matcr ejus (111 
Heg. III). > El alibi scriptum csl : i Nemo carncm vel dure argui non meretur ; euiu ignoius ignnio 
larga benevolentia non succurril, sicul laudeni non 
oblinet, sic ct multum viluperiura non iucurrii. Ve- 
rum horao pacis , bomo unanimis, hou.o nolus 
[Ptal. i ivi dicil injustius ut delinqual, cum amiciis 
vel proximus adversum me durius appropinquat, 
cum pro' eo ul me diligcrel, venenose delrahil et 
infestat, ctim pro bonis mala, pro dileclione odimu 
manifestat : u;ide mihi ul sufferam, ul agere valcam 
paiienter, et non magis conquerar insanire pcrfidum 
fraudulenier? Tacens ergo de geulibus, de Judxis 
Virgo conqucrilur, eonmique maliiia in medium ad 
prxscns deducitur, qui, filii malris sus, laui graviier 
Virginem offcnderiiul, cui pro defeiisionc ptignain. ...,. ...,. — — r ._ — „ . , „ 

suain odio habuii (Ephet. ni). i Verum Judxa nec *- iinpcdimeiittim pro aJjuioiio rependeriiui. Sed ut Scripturx leslimoniis , nec ualurx imperiis <ii'ig ; t 
obedire, sed adveisus filiam duritia iocredibili de- 
sxvire; et excedcns jura legum, furoreui iuenlis 
pessimum dilaial el exercei, cujus xque filios re- 
spectus consideratior a malilia non coercet. Illi suiit 
euim qui matii similes nec Deum liinenl, ncc homi- 
nem reverentur, qui obslinala maliliaDeum esse bo- 
niinera difQiemur, nec pulanlcjus majestali et pro- 
fumlo cousilio convenirc, ul ad sufferendum nostras 
miserias veliiet valeat devenire. Ipsi nimirum ma- 
irem Cbristi de Joseph asserunl concepisse, et nec 
virginem in conceplu, nec posl parium virgincm 
permansisse ; et quidquid vel de illius integrilate, sciamus quia mala qtice illi sludiosius perfecerunl, 
noliis longe posilis disponenle Dei sa r >ienlia piofe- 
certint ; illorumque maligniias ct illalum Virgini 
dclrimenlum, nosira fuit utiliiasct gratijc desidcra- 
bilis iiicreiiienium, addil Virgo: 
CAPUT XXII. 
Posueruni me cusiodem i» vineit, mneam meamnon 
rtMfodipi.Vinea potestrecte quxvis anima noncupari, 
qtiarum aiieri altera quadam «ideltu simililudiua 
comparari, qtiia sicul in mullis, vidcliccl pampiuo, 
boiro, palmite, constare vinea seu vilis invenilur, sic 
ct mtiltis anima viribus aut virlulibus insignilur. Nuu 
gloiienlur, inquit Virgo, lilii maliis mex, quod vel deblii majestaie veneraoiliier prxdicalur, tan- I( suam in me nequitiam expleveruiii, quod in me sx- quam fictum et frivolum eorum lcsiiinouiis abdica- 
tur. Si virgo, aiunl , genuit, priinum concubuil. 
llnde et ejus iilium nnn de bono ut aiunl, opcre, 
seil de blasphemia pcrsequuntur (Joan. x), ejusque 
ineiiioriam de super lerram ladere moliunlur : co 
Scilicet quod inlcr ipsos qui puri sunl hoiuiucs 
ipse sihi aliquid plus assumai, et cum sii homo, ct 
ipse Deum fatere se prxsumal'. Ad tiltimum in- 
siante malitia morti adjudicant iunoceniem, accu- 
sant lanquam legi ci rogi non Higna reverenlia de- 
feieuiem : arceut vinculis, sputis illinuni, ingurunl 
alapas, tradunl Judid, judex iniliti; clamor perso- 
nat insuavis; ct ciim crucifigunl, isli linguis per- 
btrepentibus , illi clavis. Et quitl liisi lixc omiiia vicntes auimam meain gravi amariludinerepleverunt, 
quod non cam advcrsus coruni violeutias niea vigi- 
lanlia custodivit , sed eam eorum gladius per- 
transivit. Unde enim mcam ipsius auiuiam violcn- 
tius absiulerunt, inde, nescientes quid racerciil, ad 
multaruin me cusiodiam transiulcrunl ; et cuui vi- 
nex mex damnum gravius inluleruul, vobis, Hlix 
llierusalem, benelicium uiile coiiliileruul. Vuitj' 
quidcm mcx deslitulio vel defeclus, vcsier procul 
dubio spirilualium csl profecius; el in co quud ad 
lempus milii, ut xslimant, nocucruut, vobis, ail 
quas transco , custodem nccessariam posucruui. 
Possuni ct non incongrue siguaii nominc vinearum, 
non solum aniinx sigillaliui, scd grcgalim COUVeu- 855 PIHLJPPI DE HAKVENG ABBATIS BON.U SPEI 

tus aniraarum, quia sicul mulli palmiies nomcn A CAPUT XXIII. 

«itis obiinoni ci proveiiiinn, sic iiuilLe simiil ani- 
niae gregem faciunl vel conventiun, rui loqiieus 
Dominus : < Nolite, ait, limere, pusillus grex (Luc. 
in). i El Proptieia : < Vineam dc ^Egyplo transiu- 
tisti (l'iiil. lxxix). i Ei alihi : < Vinea Doniini Sa- 
Iiaoili. domus Isracl cst (Isa. v). > Filii ergo malris 
t]ui prxdictas Virgini molcsiias intulerunt, ile sua 
pulsam vinca ad plurcs alias traiistulcruni, quia 
quse a fratribus et conlribulibus nequitcr cst dcspe- 
cta, a muliis Ecclesix vincis vel conveulibtis cst 
suscepta. Vincam vcro suam Virgo sua cusioilia non 
munivil, quia cjus non moniiis, non exemplis ne- 
quam ille populus oliedivii, scd gaudens voluulali 
se proprix occulto sibi judicio dcrclicium, cervice 236 Indica milii quein ditiijii nnimu mea , tifti fiascas, 
ubi cubes in meridie, ne vayari ineiuiam posl gretjet 
sodaliitm liiorum. Tu, uit, qtiem diligo non verbo, 
noii lingua, non solo strcpiiu labiorum, sed cordeet 
aiiiino, ct lotis viribus imcrnoriiin ; ostende ubi 
pascas, ubi grata tibi refeclioprapareiur, ubicibum 
invenias quo lua esuries saturciur. < Esurivi euim 
(Mulih. xxv), > inquit. Scio quia paslor prudeus 
non in omuibus locis, uon in cnnciis pascuis demo- 
ratur, sed prudenler iuvesiigat quae, in quibus uti- 
litas habeatur : abhorrensquc et transicns ea <|hjc 
viialemsuccum kovciii non liaberc, in his pascil et 
relicit quae a viia non senserit abborrcrc. Ei pul- 
cbre non de cibo, sed dc loco lain solliciie percuu- 
obdurala illud Isaia: incurrit maledictnm: < Vx genii " ctalur, quia forie satis novii quo ille pabulo dclc- peccalrici, populo gravi iniquilate, semini nequam, 
lilils scelcratis! > (Isa.i.) Quos forle et ideo tam 
propheia quaui Virgo, filios, et non filias, nouiina- 
vit, quia nominc masculino pcrvcrsam illorum forti- 
tudinem designavil, qui polcnies et lorics in ani- 
inam Virgiuis vino cbrii damuaiorum , quorum 
gaudenl meritis , pccnas sulTcrcnl et eorum : < V e 
qui poientes estis, inquit, ad bibcnduin viuiim, et 
foncs ad inisccudam ebiieialcm (Isa. v). . El illud : 
< Fortes quxsierunt auimam meam (Psat. Llil). > 
Isii fories et poientes cum a sua ipsorum custodia 
Virginem repulernnt , ad nostrarum vinearum 
transire custodiara compuleruni ; ei quod illis pro- 
pinquioribus digne pro meriiis cst ablaium, nobis ctatur : cerium babeus illius cibum esse muudiliam, 
justiiiam, vcritalcm, et cxtera Imjusmodi qua» ve- 
ram operanlur cllicai iicr sauciitaiem. Vcruui ubi 
hxc sanctitas veracilcr et rirmiter babeatur quis 
novii, nisi qui ab ipso qui docet honiiiieiu scieu- 
li.un docealur, cum nesciat liomo quid sit in bo- 
minc, uec diguc de altero judicctur (/ Cor, n) ; 
ciijns, ctsi apparet facies, lamen conscicnlia noa 
vidclur? Vult igilur Virgo exleriuri boininum facie 
non seduci, sed iu ipsum veritaiis velut cubiculum 
introduci; et ad locum in quo Sponsus gaudet 
pascuam et rcquiem invcnire, ipsa non pede mate- 
riali, sed spirilali oculo pervenire. Deniqueei Joscpb 
ad revisendos fralres suos in pascuis palris sollic- rcmotioribus diviui graiia muneris est collutum. tudiue desiinatur, veniensque in Sicbcin Quanti bodie per universuin orbcm conveutus gau- 
dent bujut Virginis pairocinio se inuniri, et eorum 
ecclesias grata ejus sollicitudine cusiodiri ; qui, etsi 
perditorum malitiam liliorum , proui dignum cst, 
exsccranlur, sibi lamen eam fuissc ulilcm el neces- 
sariam gratulanlur? Ut aiitem de aliis laccam, fra- 
tres, nunquid non isle convenlus vcsler in honore 
bujus Viiginis congrcgatur, et in ejus nomiiic locus 
isle el ecclesia dedicatur; gaudelisque illius custo- 
dia el pairocinio speciali cuslodem amplectenies 
affeclu quodam et teneritudiue spirilali? Quis ve- 
slruin, cum ejus recolii memoiiam, vcl cum ejus 
etiain nomcn audi!, devolioue nou adgaudci, de- 
voto obscquio nou applaudil , sperans cjus filium rj viride eorunt, vel suficiens defectio. Pabnlum viride luvenhj 

viro, ubi pascant illi diligentissime sciscilalur, nou 
intelligeus puer iuajoribus oneri se futurum, ci de 
inveniione opiata nou ui speraverat gavisurum, 
< Fratrcs meos, ait, quxro, indica milii ubipascaiit. 
Dixilque ei vir : Rccesserunl de loco islo; audivi 
autem cos dicentes : Eamus iu Doihaim. Perrexit 
ergo Josepli post fratres suos, el invenii eos in Do- 
tbaim (Geu. xxxvn). > Itecte fraires iuvidos Josepb 
in Dotbaim lcgiiur invciiisse, ad quem locum uoti 
foriuilu perliiliciitur , sed cx proposiio dcvenissc, 
scienles furle non (aui illic se vitalem pascuam ia- 
ventoros, quam voliiiilalein ncqtiam el dccrelum 
sceleris expleturos. Dnthaiui inierpretatur pnbulttm placabilem et propitium invenire, si maircm polue- 
rii digna revcrentia prxvcnire? Fclix culpa, pugna 
ulilis, pcrversitas fructuosa, qua in nostram Virgi- 
r.cm sxvit fraternilas odiosa, qua, rcliclis sxvien- 
liblis, ad nos transit bcncdictio graliosa, qua Virgo 
fratres abdicat, domcsiicos rcprobai, suosodit; i.o- 
stras ponii vitcs iu oidinc, scpit maceria, putal, 
fodit; et (ui coiicludain brevi) omni diligenlia nos 
cuslodil. Vcruiiiiamen, quia in his t|uoque vineis 
pussunt iitiiiiiuiiquani 133 'nveniri qui prxsuuiuul 
suis malis moribus casilcui vincas demoliri ; conver- 
»\ viigo ad Sponsiuii vuli a beo qui sint ejus plenius 
edoceri, ut ab illis tnveat, <juos novcrit in suorum 
nuuieio non liaberi. Aii ilaque : Indica m.hi, etc. corum, id est invidorum , ipsa invidia csl quam 
gustaiit, qiiaui ruminant, qux in eorum mcntibus 
invalcscit , qu.c saporc pcslifero interius coriim 
faucibus iudulccscit : qux pcde censorio-non cal- 
catur, cita pucniuiuia non marcescit, sed raucore 
iudefesso usque ad stnnm.im scelcris viiidcsiit. 
Nilnl quippe gralius pcrfidis qtiaui meliorilms invi- 
derc, derogare abscnliluis, prxsenlibus noiiiiunt|uam 
atlgaudere; vuliu simulaiorio (cum noceuili facul- 
tas non suppctit) arridere, cum noccndi icmpus 
effulserit, loxicaium jaculum inlorquere. Sicut ergo 
apud Osee Eplu aim pascit ventuin , cum , quod 
sperat, inauilcr venire dcsiderai ad evenium (Osee 
xn); sic invidus qulsquc in Dolbaim \enissc non 257 COMMENT. IN CANTICA. - LIB I 238 

Incongruc memoralur, curo livoris toxico tanquam A non vcreiur, in quo f,irics corruunt, Snul ci Jona- 

llian suis ICKibus inors addicil, su|>er quem non ros, viridi pabulo deleciniur. Sud quia Doihaim inler- 
prelalur eiiam sufjiciens defedio, unde nequam ille 
lendit malitix veliemenlius .id ^ffeclum, iude reus 
Bceleris ampliorcm conscientix corruit in defeclum ; 
et id soluni quod infcrre aniat alteri detrimentum, 
invidia laboranli plane suflicii ad lormentum. Quod 
quidani ethnicus puicure iusinuans (66") : 

Jnvidia, iuquil, Siculi non invenere lyranni 
Tormentum majus. 
Quem vero roustat livorem venciiosum in aninio 
suslinere, quo nullum Siculi lormenliim gravius 
invencre; is profeclo couvincitur a quieto iiientis 
statu deficere, el defectus bujusmodi ad suam defi- 
cientis niorteiii sufOcere. Qui eniin invidet, sibi ma- 
gis quam proximo nocere comperilur, elquod tenial ^ 
inferre altcri, suflerre primitus invenilur : et ipsius 
iuvidia qux pleruiuqiic ab allero non senlitur, 
ipsum, a quoprocedit, ul veslimeQtum tinca, de- 
iuolitur. Fratres igitur Joseph qui, ut lcgistis, in 
Dnthaim sunl inventi , id esl, defectu quodam in- 
tesiino el invidia jain pixvci.li, videnlcs Josepli et 
inutuo prxloquenies occurrunl venienti , non salu- 
lem, iion ostulum, sed oflerentes otliuni nesciemi. 
i Ecce, inquiuut, soinnialor venil, venite, occida- 
inus euiu (Gen. xxxvu). t Locus nequam, locus 
txsecrabilis et nefandus, locus oinuitini jndicio 
(qui lamen sane sapiunl) detestandus; locus, non 
refeciio, sed digue defectio nominandus, ubi peril 
chariias, fiatcrnilas deficil, iivor prxvalet exsccrau- 
dus. Quia ergo in Dolhaim ct aliis btijusmodi locis 
muli i pasccre coguoscunlur, quos quicunque secuti 
fucrint pceua qualibcl feriuiitur; Virgc sollicita nou 
de niiiltoruni laiiiu.linc gcnerali, quxrit quo 134 
Sponsus pascal loco cl solitudinc spcciali. Novit 
euim luciim cjus uon a pluribus possidcri, novil in 
tjus pascua plures dominos non habcri ; novit item 
non oiniiein pascuam Sponsi csse, ct idco qua? sit 
ejus diligcntius cupil nosse. 

CAIUT XXIV. 

Jndica milii ubi ; >i- ■ as, ubi cubet. Scio, ait, quia 

iion pascis in secrelo CLlami, in locis humcnlibus 

in.i uiundilia non quiescit, iu quibus ille llchcmoth 

grata silti nquie deliiescit (lob xl) ; in quibus fovct non pluvia veniuiil, sicut Davidconqucrens maledi* 
cit. Scio item quia campus Setinaar lux p.iscuxnort 
oflcrtur (Gen. m), in quo rcgnante superbia libt 
revercntia non tlcfertur, in qtio divcrsilale lingua- 
rum feriiur prxsumplio muliiludinis iinperita', divi- 
sisque ab invicem lurris, non consuiumatur magni- 
ludinis infinilx. Campuni quoque Mageddo non libi 
ad pasceudum exislimo complaccre (II Parel. m), 
iu qno Josiam jusiiiin ad mortem sagitlarii percus- 
sere : de quo jusliliu qux jam spe viciorix lx'taba- 
tur, versa vke prxlii prorsus moitua rcporiatur. 
Scd iiunqtiid vallem Topliet lux pascux congiunm 
elegisti (IV Req. xxm), quam silu anioeiiissiiuam, 
liirpem sacrilegio cognovisli ; in qua lilii Israel 
Dcu non tibi, sed Molocb supersiiiioue miscra defe- 
rebant, eique cxco rilu pcr igncni filios cl lilias 
transferebani? Non tibi vallis hujus, qux nec Joskc 
placet, amcenitas, cujus riluni pesiiferum ejusdem 
rcgis lulit sagacitas, dum quos ad sacrilegiuin iu- 
vitabat ipsa loci facies et amffinissima pulchriludo, 
os»a sparsa uorttiorum el ingesia cadaverum re- 
pulil ttirpitudo. Quia ergo iu hujusinodj monlihiis, 
campis, vailibus tu nou pascis, rogo ut doccas, et 
diligenlius indices uhi pascis; si forte alios inonies, 
campos, valles liabere prxdiceris, iu quorum gre- 
mio pascens vcl aicubans dclecteris. 

Novii quidem Virgo in Sciipluris nionles alios 
romnicndari, iu quibus non perire quisquam legilur, 
sed fjlvaii, quos ipse Sponsus diligcus cl afleclu 
visitans amieali, sibi dignos cflicit, ci idoneos pa- 
scux speciali. Juel prophcta : i In inonlc, inquil, Sion 
eril salvalio (Joel. II). > El David : < Elcgil inoiiiein 
Sion qucm dilexil (1'sat. lxxvii); • ci item : « Mons 
Sion civiias Regis inagni [Psal, xlvii); i cl illud : 
• Diligit Doniinus porlas Sion (Psal. i.xxxvi). i Quid 
aulem inirtim si mons isie, quein affeclu bcnevolo 
Dominus amplexatur, eidcm amplexanti gratum of- 
ferre pabulum ttsseralur, ut in eo quem diligit , di- 
lector pasecre non ncgclur, cui prorsus relectio. 
Iiisi ubi cjtis cst dilectio, .non habetur? Iilco forte 
Joannes : « Vidi, ait, supra inonlcni Sio» Agnum 
sianlein (.i/ioc. xiv). i Slaiilein vero ad quid, nisi el promovcl suas ntfarias praviiates, el pastu pesti- r> ad pascendiim? Stai cnim ajmus, diiin pascil; dtun 

vcro quiestit, cubat. Virgo autcm non dc altero 
laiiluni, seddeulioqiiesollicila, quxiilllbi Sponsus 
pascat, et ubi cubel ; tanquam locus alius sit pas- 
tendi, alius nihilominus quiescendi. Sponsus 
quippc Agnus cst. Dc quo ciiim alihi Joanncs Jii ii : 
« Qui h.ibci sponsaill sponsus cst (!omi. iu), > tle 
codem dixil : « Eccc Agim, Dei [Joan. i). • Sponsus 
ilaque vcl Agnus in monle pascil, uon illo qttcin 
caliginosuni noniiiial Isaias (Cap. xm), vcl qucm fero pravas in cffcctuni provehil voluniales. In his 
qiiidcm non complacel aiiimx lux, non est libi vo- 
luntas iu cis, sicut Isaix valicinio veraciier asscris 
dc Judxis : qui voliinlali tux, luo beneplacilo non 
subjecti, a tuo rcfectoiio, a lua longius facie sunl 
projecli. Quotnodo enim p.iscis, ubi iiecdum cligis 
liabilare, ubi cogenle aiigustia uon diligis largius 
ambulare, ubi appctilus pascendi objecla qoadam 
ainaritudine rcfcritur, duin semen neqtiam, dum domus cxaspcrans invenilui ? Ccrta suin quia mons magnum ct in planum dcduci coram Zoruhabel asse- 
Gclboe tux graliis pascux t.on habettir, in quo Saul ril Zacharias (Cap. iv) '; scd in moiilc Sioil, qui vi- 
adversarius David (/ Reg. x\xi), inire pixlium sionis merilo conimendaiur, qui cx rc noinen ba- (C6 ") Horat. ad Lulliuiii. $59 PIW.IPPI DE HARVENG ABBATlS BON.« SPEl 140 

bens, objeclis prope pnsitis, remola longins specu- A proximus commend.it et aliollii, ipse se proprio latar. De quo monte Isaias prophcians : « Emitte, 
inquit, Agnum, Domine, tlepetra deserti ad montein 
filiac Sii/n {ha. xvi). i Denique per Ezechielem Do- 
minus proniiitit : • Ecccego, inquiens, pascam oves 
ineas (Ezech. xxxiv), » et ubi pascat deterrninans : 
« In montibus, ait, Isracl pascam cas (ibid.). • Israel 
videns Deum interpretaiur. Bonos igilur el uberes 
dixerim monies illos, qnibus Deum concediiur in- 
tueri, quortim pascuam inveniltir bonus Paslor suis 
ovibus polliceri, quia sancli qui virlutibus praeenii- 
nent, mcrilis aiiolltinlnr, qui iu ccelis conversantcs 
contemplandi lumine perfitndtiiilur : ipsi profeclo 
Dei beneplaciium,' Dei desiderium, Dei reficiunt vo- 
luntatem, ipsi maiidato ejus mulliplici obediciitis 
spiriialis ofleiunt ubertaiciii. « Sanctis, ail, qui in 
lerra suntejus, tiiiriiicavit omnes volunlates meas in 
t is (Ptal. xv). i Mirificavil , inquit, id cst pavit, fovit, 
perduxit miiahiliter ad effeciiim, utomnia quxciin- 
tpie voliiifaeeieinin eis.essenlque inagna etmirabilia 
tiperaeoriimex(|uisiiainoninesvoluntatesmeas(P«a/. 
rx). Deniquel35'" Evangeliodiscipuli : « Quovis, 
inquiinit, eamus cl paremtis libi ul manduces pasclia ? • 
(ilarc. xiv.J Et ille : « Doininiis, inqiiit , domus 
tfemonstrabit vobis cccnaculum grande siraluin, illic 
paraie (ibid.). i Qtiotl co2iiaculiim dicil, altuin est ct 
eminens; quod grande, lalnin et sulDtiens; qnod 
siraiuni, pnlchrum et alliciens. Ccenaculum iu quo 
Sponsi refectio cst, dignitatis alliliidine cominen- 
dalur, qnia Cuelum cceli Doiuino, lerra filiis liomi- q 
num assignatur (Psal. cxm) ; et ut magis sufficiat, 
grandi spalio dilatalur, quia ille sclhi breviore el 
avaro tripode non laeialur ; et ut semper illum alli- 
ciat, tapoiibus operosis, et floribus odoriferis sler- 
nitur et aplatur, quia immunda, inlioncsia, linpia 
ille pulcher pne liliis liominuin aspernatur. Pascil 
quoqne Sponsus et in cimpo, illo niniirum campo, 
qui evulsis ruijcrum molibus complanalur, qui cx- 
siirpans spiuas et tribulos, amcena superficie venu- 
statur; tersogelu sierili verna lempciie fecundaiur, 
vireniibtis heibis ridet, floruin multimodo ctilore 
varialur. Qnoriim primus.et prajcipnus ait : « Ego 
flos campi (Cant. n). i Dives est campus ille, nec 
praHereundus silentio negligcnlcr; super cujus judicio decolorat. « Cum omnia, inquit, bona fece- 
rilis ; diciie, quia scrvi inuliles sumus (Luc. xvu). • 
Et illud : « Si nosmelipsos dijudicaremus, non uli- 
que judicaremur (/ Cor. n). • |n bi/jjmodi inouti- 
bus, campis, vallibus Spousus pascit, quia vila» 
sublimitas, aequalitas niorum, bumilitas Jutiicii, 
grata Sponsi refeclio est ; quam ut prudens opifex 
in suis ipse fidelibus operalur, dum in eis ad efle- 
e i ii iit viiluntatcs suas perducere graiulaiur. < Mcus 
cibus est, inquit, ul faciam voliiiuaiem ejus qui misit 
nie (Joan. iv). > 

CAPUT XXV. 
Indica mihi ubi patcas, ubi cubes in meridie. Qnre- 
siio ubi Sponsus pascal, addil Sponsa qnaerere ubi 
B eiiam illecubel in meridie; pastorum consUetudi- 
ncm tangeus, qui cuin pascuae operam dederint 
prinia parle diei, meridic dcclinant et accubant 
gratia requici. Quia crgo vulpes fovcas, nidos cceii 
volucres haheredignoscunlur (Lue. ix), in quos ple- 
rique niiseri eScca fronte, pede erroneo devolvun- 
tur : vult Virgo nosse cerlius quo eligat Filius homi- 
nis decliuarc, el ubi caput suum vclit quietis gratia 
reclinare. Admonet quippe lempus, cum a>stuet 
mundiis el anlcal , cum sole acriore meridianus 
axis incandeat, ut declinet in partem Pjslor provi- 
ilus et quiescat, el ad ipstim fugiens grex pusillus 
iciiiisse delilcscat. Sol sestuat, xstus cadil snper 
aniinos iniquorum, cum m ipsos coufluit congeries 
iiiiqua viliorum : cum avaritia, cum libido, cuin eis 
ambilio dominatur, cum ardore laliuin interna 
eorum facies denigraiur. In boc ergo meridie cujus 
asluin ferre non suslincl ille mtindus, ille Sanctus 
ad quein nifail inimundiim atiinei, qno tlcclinat, tibi 
pausat, ubi gratuin babei cubiciilum invenire, ipse 
ego, si posset fieri, non lam sciemia quam expe- 
rienlia vellem scire. Cuin eniin in bonis vel naiurae 
vel gratiie snpeibia nos extollit, cum inflammat ira 
lenax, lorquet invidia, libido nos emollil ; cum gra- 
vis csi oralio, divina ieciio fasiiditur, cum scnno 
praeuicaniis, aure clausa inslar aspidis, non auditur : 
umcndum est ne boc a^siu et intemperie gravalu* 
iiiiporliina, pastor ille nos dcserens sub umbra 
fugiat opporluna. Sole gravi et arido muiulus in faciem videl Ezechiel cssa mnlia (Ezech. xxxvn), rj maligno posilus aestualiat, et ardore meiidiano siccaque vehcmcnier, quse auditu ineflabili verbnm 
Doniini percepcrunl, et neivos, carnes, culem juu- 
ctura miral.ili receperunt, tandemque a quaiuor 
ventis venienlc spiritu revixerunt. Deniquein Evan- 
gelio (Lxic. vi) despeiiilens Sponsns de nionte, steiil 
in loco campeslri, in quo quia resplendebat sanandi 
virlus, gr.v.ian plrniludo ; eonfluxit ail eum iiiulique 
copiosa plebiimi muliiiodo, qnain aiiendcns Pastor 
bonuj audire sotlicitam et sanari, larga manu reficit 
verbo vit.ne, pabulo saluiari. Pascil ciiam Sponsus 
in vallibns, qnas frumer.to David asseril ahiniila- 
re (Psu!. lxiv), ot in valle losaphat, qux humilitatis 
videtur gratia roruscare, duni quanlo quisque ina- 
gitus cst, in omnibus se minorat, ct qucm digne iCgypius vel yEtiiiopia laborabal, cum incorrupue 
Virgini sancius ille Spirilus obumbravii, el in ea 
DeoDeiFiliograium unibraculuin praeparavii(Liif.i). 
Idcm ardor vel inlemperies dure satis incubueral 
Pbarisacis, et habena laxiore diffusa fueral in Judaeis, 
cuin eos Chrislus descrens, ad paucos aposiolos de- 
clinavit, et cos ut galliua sub alarum siiariini umbra 
et tegmine congregavit. Cum auiem usque ad cru- 
ceni Judxi et geniiles in euin meridie desnevirenl, 
et alii lingua, manu alii, fervenlis ir.e venenum 
effulirent, ipse non tani pede quam affertu, plns 
animo qiiam oculo deserens quos despcxit, vidit 
slanics juxia crucein M.ilrem et discipulum quem 
dilexii (Joan. xix). El 136 l,lni accepissct acetum, i4l COMMENT. IN CANTICA. — LIB. I. 212 qn<> gustato magis quam bibito mysierium sic im- A in morlem voluntarius animam suam daret ; et quos plevit, super istos, qtiibus Spirilus obumbrabat, eo 
graliua quo suavius requievit; et sole roris xstitan- 
le, cujus eum rabies implevit, inclinalo ad islos 
rapite, tradens spiritum, obdormivit. Sic meridiem 
j.nu non ferens, ci aestus Cancri rabidos vel Leonis, 
liora sexta consummnns agonem vel mysterium 
Passionis, declinavit et amavil umbram Spiritus, 
sercnum accubilum monumenli, cui lapis apposilus 
nihil obstitit resurgenti. < Accubtiit enim ut leo (Geii. 
xlix). • Qucm profecto , quandiu voluit, leneie 
potuit monumentum, sed expleta volunlate objectu 
lipidis non deteiilinn; imo ad 6itrgendum mane 
divina eum virtus robustum reddidit ut leonem, et 
:rque ad reddendum meridie sxvienlibus talionem. lenebal sinu, a inorte moriens defensaret. Posi ro- 
siirreclionem vero suam cnm eisdem apparens disci- 
piilisinsuftlavil (Joan.xx), et (l.iiu scrcnissiino ligan- 
di et soivendi pontiliciuin assignavit, cum paulo post 
linguis igncis Spiritus vehemeiis imflammavit (.1.-/. 
n), et adversus mundi minas, preces, pretia, infle- 
xibilitor rolioravit, vicem morlis qtiam pio eis ille 
primus voluit sustinere, ipsi non avaritix fuiulius 
obvoluti, sed largitate prodiga reddidere. In quihus 
et qiiorum similibus cubare Sponsum non Hinnerilo 
debei credi, apud quos nibil inveiiil qtio ejus re- 
quies possit Ixdi : iu quibus vigei devotio, fervel 
dcvoiius disciplina, non caminus fumigat, sed tola 
prorsus ardet ainoris officina. Quia enim Sponstis, Nrc indignum arbilror si el in vobis eumdem Spon- " ut prxdicium esl, amari desiderat, amor auieni 

ignis est, quos amore conspicit accendi el ardcre, 
iu bis lanqtiam in lectuio, quielis gratia vult ja- 
cere. Et hoc propier non nisi ineridic cnbare pcrlii- 
betur, cuui sol cuslo vicinior a terra longius re- 
movelur, cuin solito fervcntior emittit radios pu- 
riorcs, cum inajori lerrul incendio campos seiberis 
largioies. Et forsilaii mane pascil, cum inolesta 
caligo nociiiim jam recedii, cum surgentis ad opera 
sol ueccssarius anlccedit;cumejusilein rota volubilis 6tim cubarc cxistimenius, si eum invenire el in nobis 
aliquanlulam rcquiem prxdicemus : cum et ei deser- 
vire, et eum delinirc nostra ejtis dono gratix sit 
voluntas, licet volcnlibus nondum pcnilus libera sit 
facullas. Quod si nos ipsi vel forte quilibel alii judi- 
cent non satis convcnire, tn id nobis ascribamus, 
ad quod quique inajores vix valent pervenire : 
limendiim esl ne econlra juslo amplms dilbdamtis, 
el diflidentia dcgencri xque periculum incurramus. Inter ulriimque ergo non Dedalus, sed 1'atcr spin- - eqnis laboranlibus sursum tendit, et loco slarc nc- 
luuni doceat nos volare; iter regat incognitum, scicns, sibi proficisci, et proflcere non inlendit. I'er 
itinerandi gratiam velii dare, ne lulo ct fxcibus cujus moraiu lemporis sol dici prasbct utilc uutri- 
iinmergamur, dum tcncmus terrx inslar carnaliuni menluin, quo foius et prouioius dies scnsim accipit 
propiora, vel ne a gloria deprimamur, dum ad for- p incrcmeiiluiii, donec ad ceeli medium lcslinaus ct 
mam lchari slulte invadimus altiora. Cubat quippe pcrvcnicns sol ligatur, ubi gradu altior jam vel Sponsus in notiis, si cuin diligcre comprobamur, si 
iu ejus obsequiuin diligenti simlio prxparamur : si 
t|uidi|uitl obslrcpit el offcndit, scopa vel rasorio 
(ergere fcsliuainus, si sccretum cordis nostri amoris 
gratia, dilcclionis floribus adornamus. Nihil cnim 
illc gralius, nihil opiat avidius quain amari, cum 
6cilicet eiiin veraciter compleciimur amore singulari, 
tuin quidquid niundus oflerl, ut ptirgamenla longe 
alijiciuiiis propter ipsum, cum in mundo vel in nobis 
niliil diligiinus prxter ipgum. l)eiiii|tie Joannes 
(Cap. xiii) iu ejusdem Sponsi peclore sc recumbere 
perhibebal, quia eum recumbenicm ille pras cxieris 
tlili;;cli3l : ner alius, sicut nostis, ibidem recumbere starc vcl desccndere compcll.tlur. Sic iiiiiiiruui cuin 
vuLis, fralres, scdeiitibus in lenebris Sol gratix lu- 
cem atiulii maliilinain, errore nociis po6ito fesli- 
naslis apprehcndere disciplinam; et quo plciiiusiUe 
vobis expantiit radios clariores, eogralius latior^lis 
el profeclu» sumilis ampliores. Dum igilur vigiliis, 
jcjunio, sudore, et algore corpus conlrarium ca- 
sligalis, dinii dcvoti et humiles vcsiram palienliain 
obedienlix funilitii alligatis; et intuitu mandaloruin 
volunlalem propriam relegatis, dum opcrari cibum 
qui hon pcrit, sed qui perinanei, laboratis, el iu- 
defcsso sludio veslrarum laborcs iiianiiuin mandu- 
caiis : profccto apud vos Sponsus pascit vohiscum perbibetur, nisi is quem diligere frequenii Jesus n 187 etlaboral, sicul devote amaioret acquisitor leslinionio non lacelur. El rccle non Jesus in siuu 
Joannis, scd Joanncs in sinu Jesu legilur accubasse, 
t|tiia nnii illum nos priores, sed ille prior credilur 
nos amasse : ct ubi veracitcr quis intclligit se amari, 
ihi gaudct recumbere, suaviqoe recubitn delectari. 
Christug quippc anlc passioncm suam infii iiiuiu esse 
Joaiiin-iii sicul et rxlcrns iiilcllcxil, sequc mintis 
guflicipnlcr diligi a discipulo quem dilcxil, quia per 
id lcmporis neque Joannes, neque Pclrus moriem 
pro i ll.i anl voluit aul poiuit siistincro, quod anle 
accepium post resurrcctiouem illius Spirilum, isto- 
rum iiullus mcriiit obiincre. Cxlermn Christus sic 
invenltis cst cos diligcre quos elcgit, ipsuuique dili- 
genlem sua crga cos charitas sic cocgil, ui pro cis sapicntia! quidemoral : < Da niihi, ait, sapieutiam 
ut inecuin sit, et mccum laborcl (Sap. tx). > In 
pascendo quippe vitalis quidem fruciusest, sed pro- 
cul dubio cum laborc, labor esl aliqiianluhis frurlti 
lolcrabilis gratiore : ct ob hoc, cum invital juslus 
sccum patienliam ad laborem, non tam ipsuin quam 
ipsius fruclum diligil meliorcm. Proindc Virgn uon 
solum ubi Sponsuspascat, sed etiam ubi cubcl sol- 
licitius optai scire , ut ad rjtis gratiorem statuui 
valeat pcrvcnire, quia, etsi riobis, dum pascit. nori 
nicdiociem dal profecinm, tamcn dum cubai ei 
quiescil, gratius el securius pruvchil ad perfecluiii. 
Cuui igilur corporc castigato, 6opilo murmOrc pas- 
sionum cum uon prorsus dcposito, scd ad horaiu 245 PHILIPPl DE HARVENG ADB.VTIS BON^E SPEI 2ii sepostlo labore temporalium actionum ; serenal vos A qnia labor Ongilur in prxceplo (Ptal. icm). In imerins oratin, devolio, auditx ruiuinatio leciionis, 
ri a terra suspensos rapil velut in sublime divinx 
gr.ilia visjonis, cum (licet rnptim et ad modicum) 
videmini angelieis spiritibus inleresse, et utctiiiqtic 
gluriam Doniinispeculanies cum Pelrodicilis : < Itn- 
niiin cst nos bic essc (ilatili. xvn); i cum amore 
talium velul igne suavitcr xsluaiis, et Sol sole luci- 
Jkh' vos perfiindit sux r-idio claritatis ; luuc nimi- 
rum iu vobis Sponsus pascit, et amica requie dele- 
clatur, lali gaudel meridie, die dics, lumcn lumiiie 
graluialur. Nam sicut liostis nequani, auctor iuali, 
princeps perdiuc Babylouis, profuudas noclis tene- 
bras i't liigus diligil aquilonis, sic Sponsus qui Deus 
csl, lux indeficiens, ardens ignis, gr.iiam sui prx- coelis vero cnbat Spnnsus, ubidies non orilurlumiiifl 
subobscuro, sed velul in mctidie sol profeciu ruli- 
latj;ini niaturo, cujns splendor ealidus, et calor 
aque splendidus uil liabcnl imperfctti, se.l iinino- 
bili a\c velul quodam solslitio stanl perfecti. In die 
ergo dics, lnx iu luce, in sole sol cuhat suaviter 
ct quicscii.quia jusius in regno Palrissui sicut sol 
lucidus resplemlescii (Mallh. xin); et sol jnstiiix 
Sponsus in co cubiculuni sibi d quieteni accipit co 
gr.aam, quo non angustam spaiio, incursu molesliu 
nou lurbaiam.Proinde sollicita Virgosibi nou iinme- 
rito postuUl iudicari ubi pascit, ubi culei is qucm 
diligil amore singulari, ut cum fuerit iiidicatum, illo 
secure sequatur helabnoda, ne (si clausuin fucrit) seutiam louge faciens a dissimilibus et indignis, in B post greges sodalium feraitir v.tgabunda liis cubal ei repausat, quos divini amoris face ignea 
tentiiuri, quos in excessum raplos, meridiana luce 
lucerecoiispicit, noncomburi. Qui oblili prxsctilium 
6olis cceiesubus sunt intenli, aurora vel sole malu- 
tiuo ci incboaiitium operibus non conlenli, sed ad 
perfectum diem el fervcnteui meridiem sunl evecti, 
unus cuin l)cospiriius,solocarnis adbuc contubcmio 
non perfecti. Felix qui oblitus pnele ilorum, in an- 
leriora meruii sic extendi, teroperiem fastidicns 
inaitilinam meridiano proveclu ei fervore niiuio sic 
accendi ; sponsum lenere sinu, affeclu, velut bra- 
cbio ciieuinplecti, soli oculos inligere, el ad biijus 
rarnis cadavera non deflecti. Felix, inquam, si la- CAPUT XXVI. 

JVe vagari incipiam po$l grege$ sodalium lunrum. 
Sodalis Cbrisli est, qui cjus nomine vull censeri, 
qui se dicil ejus esse, qui fideni ejus eligit profiteri; 
qui verbum ejns annuntial, qui viam prxdicat ve- 
rilalis; qui sc Cbrislo Sociat, vcl re, vel imagine 
sanctitaiis. Quia vero multi sunlqui re nou gaudeut 
138 ver ».«ed imaginecolorantiir.quiquod astriiunt 
verbo aul facie, affectu et opere detesiantur ; eos 
Virgonongregem.sed gregi.s polius vuluilappellare, 
sciens quia convenienlius nonien juslis atiribuitur 
singulare. Unde infra iu Canlico: i Capilli tui sicut 
caprarum, dentes lui sieut grex ovium (Cant. vi). » men non hujus beneficii limei casum, si hujtts lam „ Ei in Evangelio : i Noliletiiuere, pusillus gres (Luc caloris quam splendoris non vergil meridies ad oc- 
casum; si caro non relrabil, et adbuc infirmior lex 
nalurx, qux nondum ferre polesl feliciialis gloriaro 
permansurx. Ergo fclix illa dies cujus meridies uon 
occumbit, in luce cujus ignea scmper Sponsus per- 
inanel etrectimbil : ad quam quisquis pervenerit, 
in ea grtdu slabili perseverat, et invenlo cjus bono 
nil metius, uil jucundius asseverat. lu qua sancti 
angeli lam Patris, quam Filii semper faciem intitcn- 
lur, et ab ejus intuitu alienx sanclorum animx non 
liabentur, qux a mundo nequani, et a carnis erga- 
slulo jam erepix, in ejusdcro cum angelis qnieium 
Sponsi cubiculum stinl receptx. Illic plenior ct per- 
fectior meridies invenitur, ubi dies non declinat, et xn). i Greges ergo sodalinm falsa cst credeniium 
inultiiudo, in quibusspecies piclalis, sed nulla vir- 
lus, nulla esl operum fortitudo, in qttibus religionis 
Cbristianx paret osteniaiio, Scriptuix soual noil- 
nunipiam prxdicatio vel doclrina , sed vita non 
recle sapii, non niuruin salis redolcl disciplina. Qui 
plerumque infirtnorum JjeJinii conscicntias ei scdu- 
cunt, et a juslilix semiia decliiiantes in erroris lali- 
ludinem inlroducunt, cl vel aperlis colloqniis vcl 
occtiliis consiliis \el exeniplis dcterioribus moics 
bonos corrumpunt, eisque arcttim religionis iter vel 
auferunl penitus, vel saliem admoJirum inierrum- 
punl. Posl hiijusinodi seductores Virgo prudenlis- 
siin.1 iion vull lerri, sed discctnere sapieuicr. qui, incumbente vespera non finitur ; el non nisi dies D <i u ' uu s debeant anleferri, ne si pro Stephano Nito- una non proficiens non deficiens dilucescil, cnjus 
non fuscatursplendor.calor splendidus nonlepcscit. 
Proinde bujusmodi meridieminhac vita nullusplene 
accipil, sed prxguslat, illic plcne satialur, ubi niora 
cuin brcvior non angustat, ubi erga Deum amor 
oninium continuus et assiduus inardescit, el ipse 
qui auiaiur gratanter cubat in omnibus etqnicscit. 
In terris itaquc pascil, in eo duntaxat cui justitiam 
ferl accepto, infundii gratix largitatem , cujus bonis 
o^eribus lanquam herbis et floribus suam reficit 
volunlatem , cujus accepui mores, videre diligii 
xquitatcm, cujus gaudei meritis, virtules amplecti- 
lur, accipit sanctitatem, cui dies matuiinus et sol 
lumine radial itnperfeclo, dum laboral el proficil, laum. Judam accipiat pro Joanne . eorum siniilis 
babealur, vel duplo lilia sii geheimx. Quod nialum 
instinctu malignorum spirituum lieri Virgo novit, 
quosde sede coelestium longc lccit iniquilas ei re- 
movit, dumdivinam excelleiuiam oculo saiis bitmili 
non viderunt, sed inaccessani simililudinem al)e 
ciantes.de calo instar ftilguris ceciderunl. yui 
scientcs nunquam se illo umle cccideranl reJim- 
ros, sed de luto facos homines operanle gratia el 
meritis asrcnsuros; corrupti .malitia, dolore miro 
invident el torquenlur, ei summo nisu nocent eis, 
quibus banc dari gratiam intiicniur; quia ergo eis 
esl indefessus animus invidendi, eisque mille artes, 
juxta quemdam etbnicum, sunt noccndi, tam uocta t*5 COMMENT. IN CANTICA. — LIB. II. »10 moJia quam die meJio relia sua lcndunl, el vel sa- A iransfigural. Cujus opcre miser islc nrqttaqt>am gitta in lencbris, vel incursu nieridiaiio iiicautos ci 
miseros cnmprehenditnl (Ptal. \c). Sagitla volaus 
<n lencbris, qtiae ferit graviter duui nescilur, oc- 
r ulia est suggestio, qua nosieraniniusdcliiiilur, cum 
eppanso quodam velamine, aui nullam, aut venia- 
lem se promitiil, et parvo tanquain vulnere ad cor 
miserum virus moriiferum inlromillil. Incursus 
vero meridianus apcrta est maligniias iiupugnaniis, 
cum eflundit totas vires veliemcus impudentia ma- 
lignanlis, ctun a tlirono palienli.e, ohetlienlix, con - 
lincnlix graviicr nos deponit, vel forle resistenti- 
bus, damna.pericula, mariyria niinaiur evidenlius 
et apponii. Qitod si fortequetnvis maliguus invenerit 
t pirilus forliorein, ut non minas ejus lerribiles, non 
ejus liineat impelum acrioreni, ponit miuas, tacel 
pericuU, nihil ingerit violenter, sed ad qnamd.tm 
M conveilil religionis speciem fran Jtilenter : scn- 
tiens qnippe nonnullis, vigilias, oralioncs, ahsiinen- 
liam, jejunium, lahorem niamium complacere non 
resisiii, sed insislit, elhortalur in cis primum for- 
titis pcrinanere ; el ne in his pixvcniri possint, ab 
alierulro solticilius prxcavere , tleinde tcnipore 
debito non coiilcnlos inodum rogulariler posiium 
non lenerc. Dum igiitir quilibei spiritu fervens, 
cjcteris nnu iufeiiur esseteniat, ciaJmissiiniequiiin 
tlesidcrii freuo moderainiuis non rclcntat, duni so- 
lemnes vigilias pr.evenit, ul oret devolitis vel stia- 
vius aliquid ruiuinei de Sciipluris, duin jcjunai, ct 
abstinei, ne rfiiasi veuiretn oneret escis citius irans- 
iluris, dum aJhuc vigens corpore lahoii manuuiu 
■lebito plug inieudit, dum ad liaec vel horiun similia 
babcnis laxioribus se estendil : occurrunl liiuc inde 
flaius glorix, lauJis auior, xstiiuaiio prxsumpliva, 
conlemplus aliorum, lemerariuin juJiciuin, rcpre- 
lieusio durior et nociva. Damuans quippe ca'teros 
qtios lanquam lepidos lenere inoduni conspicit la- 
liorem, se ferventcm foriius, jam cunclis repuiat 
uielioieui ; et quo ad majora ineousiJerantius inar- 
descil, co Ixsus venlo supeibix aret nequius, lur- 
pius inaiiescil. Nam qtiein fervor agil prxeipiteni, 
vauiias excipil subinducla, ejosque conscieniiam 
l.Jlil quxJam specics iiilioilucla, qux bouuin simu- 
faus luce falsa, bujtis retunJit oeuhis ct obscural, 
illo stihlillus operaulc qui se in lucis angeluiii B f xisiimaise illiisuin.seJ quodam velnl solisiiieridiaui 
radiu se perfusum, in quo solam snperliciein lan- 
qoam floreiii conspicuum dinn aiiendit, frtirtUHi 
sperai cerliorcm, nec in radice vitium dcpreliendil. 
Sedticlus crgo isto, postgrcges sodaliniii jam vaga- 
tur, dum quasi hene opcrans, malignomm arie spi- 
riiniitii defraudatur, quos sodales Chrisli el socinfc 
qtiodaminodo comperilur, dum Chrislo placcre se 
exisiiniai, el placcrc islis uihiloiiiiiius invenitiir. Pusl 
ciqnsmodi sodales non vtill Virgo priiJenlior eva- 
gari, noii eoriiin meridiana houi specie deframlaii, 
sed eorinn aslulias oculo deprehendcre perspicaci, 
cl Cliristum invenirein luce propria cl mciidicnon 
fallaci. Volo, inqtiit, lucciu tnani iuvcuire veiaceio, 
t.iilem, etserenam, ue errore decepta, posl luccni 
cursilein alienam, oe cadens Lucifer sibi falso as- 
sutnai simililutlinein Michaehs, ne se mihi offeral 
Snaiias in fonua et speeie Gahriclis. Vulo, ait, me- 
riJiano inctirsii et djcinonio non sedtici , eorum 
blaudiliis ei simulatione doccpioiia non abduci, qui 
se luos sodales lueniioniur, qui noinine IxUutes 
ai'^eloruiii,aiigelica beaiiludiitc non fruuutur. 139 
Ne igitur prxdicla ln\ isloriiin et dies niihi sttbJole 
bhnidi.ilur, OSlenJe ill quo vel hoi.iiue vol angelo 
tiei gr.Ua requies bahcalur, qux apud lemelipsum 
ri.«n soluin in die, sed iu meridie ruiilai et Qauiine- 
srit, duiii perfccta, nec mane iuclioaia, ncc cursu 
dcfluo vcsperascil. 
r llaeienus Sponsa VirgoJc ipso etad ipsiiui, qiiem 
lcncriiis diligil, est locula, suumque ainorcni ci de- 
sidcrium seriuoue conliuuo prosccuta : lliiuc assu- 
iitil sileniium, loqui lamen pcuilus non oiniiicns, 
seJ auJiendi gralia paululuin iiilerinillcns. Pi UOS 
ilaque boc in locu assutuplo pattlisper silenlio qtiie- 
Siaiuus, ct (n lo i) hnic tandeiii liuro lcrniiiium iin- 
poiiamus, quia el isle prolixiiati sux postulat cal- 
ceni poni, el llOStra iniiniiilas laboietii inchoalum, 
vel ad inodicuni jam scpoui. Ad id vcro di>seren- 
dum, quod dignalus cst Sponsus Virgini respou- 
dere, si dies illuxcrii, curabo (|uiestenloin calatiiuin 
retorquere; si sauclus ilk Spiriius diguanler acces- 
serit iu silentio mc docere, qiiod ciJcm tuiuplacral 
me loqui potius quam silere. LIKER SECUNDUS. D Ei profccto Virginem, qir.r uhi Sponsns cubel laut 
sollicite vull doccri, monci prinio ui seipsani uon 
negligal sludiosius iniueri, ttl ad stia se converlcns, 
stiatn piilchiiiudinem non iguorei, nc forle iguora- 
lain situ vcl negligenlia decoloiel. Non cniin saiit 
cauic ad acqulrendura cxiera sc acccndit.qui priuj 
ullra deuique seia silenlii tcnct Sponsum, scd audi- icquisila digna ronsiJcraiionis oculo non aliendit, 
lis diligculer illius volis ci prccihns dal icspoiisuon. cl opcs concupiUS hthoic lcmcrario coaccrvat; nui CAI'1'T 1'lll.MLM. 
Si igtwrai te, o putcherrima ittier muticres, egre- 
dere, et abi post vestigia gregum. l'osl uiiilla verha 
firginis quibus sui xsius animi demonslravii, qni- 
bus dari sibi optituin oscithnn, iudicari Sponsi eu- 
biculum poslulavii : non duriiia, non conlemplus tn PHILIPPI DE tlAKVENG ABBATIS BON/E SPEI 54* pridem rcpositas diligenti sollicimdine non obser- A gratiam jani adepta, virgo mancns, l)ci maler mi- vat. Poela describenle, venator crrat non modicnni 
el dclinqnil, qui fugienti:i capial, c^pta respuens 
derelinqnit ; et propliela Aggueus argiientlum eum 
niliiloiniiius demonslravit , qui mercedcs congrega- 
tas in perlusum sarculum collocavit {Agg. i). 
Proinde Sponsus Virginem ad considerandam suam 
ipsius pulcliriludinem priinn niittit, eamque obli- 
vioni darc praelerila non periniltil : lioc ipsum ei 
mcmnrans, quod cam conimonct mcnmrare ul illa 
fatilius possit aiirem monilis inclinare. pulchra, 
iuquil, inler mulieres. Quod illa Yirgo qiiam sibi ab 
acterno in inairem Hei Filius prxelegil, in qua lem- 
pore congruo sumens carnein memlnis contractiori- 
bus sc coegit, de qua nasci voluit sepe carnis novo rabiliter es effecia, dmn qnod restat non invenis, 
hcc adbnc pervenis ad opialum, ar.ende diligentius 
quid tibi jam meo munere sit cullatum. Nam cum 
avida riiiurnrum iiondum ea praevales adipisci , si 
accepix jam graiia' cuias bumiliter reminisci, per- 
ceptio prxsenlium fi.leiK tuam solidius confiruiabit, 
et confirmala fides fiiiura tam suavius quam secu-- 
rius exspeetabil. Si vero postpouis el ignoras quae 
jam vclut prxsenlialiier expenris, el dum captas 
inexpcria , expcrtoriini negligens inveniris : Egre- 
dere, quod quidem non consuiens, non imperans tibi 
tlico, sed miuas iiicutiens, futuri prxscius hxc prx- 
dico. Egrcdere, inquit, boc est , cgredieris, et a 
secrelo mereberis resilire, a sanctuario longc fies genere non abrupia, cujus factus esl filius anle B ■" <)>'Oil po^tulas inlroiie , ab ipso quod (ibi vis parluiii et post parluin castilale pcniliis incorru- 
pta : quod illa, inquani, Virgn intcr cxieras, boc 
est prx cxteris mulieribiis fueril speciosa, existimo 
dignuin cretli, nec est litles hujusinodi vitiosa. Neque 
enini est credibile ut Deus, Dci Filius, matrem ele- 
gerit fuscam, luscam, struma notabilem vel gilibo- 
sam : et non iuagis vultu niveo, colore roseo, gra- 
lis oculis, pleno corpore speciosain, ut qux ad ulii- 
ciuin iliguius prx cxteris mulicribus est elecla , 
cssel noii solum quavis lurpitudiue non infecta : 
sed et specie corporali cuuctis pulchrior et per- 
fecla. Qnamvis quod pulchra inicr niulieres dici- 
tur, non lam congruat gralix vultus, corporis ve- 
nuslati, quam peifectis moiibnsct admirandx illius 
sanclilati, qux lesle angelo gralia plena , quod de ' 
aliera niisqnani inulicie pcrbibetiir, sola solius 
Christi niaier ficri pionicrelur. Ciijusmodi pulchri- 
tudinem altendens angelus : i Benedicta tu, inquil, 
in mulieribiis (Luc. i). > Ipsa quippc in mulieribus 
hoc est intcr mulicres, est benedicla, quibus Evx 
merito malcdiclio durior est inflicta, cui primo 
delinqiienli lege miscra cuiifornianlur, et peccalis 
ohnoxix materna simililuiline tielnnnaiitiir. Inler 
quas miseras el deformes huic Virgini pulchriiudo 
ampliorest concessa, quas malcdicium velus et le- 
gein hxreditariam supergressa, obuinbranie Spirilu 
oiunein a se xsliun malitix, peccali niaciilani longe 
fecit, et innocenlix merilis, inentis pulchriludine osiendi gralo cnbiculo rcpelleris, ct videberis 
egredi.cum uon ingredi permilteris. Sic nimirum 
tleleri dc libro vivcnlium perhibeiilnr, qui cuin ju- 
stis in ajtemo asciibi codice non mereutur; et ser- 
mone usilalo, nobis asseriinus hxc auferri , qnaj 
sperala vcl optala landem nobis liovimus non con- 
ferri. Itatpie el Virgo se foras egrcdi coiiqiierelur, 
cinn ignoraniia mei ilo repulsaiu ab introitu palielur, 
riini oblita suae pulcbriiudiuis, lurpis el decolor 
apparebil , cum cx recordatione prxseiitiiim cer- 
laui fiilurorum fiduciam non babebit. Si aulein pi- 
giius Spiriluselarrhas, Virgo, nieiuoiiter considera- 
veris le habere , quas nullus electorum eo prorsus 
modo meruit obtiuere; scies profeclo quia qiiitlijnid 
digncposlulas, non aufertur.iiecfraiidaliir aesluantis 
juslum desiJe.rium, sed differlur. Qua; eiiim tol et 
t.inia supra omnes mulieres accepisti, quae sine Patre 
Filiuni operante sancto Spiritu concepisii.qua: juxta 
Gabriclem apud Deum miram et iiicffabilem graiiam 
invenisti , dum conceptiim sine coiiu, sine gemitu 
peperisli, quid libi deinccps jure exiitimas aliuegari, 
si tanien lempus venerit quo id fueril dignum dari? 
Qui ergo lanta conlulil, ab eodem quod reliquum 
eslexspecta, et si, ut plerumque videtur, animo 
cupienli moram fecei it, reexspecta ; et ne forte gra- 
vet dilalio, quid jam acceperis recordare , el ac- 
ceptorum memoria , ad fidem et patienliain confor- 
tarc. Nam iu eo quod jani leue»-, omnem niu- cnnclis miilieribus se prafecit. Atl augmeuluin vero rj lierum pulchriludinem excessisti, et pulchra mentis piilcbritudinis integritate corporis lajtabunda, novo 
et inexpcrto cunctis genere fit fecuutla; et parlu 
inenarrabili natum protulit virgo lalcm, ul non an- 
te, non poslea genuerit potissimum allera vcl 
aeqnalem. Proinde tanta et lam iucomparabilis ccl- 
siludo, quid nisi hujus Virginis mira esl et eiiiineiis 
pulchritudo, qua non solum a caneris mulieribus 
non prxvenla, sed ipsa inter omnes longe pulchrior 
el excelleniior esl invenla ? Ad quod considerandum 
Sponsus eam revocal 140 et reducil, eainque ad 
oplatum cubiculum nondum ple.nius introducil, ut 
seipsam priino sciat quanta scilicel gralia decore- 
lur, unde, quo perveneril humilitate niemori recor- 
dclur. Tu, ait, qu* majorem cunctis mulicribus facie omnes Evx filias praecessisli , quod si cogno- 
veris, et dignas egeris gratias largitori , suspirans 
ad reliqua , non dahis murmur indebitum dilalori. 
Atl boc quippe diirert, ut dilatum dcsiderium fer- 
vcniius el conslanlius ingeniiscal, non ut quassala 
fide per impalieiiliam defetiscat , ul dilationis lem- 
pore pulchrain faciem excolas amplius et tlecores; 
non oblivionis pulvere et ignorantia degeneri negli- 
genlius decolores. Si ergo ignorus le , egredere a 
ccetu meo, a sinu meo, a me, a denique ipsiui 
facie quem amasti : Et abi post renigia gregum , 
quos paulo anlca formidasti. Egredere, inquit, ct 
abi. Egressus enim quis a sanctuario quod de- 
bueral iniroirc, proficiens in pejus , jam stare non 249 COMMENT. IN CANTICA. — MR. II. 2"0 coneedilnr, sed abire ; cl quia no» seipsnm , non A dulcia tcnere diligenti responsinnis principio sic 

inoneutis coiisiliuin tiinuit oblivisci, longe a se , ei minalur; ruin cerlum sil post pr.rdicium osculiim 

a nionenle longius cogilur proficisci. Abit auieni ab eo illain non sic egredi vel abire, el proimle 

posi vesligia gregum , qui prseviam eorum sequilur osculaiui vel amanli non tain.gravia, non superflua 

pravitatcni, qui erroruni et sectarum aniatores, fidei convenire. Llsi cniiii cuivis aiiima: vel eliam Eccle- 

nesciuut unitatem, vel qui more vivcnles besliali, sia: potest conveiiiciuius assignari, cui deliiiquenli 

eos alliciiint et decipiunt qni sequunlur, el suis pra- frequeniius Cbristus utile judicat niinc promitlere. vis tnoribiis quos pr;rcet!tint, graviler persequunlur. 
CAPLT II. 
£/ patce litvdoi ttios juxta tabcrnacula pastorum. 
Ciun egressus quisque abierit , obscuraium jain 
liabcns intellectum, h.x-dos pasccre perliibeiur, duni 
aCTecius pravos perducil ad efieclum , dum mentis 
iiiconslantiam , morum petiilantiain , immundiliam 
corporalem fovct' et provcliit, ct vitam ducere di- 
ligit aiiiinalein. Agnos forie pascit, qui miserenlis B 
gratia' spiritu confortalus, actus babet innocuos, nuiic ininari : biijiis lamen specialiter coiistaulior 
essc creditur piilcbriludo, in qua Deus biinianalur, 
diviuitatis corporalilcr liabital pleniiudo. Digiiuin 
igitur existimo paulo allcntius uos viderc, quomodo 
Virgini amaloria prcloqiienti Spousns amel pariu 
respondcre; et cnjus prcces, vota, iiidcfessum desi- 
dcrium jain prxsensil, landes laudibus refcrens ab 
ejus desiderio non dissensit 

CAPUT III. 
Si iynoras te, o pulchra iuter mulieres, egrederc et niundns el simplioes eogiiatus, qiioruin suminus abi post vestiyia gregum. Nolens Sponsus gradaliiu 
illepastor frucium approbat, diligit elcandorem, ad profectus Virgiuein proinovere, docet cam quo- ei ad pasccndiini cos, suuin commonel dilectoreui : 
< Si diligis me, inquit, pasce agnos meos (Joan. 
xn). i lljedos vero pascil, qui menle eorrupla , se- 
iluclo spiritu , perdita voluniaie agit mal i , gaiidel 
inalitia, gravalur aeqiiilale; el ca prosequilur qua* 
jttdex justus poni judicat a sinistris (Maith. xxv), 
ni in eis dure desaeviat ullor angclus cum iuinistris. 
Cnjnsniodi hxdos non in labemaculis pasiorum 
pasccre perhibctur, a quorum conlnhernio propria 
iirgenie maliiia probibelur, quem illorum viia non niodo mereaiur proliciendi gratiam obtincre, viilc- 
licel, si, quae lam oblinuii, apud sc, vclul in ahscon 
dilo sic rcponal, ut eis maniim piceain vel ad modi- 
cum hostis subdolus iioii apponat. Appouit enim 
plerumque lacluin noxiiim tionis potioribus majoris 
gralix sauclitatis, ciim superfuudil cis cladem, ue- 
quaui caligiliOSX nebulain vauitalis, cmu vcl fl.itti 
gravi supcrbiae menlem donis praedilam obruil et 
obdural, vel saltem aura levi tenerae facici pulcliri- 
tudineni subobsciiral. Diflicile quippe cuivis est Vir- allicil, non deleclant opera , sed offeiulunt, nec g'»'i donis potioribus sese prxdilain iniucri, et su- 
iniitari diligit quod illi dociriua et moribus prx- perbse vanilatis vel non quati ariete, vel flalu quan- ostenduul. Et quia non versari paslornni in taber- 
naculis invenilur, in quibus exsuliaiionis ct 
saluiis pariier vox audilur : prope saltcni re- 
in. ii" i , nec longius pascua stint inventa , dum 
141 Clirisli nomen lenet, baptisina uon aliud, coni- 
iniinia sacrameiiia. Abborrens iiaque virliilein, pie- 
latis specie gloriatur, et non lenens rem, litlci sa- 
crainenio viaibiliter obuntbralur; et ob boc non 
intiis, sed juxia paslorum tabeniacula pascere me- 
moratur, quia, elsi foris sil quoiiammodo, rei tameii 
sua spccies vicinatur. Paslores sunl perfecti quili- 
bet, qui lidcin rectam uon tam nomine quam operi- 
bus exseqiiuntur, qii regcneralioiiis lavacro semel liinivis modico non moveri : egregiam forma, vultu 
laudabilein se seulire, et laudauli frequentius flexo 
nunquam aniino conseiuire. Unde neeesse cst, ut 
qujc superbia non vult langi, sibi speculum non ap- 
pnnat, ne cum piilcbram se vidcril, forte c;c(cris se 
praponal : imo ut uec ad modicum blanJo conseti- 
tiai deceptori, ignotam sibi facicm casto lantum co« 
giioscciidam pr.ebeal ainalori. Amalor ilaque castns 
non nisi sibi volens Virginem complarere, ipsam 
proprix faciei vull noliiiaui nou baberc, vult ut 
Virgo se ncscial, suam pulchriludinein non inireliir, 
nc atlmirans sive lautlans , in sc uiagis quam in 
Douiino glo'ietur. Felix ille angcliis baberciur, si loii, devoiis s«pe lacrymis abliiiuiiiir, qui Ecclcsise p quodainmodo se nesciict, cum iu deliciis paradisi sacrameula devole suam celebraul ad salutem, dum 
eortim iioii lam forinsccus forniam oblincnl, quatn 
viiltileni lu quibus tabernaculis suas in direclum 
rorrigiinl pravitales, divino betieplacito siibjiciniil 
proprias voluntales; et discreto modcramine regunl 
situl opera, sic aflectus cl pcr dies singulos am- 
pliorcs transcunt ad profectus. In liis aulem splendore Luciferum praeveniret ; lelix, inqu.im, si 
non de bis qu;e accepcrat superbiret, ct a Deo couditus, 

Deo paria non scnlirel. Longc satius, longc felirius, 
Abrabam se ncscivii, cum divinum colloqnium, se 
quasi ncsciens, rcqnisivil, cuin oblitusquod magilUS 
inerilis, vila clarior baberetur, priidcnli COIisiliO ,'e 
niiii nisi piilvcrem cssc el cinercin faierelur. « l.o- versaniur, sed eis aliquaicnus appropinquanl, qui quar, inquil, ad DominiiiH meum, cum sim pulvia destrnunl fidem operibns, cum sacr.unenta fidei non 
relinquant, qui viitulcm ntui habenles, exteriori 
ejus lilulo decorantur; ct quos bonos viileiinl non 
re , sed nomine pastores imilantur. Sed forlasse 
iiomiullis durum videbitur el ausicriiiii, quod Spon- 
sus Matrem Virginem sic affaiur, quod praloquenli ct cinis (Gen. xviu). < Kelix etiam rcx D.ivid, qui 
quoniam legis lilteram qnam didicer.il non vult 

scirc, vilipcndcns propriam, in Doinini pnleniiaui 
nicrclur inlroirc, el stiani non conslitucns, Dci jiiMi- 
tix cervice subdila lainul.ilur, el oblilUS suoiiiiii, 
coium solummodo qux sunt Domiui luemoralur. «1 PUILIPPI DE IIARVENG ABBATIS BON-E SPEI 15» 

i Qnoniam non cognovi, aii, liileraluram, iniroibo A ferreliu. Ad lioc qnippe ci propter hoc censebant in pnlontias Domini ; Doniine, memoralior justitiae 
tuae solius (Ptal. txx). » Econlra miscr ille Nabu- 
clioJonosor qui sui a se notiiiam non amovil, qui 
diviiem, pr__poieiiiem", variis snccessibus praediiuii» 
se coguovit, qui sese itnperantem, qtiam eum per 
quem reges imperanl, plus atiendit, et se magnum 
inliiens, auctorem sux inagnitudinis parvipendit. 
< Nonne hxc e*t, inquit, Babylon magna, quam 
x>lificavi in rohorc fortitudinis mese, et in gloria 
decoris mei? » (Dan. tv.) Quod si quis objecerit quia 
uonnulli inveniiinlur prxclara sua opcra revolvisse, 
in quo lamen Scripiura non judkat eos reprehensi- 
biles exslilisse : attcnilat lempus.causam 142 dis- 
cernal, quibus id lieii compcritur : et sciat quaudo, homincin factum esse, lioc inler homincni ei peeu- 
dein naluraliter intercssc : quod tcrrenis pecus 
licenter inliiat, hoii.o ad cceleslia jubetur aspirare, 
quod ctiam os houiini siihlime dalum (68; videiur 
iudicarc. Ilujus rci vult Apollo prudenler hominem 
reminisci, srire unde venicns, quo debeat ratiouis 
merilo proficisci : suum infra posterius, velut somuo 
dediiuin oblivisci ; ad id quoJ est anlerius agilitaic 
virium expergisci. Quia vero plures a Iramite dccli- 
nanl et exorbiianl raiiouis, qui iuore bclluiuo iui- 
mcrguntur tcrrenx sordibus aciionis, qui delictis 
gravilnis uianus implicanl cl involvunt, pedes inji- 
ciuut voluiilarii.., ab objectis ciiiuinibus uon absol- 
vuut, quorum vix aliquis qui vivat secundum bouii- elquaieidl.imlicitumqtiaiiinccessariuminveiiitur.Bncm invciiiliir, imo juxia pliilosopbuin suem vcl Cum cuiin scntil quis ad paticiuhim vol faciendum 
inala gravius se compelli , si ab his prudenii consi- 
lio lauquam pedes a laqueo vult evelli , potesl, imo 
et dcbet, bona qux jam oblinuit aiuabiliter rccen- 
sere, ul memoria nicliorum mala possil immincnlia 
removere. InJe esi quod Job cum mullo malormn 
pondere, simtil et numero quateieiur, ct ul Deo (au- 
dem malediceret uxori. insiauiia inoneretur : bona 
qn.c jam acceperat revocat ad memoriain el revol- 
vit, ei bonorum memorem, malormn congeries im- 
palienlix maculis non involvil. t Cor vidux, iuquit, 
consolatus sum, et jnsiilia indutiis siim : et vcstivi 
me sicul vestiinento. Oculus fui cxco, et pes 
claudft ; paler eram paupcrum. Cumque sederem asiiium vivcre comperitur ; idco vales cianiat, silcre 
liipoJem noii permitiit, sonal oracuium, dociriuam 
ccnsoria »o« eniittit : M ignus Apoilo iuii.it, el 
euiissu tulguie vtill linieri, vuli uquuiu et muliiui, 
iueui et asinum ab crrorc et igiiorami.i .leterreri ; 
vult mclioies quosque ad Imnesiain scientian» com- 
inouci i, suosque aiiditores ad iutelligendam raiioiiis 
exceltciitiam promovori. i Scito, ail, le ipsum, 
bouio. » Ciijus seulemix Paulus nou inscius cutu ad 
paliendum gravia cogerelur, ciim iulirmiuii et 
scand.ilo Coriiitliiorum tene re compaiiens urereiur, 
ne plus jusio aheua sarciua gravarelur, vel fuiie 
ul gravatis audiri dieuinr viderciur : iecur.it ad 
scicutiam, scire sc bqiniiiciii protilelur, qui ooi» . , _ , ,_. —._--_,_-__-_-. . . _ , .-_. „ — 

quasi rex circuinsianle excrcitu, cram tamen mae u carni deseiviai,sedi|tii ccelo iuseri glorieiur. < Scio, renlium consolator (Job \xix). Nunc aiilem deri- 
dcnt me juniores lemporc (Job. xxx). » Et supra : 
« Si bona suscepimus de manu Doiiiiui, quare mala 
non sustineamus? » (Job. u. ) Bona sua vir bonus 
digna pretni silcnlio non putavit, cuin eum circuui- 
quaque lauta malorum muliiplicilas angustavit, ut 
bonorum suavis recordalio levcin redJerel prcssurx 
sarcinam incumbeiitis , ul longc post adinoiiuii 
Srripiura cnjiisdam Sapicmis : < lu Jie, iiiquil, ma- 
luruin ne iiumemor sis bouorum (Eccli. xi). > Ad 
lioc valct , ut existimo , dicttim illud , quod litterx 
gciiiilium tam favorahililcr extulerunt, et ul diguum 
inemoria scriptiim ad poslcros trau.tulerunl, quod iiiquil, hoiniuem in Clui-lo rapluui usque ad ler- 
liiiin iffilmu ; cl scio hiijusuiodi liouiinein, sive iu 
corpore, sive cxira corpns, nescio, Deus scit, quo- 
niam raplus est in paradisnm, el audivil arcaua 
verba, qux iioii licel bomiiii lnqui (// Cor. xn). ■ 
Lt Adjimxit : < Pro bujusiiiodi gloriabor (ibid.). > 
Yiileiii Pauluin scire se bomiucm ad ccelum teriiiuu 
sublimari , paradisum invisere, d pro lanta gratia 
gloriari? Ad hoc vid.licet, ne pseudoapostolis Corin- 
tbii pius dcfcrrent, -jusque doctnux el merilis do- 
ciorcs subdoios auiefcrreul. Alioquin si bxc, v.l 
buic similis causa vel necessitas uon fuissel, qux 
virum sapienlem ad hanc vchit iiisjpieiiiiain co- nonmilli asscruut unum e scptem Cra?cix sapienli- fj egissel, piofcclo illud de Evangelio suis dictum bus prolulisse, alii potius assevcianl Apolliiicm 
cleganli oraculo rcspondisse : < Scito, inquil, te 
ipsiim, homo. » Quia sapientes sxculi ex anima ra- 
lionali el corpore consiare hominein cognoscebanl, 
quorum allcrmn ciiin diis, alterum coinmuiie babere 
cum belluis assercbanl, quorum erat doclrina sanior, 
ralionctii corpori prxlcrebanl, qoo Judicio bclluis 
Jetrabeiiies, diis (ut erai convenientius) defei ebanl. 
Volebant iiaque ui boiiio ratione prxvia rcgerelur, 
et caro beslialis rationali spiritci sulnlerettir ; ct 
evcctospiritii.ltnuiodciiiier besliasaufi .rclur; etsi 
nonloco, vel(G7) uiciiio itideoruiiicoiisortium irans coapostolis meininissci, et dignuiu incmoria laui in 
scriuoiic quam couscieiitia tcnuissct : i Cum omuia 
bona fccerilis , dicile, quia scrvi iiiutiles siunu. 
(/.ur. xvn). » In quo diclo d.ilur iitlelligi quia uon 
ouinia boua quivis faccrc coinpiolialiir, si uon istud 
dicere bonis cxleris apponalur : et bouoruui couge- 
riem digna satis superficie nou colurat, qui eain 
vauitatis vitandx gialia non igoorat. Ul igilur per- 
fecle sauciam et biunilem noveiilis Spousam esse, 
hanc in ca Spousus doccl ignornnliam esse, qux 
diiin festinat ad rcliqua qu.c nouduill d.it filius, sed 
promiitii, ca qu.c jam oblinel, glorianli niciiiori.e (U7) Pro $ntieiu. (0°8) Ovid. i Mclamorph. 55* COHMENT. IN CANTICA. — LIB. II. »«V noit commiiiii. 01 ignoras, inquil, te, o putckra. A exemplo ad mullam sanctiiatcm proficerc non nc Qu.«J euiill ilicil Si, noii 'dnbitaliva , sed nflir- 
mmiva coujiiiu lio cst ; sicut ille poeta : « Dii, si qua 
est pielas cudo. » Dicit ilaquc Sponsus : Si ignorat 
le, o pulehra, quoJ quiilem diflicilc est, sed la- 
inen 143 vlruin esl i Egredere. Egredere auiem, 
uudc ei i|im, uisi a contemptaiionc lua ad optis 
tuuni? Egrcdere a consideralioiie pulcliriludinis iux 
ad inforinandum piilcliriiiidinem aliorum, lui qnasi 
negligeus, eslo sollicita plurimoruni : informa disci- 
pulos, apostolos doce, qux'dc me pcrfcctius cogno- 
visli : Joanni condcsecude, qtieiu ul liliinn mater 
stisccpisii. Egredere, inquam, ei obi posl veiiigia 
gicgum. Qui gregibus pr.esidenl, post eoruni vesti- 
gia gradiuntur, corum sollicilutliiicui liabere pr:c genlur, tamcn duiii inortali vila vivunt ei camis 
ergastulo tlelinentiir, juxta Sponsi consilium servos 
inutiles se fatenlur, et suam justitiam ignoranles, 
peccata sua voec biimili confilentur (Luc. xvn). 
Qiioriim iiiiiis : < Si dixcrimus, ait, qnia pcccitum 
noii babxmus, nos ipsos se.luc inus, el vcrilas in 
noliis nnn csl (f Joon. i). • l.i alius : i lu inultis, 
inqnil , (iflcndiiuus omiics {Jac. m). i Quos itaquc 
rcddit agnos candor conscienlix, innocenlix pul- 
cliritudo, nioriim simplicitas, mcrilorum emiiiens 
sanctitiulo : cosdein bxdos facit pcccaii confessio 
cum liinore, iluin adliuc nescii boino ulrum oitio di- 
gnus sit an aiuore. Pioiiidccinn jn-ti quilibct appcl- 
lanlnr agni.ct corum lautlcs innocentia promercmr, oculis cognoscuntur ; ne quis crrei, ne quis lassus I! <|ii;c digna oommeiitlari nisi Ciirisii inuncrc noii rcsitleat, oculos vigiies circuindiicuni, adgauilenl 
saniori, infirinum qucmque reporisui in liuincris 
vcl retlucunl . Esl igitur insigne poiestalis gregibus 
prxsidere, et Virgiui prxsidciiii aposioli monewlur 
assidcre, uteis Virgo impcrel, ct ut maicr omuiuin 
curam gerai, el illi malrein atuliaut, sicut Evangc- 
lium assevcrat. i Mulier, inquit, eccc filius tuus 
(Joan. ut) ; > ad discipulum autem : i Ecce niatcr 
tua (ibid.). i Cum enini Joamiis cura malri Virgini 
delcgamr, aliorum sollicitudo nou ab ea, ut existiino, 
rclegatur, sed <|uod certi cnusa inystcrii uni 6pccia- 
liusassiguaiiir.oiiinibus gcneralitcr esscnccessariiim 
designalur. Nec enim solus Joannes Mariam susci- liabelur : i Mcos » dicit, sicul i'eiro longe posica 
tlesignavit, ciim ei diligenii cur.ini ililigeutiiiin assi- 
gnavil. i Simon Joannis, diligis mo? pascc ugnos 
meos (Joan. \\\). » Cum auicin cos peccali merilo 
lixdorum noinincvult ccnscri.qiios Jacobus et Joan- 
ncs sinc pcccalo assernni uon halteri, dicil • tuos t 
ul Virgini ciiram illorlim ingeral ainpliorcin qua 
ei.sdem curamlis iuvigilet, et ad siatmn Virgo 
provcbat ineliorein. Sicui Moysi diclum <•$! : i Dc- 
scendc, petcavii populus liius (£jto</. xxxn). » Vcl 
quia sicut agui evangclico lestimonin ilcxtr.un sor- 
liuiilur, sic hxdi ad sitiislrain Sponsi cousliliii co- 
gnoscuntur (Maiili. \\\) ; per limtlos uon incougriio pil, susceptam vcneratur, nec solum Joannem Virgo , omnes actus Virginis vull signari, qiiidquid scilicci 
aiTectu tlc\oix sollicitudinis amplexaiur, sed omncs in liac vitaVirgo lcmporalitcr jubelur opcrari. Ca- 

stigaiio cniin sui, aliorum sollicilndo, prxdiratiii vel 
doctrina, sudores ct algore-, vig lix, jijiiniiilli, Jiici- 
plina, dona quidcin Cbrisli sunl, scd ad sinislram 
cjus videnlur periinerc, quia gradu non lixa siabili, 
cilofinem increnliiroliliiicre. Allaiiicn si pascaniur, 
faciuntel provcntum, non sicut apud Osce: • Siulu_-s 
Epbraim pascil veniuin (Ose. xu),» sed juxta paslo- 
ruui tabernaciila pascere Spousa curei, id csi, ul 
pr;eccplis Scripturaiuni et earuin aucioribus sc ton- 
ligurct. Pastores suut Abraham, Isaac, et Jacob, 
Moyscs el David, palriarchx ct propbeLc, qiioium 
iioiuiulli ad littcram invciiiunlur in pasceudis gregi- 
bus laboiasse , ornnes in rcgcn.lis et corrigendis diligeiis.oinuibiis studci iitilem sc prxbere, doctriua 
prxcipuam, imilabilciu omnibus exbibcre. « Omncs, 
inquit, cr.iui unaniiuiier persevcrantcs in oralione 
ciini Maria matrcjcsu (Aci. i). » Pusl eorum itaquc 
Virgo abire vc.-iigia couiiiiom-tiir, ui proccssus ipso- 
rniii diiigenti oculo pcrscrulclur, quid agant, quo 
lcntlaut, qua Iranseatif solliciiius iuvcsiigel, dignuin 
lautlc promoveat, devium quoque uon prxtercai scd 
castigct. Crcgessunt aposloli el qui cis fide et operi- 
Im s aggreganlur, qui cvangclicis imbuli sacramentis 
ab errore igiiorauiiuui segrfganlur, qui veneranies 
Virgiuem cl ejus crcdcnics auditui,adxiernam pas- 
ciiain suspiranlcs, qux mundi sutit, babeut contemp- lui. Quibuspei E/.<cliielcnidicitur: « Vosauicmgrcges D moribus mullo sollicilius vigilasse. Et 144 forl8 

idco liujusmodi pastores iulabernaculiscligunl babi- 
lare, quiatle virtute iu virliitem docenl ct diliguut 
festinare ; ei eis prxsrns quidquam non sufficii ma- 
jorcui lcndcntibus ail profcclum, doncc cvacualo 
quod cx parte cst, tandem venerint ad perfectnm. 
Juxia qiiorum labarnacula, sccundum quoruin do- 
ciiinam ct exemplum, aclus suos rcgcrc ct dirigcre 
Virgoprxcipitur.lllseqiialui rcgiilam Scripluiaruin, 
qii.iin scicndam ct icm nJam proposuil louga relro 
serie» propbciarum. Kisi enim cosdcni auciorei 
Virgo niaicr spcciali quadam gratia jam prxcedil, 
leiiiporc lamcn cam illorum anrloril.is ai.leceilit, 
ncc cst injiirium si ad eorum forniam ei doclrinaui 
commcndabilcm iuviietur , ut vidllicci scquatnr niei, dicii Doniinus (Exch. xxxiv). » Quos ideo foric 
plurali iiiiinero greges voluitappcliarc, quiajussi apo- 
stoii verbumE v.iiigcliicicdiiuris gentibiisprxdicare: 
divisi ab iuvicem duccnlc Spiriludiversas mundi par- 
tcs elcgcrunl, in quibus nuiltos grcgvs ei conventus 
liomiiiiun, mulias ccciesias prxdicaudi sludio < olle- 
gcrunl. Qui.elsi loeo, icmpurc, vitliiliiin mcrilo sunl 
divcrsi, lamciidiini adttdcin caibnlicam ct doclrinaui 
cvjiigeiieain veniuiu universi, multi grcgcsiuunuin, 
in ini.iiii Eccleaiam plurimx redigiinliir : omnes- 
quc iiidivisosacraiiicnlo Odei el baplismalis uniuiilur. 
CAl'lT IV. 
F.l patce hcedot luot juxla labernacula patlorum. 
Ilxdos vocat apostolos, qui cuni vcrbo Virgiui» ct 155 PIIILIPPI DE HAKVENG 

exemplo, quos prxccllere metiiis jam vidctur. Unde A 
auiem hoc Virgini ut prxvaleat facere qtiod nione- 
tur, ut se ignorans exeat, ct abiens hajJos pascere 
gralulelur, ostemlit Sponsus ei, ut iu solo Doinino 
glorietur, el suae nescia faciei, solain illius facieni 
aduiireiur. Ideo addit : Equitatui meo. cic. 

CAPIT V. 

Equitatui meo in curribus Pliaraonis astimilaci le, 
amicamea. Ainicam dicil, cujns aniniiis auitilui peni- 
tus cotieoidat, cujus conversalio a mandatis nec ad 
modieum jam discordat, qux sic agere ei peragcre 
sludel oninia quae mandanlur, ul euin diligens qui 
mandavil, ab ipso diligi mereaiur. Sicul in Evange- 
lio scriptum cst : i Vos amici mei e^tis, si feceriiis 
qu* pnecipio vobis (Joan. xv). i Porro liauc, ul ^ 
amica lieret, assimil.ivit equitatui suo in curribos 
Pharaonis. Alludit rei gesUr, bisloriain tangil, qn;e 
describit filios Isracl proruuda maris sicco vesligio 
pr.eierisse : currus vcro Pbaraonis et omnem jiror- 
sus illius exerciinin inlerisse. In quo aulem buic 
populo Virgo maier similis habeaiur , rongruum esl 
videre ; videiur eiiim hiijusmodi similiiudo dignam 
salis convenientiam non babere, praesertim cum in 
illn Irapsilu non invenialur equos populus Israel 

habuisse ei fueril equiiaius, cui consial equos 

el equiies defuisse. De Pharaune quippe scripluni 
est : « Eqiium ei ascensorein projecil in uiare 
(Exod. xv), > ei iufia : i Curriis Pharaonis et exer- 
ciiuin ejus projecil in inare (ibid.). i Transeunlibus p 
vero liliis Israel, equonim ve' curruum nulla lit 
ineniio, ininasqiie Pbaraouis non evaduut lali pr:e- 
sidio, iii: quod sola Dei mauus mirabiliter voluit 
operari,digniiinquisquainexisliineiequisvclcurribiis 
assignari. Dcnique mare, clsi forie na>igio, tamcn 
equO aul rota volubili non transilur ; in transitu 
autein illo, sicut non navigium, sii: nec vehiculum 
populus experiiur, scd divisis fluclibus, et hinc 
iode stautibus, instar muri, pedc sicco transeunt, 
iEgypliorum ulua impelus nun sensuri. Non ilaque 
ob aliud recie diciiur equitatus, nisi qnia Deus ei 
spiriialiter insidebat, subjectoque populo rector mi- 
seiieordiier prxsidebat ; ejusque prxsidentis ille 
currus cxsiiiit vel quadriga, el quadrigx subsidcnlis 
istedux csse voluit et auriga. Cui Moyses : « Dttx D 
fuisli,aii, in miserieordia lua populo qiiem redemisti 
(Exod. xv). i Ll Habacuc: « Qui ascendis super equos 
luos,elqiiadrig.Tlu;c sulvalio(/7aba<Mii).iCiijusinodi 
eqniiaium.sicul, inquil.in curribus Pbaraonis, id est 
supra ouincs rurrus Pbaraonis feci meum.meosen iiio 
inancipavi, cutn educium de /Egypto deinter inanus 
perscqueniiuin liberavi, sic profundo mysierio ini- 
rabili cuidani miuislerio le addixi , ciim electain 
niatrem Sponsam in mulieribus, id esl supra omnes 
te muliercs bcncdixi. Onines quippe inotus, omnes 
iinpetus quus caro suggerit, quos mens congerit 
enervaia.onines viliorum lurbasquas emillil et im- 
niiuii/Egypiuspcrdiiedepravata.subniersielexsiinxi 
aquae diluvio depriuicnlis, luasei icisi maculas giaiix ABBATIS BONJE SI'EI 2S3 

beneficio diluenlis. Exslinclls aulem lioslibus, mco 
IC serviiio liberius assignatam, levijugoet suavi, 
cervice voluntaria mancipaiam : poiens eques, aurigs 
doctns per medium maris duco, ethinc imle remotis 
fluciibiis ail terrain vivenlium solidam le perduco. 
Slal a dextris et sinislris aquarum iinminens alti- 
luilo, qu.is in modiitn maceriae fixas lenel invisibilis 
foriitiido, obstupescunl et miranlur novo et insueto 
genere se leneri, qnailrigae dari via»u, ct undas 
labiles non limeri. Sic enim vcrsans cl conversans 
intcrmedium peccaiorum, bincgentiura siultitiam, 
illincatteudensscandala Judaeonim (ICor. i);eieoruin 
maliiia non culpam libi contrahis, non pcccaium,°nun 
frangeris opprobriis, non iler deseris prarnonstra- 
tum. Nccsoluni caput luuin non premii vel opprimit 
unda: congeries iniminenlis, sed nec rivusprxieriens 
pedesatlaminalinceilentis, imo pede sicco, puro ve- 
siigio, niunda viia, viani pr.Ticris liujus mundi, nullo 
viliorum atlactu lacessila. Tanio aulem donata niu- 
nerc quomoJo non amica, cnjiis in inuudo tam iiu- 
muudoconversaiiolaiu pudica, quxanimi meicusios, 
secreti conscia spirilalis, vera inater facla es, tori 
nescia mariiulis V Quod vero in concipiendo, torum 
non noverit maritalem , imo extunc et deinceps 
aliacius venereus 145 non Ixserii animuni virgi- 
nalem.verbis sequemibus Sponsus videturiiiiimare, 
qiiiiuis illius pudiciliam evidenlius voluit commen- 
dare. 

CAPIIT VI. 
Pulclira; sunt nenw luw sicut tuituris. !n gcnis 
ronslal Vitginis pulcbriiudinem amplius apparere, 
iu qiiibtts inveniltir color niveus subrubere; imo 
candor el rubor sibi ad invicem videuiur invidere, 
dum quisque veltil ccriat genarum solus superliciem 
obtinere. Vel, si niagis placet, imo quia placei, cuui 
tnii facici candor largo munere se infundit, ei rubur 
se in genis aspersione (cnui superfundil : arrideul 
alieruiruin, et lit quxJsm colnrum socieias amicalis 
dttm ex nivali roscus, et ex roseo gralior fil nivalis. 
Gcux iiaque deiore Virginis commendabili coloran- 
lur, qux non confusn sed diffusa in eis graiia de- 
coranlur; in qnibus color rubeus vel rubor sangui- 
nciis candori sociaiur, et aher aheruin non faslidil, 
sed f.uice scmper avida saiiatur. Candor Yirgiuis 
est rainis inundiiia et inlegrilas virginalis, qnam 
non Ixdit macula , non corrupiio corporalis; qux 
munila securius violeuto prxdonis iuipeiu non sor- 
descil, reclusa diligeniius flatu flanie durius , non 
pallescil. Rubor vero qui decenter colori niveo co- 
pulatur, fervor est sivecalor quo niens interior ar- 
dere gralulaiur; qui cum velui in c.miino semct- 
ipsum inlus vix possit coniinere, foris in operibus 
tanqiiain in geuis videiur apparere. Quaiitum cniin 
tititis Virgo ardcat amore spiritali, non ad plenum 
potest exprimcre foris opere corporali; sed ex 
abundatilia qna n inlerna conscienlia comprehendit, 
foris iu facie quxdam velul sciniilla rubea se oslen 
dit. Iloc rubore et caiidore genas Yirginis pulchra» 
exislilDO perhiberi , quarum pukhrilu linciu atnaior 257 COMMENT. IN CANTICA. — Lin. II. 258 
ejus diligil inlucri ; cl quam a Viigine , ut anle di- A esse Sponsum evidentius asscverat. i Ipsi vos, ail, 

cium cst, humilitalis gr;iii:< vult ncsciri, ei ipse non icslimcnium mihi perhibetis? qnoil dixcrim, ego ncn 

invidus laudcs amat congruas impertiri. Nec putan- sum Christus. Qui habet Spousam Sponsus csi. 

dum ijuod aliquam eiilem inferat ptilcliriiuriiiii Ix- Amicus aulem Sponsi , qui slat et audit cuin : 

«iouein , qtiod in ejus laudibus facit turturis iuen- gaudio gaudcl propicr vocein Sponsi (Joan. m). > 

tionem, quia tiirtur, etsi nullius inerili, millius essc Vidctis quia Joanncs diguo considcralionis oculo ili- 

crcditiir sanciitaiis, pudicitix lamcii lypum, el mo- ligcns 146 se meliri, aliis dc ipso menlicnlibus . 

deslx prxbet formulam casiitalis. Uniiiii quippe ipse prudeus eligil non menliri ; el proprias seicns 

sortitus comparcin allcrum ultra ncscit , illi soli metas, non se Spousuin asseril, scd amicum , m: 

servans fidem nosse alterum erubcscit : illo forie usurpans falsitatem , sc reddat potins inimicum. 

pcrdilo, nec sicalleruni vult babere, dolet lanquain Niillus ilaque Virgini Sponsus nisi Cliristus, <|iii in 

viduus , ncc in ligno viridi vull scderc. Quanlus ejus ulcro iniras et inrninparabilcs nuptias celebra- 

atnor, qiianla liiles, qiianliiin desiderium castitalis, vit, eamqne nonjnasculino coitu, sed divino Spirilu 

quain sanclam el imilandum puriicx pra-fert spc- fecundavil , cujos prxsenlia eidcm scmper Virgini 

ciem bonestalis, ul prxsentcm , sic abscntcm amal viridcscit, el ad virorem ejus , virgo diligens hila- 
singulariier quem elegit, in cujus senicl consortium ™ rescit. Quaiuliu cnim cum ea sponsns esl , non po- 

lidc niedia se redegil? Cui lurturi qnx rnclius, qux tesl non gaudere, in quo videt carncm siiam cainis 

poiest dignius comparari, quain illa Virgo virginum maculam non habere; qui in tbalamo uieri secum 

in qua Deus voluit iiicarnari, ciun ad eum singiila- factus est caro una, unione quidem niilliiin habente 

ritcr diligendum loto jam desiderio raperctur, ut vitium, sed saluti omnium opporluna. Et qtiia lale, 

abhnrrcns onmem viruni , ad ingressiiin eliain au- tam spiritale cominerciiim , nibil scnsit conlrarium 

geli lurbarelur? Nato aiilcin filio niliilominus nulla iu junclura, nimirum concepto nulluni inlulit \iiium 

viri concupisccnlia malrcm Ixsit, sed genilo gcni- genilura; el natus Christus non sicul cxteri ct ir:c 

trix , Sponsa Sponso aniorc insolubili sic adhxsit, lilius ex nalura, sed munda vix.it carne, impulsu 

ul ullra noii infcrrel carnalis iinpctiis casto spirilui non necessario, scd voluiilario inorinira. Deniquc 

dclrimenlum, nullum ullra vel sentiret amoris alie- moriiurus : « Si in viridi ligno, aii, hxc faciunt, in 

rius blandimenlum ; inbxrens soli coelo, nesciret arido qnid fiet? » (Luc. xxm.) Ligiitim viride seip- 

fragile paviraeiilum, carnem sic iu lilio, ut in sum Sponsus dicil , ctijus rariix in corrceptu occullo 

Sponso amarcl sacramentum. Sponsn quiriem fide vcrmiculo non mordeinr, ctijns stipes , id esl viia , 
lirina diligit adhxrere, eique tini viro virginein se p putredinc, quamvis inodrca , non tenciur; sermo- 

castam cxhibcre, tujtis nimirum et Ixiatur per lem- num lanqnam ramorum dilTusio flalu noxio non 

pus aliquod prxsentia corporali , cl bcata prxdica- arescit, scd , ut coiicludam brevi , vigorc ingenito 

tur amorcet coimneicio spirilali. « Bcaia qux credi- tota malcries viridescil. Cui mclius convenil quod disii, > ait Elisabetb (Luc. i)! Illo autem vclut pei- 
diio , cum scilicet morluus el rcsurgcns consoriium 
bumanum faslidirel, el eo undc vcncral, boc est , 
ad Patris devterain jam rediret : hxc abliorrens pu- 
blicum , corde casto , facie verecuuda , vidua perse- 
verat inslar lurturis gemebunda. El quia Spoiisum, 
rujus vircns ct delectabilis fuil prxscnlia , non ba- 
hcbat, abscnli fidem servans in ligno non nisi arido 
jam sedcbat ; qui non altcr ci Sponsus pari privilc- 
gio prxsidebat , etsi fortc gratia miuistrandi alier 
ci vclut lilius assistebal. Quodpropter, ut xslimo , Panliis dicit : « Quod si radix sanila , cl raini 
(liom. xni). > Lignuin crgo ari.lnni recle quivis hoino 
alins appcllatur, cujus el conccptio non satis dcfx- 
cata, ct convcrsaiio vitiis impilgnatur; qui ex sc vcl 
per sc uon gc.nninat , non jtisio gerniinc fecundalur, 
nisi Spnnso largiente ros divinx gratix ei dcsuper 
infiindalur. Proinde Virgo quandiu Sponsus (iiin 
ca cst , ligno viridi jucunriatur, eo vcro abscnio 
omnc ligiiiun aiidum aibitralur; ncc aliud invcnit 
in quo pes liiriuris vcl ad modicum requiescai, qui 
vel originali vcl acluali vitimum aitaciu non arc- cuin in cruce positus Joanui assistenli Chrisius D scat. Ostcndcns igilur <!e Sponni abscntia se dolere, inatrem Virginein cominendaret, et illius olisequio 
tliscipuliim sollicitc manciparcl; siguanler non ail : 
Mulicr, cccc S|ionsus tuus ; ad discipulum aulcni : 
ccce Sponsa tua, scd ait : « Mulier, ccce lilius luus ; 
ad discipiiluni aulem: ecce matcr tua (Joan. xix). > 
ln mullis quippQ filiis salva lidc. conjugali maliis 
feCUIldilaS coiiiuicndalur, in niullivvciu sponsis in- 
leinpcrantix casiitas accusatur : el idco ul Virgo 
uni viro servclur vcl absenli , non alter ei Sponsns, 
scd aller ci filitis aslilit in prxsenli. Deuique alius 
Joannes, niajor quo inter natosinulieriim uou sur- 
rexil , ul pl.inc Cunclis indical , hoc mysleriunt in- dtim ncc habet quem diligil, ncc alieruin loco si- 
iiiili vuli babere, sedct in arido, el gcniens, viduam 
seostentat, et lam silu quam gemitu fnrmam lur- 
liuis rcprxscnlal. Ncc piiiandtini <|iin<l cx hoc sua 
privctur gratia pulchriiudo , quod sedcre el gemen: 
cogit vidiiam moestitlldo, qnia sicut digne in Sjionsi 
prxseulia Sponsx facies bilarescit, sic non cst alife 
iniiii a gralia si in ejus absenlia contabescil. Gcil is 
itaipic Virginis ptilchras recie sicut lurluris coin- 
mcndavit, cui tain prxsenti quam absenti fidcm 
Virgu debilam conservavit , qux sciens illum bomi- 
iicm solmii coimila pixJiluin dcilale , 66 tolam , se tollexil, qni tuin possil credi Christiis, qui proprius dcvotam vereciinda illi contulil castilalc. Cui Spou- 
Virgini Spnnsiis crat, non sc lamcn Cluistuni , uou sus subjungil : 

Pairol. CCIll. 9 550 PiIll.lPl'1 DE IIARVENG ARBATIS BON.f: SPEI 260 

CAPIJT VII. A obedire, quae diebus relro quampluriinis Deo con- 

Collum tuum , siatt monilia. Lauilans Sponsns Yirginein , coinparaiionibus ulilur inaudilis, et ut 
prima pralendil fiicies , non satis ad exprimendam 
similitudiivem exquisilis, quia nec genac tnrturi, nec 
monili cnlliiin videtur convenire , si non Iector sol- 
licitiis lalentem stude.it convenientiam invenire. 
Collo inneciilur vinculum , ut qui ligatus fuerit, te- 
neatur, lenius hinc, illuc, illinc, , alias juxta tenen- 
lis libitum abdticatur; ct si malevolus abductor 
fuerit, abduclus iniscre captivalur, et libertaie per- 
diia fortioris imperio mancipatur. Quo miserator 
Dominus aliquanilo pressam el oppressam quamdam 
Virginem intellexit, quse decepta et illecla fraiulu- 
lcntas primo blamliiias non despcxil; postmodum sucverat deservire ; ita ul fuleli proposilo inaiisu- 
ram quoque Virginem se voverei, unde tanicn vel 
mandatum in ScripLuris, vel formam in praecessori- 
bus non baberet. Solo ejus iloccnle Spiiitu qui 
dignantcr interius priesidebat, ipsa suam castitatem 
illibatam servare disponcbat; meruitque a spe el 
desiderio noii fraudari, imo quod amplius et mira- 

bflins esl, bujusinodi maneute proposilo, fe dari. 

Novo autem genere ct Yirgo permanenset fecunda, 
ciiiii anle el post nec fecuiiila qua: Viigo, ncc Virgo 
manserit quae fecunda : de lanta praerogativa nibil 
allum, nibil incoinpositum loqui voluit vel scnlire, 
ncc ab co qiiem Magistrum miteni et bumilem corde 
noverat, dissentire. Itaque leve onus, jugum suave vero pra-bens colliim ad vincula , duci ad ignonii- C nullus bominum sic portavit, obcdienti Sponso non liiam se neglexii , et oblita libcrtalis ingenitae ad 
scrvitiitem noxiani se deflexit. Ilanc videns et mi- 
serans Dominus, ad id quoil crat perditum rcinvital, 
lnonel ut alio sc lcncri ultra vinculo non permillal, 
e( qu.-c lairo pudoris clanstro pcrmisit ingredi cor- 
ruptorem, m solvalur ab ejtis viuculo, castuin et 
saluliferum audiat inoniiorem. « Solve, ait, vincula 
colli lui, captiva filia Sion (Isa. lii). » Tu, ail, qnx 
uliin digne Sion lilia dicebaris, cum Dcuin menlc 
videns, ab eodcm vice benevola videbaris; a collo 
tuo in quo non lapis pretiosus , non jam anrum 
rutilal, non monile, sed illud delurpavit inens cor- 
rupla , carnis ouslus, dcsiderium juvcnile ; solve, 
quseso, vincilla, ul qnod sordct inconcessae turpilii- sc quisquam sic alius confonnavit ; sicut ipsa qnae 
illi carnis snae prxbuit indumenium, cujus collnui 
obedicns digne considerantibus videtur ornamen- 
tum. Denique ipsa cst quae invenitur 1 Chrislo capili 
sic subcsse, tit non sii dubium reliquo eam corpori 
superesse; et ipsa inter capultu corpus vidcinr lo- 
cum mcdiiim obiinere, nec. ad Sponsum filii Sponsi 
possiini nisi Maire media pertinere. Proesenic ipsa 
nobis Sponsa, bonum est adhaerere, absente vero 
non possunt membra capiii cobaererc; nnbis louge 
infra posilis pcr ipsam Dci Filius condescendit, ad 
quem nisi per ipsam noslra inRnniias non ascendil. 
Ipsa prior, ipsa felicior accipit granile inunns, per iguod 
multi ct divcrsi facli sunt veltil uimsjper quod duo dini prnsiiiuium , tergalur forii manu , bonesiali C parieles una fide, nno baptismate sunt uniti, ei ad reddatur absolutum. Illa sorde hnjus nostraj Virgi- 
nis, qnam habcnuis in niauibus, colluin uon sor- 
duil, non cervice obstinata, non indomito corde 
nhduruit; sed illud voce blanda , molli niann Spou- 
sus defricuit, defricalo, levigalo onus leve, el suavc 
jugnm iinposiiit. Dc quo el inandalum acccpislis : 
« Tollite jugiim mcum super vos , et disciie a mc 
quia mitissum cl huinilis corde (Malth. xi). i Collum 
igiiur Virgiuis est ejus luuniliias mausueta, mansue- 
«do bnniilis oliedicnti* legibns assueta ; ciijus for- 
raam vel excinpluni ipse Sponsus voluil se praebere, 
cinn Pairi obediens , in utero virginis Deus bomo vo- 
luit apparere. Cujus obedientiain Virgo diguam satis 
et imiiabilem iulellexit, et amairix forma; bujiis 
cnlliim lumide non erexit, sed aiiditu audiens tulit 
jngnin, non quod Adam super lilios aggravavil.sed 
qiiod leve et suave (ereniis collum gratius leviga- 
vit. 147 Sicul eninvjuxla elliniciim, non bonor 
est, scd onus qnae ferentem spccies est laesura, sic 
c reginne non onus csl, sed bonor species ornalura; 
e( profeclo Cbrisli juguin diligentem non oncrat, 
sed honorat, collnm obedieniis non dedecoral, sed 
decoral. Quanius mcniis dccnr vobis videlur in vcr- 
bis Virginis elucere, qiianta de collo ejns non palea- 
ria, scd nionilia dcpenderc ; qux ad verbum angeli 
quo Deuin parerc prauiocetur, non nobilem de slirpc 
regia, sed amillam liumilem se faietur? Nec no- 
vum quidem et siibiluin eral ei divinis moniiis Cbrislum coiicurrenlcs, ei persoualiicr couniti. Ipsa 
denique Sponso et filio , inlervenlu medio, noscom- 
mcudal, invital nos ad precandum, illum submonet 
ui attendal; Sponsi maler ct ancilla, nostra oin- 
nium imperairix, disjunclos jungil, junctos retinet 
poiens et efliiax mcdialrix. Videns quippe nos ari- 
dos, vinum in nupliis non babeie, el sciens sine 
vino non digne s.uis nuptias complacere ; siti mise- 
rans periluros, feslinat sollicila praevenire, et pro 
defectu vini fiducialiler Filium convenire. Dicil, 
inquii, Matcr Jesu ad eum : < Vinum non babcnl 
(Joan. n). » Et allendens noncassari piae precis bu- 
milem ihterventtim, sed venire nobis, imo cunctis 
discumbentibus ad proventum , dicit minislris : 
i Quodcunque dixerit vobis, facilc (ibid). » lllis au- 
leni juxta verbnm Virginis aurem inclinanlibus ad 
mandaium, aqua implentur bydriic, el vinuni red- 
diiur defaecatum : rc digna tniraculi noslra insi- 
pienlia vertiiur in saporem, iu ignem Irigus lorpi- 
dum, contempius negligi-ntior in amorcm. Colluin 
boniim, bona inlei ventio, bona denique mediairix, 
qua- jiingit quos disjiiuxcr.il Eva noxia separairix; 
qnae filium ad largiialem, ad obcdientia.n nos invi- 
lal, agitque ul et nos deferre obsequium, et ille 
confcrrc benclicium non omitlal. Nec abs re esi, 
quod idcm colbiin Spousus laudat siciu monilia, quae 
opulentiae inatronalis el honcst* casfifalis gerunl 
insignia ; qiux facla ex auro et Upidibus arte docta. 26» COMMENT. IN CANTICA - LID. II. ?c,i specic prxemincnii, collum ornant, legunt pcclus, a prnpelli , gnudci lamc» ad moriem impulsu aqna- 

clauduut oram dnplicem vestiinenii. Anro nosiis lico non compelli; lempesiate concussus absorbcri 

plerunique scnsum cl sapieniiam designari, lapidi- non tiinet in profundum, caudam, ul ilicitur, nunens 

bus vero virlules ct opera /igurari; el lapides iti i" ore sese complical in rolundum; captus arte 

auro ponit artifex el ordinat diligenler, cuni foilia pisratoria epulaniiuin mensas dilat, oi ad sui appe- 

nperalur, el opera disponil sapienler. Li reete col- litum sapore gratilico nos invitat, Cujusmodi pi>cnn 

luin Virginis Sponsus compnraiione moiiiliuni in- forte Sponsus promittere Virgini vidctur, si non in 

signivit, quia mansuetudo liumilis, qua Virgo ferre promittendo manifestius inoiistiaretur ; quod inlel- 

jugum eo dulcius, quo diulius obedivil, se.u praero- lectum ad lilteram nobis penitus intenlicit, cum 

gativa meriti qna vicinior capili reliqua mcinbra eumdem pisceui aureum ve! argenteum esse dicit. 

corporis aniecessit, qna ad Sponsum pro lilife me- Denique non ail: Dabimos libi ; tjuo I intelliqi po- 

diairix cflicax intercessit ; auro sap : entiae rutilat, lerat ad edendum, sed : Faciemui libi, quod inielli- 

lapidibus operum solidaliir, digua virtulum copula gitur ad babendum, quia ei piscator dat quidem 

per nianum artificis adomatur. Quis eniui foriius, inuramulas, scd non facit, Sponsus vcro sua non 

quis sapieuiiiis tulit jiigum suave diiigcnii, quis di- solnm dat mtinera, sed et facit. Ejus quippe sunt 
lexit fcrventius, quis obcdivit gralius snaviter oinnia B munera, auclor qux preiiosa facit. In liujus iiaijue 

disponeiui, nuam Virgo in qua Yerbum Patri coae- v' 1 * siaiu non slabili scd undoso, in Iwc mari nimis 

lernuni, Dei Sapientia carne voluil sic vestiri, ut borribili, fide perdila naufragoso, muliis Virgo sen- 

quod erat pernianens dignaretur babiiu ut bomo til niolcsliis el iribulaiionibus se pulsari, sed usque 

inveniri? (Philip. n.) Vlrginis autem prxrogaliva ad defectum et iinpatienliam non gravari. Sponsns 

rolorata lnijus munere sacramcnti, tanquam monile emi " '" ea quamdam velut piscitnn rortiuidinein 

auicum clausil oram dcsuper veslimenti ; ciim non operalur, qua in niedio sians aquarum, illuvione 

solum decorem, sed et confert Vhgini munimen- multiTaria non laxatur ; et invocala eo cujus amore 

tum, ul intra sinum carnis non senliat prsdonem xsiuat, cujus a;slii inexslingu bili detinalur, dilu- 

rraudulentiim. Sicut enim a nientc, sic et a carne v imn non formidal, non aqtiis proftmdioribus absor- 

Virgo oinne noxium rcpulsavit, imo quietis ejus b^ur. < Sahum ine fac Deus, ail, quoniam intra- 

sinum prxdo impudens non pulsavit ; viJens et in- vcrunt aquaa usquead animam meam (Psal. lxviii). » 

viilens mira cum gralia desuper prxintiniri, ne cui El digneconse(|iicnler : « Non absorbeal n;e proiun- 

malevolo ingressus posset uspiam inveniri. El ob dum ('*'<' •)■ • Inquiela undarum prufunditas, fluxa 

lioc forte Sponsus non monile, sed nionilia nomina- Iribulalionum multiplicitas non sufflciuut admirari, 

vit, in quo inuliiplicein vel salteni duplicem praero- < P'°d festinant adversus Virginem facto velut agmine 

galivam gratix designavil ; qua Bcilicel in salutare cungrcgari; et lainen nullo assultu, nullo impetu 

suiiin amore tenero Spirilus Virginis deretiscil, et frangere prxvalenl resistentem, illasam inter iindas 

qua caro jain domila nihil adversus spirituin con- iustar piscium persistentem. Impellunt, ncn expel- 

cupiscit. Iu 148 Paulo, sicut ait (Rom. vn), dux lunl; convcllunt, non evellunl; concutiiint, non 

sibi leges ad inviccm obluctantur, cujus tani spiri- exculiunt a statu solidae linniiaiis, olisiupescunt. 

lus quam caro, non qux volunt, plenius operantur ; altendenles tantae Virginem gravilalis ; quam sicut 

ineiitc serviens legi Dei nionile iiiium credilur jani nova gralia, ineomparabilis species, inaudiia prnspc- 

liabcre, came aulem legi peccali nondum prarvalet ritas non exlollil.sic dura tribulaiio.perseculio mali- 

aheruui obtincre. Quanio itaque Paulus niiscrior, gnorum, aquarumfluxacongcriesnonemollil. Manens 

qui adbuc rapitur in divcrsa, cujus Spiritus quac sur- cnim in carne.eral spiritu non carnalis.sed aurea, i>l 

sum sunt, caro insolens vult adversa; lanto Virgo cst dives auro et thesauro sapientix spiriialis; non 

felicior, cui mnnile geminum jam donatur, cnjus molle quid, non fliiidum, nibil in sc reiinens bche- 

Spiritus lixrcl Deo, caro adversus Spiritum non tudiuis impcrilx, sed solida et lucida, sensu gravi, 

luutatur. Fclix, inquam, quae munita monilibus non p ibesauro fortitudinis cxquisiiae. In camino quippc 

admiiiii prxdoncm impudicum, qux pudicitix vir- tribulalionum ad odoieni iguis instarpalex non pi:e- 

ginalis longe arcet a foribus inimicum, qux nec ad venta, non feno, non stipulae, sed auro piimo similis 

januam canes improbos, carnis viiia sustinet vel esl inventa (I C.or. m); ct qunm prudculein maris 

latrare, a quibus suum Ibalamura Spoiisus diligens in profunduin aquariini illuvio non dcmersit, uon 

voluit serenaie. Vernmtuinen assukus cajtcros non lurpavil caminus ignis fuligine sed extersil. Nulluni 

sic peuitus ab codem tbalaino relegavil, eisque dure quippe scrupulum, niillum nffeniliculum in ea tribu- 

irruentibus qualemcnmiue adituni non negavit;in laiionuni invenit magniiudo, cui posset adbxrcro quo, etsi digna est argui sa;va malignitas iufereutis, 
non lamcn sibi culpam xque buinilitas contrabit 
sulferenlis. Propler quod Sponsus ait : 
CAPUT VIII. qua^vis noxia sive dedecens lurpiludo, sed per cam, 
vel super eam cum fluituset igucs certatim trans- 
ierunt, cani uimiruin cl fluctus murxnulain, ct ignis 
auicnm invcneruiit Quod aiitcin se facluruni Spon- Muranulas aureas (aeiemut tibi, vermieutalas ar- sns non murxnulain, scd niiiranulas alDrmavit, 
gemo. Murxnula piscis csi, qui nulritus in aquis, non unani, ui a:stiinn, virlulem, sed plurimas de- 
unduso caium diluvio tundi sc multotics siistiuci et siguavil, qnas poicnlix su.c docta manu bonm 263 PRILIPPI t)E BARVENG ARRATIS RO.N/E SPEI 264 arlifex fjbricavil, et opere compactas mirifico, ad A sorduil vtslitiientnm; incnj:is lypo notlis in.ind.ilum ornaium ct muniinen Virginis prxparavil. Porro 
nuirxnuiacaudani ad os referens ex seipsa eircnlum 
sive anniiliim facere iunc videlur, cuin firlulis bono 
iniuilu inehoaix, finis ad iiiilium rctorqueliir ; cnm 
palieulia Virginis ejus causa quem diligit, eligit qua> 
vis gravia susiinere, et mill.i adversilas a propo^ilo 
cani prxvalel reniovere. Altera vero murxnula ejus 
obedientia potesl dici, qua ei qno cst ab angelo 
sahitata, inveniinr mamlaiis coelestibus sic aJd ci 
ul juiia Gabrielis veibum operauie Spiritu junc:a 
fideliter uni Sponso , omnem alterum respiiens, 
placere iutendebal ei soli qui videt in absconso. Ei 
quis dc illa maneoula loqni valeal vel sentire, quod 
\obis \i.leatur ejusdem satis lauJibus convenire, anliqiiiliis promtilg.iri. ul pn) peccatis rnfj vilula 
deLieal iimnolari (Xum. xix). \ ilula ru'a, ill : esl 
qui Jicilin Psalmu: « Ego auiem suin vermis el 
non linmn ; opprobrium liominum el abjeciio plebis 
(Psal. xxi). > lliijiis vermiset aiijccli, Imjus opprobrii 
debct diligentius reminisci, qni promissas Virgini 
mura-nulas oplat perfectius adipisci, quia ncn aure; 
virtulum connexio dal sudkiens ornainentum, si 
noii inieiseiilur vcrmiculus rubeus et argrnium. 
Denique vermiculus in nrlieni et circulurn inuliipli- 
ceui reiorquetur, ut in eo prxdicla- memoiix digna 
peifectio ligureiur; el abscissus, el in duo distantia 
divisus adliuc vivit, eum signans qui percussus liguo 
crmis paululum oLdormivil, sed slalim e\igiljns scilicet nullo mediante liominuiu sermo B < jam non moritur, niors illi ultra nou domiiiabiiur angeli lil ad illam, ille benedictam in mulie- 
ribus, 149 ilia perhibel se ancillam; iile viro in- 
cogniiam jam prxsenlis matrein Domiui fore spondet 
(Luc. i), ill.i Gdem adbibens, t imen bumileiu se 
ltspondet; novum boiiiiiiem pariens qui apud Deuin 
iii priucipio Deus erat (Jom. i), niliil allum, mbil 
lnmuluiii refcrcns abjecia et liumilis perseveral ? 
EEtcli.im major cl extelk ntior : illa n.urxnula qux 
(iilectio sive charilas nominalur, qux in ibrono re- 
sidcns, sccpiro quodaui regio cxtcris principatur, 
qu.c fi.Li el spei diguiiaie pneeniincns, pulenlalu 
nobili superducia, procedit etSeacius, gandrt secu- 
rius in ipsum Sponsi cubiculum introducla. Ex (Fiom. vi). > ln cujus fide et amoreel amanda reoe 
memoria Virgo vixit, cum in cjus uon taui corpus 
<l ..'.iii auiiiiam perseculor ilme gl.idium fiN.il ; et 
cum u-queadcor Slatris tencrnm, Filii mors deve- 
nil, morlein lamen fides Mairis et dif ciio non inve- 
nii. Anriou ille inortuus est, qui nioriein negalionc 
limiila siiblerfirgit (.Waic nv), el ille qni limoie 
conciissiis reliela sindone nud'is fugit ; et illi qui 
relicio eo oinnes fiigam fesiinaniiiis inierunt, et nec 
venniculi nee argenli significanliam lenuenmi. Ar- 
genium qnippe lucidum et sonorum eloqu i formam 
t> nere perbibetnr, eujus castitas in fornace, in igne 
exauiinaiio vocem reddeie non vereiur; quod nibil bujusmodi miirxnulis vtlut quib;iS'l.un maciili^ ie.tis q plumbeiiiii, iiibil babens sianneum, uuu ii.cendio 

teuebrescit, sed ilbesum transi ns, Imidius et sooo- 
rius hilarcscit. llabelis qnia eloqnium Domiui elo- 
quinui caslum, argenium igue exauiinalum, proba- 

lum lerr.e, purgilum se| tnplum (l'ial. %\). El per 
Isaiani ; < Si Iransieris, ait, per igncm, non cumLu- 
reris;et Qamma non ijoceuit iu le (Ita. sjjii). > 
Peiri cloquiuin ignis non soiioruiu, sed inslar plinnhi 
sordiiluni comperilur (Uarc. \i ), Juannis vera el - 
qui im iion satislucidum invenitur, cuin ilte eipio- 
branlibus sibi, \erbum bonum, terbum veridn uni 
non respondit; iste fuga iuila sub silentio se abs- 
condii; lecto sed neglecto quodsciiptnra est : « >e 
auferas de ore meo verbuin veritatis usquequaque 
(1'tat. cxvw). > El iterum : < Et respundebo expio- coniexiliir vel taienj, auro quidein soliJior ct a 
BOrde pulveris aliena ; in camii.o liibuljiiouis 
docia nvjini aurilicis labiefa-.la, aquis in niolliliem, 
iu fjviilam igue liimido non redatta. Nunquid vobis 
nnn \idelnr diversas Paulus niurxnulas compe^isse, 
eiconipaciasin unam restein vel caienulam leiuisse; 
cui prcssura tribulalionis fornax exstilit et incudo, 
cx qua miro processit opere murxnularuui auiei 
gratiludo? ( Scienles, ail.qiioniamtribulalio patien- 
liainoperatur, palienlia piobaljonem.probaliospeni, 
?pes aulem non confundil, quia charitas Dei dilTtisa 
est in coriiilnis nosiiis (Hom. v). i Videtisergo quia 
de camiuo et incude Iribulaiioiiis paiientix pioJnci- 
lur xrair.eiiluiii, quoJ leslis vel calenx raJix con- sl.tuil el iiiimobne funJanientum; cui siiperinniii- D bianlibus mihi verbum (ibid.). > Virgo aulcm pas- tnr viriulum sei[iientium celsiiudo, quarn consuni- 
niat cliaritaiis auro prxe.ninens pulcbntudo. Ilxc 
tst auieni iion (itia cbaritas, el diguecomnieiidabilis 
\irliiluin conncxio, quam verwiculal el dislingiiit 
argcuti grala comiuisiio ; cum sic murxnularum 
resiis operosior estconscria, ut invenialur ciargenti 
vermiculaiio inlerseria. Vermilio qui rubeus coior 
esl, seu vermiculus qui vermilioni concolor esl, 
Chrisli signiiirat passionem, cujns in cunclis qux 
agiinus, necessc cst fieri meiiliuneni, ul cum e ; ser- 
\ire, obedirc, eiim diligere nospulamus, ea dilige.i- 
8er qux pro nobis iudigne pertulii, reeolanius. Ipsius 
quiJem pro noliis, Isaia perbibenle (lsa. l.uii), iu- 
buit uidumcnlum, el velul calcantium in toiculaii sioucin Christi auipleciens ulnis lidei diligenter, 
dilectioiiem ejus non premit sileniio negligenter; 
sed quod credens diligil, cmn lempus exigil, prxdi- 
cat evidenter, sicul vere diligens sic verbum fidei 
pioferens corifidenier. Digne igitur murrniibruiu 
sjieciali donalur ornainetito, qnae venun ulalx el 
dislincls piobabili sunl argeuto, cum peifectis cjus 
\iiliUibus passionis su;e Sponsus diligeuleui memo- 
riam interponii ; quam Yirgo el perferi e in moribus, 
ct profi rre senuouibus i.on poslponii. CujusmoJi 
oraatum Spoosus non se fecisse Virgini asseril, sed 
fji.iui uin. ostendeus in bac viia non illi e.-se prse- 
sens iJ n.uiieris, sed fuluruiu, quia diim laboral ct 
ilcsadat el couteudil Virgo fortiter in agone, uon 285 COMMENT. II* CANTICA LIB. II. 2S6 viandi completio, non gaudium ri acceptio, se.l pro- A tlomuni non nitlor cirniuin, se<l migiicnlorum odor niissio tl.il curonx. Hic eiiim lanqtiam in incilde m.t- 
cnla ttindittir, prodticiiur perfectin promissiva, et 
graiia prnsperaiiie recurvalnr, nt liat compleliva, nt 
catnla 150 ' apili cobxreat, linis inilioconformeiur, 
et conformalio perferliva clavo siabili confirmelur. 
In lnijus lypo Moyses offerri caput el caudam prxci- 
pit animalis, innuensut finem ad initium reiorqueat 
conversalio spiriialis, ni inlegrelur macula, fiat an- 
nnlus, miirxnula retundatur, aetio licne ecpj>ta (ine 
>iinili consiitnntelur. Quod, quia iliini hic vivit Yirgo 
nondtnn pleuius obiinet, scd exspcclat, exspcclanli 
Sponsus liinorem vel diflideiiiiaiu non objectat; scd 
prxslolantius aiiimiiin spe conforlat, protuisso con- 
fovet, «lal scriirum ; asserens quidquid ejus perfe- siiavissimus adimplcvit. Cuin cniin in boc suo accu- 
bitu caput suum majestas illa suavius reclinaret, et 
in meo se utero ad assumendum carnem Detis Dei 
Filius incliuarct; accepit viriusmen augmeuitim non 
mediocre, profecium gratix largiorem, et facta est 
veltit iiardus inius vigore fragrans, foris congrunm 
tlans odorcm. Nardus ad liiterain, herba est humilis, 
calidx nalurx, sueci pinguioris, tlensa foliis, odore 
ingens, conficiendis aroinalibus congrna. Per quaiii 
non incongrue ^ irlus M.ilris virginis figiir.ilur, qua; 
ante advenlum Sponsi p^rva, el soli Dco cogniia 
videbalur ; co autem prxsciite. longe latequc dedit 
suavitatcin odoris, effimdens ad cxieros nolilix bc- 
neficiuni ainplioris. Acctinilienle quideni Sponso iu ctioni convenit se faclurum. Nec moveat quod non li utero Virginis, jusius Josc.ph ignolum myslerium ail : Muramulai nureas fatiam tibi, sed faciemus. 
Licet enim solus hicloqui vel promillere Filius vi- 
tleaiur, non tameii solus effectuin promissi mnneris 
nperalur, sed conslal Paireni cum (ilio et sanctuni 
xque Spirilum uperari, qnos cerlum estab invicem 
sicul non nalura, sic uecopere separari. < Paier 
meiis, inquit, operatur, et ego opcror (Joan. v). • 
El ileruin : « Qua:cuiique Paler facit, Iisrc el Filius 
similitcr facil (ibtd.), i haud dubium quin et Spiri- 
tus sanctus. Qiiorum Filius, in Evaugelio : « Ve- 
niemus, ail, et mansionem apud cuni faciemus (Joan. 
xiv). i Idciu Sponsx virgini loqnens : iluranulas, 
inquit, aureas faciemut tibi, vermiculata* argento. 
Etilla : 

CAPUT IX. 
Cum essel rexin accubilu sua, nardus mea dedil 
odoiem suum. Prolatis laudibus, quibus Sponsus 
gen.is et collum Virginis commendavit, facia pro- 
missione inurxiiulariiin qua puellarem ejiis aniintim 
conloriavit, velut cedere ei reeedere a conspeciu 
"Virginis jani videtur, scd ab ore ct amore non elon- 
g.tns, gr.ua ejus memoria retinelur. Conversa enim 
Virgo ad easqux secuin adolescentulas demorantur, 
qu.i! sermones eorum muiuos autliiu sollicito prx- 
Blolautur : loqui tle Sponso gaudel el ejus excellen- 
tiam comineiulare, etquid eiconluleril excellens ejus 
benevoleniia, prxdicare. Cum esset, inqnil, Iiex in 
accvbitu suo. Spnnsus mcus, aii, 11011 degener, non adniiraiur, sed, revelanie Augclo, sacramenli ma- 
gnificenliani odoratur (Mattli. i); iiitclligens Virgi- 
nem non corruptam, nec tle uiero allero concepisse, 
sed concepium mirahilem dono saucti Spiriius accc- 
pisse. Hunc odorem Elisalielh nare prophelica vido- 
tur niliiloniimis persensissc, cum Virgojara gravida 
ad moniana legiiur asccndi^sc, ad cujus vocem sa- 
lutantis in ulero Joanncs parvulus exsuliavit (Luc. 
i); magnoque Iripudio tola monlis habilalio velut 
echo linnula resultavil. Scnsil enim Elisaheili, sen- 
sil et infans in ejus utero Verbi acciibitiim incarnati, 
etnardi liujus prxtiosx suavem fragianiiamodoraii; 
sacerdos voce, infans molu applaudunl Virgini ve- 
nienli, aUollunl salutanlem, dignum reddnnt olise- 
^ quiiim prxferenti : « Unde hoc mihi, ait saccrdos, 
ut veniai mater Domini mei ad me (iditi.). > Et atl- 
jiingit de Filio : « Eece eiiim ut facla est vox saltt- 
tationis lux in auribus meis, cxsuliavit in gaudio 
infaus in utero mco (ibid.). > Quibus gaudenlibns 
Virgo prxgnans sie diligit adgatiilere, ut lamen velut 
iiardns invenialurbnmilispermauere , ci pleuior gra- 
tia.eluieriiti diiiorainpliori.ollit iosa scdulitaicmiui- 
streljiivcneula seniori. Tribus euiiii mensibiis ciini sa- 
cerdoic voluit demorari, congruiiiuduceiis cum ina- 
trona vetulaperidtemporisconversari, curam agiTt;, 
ferre IJJl opem.parlurienlisolliciiiiisassidcre, do- 
loiibus compati , sedarc gemiius, giatuin solatium 
cxliibere. Nec solum puerperx Virgo solaliiiin plebeius, uon impntentix vilioris, sed summi regis p prxbuit assistricis, sed, ut nonnulli putant, velut lilius, rex el ip^e excellenlix non minoris; tle con- 
scssu patrio, de sedc regia, de absconso magniludiuis 
inacccssx, ubi ejus faciem angeli vitlcnt ct deside- 
ranl indcfcsse; liuc ad lerr.is vcnire voluit in salu- 
ii-in pcreunliuin animarum, ct in inco quievil tba- 
laino, amoredclcclabili iitipiiariini : ln meo, inquam, 
uiero Itex ille gratanter accubuil, ciijusmodi accu- 
bilus attuinbenii salis coniplacuil; et cum in fo- 
vets vulpiiiin, in volucrum nidisgratam sibi requiein 
iion haberet, nihil in mc conqiiesltis est invenisse 
quod fjus acculiilui displiceret. Arciunbens vcro stia 
inirabililer graiia nic replcvit, dum conservamlo 
virginem, stcrilit.Uem Virginis abolevil; el me in 
bolocaustum ignis cjus cflicax adolevit, lotatnque olficio funcia cst obslctricis; non quotl tali ministerio 
Virgo rudis fuciil assiiela , sed ul erga puerperaiii 
pronuin aiiimum oslenderet inansiicln ; ci ui na- 
scenteni parvulum prima lenensei intuens, rcdderel 
iueliorcm , qucm piopliclam Allissimi , qneill Cliristi 
iiasciluri uoverat prxcursorem (ibid.j, Videt Eli- 
sabeth bumiliiaiem Virginis ct considerans adini- 
ralur, Spiritu prophetix, nardi bujus bumilem 
excellentiam odnraiur : rubum illura mirabilem et 
cmiciis prxdicabilem sxculis illxsum videl uri 
(l.rvd. 111), nardum nalura nlidaiu, imo ferven- 
lcm spii ilu uiiii combiiri : scnlil nardu liumili succiun 
inessc pinguiorcm , in utcro Virgims scaturiro 
funleni niiscricordix puriorcm; videl nardum humi- 207 PHILIPPl DE HARVENG ABBVTIS B.ON .£ SPEI 468 

fcm. foliis condensari, abundare Virgincni vcrbis A neus (/sa. i). > El Jeremias i « Dominc, ait, JeJisli tnodestia;, docirina salulari. Quorum omnium elsi 
narJus Virginis eDectum nonJtimexhibei pleiiiorem, 
scnsim lamen uonuullis nares sanas habenlibus dnt 
odorem , ut sensu vcl inodico percipiant qunuta 
\irtus in Virgine , quanta gratia sit viitutis', in nardo 
aromalica quanta sit inlirmantibus spcs saluiis. 
Quisqiiis eniui in seipso morbmii senserit vel lan- 
guoieni, si nare avida, si aniore debito perceperit 
liunc odorem; non solum non gravari, nec se cor- 
ruera dolebit iu derecluin, scd magis miligari cl 
transire gaudel.it ad profcclum. Denique et ipse 
odor narui profectum aeciuere compeiitur, ciim 
prncessu lcaiporis Virgo majorem sui noliliam Lui- 
perlilur; cmn post ortuni Filii , qui sapientia pro- eisscutum cordis, laborem luum (Thren. nij. » Cum 
vero iier laboriosum tiiumphaia moite moriens 
explevisset, et resurgens iminorlalis ad coelos, unde 
veneral, asccudissei : sedit ad dexteram inajestatis in 
excelsis, lanto melior angelis jam effeclus, quanto 
pra; illis nomen hajredilariuiti est adeplus (llebr. i). 
lu hac sede vcl throno regio cum Ucx iste pace 
debila potirelur, accumbens iu consessu palrio 
coajlerna gloria laitareiur ; nardus virginis invenia 
csl copiosius ct fiuctuosius redolere, virginalis fe- 
cunditas co gratius quo uberius eniteie Missoquippe 
Spiiilu el in liuguis igncis descendeiiie, cum de 
cado super discipulos vehcmens sonitus fit repenle 
(Act. n), piocul ab eis cecitas ignorantix et timoris fecil et aetale, maler cjus esse cognoscilur incor- " angusiia pmpelluiiiur, et tam prudenter quam fiden 

rupta Virginis castiiate (Luc. n).Cuin enim in carne 

Verbuni, Deus in bomiue inter homines versaretur, 

et a niuhis bomo tanlum, vel ignor.uilia vel nia- 

litia diceretur; plures tamen Deum et hominem 

Teraci eum judicio cognoveruiit, et sicut ante par- 

iun:, sic post pailum, Malrem ejus esse Virginein 

credideruRt. Cum igilur, esset rex in accubitu suo, 

id est ciim IVus iu hoinine magnus ul humilem se 

proeberel, et occultus incrodulis, latens exteros, 

suis tantumciibiciilariis appareret, nurdut mea dedit 

odnrem suum, id est, lux mea sub iuodio, in ob- 

scuro virtus non Intuii, sed tam Pelro quam caueris 

veram babcnlibus fidtm innotuil. UnJe quaerenli : ler quae de Cbristo noveranl, eloquuntur. Yirgo ni- 
mirum eis louga retio serie de Sponsi osculo vel de 
fcedere nupliali, lege non facto corporis de con- 
ceptu si\e ortu recensueral corporali ; et quoniam 
uniti fucraut assumens personaliier et assumplus, 
ille non degeneiaus in assuinpio, isle assuiueniis 
gloria non rousumpius: Deus hoino verus, Chrislus 
sopientia prufecerai et oetate, suam laiKlem ani- 
Hiaui el ponens et resumcus libera poteslale. Ilxc 
ei niiilto plura quae in prxsenli loco non esi facile 
reccuseri (prseseriim cum taiua sint, ut vix codice 
possinl contineri), per miiltos reiro annos virgo 
niuiiis muiloiies sluduit explicure, quos ideni Spon- « Queindicuiii homines esse Filium liominis (l/«n/i. p sus voluit sibi 152 familiarius applicare. Qute 
xvi) ; > et iteruni : i Vos autem quem me csse dj- onmia misso de coelis Spirilu quia plenius intellecia, 
citis (ibid.). > Petius rcspondil : « Tu es Chrislus intellcctu pleniori gratius sunl acccpla ; el quoe 
Filius Dci vivi (ibid.). > Ille de se inlcrrogans, Fi- Sponso lahoranie et mortali minus plucuerant coo- 
lium se nietim hominis appellavit. Pelius hausto perla, iiumortali accumbente in requiem, placent 
nariii odore Dei vivi Filium ullirniavii; intelligens amplius dcoperta. NarJus crgo virginis suuin, id esl quia Cbristus iiieiis virginis filius sic habetur, ut 
recle hoii cl viri, scd Dci Fibus prsedicelur. Huuc 
odcrcm nare sana gentiles non percipiunt, non 
Judxi, qui nescientes me virginem, illum neganl sibi coi.gruum fidelibus dal odorem, cum virms 
ejus et sanclitas nolitiam sui exhihct ]deniorein ; 
cum Sponso accumbeiitc in dexiera divin.c nia- 
jeslulis, plenius iuuoiescil , suavins indulccscit pr.e- Filiuin esse Dei; et derogantes Malri, cui Paler dicia: seicntia veiilatis. Miror si non illa mulier 

prorsus Heluit ad juncluram , tam giguenlis quum bo;: ipsum visa eA d siguare, qine libram unguenti 

geniti non appeiiduul iuonarrabilem genituram. nardi pi.stici preliosi Chnsto recumbenti voluit 

Proinde naribus obflrmatis.cacco visu, audilu surdo, propinare (Joan. xn), quod supra pedes ejus reve- 

maRitHis impiisme aftligunl, qui odore non percepte rentia debita, super caput vero effudit gratia lar- 
Christuin ul purum bominem crucifigunt , quorurn D giore, tolaque itnpleta esl felix iila domus Simonis 

lioii sano sensui recle cenlurio contradicit, c;im ex oJore. De quo ipse Jesus lesliinonium perhibens: viso lemtiuotti Christum Dei Filium essc dicit : 

< Vcre, inquit, Filius Dci erat isie (Mattk. xxvu). > 
Mulio autem ainpiius redoluit nardus mca, virtus 
eniiuii, cuin Rex in llirono regio el in sede quietis 
accubuii; in qua semotus a tcrrenii; locum reperit 
gratiorem, ei procul ab invnlis non injuriam perlulii, 
non hiborcm. In hcc enim degens mundo cl in vita 
nioiti subdita conslitiilus, in qua velut a divino visus 
est patroeinio deslitutus: lot et tauta pertulit, pcr 
angustias ambulans semiUc durioris, ut recle judi- 
cetur non quiciis hoec habilatio, sed laboris. In qua : 

< Dcus Pciix inens, aii, uiquiJ dereliquisli me? 
{Umlh. xuvii.) > fct Je qna: t Laboravi, ait, susti- i Bonum,inqiiit,opusoperataestinme (flatth. xxi).> 
Vcrc bonum opus, nec polesi facile melius invenirr, 
cum intcr couvivas suos recumbens Jesus pcdes et 
capul «uiiin nardo gaudel pistico deriniri ; humani- 
latein suam ignoranlix non premi silentio, divini- 
tatis culnien scienlioe plenioris atlolli prxconio. 
Qti.im nostra virgosluJuil non tam sermoiiibus quam 
moribus commendare, lam vivcnJo quam loquendo 
commendabilem prxdicare, ne viJerettir lanquam 
veibosus miles de bello ci vicioiia Jispulare, q>ii 
deliealus noluil castrorum gravainina, congrcssus 
laliuin lolerare. Ueo adjungil : «9 COMMENT.IN CANTICV -LIB. II. 270 
CAPIT X. \ imindi vcl corporis volupiatef ; nosqiie infelices Im- 

Ftuckuliu mirrhceddectut meut mi/ii, inter ubera jnsmodi sarcinam miilio rerimus cum labore duoi 

m«t commoraKftr. Mirri.a spccies esi a.nara, juxta allcruis vicibus ei spe li.no. , el iteruin vincilur spes 

senlenliam medicorum, qua, si quis pcrunxerii dili- iimore. Dilectum vero suiim virgo lam lenerc, lam 

gei.ler corpora moriuorum , amariludo ejus lam s.iaviier amplexatur, sie illius amorc suavis hujtis 

cfficacem cadaveribus dai medelam, ut in longiiu- conscienlia deleclatur, ... q.iidquid amaritudiiiis 

dinem dierum non vern.is, non puiredinis senliant sufferre cogitur in prxsenti, lcve ducai ei miniinum comiptelam. Mirrlix ergo no.nine rccie Spoi.sus vir- 
giuis rig.irat.ir, cujus amaro fasce bujus conscienlia 
uon gravatur; sed quod alieri non amanli grave el 
amarissimu.ii repuiatur, ei salulis aviux rjno salu- 
liferum eo suavissimum judicatur, Ainariludo mir- 
rbx verbuui Spousi est, vel maiidatum, cujns pri- 
iin.m vel.it gusium sir nonnulli inveniuntur abhor- 
rere, sic eis prima facies, sic illius auditio displiccre; amore illius quem jam giisl.it, gusiaiura plenius 
ir. sequemi. Ideo dieit : iltht dileclut , inquil, 
tueus mihi ; ets. al.i, inquit, fasceni diiriun videnlur 
153 susiinere, qui iioudum lucrueruul concordiaui 
catnis ct Spiritus obtinere : mil.i lamen dilectus 
meus jam se fasciculuin vob.il exl.iberc, qux sopila 
lucta carnis conccssa stiiu cwiiiniiis ejus ampiexibus 
inhxrere. Alien.iens quippe Virgo e.ini quem diligit, 

.» utco.de induratonon solum non eligani conscntire, B Regem cssc, ei -ideo polciilem , divitem, nobile 

sed lanquam a noxio et sibi conlrario festinent illum esse; non .ural si quando loris obslrepant 

longius resilire. Nostis c.im de perfeetione cuidam quxvis dura, cuni iotus in amplexu illius gaudeat 

jnveni Christus in Evangelio loqueretur, cunique ad jam secura. Ipsuin enim quein paulo anle Uegem 

coi.icnipium divitiaruiu ct paupertatem volunla- dicit : « Cuni csseL, inquiens, Rcx in accubilu 

riain bortaretur; ille oblatu... saporem ut tristem suo (Cani. i), i nuuc dilcclmn diligii noiiiinarc, ut 

respi.it ti amaruin, quoil audivil non ten.iil; uu.gis oslendal non invalidu.u, non i.iopein , non degciic- 

facto q.iam veibo prxdicans se jvarum: c Cum rem se amare; in cujus amplcxum alfeclu fervido 

audissei, inquit, adolescens verbum, abiil trislis; se suspendit, qiiidquid infra, \el retro est digno 

crat enim habens mullas possessiones (ilatlh. xix). i faslidio parvipen.lit. Eaproptcr cum dixisset : Fasci- 

Alibi cumi dixisset Jesus : i Qui manducal meam culus mirrhw dilecius meus milti, adjungit: lnter 

carne.ii el biliit meum sanguintm, iu n.e manet el ubera, clc. 

ego iu illo : inulii, ait, audieutesex discipulis ejus, CAPUT XI. 

dixerunt : Durus cst l.ic sormo, qnis potest eiim au- ln:er ubera mea commorabitur. .Bonus isle Fasci- 

ijire? Ex l.oc multi diacipulnruin ejus abierunl, in- culus et oplabilis non mediocriter diligcnii, qui 

■juil, relro : et jam non cum illo ambulabant dorsum vel bumerum non incurval ncc fastidium in- 

(Joan. vi). » Yidelis istos fidem audilui non"de(erre, gerit sufferenti ; sedgrata snavilale inter sua ubera 

veibum diiriiui tanquam mirrhx amariudinem non comnioratur, ubi iio.. tam susiiueri quam teneri et 

sufferre ; ciim hujusmo.li adversario consensuni astringi cernimus quod ai.iati.r. Non sic ille de quo 

iililem noi. l.abere, sed inenie pcrdila niandaliiin scriplum est : « Divertil ab oneiibus dorsuin cjus 

illud aaluliferum abhorrera. t E>lo, ait, consenliens (Psal. lxxx). > El legislis, quia ovem perilitani ct 

a.lversario tun, dum cs i.i via cum eo (ifaiin. v). i invenlain pasior In liumeris reporiai ad gregem 

Virgo iiuteiii iiuan. habemus in iiianil.us, bujusmodi (Luc. xv). Dcqua idem conquereus aii : < Laboravi 

iiiandai.ini non respuil, sed mirrhx amaritudinem sustinens (Isa. i). > Virgo auien. fcrens prxdiclum 

animo libenii siisiinuil; etquam maledelicali palaio mirrbx fasciculum, non sc existi.nai laborarc. nec 

laiso rep.iu.iii acriorein, ipsa meliori consilio con- indorso vel humero eum dicil fascicuhun sc portara, 

cordi Spirilu liabcre iii igit gratiorem. Quodpropter sed, novo loquendi genere, inler sua illum gralanler 

et ejusdem mirrhx non fascem,sedfasciculumiiomi- ubera eommorari, ubi sedes cordis cssc ct dileclio 

i.avit, in quo divini inandaii siiavem, ul ita dixcrim, dicitur principari. Ubcra vcro Virginis vidcntur 

amariludinem designavil; qux collum vel humeros q dileclionem ejus duplicem figurare qua scilicet 

i.on prcinit, non aggravat sulfereniis, sed iu ea di- Virgo Sponsuin, tanq.iani Deum el bominein diligit 

leciionein auget, dileciio jugum levigat in.poiieiilis. adaniaie: Ueuin uipole Crcatorem ctloiius Dominuui 

Quidquid euim in bac vita sibi necessarium arbi- crealurx, lioii.inem ut filium gratia mirabilis et 

Iratur, non lanquaiu Si.non in angaria , sed aiuore incffabilis gei.iu.rx. Cui rcclc convcnil quod per 

sponsi perficerc vcl peragcre gratulatur; eoque Propbeiam dictum csl : i Deus cordis mei, el pari 

fasciculo carnes suascondit, sludet slalu mansorio n.ea Deus (Psal. lxxii). » Denique niillus est qui 

solidare, dum, quod in carne gerit, lotum dilecto nesci.it, quia intersua ubcra maicr Qlium amplexa- 

diligilcommeodare. Noslerquidcm miseroruni labor, tur, qucm ex co quod mater cst, naliira; quadain 

vel aclio inisera compnlrescil , quolies iu nobis lege amare coiiiprobatur : ct Virgo sui.in Filiuni 

Cbrisli dileelio refrigescit ; ct si forie Spiritus prom- dileciionis giaiia rasciculo comparavit, qucm senno 

ptus amorc ilbus inardescii, ii.inlia nobis amariis proplielicus humiliiaiis inerito pucrum, sivo par- 

fascis est, cum vel caro infirraalur, vel adversus vulum uominavii. i Parvulus, inqnii, nalus esl nobi» 

Spirilum insolescil. Neque enim possumus nostras (Isa. ix). t Parvulus isle inler malris ubera suaviler 

prorsiis frangere voluntates , non pei.itiis rclegarc commoratur, q.icn. non natura, sed graii.i prxva- 27| PUILIPPI PE HABYENG ABBATIS BONA; SPEt ?72 

Inniemaler fortiter amplexatur : ci amore irreinisso \ poiuin, io vinum botrus videtur quodammndu irans- 
tiinc Dcum, indc homincm, iino loluni siinul Glimn niulari , Uum diviuo quis amoic iuvenitur tam 

suaviter debriari, ut ohlitus prxsentium, solo 
futuioruin desiderio leneatur, el nescius trislilix, 
frui jam illo sui Doniini gaudio videatur. Cujui 
suaviiaiem cuiictis plcnius Virgo beatissiina prae- 
guslavit, cujus vino vel amore longe veliemenlius 
xsluavil; prxscrtim cum post nioripin Filii (qua 
visa Maler non poluit non dolerej, inventa esl caro 
ejus resurrectionis henelieiorefJorere. Qux enim illo 
nioriente cujusdam mirrha? tristcm amariiudinein 
degnstavit, eodein resnrgenle vclut pola viuosuavius 
exsultavit ; et ut ejus gaudinra excelieniius citeris 
liquido coguoscatur. Botrus, de quo sermo cst, a loco 
non incongruc cominendatur : liolrut, inqiiit, Cypri lenet (irmius ncc dimittit, amal, et aniare nullo 
iinpiilsu amariludinis intermittit. De quo infra 
dicil : t Teiiui eum, nec dimillam (Cani. 111). i Nec 
solum mater lilium, sed ei Sponsum Sponsa toneiius 
amplexatur, el sicut illa, sie ille amplevu niuluo 
gratulalur, qni cum eam, ul diclum est in principio 
dramatis, osculatur, profecto inicr nujus ulicra ipse 
diilciuscommoraiur. In osculoenim (si tamenavidius 
et sinccrius consuminetur) sicut os ori, sic peclus 
pectori conjnngi pcrhiheiur ; nec ad ungiiem pro- 
licere ainor or.culantium comprobaiur, si osctiluin 
ore daluin amplexu gratifico 11011 lirmatur. Reele 
ergo inter nbeiasua Virgo Spwisum asscrit conimo- rari, id cst amorein lenerum amplexus glutino cou- B diliietus meus mihi. Cyprus insula est, ccicris cir- firmari qui ne more aliorum breviS et perfunctorius 
assiimctur, non eum aliquando faslidire, sed in eo 
Sponsus noiam [acereperllibelur /n.'er uiwfl.inquit, 
mca eommorabitur. De quo subjungit : Boirus , etc. 
CAPUT XII. 
Bolrus Cyi»i Dilectui meusmilii.in vineis Engnddi. 
Hirahilis ei niuituni amabilis liic ditectus, cnjus 
cxcellentiam nieus vel mei sintiiis non capil inlel- 
lcc.tus, quera ut lanieu utcunque capiat, iiunc mir- 
rliaiu, ntinc bolriun audio nominari, nihil lamen 
lioruni esse.sed his eum sciens nominibus Qgurari. 
Boirus fritctus est, qui processu lemporis inaturilale 
a let>la congruus ad edtnduin, poslnioduin pressus cmnjacentibusprior, poiius quam secunda, ut aiunt. 
qui viderunt, vini percplimi lam fecund.i , til nou 
solum sibiejusfecuuditas gralaetsulliciensliabeaiur, 
scd el inde in alias regiones vinum sui inerito trans- 
velialur. Cujus botitts ad videnduui pulchrior, 
gralinr adedendum.ail bibemlum suavior invenitur, 
cum maiuro tcmpore lorcular calcaniium experiiur; 
et sicul visui sic el gustui videiur arridere, eique 
pra-ludeuti diligenlis gamlel animus respouderc. 
Hecte ergo botrum Cypri suum virgo dileciuiu voluit 
appellare, qui sibi diligenti lanlum dignatus esl 
gaudium propinare, ut mrcrore lerso quem intuleral 
passio morienlis, velut ebria redderetur guslu sua- prelo liqnorem Vkii eliquat ad bibendum. Quo vissimo resurgentis. Qui, eisi pluribus aliis botrus noiuine iion immerito Sponsus Virgiuis appeltatur, 
cujus cognitio in corde recle credcniiuin profectti 
congruo maturalurjeaque maturata ipse dilisenlitira 
affeciu a\i 'o manducatur, tiboque spiritali viia man- 
diicanlium spiritalitcr vegeiaiur. Quod asserens in 
Evangeiio : t Qui manducat, inquit, me, ipse \ivet 
pfopicr me [Jonn. vi). > Felix qui liunc cibuin vult 
et valel subslanlia vendiia comparare, lali odulio 
fauces cordis avidas |ir;rparare : gustii ejus laiu 
suavi vires intus marcidas reparare, et abjecla 
carnis tura diligenli sludio Spiriium roborare. Felix, 
inquam, in cujiis conscientia bolri linjus cognitio 
nialurescil, cujus a^stual nppeiiiiis, cnjus faucibtis 
iiululccscit, qui sapore gratifico palatura diligens exslilil ut gauderent, ut resurgentis gratia rcsurgcmli 
carnc et spiritu spcm liabereul, sibi tamen nonuisi 
liotriini Cypri virgo eum asseril exstitisso, cui 
amplitis ei perfeciius gaudiuni Sponsus credilnr 
pucstitisse. Noveral quippe virgo el moriem Filii 
delendis viliis profuluram, et resiirreitiouem ejus 
juslificalionis meritum largituram, et in uiroque 
aliis varie diffidcnlibus non dilltsa, quo firniius crc- 
didil, amavit robustius, eo amplius est gavisa. Digne 
ilaque eum, in quem credidit, quem dilexil, botro 
Cypri quodammodo coiuparabilem inlellcxit, cnjns 
amor apud ipsam profectn incomparabili inaturescit, 
qno ptenius ct suavius tlegiisiato ipsa fortius et 
jutiindius hilarescit. Ct aiilem boirus isle ampliore delinite, vitalem ejus succum 154 ad inicrna D ««buc gratia commeiideiur, vinearum Engaddi .seniit vilalia perlransire. Quo transiio caro marcel, 
s|iiriius impingualur, defeli.scil exterior lionto, iu- 
lerior rcnovatur : sensus carnis detumescit, s;>iri ns 
aceipit increnicnluni, illo quasi emortuo isie lendii 
fcsliiiaulius ad proventuin. Non cnim jam conicntiis 
lauce botrum famelica manducare, post vitalem 
cihum optat fecundum caliccn epoiare; nequesalis 
ti suili. iens viJelur comeslio conciipila, si non wuo 
snaviori et graiiori poculo sit condila. Itaque prelo 
devotionis ci ainoris frixorio bolrtim premit foil ler 
jam mattirum, ncinos projicit, vinum colat gratius 
pl.iriiurt.iri : el qui eatenus aliquanto velul inandu- 
raverat cum labme, bibit suavius, picnius hilarescit 
dum uil sentit contrai itiin tu aiuure. Cibus cnira iu nieiiiio non lacetur; et ttnn Cyprtts uominala vide- 
letiir sufficicns, salis esse, Engaddus csl adjuuctus, 

ul non comnieiidalioni valeat quid deesse. Bolrus, 
inquit, Cypii dileelus mens mihi, in lineis Engaddi. 
El videtur, boirum Cypri in Engadtli vineis esse 
dicil, cui dicto ad liller.itn rci veritas COlilradicil ; 
quia el Engaddus a Cypro hnige remolior esse siilur. 
el tiaiisfem boiros de viueis in vineas non ton- 
siieiudo, non necessilas invenitur. Si enim quis 
bolros ferre de vincis in vineas iuoliaiur, pruden- 
tiinii juJicio ineplia? cujusdam accusalnr; lanquaui 
si sensii perdilo in silvam ligna portet, vel in mare 
plenissimum aquas fiindal, cuin iJ illo pnlius sit 
fercndum, ubi ceilissiuic non abundal. Dcmque 275 COMMENT. IN CANTICA. - LID. II. SH 

Engailtlus vineas diciitir ncn l;:ibcre. sed quasdam A bapiismalis sacraraento, visibiliter quxilam acce- 
arbuseiilas, quas conslai vincis prxvalere; qua; si pinins in invisibilioin momimeulo. Unginiur cnim 
«locta inanu, opporliino lempore rompiingiinlur , olen iu „>ira cceleslis medieinx, qna lorpure proeul Biidare oleiim imo liquorein balsami cognoscuniur 
Cujusmodi arbusculas quia nmlia diligentia excolunt 
possessores, ut lanqiiam vincae ad producendum 
lii|uorem rcddanliir prompliores; idco forte divinus 
sermo vineas appellavil, quo ct cullurx subditas et 
liipjore prctioso ulieres dcsignavit. Quia ergo I n< irum 
Cypri non est iu his vineis sive arbusculis invenire, 
neqne potest, qtiod dicliim esi, juxta liiteram con- pulso prxpararimr agili disciplinx, ut divino spirilu 
perunclus noster spiritus iu luctii forlior liabealnr, 
el de manu vel laquco adversarii cxpedilius elalia- 
tur. Postmoduin fouie mundo aqua; visibilis perlu- 
slramur, 111 a sordc, non lam carnis quam aniinx 
spiritalitcr abluamur; et motiis bxdi asperos onini 
mansiiciudine commuiemiis, ct in nobis nil sini- 
sirum, nil diguum jmlicio reservemus. Terlio lun cn veuire, necessc esl in lioc verbo spiritalis inlelli- nobis accenditur, ut noster oculus nou caligct, ui 
gcntia reqtiiratur, quac, sicul jam accepislis, in boe cmn noxia quxque prxviderit, vel proliibeat vel 
magis dramalc principalur. In ligno vel arbuscula rasliget, ut Satanx asiutias non ignorans qnid vi- 
iion incongruc Sponsus virgiuis liguralur, qui si dclicet simulenl, quid inlendant, sicut in dic lio- 
laciu et auioredigne credcniium compiingaiiirjsudai B ne si e ambulei, et non cum tcnehrx cotnprehendanl. 
oleuni, prciiosi balsami dat liquorem, ainanti ninl- Sic albletam strentium, cuin reccns accingitlir in tam prnfert graliam, rcfit ntli t spiriluni gratiorem. 
< Eigo, inquil, diligentes iuc diligo (frov. vm). > Et 
in Evangelio : < Tetigii nie, inquit, aliquis : ego 
cniin sensi virtutem de me cxisse (Luc. vin). > 
Sponsus iste ruin langilur affcctu placito diligeutis, agone, baplisla suus erudit, magis significaiionibus 
quam sermoue; ut cuni bnriim qux dicta sunt, vi- 
vacem perceperil inlellectum, summo nisu cum 
gratia pcrvenirc sludeatad effccluin. In <|iiibusvirgo 
omnibus nulli par cssc creditur nou scciinda, sed sacrum refundit balsamum, viriutem spiritus af- longe prior cxlerisamorc Sponsi fruiltir Ixtabunda; Ctientis; eam, quae mortios sedat, omnem arcet sua 
priFsentia Ixsionem, cam profert qua' pulso lam 
errore quam ignorantia docel de oinnibus unclio- 
neui. Iloc aulem beneficiuin ipso loci nomine 
videtur intimari, siquis ipsum cxpressius volverit eique privilcgio spcciali dignc compelil illud diclura, 
quud adbuc nobis novimus meriiis exigentibus in- 
terdiclum. Bolrus, inquil, Cypri dilcctus meus mihi, 
in vineis Engaddi. Poslquam baec. de dilecto virgo 
adolcscenlulis est locuta, el quid patienlix, quid aut valucrit perscrutari, quia Engaddus, fons in illo gaudii liabeal, myslice prosecula; ille ad 

tuedi, sive lemplationis orulis interprelalur , cujus banc se quasi rcferens, non differi graiins respon» 

155 iuterprelalio tanta- rei niystcrio fainulatur. dere, laudans ct comiucndans quod iutclligil, et iu 

llxdus in lege reprobatur, qui iu desertuin emittilur ea diligil prxeinincre. 

a minisliis (Levit. xvi), el in Evangelio idem pec- CAPUT XIII. 

cali merilo ponitar a sinislris (ilallh. xxv); et Ecce lu pulchra es, amica mca , ecce lu pukhra : 

hocpropter, per cum, pecc.iluni vel peccator non oculi lui eolumbarnm. Tu, ail, qua: prx cunclis mihi incongrue figuralur, qui nicrito sui, ab eo qui non- 
nisi justilias diligil, rcprobalur. Fons autem bxdi 
ipse est Spiritus, cujus infusio pcccatum lavat, 
einundat peccatorem, cameni leprosi Naaman reddil 
puero puriorem (IV Heg. v), lixdmn in agnum 
miilat, dans vilx merilum innoccnlis (Joan. iv), lil 
in eo qui biberit fons uber, fons aqux salientis. 
Oculus quoi|iie lemplationis idcm Spiritus non im- 
incrilo perliibetur, lnce cnjus el gralia fonge leni- mulieribus es amica, tolius malitix, tolius turpilii- 
dinis inimica. Ecce, id cst, non solum cum jusiit? 
omnibus in sequenli, scd louge laiidabilius pr;e cx- 
teris oinnibus in prxsenti : Eeee, iuquain, <u n 
pulchra , pollcns quadam pulchrillldine singulari , 
cui non prior, non postcrior ulla polosl inulicrum 
eomparari. Decet enim ut speciosus forma prx filiis 
liominiim babeai sibi talem , qux singulari gratia 
pulcliriludinem prxfcral specialem, cujtis faciem platio prxvidetur; qui homineni docens scicntiam, jj lucpiludo indigna ct degenerans uon obscuret, scd sapicntiam foruians, dirigens iutellectum, tersa 
noctis caligine, diei dcducit ad pcrfcctuin. Doirus 
iiaque Cypri in viueis Engaddi, luijus nostrx vir- 
ginis esl dilcctus, quia amor cl gaudium quo cjus- 
dem aniiuus esl affectus, in ipso Cbrislo, in ipsius 
digue Spiriiu solidatur, ipsum in ipso diligcns, de dilectam dileclid, ci a quo diligilur, conliguret. Cum 
autcm dixissel : Ecce iu putchra es, amica mea ; 
quid cst quod repeliit: Eccc tu putchra? Quid sibi 
vult pulcbra et pulchra? Fortc ad lion repctivil, ue 
quis de prxdicta ptilrhriludine dubilaret, scd pr.-e- 
missuin lestimoniiim sequens asserlio confirinarei ; ipvi cl iiou dc alio gratiilaUn. Ipsi qilidem lignuill quia el oinne veibum st.ire in ore dlioruin lcslium est fructiferum, medicinale balsamum, fons viulis, 
hijiistitix lavacrum, lumen scienlix, oculus spiriia- 
lis;«:t quidquid vel in depcllendis malis, vel obii- 
iicndis bouis necessarium judicalur, in ipso et ab 
ipso liabcri veracilcr prxdicalur. A quo beneficio 
nc nos alicui pcnilus jiidicetmir, licet ncquaquam 
kanlo bujus virgiuis meiilo coxqueiniir, cun) sacri pr.rdicaliir (f 1 Cur. xui), cl in diiobus praeceplis 
lcgis ct propliclaruin pcndcre auclorilas iiiemoratiir 
(Matih. x\). Nonnulli aiunl idco eum pulcbram vir- 
ginem bis dixissc, ut cam dcsignarel duplicem pul- 
chritudinem habuisse; qux concipicni ct pariens, 
Virso mirabiliter peisevcrat, ct in laiila pixroga- 
liva huuiilcui sc vcracitcr aasevcral, cum pleruui» 275 PIIILIPPI DEllARVE.NG ARRATIS BON.C SPE! que inveniainr quttlibct aul hnmilis, sed corrupta, A perhibet colimibarum , roinmendal in ca sepiem aut aliqiiaiiluhim superhior, si forle fncrit ineor- 
rapta. Dignc igitur pulclira, quain nutla iiilcgritatis 
lacsio deturpavil, et iteruin pulclira, qiiam iuconi- 
parabilis huniilitas lionestavit, ut hiunilcm ^pirilu 
ie:dat virginitaiis Onsculus clariorem, flore claram 
viigineo, spirilu humitis pulcliriorem. Ego vero 
(non prsjudicans cis quns constal irrtpreliensibi- 
liier hoc sensisse), aesiimo Sponsum repelcndo 
quiddam ainantis proprium expressisse, qui teneie 
diligens a quo diligi gratulalur, grata dicil nec stif- 
licit semct dicere 156 ( l" ou ' amaiur. Habet quippc 
lioc sibi fainiliare ct proprium vis amoris, ut ciun 
alii|U'in iliexerit nffectus vinculo charioris; illum 
excitet, ut de eo quod Jiligit loquatur graiiosa, et mtiiiem gratiaruin; non capilis lumen occiduiun, 
sed animi virlutes inspectivas, justi et injusli niagis, 
quain dicriim et noclium discretivas. Et recle laudat 
cam quam suo Spirilui sic coiiformcui, haliero c«n« 
siJerat viriiituin graliani sepliformem, n qua ionge 
faciens carnis somnolenti:im, lorpores femininos; 
vigilanliam spirilalem ct oi ulos ei coniulit coliini- 
binos. Nulli quidem niiiReruni ipse qnoque Spiritns 
abiiiidantins ucquievif, qiiam eiilcm Virgini, iu qua 
sepiempliciter requievit, dnin quod liguraliler co- 
lun.b:B corporafes oblinent ex ■lalura, totum ci 
ileJit in spirilu, in veritate potius quani figtira. 
Tjinle gaiidens et acceptis Sponsi laudibus non in- 
grata, ipsuin quoque pulclirum dicit, laude nihilfl n'si repetaiiiur, non sibi videantur satis eadem '* iuiuiis duplicala; suoqne lainlalori vicem rcJJere frucluosa. Monet d.ledio diiigenietn loqni libentius, 
ct nt affcctum expriinat repctere verbum frequen- 
tius; nec videtur diligenli lectiu h.ec justo aniplius 
requisiia, eliainsi fneiit juxta p letam decies repe- 
lita. Unde el David cum dileclionem, quam ciga 
filium habuerat, signanler vellet exprimere, et do- 
lorein moilis ejus silentio non posset comprimere; 
lugens et operto capite, dignilatis regiaj oblitus in- 
cedetat, et loquens de filio eumdem frequentius 
sermonem repetebat : t Absalon (ili mi, fili mi Ab- 
salon (// Reg. xvin). i idem in Psalmo : « Deus, 
Deus meus (Psal. xcn). i Et alibi : < Benedical nos 
Dcus, Deus nosler, benedicat nos Deus (Pnal. 
lxvi). i Videtis, quia loqui semel quod placeal giatulattir, et sic laude vicaria Jilectio mulua con- 
fortattir. 

CAPUT XIV. 
Ecce lu pulclier es, dileete mi, el deconis. Quia 
niunJalo corde mibi pulclnitiiJinoin lua cuniulil 
snnclitudo, ex hoc novi quod ct (ibi mulia sil pul- 
cbiitudo, quia si deforuiiias terso nonilum oculo me 
leneret, lua milii imllo modo liiculenta species 
appareret. Nunc vero instar coliimbaruin oculis spi- 
riialibtis insignita, allcnJo perspicacius quam sit 
tibi facies expolita : videoque adesse tibi formam 
prae filiis honiinuin piilchrioreni, quem plerique 
videnl lantum non babenlem speciem vel decorem. 
Corvina qnippe acies quae turpi nigredine perurge- amanti sufliciens non pulatur, sed affeclus tenerior tur, te non nisi deformem, non nisi bominem in- ilerare quod dixerat gralulatiir, quia quidijiiid dici 
p test, necdum satis amori deditns magnipendit, 
quantum ad id quod animo verbis inexplicabile com- 
prehendit. Eapropter Sponsus aggrediens blandis 
sermonibus Yirginein compellarc, quod eam, ut 
audsns, secundo pulchram voluit appellare, non 
lam cjus (quae multa est) repciendo nisus esl pul- 
chritudinem commenJare, qnani affectum, qno le- 
netur erga eam, audieniibus iniimare. Quia vero 
plurima pulchriiudo in ocidis elucet pucllarum, in 
ejus lauJe habere eam asserit oculos columbarum, 
quos vult inlclligi, ut cxistimo, non hujtis capitis, 
noit carnales, sed illius inierioris hominis spirila- iueiur; et errore deienla inJigno satis judicio le 
adJicit, dum Joannem, aut Eliam aut unum te ex 
prioribus esse dicil (Mattli. xvi). Mitii auiem, cui 
non quassa fides, aeies non rorvina, sed gratia 
septiformis, et spccies prsesln est coltimbina : lua 
longe mortalitas iiifirmilalis, longe est lurpiludo, ct 
suavis allucescit utriusque nainrec incomparabilis 
ptilcbritudo. Tu iiimiiuin pulcher es mira ac prx- 
cipua deitatc, cum Patre et Spirilu, subslantiaii 
praedilus unilate : liabens cum illis eamdem excel- 
leniiam naturalcm, magniiudincm coaeiernam, rc- 
gniim et poti ntiam coaequalem. In quo nulliis Jeorum 
libi similis invenilur, nec tanla Deus alter pixro- les. Habent columbae quasdam sibi proprietates jj gativa pulcbritiidinis insignitur, quia, etsi Patrcm insilas a naiura, quas a prioribus in sequaces trans- 
fert lege ineffabili gcniiura, in quo longe a cscteris 
diffcrre avibus refernnlur, quibus liasc naluroe dona 
nnn omnibus oiiinia conferuniur. S.eplem quippe 
naturas sive naiur.e virtutes bahcre perhibenlur, 
quibus et appcinnt titilia, et a noxiis probibentur; 
quas nomin itim profcrre et conferre virluiibiis san- 
Ciitilis (forte dicturns alias), nunc diflero gratia 
b evitatis. Denique Spiritus sanclus in columba 
v s is esl apparere (Luc. \i\\ nobis insinuans non 
parvam cuni lla similitndinem se liabeie, iIiiiii et 
ipsc spptem donis principalibus insignis inveniiiir, 
el ista graio natur;c septenario, ut pradicluin est, 
insignitur. Cum ergo Sponstis oculos Virginis esse alierum, alterum et Spirilum sanctum dal intelligi 
distinclio personalis, unum tamen.et non allerum 
Deum reddit substantia naturalis. QuiJqnid ergo 
pntcliritudinis Pater et Spiritus cognoscuulur ha- 
bere, dilette mi, fide certa, in te perspicio relu- 
cere : el hoc e6t qtiod me allicil ut ditigam et eli- 
gamle Jilectnm.utlescqiiar, necdesistam, doneccon* 
seqnar elveniam ad perfectum, et quia non me latet in 
157 prsescnti divinae tua? pulchritudinis relsitudo; 
placct non meJiocriter humanitatis quoque miranda 
piilcliriludo: qna homo inter homines, monalis inier 
peccato morluos sic liaberis, ut cum pcenam suffe- 
ras, culpa tamcn mortalimn non graveris. Qnem 
decorem inillus liliorum AJam obiincre nieruit ex 577 COMMENT. IN CANTICA. — LIB. II. tfS 
nalura, quia nullius conccplio, nullius caruit vilioge- A operaiur. Ecce, iiirjuain, /u putdier cs, dileclt mi, et 

nilura ; sed le aoluni decoravit singularis mundilia , decorus. Eccc, lioc cst, iu cvidenli niilii pulclirilu- 

ejcellentia speeialis, quem divino concepium Spirilu do utaj est majeslaiis, revelato fidei oculo se prae- 

soluiiifudiluteriisvirgiiialis.llocaiiieiniionprius.non • sental excellentia deiialis; quie suo largo nuiurre 

amplius cuiquain lioiiiiiiunu manifeslas, quam miiii, mentis rneae perlundit inlelleclum, declarato intel- 

ini dilecte, qiiam singulari meriio sic lioncstas, ul lectu amoris insolubilis dat elTeciuni. Eccc iicrum 

le Deum.et lioinineni certa paiiam verilale, mater non me latet liuinaiiitaiis lusc dispensatio saluta- 

Sponsi, Sponsa (ilii, inira el incoinparabiii casli- ris, conceptio, nailvitas, cunversatio meriii singu- 

lalc. Milii ergo lu pulclier es, inihi praecipue decorus loris; virtus, mundilia, paiientia, laus doclriiiac, 

illucescis, qui el Dcus in hnniine, et hoino Sanclus miiaculorum coruscalio , inorum inlogiilas, perfe- 

super lioniiiies innoiescis, quem Filium Deo Patri ctio disciplinae. Iu quibus omnibus bomo supra bo- 

aqualilas ualurae conligural, et liuiniiieni lex pcccati inines decoraris, pr:ccipuoque dccorc, non propheiae, 

et generalis boininum conceptio nou obscurat. Pul- non aposlolo compararis : et ideo le prae cunclis 

cber, inquam, es, quia candur lucis auieruae, specu- diliyo, tc solnm eligo, mi dilecte, quainvis adbuu, 

lum sinc macula divinaj majestalis, paternae splen- dum bic vivitur (ut videre videor) imperfecle. Cae- 
dor gloriae, figurasiibstaiiii.e, imago veritatis (Hebr. B tcrum ui mejusto amplius imperfeeiio non molestel, 

i);lux de luce , sol oriens, diem mundo aflercns opto ut mibi propius lua se prxscnlia nianifestet; 

niaiiiliuuin, dies de die, cubans in meridie, occasum el ne pulebrnm et decorum ad lurpia vidcar invi- 

nesciens vespertinuin. Cuin rapta in exccssum, et tare, locuni ainanli congruiim studui praeparare. 

a visibilibus in Spiritu subliinata, lain pulcbruin te CAPIIT XVI. 

considero menlis acie defaecala ; velut oblita nioi, te, Leclulus notler [toridus ; tigna domortnn nostraritm 

quem taleni intueor, non possuin non aiuare, ardeo eedrina, laquearia no$:ra ctjpressiitu. Qnia pulchrum 

te dilectum luamquc pulchiiiudinoin commcn- et decorum Virgo nubilis reperit amatorem, non 

daro, ruslicaiio inore illum provocat ad laborem, quia 

CAPUT XV. nescit amor deliealus degeneri laborc atieri vel 

Ecce tu pulclier es, ditcdc mi. Nec mibi sola pla- tortura, scd quietem aniat el otium, gamlel osculo 

cet deitaiis luae miranda pulcbriludo, quam cum vel junctura. Hujus adhuc inexperlus 158 amalor, 

Patre et Spirilu coiequalis lua obtinei celsiiudo; sed il,e rudis videtur exstitisse, nec ei suusamordignani 

et illo nie decore non medincriier acccndisti, quo salis requiem praestilisse ; qui eaui, quam diligii, 
abundanle graiia «xcelsus ad huinilia desccndisli. r ad boc poslulal sibi dari, ut laborare valeanl siinul, 

Neque eniin parvus cst decor ille quein, prcecingens nondum vero gaudeant feriari. i lianc amavi, et ex- 

tc, fortiter cs indulus, cum a Patre super Sion qnisivi, aii, eam, et quaesivi sponsam mibi assumc- inonleni sancluin ejus es conslitulus (Pstit. n); cuin 
in ine snnicns carnem, ct ei personaliier counitns, 
processisii Sponsus e tbalamo (Psat. xvm), bumili- 
tate poienlialiler iusignilus, ln qua curne, super 
carnis legein, carnis viiia non seusisii.sed conceptus re; etanialor faclus suiu foruix illius (Snp. vin). » 
Ei infra: < Mitle illain de. sede magniludiiiis luae, ui 
mecuui sit et ineciim laborel; elsciain quid accepium 
sil apud le, scit eniin illa oinnia el inlclligit (Sap. 
ixl. i Vidit iste adbucsibi esse congruum ut labo- de Spirilu vigore ingenito floruisii: cainisque pce- rct, el oa.quain diligil, sccum Sapientia collaliorcl, 

nam sufferens, inconspeclu persequentiuin defecisti; ui laborc communi ainator adbuc minus sapiens do- 

in conspectu vero lideliuin, salutarc inundo mysie- ccatur; et cum doelus luerit, ad quietein lcetuli 

riuin perfecisti. Neccsseenim eratut incame vivens provebatur. Denique illa mulier cujus fortiludo pra> 

pcenaliier nos doccres, vivcndi le inagislriiin lam dicabilis commcndaiur, manum a<l collum initicrc, 

moribus quam sernionibus exbiberes; incude et ct fusum digitis appiebeudere meinoralur: viroque 

mallco Evangelii rcgulam fabric.res : mortem in suo videtur eflki gratiosa, coquod paiicm suum nou 

carne suflercns auctorem moriis Zabulum iriiun- D comedcrit otiosa (Prov. xxxi). Virgo aulem nostra 

pbarcs. Morti vero addictus, die lertia surrexisii, iongo ct bane, cl illum supergrediena ainaiuicm, 

e.t imniorlalis reddilus, lidem roboraus, spem de- quictem, non lumultum: olium jam oblinct, non la- 

disii: ad cu los unde veneras, nostrae camis sub- borem ; ei non gyinnasiuin agonistae, sed offert lectu- 

siantiam evexisii, tnisque dalo Spiritu eoruin illuc lum amalori, quem decorare el parare oruamenld 

aniuios ercxisli. Quis digne consideians, quod sic stuiluit culliori. LeclulllS Virginis, esl scereliiiii 

naici ct vivere, mori et resurgere poiuisii, el liscc cordis ejus, quod cxcolil ct emundat uianii et solli- 

alio consilio hoino propter houiines agere voluisti, citudine diligenli, ne quid inhonestuin ci indecens 

non slupeat, uon miretur, non diligat hunc deco- Spunso appareat vcnienti ; et ul suavem acciibitutn 

rem, non ampleclatiir avide lam validum: tam beuc- illiustantse praebeal diguitaii, fulcit et implct euiu 

voiuin largitorem? Quod, etsi lalet alios, quibus grata mollilie opcris accurali. El, quia praler sub- 

culpa exigente lnijusmodi gralia »el auferlur, vcl slralam mollilieiu gaudcl amalor nobilis ei dccore j 

danda in posteruni occulto judicio nunc difleitui; Virgo rci nou inscia , ornal lecluliiin grjto florc; 

mihi laincn in prxsciili hnjus rei serics declaraiur, miiliaque diligentia sparso Bore miranda caslilalia, 

liiilii paiei, milii pl.nei iiuod luiiin hoiuiiic Dcitas eunuieru reddit leclulum laiiuuam liurluluui * u ' u- 579 PHILIPPI DE IIAIHEMG ABBATIS BON.E SPEI 280 

piaiis. No quis cnim aiidilo Virginis lectulo xgre A. dem exiensis velul brachiis xdificii l.iiiiudinem am- senliens dubilci ile profcclu, el a tramiic sanclilalis 

grosso el camali deviet iniellectn ; ipsuin Virpo 
perhilict oriialinu lloribus cougreg.il is, flnrcS autcni 
sunt, castilas, ct ejusdem opinio casiilalis. Caslilas 
i|iiippe virginea secreiam illius oniat scienliam i:i- 
slar fioris, gralum reddjl lectuliim, decoris finidens 
gratiam et odoris; quia ipsaesl qux virlute et me- 
rilo pravminet excelfenli, et, ut fonuam se prxheat 
fjina vcl iioiuinc rutilat eminenli. Iu quo nil corpo- 
reum, nil intelligitur liesiiale, nil peccato dedituin, 
sed Lntiiiii pcniius spiriiale, quia drama vel canlicum 
vel epillialamium nuptiale, vetbis floret myslicis, 
inl habens feneuin vel carnale. Cum aulem sic flo- 
real et v.ileal, quem dileclio diligeuiius prxparavil, plectuiitur; supra vero junclis velut ctpitibus, clavo 

soliilo coiiiiectiinliir. Laquearia vero tignorum nllU 
ludilli sulislerniintur, el ab uno ad alleruin parietem 
stiata longitudine proienduiiiur ; eosdcmque parie- 
les coerceut et aslringunt quadam veluli ligaluri, 
ne impulsu noxio decliuenl a rectiiudiue vet 
159 slalura. Tignoruin autem nomine Gguratur 
ordo non incongrue pralalorum, quosa lerreuis 
suspensos celsiludo commendat meritorum, qni per- 
ferenles imbriuni et veutonim molestias, duro» vU 
delicet impetus perditorum, ab liis tegunt el proie- 
gunt inores leneros subdiloruni. Qui erecti ad sii- 
perna, omnet ad intucndum uiium illud necessa- 
rium se angiisiani, amoris clavo dcvineti fortius, non tamen Virgo lectuni , se.l magis leclultim nomi- B dum videnl, angusiiiis inhxreiil, suavius et degu- navii ; quo nominc legem illam salis sibi cognitaill 
adimplevil, qua ta n vcrbo quam opere liumilia le- 
nere consiievit. yuodproptcr ct eumdem, inqiiil, 
lecliilum non ineuiii proprie, sed coiiimiiniUT no- 
tlriiin dico, et (quod dignum laude esi) milii prae- 
miii pt.ir ■■ noii addico, quia, elsi vocantiet adjuvanli 
iiiveuta sum obediens consenlire, illius laiiien ct 
pr.evciiiens gratia et subsequens misericordia efli- 
caciam voluit impertire. Non ergo meus recte, sed 
noster debel leclulus appellari, quem ulriusqne no- 
struin con til opere et diligenlia pr;eparari; qitein 
tu manu gralix, ego l.iboris et industrix serenavi, 
lu bcncficio, cgo excrcitio, tu virtulum, ego moriim 
floribus adornavi.Cujus ad boc lam siguanicr f.icerc stanl ; cum Cbrislo esse melius judicantes (Philip. 
i), dtim ejus excclleiiliaui conicmplantur, adbuc 
auiem in carue vivere piopier fiatres necessarium 
arbilraiitur. Oui ergo ad sapicndum qnx sursum 
sunl, sublili desiderio sesuspcnduiil, ad revisendum 
proximos benevola solliciiudme coiidescendunl ; 
eosque sub alas congregatos, fovenl el prolegunt 
ut g.ilbna, aiiimalos ad vinulcs exemplis muniunl 
et doctrina. Lt ii quidem ut magis diguo virlulum 
iueiilo coninieiidaniur, ligua qiiorum vicem geruul 
icdriua perbibeniur ; quia Ccdri, ul aiunl, nalura 
impulribilcs ct procerx , odore lanto vigenl, ut 
scrpenies eam dicamiir abbonere. llli eigo digne 
inveuiunlur ad prxlaiiouis fastigium promoveri , volui inentionein , ut puUhriiudine provocattis, ad *-■ qui excelsi merilis ccelum desidcrro diligunt in- ejus dignanter venias mansionem: etlonge a luinul- 
lu, cui scio te non frequentius interesse, gaudeaui 
qno nil mel.us, in secrelo llorido lecuui csse. Etsi 
tuiin pr.iptcr fratres cl proximos loqui cst neccssa- 
riiim cl cxire, tamcn ul le iutuear, mtilio esl gra- 
lius ad silentinm iniroire; et in quietis otio tua prai- 
aenlia deliniri, ampleiu frai mutuo, amoiis fructiiin, 
gaudium Spiritus experiri. Ad quod etiam prome- 
rcudiim doinus nostrxmeum studium videnitirxmu- 
lari, ei pede licel tardo quiescenlem in lectulo me 
scctari; qtix elsi nondum valent ad hoc , ul liant 
leclulus, promoveri, jam tanien inveniuniur gratiam 
iiou mediocrem promereri. Et in lioc gamleo, sed tueri ; quorum semper opera viriute vigent stabili, 
nc puirescant, quorum laula opinio, ut ad eam qui- 
qu« malevoli pcrborrescant. Nee abhorrei a pr.clatis 
quod Cedrus igne dicitur non combnri, coruin for- 
inam gerens, qui non stint passionum incendio per- 
ituri ; mira quorum fortitudo, carnis concupiscen- 
lia frangi nescit, ncc odor suavissimus ad o iorcm 
ignium cinerescil. Laquearia vero qux dicuntur 
ctiaui cypressina eos signanl, quorum vigel ct 
pr.ecminet inter cxleros disciplina : forti quorum 
opereet obedieniia perfeclae voluntatis, forma daiur 
persislendi ruinoribus in Eccleaia congregalis. Cy- 
pnssus quiJein el ipsa intpulribilis et odorifera C ganccbo, quia non soluin places, cum in letlulo p peibibetur, insuper enodis eil et in ea scrupulus tna pixsenlia jam tcneiur, sed cum juxia Prophelam 
(Ptal. xlvii), cssc in domibus cognoscctnr; quibus 
duulaxal in lignis cedrinis das impntrihile firma- 
meniiim, ip laqueai ibus cypressinis durabile nibilo- 
iiiiiiusornameiitum. 

CAPUT XVII. 
Tigna domorum notirarum ctdrina; laqucaria no- 
ttra cypreniiw. Domostdicil fiJcliiim ecclcsias, con- 
gregationesjuslorum, conventus clauslrales, in (|iii- 
Iils simpliciorcs quique possunl lapides astiitiari ; 
inajores vero ct prudentiorcs ligna cl laquearia 
convenientius appeliari. Tigna seriatim supcr xdU 
fic.ium in modum lcsludinis consiituia, et ab cjus 
utroque latere conira iuviccin disinbuia ; infra qni- non habelur ; eum recte signiDcans qui promplior 
et planior divino magis munere, qtiani nainra, sine 
inora obediens, nuuquam reralcitrat in junciiira. 
Est cniin in nonnullis virlus obedieuliae lam nodosa, 
lanto scaiens munnure, lantis querimooiis scru- 
putosa ; ut mandatuni advenicns viam non prxam- 
htilct planiorem, sed pleiumque in contentpium vcl 
in iram oflendal graworeiu. liii aulem quibtis vi- 
gere datuin est planilie cypressiua, enodes ei politi 
gaiidenl obedientix disciplina ; ainanl quidquid 
mandaverit prxlalorum discretio vel docirina, nec 
mand.tlo se opponil labes impaticiilix repentina. 
Ilis nt lignis et laqtieanbus donius proliciunl spi- 
rilales, leguulur, muniuittur, casus vitant pcrdilo» 28« COMMENT. 1NCANT1CA. - LIB. II. 282 

et carnales; viget corum sancla ei mirabilis pnl- A vii ; non exiulil itimor noxlus, sed diffusa Immiliias 
cbriiudo, quia, juxla (juoJ diclum esl, deccl do- complanavil ; ego sum flos, non uliqiic huniano 
mum Doinini sanciiiudo (Pio/. xcu). llas auiem procedens studio, non cnliura, sed ccelcsii editus 
domos ideo Virgo noslras voluit perbibcre, ul os- munere, incomparabili praediius grnitnra. Ego sum 
lendal cum Sponso commuiiioncm praj cacleris se flos, quo bujuscampi graia planitics decoiatur, nco 
babere, quia el quod Sponsi csl, Sponsa nosirum florei a seipsa, scd meo miinere sic beatur ; ei ideo 
jure exislimal nuptiali ; el ul Cbrisliis, sic et Virgo liect Virgo diguc lanto henc/b io graluleiur, iu mc 
sollicita esl de profectu nostro oniiiiuiii spirilali. tamen, elnon in se, in flore, uon in florida glorie- 
Allendens ergo non soluin sc, scd ct suos spiri- lur. Frucium quippe cisi statim flos ui nascilur nou 
laliter profecisse, prxlalos ei subdiios a<I rcdri el emiilil ; lamen daiurus euin opportuno lempore 
cypressi similitudinem pcrvenisse ; exsullal ci in- jam promiliit ; et sicul nou flos alter meo, vel me 
viial Spoiisum, ul in bis eiiam graiulelur, et relin- poiior inveniltir, sic nec fiuctum meliorem in alicro 
quens inquietos, grata domorum rcquie delcctelur. quispiam expcritiir. Ne aiitcm soli Vir^ini videar 
El ille : misericordiicr providisse, meamque misericordiani 

CAPUT XVIII. quibusquc minoribus invidisse, qui flos campi fa- 

[Cap. H.] Ego floi campi, et litium oonvallium. Si ™ Ctus sum, donans Spousam privilegio speciali florui 
Sponsa», inquii, leclulus vernat florc, decore ruiilai et in Tallibus, muho quidem, sed non Lcncficio virginali, si niiel el redolel ornaiu ct pulcliritudinc 
spirilali, si dives culiu rcgio videtur digne conside- 
ranlibus arridere, quid babel quod ab alio veracilcr 
asseral non babcre ? Neque cnim a scipso babei, ut 
rulilans florido sil dccore, nec floret qiicin pcrli bet roxquali. 

CAPUT XIX. 
Et lilium eonvaltium. Valles, imo convalles qua> 
binc inde vicinis nioiiiilms obumbranlur, ei, ne are- 
scani siii, aquis utrini|iie dcfluenlibiis irriganlur ; Sponsa floridum, nisi flore ; ct lioc propicr in seipso tns mibi siguarc vidculiir liiiniiles ci dcprcssos.quos 
non glorieiur floridus, sed in flore, cum profetlo non amor disciplinx sub majorum lenei' legibus jnde- liabeat a seipso ut floreat, sed a florc. Qnod si nosse 
cupit aiteniius unde florcat quisquis floret, ne de- 
corum et floridum lurpis ignoranlia derolorel ; Ego 
Deus in Palre Filius.lux lucem babilans inaccessam. 
Ego, inquam, ftot campi factus siiio, b;ibcns pul- fessos. Qui cnni nibil alimn vel lumidum de supino 
referanl M:rccnale, scrvos sese inuiiles humili ju- 
dicani sanctiialc, inclinanlqoe aurein Scripiurarum 
inoniiis et ulrique diligeniius lesianiento, abundare 
cupientes nieritorum m;igis copia quain liuinenio. cbriludinem indefessam. Radix Jesse genniiiavit ei « Hujusmodi convallium Clirisltis lilium se faietur, Gos prodiil de radice, ncc latere voluit in conclav 
sub inodio, aul in leciulo sub lodice ; sed flos campi 
faclus est, ul cun; lis planius innotescat, nec bil di- 
gnus evcusari, quisquis l.ini conspicuiim 11011 coguo- 
scat. Qui enim ab xterno Oeus erain abscoiidiius ne 
videier, de boc inonie tlescendentem campus exccpit 
ul teuerer ; ncc inlravi poi las ct muios urbinm, 
moiiteiii rnrsum arduum non ascendi, ne vel nesciri 
possem, vel a scicnle lion lanlius apprehcndi. Ad 
inoiitem quippe asccndcntc valido, excusaius debilis 
remaneret, in civitaie vero civis advenam prohi- 
berel ; 160 el s ' c prajvalente injuria cansareliir 
alter alteruin proni|iliorcin, et me siienlii liabacuc 
{ca/i. i) arguerei , devoranle impio jusliorein. Et'0 quia, etsi excclsior, liuniilia tamen respiccrc perlii- 
belur (Ptal. cxn) ; ncc nisi super bumiiein et inan- 
suelum ejus Spintus requiescil, cujus conscientia 
bumiliiatc nitinda el iiiiiuditia bumili reuiiescit 
(ha. L\vi). Et digne satis ipse iiliiuii voluit nonii- 
nari, signans eo quid inier valles, propter vallcs 
venerit operari ; utadveiilus sui causam rcc.e al- 
tendenlibus non obscurct, quos cum docios reddi- 
derit, sibi efficacius coiifigurei. Liiiuni foliis candi- 
dioribus, insiar vallis, cingitur in rotundo, habcii9 
intrinsecus quiddam riiliciiin iu profundo : in foliis 
quidem bonestuin et lucidum se oslenlans, in rubeo 
auiein sanguinis spccieui reprxsentans. Candor lilii 
assuinpi.e caruis niuiidiliain liguravil, quam nou igituresse flos in cainpo volui et non rure, qnod p pnus concepuo, non posicnus conversaiio denigra- iiimiruin rusticus bxreditario vindicat sibi jure ; 
quod prosciudil aralro, vomcre sukat, fodil sarculo 
siudiosc, eo quod illud non msi operi manunra re- 
sponoet fiurluosc. Campus auiem nulli proprie ho- 
iiiiiium assignalur, nescit culioris nianuin, non rupla 
Biiperflcie seminaiur ; sed sole anhnaius, perfusus 
ccolcsii pluvia sive rore, intepescil et gcriiiinat, el 
prote-.su temporis congiuo ridel florc. Nec abborret, 
sl lioc campo signaii Virgo Virgiiium asseralur, iu 
qda nulliis boiiiinum, non carnale commerciuni opera- 
tur ; sed carnc iniegra, desccndenlc, ul in vellus, 
pluvia spirilali , fetundatur el genuinat , dccorc 
gaudct Dorido vel nivali. ilujus cnim campi ipiem 
iiiui lacsit ciipidus operaior, maiius ruslica nou ara- vil ; sed dc carne genila viius camis proprium igno- 
ravii, ct viiiutiiin nierilo, vclut spleudore niveo, 
radiavit. lllml aulem rubcuin giaia.n pi.i lcrf inc- 
moriam pass onis, qua fuso diluit sanguine cliiro- 
graphum pridcm initx pactionis ; quain parcnies 
piistini cuui auclore peccati niisere pepigenml, cum 
ad ejus arbilrium inlcrdictaui aiboicm tetigoi u..t. 
Cbristus iiaquc lilium cst, ciim vitae nierilo rutilat 
innoceiiiis, cuiii in carne non lenelur Lbe vel 
glulino viiii cohxreniis ; cmii eum lioniinciii maliiia 
bominum impetil cl aicusal ; cl boino propter lio- 
mines dura paii cl aspcra non recusal. Liiium cst 
convalliuin, ciiin abjcclis el huiuilibus exeiiipluui 
ct graiiain dat vivcndi, couiuieiidal iniiocenli.tin, £83 PIIILIPPI DE IIAUVENG ABBATI3 BON.E SPEI 281 amorem inseril continendi, cum prior passns gr;i- A rum aspr-ra lurpitudo. flabel ergo lilinm iiiler vin, ail virlutem provocal patiendi, docens magna, 
ninjora faciens, teiupus prxdicat faciendi. Si vero 
dicainr qtmd rulicl inlra HliiiBl ignis speciem obti- 
nere, « Deiis auiein ignis esi, » sicut certum est 
Srripiurain perbibere (Dcui. iv) ; rubor iile, ut vi- 
deo, splemlore niveo circumsepius, Deus est in ho- 
minc mundse caruis trnbea ooopcilus. Cujus se 
involucro sapieniibus el prudenlibus occultavit, sed 
fide intuentibiis parvulis el humilibus revelavit 
(Luc. x) ; qui sic foris aspiciunl assumptx carnis 
openorium vel candorcm, ui igneum occultx deila- 
lis introspicianl ei riiborem. Quoruni Pcirus : • Tn 
es, ail, Cbristus Filius Dei vivi (Xaltli. xvi). > Et 
Nalhanael : < Rabbi, lu es Filius Dei, tu es rex spinas laudis liluluin ampliorcin , dum illis tene- 
brescentibus islud lormam rctinci gratiorem, quia 
diiui adversus Dominuin, et adverstis Cbristum ejus 
tain genles quam Judxi lingua infrcmiinlserpenlina 
(Psoi.iP.CIn istusflos et lilium moribus mansuescii, 
fulgel miraculis et docirina. Cui flori el lilio virgo 
stiidct diligenlius similari, amans et appetens lanta 
gimililudine gloriari ; ei sicut inter spinas liliuin 
decore spleudido veuustatur, sic Spnnsa inler filias 
virlulum mcritu deeoiaiur. Filias, eos dicil, qui 
carentes ris;ore virili, spiritu masculiuo; mollilie 
lorpem muliebri, sopore donniunt feininino; ad 
lioueslum opus invalidi.ad niolle et noxium ellirat cs, 
ad blandiendum snbdoli , ad dclralieudiim perfidi Israel (Jonn. i). i El centurio : i Vere Filiiis Dei B vel procaces. Qni videnles vel audienles Malrem libo erat iste (Harc. xv). i llarum ronvallium sic se 
liliuni Clnistus lec;t, ciini nou solum boniinem, 
sed Deuiii se inlra bomiiiem suis bumilibiis paie- 
fecil ; quibus mundo candore innocens ejus est 
luimaiiiias sic osieusa, nt etiani occullam Deilaiem 
fide cernereni inoffcnsa. Qih* postquam edocuil 
quid sil eis de ipso fidcliier sentiendum, laudes 
repetens Yirginis, invital eos dil gentins 161 ad 
videndum qualiter ipsa Sponsuin inter viixlmjus 
inolestias Imiietur, dum quies iiondum plena, non- 
duin pax indeliciens nbliiietur. 
CAPUT XX. 
Sicul lilium inlcr spinas, sic amica mea inler filias. 
Eisi ul audislis, lilium me convnllium dixi esse, lxiabundani, induli sensu perdilo negant aul virgi- 
nem aut fecundain; et singulari prxdiiam munere, 
secundum suam oinnium legcm carnaliter meiinn- 
lur, duni eani peperisse non nisi modo cxteris ex- 
perio nmliiribus meutiiiniur. Euin vero qnem gc- 
nuit, Josepb filiuin arbilrantur, liabere fratres plu- 
rimos (cnni sil unicus) alteslantur; nesciunt eum 
homineni d ■ hominegenilumsine Paiic.abliorrcnles 
qnod andinnl Deum, Dei Filiiim -ine matre. Inier 
istos el islorum blaspbemias virgo non frangiiur, 
non marcescil, sed mens Gde roboraiur. (lorens 
gaudio Spiiims juvenescil; illum ntdiiis florein 
leneriim ei immarcescibilem amplexatur ejusque 
dccorem stndio non lam grrssuum qnamprofecluunR a lliuc tamen noverilis spinis n;e gravioribllS intir- ^ jinilalur. Deniqne juxta Salonronein : i Auimus esse; a quilnis langi frei]tientius, pungi meleslius 
me permitlo ; sed lacluset compunctus, slaiuni vel 
candorem debiliim non amiiio. In banc formacu 
amica mca inler mala liujtis s;eculi conversalur, et 
virltile mirabili lux luccrc in lenebriscomprobalur; 
ejusque lucem floridam circumfusx lencbrx non 
obscuranl, iutegram ejus pulchriiudiuem minaces 
Iribulx non triiurant. Ip^a lanquam lilium iuter 
spinas oritiir, et acrrescil, inier obscuras lucet, 
inter asperas mansuescil; fl.mte vento impulsa non- 
nuilas videtur sentire funciiones, sed candoris et 
odoris nullas sustinet Ixsiones. Spinas graves esse 
rcor curas el solliciludines hujus vitx, qtiibus jusio- gaudens xialem floridain facil (Pror. xvn). » Sicut 
ergo lilius flos et liliiim inter spinas oiiens, non la- 
men spinas sentit, dum earum malitix affcctu si- 
■nili non consenlil; sic mater et amira, inter filias 
conversans, nescil tenebras filiarum , lilia lucis 
lucet.non babens opera lenebrarum. Imo, ut plus 
dicatur, non solum spinx lilio nihil iiifernni detri- 
menli, sed et spinis l.lium confert plurimum oma- 
meitti ; et candor prxtipuus qni in lilio, naturali 
beneficio, se diffundil; spinis vicinioribus non pa- 
rum graiix superfundit. Nunquid nonliliumcircum- 
quaque iiicomparabile benclicium diffundebat, cum 
devotas preces Cbrisius pro persequentibus elfun- ruin menies (dum bic viviiur) lacessiix; gemunt et debal? cum nt3nu misericordix spinarum lurpilu- expeliint ut ab ipsis plenius expeditx, tandem ciim 
Cbristo fruclu pacis gaudeant acquisitx. Spiuxsunl 
nibilominus Judxi pariter el geniiles, qui grandxvi 
malitia, sensu perdito pueriles, qui fidem exsecran- 
les, tenebris grossioribus obvoluii , Chrisiuin et 
Matrem ejus gravi sunt odio perseculi. lnier quos 
Filius et Maler, instar lilii florueruiu : illxsumque 
pariter oandorem el odorem proprium tenuerunl ; 
dum nil culpx sibi ex illorum nialitia conlrabenies, 
invicta patienlia linguas respuunt detrabentes. lmo 
quo amplius viia malignanlium telra ftiligiue tene- 
brescit, eo magis istorum dignc considcrata saucti- 
las cnilescit, nec babct minus decoris cl gralix in- 
temeraia lilii pulcbritudo, si juxla videalur spina- dinem abradcbat,et rbamnum in florem, in frucium 
aculeos convertebal? i Paler, inquit, iguosce illis. 
qtiia nesciunt quid faciunl (Luc. xxm). > Hujus 
precis perfusa velut rore spiuarum asperilas man- 
suescit, interna cedit aridiias. benevolentia viride- 
scit; novo more germinat frondeiqtie ramusculus 
et florescil; ei imitari lilium candore vel modico 
flosculus bilarescit. Quisnescial nonnunquamspinas 
pridem aridasxstivi dono lemporis efllorere, el in 
eis non lam aculeos veteres, quam recemes floscu- 
los eminere; qui assisiemes lilio, etsilonge impares 
magniiudine vel decore, candore tamen utcunque 
simili gaudeni el vicinia propiore? Nobis igitur 
Clnisto propinquauiibus nibil lurpitudinis sibi con- J18S CoMMENT. 1N 

Irabii lilii pulchritiido, sed cx ea non paruni graiix 
noslra sibi acquiril Itirpifudo; ci dum nos sic ad- 
initlil iilii ainamilas, 1(52 ve l ul ' 10r '' consiti pleni- 
iinlo, nostra piidem arida, jam uunc landem florida 
gaudel pluriinuni soliludo. Quod Isaias praevidens : 
■ Loclabilur, inquil, desena ei invia, et exsullabil so- 
liiudo; ei gerininabil quasi liliuin (Isa. xxxv). > I)e- 
serta etinvia inens noslra nou immerito nominaiur, 
cum a Deo derelicla, non virlulum, non opcrum 
civibus liaiiiiaiur, nonin ea benevolus aucior deain- 
bulat, non amal inlueri, atieudens eam vitiorum 
aculeis Lanquam spinis soliludinem obsidcri. Quam 
cum divina gratia tanquam vema tempcrics visita- 
bil, el inlra liorii plantaria candens tilium advoca- 
bit, proferto ipsa laelabilur, ipsa novi ilono muneris 
exstiltabil, quia juncta lilio quasi llliuin germiuabii. 
Abhorrens quippe rhamnum, quam spiuaruin eral 
asperitas parilura, quiaspinosos mores poena manet 
aspcre ssvitura ; pioferei suaves flosculos candore 
liJiiim semulantes, el spe friictus exsuliabit habens 
piimiiias gcrminantes. Inier hujusmodi spinas illud 
candeus liliuin ; imo candor lucis xlernx mirabiliter 
operalur, aspera in planiliein, in florem aculeum 
vurtere grululatur ; ea bouilalR, qu;c sua esl, eo 
rcm quandoque perduclurus, ul flos (niclum pariat, 
liuciu gaudeal fruilurus. Sic el iuler fllias amiea 
recle credilur conversari , earum curam gerere, 
salutem sollicitius operari ; easpridem mente vagas, 
elatas orulis, lingua proraces, operuin infecundas. 
t>uo landein dignans consortio reddit agiles et fecun- 
das. (juas enini imra suae exaudilionis nobile seere- 
lariuin inlromillit, assisleuies sibi manere sterileg 
non pennillil; scd erudiens verbo, fornia pricnm- 
niens, adjuvans interventu , invitat ad amamlum, 
ad operandmn sullicitat, laetiGcat de provemu. Et 
sic eas quae aliquando vitac merito lilix fueraul lia- 
byiouis, imrogressas Hienisalem reddit lilias visio- 
nis ; inter quas Ixlabunria videt Sponsmn, diligit 
amplcxari, et sicut illc Spnnsam, sic illum isla di- 
gnis laudibus venerari. Undeail : Sicul, eic. 
CAPUT XXI. 
Sicul malus inter ligna silvaium, sic dilcctus meus 
inter filios. Audiens Sponsa dignis Sponsi laudibus 
se laudaii, a quo liabel ul digua sit laudum prseco- 
niis bonorari; nc ingrata videalur ; festinat vicem 
reiblcre laudaiori ; gratas isse non ignorans laudes 
rcciprocas amalori. Quem reete satis malo voluit 
comparare, quam inler ligna silveslria conslat non 
tim excelsiusquam excellcntius emicare; quia cum 
ligna siivaruin fruclum non proferant, qui bumano 
po.ssit esui couvenire, in nialo esl fructum bonum, 
refeciionem opliinam invenire. Christus enimlignum 
esi, cujus robur nibil suslineidetrimenli, cujusnoii 
cedil foliuin vento durius saevicnti (/W. i); cujus 
omnia prospcranlur, ct in suo lempore fructuin da- 
bit, qun cos, qui esuriunl, nunc invitat, postmodum 
satiabn. Chrislus esl lignum vilx, ouiuibus qui eum 
forlitcr apprehenduut, qui ad capiRudum frucluin 
ejlis lurti desidcriose suspcndiini ; qui cxlcra qute- CANTICA. - LIB. II. 286 A cunque occurrerint, apprcliendere sensu devio non 
contcndunt, dum cx eis fruclum vitse poma pendere 
salutifera non ailendunt. Ego om;ies homines credo 
posse ligna silveslria nominari, qui, etsi vcrboruiu 
froudcs habeul, fructii careni procul dnbio salulari, 
quia in eis non est salus, non est vila, non indefi- 
ciens vis naiurx, sed virlulum quxriam stcrilitas, 
carnis culpa vitio gcnituroe. Non euini sic iu ei^, ut 
eliam ex eis quidquam vitale, commendabile, gra- 
liosum, non est quidquam in allero salulare sibi, 
caeteris frucluosum; quia quidquid in aliquo, si 
quid lamen in aliquo dignum el iiccessaiium in- 
venilur, uon de suo, sed de Cbristi novit csse quis- 
quis veracitcr experitur. Cliristus autcm boiuo iuter 
boraines, malo non incongrue comparatnr, quicon- 

" ceptus de Spiriiu, nou naturx slcrilis accusaiur, 
cujus radix innocua, cujiis umbra densior, :ih u lu 
noxio nos abscomlit, cujus fiucius salubrior, odur 
longe suavissimus i-e tlifltindil. Denique iiia baec in 
malo possunl paritcr inveniri nec e t in sihis al- 
lera qu;c tribus istis pari niodo se gamleat insignirb 
sed in raalo prxcipue umbra, (rucius, odor, copu- 
lanlur ncclura naturali, et cx eo.qui Deus homocsi, 
proccdunl abundanlia spiriiali. Qi ibus refrigerat, 
pascit, mulcel cos qui cum receperniit, i|Ui accepla 
pietale dici el csse lilii meruerunl; qui quon am de 
Unebris ad liimen se lidei conlulerunl, feiici innta- 
lione de lignis silvestribus, in Doi se filios transtu- 
leruiit. Quos atlendens Cbristus, Dei Glioselbxredes, 

r fralres eosnnn confunditur vocare.amare coli:rredes 
(Mallli. xxv), ulill mullis fralribus ipse primogc- 
niius emineat lionore principali, unici s olim lilius 
(iliorum gaudeat numero jam plarali. Ipsc eieiiiin 
Deus de Dco, natus unicus fuil Patris, natus auti m 
iiomo de virgine.unicus itcm Matris; sed elcciis cou- 
sulens, sinum gratine largius patefecii, ci quos na- 
lura negaveral, adoptionis beueficio fralres lecil. 
Cujusmodi fratres vel filios ipse Dci ct liomi- 
nis Filius sic excellit, sicut malus fructiferar.il- 
varuin arbores anlecellit. quia et iliaruin infecin- 
ditali 163 maH fecunditas aniefeiiur, et Cluislo 
qtiivis houiinuin (quanmmvis ju lus fucrii) non con- 
fertur. Quod inleliigens Pelrus, cum ci justo amplius 
rieferret centurio, et puro darct boinini quod Cbri- 

D sto religiosa dcbel dcvolio; non sibi lemere quod 
non suum csse noverat usurpavil, sed quis csset, 
quam sterilis, quantum malo dissimilis indicavil. 
i Procidens, ait, Cornelius ad pedcs ejus, adoraril 
cum. Petrus autem levavit eum dicens : Surge, ct 
ego ipse lioinosum.siciilcl lu (Act. x). i Et infra : 
« Aniiuntians, inquit, pacem per Jesnm Cliristum; 
liic esl omnium Dominus (ibid.). » Virielis quia Pc- 
trus a Cornelio non vull ncquc snsiinet adorari, 
ostendens non debere s'c purum hominem honorari; 
dans intclligi, quia Jcsu ClirUo privllegium hoc 
dcbelur, ul ipsc bonio illler bomines riivino soIlM 
obscquio venerclur. Ileor quia ncc angclus lalc sibi 
vult oliscquium cxliibcri, cl licel raajor lioininc, la- 
mcn invcnilur lioiuineiu revereri ; in quojam pcr pi- 287 PHIUPPI DE HARVENG ArtBATlS BON.E-SPEI 588 

Cil novum quid et ninelis rctro generalionibus incx- A corpore; anima vero major pars bominis est, major, 
perium, absconditum a sxeulis, noslri pleuiiudinc lemporis deopcrtum. IJnde cuni Joaunes gandcns 
sibi ab angflo plurima detuonslrari, el dcinoiislran- 
tein volens digno, ul pulabal, bumilitalis obscquio 
venerari , ad pedcs ejus cadcret, volens ci bouorein 
inajonbus debitnm exbibere, scipsuin digne me- 
liens, visus csl angelus abborrerc. « Poslqnam 
audissem, iuquit , et vidisscm, cecidi ut adorarem 
ad pedes angeli, qui milii liaec oslcndebal, el dixit 
iuibi : Vidc ne lcceris ( Apoc. xxu). > Et supra : 
« Cec.idi , ail, ame pedcs tjus, ut adorarem ctiin, et 
dixil mibi : Vi.le ne feccris, conscrvus enini luus 
sum ct fratrum (uorum babenlium lesliuionium 
Jesu, Deum adora (Apoc. xix). > Non vult Cbristo inqiiain, uon niolc, scd dignitalc ct excelleulia ; co 
quod in anima ad iiiiagincin et Miniiiiudiiicm Dei 
boino faclus sil. Corpus anicm, niinor, boc csl, 
inferior pars bominis , seciiiidiim quam paricm 
Cbristus iniiior angelis invenilur, co quod angeli 
natura niorititroe carnis involucro non vestiiur; 
sed ille Spiritns iu.mortalis, inlellectu vigcns, pr;e- 
ditus raiione, in co quod faclus csi, sinc mortis 
peniiane.il Ixsioue. Spiritus quoqiie liominis ejus- 
dcm, vcl siiiulis naturx perliibeiur, prxdilus ct 
ipse rationc, liabens inilium, Quis anguslia non le- 
nctur ; sed infusus corpori, quod originali cor- 
riipium vitio gcneralur, lege miia, salisquc mise- 
randa illius nierilis aggravalur. Ijiide lcgistis angelus, servus Doinino coxquari, non ligno frn- B < Corpus quod corrumpitur aggraval aniinam ; et 

deprimit lcrrcna inbabilalio scnsum mulia cogiian- 
lem (Snp. ix). > Aniuia igilur, qux ejusdein cum 
angelo vel siinilis est natura- (siinl enim iinius quasi 
geneiis rationis merilo bujusmodi crcaturx); prius 
quidem ex carnis cousortio dccolorat specleni ge- 
niiinain, poslniodiim vcro asscnsu vnliliitatis, viiio- 
rum labiiurin ruiuam. Verum quia caroChrisii con- 
cepta de Spiritu, origiuale silii viliuin non con- 
traxit, ad culpam, quam uon noveral, infiisam sibi 
animam non attraxit; sed sicul istam tani couce- 
ptio, quam conversaiio servavil impollulaiii , sic 
illam creatio ct creaniis dignatio ab oinni 164 ' i,oe 
rcddidit absolulam. Anima vcro cujlis lialuram iin* 
uiortaliias, iniellectus, ratio sic bunestai.l, ct uec 
incorporatio prxvalens, nes quxvis altamiiialio de- 
lionestanl , qualcm Cbristus in unilalem silii perso- 
nalcm crcdendus esl assumplsse, dcc assmnplx 
diguilalcin assumcns credilur consumpsisse; aniina, 
inquam, lali, non augclus, non qua>libel inajor est 
creatura ; solus ille major est, cui Creatori nulla par 
polestcllici crealura, Secuiidum quam aniiuam nou 
debet Cbrislus miiior angelis cxistimari, qu.c digui- 
late pollcns ingeuila nullo poluil vitio dcpravari; 
quod iion posse elsi faclor facturx noii contulit fa- 
ciendo, buic lameii aniinx assumens coiilulit assu- 
mendo. Quod eiiim uou angelus, nou aniina obtinet 
condilionisprivilegio, vi naiura?, Crealor.cui voluit, 
cum voluil, coutulil creatura?; el qui prius angclis ctuoso silvaruin iufecuiidiias comparari; sed sicul 
malum constal inter ligna silvestria prxpollcre, sic 
novit Cbristum augelus iuter filios prxctniucre. 
Dcnique el angcli nonuunquain in Scripluris filii 
noininantur, qui seniper Dei Palris videre faciem 
prredicanlur; et juxla Job lilii Dei ut assislcrent 
Doiniuo legunlur advcnisse, inter quos et ncquam 
ille angelus Salan legilur adfuisse (Job i). Moyses 
quoque : < Consliluit , ait, lcrminos populorum, 
juxia iiumerum liliorum Isracl (Deut. xxxhi. > Fi- 
lios Israel, angclos appcllans. Cmod alia translatio 
evidentius iusiiiual, dicens : « Statuit tcrminos 
geiilium, juxia numerum angelorum Dei. > Tot 
quippe a iiounullis Deus credilur salvandoscx genli- 
bus elegisse, quul inveuiuntur angeli aliis caden- 
tibus remansisse; ut ad vidcndiim ciim lol cx bonii- 
nibus ci filii prxparenlur, quol inler angelos jaiu 
videntes xque filii conlineniiir. Inler lios autcin fi- 
iios Uileclus Spmisx prxemiuel quasi inalus, quia 
sicul puro in lioniiue , sic etiam in angelo non csl 
salus; sud in Cliristo, qui, elsi ininor angelis pio- 
pter inorlis utique passiouem, lamen longcexcclsior 
propier Dei et lioiiiiuis uiiionem. Ideo cum dixisset 
Jo.nuii augelus. < Vi le w feceris, > caiisam addil 
diccns : < Conservus tuus stiuni, et fratrum luorum 
babcntiumteslimoniuin Jesu, Peumadora. > Ego, ait, 
nou solum Dei, scd Dei liominis dignc servus, luus ct 
corum qui lidc ct operc Jesu lestiiuoiiium pcrbibcul sumcoiiservusjnecdecetservum, ut lollai Domiuosua contuleral ne quis ultra possct cadeie, vcl limcrcl, 

;..-« n .. m »»■:..% r<- -...: , :~ .i„r j_i . "-- ■ __! ■ . . ... jura, ciiiu potius Crcalori omnis dcferrc debeat crea 
tura. Tucrgo non angelum, sed Deum adora, Deum, 
qui 1111:1 augelum, ut salvarel angelun», apprebendil, 
sed scmen Abrabx, ut eum salvum facerct, apprebcu- 
dit ; Deuin qui sc exinanicns, et accipiens formain 
scrvi (Pkilip. 11), 111 lionio liabilu est invenlus, sc- 
cunduin qucm lioiuiuem elsi minor angelis esl in- 
vcntus , non lauieu uiuHuui miuor, scd ininor pau. 
biliim reputatur, si quud Scriplnra perbibel scnsu 
non devio capiatur. « Minuisti cum panlo minus ab 
angelis, ait David {Psnl. vm). > El Paulus : « Eum, 
ait, qui modico qiiam angeli minoraius esl propier 
passionem inortis (llebr. n). » Chrislus nimirum ex 
Deu conslat et bominc, lio;no aulem ex aniina el pnstmodiim animx, quam asstimpsil, (ledil, ui sau- 
cta eonfinnalio xque vestigio permanciel. Rcstat 
crgo ul sccuudiim carnem tauium Chrislus minor 
angelis asscratur, qux, ul ame dictum esl, aliei.i 
pars hominis minor vcl inferior judiratiir; ct idco 
rccle non mulio minus angelis, nc secuiidum loluin 
liomincm videatur, sed paulo ininus legiiur mino- 
raii, ui solitis caiuis mcutio Deri cognoscalnr. Nos 
auicm miscros mnlio minores angelis culpa fccit, 
quoriim et carnem conceptio, cl auimatn incorpo- 
ratio sic infccil, ut utrobiquc culpabiles accuscmus 
noslram inerito geniliiraiu , dura detenii lege, eo 
quod versuni cst vitinm in naturam. Unde Paulus ; 
« Stimus, iuquii, nalura filii ir.c (Eph/s. 11). 1 Quod, 289 COMMENT. 1N CANTICA. — LIB. 11. 200 ttsi bonos angelos culpae sarcina non gravavit, sed A nnnc jucunda, quae vero juste sequitur xlerna dam- 

eos bene coniiitos graiia inelius coufirinavit : inler nat'o, niors secunda. Et illa qnidem mors est, et 

ipsoslamen sicut etinierhominesChristuscredeiidiis moiiis umbra praevia snlisequentis, ista veroelmors 

est praeeminere, et sicql malus intcr ligna silvestna, rsi emmhrae veritasproecedenlis; in quarumprima li- 

sic inter hujusmodi lilios primatum obtinere. Chri- rel csse conligerit, non esi consilii nos sedore, id est 

stiiin quidem non Deuin solummodo, sed Denm bo- sine respectu pcenitendi quietem pcrdilam obtinere. 

ininem angeli venerantur, in quo salutis fructum, Nam qui sedeiin umbra, ncctimetveniuram moiiem umbram protectoriam conlemplaiiiur ; per quem ho- 
mines pressos et oppressos fasce gravi ilamnabilium 
delictorum, «vident nec invidenl converli et reverti 
ad sahuarem excellcniiani meritorum. Qucd non 
fruges, iiou aries, uon vilulus, non denique homo 
vel angelus polerant opcrari, nec eral nomen aliud 
in quo dattiin fuerit nos salvari ; sed sic vita de 
laiigiiorc, salus conqueritur dc jactura, ul ad prspvenire, cum illa vcniens fcstinal torpeniem 
165 invenire ; et quem invencrit in ohscuro ei in 
proprio vcliil jure , ligat el in earccrem projectnm 
detinct insolubilisvi necturae. Vermniainen iiomuillos 
miserans spirilus, vehemens lerrct, et concutil 
snniiu repentino, et ex alto visiians oriens, perfuii- 
dil luminc matuiino; eductosquc desomnoei umbra 
duri discriminis et nocturna , dies la-lus excipil. frnctum vel medelam inefficax omnis sit creatura. B umuraque suavior et diurna. Kst autem dics Cult; 

Qnia ergo vitam, friutnm, ctTicaciam potentis nie- illumiiians : virtus spei , est iimbra suavior prasco- 

dicinx non dabat silva sierilis, non cnjusvis artifi- gnito speciei, in qua cum sit bomim csse , vivrre 

cium oflicinx ; et orgrolanli nmndo promissorcs melius, opiimum est sedcre , donec landem conce- 

jam dilationis merito sunt invisi, ortiim esl lignum datur lucem plenam plcnius obiinerc. In umbra est 

vitx malus fruclifera, in inedio paradisi. Cujus diurna qui non solum prxsentia , scd et seqiientia 

UMbra suavior longe faciens incenliva , fruclus novit esse, qui videi per speculum quod constai 

gratis reticieus quos fames laseral oppressiva; non nondum visibiliter pra^sio esse; qui fnlo non duhia 

soliun hominem ad amissum olim consorlium angeli inlelligil invisibilem Deum esse, qui eum reiuuncra- 

relulerunt, sed et naturain humaiiam supra digni- torem in sesperaiitiuincrediiesse. Paulus: « Oporlel, 

latem angelicam extulerunt. Nostram quippe na- inquit , accedentem ad Deum credere quia est ; ct 

liiram jam Dco couniiam in Christo angelus iutue- inqiiirenlihus se rcmunerator sit (llebr. xi). » Sine 

lur, cujus friictuin consuleraiis, digne sterilcin sc hac fide Deo qiiispiam non placebil , nec cst digna 

faietur, quia qui non valuit vel cadcntenicoangelum conscicnlia , cujus Dcum scicniia non lcnebit ; quia 

vel bnniiuein perditum reparare, ChrislO, qui potuil el ignorans, ut legistis, lcgitur ignorari , et revera 

cuncia qn.e voluit, non se debuit comparare. Quod q»i neseiiur, a nescicule non potcst acceplari (/ Cor. 

allendeus recteVirgo : Sicut malus, inquit, imer xiv). Ideo Propheta : i Creilidit , proplcr quod et 

ligna tilvarum, tic diteaui tneus inter filios. De quo lonilns est (1'tal. cxv). i Tn cs ipsc Dcus meus. 

■ubjungit: Sine fide ergo non potcst qiiispiam juslus esse, 

CAPliT XXII. imo, ut plus dicam.qui non crcdideril, ncc dici 

Sub umbra illius quem desideraveram, sed<; el [ru- dcbet esse; qui autcm nou csl, ronseqiienter nec 

etus ejus dulcis gutluri meo.\ Si meuni, inqtiit, dile- i" ninbra est. De qualibus scripluin est : « Nc tra- 

ctiun, ul audislis, volui comnicndare, si eum malo das regniim tuum his qui non sunl (Ksther xiv). » 

feriili intcr ligua stcrilia comparare, ne puieiiseo- Non esse-recte dicitur, qui Dcuni esse nescu, cui 

rmn qua; vobis prolero me incertain , el allluen- facto nccdum is a quo factus csl, innotescii ; cui 

lem verhis, rerum laudabilium inexpertam ; ex- nientc obcacoata longe a merito pelliiur czisiendi 

perimenlo didici quia ulilis , quia bona sil ista necdnm liilcm assecnlus , quae est iimhra vcl iniliiim 

malus, sensi quanlum in ca refugium, quanluin re- siibsistendi. De qua Paulus : « Si lamen, inquit, 

frigcrium, quanta salus ; quia snb ejus umbra non itiitiuui siibslanliae cjus usque ad fincm Qrmum re- 

sohim esse ntihi datum est, ged sedere ac6tus fugcre rj lineamus (llebr. iu). , Qui crgo fidem habet, lcneus 

noxios, quietis gratiain obtinere. Hona quies, quam iirmiler Deum esse , est, cl in umlira csl , se.l non 

imiii irx persequenlis, sed iiianus diligentis graliae sufficit illic esse; imo lahoiandum cst ei , quem iani 

fabricavit, cui non mors lencbrnsa, sed malus spa- merito fidei constat esse , ut vivens in ea , increa- 

liosa ramis et frondibus ohiiinbravit; in qua non lur cliain juslus esse. Infidc cuitn csse, nondmu cst 
peccator dcsperaiiouis vel ignoranti:e ttimulo sepc- 
liiur, sed mens jnsia suavi rcfrigcrio profcctionis 
benelicio delinilur. Miscr illc populus, qui in lene- 
bris el iu uiuhra morlis (liu voluil rcsidcrc oblilus 
ccpleslium, lerrenis carnaliter inbaerere; vitam vi- 
lalem nescicns, caligavil morlc criinitiiiin siibobscitra, 
cujus unibra corpus est mors sine lerniino sccu- 
uiia. Peccaiuin euim quo,-anima vclui gladio pcr- 
Iransitur, ct ab co, qili vita est, licri longius iii\c- 
nilur prima cst mors auiiuan , in fuinro trislior, 
PirnoL. CCIII. justuni esse; sed fide vivere.vel iu Ode vivere, 
justitia reputatur, quia fides nioitua, cisi non dili- 
gens, operatur. Dileclio quippe vita estfldei.et 
ideo nnn qui crcdil , sed qui diligens creilil m- 
vere comprobalur; etvivens in lide dignus laudc , 
jnstiiia commendabilis prxdicaiur. Unde per llaba- 
cuc : i Juslus, inquil, nieus cv Hdc sita vivit (//«. 
buc. n). » Eliaui noti juslus cril in liilc , scil non- 
nisi jusius vivet in (Ide; quia el in lidc csi cui di- 
centi : « Doniinc , Domine (Uatth. vn), > non u- 

10 294 rillLIF'I'1 DE 1IAKYENG ABBATIS BON.-E SPEl 292 

men apcritur; et in fide vivii, qui volunlaiem Do- A t'»t cui sanclus ille Spirilus supervenit , in qua vir- mini faciens, cxaudilur. Et qtiia fides oplalx prae- 
sentia non est rei , sed sperandae substantia et uin- 
bra, ul ante diclum est, speciei (llebr. n) ; jasii 
quos sua nondum meriia ad eanidem speciem intro- 
mittunt, in unibra ejus interim non tam esse , quani 
vivere se promittuni. < In umbra, inquiunl , ejus 
vivemus in gentibus (Thren. iv). i In umbra jusli 
vivent, cum in fide diligent operari , cuin jusie, 
pie.sancte, d:ibunt operam conversari ; cuni eis 
(iatum fuerit (ide viva in genlibus, boc esl inler 
liomines gralulari, quibus nondum inter angelos in- 
venta datur specie gloriari. Vivenl quidem in umbra, 
cum eum quem in ulcro constat Virginis incarna- 
tum, fide firma tenuerint ante sxcula Deum naluin; tus Allissimi gralam sibi requiem adinvenil; quani 
iimhra» velamenln longe a cnlpa faciens vel limore, 
sessionem placidain ei solo contnlil in amore. Sub 
umbiu, inquit, illiui rjuem desideraveram , sedi. De- 
siderio desideraverat, ut in eam Dciis Dei Filius ail- 
veniret, ejus partum ut conceplum iuexperla cuu- 
ctis gratia prseveniret; osculalam deosculans casti- 
t;ilis sigillo praemuniret, sicul inenlem, sic et car- 
nent illapso llore virgineo custodiret. Quo percepto , 
jam culpae Virgo nescia vel limoris,- scdcl vebtl in 
solio sub umbra refrigerii gralioris; cxierisque infra 
labnranlibus quos meritorum adliuc innpia coan- 
gnstat, ipsa in coenaculo grandi strato siiavilalem 
incffabiiem jam degustat. Et fructus, inquil, ejut , ciimeum, qui bomo pro hominibus inventns est B dulcis gulluri meo. Fructus unibn vel Spirilus dura pali, Denm esse dilexerint, paterna: coaeternuni 
ei consimilem niajeslali. Dcnique vivenl , ctim lan- 

qnam retro positis, quse illc bomo inter boniines 
indigna voluit susiinere , intelligent, et diligem be- 
nediclum in sajcula Deum, super omnia praseminere; 
cutn relicto quod videre ei lenere possunt quilibet 
animales, id maxime habebunl pr.e oculis qttod 
habere promerenlnr nonnisi spiritaies (ibid.). Ideo 
prxmiltunt : Spirilus ante faciem nosiram Cbristtis 
Dominus. Chrislus Domimis anle faciein nostram 
spiritus timc liabetur, ctnn eum unstra lides jam 
non secundum carnein, sed sect.ndum spiritum 
intuetur, cum illius solam carncin quidquam inielli- obumbranlis suavitas est *terna , quato palatiim 
jatn sentil Virginis , guslal suavitis mens interna; 
»ed ailbuc ille sapor lanquam in gutture detineiiir, 
venier vero inliiat, cujtts aviditas non replelnr. 
In hac profecto vila quidquid superna: dulcediuis 
prascntitur, quidquid mens carne obsita divinum 
et incorporciim experitur; adbuc lanquam in 
gusin est, quo gustantis dcsiderium delinitur, 
nondum ad ventrem pervenit, quo perfecta sa- 
lietas invenilur. Itleo recle Virgo, ut oslendal 
non parum dulcedinis se adeptam , et quandiu 
hic vivitur omnem dulcedinem imperfeclam; fru- 
clus , ir.qtiit, ejus dulcis gutturi tneo; nondnm gens non prodesse, eum qui vivifical, Deum spiri- „ veniri meo , quia et inpraisentiarum gaudet gusiu tum novit esse (Joan. vi). Quse enim de illo secun 
rium carnem plurima prsedicautur, qui carnem ad- 
buc sapiunt , nimis pucriliter amplexanlur; et po- 
steriora Christi , poslcrius non reponunl, sed fide 
la>sa ignorantes ordinem, anteponunl. Quorum Pe- 
Irus cum audirel passionem illius proxitnam prxdi- 
cari, invenlus est carnem quam spirilum paulo le- 
nerins amplexari ; et ante facicm suam Christum 
quidem baliuit, sed botninem moriturum , non spi- 
ritiiin suscilanlera, non Denm vitae mortuos reddilu- 
rnm. i Absit , inquit, a lc (ilatth. xvi) , > non fiel 
islud,non morieris. Et illc : « Vade.ait, retro, 
nou sapis quae Dei snnt (ibid.). » Ideo Paulus ab his 
qu:e siinl hominis removens audilores , ad ea qiise suavissimo deleclari, el exspectat ad perfecitim, cum 
illius apparuent glotia , satiari. Novil aulem quis- 
quis officium comedendi paulo attenlius experiiur, 
quia cibus in gullure nondura quidem glutiin. esl', 
sed glulilur; et gluiitio sic proxiraat, ul non vel 
vix foris ad os valeat revocari , sed ul comesluin 
repulet quod in gutture senserit comedens jam ver- 
sari. Sic et Virgo dum versalur adhuc lege niorla- 
lium in hac vita; amore lam suavi prse caileris mor- 
lalibus est ignita, ut amoris vel amati frnctus in 
ejus gnilure jam dulcescat, et fiducia prxvalente 
non illic timor imminens amarescat. Est enim 
inprxsentiarum illud summum, illud venturi sxculi 
bonum desiderabile sic experta, ul tendeus ad per- Dei optal effici promptiores , inlelJigeiis quse sunt r> feclum , de eodem sit reliquo non incerta : jamque camis reclo judicio posthabenda, Deum et ea quaj 
sunt ejus, ante faciein proponeuda. « Ul ambuletis, 
inquit, digne Dco(/ Thcss. n). » Et alibi : « Elsi no- 
vimus Clirisluni secundum carnem , sed nunc jani 
non novimus (// Cor. v). » In hac umbra seu Ude in 
qua esse concedilur et injnsiis, vivere aulem non, 
li t ante diclnni est, nisi justis; mullum quidein la- 
boraiur, duin in ca vivilurcum limore, nescit enini 
miser homo ulrtim odio digmis sit an amore (Eccle. 
ix). Cxterum viigo Maler qux prx cunttis invenit 
graliam apud Deum, in ea sabbalizat, felicem 
obtinel jubilxum : el non solnm vivit (quod est oin- 
nium laborantiuni generale) sed , ut sccnra , 166 
sedef, quod qniescens obtinet speciale. Ipsa cnim tenet in gutturc, quod adhuc uos longe impares 
esurimus , quod nos adhuc inopes vix in summo 
lingux , sive labiis prxseniimiis. Necdum quippe ad 
boc vel nos vel nostri similes sanl perducti, ut gau- 
deant plcnius , in illud Dei sanctuarium inlroducli; 
de quo adhuc in carne vivens, non modicam virgo 
fidticiam sibi sumit; et quod plenius esl fulurnm, 
tanquaiu factum fiducialiter jam prxsumil. 
CAPUT XXIII. 
Introduzil me nx in cetlariam vinariam : ordinavit 
:n me charitalem. Quem et quare nominet regeni , 
supra recolo nie dixisse, cum iu regis cellaria in- 
Iroductain Virgo meminit sc fuisse; qux, ctsi digne 
muliis rcfecta diviliis cxislimantur, non lanien esse 293 COMMENT. 1N CANTICA. — LIB. II. 294 

vinaria mcmoranlur. Nuoc vero in cellam viuariam A tolis viribus sine moilo. In hac quippe dilectione Virgo se perliibet inlroduci , innuens a<i profecium 
COiiscienlix , procer.su lemporis se perduci ; in quo 
non solumdeperceptodonograli.e janihclalur.sed l.c- 
Ufiaincomparabili lanquainviniabiindantiadcbriatur. 
Si eniin justos quoslibct quam prxclarus ille (l'sal. 
xxn), de quo legisiis , calix inebriat, ui de cielis 
cadenie Spirilu tanquain madcnlcs muslo linguo- 
sos efljci.it {Act. n), rujus ineiiti virginem xstiina- 
nius , in cujus Deus utero se abscondil, cui gralius 
jjjtroductx loia cella wnaria se effundii? Quomudo 
imrodiicia meiuem potuit cbriam non babere, cui 
nou calix augustinr, non sapienlia viiium miscuil 
in craierc; sed cclla redundans; domus vinaria 
diflusam protubi uberiatem, perfudit eam uberius teneri non jubetur modus aliquis, noo msnsura, e( 
quantum diligatur Deus, non scriptcr aliqnis do- 
cuii, non Scriplura ; sed quisquis invenitur diligendi 
rnuJuhi subtilius exprcssisse, videlur non quantum, 
sed ex quanlo diligi dcbeat docuisse. « Es toto, ail 
corde tuo, et ev lota aniina lua, et ex omnibus vi- 
ribus luis {Luc. x). > Iste e.st modus, si lamcn mo- 
ilus ij.iu Druin in Chiislo gauuci Virgo niater dili- 
gere , cujus profunditaiem buiuanus ad Iiquidum 
sermn non potest exorimere; lantain cujus dulcedi- 
nem , eisi ulcunque valet fervenlior ammus expe- 
riii, laineii qui verbis explicet faciic uou valet iu- 
veniri. Ex totu igiiur quod babnil, quod potuii, in 
lilio ditexit, potcutiani poliorcm , incamate deitati lanquam fluminis iinpetus civiiulein? Suum eiiim •* applicuil affectum |iromptiorem; omni prorsus 

rreaturx digua reverenlia prxlultt Creatorem , 
Deum boiniui counitum babuil super omnia gratio- proprium volens Altissimus labernaculum venusiari, 
sanctum cxieiis sauclius eondignis virtiilibus bo- 
nestari ; ad ipsum iiiuuuscula inanu avara de suo 
iuieriori sancluario nuu pruduxii , seil ipsum iuira 
sui arcaua sancluarii gralius inirodiixit. libi soli sola 
diiccla jungilur dileuori , el ex ipso vel iu ipso fonle 
liaurit aquas gaudio pleniori (ha. xn) ; quibus lola 
candidatur, quibus pota suavius bilarescit, ine- 
brialur gaudio, tauquam vino forliter incalescit. 
Hxc aulem ebrietas nou perturbal aniinum, mentem 
rrgineam nou confundil, incmoriain iioii obscural, 
non auferlscieiili.ini, sed infuiidil ; inaluin non co ■ 
giiai , iion agit pcrperam , diligit xquiialcm, iram 
non susciiai , non inleri odium , amoreiu nuirit , 
ordiual cbarllateui (1 Cor. xiii) : Ordinaiit, inquil, 
bi mtchuriialem. Non parvi est meriti , non parvx 
demque sauctitaiis. iu qua non soluin charilas, sed 
el ordo piaeuiinet cbarilatis; et cuin in cxteris pln- 
ribus dileclio sit diffusa, in ea praecipue diffusio 
peruiaiiel inconfusa. Nam plerique, etsi amant, 
non lamcu lcncnl ordinem iu aiuore , sed vel igno- 
ranlia caliganles , vel opprcssi negligentia gra- 
viore, X67 amplius diliguui quod minus, velmi- 
iiiis quod fuciat ainplius diligenduin , vcl loco pn- 
liunl ullimo quod digne fucrat pr:rpiinenduiii. VirgO 
auiein iu liis omnibus piudentcr erudita.ei ad 
explendum qux noverat nullis ncgligenlix maculis 
prxpedita ; ainat, ul dignum cst, iu Lkiinino semei- rem. Hominem vero , quein noverat suam Virgiuis 
carneiii esse, conceptum sine viro, siac suo matris 
gcmitu uatuin esse, natiira, naturalique nectura 
proximum suum esse, dilexii ut seipsam, sicut le- 
gcral digiium esse. Nam , cum nemo carnem su.im 
odio babeat [Epltes. v), sicut rccolitis vos legisse , 
qnamvis eidem carni cuipam quainlibel noveril 
adfuisse ; qiiantum credenda esi Virgo niater Filium 
dilexisse, in quo et culpa nihil babuii , et nalura 
obslupuit jus inoliium perdidisse ? Concipieus quippe 
Virgo, non amplexum pertulit, non juncluraci , 
pariens, uullum sensit dolorein corpuris, non Ixsu- 
ram; origiualis culpa , qux pridem quasi versa fue- 
rat in naiuram , longe pulsa doluit, nec omnino po- 
tuit lalem comprehendere geiiiiuram. Solebat ab 
anliquo lexpeccaii prxvenire quamlibei pariiuram, 
ct taiii matreiii quam .llium impellebat velut tribu- 
tarios ad usuram ; cuuclis xque nascentibus iinpri- 
inebat proprii numismatis percussuram , nec erat 
quis lam felix ul evaderet hanc pressuram. Sola 
Virgo proferens miro modo primogenitum singula- 
rem, in conceptu el in partu non experia senlentiaiii 
generalem ; (.avisa esl lalcni proiiinuin, imo ot lalein 
filium se baberc, in quo nihil proprium origuialis 
injuria poluit obiinerc. Ilunc itaque proximum reele 
Virgo diligit ul seipsam, et si credi fas est, dicenda ipsain, ainai, sicul scriptum est, onn.cm proximum r> csl plus dibgere quam scipsam , quia tantiim bomi ■ ut seipsam (ilatth. xxn). Intcr eos aulem quos 
proiimos lides elBcii vcl natura.quos aucloriias 
legis scriptx jubet diligi cuiii mcnsura . Virgo pru- 
uVn, novii discerncre , quem minus , quem amplius 
diligens amplexetur, cui iiiinus dcferat, qucm uia- 
|<ire ililigenlia venerelui. Deuique el ili Cbrislo 
qiicni de sanclo conceptuin Spiriiu generavit , in 
i<io iJcum ci hominein personalis unitas copulavil; 
uiruiiique vera Mater discreto ju.licio sic amavil, ut 
chariias non crrarei, quam in ca nlcni filins ordi- 
lavit Primo eniin Deum qiicm cudestiuni el lerre- 
>triiini noverat Crcatorein, ct corum qux . 
trdinaiissimuin dilcctorem ; carni vcrx counitum , 
larlumqiie liomiucm niiro niodo , dilexil toto corde ne.m supra bominem oiiinem judical diligenduin, et 
lam seipsa quam c:cieris lenerins et avidius am- 
plectenduni. Quod aulem ducenie Spiiil>r intelliyit , 
inielligens <liligit faciendum, eodem operante uon 
est iniputens vel ineQicax ad explenduin ; et ideo 
filiiim buiniueni quem moilo inenarrabili geuuil <\ 
seipsa , sicul diligendum inielligit, sic diligere po- 
tcst, ct diligit plus seipsa. Nos prufecto miseri qna: 
perfecia el summa sunt, vel inlelleclu caperc uon 
valemus, vcl ad explendum c» , perfectam ct ell 
ceni graiiain nuii babemus; ci i<l<<i forie Deus no- 
siias iiirmniiaies miserans el nosipsos, lemperaliler 
iinpcrat diligcrc quemvis hominem ul n. ipsos. 
Virgo aulem plcna Deo, dives d< plenioris, 29ii rHlLirP! DE IIARVENC »il montana provcliitur, ci ad gradiim meriti cel- 
sioris; ct liomiiicm qncm noveral ex se nalnm ma- 
terialitcr, nnllis maculis originaliter prxpedilum , 
carne iiiiiiulnm cl Spiriln l)co cunclis inaccessum 
gencre couniliim; snper omnes diligil quos donalns 
intelligit meiilis et gratia parciore, dignuni iluccns 
»il scipsam illi non soliim non prxferal , seil nee 
etiam conferat in amore. Ilunc diligendi ordinem 
ipsc ipii diligitur, inspiravil, ct in Matrc diligenlc 
charilatcm prxcipuam ordinavit, ut quam in ortu 
»110 filiiis csse dederat Virginem mirabiliter et fe- 
cundam, miro satis xqne modo rcddercl, si non 
parem meritis, vel secundam. Solo quippc Cliristo 
inferior reliquis omnibus luce prxeniincl sanctitatis, 
sanclitalem vcro reddil hscidam non uisi cxcellenlia 
eltaritatis, qux quanto lublilius et expressius ne- 
cessarium ordinem apprelieinlii, lanlo perfcciius 
atque efflcacius Clirisii proximam se oslendil. Iloc 
in cella vinaria Chrisius licneficium opcratur, in 
quam Virgo introdncla flagrare charitatis incendio 
gratulatur; nil gralius , nil delectaliilius judirans 
quam ardere, nil in prxsenli saliilirius, quam xstu 
cliaritalis aflici vcl languere. De quo subjungil : 
Fidciie, elc. 

IQS CAPUT XXiV. 
Fulcile mc /loribus, slipate me malis , qwa amore 
tungueo, Qui amant illicita, et eormn \idhuc com- 
polcs iioii hahenlnr, xgrolare ct deperire dilato de- 
sidcrio perhibenlur; et languoiis molestias eorum 
perdila mens incurrit, si volunuti miserx voli ex- 
pletio iion snccurrit, Unde Aiiimon qui Tiiamar sn- 
rorcm Absalon adamavit, cum explere nomlum 
posset quod male concupierat, xgrolavit; ct. despe- 
rans posse duci alTccialam nequiliain ad eflectum , 
allennaltis macie ihat pcr die» siuguloi ad defeclum. 
< Factum cst, inqiiil, ul soroiem Absalon Thamar 
adamavct Ammon lilius David , el deperirel in eam 
valde; iia ut xgrotarel propier amorem ejns. Ad 
qiiem Jonadab : Quare, inquil, sic aitenuaris macie, 
lili regis, persingnlos dies? Dixitque Aninion: «Tha- 
iriar sororcm Absalon amo (// Reg. xm). > Si 
xgrotal cl deperit qni amore illi ilo prxgravalor, 
si aflcclu prcssus venereo per i s singnhis mace- 
ralur, quomodo crcdcuda est Virgo maier Sponsum 
diligens xgrolare, qux non inccslu VeiierisJ, sed 
xstu casti vulneris in suiim delicit salulare? Amat 
enim, ct amauilo, vulncre velul qucmdam Sabitur in 
defecluui , dum nnnilum apprcbcndit, et tamen sic 
iiilcndit menlis aciem ad pcrfei tuni , ul hahilis non 
contenta, lotuin eflondat desiderium in habendis, et 
qnasi nil oblineal, sic inbxrere ardeat oblinendis. 
Tendcns igitur adoptatum, et nouilum senlicns 
eonsunimatuin, laliguel et deficil, nec poicst quod 
dcsiderat obtinere , affectat et exspeclal ct effectum 
adhuc se coiiqnerilur iinn habtre. Quid huc langiiorc 
Sanius, quid bac sanitale languidius in bac dmi- 
taxat vita Virgo poterat experiri , quae , quidquid 
terratn sapit , inira simni noleus animuin inveniri, 
volebat soli Deo indcflexis complexibus adhxrere , AliRATIS DONVE SPEI 296 

A et adluic cogebalur forte propler alios hic mauere? 
Volehat, nec valebal irrefragabililer frni Dco, gravi 
solvi a eorpore, labore non atieri.gandere jubilxo; 
frui bonis invisibilibiis judicans bniium esse , cimi 
adbuc, ut videtur, lcncri eam visibilihus sil neccsse. 
Sie ilaque volenli nec valenii sua est in eanic con- 
versaiio aliqiiaululiim nmrosa, scd pro eerto ado- 
lescentulis , qux nntrieiidx sunt, non mediocriter 
fructnosa ; quia sanclis apostolis exeiuplnm Virginis 
profuit et doctrinn , dum per cain inter illos ordo 
viix, ruoriiin viguii disciplina. Qux atiemlens ab eo 
quod amplius diligil se dilferri , exspectalioui su:e 
consolationes aliquas vult conferri; et eas qux se- 
ciim ilegniit adolescenlnlas invilat a,l profeeiuui, ul 
viso eo sustiueal snum quasi palieniiiis imperfe- 

R ctum. Si me, inquit, adbuc non excipit perfeclx 
prxsenlia requiei , si transirc nondum potest fldes 
in regulam speciei; si languet impossibililas , quia 
nondiim possibilitas cnnstimmalur, si gemens afli- 
cinr qiianiliu perfectione imperfeclio nonsanattir; 
volo saltcm vos intcrim ad profeclus congrttos pro- 
inovcri, mcoque lam verbo quam exemplo eamdem 
mecuin beatiludinem promereri. Si rerum illc sum- 
mtts <:t discrctus proviso.r vult diutiiis me hic esse, 
si profundo consiiio nieain vobis prxsentiam vult 
pro.lesse ; si me differl a gloria , differenlis bene- 
placitum noii accuso, el qiiandiu illi placueril , la- 
borem imposilum non recuso. Vos inlerim diun 
lempus est, ad lecliim me:e quasi xgriludinis con- 
venite, et dilato dcsiderio laboraniem vernis flori- 
hus , id esl bonis vestris affcctibus me fulcitc; ari- 
dilatem piistinam, hieinis inlcmpcriem a vnbis lon- 
gius removete, et avocanieiilo florido snlalioque 
vernali, amoris xstu langiiidam refovete. Erit enitnl 
iioii parva consolatio, iion inoih. iim refrigeritiiQ 
xstuaiili , malagma sive oleum, sive ligalura repu- 
tabittir xgrolanli : si pulso procut biemali gclicidio, 
vernali decore florcalis, si posl flores affecluum , 
maiuriores fructus operum proferatis. Rona equi- 
dem arhor gralo veris tempore decoris floribus ve- 
mislalur, veuustate nou conleuta fruclti opernm 
postmodtim onusiainr; quibns videns rusticanui 
cullor, qui in ca laboraverat, se stipari, gaudet la- 
borem adbibiluin lccunilo munere compensari. Sic 

l> el Virgo eas, qu.c seuiiin siml, adolcscentiilas houx 
vicein arboris vult tenere, el in iiorto Spousi pusi- 
las, fnle et desidcrio vult llorcre : processuque 
temporis bonis opcribus abumlare, quibus fulla vel 
stipata , Sponsiim possit eo dilius, quo diulius ei- 
spectare. Quo eniin plures verbo ejus et exemplo 
prolioere niercbuntur, et in cjus consortio cum 
Sponsus advcnerit liabcbiiulur; eo illi venienti ipsa 
dilior el fe.stivior apparehil, ct nou solum pro suis, 
scd it pro illartim merilis majorem gloriam obiine- 
bit. Kulciri ergo floribus el slipari malis retle desi- 
dcral rl exposcil , ut qtiia Deum adhuc facie ad fa- 
ciem iii. n agnoscit; interim dc profectu iliaruin quas 
crudii, gratulciur, ct cum lerapus advenerit, de illis 
ct ciiin illis amplius glorieiur. I t uon soliim fulciri ?97 COMME.NT. LN CANTICA. - Llli. !l. -98 floribus, sed el malis poslulai se stipari. qnia flore \ noni. i ln his, lail, porlicibusijacebat multiludo nia- sine fiueiu non potesi quis esuriens satiari, quoruni 
elsl a priorc posterior necessario prxvenitiir, flos 
lamen alludit quidetn visui , scd profeclo non csui 
siiflieiens inveuitur. El revera 169 sicut sitte vir- 
lute non est pieiatis specics fructuosa, sic Gdes sinc 
opere legilur el inlelligilur otiosa (Jacob n); et af- gna. i Qu.irc jacebat , cxponit: i Laiiguentium. i 
Quare in porlicibus, adjungil : i Exspeclanliiim 
aqux iiinium (Joan. v). » Si ergo iuuititudo, si puer 
Cenitirionis jacere perhibenlur, co quoil scilicel lan- 
guore vel paralysi dclinenlur , non cst alisonuiu, si 
Virgo qux ainoris violcnlia perhibel se languere, fecltis iioii sufficil, qui, si lenipus el locum liabeal, quod siiiiin est langnenlis inlclligitiir etjacere. Cui 

iioii perducitur ad effectum; et intelleclus bonus est langiienti et jacenti Sponsus se diutiusnon ahsentai, 

Diiinibus, noii habetitibus, sed facientibus inlellc- sed dilecix dilectus grato benelicio sc prxsental; et 

ctiim (l'$al. cx). Fulcite crgo nie, ail, /loribus, sti- ne amor doriiis langueat, languor moram sjlfferat 

paie me muiis, ul gaudeam cum audiero vos dicerc : dtiriorent, Ixvam supponit capili, pulvino vcl quovis 

i Oporlcl obedire Deo, magis quam hominibus (Acl. reclinatorio molliorein. Laeva Sponsi (ut nonntilli as- 

v). » Et illud : « Non possutnus qux audivimus el seiunt) est prosperilas temporalis, forliludo, divi- 

vidintus non loqui (Acl. iv). » Gaudeam et cum seu- tix, pulcliritudo, geuiis, scienlia littcralis; et quid- 

sero vosire gaudentes a conspectu concilii (Aci. vj, jj quid in boc mundo videtur lemporalitcr arridere, 

qiiuiiiam digni liabiii estis pro nomice Jesu coiitu- qux, nisi danle Dco, nullus praevalet obiinere. Qux 

mcliaiu pali. Fulcite me , iuquam, quia amvre lnn- ideo la:va salis cougrue nominanlur,, quia in liac 

gueo, non capiiis injuria, non membrorum paralysi, pra-senti vita inalis xque ut bonis talia non negantur; 

Sed aniorc, non lebris anguslia, nou corporis quavis et ea prxcipne tolis illorum nisibtis appelunlur, qux 

iiiolesiia, sed aiuore; quo nibil ardentius, uibil ve- ad Ixvam districli Judicis in illo vero ct severo ju- 

hemenlius potcst quilibct experiri , ilum gustalur dicio reponuiuur. Qux omnia Spousus prxsens snb 

qnod amalur , e« videtur ncc teneiur, prxsentari capiie Sponsx ponit, cum sanclatn cjus menlera credilur el ardenler qtixrilur, nec potesl mveniri. 
In quo autem ct rilius prxsenlia scntiatur, ci do- 
lealur absentia , inox *uppouil; prxsentisquc hene- 
voleniiani ei dilalionem abscntis uno versiculo sic 
cipouit : 

CAl'l'T XXV. oinnibiis Iransiloriis superponil; et qux pcrvcisus 
quisque corrupto judicio summa reputat blandi- 
menta, Virgo prcmit ct contemnit, pro Christo jndi- 
caus detrimenla. Sicut enim ille lalium appetitor 
exsulut ct tripudial in obtcntu; sic, imo longe ali- 
ler, gaudet Virgo sapiens in contcntptn : et unde Lievuejussubcupiie nico ;ci dexiero.Hhusuinplcxabi- bac Sponso placcl. duni ejus inltiilii velut capile 
tur me. Lxva Sponsi sub capite Sponsx indicalbuuc C superposito cxlera cuncta spernit, inde ille displicet prxsentem, dexiera vero amplexattira potius quani 
ainplexar.s inniiii hunc absentem, m cum de illius 

abscnti.i tristis querintonia conlrahaiur, de ejusdeui 
qualicutique prxsentia uou immerito gaudealur. Bi- 

clo eniut : La-va cjus tub cupitc meo, subjuiixit, et 
dexteru illiut amptexabiluT me, non : amplexaiur nie : dum ei.sdem Irausiloriis se subslernit. Dextera vero 
Sponsi cst ill.i suavitas grali.c fntcluosior cl vilalis, 
quam obcxcatus corde honio non percipil animalis ; 
scd ille solum novit, imo illius Spiritus iminortalis, 
cui dat iutellecium qucm docet scientiam unctio 
spiritalis. Ilanc ilaque Virgo in boc adhuc posila per lioe iunuens sinislrx beneficium prxsenlialiter corporc jam degusiat, scd ne sinu tapiat diiatatu, 

jam leneri : prXsemem vero adbuc auiplexuin dex- cirnis eaiu prxsenlia toanguslat; hanc percipit, ct 

lerx non haberi. Quia vcro amoris iuceudio Virgo percepla gaudet plurimum deleclari, delecialur ct 

dixerat se lauguere , ut languori congruai verbis esuiit, et esuriens necdum prxvaiet saiian. ll.ec ni- 

sequenlibus innuit se jacere , dum uon appositam mirum deleclatio bic babct initium sed oon fiuem, 

sed suppositain Ixvam capiti videttir perhibere, et ainanlibusse infundil, desiderantibus J,70 ;, i ,om ' L ' t 

cerlum esl iioii stanti, sed jacenti manum consola- flnem ; don.it auteni digne perseverautibus, illum 
loriam subjaccrc. Denique in Evangelio puer Centit- r lineni , cujiis inchoalio molesliam, coiisiimmaiio 

rionis jacere perbibetur, elsi causani quxrilis, quia nescil fiiicin. Quod inlucns Prophcla : iDelcctatio- 

paralyticus, et lorquetur; pro quo idem Ceuliirio ncs, iuquit, iu dextera lua usque iu lluciii (Psat. 

feslinat misso niiutio Doiniiiiiui prxveuire, oraus ut i.t). i Qna - dextera quoniam aiuanti ct exspectanti 

jacenii dignelur verbo pnlenlissiiuo stibvetiire. < Di>- adliuc pleniu.s non cunferlur, sed vila prxscns quasi 

uiiue, inquit, puer meus jacet in domo (blutth. Ixvaco molestior, quo et longior anieferlur: isiaiu 

vni). » Qmire jaccl? Paralylicus , ait . ei inalc lor- sentil nec cunsenlit, scd et nienlis excellenlia super- 

quclur. Quid libi vis licn? i Noil siim, inqnil, dignus fruitur; illam sperai, el luliirani assevcrat, qux, elsi 

til intrcs sub lCCIUin nictiin; scd tanliiin dic vcrbo, uon lempotc, laiuen sui merito j.iin prxferlur. Ihx- 

el sau.iliiliii' pner niens (ibid.). • Alias quoque lcgitlir lcra, impiil, itlius amplexabitur mc. Ille, qui sti.iiu 

in quinque porlicibu-s jacero maxinia muliiiudo, et niihi ex loto non ncgavit prxseniiani vcl adveiilum, 

raiisa inieisci iitit iion nisi vaiia loipoiitm xgiitudo; duin isla, qux ab ipso lemporalia donantur, i d u i 

qui exspcctaiil ui dcsccndal ad iuovendum lavacrinu in conlcmptum; mullo inihi plenius, muliojucuiidiiis 

niore solilo augt bts in pisciuaiu, ut qni p06l inotuni vidcbitiir prxscnluri, cum Ipsins mc dextora, ct viia 

aiitia' prioi dcsccnderii, luio corporc sculial incdici- indeficiens dignabilur amplexari. 299 PHILIPPI DE 1IARVFING ABBATIS BON.E SPEI 500 

Sunl q"i velint in lacva supposita, sensum posse A voceiis ad negotium vel cnram temporalem, donec 
alteriim inveniri, signari viilelicet spiritalia quac di- 
vina Sponsae graiia vult largiri; quibus eam, dcm 
liic vivil Sponsus, diligil insignire, etsub sole labo- rantem suavi cornni rcfiigerio delinire. Quia enim 
illa aestu se ainoris languere fatebalur, et langwore 
dclenta, ut supradictum est, jacere videbatur ; et 
decumbentis languor urgenle mora in taedium non 
declinet, Sponsus bevam capilf stibjicit, nt super eam 
languida se reclinel. Dolet quidem Virgo visione 
Oindiloris adhuc sibi plenius non concessa, vultdis- 
snlvi.eo quod illa est cunclis mortalibus inaccessa; 
dilatione gravi languet et decumbit mens inlerior 
velnt fessn, supponit se firma lides, spes certior, 
charitas indcfessa. Harum virtiiium grala societns ipsa viderit ermdem curam vobis fieri salularem. 
Novit cniiii melius qu;.ndo vacare debeal otio vel 
negotio spirilali, quando vobis consulat verbo elpro- 
videniia lemporali; quando Iegat devotius, orel in- 
stanlins, anguslius nieditetur, qunndo se ad vos re- 
ferat, quariini immeinor non habetur. Quae cum suum 
redituin el prpeseniiani viderit ncc*ssariam vobis 
esse, quac profecio non lam proferri vobis diligit 
quani prodcsse; spiiitali olio quamdam velut inju- 
riam irrogabil, el aclus nccessarios in voluntarios 
coinmuiabil. Volo ergo vos, ilonec vclit, suum ad 
vos reditum aequaniiniter sustinere, volet enin, cum 
videril leinpns vobiscongruum imminerc; sciens ve- 
slra debere negolia penitus non dimilti.sua vero otia velgratia socialis, soilieitiido prassens, fida custodia, B teneiiquiileiiipraecipiie.sedianienaliqiioiiesinlermil- 

consolalio spiritaiis; cum non stifliciat slipari Vir- 

ginem floribus sive inalts, menii ejus langiiidatr, ca- 

piti vcluifesso, expleut ufiicium cervicalis. Dtinnne, 

inquit, tempus gravat, dum dies mali sunt, liic ali- 

quantnlum lequiescam, dum amore langueo, <!um 

jaceo languore, vestio in gremio delilescam ; bic re- 

quies, bic babitalio, donec tandem non annoriiui, 

sed mei ilorum centenario consenescam, quo expleio, 

cedat langtior diiiiinus, sietit aqnila, juvenescam. 

Eitunc quippe et deinceps jtixta poeiam vicc Ne- 

s:oris annos dexlcra comptnabo, imo ad dexleram 

transiens tle sinistra juxta Prophelam de uiane vigi- 

labo; mane aslabo vigilans, el desideralum, vel ma- 

gis nieiiin desiderium conieinplabor, et sub ejus <!ex- li. Qui in Ecclesia ca?leris cura el offlcio praeponun- 
lur, hac doclrina, si veliut aitendere diligeutius, in- 
slruuntiir, utscilicet summo studio dent opcram otio 
spiritali, nec ab illo resiliant blandiliis el lenocinio 
(emporali.PlerumqueergnspirilalialanlisnegUgenliae 
171, funibus praepedimur, et ad ea iam tepidi vel 
frigidi poiius iuvenimur, ut magis festinemus dis- 
curiere, audire, videre, verbosari, nil gravius,nil 
iiiiportunius jiidicantes, quam sedere , legere, scri- 
bere, mcditari. Ad ciiinuliim vero mali, si quos vi- 
derimus nolle negotiis soecwlaribus inhaerere , dis- 
cursus aspernari, loqui parcius, rumores abhorrere; 
dare operam lectioni, mediiaiioni gratius insudare, 
et, si quiil inlellexerint, scripto inemori connnen- o • - p 

tera, apparente ipsius gloria satiabor (Vsal. xvi). " darc: lios contracto laliio, unca nare, adduclo su- Jam non lacva id est praesenlium viriutiiin consolalio 
capili l.inguido supponetnr, sed dexiera et auerna 
pleuarie Dei visio conferelur ; qtise me stantem et 
videnlem ulnis cbarioriuus ampleclelur, lotain ine 
circumdabit, nihil undique languidum relinqneiur. 
Interim vero, duni futuram illius dexterae gloriam 
praeslolabor, non gratiain jam pracseolem, non sini- 
stiae solalium aspernabor ; sed iu ea delitesrens, pro 
loco, pro lemporc gratulabor, cum lides in speciem, 
et spes in rem transierit, gloriabor. Considerans 
autem Sponsus lanto Virgincm aniore lacessitam, et 
in molli sinislrx gremio sub spc dexterae consopi- 
lam, sic ail : Adjitro, elc. 

CAP(JT XXVI. 

Adjuro vos , filite liierusalem, ne suscitelis, neqne 
eviijilare facialis dilcctam , quoadusque ipsa vclit. 
Loqnens Sponsus adolescenlnlis, nosuis se moribus 
ronfigurat, easque humano inore obteslatur durius 
et ailjurat: sciens quia inlirmoruin aures negligentia 
vel oblivio claudit alijuoties ci obturat, et trans- 
grcssio mandalorum impunita diutius non perdurat. 
Monens igitur ens ne puietiir mandare negligenter, 
et mandalum quasi levissimum observare non curent 
diligenler; asliingil eas ilurius et inlerseril jura- 
nienluin, ut quibus torporem iiifiriTiiias, limorcin 
incutiat sacramenlum. Nolo, ait, ut dilectam cui 
lacvam supposui spiritalem, eui quicscenti iu gralia 
graestolari dedi gloriaiu sternaleni; nulo, inquit, rc- percilie subsannamus, el ciim desiiu lapidcs, lingtia 
delracloria lapidamus. Quare hoc ? nisi quia Spousi 
nioniia, quibus adjur.tt filias llierusalem, non audi- 
mus, vel magis audieules oecnrrenie matitia ntilla- 
lenus obedimus ; illius iiain sine dubio nobis con- 
trabentes , qui Judex sevcrior, odit et perse.piitur 
detrahentes ! « Detrabentem, inquil, proxiino suo, 
liiinc persequebar (I'sat. c) iVerunitainen propriuoi 
esl eorum, qui vidcnlur in Ecclesia caeleris praesi- 
dere, non doininari clero, sed forniam subdilis se 
praebere; non curis exlerioribus, non negotiis saecti- 
laribus animum irreiirc , sed mente prona studiis 
spiritalibus inservire ; non causis forcnsiuni, nou 
j) saecularium contentioiiibiis libenter interesse, sed 
studio litlr.rali, ct spiritali otio inientione congrua 
praeslo ess< . Illis potioribus tota eoruin conferai se 
voiuntas, sd baec inferiora necessitas eos refsrat, 
non volu' las : in illis abscondaninr, ut occulta sa- 
pientiae (■ uiriant ililigenter, ad ista referantur, prop- 
ter fratres et proximos patienler. Qui aulem volunt 
illis deliabere , ct a proposito spiriiali rctrahcre, 
Sponsi inonila vcreantur, quibus et adjiivalur Spon- 
sa et liliae llientsalem adjurantur ; quia ei eorum 
studia nostro invidorum munnure non la?denlur, cl 
iniquos detractores indignatio et aniinadversio dis- 
tricti Judicis persequentur. Sed qnid est quod per 
capreas cervosqne camportim filiae Hierusalem ad- 
juranlur, quasi hujtisraodi anitnalia limere vel dili- 301 COMMFNT. IN CANTICA. — LIB. II. 305 gerc coguosoantiir , ut per islorum factam diligen- » rnm profunda transire disponimi , sic iii ipso iran- 

sitn ordinatim invicem sepra?ponuni, ui praeci 
ti< clunibus capnl subseqtn 
alieri siibsequenti modo simili se supponat. 1- 
lem qui se cunctis prxposuit et nullo pravio suf- 
fulcitur, cum ad sufferenduni nataudi et portanJi 
laborem iassitudine prepeditur: relicto eo qui sup- 
ponitur, festinal ad ultimum se refcrre, quem novit 
adluic liberum et sequentera alterum non sufferre. 
Sic sua invicem onera portantes legera Christi sat- 
agunt adimplere (Gatat. vi); xdificiura imitantes in 
quo lapis amat lapidem suslincre; quorum susti- 
nentiam operaior affectus cbarilatis, 172 f° rli cu- 
jus navigio, subducuntur naufragio, et dncuniur ad 
portum voluntalis. Adjuro vos, inqnit, fHim Jerv.sn- lius mentionem, ill« alientius moveanlur ad tenen- 
ilnm auditam jussionem? Mandaium vero sic adju- 
ranlis quis credatsollicilius obsefvari, et non magis 
innlileel prorsus frivolum xsiiinaii, Ciim vix ali- 
quem leneat cujusvis revercntia juramcnti , si, pcr 
quod adjiiratur, inillius reputatur ponderis vel mn- 
menti? Yeruin in hoc dramate etsi carnalia et con- 
lempiibilia videntur nominari, in his tamen saninr 
inlellecttis ainai spirilalia perscrulari ; et abhorrens 
quod personat et obstrepit superficies litteralis, illud 
solum magni pendit quod inquirenlibus se ostendit 
conlinenlia spirilalis. Capres igitur, ut aiuni , iinc 
esl insitum a ualura, ut conienla non sit campis el 
vallilms in pastura ; scd excelsos montium vertices nppetil summa cura, quasi nusquain alias gratam B ' fm » P er c-preas, cervosque camporum. Vos, ail , sibi suOBcicnliam inventura. DiQusam camporiim la- 
liiudinem, vallcs humiles et depressas, cunctis pas- 
sim jtecorihus naturx legibus ab initio jam conces- 
saa; fastu quodam praetorit, adit rupes c.Tleris inac- 
cessas , illic pasci deleciabililer, liducialiter dare 
sallus, moras fac.ere diligil indefessas. Per quam 
non incongruc virtus illa potcst figuraliier designari, 
qux bonis transitoriis non conteula , sliulet sunima 
et ccelestia speculati ; quae excedens ea in quibus 
communis multomm infirmitas videtur immorari , 
ardua quocdam minoribus inaccessa vult et valel 
gralius amplexari. Qus prxsenlis viiae molestias 
lanquam retro positas obliviscens, angulorum in- 
scrta ccelibus, imo ultra angclos desiderio profici- quas Hierusalem, id esl pacis filias decel esse , sine 
qua nullo modo prxsens vobis Dei visio potest esse ; 
per eas virlutes, quibus el calcatis vitia, et amatis 
pra.'inia, volo vosadjurare, ne svducto concilio prai- 
suniaiis saniori desiderio Virginis obviare. Per eas, 
inquam, viriutesquse invesligando et conteniplatnlo 
Deum altius suspeuduntnr , per eas itidem quas in 
amorein proximi lalius exlenduritiir; adjuro vos, ne 
quiescenlem proximammolesliis impiignare, et Deo, 
in cujus l.t-va recumbit , inveniamini repugnare. 
Haec enim bujus requies quiescenli utilis est et gra- 
la, mihi plenius cognoscenli quid cui expediai, noti 
ingrata; ideoque et illam , cum tempus est , quieti 
volo diligenliani adhibere, et vos infirmiores a scens, inferiorum planitiem supergressa.amore rapi- C murmurio vel judicio prohibere. Quis mibi det, ut tur supernorum, el de summis pondens verticibus , 
suavitate pascitur xternorutn. Cervus auteni qui 
fame et aviditate congrua serpentos devoral et ve- 
nenum, quod abborrent el ab esu animalia cxlera 
judicant alienum; illam signat virtutem animi, quae 
peccata niortifera diligit absorbere, et ad destruen- 
iIiiiii ea edacem diligentiam adbibere. Sunt quippe 
iionnulli qui contemplandi quidem excellenliam nou 
aiiingiint , scd ad destrucndum vitia forti gl.idio 
se acciiiguni; qui, sicut escam panis, plebcm devo- 
i'ant perditorum, el salubri edulio animllant ellica- 
ciam delicloriim. Quibus cum inbxseril liaus impu- 
gnaulium ut sagilta, cogunteam resilire arle citius 
requisita ; ferrumque noxium diu in vulnere non non solum non suscitem nec evigilarc faciam quos- 
libet dormientes, nec mandati reus inveniar lcmere 
judicans quiesccntes ; sed et in heva Sponsi sua 
daniis gratia requiescam, et ab asstu et turbine et 
pluvia in abscondito labernaculi delilescam ? Felix 
enim si sic mori meiear, sic dormire, si me digne- 
tur Sponsus beneficio inortis lnijus, somni gratia 
delinirej; si boc prohibeantiir filke Hierusalem im- 
pedire, ne compellar srilicet vel ad viue moleslias , 
ve! ad culpae vigilias resilire (.Yiim. xxm). Felix, 
inquam, si nnima mea mortc justorum moriens ct 
deliciensin atria Domini concupiscat (Psal. lxxxhiI, 
si aut in Ixva Sponsi, aut in Spnnsx saltem geni- 
bus obdormiscat; si addiscat experiraento , soninns Biislineiil dominari, sed educto eo convalescunt me- illequam snavis fuerilVirgini, quam jucundus, cn- 

dicamine saluiari. Quia vero banc virltilem quo- jus ab osr.ulo primus liber suinp-.it cxordium, in 

rumvis humilium constat es.se , quo.s non pravitale somno finem accipial hic secundus. Dignum enim 

asperos, scd planos nionim bcnevoleniia constat judico, ut ad praisens, stylus ineus ad prosequcn- 

essc; qui, oisi magna feccrinl, servos lamen se inu- dum cxlera non festinci. sed dormiente Sponsa , liles diciint esse; idco cervos dicit camporura , qui 
scilicei l.iiiiin geminx dilecliouis mandaloin fortitei 
Dinplexaniur, \ iam currunt mandalorum, cum corde 
ei aninio ditataulur. Denique cervi cum per aqua- iste paiiluluui screclinet; cum illa evigilare volue- 
rii, [el ad loquendum vigilem charitas hanc cons- 
tringct, stvlus ad laborem intermissum potius quaiu 
dimissumpro viribus ilerura seaccingct. 303 PHILIPP! DE HARVENG ABBATIS BON^E SPEI 504 LIBER TERTIUS. CAPUT PRIMUM. 

Vox dilecti mei. Recte Sponsus filias llierusaleiii 
miii juianiento voluit ammonere, nedileclam, donec 
velil, praesumerenl a somno vel olio removere.sciens 
illatn, euin opportunum lempus fueril , convenien- 
lius expergisci, referre sead illas. <|ii3ruin coinpel- 
lit eain charitas reminisci. Qux' sopore deguslalo, 
quo in lieva meruit obdormire, saporem illic haus- 
•iiiii iioii vnlt sileiitio prxlerire ; sed gratia proxi- 
jiorum interiniltens pauiulum rjuoil inccepit, susci- 
lalnr, evigilit, nobis renuntiat quod pereepil. Prins 
vero Spunsiiin loquenlem indicat se ainlisse, vocem 
loqiienlis tanqnam liene coguitam percepisse; qili 
pro ejus soiuno sollicitus, nou solum snb dorinie:i- 
tis capile laevam ponit, sed el cum terribili jura- 
lnento molesliis occiirrenlihiis se opponit. 
CAPUT II. 

Vox dilecli mei. Vox, iuquam, ista qua: suli olio 
et suavi siientio me serenat; qii3? a sereno quiescen- 
lis cubioulo lorenses molestias alienat ; quae iutonat 
et adjural, iiiipoitunosqiie impetus longe facit , quie 
ex parte, lum ex toto dormienlis desiderio salisfa- 
cil; vox, inqiiam, istu , illius est procul dubio qnem 
dilexi, queiu in lovendo, difendeinlo, mibi propiliuin 
jani frequenler inlellexi. Recognosco quein diligo, 
voeeni ejus sentio jiim pnEsentem , ex audilu perci- 
pio, quia diligit et non negligit diligenlein; vox ejus 
pro me sonat, de ine loquilur, milii favens tribuit 
iiiunimenium, vobis infra positis non inutile, 11011 
conteinptibilu documenluiu. Vox ejus uie dileclam 
aslruit, nieiiin sibi palenler limuil placere volmita- 
teni,vos docet discipliiiiiiii, docet et SGienliam, do- 
cet etiain boniliilem (Psal. cxn); me in pacis grnUe 
cubiculo, vel potins , qiiodiun veslibulo adinittit cl 
peruiillil paiikiliim obdormire, vobis priestolaniibiis 
173 llon taccl quod consideral iiilerius expedire. 
Ego igitur amica Spousi sto eigaudeopropter voceiu 
Spmisi (Joan. ni), cum apparueril qui audilur, ani- 
plius gavisura , el ulinain iiiortem , donec illiim 
videam, non visnra. Quando auiem venial ? Cur 
moras inneetil? Puias, videbo? [Ulinam disriimpe- 
ret ccelos cl veniret (isa.Lxiv). Volo quideni jam 
prxconein non prxioqui, pra?aiiiliuluiii non piseire; 
sed ipsum qui loquilur, propius advenire , ut videat 
et gaudeat cor meinn iiupleri verbum illius proplie- 
tiic, quam veraci prieconio per os prolulil lsaix : 
« Ego ipse, nit, qui loqucbar, ecce adsum (lsa. Lll). i 
Verumlamen quanlum prxsagire, imo quantum jam 
sentire milii' vnleor, ecce venit , viain pnidentix, 
modum viandi, teinpus eongFiiuin adinvenit ; et 
qiicm desidero, cui suspiro, quem volis ampleclor 
coiiiiniiis, ccce venii cuni impciu.et propiorjam est 
in januis. A CXPUT III. 

tcce isle venil saliem in inontibus, transiliens col- 
les. Ardet Virgo eum, qiien» diligit, propius inlueri, 
videns nec invidens inutilem ejus praesenliam non 
baberi; et quein prior venire percipit, denuntint cui- 
vis aiidienli, ut ad verbiim iiuniianlis accurrat et 
occiirrat audiens veuienli. Neque eiiim niovelur in- 
vidia si et aliis copia hujiis delur, $i dilcctus adve- 
niens praestet sese videniluin et caeteris, ut amelur; 
cujus amor ainames couciliat, et coii>eiiSiini eis in- 
gerit spirilaleni, ul signn prius ardeut, babere non 
tiineal iviiiiilam non rivalciu. Idcoet liic virgo dilecli 
non abscondil prasseniiain vel advenium, sed deniin- 
tiatriliubus.optansut veiiiut oiiinibiis ad provcntuin, 
queni ob lioc paulo supra prsedicavit piilchritudine 
graiiosuni, ntostenderet consequenter non soli sibi, 
sed el ccteris fruciuosum. Ait supra : « Ecce lu 
pulcber es, dilecle ini, ct decor.us (Cn«. i).» El paulo 
post : i Sicul iiialiis inter ligna silvarum ; sic ilile- 
clus meus (Can. u). i Quein vero illic pulcbriim 
denuntians plane innuit iioii alisentein, cur bic 
lanquain non sit prajsens praedicat venientem , cum 
illic non dixerit post imlultain euin prieseiiiiiim re- 
cessisse, ul dicat iiecessario eum iierum accessisse? 
Sed, ut experto noium est, prnprietas esl amanliuiii 
vel amoiis, ul qui uiiiiU el teneri desiderat aQcctus 
vinculo strictioris; aiiquando subtruliat se, ut dile- 
ciam traliat posl se.et sollicite requiratur, aliquando 
redeai, ut illam demiileeat, et avidius leneatur. It 
uiiteiii et redil, et nunc absens, iiiinc pr.esens dici- 

' tur nobis esse, is quem nunquani, iiusquam credil 
fides sanior non adesse, quia qui seuipcr et iiliique 
pnesens est iiicircuinscriplie privilegio majeslalis, 
ubseiis tainen dicitur cum suspeudil, prxsens vero 
cum impendil suic nobis graliain bonilatis. Nnuc 
igitur \irgo illuni gaudet et denuntial advenire, de- 
signans in advenlu non inorani, illuin non obstacu- 
luin invenire;sedin monlibussalieniein.colles obvios 
transire, ut sic ad destinatuin videalur progressu 
celeri pervenire. Sed mystice loquens Virgo monles 
volnit bonos angclos appellare, quos certum est pri- 
inxva; sanclitalisexccllenlii coruscaie; qui suhlimes 
conditi, non superbiae flatu , non iinpiilsu avarilia; 
defecerunl, sed merito persisteinli, vel sola gratia 

[) ad liriiiamenlum indcclinabile profeceiuni.lii quibus 
Deus salit, cum apud se soluin occulta sui consilii 
iioii relentat, sed illis mirabilem in consiliis su|ier 
filios liominiiiii se ostental ; cum quod in boimnibus 
disponil processu temporis actilare, in coelcsli solio 
totuin simul digiiattir angelis. rcvelare. Saluleiii 
quippe lioininiiiii qu.im in inedio lerrae Deus volnil 
operari, dislribuens per divcisa loca et tempora 
dispensationc ct providcntia salutari ; lolam sunnl 505 COMMENT. IN CANTICA. — LIB. III. 308 angelos incoelo voluit prius scire, quibiis minislran- A complaccre. Mons esl ejus dileclio, nions liuniiliins. lilms sua terris benelicia poslmodum isnpertire. 

< Nonncomnes sunt, inquit, administratorii spiritns 
in ministerium missi propter eos qui bxreditatem 
capiunt salulis? (llebr. i.) i Atl Virginem ergo ve- 
niens Ueus, in rjna mir.ibile mysierium operatur, 
prius salit in angolis, quilius cilu plenaque nolitia 
prxsenlalur; nola facit Gabrieli, qute instructus ille 
posliiioduin pi-rfcr.it ad Mariam, simul Oeus angelii, 
seriaiim vero angeliis texil Yirgini proplieliam : 

< Ave, ait, gratia pleua ; ecce concipies ct paries 
filiuin (Luc. i), i ele. Sulil qtioqua Deus in angelis, 

ci loii per seipsuin, sed per illos nos aggreditur 

erudire, dare salulis monita, quodvis beneficium 
imperiire, el cum atl uoa vel docendos vel regcndos inons est castx iulegriias puriiaiis, in quibus salii 
Sponsus, id est iiionstr.it se prxsenlem divinx ma- 
guilicenlia majestatis ; quibus lota se infundil juxla 
verbum angeli, gratix pleniludo (Luc. i), m in liis 
emineatet gandeat Spons;e iuconiparabilis celsitudo. 
Quod auieni multa fueTit ejns dilt-ciio, non cui lamen 
delinquenii indulgenlia plus dimisil, sed cui dili- 
genti dilecti gralia plus commisit; ipsa in lioc dra- 
mate paulo supra inniiit, diceus : i Lxva ejus suli 
capile mco; et dexiera illius amplexabiiur me (Cun. 
ii). i El iiieritum prxmisit : < lluia annire laiigueo 
(ibid.) » Ejus vero buniiliias, riijus excellenlix, cujus 
nierili »it credenda, ipsa quoquo nulic.it, et dubitatio 
nullaienus esl liabenda, ul rcspecltis ille Dei banc illi inveiiiiinlur progredi snbito vel salire ; ille boc " elegerit ut viderel, aul eleclam Virgo crcdideril, ui facere dici poiesi, cui cousiat eos qui boc faeiuni 
obedire. < Audivi, ait Daniel, vocemviri iuter Ulai; 
et clamavit ct dixii : Gabriel, fac isluni intelligere 

visioiiem (Dan. vin).i El Marix quxrenli : < Quo- 
inoilolicl istud,quoiiiam viriiin nou cognosco (Luc. 
I)? i angelus ail : < Spiritus sauctus superveniet iu 
U;(iliid.j.i Sive auteni in angelis, hoe est ad ange- 
los, sive ad hoiniues forle per angelos Deus saliens 
asseralnr, ulsiiam et suoruni prxsemiam eis aliiin- 
daiui miioere largbtur; colles lanien transilit, cuiii 
abejiisdein gratia muncris eos frusirat, sua eos no- 
titia beuelicio simili itou illustral. Colles vero sunt 
ilxuioncs, 17& 1 uos terrenis hominibus conslat J- ea lidiicialius responderet : < Quia respexil bu- 
niililatem anclllx sux [Luc. n). > Deniqnc integritas 
puiiiatis iit in carne, sic el corde nou laltiit Isaiain, 
el augelus longe poslerior COIllirmavil velerem pro- 
pbctiam ; el cum iioii sil antc, non poslea simile 
quid auditum, conslal illud prsacipux sanctiiaiis 
excellenlia prxmiiiiiliiin : i Ecce, inquiuut, Virgo 
COlicipiet el pariel lilium (hti. vn ; Luc. x). t lliijiis- 
modi monles iste veioens ct salieos virgini auferre 
voltiit ct conferre, confereiiti Virgo cosdem refcrre 
siuduit el olitrre: in bis isle buic larga inaiui, plena 
gialia retlditlil se prxsenteiu, iu eisdcm isia il!i prx 
ciinciis imilieribns se placeiilem (l'sal. xi.iv). Deni- naitirx privilegio superlerri, siipernis tainen spirili- r> qiievulluui Kegis leguulur lili.t- Tyii in muneribtis Ihis culpx merito noit conferri ; qui deinler illos 
l.ipsi xquali ulira culmine uoii grandeseiiiil, ci de- 
lapsi ad liomiiies, super eos nequius intuinescunt. A 
qiiibus sacranientum a sxculis abscondilum Deus 
celal, adventus sui graliam, pieiaiis magnx myste- 
riuni iioii revelatjsed eis prxterilis qiiorum naturam 
bonam superbix pravitas ilcboiiestni, inelioribiis vel 
angelis vel bominibus, se suainqiie sapientiam ma- 
nifesiat ; < Sapienliam, ait Paulus, loquimur inler 
perfectos; quam neino principum liujus sxculi co- 
gnuvii (I Cor. n). * Et Micbxx verius proplielanli, 
S ' lctias lilius Clianaain dixit : i Menc ergo diiuisU 
S|iirilus Doniiiii.etlocuius cst lilii? (/// l\eg. xxn.)i 
IMaue est ila. Superlms cl inendaccs dimitlil et trau- deprecari, et liic isle in iiiontibus, boc est, iu prx- 
celsis v ti I muiieribiis prxscnlari ; el lixc miinera 
suaeidala sua quibns prxcipui* Virgineiil subliina- 
vil, refcrri sibi vitlens. eis quasi loliliu sallu giali- 
lico se donavit. Collcs vcro qtios pcrhibelur isto 
s.ilicus trajisilire, illa siml Sponsi iiiuneia ijux, elsi 
magna Virgini voluit iinperiire; iu bis lamcii reli- 
gionis siimma, vilx perfcctio non consistit, sed bo- 
neslas elucet, qux personx cougrua, icligioni comes 
individua non assistit. Fnrnia eiiim, geuus, stieniia, 
qii.e-iii Virgine, quadain excelieniia fluruuruui, bo- 
nestali coiiveiiieiiiia, saluii vero mc necessaria nou 
iiienini, ii t sine bis non inveniatuT aliquoties aputl 
aliquos coena tlnci, necdesperal illis abscmibus cu- silit Spiritus veritatis, liumiles vero spiritu salval, D jusvis sanctitas in Doinini sui gaiidiiim iuiroduci. docet sux ilouo ct prxscntia bonilatis ; ad istos lan- 
qii.iin gigas exsultaiis festinal ct sentiri prxsenlius 
se perinittit, illos oblivioni dedilos saltti levi tiaiis- 
volat, ct ad sui notitiaui nou adiuiitii. Nec ablior- 
rtT a sensu congruo, si et Virgn in seipsa monles 
ct tolles liabcrc pcrbibeliir, utejiiscelsiludo in bonis 
tpiriialibus et lemporalibuscommeiideiur; quorum 
ipirilalia recte iiionlibiis comparanlur, collibusvero 
leinporalia (qux stsi magna) laiucii spirilalibus uon 
xquautur. Moiitcsequidcra in Virgine illaruin prxci- 
pnc iiinuera snnl virtutuin, per quas, vcl propter 
quns eidcin Virgini noviraus allributiiiu , ut cxteris 
iu Ecclesia fasligio siiblimi digna sii prxemincrc ; ct 
ci (qiu uioiis moutiuui veracitei appellatur) merito Cxieruiii Sponsus volens Virgini sic liouestum, ut 
iiecc.ssariiiin nil dcesse, sauclam bonis inlerioribus, 
elegantem vero eam exlerioiibus dedii e^se : ad illu 
lotuiil se confeiens, nec descreiiS gratlu atabili pcr- 
nianstira, hxc alicndeiis iu transiiu, uipole naiurx 
privilegio transilura. Hxc Iransiens si v e transilicns, 
faslu vel odio iitui despexit, setl florc luccntia transi - 
iivn, tliiixo iniiiiiii iion aspexii; melioribus con- 
fercns ea qux prxsens extulit gratia, linis Ixsii, se 
potiusad illi iransfcreus, islis fiiiem liaboiilibus iioii 
inbxsit. Iinciii liabei vulius elegautia, specicscor- 
poiis loro slabili iioii icnetur, transil pareniiiiii glo 
ria, scries geucris pro niagiui diuliiis non liabclui ; 
■ esi ibii, ut lcgistis (I tur. \iin, propliclia, m icntf» 307 PIUI.IPPI DE IIARVENU ABBATIS BON.E SPEl 308 

deslriietnr, hatc et bonim similia, ipse qui dat, iinn A suni et slolidmn asinina efficil iiebcluJo, lanluiii 
abhnrret, seil quasi tniiisiens, intuelur. Nun enim propterista pracipue Virgo comraeiidabilis pradica- 
lnr, sed niagis propter illa rjiut sanclilas incompa- 
rabilis operalnr ; in quibus lanquam in monlibos 
istcveniens vult salire, isla inerili nnn aequalis, in- 
starcollinm transdire. lpse quidem siiiumus largilor 
bononnn, et aniator oniuium quae largilur, iu quo 
oiunis aequilas, et nulla iniquitas iiireniiur; multa 
suis distribuens, uno cuncla modo vel pondere non 
raetilur, sed discerail singula , et condigiiam cuique 
diligentiam inipertilur. Quod propler el de eo Virgo 
subjuiigil : Similis esl, elc. 

175 CAPUT IV. 
Similis est dileriui meus capretc liinnuloque cervo- et relrogradiini pigra boni similis aegritudo. E re- 
gione felix ille buin», cujus concepti de Spirilu (69) 
tneiitem carnis sarcina uon oblundit, cujus velle noa 
nisi semper bonom impossibilitas non relundit; qui 
sagaci intelier.iu incerla et occulta caeleris conlem- 
platur, efficaci potentia, quidquid voluerit, operatur. 
Felix bomo, inquam, qui asini bebetudinem, pigri- 
liam bovis nesrit, qni lam ad subtilia quam reinnta 
solus virtuie ingsnita efficaciter in valescit ; qui ad 
uiraque pravalet visum babens caprea siniilatum, 
binnulo quoque siniilij qui cursu prsspeli transit 
velocius ad optatum, sicul fernnl qui noverunt nalu- 
ras varias besliarnm. Est enim in diversis mulla 
divcrsitas naluraruui; caprea , etsi cervo lardior. rum. Plerique ad id quod agen.iiim est sublilitale ™ aculius lanien cernit , et qua: pascenti vel con- coiifcrua non dueuntur, sed aut tenenlur negligenlia, 
aul ignorantia seducunlur, el ciiin usret pes tar- 
dior, vel anierior caiigat inielleclus, digna quaeque 
non affeclant, vel prosperos non diicunl ad effeclus. 
Qnoil genus pestilentias nulli apud lioniines arbilror 
iiiexperlum, sed a parente priino cunctis ejus pnsie- 
ris inevitabiliter est insertum , ul plerumque vel 
iion rideanl, vel non valeant illuc ire, ubi vitam, 
ubi liiccm lam suam quani suoriim gaudeanl inve- 
nire. Quod enim piimo parenli priinilus delinquenli 
solo accidil vitio non nalura, nobis posterioribus 
longe miserioribus inest, lam vitio quam natura. et 
lege salis missra jam vel uolunius.vel non possumus 
ab bujusmodi nos maculis expedire, el Paulus nimis gruanl, vel forte non congruant, videt subliliiis 
el diseemit. Denique inira se liumorem queiuHam 
babere perbibelur, quo si qnis ungal priidenter ocu- 
bin), ad videnduin melius acuelur; el sic, non so- 
luin illa pravalel visus atumine promptioris, sed el 
nobis videndi graliam intcrni bujiis unctio dal liu. 
nioris. Quis buic digne similis. uisi cui omnis vo- 
Ituilas loquilur, et abscondiluin cordis palet, ille 
Sponsus et dileclus Virginis, quem nil latet; qui 
districto el aculo examine omiiium causas jiidicat el 
disceruii, el malos ab oplirais, bonos a pessimis 
longe reinovet et scceroil? Ipse qiiidem inierhomi- 
nes solus bomo, eoas parles siural el btsperias in- 
Itii-tur, ab inluendo illas, non spalio, non ohstauilo verax est : < Nalura, > inquiens, i fllii sumus irae C probibeiur; quem in reruiu scrulinio falsa spccies (E\>hes, n). i Ulinani esses, Paule, vir non habens 
spiriluin, el mendacium polius loquereris {ilichiB. 
nl, iitmam non contra legem spiiiius lege carnis 
alia ducereiis ; quamvis jam tu rei le volens, se.l 
pleuius noiiduni valens nihil ilamnalionis reslimes 
tibi esse, quia qnidiuiid ita vis, et nondum plene 
poles, Deus compuiat faclum esse I Ccieruni ego 
ini-er lunge Paulo inferior, cujns oculus lenebrcscil, 
ciijus lauguet spirilus, l.mguore ad exitum incurve- 
scil, operante natura \itiusa, praevalenle vitiu nain- 
rali, caruii ligatus hge, legi non obedio spirilali. 
Cum igiturquis mibi uovuui legil Evangelium, vete- 
rem ingerit propbciUni, cum iu psalierio decacbordo 
David frequenlius personal psalinodiani, ciim nie 
Paulus stiinulal, urgens monilis diiricribus ut pro- 
cedain, ut [ii.elatos digue sequens, arque subditos 
anlecedara ; #jro dur.e cervicis, quid nisi asinus snm 
ad lyram, el stimulo nil agenle, bos gravis naliirali 
pondere stans ad irain ? Suiuens quippe psalmum et 
Scripturse tam oov;e qnara veieris barmoniam, jus- 
susque dare ivnipanum, cnncnrdem reddere sympbo- 
niam, non novi nisi rudcre, male dulcem sirepere 
nielodiam, Uebboram sequi noio (Judic. v), imilari 
Moysen vel Mariain (Exod. xv). lnfclix ego bomo 
cujus aiiiiiiae, corpus quod corrumpilur, cauteriiim 
boc unpressit, cujus sensum iiilcnlum plunbus ler- 
ie.u hihabilalio sic depressil (Sap. is). qucm obtu- non seducii.et a vero jndicio error vel oblivio non 
abducit. 'Denique in illo linnior ille niedicinae con- 
grueus inveniiur, sicut melius longe uovit qui non 
lam sciens quam sentiens evpei itur ; qiiem si videndi 
aridius quis diligeiiliiisociilo superfiiiulii, c.eriias re- 
movetur, lippiludo aciei nebulam uon olfnudil. Ilumor 
estCbrisli Spirilus, aqua sapieiiliae.foiisaqux salien- 
tis, virlus de illo exiens ad niedelaui mulierculae ilc- 
poscenlis (Luc. vii i) ; illius aqua Silue in qua is qui, 
utcerus fieret, non peccavit, spulo prius ilblos non 
sine fructu oculos suos lavit [Jotm. \\). Hinnulus 
vero cervoruni per campornm planiliem rapidocursu 
ferlur, el non solum capreis, sed elcer\is scvo ma- 
turioribns antererlur ; et dum illi praslo esl robur 
congruum, corpus agile, junior adbuc nrlas, obices 
spernit, siipcral frutices, sepes transilil, ncscit me- 
las. Sic utique morsus caniim, insidiantium pedicas, 
decipulas occurrentes non curat, non fonnidal, sed 
quosvis pravolat inseqiientes, et cum prasent cre- 
diiur, diclo cilius se absenlat, cum absens aeslima- 
lur, advenlu subilo se prasental. iluic iste dileclus 
Virginisnon incongrue similatur, qui assumpta Deus 
carne carnis oncre non gravalnr, quin oinnia qua; 
displicenl 176 ve ' il el va 'eai transilire, et ad qnid- 
quid voluerit, slatini cum voluerii, pervcnire. Ipse 
funes extensos in laqueum (Psal. cxxnx), ipse po- 
siluiu sibi ]ux'a icandalum praelercurrii, ipse ia- (,69) Allusio ad iliud Symaoli : Conceptus eii de S/>iri.'ti sancio. 309 COMMENT. IN CANTICA. — Lin. III. 310 

queum in via qua ambulabat abscondilum pede A snavis esl, suavitaiemsui dcsideranlibus manifestat. 

lapso vel labili non incurrit (Psnl. cxli) ; paires. de Ki duni putainr velut in ocnlis pr.esio esse, in mam- 

qnibus secundnm carnem natus esi, meritis longe busjant senliri , sitbtrahil se ut hinnulus et arden- 

polioribns auiecurril, nobis tarilioribus pro sua vo- tins vult requiri ; absentalnr non deserens, non inu- 

iimiate nunc subtrabilur, nunc occurrit. Sublraliitur qoam posnain inferens; sed aiiendit, si amor iiiicm- 

auiem, cum visu capreoe simili non lam in facic perans in absentis desiderium se snspendit. Qui, si 

quam in secrcto conscientia?. nos altendil, et corda viderit ainore lenero nos teneri, a-sluare iu absen- 

niale saucia, renes diire coiupositos deprehendit ; lem, niillis praseniibus refoveri; ardere desiderio, cum nos consiilerat inanes meritis, viiiis graves, 
morihus iinbenignos, el hoc propier sui praeseniia, 
id est sua gralia judical nos indignos. cujtis cuin intra 
nos praeseniem gratiam non seiitimus, ei, eo vigi- 
lanle, snb umlira vitiorum graviler obdoriuiiiius ; 
ctim oestimainus eum nostrorum excessiiuni negli- praier ipsuin uobis gratitis nil baberi; non susiinet 
diuiiusejus abseniia nos lorqueri. Quem ciiiui non 
videoles velul abiisse credimus in longinquum, dc 
repenie veniens rursus exhibet se propinqtium; et 
quorum de excelso, nt caprea, jam sanum deside- 
rittm iniuciur, suo instar hinnuli advenlu subilo gcniius oblivisci, iutenliim alias, lonjiius proficisci, biiniiles nos tuetur. Ideo forie hic non cei vus, sed 
nobis non pi .rviJeniibus insiar hiunuli subilus ntox B cervorum binuiiliis meruii appellari, qui etiam puer occtirrit, punitviiia, vitiosos damnat, si lamen jtuli- 
cium misericordia non pracnrrit. Plerumque eiiam 
ctim abjeclis, ut piitamus, viliis, stttdiis melioribus 
insitdamus, el pro bis beaiam spem et adventum 
Domini recle propiiium exspeclamus ; caligante in- 
telleclu, aniarum in dtilce, in litcem lenebras collo- 
camus, et bonis cngnili:; jnslo amplins inhxrentes, 
imii digne satis mala incognita castigamus. Cum 
ilaque in pluribits offeudentes, nosirnm iguoranliani 
non setitimua, incerti prncul dubio uiriini amore an 
odio digni simus (Ecclt. IX), subilo iste liiuuuliis 
ruil velox, et advolal dc stiperiiis, el sublilis ocuitis 
capreae scrtilaiur nosiram llicrusalcm iu lucernis 
(Soplt. i). Scrutatur, inqsain , nieniis abscuiuliia , 
quibiisdam ignorantiis obscuraix, lumen inferens, 
discclit graves lenebras dealbatie ; et videns ad li- 
quidum, quidqilid iiidecens noslra prcmiiur cseci- 
tate, nostras quas puiantus jusiiiias, lanquam pan- 
num repmal menstruaia: (ha. lxiv). Ferit ergo, et 
feriens quod dignum proemio [puiahaiur, quid nisi 
nobis subilo iste binnuliis prasentalur ; qui quasi 
erat abscns, ct longe posiius dum parcebat, dum 
speralum falso prremium difierebal? Qni noiiiiuii- 
quam errorem noslrum miserans, uliorem glndium 
relrahil in vaginam, nosqne pie commonel saluta- 
reni apprrheiidere disciplinam (Psal. n), tit non 
stulli et seiiucii pro pcena pratmium praslolemur, 
seil,juxia Jereniiant, vias nostras indagine solliciiu et parvulus bonio per Isaiam voltiit pradieari (hu. 
ix) ; quia qiii excelsus super oiiiues deos in seipso 
eominens omnia se abscondit, dignalione humili, 
bumilibus spiritu se iiiftitnlil (l'sal. xr.v). Quod, qma 
unlli quain Virgini tneliiis esi comperltim, (indignus 
enim quisque dolet se linjus saiis muneris non ex- 
perluin), ideo recle Virgo (iducialiler hoc lestalur, 
cum esse illuui capreae aui binuulo similem aiiesta- 
liir, Si quis vero audiloritm curiosius oplal scire, is 
(qui caprex et biuiuilo similis saiiens et transiliens 
dictus est advenire) quo lendat tatn feslinus, ubi 
ilenique gressum fixii, audiat, ibi esse , ubi eum 
gradum sistcre Virgo dixit. 

CAPUTV. 
En ipse stat post parittem nnslrum, respiciens rer 
fenestras, prospicient per cnniellos. Iste oplalus dul- 
cius, exspectatus diulius, eisi venil, adbuc lauien, 
iit videre videor, non pervenil ; sed appropinquans 
Sponsx, cujus antorem noverat alieno remedio non 
foveri, slat posl parielem, sciri volens potius quani 
videri. Paries boc in loco viia praesens 177 
non immerito nominaiur, qua> horaritm et dieruin, 
mensium ei annorum, lanquaiti lapidibus jtixta vel 
supra invicem positis, labricaiur; inira citjus angu- 
siias diim leraporaliler coarcianmr, vel ignoramus 
Deum, vel cjus nondum facicni conlcinplamur. Unilo 
ad Moysen : < Non videbit ine boino el rivei (Exod. 
xxxni). > Iloc est, neino intra linjus carcerem leni- perscrutemur (Tinen. m). Quia vero scrutatio mr- jj poris, inira septa posilus lnijus vitae (licei inagni sit pet in caligine, eOicacinr in luceinis, atlest ijise ut 
caprea illuminans mirabiliter inoiitibus al> sciernis ; 
el liu iikii cnt illllin sui SpiritllS noslris iiileriorilius 
oculis snperfundit, iu declarari videant quidqiiid 
noxium in nosira conscientia se abscondit. Quo 
cverso et absicrso, ciiui dc noslra munditia jam l;e- 
tatnur, eiiin, cujus dono et gratia in nobis opus lam meriti, nientis diligcitlius expoiiise), in mea naiura, 
in mea? natur.v gloria mc vidcbil, quae gloria |>nsi 
hiinc parietem sntiandis e^rcdienltbus apparebii. 
Taiiue igitur visioncm glorix viue prasenlis obscu- 
riias non adinillil, intra liiijns leuebras videri se 
illius facies non permillil : nemo carnein gerens 
ergaslulo icinporis obvolntam, Dei videl clarilaleni maguillcum operamur; amamus diligere, el habere a nebulis icmporalibus nbsolmam. Quod inlueiis dcinceps volumus graliorem, miscere colloquia, nie- 
rcri propiiiuin, senlirc prnpiorcm. Qui amanles ims 
seniiens, et 'aiuaiiiiiini volis consenlicns, quaindam 
sui copiam nobis praslat, demulcei nos muuciibus, 
percussionibus nou infcstat; longo facto quidqiiid 
grave de prateriio nos molestai, ubgiistcmus quani Joannesait: t De ento vidit ttnquam (/ Jonn. iv) > 

Uuquam, hoe esl in lempore, dum scilicci snbjicitur 
vauitali, id esl iransilorio teiupori creatura, nou 
videl ipsuin Deum in sna spccie vel natura; quarji- 

vis iii iiiqiiaiu jnxla srut imo ct senlial illum 

esse, cxcitare ad prccantlum, ezaudiendis prctibus 311 PIIILIPri DE HABVENG ABBATIS BON.£ SPEI 512 nr.i-stn rssi> El signantet: non .iil Virgo : Enipse slat \ vicloriae moriliiro, fidenli manum porrigons, parie- 

imra parietem sed post purielem nosirum. Isle qui- 

dem noster paries teinpoi ivti», lenilens semper ail 

occastim , leiideiitiiim paritcr oppressivtis ; suis 

iuins i|nibiisdain tenelu is caligat utpote vesperlinus, 

non auror.i consurgeus, non sol eum eicipit maiu- 

imtis. lutra cujus posili terminos, Sponsi laciem, 

Clmsii gluriam non videmus, sed post ipsain, id est 

poslqiiaiu ipsius leriuiiios exceJeinus; cum ejus 

trausito liniite nil iransilorium jam sciemus, lunc 

ad niane post vesperaui, ad lucem posl tenebras 

venieinus. UuJe et David : < Mane aslabo tibi et vi- 

delio (l'»al. v). > Et Job : < Pnsi tenebras, inquit, 

speio lucein [Job. xvil). i Pulclire ilein Vir^o post 

parieteni, non meuiu, se.l iioslrum dixit. Etsi eiiim lem solverei egressiiro; egiedientem susciperet , 
susci'ptum eriperet de conversalione sseculi lurbu- 
Jenla, eo duinceps considenle in pulchriiudine pacis, 
in requie scssurus opulenia. Sic dum Virgo viis 
prasenlis solo pariele detineiur, Sponsus tanquaiu 
foris stare post ipsum parielem perhibetur, ut eam- 
dem exiluram slare interim super sui cuslodiam 
adbortelur, et ipsum cuslodein sui exitus, siaus el 
conslaiis illa virili foriiiudine pixstoletur. Inieriui 
vero «lniii Virgo morani sustinel iulra hunc parielem 
consiiluta, dissolvi quidem cupiens, sed iiouitttiii 
plenius absoluta; Sponsus respicere per feneslras, 
per cauceilos prospicere meinoralur, Virginis cuiani 
gerens suo eam respeclu graiioe consolalur. .V- do- Virgo gralia plemor ampliore, nostroruin jam rea- " mus male caca sil, el ejus inlerins lenebiosuiii ; per ln.iiii esl iniiiiuins, iste taiiien viue prjesentis paries 
nosler on i n i ii iii est cuiiimuiiis; iu qtio Virginein nou 
jain culpa, non caro gravis culpa wdeiid.c (ut vide- 
lur) Miblr.ihil verilali, sed quoJ ipsa creatura prae- 
diciae est udhuc subdila vauiiati. Kos quideiu louge 
infra Virgineni culparuni sarciua prxgravali, cariia- 
lihus illecebris, tenebris densioribus obscurali ; quot 
moiiis, quoi affecius in uubis gerimus interni spiri- 
lus oppressores, lot iuler nos ct Deum miiros consli- 
luiuius divisores. Viigo veroqux pleua gratia taliuiu 
jam inslanlia nou urgelur, sed pnesente soluiii vita, 
noleus quidem ct iuvila adbuc suii leinpore dcline- 
liA ; iioii jam inullos parieles, sed uiium magis asse- 
rit inieressc, el hunc, non sihi propriui::, scd com- 
muiieiu oiniiiuin dicil esse. Quae eteniui plures a se 
muros vel paricles graiiae excellenlia longe fecil, 
uniiiii lam siiiiin quaiu ouiniuiii pio velle slaliui el 
desidcrio non abjecil ; ct quaj iiobiscum vivens, 
culpas lanien nostras haheie diulius non ronseusil, 
ipsam vitam, veltll paiielcm, gravein el opposilaiu 
sibi sensit. Volebal quippe volens Iscie ad faciem 
videre quein am.ibal, sed a suo eain desiderio lex 
illa slylo scripta ferreo relardabal, quje a Deo ad 
Uoysen, ad htimines per Moyseu iiiullis aute s;eculis 
promiilg.ila, el lunc el iiuiic el deiuceps niaiiel 
scriplo indelebili couliruiatu : < Moit videbit me, in- 
quil, homo, ei vtvet (Exod. xxxjii). i 

En, ii.quii Virgo, post parieleiu iiostrum intelligo fenesliaselcancellos luitien inlrohiiidilurgraliosiiin. 
Et (eneslrx et cancelli iu hoc mibi videnlnr ah in- 
vicem diflerenles, quod feneslrae iu longum exiensae 
suni, cancelli formam velut oculi ruiinidaiii praefe- 
reutes. Pcr fenestras igitur oblongas Sponsus intro- 
spicere luuc vidclur, cum incolatuiu Sponsx quo 
inlra parieiem longiuscule delinelur , spe longa- 
nimi, consianii 178 reddil palientia luminosum, 
sine cujtis gratia luniinis, nihil odio dignius , 
nihil amplius tsdiosum. Pressus David txdio : 
< lleu, ait, quia iiicolatus meus piolongatiis esl 
(I'sal. cmx). » LaHo perlusus luinine : < Tu es, 
inqnii, patientia mea, Doinine, spes mea a juveniuie 
niea (l'sal. lxx). > Per cancellos vero Sponsus in- 
trospicil, ciiiii iiiconfusa graiia ipsius subulius aclus 
suos Virgo eircuinspicil; et non inveniens in irans- 
iloriis ubi pedeni requiescere palialur (Gen. vm), 
menlis figit oculos in eum, quein sauiori desiderio 
pra.stolaiur. Per cancellos prospicil, ctim a Spousa 
louge facieus allcctus et motus aiiimales, iulundit 
ei, vel infundens illuminal oculos spiritales, quibua 
circumspecta Virgo, non solum non inbsere! prajsen- 
tilius, non aiteiidit cupide Iransitura, sed pupillis 
declaralis, videl, amal avidius sine lcrmiiio per- 
mausura. (Juibus oculis non soiuui mundaliva, se<! 
et muudilise servaiiva Dei visio se infiindit, et per illos 
consequenler iu loloquasixdificio se d.ffundil, quo- 
runi lereselroliitida perfeclioaugu>liore siuu foriiiae- Spousiim slare, qui qiiaiituinvis appropinquet, non D cus adaperla, laliore inlriusecus cuncla reddil in- vult se ad liqiiidiiin hic vivcnlibus ilcnit'iistrare; el 
cuin aliis forte qinbiislibet longe sit, quorum inullos 
constai parielcs iuicrponi; eu, hoc esi in proxiino 
mihi slat, qux nisi uiiiiin seulio iioii oppoiii. Slat 
vero ul diligeuti solliciludine me aiiendat, exire 
cupienti adjtilorein proinplulum se oslendat ; cou- 
fortet ilemoraiiiem, uianum porrigat aiiiiitenti, con- 
soletur prxseutibus, iueli.ua spondeal insequenti. 
Deuique Steplianus cum susiinct lapiJes et oppro- 
bria JuJxoriim, iiuit lam pro se dolcns quam mali- 
li.e condolens pcrdiloruiu {.\cl. vn); inslans ora- 
tioui, suavcm lapitts csl in cxcesstim, videtque 
Jesiuii slaulenl, miseris lapidanlibus iuconcessum. 
Slabat qnideui Jcsus, ut luclanli darel vircs, speui fuso luminc dcoperta (Eiecti. xl el xli). Mirorsi hoc 
ipsiim aedificaltir prudens Ecclesi* non aspexit, qui 
parlem bujus illaill quam diguiorcm merilis intel- 
lexit, iu roiiiinliiiii sdificans caiicelluin voluil nonii- 
nare, in t|uo poni significaniius Sanclum sanclomra 
voluit et altare. Quae pars primuiii suscipere divini 
respeclus graliani pronierelur, priimiiu sauclilicala 
morbo avariii.e noii lenctiir; sed apcrto et refertu 
sinu iuysteriorum Itimine prxecllenli, loti passini 
EcrlesixrcfuudiiveliiiociiliisbeneuciunisaciameHii. 
Uittle et illic praecipue cerei sitc lampaJcs acceu- 
ilunlur, quj.' prxdicii graiiam luuiiuis signare ex- 
pressius osienduniur; ex quibus ilia Dvi risio illic 
piimuin intelligiitir pixsenlari, ct ab ipsis ad icii- 313 COMMF.NT. 1N CANTICA.— LIB. III 5 U 

quas, sparso quasi lumine, dilaiari. Sic ille qui A pera? Tu, ail, qux stipra Ixvam inrra dexicraut 

stans post parielem necduin paiimr sc videri, per suaviier deliiescis, qux inlra parieiem nd respe- 

renestrasetcancellns dileclam diligil inineri videns- ctns meos non inanilcr liilarescis; surge, ainplexiis 

qne et noti visns, 111 lamen valeat nnn nesriri, suam infecundos snavis oiii panlisper inierinitie, exi ciio 

loqtieniis vocem lanquam de oraculo vult audiri. in plaleas et vicos, clandosque ac debiles liuc ad- 

CAPIJT VI. miiie (Luc. xiv). Qnod quia vis cum volo, et ciun 

Et tlileclns meus loquittu vulii. Mihi ioqiiam, qu;e nolo non vis, meain rectc iliveiim le aiuicam at- 

inlra parietem adlmc teneor vel invitn, et, si jam temlens cunciis volunlalibus milii displicentibus 

non aliis, lameii vil;e prxsenlis maculis prxpedila; iiiimicam. Cui dicto non soliim prxsens verilas 

ille qui post p.irieiem slans volenicin et iionduin Canlicorum, sed ct verax seiilentia digne couciuil 

prxvalenlem cgredi me exspectat, el interim per ellinicorum (70).'ldem, inquit, velle ct idem nolle 

feneslras et eancellos wisericordix oculis inirospe- ea demum flrma amicitia est ; ipix aiilem aniiea es 

ctat; ad cumulum lienelicii addii eliam ut loquatiir, dniii mectim per omnia vis sentirc, nieoriini con- 

cl scriiione gralilico suaves amoris lineas proscqua- scia secrelorum, inei voltiiilalem aniini cuslodire : 

lur. Et rccie dicilur visum consequenier iocutio co- coluinlia es niliilomiims, iluin ad ea qux siiut niumli 

iiiiiari; quia quam dilectam videre contigerit, slatim R prxsentia non aspiras, sed propier a>i<>ruoriiiii ab- 

voliiinus et aifari; et ul lulia prxliantes, admissum senliam geinis inconsolabilitcr et suspiras. Etsi 

cqniiiii siiinulo vcl calcari, sic eam verbo graio au enim ad instruendnin proximos nonnuiiqiiaiii vo- 

majorem amoris vigilantiam adliorlari. Loquitiirergo lunlarie le expnnis, enm tamcn (quo in me xstuas) 

Sponsns, cl suo cam gaudet alloquio delinire, siiam desiderium non posiponis (I.nr. w) , ci acccdens ad 

illi volimtatem insinual, docet liumilem obedire; hxc pluriina, iinmn illud necessarium non dimillis 

fateri »e ancillam, posl audilam inaxime salutem scd paulisper soluin vacandi et coin^mphiiulioiiura 

Gabrielis, tenere inemoriler illud dictum quod longe inlerniitiis. Ei qnia disereiiono congrun prxpolles 

anle scriplum noveral Sanuielis : « Loqucre, ail, omnilms in ulraqiie laudem si»e ineritinn tilii ron- 

Domine, quia atidii servus ttiiis (I lieg. ui). > lluic Iraliis ;ih iitrnque, el in mtllo eoiuni deformeni le 

ergo ancillx Domiiiits, imo dilectus Sponsx loquitur exhibes, sed formosain, formx liiijns nieriln meam 

audieuii, Sponsa diligens el pervigil aurem patulam •'' est n, ihi non mediocrilcr graliosam. Tu igiiiir 

dal loqiienli ; ille audilui liujus gaudilim el Ixliliam amiea mea, columba, formosn mea; surge , propera, 

dal loquendo (i'sal. l), liumilialur isia vocem Sponsi el veni. Surge ab otio, arcingere forliter ad l.diorem, 

graiius amliendo. Et digne gralius, quia noxia, quia propcra, ohcdi sine mora, ne le invciiiat proximo- 

trisiia utadversariiis uoii loqiteiur, sciisiiavia.sciluti- ruin indigenlia tardiorcm ; ct veoi, non prncul a 

lia cjus benevolentia proseqtietur, qnia qui diligii et nie post vrstigia gregnm, post greges sodalium abi- 

diligitur, non sxvit, non irascimr in dileclam, sed lura, sed lahorans me asiantc, sine quovis dispen- 

paccin ci porrigit.quamvis adhiic, paricicvclut inier- dio vel jactura. Ne enim cum lu stugcns prnpera- 

posito, non peiTeciam.Qiiaiii vero paccm purrigai, vel veris, desistas velut impatiens ab incoepto, adcro te 

ei quid pacilicuni eloqualiir, nc vos diu laleal, se- conforlans el fmgens laborcm in prxccplo (Psal. 

quenti versiculo dcclaratiir. xcitt); nec le, cum lua virius delecerii lanquam 

CAPUT VII. longe posims derelinqtiam, milii, cum ad me venics 

Siirge,propera, amica mea, columba mea, formosa laborans, invcnics le prnpinqiiam (Rom. xm). Surge, 

mea, « veni. Uic primum objici poiest, quare is qui quia liora est jam le de somno surgere; ptopera, 

patllo superius adolesccnlulas momiit ne lorliarcnl, quia hilarem datorein diligit Dcus (// Cor. ix) ; et 

ne ipsam, doncc velii, inler Ixvam quiescenlem et veni, quia cgo teciim snm, dicil Dominus. IQtiod 

dexleram snsciiarent; ntinc velut obliins quod ino- aiiiem hora sit, coiiseqitenter declarat, dicens : Jam 

liticral, eam provocal :ul stirgendiim ; inslat quoqtie hiems, etc. ul piouetel, lanquam nou sil jam «liuliiis diHercn- r> 
(liiui. Vcr"in qui cobibens nlias Hierusalem, quartim 
ad lioc iioii siint oculi rcvelali, Siirgcre autcni Vir- 
gincm, cjiisdem (ul nOSlis) rcliquil volnulati ; miilto 
aiiiplitis uovii ipse quid, quando congruat, vel cxpe- 
iliat sanclilali, a quo cl Virgo liabcl ul prudcntcr 
vcl oiium vcl ncgiiiium impendat vcriiaii. Cui, cum 
inspiralSpoiisuspostquieloiiioiii.negolii volunlalem 
citin ad ciiram proximoriim cjus cxcilal el suscilat 
i liarilalem ; ad opus jatn nccessarium cjus urgct 
siiavi stimulo lardiialem, ut scilicei « audicns, dicat : 
Vcni (Apuc. vi), > docta doceat veritalein; quid ei 
dicil vcl indicit, nisi, Surgc cl propcra? liOC csl ut iu 
179 olio. sic in negolio frslinanler mihi oblem- 
(70) t.icero, l)c Amicilia. CAPUT t VIII 

Jam enim liiems transiil, imber abiit [et recessit; 
flores apparuerunl in lerra nostra ; lempus putationii 
advenit. Oum liiems cst el ilttrc icria gclu frigido 
coarctattir, dmn nivc superfiisa prcmitur ejus su- 
pcrliries, non vcre f.icies coloralur ; dom halicnis 
laxioribus per liiijos campos acris pamlct aquilo 
desxvire, cl auslcr non coinparet, diffcrlquc Favo- 
nius advcnirc; nimirum agrirola cxirc ad opun 
siium, araiiiim exponere uon festinal, doini scdci, 
vacal sihi, igne gaudel, cpnlis laiiliorilius se sagi- 
nai. Iicm, iliini iiuber cst, pluviia diu dcfluenlibui 
iinportune, ci campos pridem aridoa jam qicisi sta- 
gna occupant vcl lacutix; ilinn de aliis moniibu» 315 PHILU'1'l DE HARVENG ABBATIS BON^ SPEI 316 torrenies cum furorc Sese prxcipitnnt, et (luniina A sis perversae voluntatis ruderibus ad profectum ar suos excedunt alveos, et liinc inde longe •xorbilant; 
duni obruunlur snia , domns fluctuant , arbores 
evelluolur, ei aqita: ililuvii non repre>sae imperio 
non obslaculo repellutiinr; quis arator exeat ut 
boves moveal aii juncturain, quis colonus apponat 
vineaa falcem noxia vel superflua recisuram? Cae- 
leiuni cuni baec dure increpal nianus poienlior et 
retundit, ct serenato aere lerris vema suavilas se 
infundit; cum inibris et hieniis molestior impoitu- 
nilas jain abslersa, et abslerso nubilo sna rebus 
facies esl reversa ; tnnc denique rr.ilor bilarescil, 
redilque aninius operandi, exit bonio a I vineam, 
quia leinpus congruum est pniandi. Hiems nnsira 
illa est, cum iluro animi frigore delinemur, cuin pliorem jam desideren". pervenire; ad orcurrendum 
et surcurrendiim illis gaudentem otio Virginem ex- 
hortatur, ostcndens quo icmpore, qua pra:cedenie 
convenientia digne et uliluer id agaiur. Surge, ait, 
jam enim hiems iransiit, illa srilicet durilia, quae 
inentes audiiorjm aliquandiu potuit pra-pedire, ne 
verbum Dei vel audirenl, vel audiio diligerem obe- 
dire; qu<e illis manu gravi duro cuni iniperio se 
injecii, induratas Mgore aquas deftuas stare fecd; 
nives terrx- frigi.las velut grave pallium superjecit, 
presso diu gravainine oves teneras interfecit. Ilxc 
nimiruin durilia inventa est Petrum gravi ungula 
lennisse, cum ille quem noverat, respondit se bo- 
niinem uon novisse [ilarc. xiv)'; et ei, ul nec vcruni Deiim diligere ignorantia vel negligentia prohibe- " posset loqui, liinoris colaihum servus inlulit aut 
mur ; ciim spiiilus nequani ul aqnilo flaiu coiiliuuo puella, ne ju',aret inagistrum discipulus, nianum nos obdural, et inundiis posilus in malignn su;c nos 
raalilix configurat. Imber vero noster est, cum 
afleclunm carnalium fJuxus noslris meniibus se in- 
lundit, et encrvis eorum mollities undoso passim 
impeiu se diffundil, muliaque inundaiio inodum 
excedere, snpergredi niensiirain inveniiur, dum nec 
coercemr alveo disciplinx, nec justili.e manu obvia 
praevenitur. Tunc quippe lorrentis inslar, furil 
pjs^io, frcniit illuvies viliorum, meniem mergil et 
suiTocat, redditque nesciam mandatorum ; et si 
quid boni satuin concepiumque in spe fueral vel in piger tenuil tnb axilla [Prov. xix). Memiuisiis, ut 
arbitror, quod Evangelii verilas asseveral , quia 
cmn mgaret, et se Petrus calefacerel, frigns eral 
(Jotm. xvn) ; et ideo tunc temporis Virgo surgerc 
iioti prxcipilur ad iuqueudum, sed miseranle gr.iiia 
negans ille prinio respicilur ad defleniluin. Flevil 
enim amare, duro sentiens frigore se leneri [Luc. 
xxiu), el ignem, cui astal, ad repellcndnm illud sa- 
lis congruum non haberi; sed eadem hieme iransita 
respeclu gralix miserentis., 1'eiro Maria iniliitur 
nuntiare potentiam re»urger.tis (Mare. xvi). Deni- herba, rapil aqua diluvii, lollit flunien j£gypliuni, que iniihus imber, aqux innllx malilia lemporis vel 
obruit mors acerba. Denique niens jam perdiia, ad diei, nunquid non videnlur vobis tenuisse Joannem 
180 appeiendum foris illicila se exiendil, in suos Zebedxi ; eum velut suffocato spiritu inflexo rigore irahil usus quidquid mollius el suavius deprehemlil ; 
suavitate ciborum, molli laclu muiierum delinilur, 
nec nisi carncni sapil, et quiduuid caini miserae sic 
blanditur. Quod si divina gratia diguetur quando- 
que taniis calamitalibus misereri , supradiclam 
mentis duriliam niisericordiae oculis inlneri, ul eani 
geltt ii >\ai diu pressam calore tandein spirilus velil 
solvi, et a moriis merito iudulgemix beneficio nos 
absolvi ; hiems tenax et durior miserorum e.itenus 
oppressiva, slalu concussa perdito, jam eflkilnr 
transitiva. Transil, inquam, el in ejus transilu rcdit 
viror et lemperies rediviva, auster venit, spirat 
favouius, verna suavitas sequitur, et xsliva ; ridel casiitatis, amplecli feslinarel mollem camis copu- 
lam , perilurx nuplias voluptalis? Maxinie vero 
multus imber, mulia eiim munditia suffocavit, cum 
magistrum passioni proximum Petrus fidentior ler 
negavil (ilarc. xiv); et ipse nihiioiiiinus amore 
viUE hujus passinnc lerrilns snpradirla, rapius in 
prxcipitiuin nudus fugit sindone derelicta. El rc- 
vera non mediocris est colpae, nec parum deviat 
vel delinquit, qni in diluvio passionum, ainoiem 
caeleslium mundinrem sindone dcrelinquit; quo 
nullo quis honestius, nnllu potesl ulilius investiri, 
si lamen juxta suam formam Christus nos in ea de- 
deiit sepeliri. i Involvil, inquit, eum in sindone flonim pulchritudo sequeniiiiin frucluum promis- D inumla, et posuil in inoniimeiilo (.tfaK/i.xxvn). i Scd 
siva, vilis Ixtalur falce sarmenlorum inutiliuin pu- Joannein amor stti, conleinptus sindonis profugum 
laiiva. Eadem flanie gratia serenatur aer, muli.i denudavil, Judam Magistri odium, morbus avarilix, 
pluviarum innndatio tenuaiur; exsiccalur diluvium, reatus sceleris enervavil; omnes denique lulitaqua, inira suo» fluvius lerminos revocatttr; exsultauli- 
bus parcimoniam, luxurianlibus coniincntiam indi- 
iil iion iuanilcr disciplina, arefaclo reumate vilio- 
rum bonestatur virlulibus inenlis interior officina. 
Qua mundala et iniemo niunere feciindata, non 
soliiin abil imber dcfluus tt recedit, scd el lerrx 
nnvus decor, nova qnxdam facies jaui accedit; et 
iinde liiems transiit, imber abiil nec coraparet, illic 
flos boiiorum operuni venturi scilicet spes prxmii 
jain apparel. Ciijusinodi gratiam quia filiabus llie- 
rusalein Sponsus voluit impertire, ut scilicei evul- Lesit diliivium, culpa mersit, sed cxieris per gra- 
li.iui evadentiLus Judas perdilus non emersit. Ille 
quippe diflidenlia suffbcatiis, laqucato gullure se 
suspendit, Joannes arcem gralix, videudi fastiginm 
appreheiidit, qnia Christus in cruce paliens ciiram 
Judxa sua loiigebenevolenlia relegavil, Joanncmvero 
diligens, curaui ejus m.itri Virgini delegavil : « Mu- 
lier, inquit, ecre filius luiis (Joan. xi\). > Poslquam 
igilur lide Christi resnrgenlis, procul biemis cl 
iinbris moleslias voluii amovere , et in l.is quos 
clegerat , gratia liberalrix cmiiicnlius appurerc; 517 COMMENT. 1N 

6ollicite Virginem inviiavit, ne surgere, properare, 
venirc, pigriteiur, i(nia lcmpus est jam loquemli, 
cnni lerra scilicet prxdiclo imbre vel liieme non 
lenctur. Nec soliini tanta intempeiics ahiit et re- 
ccssit, sed et verna suavitas, floriila pulihriitido. 
fructuuin spes accessil ; in lerra noslra flores obe- 
dienlix, patienlix, conlinenlix jam relucent, adhuc 
unum modicuni, cl fmctum opiabilem jain prodn- 
cent. Non est ergo difTerendum, quin proferatur 
iiiterini falx el admonilio purgaliva, quae riiligenlcr 
rcsccet vitulamina negligentix rcdiviva (Sap. iv); 
radal ignoranliam, fidem instrual, putct inores, 
ut ad proferendiim fructum digua rcildal sollicilu- 
dine pninipiiorcs. Cum eniin lempiis vimlemix, 
dies fructiium illucescei, putaiio jam non cril, 
tam cophinus quam fossorium conquiescet ; qux 
decursa hieme jam convenienlius se prxsentani, 
cum vernat viror novus. flores in terra varii se osten- 
lanl. 181 Ftores, iliquit , apparuerunt in terra 
noslra , lempus pulalionis adveuit. Et adjnngit : 
Vox, etc. 

CAPUT IX 
Vox lurturis audita esl in lerra nostra, ficus pro- 
tutit grossos suos : vinew florenles dederunl odorem 
tuum. Vox turluris non levalur juxta inusicos in 
acuiis, nec eorum auribus est amcena ; non nimis 
dulce canit, sicut juxta quemdam eibnicum, philo- 
mena; sed versatur in gravibus presso quodam 
gemiiu luctuosa, non accepta gandentibus, lugero 
voleuiibus gratiosa. Cujusmodi voccm videiur ille 
qucrulus imiiari, qui suum in tcrra incolatum dure 
queiitur prolongari ; qui prxsentibiis non inhsrens, 
et iu eis rcspuens consolari, pro absenlia fuluro- 
rum genicus noi; desinit lamentari. < Ileu inilii.ait, 
quia incolatus ineus prolongatus esl (Psat. cxtx). i 
Et illud : < Plorans ploravit in nocle, et lacrymx 
ejus iu niaxillis ejus, non esl qui consoletur eani 
(Thren. i). > Si meminisiis hxc vox in discipulis 
cst audila, cum tenera eonim dileciio, spes dil.iio 
desidt*riu lacessila, inter se disputanl, et suspirant, 
et inslar iurturi; conqueruntilr, et inler conque- 
renirs iiuilia dubilalio, sermonesque varii confe- 
riiniur. < Qui simi bi sermones, aii ille, quos con- 
ferlis ad invirein, ambulantes et estis trisies? (Luc. 
xxiv.) i El illi : < Nos spcrabamus, inquiunl, quod 
ipse esset redempliirus Israel (ibid.).t Cuin ergoiu 
lcrra jani liiijus turturis vox audilnr, recte ad 
prouiovemlaiii lidem aollieitudo virginis aceersitur, 
ut sciat quia uon inanis cjus prxdicatin, non incffi- 
cax mvenitur, qux sic devolo geiniln sic geinenlo 
spiriiu prxvenitur. Dcnique iiiriur in moniibus ct 
in lncis secrelioribus diligil conversari, nnn Ixlalur 
conveniu aviiim, non puhtico, non frequenlia popn- 
lari; formam tcncns illius sapienlix spirilalis, quain 
non vaga forensium miiltiludo, non hnmo pcrcipit 
animalis. I)c qua lob : < Trahillir, inquit, rapieutia 
ileoccultis (Job xxvni). i Et havid : < Incerta, iu- 
quit, ci occulia sapientix lua; manifestasti milii 
(Ptat. l). » El Paulus : < Loquimur, ail, Uci sa- CANTICA. — LID, III. 318 

A pienliam In mysierio qure abscondita esl (I Cor. n).» 
Paulus qui se noverat debilorem ut sapicnlihus, sic 
et stultis, intcr perfcctos loqnens trahit sapientiam 
de occultis : et quem forensium hebeludo, vel hc- 
bcs ignorantia non molestat, aures a:qiic habenii- 
hus inceria et occulta sapienlix manifeslal. Vox 
ilaque esl lurluris, qux abscondens tuibis caligan- 
libus occulia sapienlix vel incerla, pauconim a.l- 
modiim reddil oculis sive auribus denpcrta : qux 
tegens multitudini secretum, secreium Isaix, pro- 
pbetiam Elis;ibeth, vaticinium Zacharix , eis lan- 
lum qni acce[ito spirilu ad niontana fcslinant, sua- 
viler insusurrat , quorurn aures audiendi aspis 
subdola iion ohlurai. Denique vocem tniiuris illa 
nmlier promere videhalur, qux se vidisse Dominum 

B cum a nioriuis surgerct, Ixlahalur; et quem solum 
sola viderat, dcsiderio jam complelo, nuntiabai, 
nt.i lurbis in platea , sed aposiolis iu secreto : 
< Venit, inqnil, Maria Magdalena, annuntians di- 
scipulis quia vidi Dominum, et bxc clix.it mihi 
(Joan. x\). » Marcus vero : < Surgens, inquil, Je- 
sus mane prima Sabbati apparuit primo Marix 
Magdaleux, illa anlem vadens, nunii.ivit his qui 
ciim eo fuerant (Marc. xvi). > Itli quoi|iie discipuli 
in secreto excetleniix insiar luriuiis demorantiir, 
qui aiisente Thoma Dydimo viderc Doininum gra- 
lulantur, cui cum reverso nuntiant, :isiin ai.ics 
eum xque lali nunlio gavisurum, ille diflidens asse- 
rit non se, nisi videril, credituruin. Nec ahhorrct, 

_ si cunulem Dominum vuliis etiain lurlurera perhi- 
bere, qui resurgens a mortuis, i.un mulieribus 
quani discipulis voluit apparere , queui prorsus 
tuibis absconditum loro gaudentibus vel plalca, 
iion nisi suis videndum secrelo prxbuit Galilxa. 
Ciijus vocem turturis illam procul dubio reor esse, 
qua suis, ut crederent, 6e innoiuit pra-slo esse, 
quam remolam longius ab aiulitu malignaiilium 
obdurato, illis tanltim inlulil quos teneri comperil 
affectu diligenlium incboato. < Pax vubis, inquii, 
ego sinn (Luc. xxiv). > Bona ista vox ttirluris, vo\ 
de excelsis monlibus, vox secreta, quam non capit 
turba fremens, fori litibus et lumiiliibus assueta : 
quam uesciuni nisi pauci, quoriim auris digne audit, 
oculiis pertinacia non caligat, quornm vigens in- 

D lellecius secreta sapienlix sollicitius invesligat. Dc 
qua voce scriplum est : < Non audictur in plaieis 
vox ejus (Isa. ilii). > Qu.n nimirum vox, poslquam 
torrx insoniiil et a disr.iptilis esl audita, lorra siuus 
l^los aperuit duro prius frigore prxpcdila : nova 
vernans temperie, ul jam digna sit nostra dici, 
qux malcdicia in primo huinine, secundo rcsurgente 
mcrnit bcncdici. Cui enim pridcm ncpcccarei disiri- 
ctc Doininus interdixil, ct iransgrcssam inlerdicium 
in ira ci furoic durius malcdixil : caindcm resurgcns 
a moriuis respectu suo, sua graiia benedixil stiis- 
quc muneribiis innovatam novilalis merilo noslram 
dixil. 

182 CAPUT X. 
Voi lnrliiri» nnrfilii isl in tena uvtlia. Qn.v oliin. 319 PlilLIPPl DE IIARVENG ABDATIS I.0Nj4_ SPEI 529 

cuin pcccarei, alicno sc doniinio mancipavii, el A cordeslia, lerrestria doccre non aniari : sacris iin- recentem sibi Ocuni possessoreniquc alium usurpa- 
yil : poslqiiam novo afllata spiritu , a prrediclis 
erraiibus lit immnnis, nostra jurc dicla est. anilio- 
ruin videlicct possessio jain cninniunis. Quorimi 
enini nniis est spirilus, una caro, nil ileinceps h.i- 
liere dicendi siiut non commune ; sed quod sponsa. 
est, spousns silii saiis vindical opportune, ciiiu et 
id qnoil siium cst, velit lanquam ntui silii propriiim 
retinere, sed cum illa communicet, ut ouinia coni- 
lnunia simiil gaiideant se liabere. « Pater nosler 
qui cst in cmlis (Muiili. vi). » Si Patreni, inqiiani, 
qui esl in coelis non moum propric, scd couimuiiiler 
nostrinii dico', reclc sponsa lcrram quoque non 
liiani, scd polius iiustram dico, quia, sicut dono buta litteris, statiui protulit credituros; sed in 
verho (idei, fnniiiate operurn non maiisuros. Qui 
producti festinaio et assiimentes speciem pietalis, 
sed virlulem abnegauies ct carentes pondere vcri- 
tatis, ad primiim venti fluluni iuiuiaturo tempore 
ceciderunl, vcl vento nccdum flante suo graves 
pomlere defluxeruni. Et forte non immerilo grossi 
lnijiismodi homines appeliantij\ qui grosso magis 
sensu, qiiam corpore arcana el subiilia nequiier 
aspernantiir, qui jnxta Pauli (Hphes. iv) vocem 
obscuratum grossitudiue babentes iniellecium , 
credunl quidcin ad lewpus, scd tentationis lein- 
pore corruunt in dcfeclum. Saiis, imo plus quam 
satis grossos illos aibitror exstilisse, qui loquenli detli parlicipem fieri le mcorum, sic meo niagis " Chrislo in Evangelio legiintur astitisse ; et cuni 

quam ttio danlis muncre pariir.eps sum tuoruui. 

Alioquin, si tcrra lua tanluni, el non nostra potins 

haberetur, forte in ca pradicli non vox liiriuris 

audirclur, el ficus grossos suos, quos autlito lurlure 

protulit, iioii profcrret, eisque non prolatis, non 

frnctus alios tardi trmporis subinferret. Omues fere 

arborcs qiiarum divcrsa est species vel ligura, hoc 

vclut sibi proprium, |,oc sibi liabent iiisitum a 

naiura, ul qme fruclus suos matiiro est tempore 

prolatura , prius quidem gaudeat quadam fWum 

sobole transiliira, be qua scripiuni est:iMane 

floreal et transcal (l'sal. i.xxxix). » Cum aiilem 

arbor viduala llore fucril transitivo, nalnia ope- ille de mandncanda carnc, et bibendo suo sanguine 
mystice dispularei, ct xteruam in se habere vitani, 
non uisi eos qui inanducaverint, affirmaret, illi de 
quoruni laleribus videbaiur grossa nimis arvina 
dependere, nou capienles myslerium, invenli suul 
verbum niysticimi abborrere. < Durus esi, inqiiiiini, 
liic sermo, quis potesl eum audire? » (Joan. \i.) 
Cum sermonis hujiis durilia riitles illi inisere 
quatiiuilur, ct flaiiim aquilonis veritate nen solitli 
paiiiiniiir, ferenies a-gre purum in sermone scan- 
daluin subobscuro : evidcnter veiut grossi teinpore 
dcfluuni immaturo. i Ex hoc, aii, inulii abierunt 
relro; et jam non cum illo ambulabanl (Joan. vi). i rantc fecuntlalur accessu fiuctuum seculivo; et r '" ls autetn recedentibns, ne pulelis de eodem po quidquid anle doluil, quidquid damni siistinnitde- 
flno nutla flore, novo compcnsal gaudio, inutat 
copia ineliore. Flcus autein non ca-teris in hoc 
similis invenitur, nec nbertas in ea fructnuni flore 
gratia prtfveniliir, scd cum llorent alix, profcrre 
fruclus diciiur primilivos, processu qnidcm lein- 
poris succedenlibus aliis Iransiiivos. Sic nimirum 
ficus insiieio cunctis genere fit fecunda, nnllo flore 
prsevio dives prima uberiatc fructuum el sccunda, 
quoruin grossi qui pr.-ccedunl, non stinl ejus gralia>, 
non saporis, qui succcdunt quo tempore lardiores, 
co succi procul dubio melioris. Aliquando tainen 
inler grossos qui alios dicti sunt pia^venire, est 
iionnullos quamvis raros atlmodum invenire, qui pulo deinceps iuillos esse, qui autlire velint Cliri- 
stum. et eum audienlibus interesse ; nlios post- 
modiini sepluaginla duos quocunqne se venturum 
novcrat, aniemisit, quos de illo assumcns populo 
ficum nianere prorsus sterilem non permisil. Deni- 
que Judas prodiior qui Magistrum aliquandiu inler 
apostolos cst seculus, ad ultiinum usque ad prodi- 
lionem ct odium iusanabile persecutus, cum se 
lapsum iu proftindo velut grossum suo ipsius pon- 
dere dcprehendit, multo pcjus rclerens se in altuni 
laqueo se suspendit. Sed ne locus Aposloli diu 
183 vacuus baberetur, el uno c.orriicnle sacrati 
nnineri digna pcrfectio fraudarelur : Malbias, ut le- 
gistis, data sorte in apostolum csl elcctus, et sic nec et pra.cedunl et non cctluni loco ct lempore suc- D ficus vacua , nec duodenarius exslitit in.perfeclus. 

Quod siparura el insufliciensquibuslibel audiloribus 
boc videtur, si diligens leclor putat quod liic aliquid 
dignum scrupulo ronlineiiir : transfcrat se ad illos 
qui atl verbum Petri de illa plebe poslmodum crc- 
diderunl, et nunc tria millia, nnnc vcro quinque 
millia nuincrum decidcniiuui supplcverunt. Dequi- 
bus non esl dubium quin digne quo lempore lardio- 
res, eo Juda et praedictis aposlalis dici debeant ine- 
liores : et plus longe Cbristo placueril eorum suc- 
cessio et conversio vesperlina, quam illorum reressio 
et pra.cipilalio malutina. llli vero grossi qui aliis 
cadenlibus pauci admodum resiilcrunt, cl cunilapsis 
non elapsi cum succedenlibus etiain persliterunt: 
apostoli recte possunt inlclligi, qui a Cbristo inlet cessuris, sed aliis decideutibus stani diutius et 
pcrmanenl cum venluris. lnier duos quippe rainu- 
sculos nasci grossus aliquolies invenilur, qui velut 
collaleralium diligenli circniiisUntia ciislodilur : 
et repausans in angtilo liinc inde succum sibi bau- 
ricns et fomcntum , non solum non delluit, sed 
ainpliorein ca.lcris ducitur ad proventum. lltiic 
cniiu et coacvi qui defluuui , pares in graiia 
non babeulur, et poslremi qui siicceduiil, a-quari 
procul dubio non mereniur, sed lain isfis quain 
illis, et otlore el saporc mcretur anteferri, aptus 
cibo nobilium, digiius int'iis;c uisi regiae non in- 
ferri. Ficus non incongriie polcst plebs Judaica 
nominari, qure cuiu audirei Clnislum commendarc 321 COMMENT. IX CANTICA.— LID. III. 925 piimoi et forie printilus eligunlur, ct ab eo non ,\ lenli manu Chrisii, snb nniLra SJiirii Spiritns inicriin prece, non pretio, non minarum impeiurepeiluntur. 
Quos ciitn aggrederetur Magister lionus diligouiiiis 
ronvenirc, uiriiin aliis rctro ahuunlibus et ipsi vel- 
Irnt irc : Pelrus ad Ioquendum prompiior, quid in- 
(endcrci non abscondit, sed prx cxleris (ul